İnsan-maşın interfeysi. Qrup 4137AYüklə 153,21 Kb.
tarix11.01.2022
ölçüsü153,21 Kb.
#110992

İnsan-maşın interfeysi. Qrup 4137A

 1. Erqonomika nә demәkdir?

  1. iş haqqında qanun demәkdir;

  2. fiziologiya demәkdir;

  3. heç biri deyil

  4. әmәk haqqında qanun demәkdir;

  5. insan­ maşın sistemi demәkdir;

 2. İnsan­maşın sistemi nәyi әhatә edәn bir sistemdir?

  1. maddi әşyaların hazırlanması, idarәetmә, informasiyanın emalı proseslәrindә texniki qurğular ilә insan­operatorun

  2. sosial­texniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsini;

  3. insan­operatorun vә ya operator qrupunun qarşılıqlı tәsirini;

  4. sosial­texniki sistemlәrin optimallaşdırılmasını;

  5. hec biri

 3. Effektiv әmәyin ilk faktoru nәdir ?

  1. Әmәyә tәlabat

  2. Yuxarıda sadalananlar ;

  3. Xәrclәr

  4. Motiv

  5. Nәticә vә mәmmunluq

 4. Erqonomika müәyyәnlәşdirmişdir ki, әmәk vasitәlәri vә şәraiti, hәr şeydәn әvvәl hansı baxımdan qiymәtlәndirilmәlidir?

  1. insanın xüsusiyyәtlәri baxımından

  2. texnika ilә onu idarә edәn insan arasındakı uyğunluq baxımından;

  3. insanın fiziki imkanları baxımından;

  4. psixoloji fәaliyyәt baxımından;

  5. texnoloji baxımdan;

 5. Erqonomika fәnninin predmetini nә tәşkil edir?

  1. "insan ­ fәaliyyәtin texniki (informasiya) mühiti – fәaliyyәtin predmeti ­ әtraf mühit" tәşkil edir;

  2. hec biri;

  3. әmәliyyatların monotonluğunu, intellektual gәrginliyi, iş şәraitini, biokimyәvi vә fizioloji amillәri öyrәnәnmәk tәşkil edir;

  4. operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsi tәşkil edir;

  5. iş haqqında qanunları öyrәnmәk tәşkil edir;

 6. Erqonomika müәyyәnlәşdirmişdir ki, әmәk vasitәlәri vә şәraiti, hәr şeydәn әvvәl hansı baxımdan qiymәtlәndirilmәlidir?

  1. insanın xüsusiyyәtlәri baxımından

  2. texnika ilә onu idarә edәn insan arasındakı uyğunluq baxımından;

  3. insanın fiziki imkanları baxımından;

  4. psixoloji fәaliyyәt baxımından;

  5. texnoloji baxımdan;

 7. Erqonomikanın tarixi istinadlarına Azәrbaycanda nә vadar etmişdir ?

  1. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

  2. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;

  3. İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;

  4. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;

  5. Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

 8. Erqonomika hansı elmlә daha yaxın әlaqәlidir?

  1. Mühәndis psixolojı;

  2. Әmәyin sosioloqiyası;

  3. Fizioloqiya.

  4. Psixoloqiya;

  5. Gigiyena;

 9. Әmәk özü özlüyündә hansı sistemә malikdir ?

  1. Xüsusi

  2. Hamısı

  3. Fәrdi

  4. Spesifik

  5. Şәxsi

 10. Erqonomikanın mәqsәdidir.

  1. göstәrilәnlәrin hәr üçüdür;

  2. heç biri deyil;

  3. işin sәmәrәliliyinin, tәhlükәsizliyinin vә rahatlığın tәmin edilmәsidir;

  4. bir şәxs tәrәfindәn işin yerinә yetirilmәsinin asanlaşdırılması vә әmәk alәtinin yaradılmasıdır;

  5. alәtlәrin yorğunluğun azaldılması vә insan sağlamlığının qorunması üçün yaradılmış iş şәraitidir;

 11. Erqonomik Tәdqiqatlar Cәmiyyәti harada tәşkil olunub?

  1. Böyük Britaniyada:

  2. Rusiyada;

  3. Almaniyada ;

  4. Fransada;

  5. İsveçdә;

 12. Almaniyada Erqonomika fәnni necә adlanır?

  1. Antropotexnika;

  2. Riyazi modellәşdirmә:

  3. İnsan amillәrinin tәdqiqi;

  4. Erqologiya;

  5. Mühәndis psixologiyası;

 13. Hansılar erqonomika ilә bağlıdır?

  1. hamısı ilә;

  2. heç biri ilә;

  3. psixologiya, fiziologiya, gigiyena, pedaqoqika;

  4. İnsanı öyrәnәn bütün elmlәr, texniki elmlәr, sosiologiya

  5. kibernetika, fizika, riyaziyyat, biologiya, iqtisad elmlәr

 14. İnsanın erqonomik xassәsinә tәsir göstәrir

  1. onun görmә qabiliyyәti, toxunma, iybilmә, sәs duyğusu, qavrayışı, hissi hәrәkәti, yaddaşı, tәfәkkürü, diqqәti;

  2. hec biri;

  3. insanın yaşı, ixtisasi, cinsi, yaddaşı, tәfәkkürü, diqqәti;

  4. insanın ixtisasi; toxunma, iybilmә, sәs duyğusu;

  5. yaddaşı, tәfәkkürü, diqqәti, yaşı, ixtisasi, cinsi;

 15. Erqonomikanın tarixi istinadlarına Azәrbaycanda nә vadar etmişdir ?

  1. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

  2. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;

  3. İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;

  4. Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;

  5. Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

 16. İlk dәfә olaraq Erqonomik cәmiyyәti harada vә nә vaxt tәşkil edilmişdir?

  1. 1949 – cu il İngiltәrә;

  2. 1959 ­ cu il İtaliya;

  3. 1940 – cı il Almaniya;

  4. 1930 – cu il Fransa;

  5. 1955 – ci il İspaniya;

 17. Erqonomika nәyi öyrәdir ?

  1. “ İnsan – maşın ­ әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti.

  2. Praktiki fәaliyyәtin alәtlәri.

  3. “ İnsan – maşın ­ әtraf mühit” sistemindә insanın fәaliyyәti vә erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri

  4. Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,

  5. “İnsan – maşın – mühit” sistemi;

 18. Erqonomika fәnnindә әsasәn hansı mәqamlar öyrәnilir ?

  1. “ İnsan – maşın ­ әtraf mühit” sistemindә insanın fәaliyyәti,

  2. Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti.

  3. Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti

  4. “İnsan – maşın – mühit” sistemi;

  5. Hec biri

 19. Әmәk alәtlәrinә nәlәr aid edilir ?

  1. Hamısı

  2. İş yeri

  3. Әmәk alәtlәri

  4. Müxtәlif әşyalar

  5. Әmәk şәraiti;

 20. Aşağıdakılardan hansı erqonomika adlanır?

  1. insan­ maşın­ istehsalat mühiti sistemi

  2. heç biri;

  3. hәr üçü;

  4. fiziologiya vә peşә sağlamlığı;

  5. operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsini;

 21. "Erqonomika" aşağıdakılardan hansını öyrәnәn elmdir?

  1. alәtlәrin vә şәraitin optimallaşdırılması prosesini öyrәnәn bir elmdir;

  2. heç biridir;

  3. insan fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin tәmin edәn bir elmdir;

  4. әmәliyyatların monotonluğunu, intellektual gәrginliyi, iş şәraitini, biokimyәvi vә fizioloji amillәri öyrәnәn bir elmdir;

  5. hәr üçüdür;

 22. Erqonomik sistem nәyi әhatә edir?

  1. idarәetmә, nәzarәt, proqramlaşdırma, xidmәt etmәni;

  2. insan әtraf mühitlә әlaqәsini

  3. hec birini;

  4. insanın texnologiyaya tәsirini;

  5. mühәndis psixalogiyasını;

 23. ABŞ­da Erqonomika fәnni necә adlanır?

  1. İnsan amillәrinin tәdqiqi

  2. Riyazi modellәşdirmә:

  3. Erqologiya;

  4. Antropotexnika;

  5. Mühәndis psixologiyası;

 24. Erqonomika termini nә vaxt qәbul edilib?

  1. 1949­cu ildә;

  2. 1849­cu ildә:

  3. 1948­ci ildә;

  4. 1959­cu ildә;

  5. 1848­ci ildә;

 25. Erqonomikanun başlıca vәzifәsi nәyi tәdqiq etmәkdir.?

  1. insan, maşın vә istehsalat mühiti arasındakı qarşılıqlı әlaqәni tәdqiq etmәkdir;

  2. operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsini tәdqiq etmәkdir;

  3. alәtlәrin vә şәraitin optimallaşdırılmasını tәdqiq etmәkdir;

  4. yeni fәaliyyәt növlәrinin proektlәşdirilmәsi problemini tәdqiq etmәkdir;

  5. heç biri deyil;

 26. Standarttiplərinadları əvvəldəntəyinolunmuş ________ və ________ ixtiyariyerində iştirakedə bilər

  1. identifikatorlardır, proqramın

  2. fərqli ölçü və həcmlərə malikdirlər, kompüterin

  3. cığır və sektorlardır, proqramın

  4. məntiqi blok olan hesablama prosesinin təsvir edir, ifadənin

  5. intellektual qeydiyyat kitabçasıdır, proqramın

 27. Standart tiplər standart hansı modulda təsvir olunur?

  1. System

  2. Dos

  3. Crt

  4. WinDOS

  5. Crаph

 28. İstifadəçi tipləri - _________________ tiplərdir ki, xarakteristikalarını istifadəçi - proqramçı sərbəst təyin edir

  1. əlavə abstrakt

  2. sistem

  3. sadə

  4. identifikator

  5. dəyişənlərin təsviri

 29. Tiplərin təsvirinin sintaksisi necədir?

  1. type identifikator = tip;

  2. type identifikator tip;

  3. type identifikator: tip;

  4. type tip=identifikator;

  5. type tip: identifikator;

 30. Qabaqcadan təyin olunması tələb olunmayan hansı tiplərdir?

  1. tam, həqiqi, məntiqi (Bul), Char simvol, String-sətir, PChar-sətir, Pointer-göstərici tipləri və Text- mətn faylları

  2. massiv, tam, həqiqi, məntiqi (Bul), Char simvol, PChar- sətir, Pointer-göstərici tipləri və Text- mətn faylları

  3. tam, həqiqi, məntiqi (Bul), massiv, yazı, Char simvol, PChar- sətir, Pointer-göstərici tipləri və Text- mətn faylları

  4. tam, həqiqi, məntiqi (Bul), çoxluq, Char simvol, String-sətir, PChar- sətir, Pointer-göstərici tipləri və Text- mətn faylları

  5. tam, həqiqi, məntiqi (Bul), Char simvol, massiv, çoxluq, String-sətir, PChar- sətir, Pointer-göstərici tipləri və Text- mətn faylları

 31. Turbo Pascal-da standart tiplərə hansılar aiddir?

  1. tam, həqiqi, məntiqi, simvol, sətir, göstərici və mətn tipi

  2. massiv, tam, həqiqi, məntiqi, simvol, sətir, göstərici və mətn tipi

  3. tam, həqiqi, məntiqi, simvol, sətir, göstərici, çoxluq və mətn tipi

  4. tam, həqiqi, məntiqi, simvol, sətir, göstərici, yazı və mətn tipi

  5. tam, həqiqi, məntiqi, simvol, sətir, göstərici, massiv, çoxluq, yazı və mətn tipi

 32. Tam tipi göstərin

  1. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  2. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  3. Single, Real, Double, Extended, Comp

  4. String, Pchar

  5. Char

 33. Həqiqi tipi göstərin

  1. Single, Real, Double, Extended, Comp

  2. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  3. String, Pchar

  4. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  5. Text

 34. Məntiqi (Bul) tipi göstərin

  1. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  2. Char

  3. String, Pchar

  4. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  5. Text

 35. Simvol tipi göstərin

  1. Char

  2. String, Pchar

  3. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  4. Text

  5. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

 36. Sətir tipi göstərin

  1. String, Pchar

  2. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  3. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  4. Pointer

  5. Text

 37. Göstərici tipi göstərin

  1. Pointer

  2. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  3. Text

  4. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  5. String, Pchar

 38. Mətn tipi göstərin

  1. Text

  2. Pointer

  3. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

  4. Boolean, Bytebool, WordBool, LongBool

  5. Shortint, Integer, Longint, Byte, Word

 39. Sıra tipinə hansı tiplər aid edilir?

  1. Simvol, tam və məntiqi

  2. Massiv, simvol, tam və məntiqi

  3. Massiv, sətir, tam və məntiqi

  4. Çoxluq, simvol, tam və məntiqi

  5. Massiv, çoxluq, simvol, tam və məntiqi

 40. İxtiyari sıra tipinin qiymətləri _______________

  1. ardıcıl nizamlanır

  2. əvvəlcədən hazırlanmış altproqıam-funksiyalarıdır

  3. arasında sonsuz qiymət alır

  4. müqayisə oluna bilməz

  5. nə qabaqkı, nə sonrakı qiymətı təyin etməyə imkan vermir

 41. İxtiyari sıra tipinin hər bir elementi _______________ malik olur

  1. özünün sıra nömrəsinə

  2. çoxlu sayda qiymətə

  3. qeyri-müəyyən ad və ünvana

  4. fərqli tipə

  5. sonsuz sayda qiymətə

 42. Turbo Pascal-da tam dəyişən və sabitləri təsvir etmək üçün neçə tip mövcuddur?

  1. 5

  2. 11

  3. 12

  4. 3

  5. 10

 43. İşarəli qısa tam tip necə adlanır?

  1. Shortint

  2. Byte

  3. Longint

  4. Integer

  5. Word

 44. İşarəli qısa tam tip hansı qiymətləri ala bilər?

  1. -128 . . 127

  2. 0..1

  3. -32768 .. 32767

  4. 0..255

  5. 0..65378

 45. İşarəli qısa tam tip yaddaşda neçə bayta yazılır?

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 4

  5. 6

 46. İşarəli tam yaddaşda neçə bayta yazılır?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 6

 47. İşarəli tam tip necə adlanır?

  1. Integer

  2. Byte

  3. Longint

  4. Shortint

  5. Word

 48. İşarəli tam yaddaşda neçə bayta yazılır?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 6

 49. S1:=0 ; For i:= 1 to 4 do S1:= S1 + I; S1:=S1*2 ; S1- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 20

   2. 30

   3. 80

   4. 70

   5. 25

 50. Q:=1 ; For i:= 1 to 4 do Q:= Q * I; Q:=Q+5 ; Q- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 29

   2. 37

   3. 34

   4. 44

   5. 54

 51. L:=0 ; i:=1 ; While i<=3 do begin L:=L+i; i:=i+1; end; L:=L+5;

L- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 11

   2. 10

   3. 9

   4. 8

   5. 7

 1. S:=1 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+1; end; S:=S+2 ;

S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 8

   2. 10

   3. 9

   4. 7

   5. 6

 1. S:=1 ; i:=1 ; While i<=6 do begin S:=S*i; i:=i+1; end Dövrlərin sayını təyin edin

   1. 6

   2. 10

   3. 5

   4. 4

   5. sonsuz sayda

 2. L:=1 ; i:=1 ; While i<=7 do L:=L*i; Dövrlərin sayını təyin edin

   1. sonsuz sayda

   2. 10

   3. 5

   4. 4

   5. 3

 3. L:=4; iF L<=1 then y:= sqr(L) else y:=sqrt(L) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 2

   2. 3

   3. 4

   4. 5

   5. 6

 4. P:=16; iF P<=4 then y:= sqr(P) else y:=sqrt(P) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 4

   2. 2

   3. 1

   4. 5

   5. 6

 5. t:=1; iF t<=6 then y:= ln(t) else y:=sin(t) ; y:=y+5;

y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 5

   2. 3

   3. 4

   4. 2

   5. 6

 1. S1:=1 ; For i:= 2 to 6 do S1:= S1 + I; S1:= S1 + 5; S1- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 26

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 2. S1:=1 ; For i:= 2 to 5 do S1:= S1 * I; S1:= S1 +5; S1- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 125

   2. 119

   3. 118

   4. 117

   5. 122

 3. P:=4 ; i:=2 ; While i<=5 do begin P:=P+i; i:=i+1; end ; P:=P+2; P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 20

   2. 19

   3. 29

   4. 21

   5. 22

 4. L:=2 ; i:=1 ; While i<=3 do begin L:=L*i; i:=i+2; end; L:=L+4; L- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 10

   2. 8

   3. 17

   4. 11

   5. 12

 5. S:=6 ; i:=2 ; While i<=6 do begin S:=S*i; i:=i+2; end; S:=S+2; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 290

   2. 293

   3. 292

   4. 296

   5. 298

 6. S:=10 ; i:=3 ; While i<=9 do S:=S+i; i:=i+3;S:=S+3; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 31

   2. 30

   3. 34

   4. 33

   5. 36

 7. S:=2 ; For i:= 4 to 6 do S:= S * I; S:=S+2; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 242

   2. 219

   3. 218

   4. 217

   5. 222

 8. S:=1 ; For i:= 2 to 5 do S:= S * I; S:=S+2; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 122

   2. 142

   3. 144

   4. 146

   5. 148

 9. s:=6; y:=2 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>6; s:=s+6; Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 24

   2. 20

   3. 28

   4. 22

   5. 30

 10. s:=6; y:=4 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>8; s:=s*2; Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 48

   2. 46

   3. 38

   4. 22

   5. 30

 11. x:=4; İF (x<8) and (x>5) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); y:=y+2; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 4

   2. 6

   3. 8

   4. 2 E) 10

 12. x:=0; İF (x<=8) and (x>=0) then y:=sin(x) else y:=cos(x); y:=y*3; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 0

   2. 1

   3. 2

   4. 3

   5. 4

 13. x:=9; İF (x<=8) and (x>=4) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); y:=y+2; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 5

   2. 8

   3. 6

   4. 3

   5. 4

 14. x:=5; İF (x<=8) and (x>=4) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); y:=y*2; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 50

   2. 30

   3. 36

   4. 33

   5. 44

 15. s:=6; y:=2 repeat s:=s*y; y:=y+2; until y>6; S:=S+2; Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 290

   2. 248

   3. 280

   4. 220

   5. 300

 16. s:=5; y:=4 repeat s:=s*y; y:=y+2; until y>8; S:=S+2;Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 962

   2. 860

   3. 760

   4. 660

   5. 560

 17. P:=2 ; k:=2 ; While k<=4 do P:=P*sqr(k); k:=k+2; P:=P+2; P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 130

   2. 125

   3. 346

   4. 334

   5. 234

 18. L:=10 ; k:=3 ; While k<=9 do L:=L+sqr(k); k:=k+3; L:=L+4; L- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 140

   2. 120

   3. 344

   4. 336

   5. 367

 19. P:=4; x:=1 repeat P:=P*sqr(x); x:=x+2; until x>5; P:=P+10;Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 910

   2. 480

   3. 806

   4. 208

   5. 309

 20. R:=8; k:=1 repeat R:=R+sqr(k); k:=k+2; until k>5; R:=R+5;Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan R dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 48

   2. 28

   3. 80

   4. 20

   5. 30

 21. P:=1 ; For k:= 2 to 4 do P:= P + sqr(k); P:=P*2; P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 60

   2. 70

   3. 89

   4. 92

   5. 44

 22. P:=1 ; For k:= 1 to 3 do P:= P * sqr(k); P:=P+2; P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 38

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 23. Y:=9; İF (Y<=8) and (Y>=4) then P:=sqr(Y) else P:=sqrt(Y); P:=P*2; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 6

   2. 8

   3. 9

   4. 3

   5. 4

 24. Z:=5; İF (Z<=8) and (Z>=4) then P:=sqr(Z) else P:=sqrt(Z); P:=P*3; Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 75

   2. 60

   3. 76

   4. 83

   5. 94

 25. S:=6 ; i:=2 ; While i<=6 do begin S:=S*i; i:=i+2; end ; S:=S+3; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 291

   2. 290

   3. 292

   4. 296

   5. 298

 26. S:=10 ; i:=3 ; While i<=9 do S:=S+i; i:=i+3;S:=S+3;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 31

   2. 30

   3. 34

   4. 33

   5. 36

 27. S:=2 ; For i:= 4 to 6 do S:= S * I; S:=S+4; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 244

   2. 119

   3. 118

   4. 117

   5. 122

 28. S:=1 ; For i:= 2 to 5 do S:= S * I; S:=S+5; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 125

   2. 142

   3. 144

   4. 146

   5. 148

 29. em7vpLmoM dəyşəninin qiymətini tapın

em7vpLmoM=6;

em7vpLmoM=em7vpLmoM+9

em7vpLmoM=em7vpLmoM+4


   1. 19

   2. 22

   3. 21

   4. -3

   5. 9 1. xxYmAKtNX dəyşəninin qiymətini tapın

xxYmAKtNX=1;

V=xxYmAKtNX /6

xxYmAKtNX=V /2


   1. 0,083333333

   2. -10,91666667

   3. -1,916666667

   4. 3,083333333

   5. 14,08333333 1. NhRFM5ZWE dəyşəninin qiymətini tapın

NhRFM5ZWE=4;

V=NhRFM5ZWE mod 2

NhRFM5ZWE=V*3


   1. 12

   2. 1

   3. 10

   4. 15

   5. 26 1. P dəyşəninin qiymətini tapın

P=9;

V=P*7


P=V-2

   1. 61

   2. 50

   3. 59

   4. 64

   5. 75 1. V dəyşəninin qiymətini tapın

V=2;

V=V*6


V=V-5

   1. 7

   2. -4

   3. 5

   4. 10

   5. 21

 1. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. Q+Y=?

   1. [a, d, g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   2. [a, d]

   3. [g, l, p, u, y]

   4. [j, n, q, v, x]

   5. [g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

 2. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. Q*Y=?

   1. [a, d]

   2. [a, d, g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   3. [g, l, p, u, y]

   4. [j, n, q, v, x]

   5. [g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

 3. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. Q-Y=?

   1. [g, l, p, u, y]

   2. [a, d, g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   3. [a, d]

   4. [j, n, q, v, x]

   5. [g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

 4. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. Y-Q=?

   1. [j, n, q, v, x]

   2. [g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   3. [a, d, j, n, q, v, x]

   4. [a, d, g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   5. [a, d]

 5. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. (Q-Y)+(Y-Q)=?

   1. [g, l, p, u, y, j, n, q, v, x]

   2. [a, d, j, n, q, v, x]

   3. [a, d]

   4. [g, l, p, u, y]

   5. [j, n, q, v, x]

 6. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. n(Q+Y)=?

   1. 12

   2. 10

   3. 8

   4. 9

   5. 17

 7. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. n(Q*Y)=?

   1. 2

   2. 4

   3. 5

   4. 8

   5. -1

 8. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. n(Q-Y)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 9. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. n(Y-Q)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 10. Q=[a, d, g, l, p, u, y], Y=[a, d, j, n, q, v, x]. n((Q-Y)+(Y-Q))=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 11. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. O+Q=?

   1. [b, e, g, k, r, v, z, f, h, n, p, w]

   2. [b, v]

   3. [e, g, k, r, z]

   4. [f, h, n, p, w]

   5. [e, g, k, r, z, f, h, n, p, w]

 12. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. O*Q=?

   1. [b, v]

   2. [b, e, g, k, r, v, z, f, h, n, p, w]

   3. [e, g, k, r, z]

   4. [f, h, n, p, w]

   5. [e, g, k, r, z, f, h, n, p, w]

 13. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. O-Q=?

   1. [e, g, k, r, z]

   2. [b, e, g, k, r, v, z, f, h, n, p, w]

   3. [b, v]

   4. [f, h, n, p, w]

   5. [e, g, k, r, z, f, h, n, p, w]

 14. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. Q-O=?

   1. [f, h, n, p, w]

   2. [e, g, k, r, z, f, h, n, p, w]

   3. [b, f, h, n, p, v, w]

   4. [b, e, g, k, r, v, z, f, h, n, p, w]

   5. [b, v]

 15. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. (O-Q)+(Q-O)=?

   1. [e, g, k, r, z, f, h, n, p, w]

   2. [b, f, h, n, p, v, w]

   3. [b, v]

   4. [e, g, k, r, z]

   5. [f, h, n, p, w]

 16. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. n(O+Q)=?

   1. 12

   2. 10

   3. 8

   4. 9

   5. 17

 17. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. n(O*Q)=?

   1. 2

   2. 4

   3. 5

   4. 8

   5. -1

 18. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. n(O-Q)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 19. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. n(Q-O)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 20. O=[b, e, g, k, r, v, z], Q=[b, f, h, n, p, v, w]. n((O-Q)+(Q-O))=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 21. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. Y+Z=?

   1. [c, f, j, m, o, s, x, b, d, l, r, u]

   2. [j, x]

   3. [c, f, m, o, s]

   4. [b, d, l, r, u]

   5. [c, f, m, o, s, b, d, l, r, u]

 22. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. Y*Z=?

   1. [j, x]

   2. [c, f, j, m, o, s, x, b, d, l, r, u]

   3. [c, f, m, o, s]

   4. [b, d, l, r, u]

   5. [c, f, m, o, s, b, d, l, r, u]

 23. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. Y-Z=?

   1. [c, f, m, o, s]

   2. [c, f, j, m, o, s, x, b, d, l, r, u]

   3. [j, x]

   4. [b, d, l, r, u]

   5. [c, f, m, o, s, b, d, l, r, u]

 24. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. Z-Y=?

   1. [b, d, l, r, u]

   2. [c, f, m, o, s, b, d, l, r, u]

   3. [b, d, j, l, r, u, x]

   4. [c, f, j, m, o, s, x, b, d, l, r, u]

   5. [j, x]

 25. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. (Y-Z)+(Z-Y)=?

   1. [c, f, m, o, s, b, d, l, r, u]

   2. [b, d, j, l, r, u, x]

   3. [j, x]

   4. [c, f, m, o, s]

   5. [b, d, l, r, u]

 26. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. n(Y+Z)=?

   1. 12

   2. 10

   3. 8

   4. 9

   5. 17

 27. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. n(Y*Z)=?

   1. 2

   2. 4

   3. 5

   4. 8

   5. -1

 28. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. n(Y-Z)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 29. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. n(Z-Y)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 30. Y=[c, f, j, m, o, s, x], Z=[b, d, j, l, r, u, x]. n((Y-Z)+(Z-Y))=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 31. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. T+X=?

   1. [b, d, i, k, q, s, w, c, e, y]

   2. [i, k, q, s]

   3. [b, d, w]

   4. [c, e, y]

   5. [b, d, w, c, e, y]

 32. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. T*X=?

   1. [i, k, q, s]

   2. [b, d, i, k, q, s, w, c, e, y]

   3. [b, d, w]

   4. [c, e, y]

   5. [b, d, w, c, e, y]

 33. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. T-X=?

   1. [b, d, w]

   2. [b, d, i, k, q, s, w, c, e, y]

   3. [i, k, q, s]

   4. [c, e, y]

   5. [b, d, w, c, e, y]

 34. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. X-T=?

   1. [c, e, y]

   2. [b, d, w, c, e, y]

   3. [c, e, i, k, q, s, y]

   4. [b, d, i, k, q, s, w, c, e, y]

   5. [i, k, q, s]

 35. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. (T-X)+(X-T)=?

   1. [b, d, w, c, e, y]

   2. [c, e, i, k, q, s, y]

   3. [i, k, q, s]

   4. [b, d, w]

   5. [c, e, y]

 36. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. n(T+X)=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 37. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. n(T*X)=?

   1. 4

   2. 6

   3. 7

   4. 10

   5. 1

 38. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. n(T-X)=?

   1. 3

   2. 2

   3. 4

   4. 9

   5. 0

 39. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. n(X-T)=?

   1. 3

   2. 2

   3. 4

   4. 9

   5. 0

 40. T=[b, d, i, k, q, s, w], X=[c, e, i, k, q, s, y]. n((T-X)+(X-T))=?

   1. 6

   2. 4

   3. 2

   4. 3

   5. 11

 41. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. P+Z=?

   1. [a, f, j, l, r, s, w, d, g, m, v, z]

   2. [a, r]

   3. [f, j, l, s, w]

   4. [d, g, m, v, z]

   5. [f, j, l, s, w, d, g, m, v, z]

 42. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. P*Z=?

   1. [a, r]

   2. [a, f, j, l, r, s, w, d, g, m, v, z]

   3. [f, j, l, s, w]

   4. [d, g, m, v, z]

   5. [f, j, l, s, w, d, g, m, v, z]

 43. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. P-Z=?

   1. [f, j, l, s, w]

   2. [a, f, j, l, r, s, w, d, g, m, v, z]

   3. [a, r]

   4. [d, g, m, v, z]

   5. [f, j, l, s, w, d, g, m, v, z]

 44. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. Z-P=?

   1. [d, g, m, v, z]

   2. [f, j, l, s, w, d, g, m, v, z]

   3. [a, d, g, m, r, v, z]

   4. [a, f, j, l, r, s, w, d, g, m, v, z]

   5. [a, r]

 45. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. (P-Z)+(Z-P)=?

   1. [f, j, l, s, w, d, g, m, v, z]

   2. [a, d, g, m, r, v, z]

   3. [a, r]

   4. [f, j, l, s, w]

   5. [d, g, m, v, z]

 46. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. n(P+Z)=?

   1. 12

   2. 10

   3. 8

   4. 9

   5. 17

 47. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. n(P*Z)=?

   1. 2

   2. 4

   3. 5

   4. 8

   5. -1

 48. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. n(P-Z)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 49. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. n(Z-P)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 50. P=[a, f, j, l, r, s, w], Z=[a, d, g, m, r, v, z]. n((P-Z)+(Z-P))=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 51. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. R+Z=?

   1. [a, e, j, k, q, t, z, c, d, l, o, v]

   2. [j, z]

   3. [a, e, k, q, t]

   4. [c, d, l, o, v]

   5. [a, e, k, q, t, c, d, l, o, v]

 52. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. R*Z=?

   1. [j, z]

   2. [a, e, j, k, q, t, z, c, d, l, o, v]

   3. [a, e, k, q, t]

   4. [c, d, l, o, v]

   5. [a, e, k, q, t, c, d, l, o, v]

 53. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. R-Z=?

   1. [a, e, k, q, t]

   2. [a, e, j, k, q, t, z, c, d, l, o, v]

   3. [j, z]

   4. [c, d, l, o, v]

   5. [a, e, k, q, t, c, d, l, o, v]

 54. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. Z-R=?

   1. [c, d, l, o, v]

   2. [a, e, k, q, t, c, d, l, o, v]

   3. [c, d, j, l, o, v, z]

   4. [a, e, j, k, q, t, z, c, d, l, o, v]

   5. [j, z]

 55. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. (R-Z)+(Z-R)=?

   1. [a, e, k, q, t, c, d, l, o, v]

   2. [c, d, j, l, o, v, z]

   3. [j, z]

   4. [a, e, k, q, t]

   5. [c, d, l, o, v]

 56. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. n(R+Z)=?

   1. 12

   2. 10

   3. 8

   4. 9

   5. 17

 57. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. n(R*Z)=?

   1. 2

   2. 4

   3. 5

   4. 8

   5. -1

 58. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. n(R-Z)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 59. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. n(Z-R)=?

   1. 5

   2. 4

   3. 6

   4. 11

   5. 2

 60. R=[a, e, j, k, q, t, z], Z=[c, d, j, l, o, v, z]. n((R-Z)+(Z-R))=?

   1. 10

   2. 8

   3. 6

   4. 7

   5. 15

 61. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. O+V=?

   1. [b, e, i, l, q, s, xa, f, j, k, r, u, w]

   2. []

   3. [b, e, i, l, q, s, x]

   4. [a, f, j, k, r, u, w]

   5. [b, e, i, l, q, s, x, a, f, j, k, r, u, w, 3]

 62. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. O*V=?

   1. []

   2. [b, e, i, l, q, s, xa, f, j, k, r, u, w]

   3. [b, e, i, l, q, s, x]

   4. [a, f, j, k, r, u, w]

   5. [b, e, i, l, q, s, x, a, f, j, k, r, u, w, 3]

 63. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. O-V=?

   1. [b, e, i, l, q, s, x]

   2. [b, e, i, l, q, s, xa, f, j, k, r, u, w]

   3. []

   4. [a, f, j, k, r, u, w]

   5. [b, e, i, l, q, s, x, a, f, j, k, r, u, w, 3]

 64. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. V-O=?

   1. [a, f, j, k, r, u, w]

   2. [b, e, i, l, q, s, x, a, f, j, k, r, u, w, 3]

   3. [a, f, j, k, r, u, w]

   4. [b, e, i, l, q, s, xa, f, j, k, r, u, w]

   5. []

 65. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. (O-V)+(V-O)=?

   1. [b, e, i, l, q, s, x, a, f, j, k, r, u, w]

   2. [a, f, j, k, r, u, w]

   3. []

   4. [b, e, i, l, q, s, x]

   5. [a, f, j, k, r, u, w]

 66. Paskal proqramı hansı bölmələrdən ibarətdir?

   1. Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, Funksiya və prosedurlar, operatorlar

   2. Sabitlər, dəyişənlər, Funksiyalar və prosedurlar, operatorlar

   3. Nişanlar, sabitlər, tiplər, Funksiya və prosedurlar, operatorlar

   4. Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, Funksiya və prosedurlar

   5. Nişanlar, sabitlər, tiplər, dəyişənlər, operatorlar

 67. Paskal— proqramın hansı bölməsi proqramda mütləq iştirak etməlidir?

   1. Operatorlar bölməsi

   2. Nişanlar blməsi

   3. Sabitlər bölməsi

   4. Tiplər bölməsi

   5. Dəyişənlər bölməsi

 68. Dəyişənlər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

   1. Var

   2. Const

   3. Label

   4. External

   5. Type

 69. Nişanlar bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

   1. Label

   2. Const

   3. Var

   4. External

   5. Type

 70. Tiplər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

   1. Type

   2. Const

   3. Var

   4. Label

   5. External

 71. Sabitlər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

   1. Const

   2. Var

   3. Label

   4. External

   5. Type

 72. Paskal proqramın gövdəsi neçə hissədən ibarətdir

   1. 6

   2. 2

   3. 4

   4. 5

   5. 7

 73. Paskal programlaşdırma dilində hansı standart tiplərdən istifadə olunur ?

   1. Real, integer, char, boolean

   2. Real, integer

   3. İnteger , boolean

   4. LN, TAN, SQRT

   5. Char, boolean

 74. Aşağıdakı sətirlərdən hansında Paskalda işlənməyən standart Funksiyalar yazımışdır?

   1. Arcsin, Arccos, Tan

   2. .Abs, Sqr

   3. Sin, Cos, Arctan

   4. Ln, Sqrt

   5. Exp

 75. Aşağıdakı sətirlərdən hansında Paskalda işlənən standart Funksiyalar yazımışdır?

   1. SİN, COS, ARCTAN

   2. .ABS, SQR , EXTERNAL

   3. ARCSİN, ARCCOS, TAN

   4. LN, TAN, SQRT E) EXP, TAN

   5. VAR K : INTEGER ; A , I : REAL ;

 76. Kvadrata yüksəltməni (x2) hansı standart Funksiya yerinə yetirir?

   1. SQR(X)

   2. SQRT(X)

   3. SUCC(X)

   4. ABS(X)

   5. PRED(X)

 77. İkinci dərəcədən kök almanı ( ) hansı standart Funksiya yerinə yetirir?

   1. SQR(X)

   2. SQRT(X)

   3. SUCC(X)

   4. ABS(X)

   5. PRED(X)

 78. Aşağıdakı xidməti açar sözlərindən hansı Paskal dilində işlənmir?

   1. External

   2. IF

   3. Then

   4. Return

   5. Else

 79. Programda A və I tam tipli, K isə həqiqi tipli qiymətlər alır:

Düzgün yazılmış təsvir bölməsini göstərin?

   1. VAR A , I : INTEGER ; K : REAL ;

   2. VAR A : REAL ; I , K : INTEGER ;

   3. VAR A : REAL ;

   4. VAR K : INTEGER ; A , I : REAL ;

   5. Düzgün yazılmış təsvir bölməsi yoxdur

 1. Yazılmış sətirlərdən hansında standart tiplər qeyd olunub?

   1. Real, integer, char, Boolean

   2. Sadalanan, məhdudlaşdırılmış

   3. Sətir

   4. Yazı

   5. Heç birində

 2. A = -12, 38 olduqda TRUNC(A)-nın qiyməti nəyə bərabərdir?

   1. –12

   2. –13

   3. –12, 38

   4. 12, 38

   5. 12

 3. Aşağıdakı identiFikatorlardan hansı düzgün adlandırılmayıb?

   1. 4abc

   2. y22m

   3. r15

   4. ab1

   5. F222

 4. Z=2x cos bx + 3x sin ax Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(x*ln(3))*sin(a*x)

   2. Z:= exp(2*ln(x))*cos(b*x) + exp(x*ln(3))*sin(a*x)

   3. Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(3*ln(x))*sin(a*x)

   4. Z:= expx*ln(2)*cos(b*x) + exp x*ln(3))*sin(a*x)

   5. Z:= exp(x*ln(2))*cos(b*x) + exp(ln(3 *sin(a*x))

 5. Paskalda yazılmış sqr(n)+1-m*n*x/(m+n)*sin(x) hesabi ifadə sinin düzgün ruyazi yazılışını təyin etməli.

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

 6. Paskalda yazılmış exp(3*ln(a+x))+c*x/(b*y)-sqr(ln(x)) hesabi ifadə sinin düzgün riyazi yazılışını təyin etməli.

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

 7. 2x sin2 x hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. exp(x*ln(2))*sqr(sin(x))

   2. 2**x*sin(x)**2

   3. 3*x*sin(x)*2

   4. x*ln*(3)*sqr(sin(x))

   5. exp(x*ln(3))*cos(x)**2

 8. y = ax Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. y:=exp(x*ln(a))

   2. y:= a(x)

   3. y:=exp(a*ln(x))

   4. y:=expln(a)

   5. y:=exp x*ln(a)

 9. y= Log b a Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. y:= ln(a)/ln(b)

   2. y:= log b(a)

   3. y:= log b a

   4. y:= ln b (a)

   5. y:= ln(b)/ln(a)

 10. y = tg x Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. y:= sin(x)/cos(x)

   2. y:=tan(x)

   3. y:=tg(x)

   4. y:= cos(x)/sin(x)

   5. tg x

 11. z = Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. z:= exp(1/3*ln(x))

   2. z:= exp(x*ln(1/3))

   3. z := 

   4. z:= exp1/3*lnx

   5. z:= exp(3*ln(x))

 12. 3x cos2 x hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. exp(x*ln(3))*sqr(cos(x))

   2. 3**x*cos(x)**2

   3. 3*x*cos(x)*2

   4. x*ln*(3)*sqr(cos(x))

   5. exp(x*ln(3))*cos(x)**2

 13. hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. (exp(3*ln(a))*x+c)/(exp(3*ln(x))-b*y)

   2. a**3 *x+c/exp(2)-b*y

   3. exp(3*ln(a))+c/(exp(2)-b*y

   4. (a**3*x+c)/(exp(2)-b*y)

   5. exp(3*ln(a))+c/(exp(2)-b*y)

 14.  hesabi ifadə sinin Paskalda düzgün yazılışı necə olacaqdır?

   1. (exp(2/3*ln(x+a))+exp(a))/(a*sqr(x))

   2. .(a+x)**2/3+exp(a)/a*x**2

   3. (exp(2*(a+x)*ln(3)))/a*x**x

   4. ((a+x)**2)**1/3+exp**(a)/a*x*x

   5. (exp**(2/3*ln(a+x)+exp**(a))/a*x*x

 15. hesabı ifadə sinin Paskalda yazılışı necə olacaqdır:

   1. (sqr(sin(x)/cos(x))+1)/(sqrt(x+1) * ln(x))

   2. tan(x) * 2+1/sqrt(x+1) * ln(x)

   3. (tan(x) ** 2 +1)/ (sqrt(x+1) * ln(x))

   4. (sin(x)/cos(x)) ** 2+1/(sqrt(x+1) * ln(x))

   5. tan(x) * tan(x)+1/sqr(x+1) * ln(x)

 16. hesabı ifadə sinin Paskalda düzgün yazlışını göstərin? Buradash(x)=(ex+e-x)/2 və ch(x)=(ex-e-x)/2.

   1. ((exp(x)+exp(-x))/2 +exp(x))/((exp(x)-exp(-x))/2+ exp(-x))

   2. sh(x) +e(x)/sh(x) +e(x)

   3. (sh(x) +exp(x))/(ch(x)+exp(-x))

   4. exp(x) +exp(-x)/2 +exp(x)/exp(-x) –exp(-x)/2 +exp(x)

   5. (sh(x)+exp ** (x)/ch(x)+exp ** (x)

 17. hesabı ifadə sinin Paskalda düzgün yazlışını göstərin?

   1. Ln(a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(cos(x))

   2. (a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(cos(x))

   3. Ln(a*sqr(x))/Ln(10) + cos(x)

   4. Ln(a*sqr(x))/Ln(10) +sqr(sin(x))

   5. Ln(a*sqr(x)) +sqr(cos(x))

 18. Aşağıdakılardan hansı ön şərtli dövr operatorudur?

   1. While b do s

   2. Read(x1, x2, …, xn)

   3. Write(x1, x2, …, xn)

   4. IF a then b

   5. Case

 19. Aşağıdakılardan hansı son şərtli dövr operatorudur?

   1. Repeat S Until B

   2. While b do s

   3. Write(x1, x2, …, xn)

   4. IF a then b

   5. Case

 20. Aşağıdakılardan hansı parametrli dövr operatorudur?

   1. For İ:=m1 to m2 do s

   2. Read(x1, x2, …, xn)

   3. While b do s

   4. Write(x1, x2, …, xn)

   5. IF a then b

 21. Aşağıdakılardan hansı müxtəsər şərt operatorudur?

   1. IF A then B

   2. Read(x1, x2, …, xn)

   3. While b do s

   4. Write(x1, x2, …, xn)

   5. Case

 22. Aşağıdakılardan hansı tam şərt operatorudur?

   1. IF A then B Else C

   2. Read(x1, x2, …, xn)

   3. İF a then b

   4. Write(x1, x2, …, xn)

   5. Case

 23. Aşağıdakılardan şərtsiz keçid operatorudur?

   1. Goto n

   2. While b do s

   3. Write(x1, x2, …, xn)

   4. IF a then b

   5. Case

 24. Aşağıdakı proqram hissəsinin yerinə yetirilməsi nəticəsində F dəyişəninin aldığı qiyməti göstərin:

Begin N:=3; F:=1; İ:=2; 1: IF I>=N THEN GOTO 9; I:= I+1; F:=N*I; GOTO 1; 9: END;

   1. 9

   2. 1

   3. 2

   4. 3

   5. 4

 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı səhv yazılmışdır?

   1. 8: Bigin

   2. 18 : Read (x, y)

   3. 18 : For i : = 1 to 10 do Read (D[i]) ;

   4. 18 : S:=0

   5. Bütün operatorlar səhvdir.

 2. Var x : real ; k : integer ; Səhv yazımış operatoru göstərin?

   1. k := x -1

   2. x := x -1

   3. k := k -1

   4. x := k -1

   5. bütün cavablar səhvdir.

 3. Altproqramlar bölməsi Paskal proqramın gövdəsinin neçənci bölməsidir?

   1. 5

   2. 3

   3. 4

   4. 6

   5. 7

 4. Hansı dövr operatorunda dövrün gövdəsi bir dəfə də olsun icra edilməyə bilər?

   1. Ön şərtli

   2. Son şərtli

   3. Parametrli və son şərtli

   4. Bütün cavablar səhvdir

   5. Ön şərtli və son şərtli

 5. A=3, 78; İ=36; A – həqiqi və İ – tam tipli dəyişənlərinin qiymətlərini çapa çıxarmaq üçün yazılış necə olacaqdır?

   1. Write (‘A=’, A:4:2, ‘I=’, I:2)

   2. Read(A, İ)

   3. Write (‘A’, ’I’)

   4. Write (‘A’, I)

   5. Read (‘A=’, A:4:2, ’I=’, I:4:2)

 6. Mənsubetmə operatorunun ümumi şəklini göstərin

   1. U:=V

   2. İF A then B

   3. İF A then B else

   4. Read

   5. Case

 7. S:=0 ; For i:= 1 to 4 do S:= S + I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 10

   2. 9

   3. 8

   4. 7

   5. 6

 8. S:=1 ; For i:= 1 to 4 do S:= S * I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 24

   2. 14

   3. 34

   4. 44

   5. 54

 9. S:=0 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S+i; i:=i+1; end

 10. S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 6

   2. 10

   3. 9

   4. 8

   5. 7

 11. S:=1 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+1; end S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 6

   2. 10

   3. 9

   4. 7

   5. 8

 12. S:=1 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+1; end Dövrlərin sayını təyin edin

   1. 3

   2. 10

   3. 5

   4. 4

   5. sonsuz sayda

 13. S:=1 ; i:=1 ; While i<=3 do S:=S*i; Dövrlərin sayını təyin edin

   1. sonsuz sayda

   2. 10

   3. 5

   4. 4

   5. 3

 14. x:=4; iF x<=1 then y:= sqr(x) else y:=sqrt(x) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 2

   2. 3

   3. 4

   4. 5

   5. 6

 15. x:=9; iF x<=4 then y:= sqr(x) else y:=sqrt(x) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 3

   2. 2

   3. 1

   4. 5

   5. 6

 16. t:=1; iF t<=6 then y:= ln(t) else y:=sin(t) y- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 0

   2. 3

   3. 4

   4. 5

   5. 6

 17. Hansı halda ön şərtli və son şərtli dövr operatorlarından istifadə edilir?

   1. Dövrlərin sayı məlum olmadıqda

   2. Dövrlərin sayı məlum olduqda

   3. Yalnız cəm hesablandıkda

   4. Yalnız hasil hesabkandıkda

   5. Bütün hallarda

 18. Hansı halda parametrli dövr operatorundan istifadə edilir ?

   1. Dövrlərin sayı məlum olduqda

   2. Dövrlərin sayı məlum olmadıqda

   3. Yalnız cəm hesablandıkda

   4. Yalnız hasil hesablandıkda

   5. Bütün hallarda

 19. While B do S Bu yazılışdakı B nəyi göstərir?

   1. Məntiqi ifadə ni

   2. Hesabi ifadə ni

   3. Operator və yaxud operatorlar ardıcıllığını

   4. Hesabi və yaxud məntiqi ifadəni

   5. Massivi

 20. While B do S Bu yazılışdakı S nəyi göstərir?

   1. Operator və yaxud operatorlar ardıcıllığını

   2. Hesabi ifadə ni

   3. Məntiqi ifadə ni

   4. Hesabi və yaxud məntiqi ifadə ni

   5. Massivi

 21. For i:= m1 to m2 do S Parametrli dövr operatorunun yazılışindakı m1 və m2 dəyişənləri hansı tipə mənsub olmalıdırlar ?

   1. İnteger

   2. Boolean

   3. Char

   4. Real

   5. String

 22. For i:= m1 to m2 do S Hansı halda parametrli dövr operatoru bir dəFə də olsun icra edilməyəcək?

   1. m1 > m2 olduqda

   2. m1 = m2 olduqda

   3. m1 < m2 olduqda

   4. m1 <= m2 olduqda

   5. m1 = m2 -1 olduqda

 23. Repeat S Until B Bu yazılışdakı S nəyi göstərir?

   1. Operator və yaxud operatorlar ardıcıllığını

   2. Hesabi ifadə ni

   3. Məntiqi ifadə ni

   4. Hesabi və yaxud məntiqi ifadə ni

   5. Massivi

 24. Repeat S Until B Bu yazılışdakı B nəyi göstərir?

   1. Məntiqi ifadə ni

   2. Hesabi ifadə ni

   3. Operator və yaxud operatorlar ardıcıllığını

   4. Hesabi və yaxud məntiqi ifadə ni

   5. Massivi

 25. t: = 1; S:= 0; Write t<= 3 do begin S:= S + t ; t: = t+1 ;end;

S - dəyişəninin qiymətini təyin edin

   1. 6

   2. 10

   3. 8

   4. 10

   5. 14

 1. t: = 1; S:= 1; Write t<= 4 do begin S:= S * t ; t: = t+1 ;end;

S - dəyişəninin qiymətini təyin edin

   1. 24

   2. 12

   3. 14

   4. 34

   5. 44

 1. a:array[1..4, 1..7] oF char ; kimi təsvir edilmiş massivin elementlərinin sayini və tipini təyin etməli?

   1. Elementlərinin sayi 28, tipi simvol

   2. Elementlərinin sayi 47, tipi həqiqi

   3. Elementlərinin sayi 35, tipi həqiqi

   4. Elementlərinin sayi 13, tipi tam

   5. Elementlərinin sayi 11, tipi həqiqi

 2. For i:=1 to 3 do begin

For i:=1 to 4 do Write(b [i, j]); Writeln; end; Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

   1. İki ölçülü b massivinin elementlərinin matris Formasında xaric edilməsi üçün

   2. İki ölçülü b massivinin daxil edilməsi üçün

   3. İki ölçülü b massivinin elementlərinin bir sətirdə xaric edilməsi üçün

   4. İki ölçülü b massivinin elementlərinin matris Formasında daxil edilməsi üçün

   5. İki ölçülü b massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün

 1. For i:=1 to 3 do

For i:=1 to 4 do Write(b [i, j]); Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

   1. İki ölçülü b massivinin elementlərinin bir sətirdə xaric edilməsi üçün

   2. İki ölçülü b massivinin daxil edilməsi üçün

   3. İki ölçülü b massivinin elementlərinin bir sətirdə xaric edilməsi üçün

   4. İki ölçülü b massivinin elementlərinin matris Formasında daxil edilməsi üçün

   5. İki ölçülü b massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün

 1. For i:=1 to 3 do Write(b [i]); Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

   1. Bir ölçülü b massivinin elementlərinin bir sətirdə xaric edilməsi üçün

   2. İki ölçülü b massivinin daxil edilməsi üçün

   3. Bir ölçülü b massivinin elementlərinin matris Formasında xaric edilməsi üçün

   4. Bir ölçülü b massivinin elementlərinin matris Formasında daxil edilməsi üçün

   5. İki ölçülü b massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün

 2. t:=4; İF (t<7) and (t>3) then y:=sqrt(t) else y:=sqr(t); Write(y); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 2

   2. 4

   3. 25

   4. 12

   5. 10

 3. Verilən .............. SUM(x:mas; n:integer; var s:real) yazılışında nöqtələrin yerinə hansı altproqramın adının yazıldığını təyin et?

   1. PROCEDURE

   2. LABEL

   3. CONST

   4. SUBROUTİNE

   5. FUNCTİON

 4. Verilən .............. SUM(x:mas; n:integer; s:real): real; yazılışında nöqtələrin yerinə hansı altproqramın adının yazıldığını təyin et?

   1. FUNCTİON

   2. LABEL

   3. CONST

   4. SUBROUTİNE

   5. PROCEDURE

 5. Hansı altproqramın gövdəsində onun adına qiymət mənsub edilmir?

   1. PROCEDURE

   2. FUNCTİON

   3. Heç birinin

   4. SUBROUTİNE

   5. DATA

 6. İF A then B müxtəsər şərt operatoru necə icra olunur ?

   1. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt doğru olarsa B icra olunur

   2. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt yalan olarsa B icra olunur

   3. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt doğru olarsa B icra olunmur

   4. Bütün hallarda B icra olunur

   5. Heç bir şərt olmadan B icra olunur

 7. İF A then B else C tam şərt operatoru necə icra olunur ?

   1. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt doğru olarsa B icra olunur əks halda C icra olunur

   2. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt doğru olarsa B icra olunur

   3. A məntiqi ifadə sinin qiyməti yoxlanılır , əgər bu şərt doğru olarsa C icra olunmur

   4. Bütün hallarda B icra olunur

   5. Heç bir şərt olmadan C icra olunur

 8. Daxiletmə operatoru hansı hallarda istifadə olunur ?

   1. İlkin verilənlərin daxil edilməsi zamanı

   2. Verilənlərin xaric olunması üçün

   3. Şərtin yoxlanılması zamanı

   4. Yazı tipinin təsviri zamanı

   5. Fayl tipinin təsviri zamanı

 9. Hansı dövr operatorunun gövdəsi heç olmasa bir dəFə icra olunur ?

   1. Son şərtli dövr operatorunun

   2. Heç birinin

   3. Ön şərtli dövr operatorunun

   4. Parametrli dövr operatorunun

   5. Bütün dövr operatorlarının

 10. For i:= m1 to m2 do S Dövr operatorunun icrası zamanı m1>m2 şərti ödənərsə hansı əməliyyat baş verəcək?

   1. Dövrun gövdəsi icra olunmayacaq

   2. Dövrun gövdəsi bir dəFə icra olunacaq

   3. Dövrün gövdəsi sonsuz sayda icra olunacaq

   4. Dövrun gövdəsi iki dəFə icra olunacaq

   5. Dövrun gövdəsi üç dəFə icra olunacaq

 11. For i:= m1 to m2 do S Dövr operatorunun icrası zamanı m1=m2şərti ödənərsə hansı əməliyyat baş verəcək?

   1. Dövrun gövdəsi bir dəFə icra olunacaq

   2. Dövrun gövdəsi icra olunmayacaq

   3. Dövrün gövdəsi sonsuz sayda icra olunacaq

   4. Dövrun gövdəsi iki dəFə icra olunacaq

   5. Dövrun gövdəsi üç dəFə icra olunacaq

 12. For i:= m1 to m2 do S Dövr operatorunun icrası zamanı m1=m2 -1 şərti ödənərsə hansı əməliyyat baş verəcək?

   1. Dövrun gövdəsi iki dəFə icra olunacaq

   2. Dövrun gövdəsi bir dəFə icra olunacaq

   3. Dövrun gövdəsi icra olunmayacaq

   4. Dövrün gövdəsi sonsuz sayda icra olunacaq

   5. Dövrun gövdəsi üç dəFə icra olunacaq

 13. For i:= m1 to m2 do S Dövr operatorunun icrası zamanı m1=m2 -2 şərti ödənərsə hansı əməliyyat baş verəcək?

   1. Dövrun gövdəsi üç dəFə icra olunacaq

   2. Dövrun gövdəsi iki dəFə icra olunacaq

   3. Dövrun gövdəsi bir dəFə icra olunacaq

   4. Dövrun gövdəsi icra olunmayacaq

   5. Dövrün gövdəsi sonsuz sayda icra olunacaq

 14. Hansı dövr operatorunun gövdəsi heç olmasa bir dəFə icra olunmaya bilər ?

   1. Ön şərtli və parametrli dövr operatorunun

   2. Heç birinin

   3. Son şərtli dövr operatorunun

   4. Parametrli və son şərtli dövr operatorunun

   5. Bütün dövr operatorlarının

 15. hesabı ifadə sinin Paskalda düzgün yazlışını göstərin?

   1. sqrt(abs(x+t))+1/exp(3*ln(x))

   2. sqr(abs(x))+1/exp(ln(x))

   3. sqr(x+t)+1/exp(3*ln(x))

   4. sqrt(abs(x))+1/exp(3**ln(x))

   5. sqrt(abs(x))+1/exp(3*ln(x))

 16. Verilən PROCEDURE SUM(x:mas; n:integer; …… s:real) yazılışında nöqtələrin yerinə lazım olan xidməti açar sözünü təyin et?

   1. VAR

   2. LABEL

   3. CONST

   4. CHAR

   5. TYPE

 17. Program Lab;

Var a, b: char;

Begin a:=’r’; b:=a; write (b) end. Ekranda nə çap ediləcək?   1. r

   2. .a

   3. ‘a’

   4. b

   5. ‘b’

 1. .………..SUMMA(A:mas; n: integer; var sa:real);

Var i:integer;

Begin Sa:=0; For i:= 1 to n do Sa:=Sa+A[i] ; End;Proqram hissəsi hansı növ altproqrama uygundur?

   1. Procedure

   2. Əsas

   3. Function

   4. Proqram hissəsi düzgün deyil

   5. Subroutine

 1. Bir ölçülü, 10 ünsürdən ibarət olan A massivinin və C dəyişəninin qiymətlərinin daxil edilməsi üçün operatorun düzgün yazılışını təyin etməli.

   1. Read (C); For i:= 1 to 10 do Read( A[i]);

   2. Write (A, C);

   3. Read (A, C);

   4. Read(A[10], C);

   5. Write(10], C);

 2. Aşagıda göstərilənlərdən hansı Formal parametr kimi işlənilmir?

   1. Parametr - tiplər

   2. Parametr - qiymətlər

   3. Parametr - dəyişənlər

   4. Parametr – Funksiyalar

   5. Parametr – posedurlar

 3. O=[b, e, i, l, q, s, x], V=[a, f, j, k, r, u, w]. n(O+V)=?

   1. 14

   2. 12

   3. 10

   4. 11

   5. 19

 4. 20 tam ədəddən ibarət olan bir ölçülü A massivi daxil edilir. Səhvsiz yazılmış operatoru göstərin ?

   1. FOR I:=1 TO 20 DO READ (A [ I ])

   2. FOR I := 1 TO 20 DO READ (A)

   3. WHILE I < =20 DO READ (A)

   4. READ (A) , I:=1 TO 20

   5. Bütün operatorlar səhvdir

 5. s:=0; y:=2 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>6; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 12

   2. 2

   3. 4

   4. 8

   5. 10

 6. x:=5; İF (x<7) and (x>3) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); Write(y); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 25

   2. 2

   3. 4

   4. 12

   5. 10

 7. a:array[1..5, 1..6] oF real; kimi təsvir edilmiş massivin elementlərinin sayini və tipini təyin etməli?

   1. Elementlərinin sayi 30, tipi həqiqi

   2. Elementlərinin sayi 56, tipi həqiqi

   3. Elementlərinin sayi 65, tipi həqiqi

   4. Elementlərinin sayi 30, tipi tam

   5. Elementlərinin sayi 11, tipi həqiqi

 8. Massivin ölçüsü dedikdə nə başa düşülür?

   1. Massivin indekslərinin sayi

   2. Massivin elementlərinin sayi

   3. Massivin elementlərinin tipi

   4. Massivin elementlərinin cəmi

   5. Massivin elementlərinin hasili

 9. For i:=1 to 3 do begin

For i:=1 to 4 do Write(a [i, j]); Writeln; end; Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

   1. İki ölçülü a massivinin elementlərinin matris Formasında xaric edilməsi üçün

   2. İki ölçülü a massivinin daxil edilməsi üçün

   3. İki ölçülü a massivinin elementlərinin bir sətirdə xaric edilməsi üçün

   4. İki ölçülü a massivinin elementlərinin matris Formasında daxil edilməsi üçün

   5. İki ölçülü a massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün

 1. İki ölçülü X massivinin elementinin səhvsiz yazılmış təsvirini göstərin:

   1. X[2, K]

   2. X[I J]

   3. X[K]

   4. X[1, 2, K]

   5. X(2, K)

 2. Massivin elementləri hansı tipə mənsub ola bilərlər?

   1. Bütün elementləri eyni tipə mənsub olmalıdır

   2. Yalnız həqiqi tipə

   3. Yalnız tam tipə

   4. Yalnız məntiqi tipə

   5. Yalnız sətr tipinə

 3. Massivləri daxil və xaric edərkən hansı operatordan istifadə etmək məqsədəuyğundur?

   1. Parametrli dövr operatorundan

   2. Şərti keçid operatorundan

   3. Şərtsiz keçid operatorundan

   4. Daxiletmə operatorundan

   5. Mənsubetmə operatorundan

 4. Altproqramlar hansı məqsədlərlə istifadə edilir?

   1. Təkrarlanan operatorlar ardıcıllığını təsvir etmək üçün

   2. Hasilin hesablanması üçün

   3. Cəmin hesablanması üçün

   4. Ən böyük elementin tapılması üçün

   5. Ən kiçik elementin tapılması üçün

 5. Əsas proqramda altprograma neçə dəFə müraciət etmək olar?

   1. İstənilən qədər

   2. Bir dəFə

   3. İki dəFə

   4. Bir neçə dəFə

   5. Üç dəFə

 6. Proqramın dəyişənlər bölməsindən sonra gələn bölməsi necə adlanır?

   1. Funksia və prosedurlar bölməsi

   2. Sabitlər bölməsi

   3. Nişanlar bölməsi

   4. Operatorlar bölməsi

   5. Tiplər

 7. Altproqramlara müraciət zamanı hansı parametrlərdən istifadə olunur?

   1. Faktiki

   2. Formal

   3. Dəyişən

   4. Konstant

   5. Sadə

 8. Altproqramların təsviri zamanı hansı parametrlərdən istifadə olunur?

   1. Formal

   2. Faktiki

   3. Dəyişən

   4. Konstant

   5. Sadə

 9. Hansı halda Prosedur alt proqramından istifadə olunur?

   1. Altpoqramın işinin nəticəsi çoxqiymətli olduqda

   2. Hasilin hesablanması zamanı

   3. Cəmin hesablanması zamanı

   4. Ən böyük elementin tapılması zamanı

   5. Altpoqramın işinin nəticəsi birqiymətli olduqda

 10. Hansı halda Function alt proqramından istifadə olunur?

   1. Altpoqramın işinin nəticəsi birqiymətli olduqda

   2. Hasilin hesablanması zamanı

   3. Cəmin hesablanması zamanı

   4. Ən böyük elementin tapılması zamanı

   5. Altpoqramın işinin nəticəsi coxqiymətli olduqda

 11. Verilən ..........Amax(a:mas; n:integer):real; yazılışında nöqtələrin yerinə lazım olan xidməti açar sözünü təyin edin.

   1. FUNCTİON

   2. ASSİGN

   3. PROCEDURE

   4. RESET

   5. CLOSE

 12. Verilən PROCEDURE MAX (x:mas; n:integer; var s:real) altproqramına müraciətin düzgün variantını təyin et.

   1. MAX(a, 10, c)

   2. (a:mas; n:integer; s)

   3. B:=MAX (a, 10)

   4. B:=SUM(a, 10, C)

   5. SUMMA(a, 10, c)

 13. Verilən Function Amax(a:mas; n:integer):real; altproqramına müraciət necə yazılır.

   1. C:=Amax(y, 10)

   2. .Amax(y, n)

   3. C:=Amax(y)

   4. Amax(y, 10)

   5. Amax(y, 10, max)

 14. ........ SUMMA(A:mas; n:integer; var sa:real);

Var i:integer; Begin sa:=0; For i:=1 to n do sa:=sa+a[i]End;

Proqram hissəsi hansı növ altproqrama uyğundur.   1. Procedure

   2. Əsas

   3. Function

   4. proqram hissəsi düzgün deyil

   5. Subroutine

 1. Hansı altproqramın gövdəsində onun adına qiymət mənsub edilir?

   1. FUNCTİON

   2. PROCEDURE

   3. Heç birinin

   4. SUBROUTİNE

   5. DATA

 2. Formal və Faktiki parametrlər arasında hansı uyğunluq olmalıdır?

   1. Sayları, tipləri və siyahıda yerləşmə ardıcıllığı üst-üstə düşməlidir

   2. Yalnız sayları üst-üstə düşməlidir

   3. Yalnız tipləri üst-üstə düşməlidir

   4. Yalnız siyahıda yerləşmə ardıcıllığı üst-üstə düşməlidir

   5. Heç bir uyğunluq ola bilməz

 3. F adlı Faylı yazı prosesinə hazırlamaq üçün hansı operatordan istifadə edilir?

   1. REWRITE(F)

   2. .READ(F)

   3. WRITE(F)

   4. RESET(F)

   5. REPEAT S UNTIL A

 4. Oxu prosesində F adli Faylın sona çatmasını müəyyən etmək üçün hansı prosedurdan istifadə edilir?

   1. EOF(F)

   2. READ(A)

   3. WRITE(B)

   4. EOLN(F)

   5. RESET(F)

 5. ASSİGN standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   2. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   3. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   4. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 6. READ standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   3. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   4. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 7. RESET standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real ilə əlaqələndirir.

   3. Proqrmda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   4. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 8. REWRITE standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   3. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   4. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   5. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

 9. CLOSE proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Faylı bağlayır.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqə.

   3. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   4. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   5. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

 10. WRİTE standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   3. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   4. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 11. Elementləri müxtəliF tipə mənsub olan verilənlər toplusu ilə işlədikdə hansı tip dəyişənlərdən istifadə etmək məqsədəuyğundur ?

   1. Record tipli

   2. Sadə tipli

   3. Эndeksli

   4. Tam tipli

   5. Həqiqi tipli

 12. F adlэ yazэnэn mьxtəliF sahələrinə mьraciət etdikdə hansэ operatordan istifadə edilir ?

   1. With F do S

   2. Repeat F

   3. Read(F)

   4. Reset F

   5. Go to F

 13. Yazэnэn sahələri hansэ tipə mənsub ola bilər?

   1. Həm eyni , həm də müxtəliF tiplərə

   2. Yalnэz eyni tipə

   3. Yalnэz mьxtəliF tiplərə

   4. Yalnэz həqэqэ tipə

   5. Yalnэz tam tipə

 14. Altproqramlarda istifadə edilən Formal parametrlərin təsviri harada yerləşir?

   1. Altproqramın başlığının parametrlər siyahısında

   2. Əsas proqramda

   3. LABEL bölməsində

   4. TYPE bölməsində

   5. VAR bölməsində

 15. Bir ölçülü X massivinin elementinin səhvsiz yazılmış təsvirini göstərin:

   1. X[K]

   2. X[I J]

   3. X[2, K]

   4. X[1, 2, K]

   5. X(2, K)

 16. a:array[1..10, 1..6] oF real kimi təsvir olunmuş a massivinin ölçüsünü təyin edin

   1. İki ölçülü

   2. Bir ölçülü

   3. Üç ölçülü

   4. Dörd ölçülü

   5. Çox ölçülü

 17. a:array[1..10] oF real kimi təsvir olunmuş a massivinin ölçüsünü təyin edin

   1. Bir ölçülü

   2. İki ölçülü

   3. Üç ölçülü

   4. Dörd ölçülü

   5. Çox ölçülü

 18. a:array[1..10] oF char kimi təsvir olunmuş a massivinin elementlərinin tipini təyin edin

   1. Simvol

   2. Həqiqi

   3. Məntiqi

   4. Tam

   5. Sətr

 19. a:array[1..10] oF boolean kimi təsvir olunmuş a massivinin elementlərinin tipini təyin edin

   1. Məntiqi

   2. Həqiqi

   3. Simvol

   4. Tam

   5. Sətr

 20. a:array[1..10] oF integer kimi təsvir olunmuş a massivinin elementlərinin tipini təyin edin

   1. Tam

   2. Həqiqi

   3. Simvol

   4. Məntiqi

   5. Sətr

 21. Faylı oxu prosesi üçün hazırlamaq məqsədilə hansı prosedurdan istifadə olunur?

   1. Reset

   2. Rewrite

   3. Read

   4. Write

   5. Close

 22. Fayla yeni elementlərin yazılması üçün hansı prosedurdan istifadə olunur?

   1. Write

   2. Rewrite

   3. Read

   4. Close

   5. Reset

 23. Faylın elementlərinin oxunması üçün hansı prosedurdan istifadə olunur?

   1. Read

   2. Rewrite

   3. Write

   4. Close

   5. Reset

 24. Faylı yazı prosesi üçün hazırlamaq məqsədilə hansı prosedurdan istifadə olunur?

   1. Rewrite

   2. Read

   3. Write

   4. Close

   5. Reset

 25. S:=1 ; For i:= 2 to 6 do S:= S + I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 21

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 26. S:=1 ; For i:= 2 to 5 do S:= S * I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 120

   2. 119

   3. 118

   4. 117

   5. 122

 27. S:=4 ; i:=2 ; While i<=5 do begin S:=S+i; i:=i+1; end

S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 18

   2. 19

   3. 20

   4. 21

   5. 22

 1. S:=2 ; i:=1 ; While i<=3 do begin S:=S*i; i:=i+2; end S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 6

   2. 8

   3. 10

   4. 11

   5. 12

 2. S:=6 ; i:=2 ; While i<=6 do begin S:=S*i; i:=i+2; end S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 288

   2. 290

   3. 292

   4. 296

   5. 298

 3. S:=10 ; i:=3 ; While i<=9 do S:=S+i; i:=i+3;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 28

   2. 30

   3. 34

   4. 33

   5. 36

 4. S:=2 ; For i:= 4 to 6 do S:= S * I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 240

   2. 119

   3. 118

   4. 117

   5. 122

 5. S:=1 ; For i:= 2 to 5 do S:= S * I; S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 120

   2. 142

   3. 144

   4. 146

   5. 148

 6. s:=6; y:=2 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>6; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 18

   2. 20

   3. 28

   4. 22

   5. 30

 7. s:=6; y:=4 repeat s:=s+y; y:=y+2; until y>8; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 24

   2. 26

   3. 28

   4. 22

   5. 30

 8. x:=4; İF (x<8) and (x>5) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); Write(y); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 2

   2. 16

   3. 18

   4. 12

   5. 10

 9. x:=0; İF (x<=8) and (x>=0) then y:=sin(x) else y:=cos(x); Write(y); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 0

   2. 1

   3. 2

   4. 3

   5. 4

 10. x:=9; İF (x<=8) and (x>=4) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); Write(y); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 3

   2. 81

   3. 6

   4. 9

   5. 4

 11. x:=5; İF (x<=8) and (x>=4) then y:=sqr(x) else y:=sqrt(x); Write(y); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 25

   2. 30

   3. 36

   4. 33

   5. 44

 12. s:=6; y:=2 repeat s:=s*y; y:=y+2; until y>6; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 288

   2. 248

   3. 280

   4. 220

   5. 300

 13. s:=5; y:=4 repeat s:=s*y; y:=y+2; until y>8; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 960

   2. 860

   3. 760

   4. 660

   5. 560

 14. VAR M: ARRAY[1. . 4, 1. . 5] OF REAL; M massivinin elementlərinin sayını təyin edin

   1. 20

   2. 9

   3. 4

   4. 5

   5. 10

 15. Vаr y : rеаl ; к : intеgеr ; Səhv yаzımış оpеrаtоru göstərin?

   1. k := y -1

   2. к := к -1

   3. y := y -1

   4. y := к -1

   5. bütün cаvаblаr səhvdir.

 16. ........ massiv1 (B:mas; k:integer; var sa:real);

Var i:integer; Begin sa:=0; For i:=1 to n do sa:=sa+b[i]End;

Proqram hissəsi hansı nov altproqrama uyğundur.   1. Procedure

   2. Function

   3. Əsas

   4. proqram hissəsi düzgün deyil

   5. Subroutine

 1. Vеrilən PROCEDURE SKALYAR(x:mаs; n:integer; …… s:real) yаzılışındа nöqtələrin yеrinə lаzıм оlаn хidмəti аçаr sözünü təyin еt?

   1. VAR

   2. CONST

   3. CHAR

   4. LABEL

   5. TYPE

 2. Aşağıdakı sətirlərdən hansında Paskalda işlənməyən standart Funksiyalar yazımışdır?

   1. EXTERNAL, ARCCOS, CTAN

   2. SİN, COS, ARCTAN

   3. ABS, SQR

   4. LN, SQRT

   5. EXP

 3. Üçüncü dərəcədən kök almanın ( ) programda yazılışı necədir?

   1. EXP(1.3*LN(X))

   2. SQRT(X)

   3. SUCC(X)

   4. ABS(X)

   5. PRED(X)

 4. Аşаğıdакı хidмəti аçаr sözlərindən hаnsı Pаsкаl dilində işlənmir?

   1. Format

   2. Thеn

   3. Go TO

   4. Еlsе

   5. İF

 5. Programda İ və J tаm tipli, N isə həqiqi tipli qiymətlər аlır:

Düzgün yаzılmış təsvir bölməsini göstərin?

   1. VAR İ , J : INTEGER ; N : REAL ;

   2. VAR J : REAL ; I , N : INTEGER ;

   3. VAR J : REAL ;

   4. VAR N : INTEGER ; J , I : REAL ;

   5. Düzgün yаzılmış təsvir bölməsi yохdur

 1. S = -69.55 оlduqdа TRUNC(S)-nın qiyмəti nəyə bərаbərdir?

   1. -69

   2. –69, 55

   3. –70

   4. 69, 55

   5. 69

 2. A=46.56 оlduqdа ROUND(A)-nın qiyмəti nəyə bərаbərdir?

   1. 47

   2. 46.5

   3. -46.56

   4. 46.55

   5. 46.60

 3. 32X COS2 x hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. exp(2*x*ln(3))*sqr(COS(x))

   2. 3**x*sin(x)**2

   3. 3*x*cos(x)*2

   4. x*ln*(3)*sqr(sin(x))

   5. exp(x*ln(3))*cos(x)**2

 4. Y = 8x Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. Y:=exp(x*ln(8))

   2. Y:= 8(x)

   3. Y:=exp(8*ln(x))

   4. Y:=expln(8)

   5. Y:=exp x*ln(8)

 5. Y= LgA Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. Y:= ln(A) /LN(10)

   2. Y:= log 10 a

   3. Y:= ln 10 (a)

   4. Y:= ln(10)/ln(a)

   5. Y:= log 10(a)

 6. Operatoplar bölməsi Pаsкаl prоqrаmın gövdəsinin nеçənci bölməsidir?

   1. 6

   2. 4

   3. 5

   4. 3

   5. 7

 7. Tiplər bölməsi Pаsкаl prоqrаmın gövdəsinin nеçənci bölməsidir?

   1. 3

   2. 4

   3. 5

   4. 6

   5. 7

 8. Y:=1 ; For İ:= 1 to 5 do Y:= Y * I; Y - dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 120

   2. 110

   3. 90

   4. 130

   5. 25

 9. A:array[1..5, 1..6] oF integer; kimi təsvir edilmiş massivin elementlərinin sayini və tipini təyin etməli?

   1. Elementlərinin sayi 30, tipi tam

   2. Elementlərinin sayi 56, tipi həqiqi

   3. Elementlərinin sayi 15, tipi həqiqi

   4. Elementlərinin sayi 16, tipi tam

   5. Elementlərinin sayi 11, tipi həqiqi

 10. FOR İ:=1 TO 3 DO Read(X [İ]); Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

   1. Bir ölçülü X massivinin elementlərinin bir sətirdə daxil edilməsi üçün

   2. İki ölçülü x massivinin daxil edilməsi üçün

   3. Bir ölçülü x massivinin elementlərinin matris Formasında xaric edilməsi üçün

   4. Bir ölçülü x massivinin elementlərinin matris Formasında daxil edilməsi üçün

   5. İki ölçülü x massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün

 11. Vеrilən ROCEDURE SUMPRO(x:mаs; n:integer; ……s:real;......p:real;) yаzılışındа nöqtələrin yеrinə lаzıм оlаn хidмəti аçаr sözlərini təyin еt?

   1. VAR, VAR

   2. CONST, VAR

   3. CHAR, İNTEGER

   4. LABEL, CHAR

   5. TYPE. CONST

 12. Bir ölçülü Y massivinin elementinin səhvsiz yazılmış təsvirini göstərin:

   1. Y[I]

   2. Y[1, K]

   3. YK

   4. Y[1, 2]

   5. Y(2, K)

 13. Verilən .............Dmax(d:mas; nd:integer):real; yazılışında nöqtələrin yerinə lazım olan xidməti açar sözünü təyin edin.

   1. FUNCTİON

   2. ASSİGN

   3. PROCEDURE

   4. EOF

   5. CLOSE

 14. A:array[1..50] oF integer; kimi təsvir olunmuş A massivinin ölçüsünü təyin edin.

   1. Bir ölçülü

   2. İki ölçülü

   3. Üç ölçülü

   4. Dörd ölçülü

   5. Çox ölçülü

 15. .….HASİL(C:mas; N: integer; var HC:real);

Var İ:integer;

Begin HC:=1; For i:= 1 to n do HC:=HC*C[İ] ; End;Prоqrаm hissəsi hаnsı növ аltprоqrаmа uygundur?

   1. Prоcеdurе

   2. Functiоn

   3. Əsаs

   4. Prоqrаm hissəsi düzgün dеyil

   5. Subrоutinе

 1. Y:array[1..10, 1..10] oF integer kimi təsvir olunmuş Y massivinin elementlərinin tipini təyin edin

   1. Tam

   2. Simvol

   3. Məntiqi

   4. Həqiqi

   5. Sətr

 2. Reset proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir ?

   1. Faylı oxu prosesinə hazırlamaq üçündür.

   2. Faylın elementlərinin oxunması üçündür

   3. Fayla yeni elementlərin yazılması üçündür

   4. Faylı yazı prosesinə hazırlamaq üçündür

   5. Faylın sonunu göstərir.

 3. Rewrite proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir ?

   1. Faylı yazı prosesinə hazırlamaq üçündür

   2. Faylı oxu prosesinə hazırlamaq üçündür.

   3. Faylın elementlərinin oxunması üçündür

   4. Fayla yeni elementlərin yazılması üçündür

   5. Faylın sonunu göstərir.

 4. K:=16; İF (K<20) and (K>10) then Y:=sqrt(K) else Y:=sqr(K); Write(Y); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 4

   2. 256

   3. 25

   4. 122

   5. 106

 5. D:=25; İF (D<20) and (D>10) then Y:=sqrt(D) else Y:=sqr(D); Write(D); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 625

   2. 5

   3. 25

   4. 12

   5. 10

 6. Kvadrata yüksəltməni (y2) hansı standart Funksiya yerinə yetirir?

   1. SQR(Y)

   2. SQRT(Y)

   3. SUCC(Y)

   4. ABS(Y)

   5. PRED(Y)

 7. İkinci dərəcədən kök almanı ( ) hansı standart Funksiya yerinə yetirir?

   1. SQRT(Y)

   2. SQR(Y)

   3. SUCC(Y)

   4. ABS(Y)

   5. PRED(Y)

 8. Programda A və I tаm tipli, К isə həqiqi tipli qiymətlər аlır:

Düzgün yаzılmış təsvir bölməsini göstərin?

   1. VAR A , I : INTEGER ; K : REAL ;

   2. VAR A : REAL ; I , K : INTEGER ;

   3. VAR A : REAL ;

   4. VAR K : INTEGER ; A , I : REAL ;

   5. Düzgün yаzılmış təsvir bölməsi yохdur

 1. Yаzılmış sətirlərdən hаnsındа stаndаrt tiplər qеyd оlunub?

   1. Real, integer, char, Boolean

   2. Sаdаlаnаn, məhdudlаşdırılmış

   3. Sətir

   4. Yаzı

   5. Hеç birində

 2. А = -1, 58 оlduqdа TRUNC(А)-nın qiyмəti nəyə bərаbərdir?

   1. –1

   2. –1, 58

   3. –1.6

   4. 1, 4

   5. 1

 3. Z=5x cos bx + 7x sin ax Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. Z:= exp(x*ln(5))*cos(b*x) +exp(x*ln(7))*sin(a*x)

   2. Z:= exp(5*ln(x))*cos(b*x) + exp(x*ln(7))*sin(a*x)

   3. Z:= exp(x*ln(5))*cos(b*x)+ exp(7*ln(x))*sin(a*x)

   4. Z:= expx*ln(5)*cos(b*x)+exp x*ln(7))*sin(a*x)

   5. Z:= exp(x*ln(5))*cos(b*x)+exp(ln(7 *sin(a*x))

 4. Paskalda yazılmış exp(5*ln(a+x))+c*x/(b*y)-sqr(ln(x)) hesabi ifadə sinin düzgün riyazi yazılışını təyin etməli.

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

 5. 3x sin2 x hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. exp(x*ln(3))*sqr(sin(x))

   2. 3*x*sin(x)*3

   3. x*ln*(3)*sqr(sin(x))

   4. 3**x*sin(x)**2

   5. exp(x*ln(3))*cos(x)**2

 6. y = bx Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. y:=exp(x*ln(b))

   2. y:= b(x)

   3. y:=exp(b*ln(x))

   4. y:=expln(b)

   5. y:=exp x*ln(b)

 7. y = tg y Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. x:= sin(y)/cos(y)

   2. x:=tg(y)

   3. x:= cos(y)/sin(y)

   4. tg y

   5. ctgx

 8. z = Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. z:= exp(1/5*ln(x))

   2. z:= exp(x*ln(1/5))

   3. z := 

   4. z:= exp1/5*lnx

   5. z:= exp(1/5*ln*(x))

 9. 3x sin2 x hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaqdır?

   1. exp(x*ln(3))*sqr(sin(x))

   2. 3*x*sin(x)*2

   3. x*ln*(3)*sqr(sin(x))

   4. 3**x*sin(x)**2

   5. exp(x*ln(3))*sin(x)**2

 10. s:=1 ; For i:= 2 to 4 do s:= s + sqr(i); S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 30

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 11. s:=1 ; For i:= 1 to 3 do s:= s * sqr(i); S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 36

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 12. s:=1; y:=2 repeat s:=s*sqr(y); y:=y+2; until y>4; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 64

   2. 48

   3. 80

   4. 20

   5. 30

 13. s:=2; y:=2 repeat s:=s+sqr(y); y:=y+2; until y>4; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 22

   2. 28

   3. 80

   4. 20

   5. 30

 14. s:=4; y:=1 repeat s:=s*sqr(y); y:=y+2; until y>5; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 900

   2. 480

   3. 806

   4. 208

   5. 309

 15. s:=8; y:=1 repeat s:=s+sqr(y); y:=y+2; until y>5; Write(s); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 43

   2. 28

   3. 80

   4. 20

   5. 30

 16. S:=10 ; i:=3 ; While i<=9 do S:=S+sqr(i); i:=i+3;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 136

   2. 120

   3. 344

   4. 336

   5. 367

 17. S:=20 ; i:=3 ; While i<=9 do S:=S+sqr(i); i:=i+3;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 146

   2. 120

   3. 344

   4. 336

   5. 367

 18. S:=1 ; i:=2 ; While i<=4 do S:=S*sqr(i); i:=i+2;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 64

   2. 12

   3. 34

   4. 33

   5. 36

 19. S:=2 ; i:=2 ; While i<=4 do S:=S*sqr(i); i:=i+2;S- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 128

   2. 125

   3. 346

   4. 334

   5. 363

 20. МS DОS sistеmində каtаlоqlаrı (pаpка) акtivləşdirməк üçün hаnsı əmrdən istiFаdə оlunur?

   1. Cd

   2. Еrаsе

   3. Dir

   4. Copy

   5. Мd

 21. Paskal— proqramın hansı bölməsi proqramda mütləq iştirak etməlidir?

   1. Operatorlar bölməsi

   2. Sabitlər bölməsi

   3. Tiplər bölməsi

   4. Dəyişənlər bölməsi

   5. Nişanlar bölməsi

 22. hеsаbı iFаdəsinin Pаsкаldа düzgün yаzlışını göstərin?

   1. sqrt(abs(x+t))+1/exp(3*ln(x))

   2. sqr(x+t)+1/exp(3*ln(x))

   3. sqrt(abs(x))+1/exp(3**ln(x))

   4. sqr(abs(x))+1/exp(ln(x))

   5. sqrt(abs(x))+1/exp(3*ln(x))

 23. Аltprоqrаmlаrdа istiFаdə еdilən Fоrmаl pаrаmеtrlərin təsviri hаrаdа yеrləşir?

   1. Аltprоqrаmın bаşlığının pаrаmеtrlər siyаhısındа

   2. Əsаs prоqrаmdа

   3. LABEL bölməsində

   4. TYPE bölməsində

   5. VAR bölməsində

 24. WRİTE standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   2. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   3. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   4. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 25. P:=2 ; k:=2 ; While k<=4 do P:=P*sqr(k); k:=k+2; P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 128

   2. 125

   3. 346

   4. 334

   5. 234

 26. L:=10 ; k:=3 ; While k<=9 do L:=L+sqr(k); k:=k+3;L- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 136

   2. 120

   3. 344

   4. 336

   5. 367

 27. P:=4; x:=1 repeat P:=P*sqr(x); x:=x+2; until x>5; Write(P); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 900

   2. 480

   3. 806

   4. 208

   5. 309

 28. R:=8; k:=1 repeat R:=R+sqr(k); k:=k+2; until k>5; Write(R); Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

   1. 43

   2. 28

   3. 80

   4. 20

   5. 30

 29. P:=1 ; For k:= 2 to 4 do P:= P + sqr(k); P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 30

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 30. P:=1 ; For k:= 1 to 3 do P:= P * sqr(k); P- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 36

   2. 20

   3. 19

   4. 22

   5. 24

 31. Y:=9; İF (Y<=8) and (Y>=4) then P:=sqr(Y) else P:=sqrt(Y); Write(P); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 3

   2. 81

   3. 6

   4. 12

   5. 4

 32. Z:=5; İF (Z<=8) and (Z>=4) then P:=sqr(Z) else P:=sqrt(Z); Write(P); Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

   1. 25

   2. 30

   3. 36

   4. 33

   5. 44

 33. TURBO PASKAL proqramında yaradılmış Faylların adlarının ikinci hissəsi (genişlənmə) necə adlanir?

   1. .pas

   2. .doc

   3. .xls

   4. .drv

   5. .pic

 34. Z=6x cos bx + 8x sin ax Hesabi ifadə sinin proqramda yazılışı necə olacaq?

   1. Z:= exp(x*ln(6))*cos(b*x) +exp(x*ln(8))*sin(a*x)

   2. Z:= exp(6*ln(x))*cos(b*x) + exp(x*ln(8))*sin(a*x)

   3. Z:= exp(x*ln(6))*cos(b*x)+ exp(8*ln(x))*sin(a*x)

   4. Z:= expx*ln(6)*cos(b*x)+exp x*ln(8))*sin(a*x)

   5. Z:= exp(x*ln(6))*cos(b*x)+exp(ln(8 *sin(a*x))

 35. hеsаbı iFаdəsinin Pаsкаldа düzgün yаzlışını göstərin?

   1. sqrt(abs(x+t))+1/sqr(x)

   2. sqr(x+t)+1/exp(2*ln(x))

   3. sqrt(abs(x))+1/exp(3*ln(x))

   4. sqr(abs(x))+1/exp(ln(x))

   5. sqrt(abs(x))+1/exp(2*ln(x))

 36. Yazı tipi nədir?

   1. Elementləri müxtəliF tipə mənsub ola bilən verilənlər yığımıdır

   2. Elementləri eyni tipə mənsub olan verilənlər yığımıdır

   3. Massivdir

   4. Operatopdur

   5. Standart tipdir

 37. Massiv nədir?

   1. Elementləri eyni tipə mənsub olan verilənlər yığımıdır

   2. Elementləri müxtəliF tipə mənsub ola bilən verilənlər yığımıdır

   3. Massivdir

   4. Operatopdur

   5. Standart tipdir

 38. Tətbiqi proqramlar sinFinə daxil olmayan proqram hansı sıradadır?

   1. Unix

   2. MS Word

   3. Paint

   4. MS Access

   5. MS EXCEL

 39. MicrosoFt Word hansı növ proqramdır?

   1. Mətn redaktoru

   2. Elektron cədvəli

   3. QraFik redaktor

   4. Verilənlər bazasını idarə edən sistem

   5. Proqramlaşdırma mühiti

 40. Massivi təsvir etmək ücün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. ARRAY

   2. REPEAT

   3. FOR

   4. VAR

   5. LABEL

 41. Kompüterlər hansı məqsədlə istifadə olunur?

   1. Kompüter inFormasiyaları avtomatik emal etmək üçün istifadə edilən qurğudur.

   2. Kompüter hesablama işlərini yerinə yetirmək üçündür

   3. Kompüter yazı işlərini görmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

   4. Kompüter qraFik işləri yerinə yetirir

   5. Kompüter müxtəliF oyunlar üçün istifadə olunur.

 42. Məsələnin kompüterdə həll olunma ardıcıllığı necədir?

   1. Məsələnin qoyuluşu, ədədi üsulun seçilməsi, alqoritmin tərtibi, proqramın tərtibi, proqramın kompüterdə icrası

   2. Məsələnin qoyuluşu, alqoritmin tərtibi, proqramın tərtibi

   3. Ədədi üsulun seçilməsi, proqramın tərtibi

   4. Alqoritmin tərtibi, proqramın icrası

   5. Məsələnin qoyuluşu, proqramın tərtibi

 43. Aşağıdakılardan hansı ön şərtli dövr оpеrаtоrudur?

   1. Whilе b dо s

   2. Rеаd(х1, х2, …, хn)

   3. Writе(х1, х2, …, хn)

   4. IF а thеn b

   5. Cаsе

 44. ASSİGN standart proseduru hansı Funksiyanı yerinə yetirir?

   1. Faylın proqramdakı adını xarici yaddaş qurğusunda yerləşən real Fayl ilə əlaqələndirir.

   2. Proqramda istifadə etmək üçün Faylın elementlərinin oxunmasını təmin edir.

   3. Fayla yeni elementlərin yazılmasını təmin edir.

   4. Faylı oxu prosesinə hazırlayır.

   5. Faylı yazı prosesinə hazırlayır.

 45. Tətbiqi proqram nədir?

   1. İstifadə çinin tərtib etdiyi proqramdır və qoyulmuş məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur

   2. İstifadə çi ilə kompüter arasında əlaqə yaradır

   3. Kompüterin qurğularını idarə edir

   4. Proqramların emalını həyata keçirir

   5. MüxtəliF oyunlar üçün tətbiq olunur.

 46. Alqoritmin müəyyənlik xassəsi nə deməkdir ?

   1. Alqoritmin istənilən göstərişi və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı bir mənalı başa düşülməlidir.

   2. Alqoritmin həyata kecirdiyi hesablama prosesi sonlu sayda addımdan sonra ya nəticə, yaxud məsələnin həllinin mümkün olmadığı məlumat verməlidir

   3. Alqoritm , təyin edildiyi məsələ sinFinə daxil olan istənilən məsələnin həllini təmin etməlidir

   4. Alqoritmin mərhələləri bir birinin ardinca, yerləşdiyi qaydada icra olunmalıdır

   5. Alqoritmin mərhələləri parametrin qiymətindən asılı olaraq şaxələnməlidir

 47. Hansı halda ön çərtli və son şərtli dövr operatorlarından istifadə edilir?

   1. Dövrlərin sayı məlum olmadikda

   2. Dövrlərin sayı məlum oldukda

   3. Yalnız cəm hesablandıkda

   4. Yalnız hasil hesabkandıkda

   5. Bütün hallarda

 48. F adlэ yazэnэn mьxtəliF sahələrinə mьraciət etdikdə hansэ operatordan istifadə edilir ?

   1. With F do S

   2. Repeat F

   3. Read(F)

   4. Reset F

   5. Go to F

 49. İnFormatika Fənni nəyi öyrədir?

   1. Kompüterlər vasitəsilə inFormasiyaların toplanması, saxlanması və emal edilməsinin üsullarını və qanunlarını öyrənir.

   2. Kompütelərin quruluşunu tədqiq edir .

   3. Məsələlərin həll alqoritmlərini tədqiq edir.

   4. Kompüterdə hesablama işlərinin aparılmasının üsullarını tədqiq edir.

   5. MüxtəliF məsələlərin həlli üçün ədədi üsullar tədqiq edir.

 50. R:=0 ; For k:= 1 to 5 do R:= R + k; R- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 15

   2. 9

   3. 8

   4. 7

   5. 6

 51. T:=1 ; For k:= 1 to 5 do T:= T * k; T- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 120

   2. 124

   3. 134

   4. 144

   5. 154

 52. R:=0 ; k:=1 ; While R<=5 do begin R:=R+k; k:=k+1; end

 53. R- dəyişəninin qiymətini hesablayın

   1. 15

   2. 9

   3. 8

   4. 7

   5. 3

 54. For i:= m1 to m2 do S Dövr operatorunun icrası zamanı m1=m2 -1 şərti ödənərsə hansı əməliyyat baş verəcək?

   1. Dövrun gövdəsi iki dəFə icra olunacaq

   2. Dövrun gövdəsi icra olunmayacaq

   3. Dövrün gövdəsi sonsuz sayda icra olunacaq

   4. Dövrun gövdəsi bir dəFə icra olunacaq

   5. Dövrun gövdəsi üç dəFə icra olunacaq

 55. For i:= m1 to m2 do S Hansı halda parametrli dövr operatoru bir dəFə də olsun icra edilməyəcək?

   1. m1 > m2 olduqda

   2. m1 < m2 olduqda

   3. m1 <= m2 olduqda

   4. m1 = m2 -1 olduqda

   5. m1 = m2 olduqda

 56. For i:= m1 to m2 do S Hansı halda parametrli dövr operatoru bir dəFə icra ediləcək?

   1. m1 = m2 olduqda

   2. m1 < m2 olduqda

   3. m1 +m2 =5 olduqda

   4. m1 = m2 -1 olduqda

   5. m1 > m2 olduqda

 57. For i:= m1 to m2 do S Hansı halda parametrli dövr operatoru iki dəFə icra ediləcək?

   1. m1 = m2 -1 olduqda

   2. m1 < m2 olduqda

   3. m1 <= m2 olduqda

   4. m1 > m2 olduqda

   5. m1 = m2 olduqda

 58. For i:= m1 to m2 do S Hansı halda parametrli dövr operatoru üç dəFə icra ediləcək?

   1. m1 = m2 -2 olduqda

   2. m1 < m2 olduqda

   3. m1 <= m2 olduqda

   4. m1 > m2 olduqda

   5. m1 = m2 olduqda

 59. Y:array[1..10, 1..10] oF integer kimi təsvir olunmuş Y massivinin elementlərinin sayını təyin edin

   1. 100

   2. 20

   3. 10

   4. 11

   5. 121

 60. İstənilən təbii dil (azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman və s.) _____,_____ , ________ və _________ ibarətdir

   1. simvollar, söz, sözbirləşmələri, cümlələrdən

   2. hərflər, rəqəm, simvol, nişanlardan

   3. dəyişən, modul, alqoritm, bloksxemlərdən

   4. hekayə, nağıl, dastan, atalar sözlərindən

   5. söz, abzas, fəsil, bölmələrdən

 61. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aiddir?

   1. /

   2. |

   3. \

   4. ~

   5. !

 62. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aid deyildir?

   1. Ə

   2. @

   3. ^

   4. #

   5. *

 63. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aid deyildir?

   1. %

   2. @

   3. a

   4. *

   5. -

 64. Dot – matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir?

   1. Printer

   2. Klaviatura

   3. Monitor

   4. CD-ROM

   5. Mikroprosessor

 65. Bunlardan hansı İdentifikatordur?

  1. IDENtikaTOR123_

  2. !asd

  3. Identi faktor

  4. D) 2AAA&

  5. E) (aks) 1. Bunlardan hansı Sabitə ad verərkən istifadə oluna bilər?

   1. K234a

   2. 234a

   3. 2pi

   4. k234-a

   5. Kl:234 1. Nişan nədir?

   1. Operatora verilən addır

   2. İdarəedici simvollardır

   3. Dəyişənlərin təsvirini göstərir

   4. Xüsusi simvollar cütüdür

   5. Adi onluq kəsrdir 1. Turbo Pascal -da nişanların ___ və ___ növü mövcuddur

   1. ədəd, simvol

   2. birinci, ikinci

   3. fuksiya, prosedur

   4. sabit, dəyişən

   5. statik, dinamik 1. Ədədi nişanlar ____ ilə ____ arasındakı tam onluq ədədlərlə ifadə olunur

   1. 0; 9999

   2. 1; 999

   3. 9; 9999

   4. 100; 10000

   5. 1; 2

 2. Multimedia proqramlarının xüsusiyyətlərinə daxildir:

   1. Mətn, qraFik, səs, video məlumatlarından təşkil olunur

   2. yalnız mətn və qraFik məlumatlardan təşkil olunur

   3. yalnız qraFik və səs məlumatlarından təşkil olunur

   4. Yalnız səs məlumatlarından təşkil olunur

   5. Yalnız video məlumatlarından təşkil olunur

 3. Turbo Pascal -da nişan kimi _____ da istifadə olunur ki, bu da yazılış qaydalarına tabe olmalıdır

   1. identifikatorlardan, identifıkatorun

   2. funksiyalardan, prosedurların

   3. prosedurlardan, funksiyaların

   4. funksiyalardan, funksiyaların

   5. prosedurlardan, prosedurların 1. Nişan operatordan necə ayrılır?

   1. iki nöqtə ilə

   2. tire ilə

   3. vergüllə

   4. nöqtələrlə

   5. probellərlə 1. Turbo Pascal - da hansı ədəddən istifadə olunur?

   1. tam onluq ədəd, tam onaltılıq ədəd və həqiqi onluq

   2. ixtiyari mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi həqiqi

   3. ixtiyari mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi tam və həqiqi

   4. kompleks və hiper kompleks

   5. xəyali və həqiqi 1. Həqiqi ədədlər iki müxtəlif yazılış formasında təsvir olunur:

   1. adi (sabit nöqtəli) və tərtibii (sürüşən nöqtəli)

   2. tam onluq ədəd, tam onaltılıq ədəd

   3. adi kəsr

   4. kompleks və hiper kompleks

   5. qarışıq kəsr 1. Tam onaltılıq ədədlərin yazılışında, ədədin qarşısına hansı simvol qoyulur?

   1. $

   2. O

   3. &

   4. %

 1. Onaltılıq ədələr üçün mümkün diapazon hansıdır?

   1. $00000000 ilə $FFFFFFFF

   2. &00000000 ilə &FFFFFFFF

   3. %00000 ilə %FFFFF

   4. 0 ilə 9999

   5. O00000000 ilə OFFFFFFFF 1. Həqiqi ədədlər necə yazılır?

   1. ya adi onluq kəsr şəklində , ya da əsası 10 olan qüvvət formasında (10 əsasının yerinə E işarəsindən istifadə olunur)

   2. qarışıq kəsr formaasında. E işarəsi məxrəcin qüvvətini göstərir.

   3. soldan sağa yuxarıdan aşağı istiqamətdə. D işarəsi mənfi ədədlər üçün istifadə olunur. E 8-lik ədədləri 16-lıq ədədlərə əvəzetmə ilə çevirir.

   4. tam və kəsr hissədən ibarət olur, onlar arasında ayırıcı kimi ya vergül ya da ENTER düyməsindən istifadə olunur.

   5. a və c bəndidəki kimi 1. Sətirlər nədir?

   1. birqat dırnağa alınmış ASCII kodunun simvollar ardıcıllığından təşkil olunur

   2. tam ədələrdən ibarətdir

   3. ancaq xüsusi simvollardan, açar sözlərdən və operatorlardan ibarət adlandırılmış sahədir

   4. Operatora verilən addır

   5. ayıırıcı elementlərdən biridir 1. Sətirlər proqramın ______ yerləşməlidir

   1. bir sətrində

   2. bir neçə sətrində

   3. Başlanğıcında

   4. Sonunda

   5. Ortasında 1. Əgər simvollar daxilində birqat dırnaq varsa, onda bu simvol necə çap olunur?

   1. bir dəfə birqat dırnaq çap olunur.

   2. iki dəfə ardıcıl birqat dırnaq çap olunur.

   3. sətirin daxilində birqat dırnaq yazmaq olmaz

   4. üç dəfə ardıcıl birqat dırnaq çap olunur.

   5. bir dəfə ardıcıl ikiqat dırnaq çap olunur. 1. Sətirlərdə idarəedici simvollar necə təsvir olunur?

   1. qarşısında # simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   2. qarşısında ^^ simvollar olan tam onluq ədəd şəklində

   3. sonunda %% simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   4. qarşısında * simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   5. sonunda # simvolu olan tam onluq ədəd şəklində 1. { , } və ya (* , *) simvolları arasında olansimvollar necə adlanır?

   1. Şərh

   2. Sabit

   3. Proqram

   4. Tam ədəd

   5. Operator 1. Turbo Pascal dilində ayırıcı kimi hansı simvollardan istifadə olunur:

   1. boşluq, tabulyasiya, ENTER

   2. Shift, @ və ?

   3. (, ), {, }, CAPS

   4. vergül, nöqtə, DELETE

   5. İnsert, Enter, ALT 1. İstifadə olunan modulların siyahısınnı göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Uses

   2. Label

   3. Var

   4. Type

   5. Const 1. Nişanların təsviri ni göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Label

   2. Var

   3. Uses

   4. Type

   5. Const 1. Sabitlərin təsvirini göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Const

   2. Label

   3. Uses

   4. Type

   5. Var 1. Dəyişənlərin təsvirini göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Var

   2. Label

   3. Uses

   4. Type

   5. Const 1. Proqramın gövdəsi ________________ (Cümləni tamamlayın):

   1. "begin" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır, sonda isə nöqtə qoyulur

   2. təsvir xarakteri daşıyır və orada heç bir operator istifadə olunmur

   3. "Program" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır, sonda isə nöqtə qoyulur

   4. dəyişənlərin və sabitlərin geniş təsvir etmək üçündür

   5. "Pocedure" sözü ilə başlayır

 2. İfadələr riyaziyyatda adətən düsturlarla təsvir olunursa, proqramlaşdırmada

  1. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  2. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  3. dəyişilə bilən proqram parametridir

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. İfadələr sabit, dəyişən, əməliyyat işarələri və ______________________

  1. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  2. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  3. dəyişilə bilən proqram parametridir

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. Dəyişənlər nədir?

  1. dəyişilə bilən proqram parametridir

  2. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  3. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. Turbo Pascal proqramlaşdırmada dəyişənlər necə təsvir olunur:

  1. Var dəyişənin adı: tipin adı;

  2. Var tipin adı: dəyişənin adı;

  3. Var dəyişənin tipi: tipin adı;

  4. Var dəyişənin adı=tipin adı;

  5. Var: dəyişənin adıı; tipin adı; 1. Dəyişənlər tipi kimi nə istifadə oluna bilər?

  1. ya tiplərin təsvir bölməsində əvvəlcədən təyin edilən tipin identifikatorundan, ya da tiplərin təsvir sintaksisinə uyğun olaraq yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur

  2. "begin" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır

  3. bir neçə eyni bölmə yaratmaq olar

  4. istifadə edilən istənilən bölmə ya konkret elan olunmuş proqram elementlərindən, ya da təyin olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən operatorlardan təşkil olunmuş bir və ya bir neçə cümlədən ibarət olur

  5. Sistem Windows mühiti üçün yaradılan tətbiqi proqramlarla əlaqədar yaranan bir çox çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verən vizual proqramlaşdırmaya əsaslanıb 1. Qlobal dəyişənlər nədir?

  1. Altproqramda elan edilməyən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür

  2. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu altproqramdan mümkündür

  3. Dəyişənlərin hamısı qlobal hesab olunur

  4. Ancaq Tam tipli dəyişənlər qlobal hesab olunur

  5. Proqramda olan dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu proqramdakı şərt operatoru vasitəsilə mümkündür mümkündür 1. Lokal dəyişənlər nədir?

  1. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu altproqramdan mümkündür

  2. Ancaq Tam tipli dəyişənlər lokal hesab olunur

  3. Altproqramda elan edilməyən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür

  4. Dəyişənlərin hamısı lokal hesab olunur

  5. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür 1. _____ dəyişənlər daima _____ yerləşir, lokallar isə altproqramın yerinə yetirilməsi vaxtı stekdə yerləşir, sonra isə stek sahə boşalır

  1. Qlobal, yaddaşda

  2. Lokal, stekdə

  3. Tam, yaddaşda

  4. Stek, monitorda

  5. Stek, yaddaşda

 2. İfadələr riyaziyyatda adətən düsturlarla təsvir olunursa, proqramlaşdırmada

  1. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  2. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  3. dəyişilə bilən proqram parametridir

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. İfadələr sabit, dəyişən, əməliyyat işarələri və ______________________

  1. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  2. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  3. dəyişilə bilən proqram parametridir

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. Dəyişənlər nədir?

  1. dəyişilə bilən proqram parametridir

  2. hər hansı əməliyyatın təyini üçündür

  3. dairəvi mötərizələrdən təşkil olunur

  4. yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur.

  5. yalnız tam ola bilər 1. Turbo Pascal proqramlaşdırmada dəyişənlər necə təsvir olunur:

  1. Var dəyişənin adı: tipin adı;

  2. Var tipin adı: dəyişənin adı;

  3. Var dəyişənin tipi: tipin adı;

  4. Var dəyişənin adı=tipin adı;

  5. Var: dəyişənin adıı; tipin adı; 1. Dəyişənlər tipi kimi nə istifadə oluna bilər?

  1. ya tiplərin təsvir bölməsində əvvəlcədən təyin edilən tipin identifikatorundan, ya da tiplərin təsvir sintaksisinə uyğun olaraq yeni təyin edilmiş tipdən istifadə olunur

  2. "begin" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır

  3. bir neçə eyni bölmə yaratmaq olar

  4. istifadə edilən istənilən bölmə ya konkret elan olunmuş proqram elementlərindən, ya da təyin olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən operatorlardan təşkil olunmuş bir və ya bir neçə cümlədən ibarət olur

  5. Sistem Windows mühiti üçün yaradılan tətbiqi proqramlarla əlaqədar yaranan bir çox çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verən vizual proqramlaşdırmaya əsaslanıb

 2. Qlobal dəyişənlər nədir?

  1. Altproqramda elan edilməyən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür

  2. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu altproqramdan mümkündür

  3. Dəyişənlərin hamısı qlobal hesab olunur

  4. Ancaq Tam tipli dəyişənlər qlobal hesab olunur

  5. Proqramda olan dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu proqramdakı şərt operatoru vasitəsilə mümkündür mümkündür 1. Lokal dəyişənlər nədir?

  1. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu altproqramdan mümkündür

  2. Ancaq Tam tipli dəyişənlər lokal hesab olunur

  3. Altproqramda elan edilməyən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür

  4. Dəyişənlərin hamısı lokal hesab olunur

  5. Altproqramda elan edilən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür 1. _____ dəyişənlər daima _____ yerləşir, lokallar isə altproqramın yerinə yetirilməsi vaxtı stekdə yerləşir, sonra isə stek sahə boşalır

  1. Qlobal, yaddaşda

  2. Lokal, stekdə

  3. Tam, yaddaşda

  4. Stek, monitorda

  5. Stek, yaddaşda 1. Turbo Pascalda yaddaşın (RAM-ın) təyin olunmuş yerində yerləşən ________ istifadə olunur

  1. mütləq dəyişəndən

  2. nişandan

  3. yarımçıq dəyişəndən

  4. ikiqat dəyişəndən

  5. nisbətdən 1. Absolute direktivinin köməyi ilə nə təsvir olunur?

  1. mütləq dəyişəndən

  2. nişandan

  3. yarımçıq dəyişəndən

  4. ikiqat dəyişəndən

  5. nisbətdən 1. Mütləq dəyişən necə təsvir olunur?

  1. Hər bir mütləq dəyişən ayrıça təsvir olunmalıdır. Yəni identifİkatorların siyahısının təsvirində iki nöqtədən (:) əvvəl yalnız bir identifikator olmalıdır

  2. Dəyişən və sabit göstərici tipinin qiyməti, seqment və sürüşmə ünvanından təşkil olunan əməli yaddaş ünvanından ibarətdir

  3. Mütləq dəyişəni təsvir etmək üçün Text standart mətn tipindən istifadə olunur

  4. İxtiyari sıra tipinin qiymətləri ardıcıl nizamlanır və hər bir element özünün sıra nömrəsinə malik olur

  5. Hər bir mütləq dəyişən ayrıça adları əvvəldən təyin olunmuş identifikatorlardır 1. Mütləq dəyişənlərin təsvirinin hansı forması mövçuddur:

  1. dəyişənin yerləşdiyi dəqiq ünvanı göstərmək forması və iki dəyişənin bir ünvanda yerləşməsi forması.

  2. inkar və inversiya forması

  3. Nəqli cümlə forması

  4. mülahizə və predikat formaları

  5. informasiyanın axtarışı və ötürülməsi, saxlanması, emalı və insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında istifadə edilməsi metodları 1. Sabitlər nədir?

  1. Proqramın yerinə yetirilmə prosesində qiymətini dəyişməyən proqram parametrləri sabitlər adlanır

  2. Proqramın yerinə yetirilmə prosesində müəyyən şərtlərdən asılı olaraq qiymətini dəyişən proqram parametrləri sabitlər adlanır

  3. Proqramda olan dəyişənlərdir və ona müraciət ancaq bu proqramdakı şərt operatoru vasitəsilə mümkündür mümkündür

  4. Altproqramda elan edilməyən dəyişənlərdir və proqramın bütün hissələrindən ona müraciət mümkündür

  5. Sistem Windows mühiti üçün yaradılan tətbiqi proqramlarla əlaqədar yaranan bir çox çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verən vizual proqramlaşdırmaya əsaslanıb 1. Turbo Pascal dilində sabitlərin hansı növü var?

  1. sadə və tipləşdirilmiş

  2. mütləq və nisbi

  3. tam və natamam

  4. birqat, ikiqat və normal

  5. işarəli və uzun işarəli 1. Hansı sabitlərdə tip onun qiyməti ilə təyin olunur?

  1. Sadə

  2. Tam

  3. Natamam

  4. Birqat

  5. Tipləşdirilmiş 1. Hansı sabitlərdə tip hökmən göstərilməlidir?

  1. Tipləşdirilmiş

  2. Tam

  3. Natamam

  4. Birqat

  5. Sadə 1. ________ tam, həqiqi, simvol, məntiqi, sətir (simvol) və çoxluq tipində ola bilər.

  1. Sadə sabitlər

  2. Mütləq sabitlər

  3. Tipləşdirilmiş birqat dəyişənlər

  4. Nişanlar

  5. Funksiyalar 1. Hansı sabitlər aşağıdakı kimi təsvir olunur.
  Const identifıkator = sabitin qiyməti;

  1. Sadə sabitlər

  2. Mütləq sabitlər

  3. Tipləşdirilmiş birqat dəyişənlər

  4. Nişanlar

  5. Funksiyalar 1. ________ sabitlərin təsvirində yalnız işarə və rəqəmlərdən (+ işarəsini göstərməmək də olar) istifadə olunur. ______________ qarşısında $ işarəsi qoyulur

  1. Tam, Onaltılıq say sistemindəki tam ədədin

  2. Həqiqi, simvolların

  3. Nişanlar, Funksiyalar

  4. Dəyişən, Onların

  5. Mütləq, Nişanların 1. Turbo Pascalda əvvəldən təyin edilmiş hansı iki tam sabit mövcuddur?

  1. Maxint=32767; MaxLongint=2147483647;

  2. Realmax=32; Realmin=1

  3. Bestint=255; Bestreal=0

  4. HighR=65785; LLow=-65785

  5. MaxRealNumber=32767; MaxDoubleNumber=2147483647 1. Həqiqi sabitlər ____________________ ibarətdir.

  1. onluq nöqtə və dərəcənin tərtibindən (E və ya e simvolu)

  2. ancaq onluq say sisteminin rəqəmlərindən

  3. onluq say sisteminin rəqəmlərindən və A, B, C, D, E, F hərflərindən

  4. birqat dırnaqla hüdudlanmış simvollar ardıcıllığından

  5. sabit, tip, dəyişən, prosedur və funksiyalardan 1. Sətir sabitləri nədir?

  1. Bir sətirdə yerləşməklə birqat dırnaqla hüdudlanmış simvollar ardıcıllığı

  2. Onluq say sisteminin rəqəmləri və A, B, C, D, E, F hərfləri

  3. Sabit, tip, dəyişən, prosedur və funksiyalar

  4. Ancaq onluq say sisteminin rəqəmləri, tip, dəyişən, prosedur və funksiyalar

  5. Bir simvoldan ibarət olan sətir 1. Simvol sabiti nədir?

  1. Bir simvoldan ibarət olan sətir

  2. Bir sətirdə yerləşməklə birqat dırnaqla hüdudlanmış simvollar ardıcıllığı

  3. Onluq say sisteminin rəqəmləri və A, B, C, D, E, F hərfləri

  4. Sabit, tip, dəyişən, prosedur və funksiyalar

  5. Ancaq onluq say sisteminin rəqəmləri, tip, dəyişən, prosedur və funksiyalar 1. Əgər birqat dırnaq daxilində heç bir simvol yoxdursa, bu _________ adlanır.

  1. sıfır sətir

  2. sabit tip

  3. uzun tip

  4. sıfır tip

  5. idarəedici kod 1. Sətir simvollarını onların ASCII kodları əsasında daxil etmək üçün simvolun kodunun qarşısına hansı simvol yazılır?

  1. #

  2. !

  3. @

  4. $

  5. ^

 2. İstənilən təbii dil (azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman və s.) _____,_____ , ________ və _________ ibarətdir

   1. simvollar, söz, sözbirləşmələri, cümlələrdən

   2. hərflər, rəqəm, simvol, nişanlardan

   3. dəyişən, modul, alqoritm, bloksxemlərdən

   4. hekayə, nağıl, dastan, atalar sözlərindən

   5. söz, abzas, fəsil, bölmələrdən 1. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aiddir?

   1. /

   2. |

   3. \

   4. ~

   5. ! 1. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aid deyildir?

   1. Ə

   2. @

   3. ^

   4. #

   5. * 1. Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin əlifbasına bunlardan hansı aid deyildir?

   1. %

   2. @

   3. a

   4. *

   5. - 1. Bunlardan hansı Sabitə ad verərkən istifadə oluna bilər?

   1. K234a

   2. 234a

   3. 2pi

   4. k234-a

   5. Kl:234 1. Nişan nədir?

   1. Operatora verilən addır

   2. İdarəedici simvollardır

   3. Dəyişənlərin təsvirini göstərir

   4. Xüsusi simvollar cütüdür

   5. Adi onluq kəsrdir 1. Turbo Pascal -da nişanların ___ və ___ növü mövcuddur

   1. ədəd, simvol

   2. birinci, ikinci

   3. fuksiya, prosedur

   4. sabit, dəyişən

   5. statik, dinamik 1. Ədədi nişanlar ____ ilə ____ arasındakı tam onluq ədədlərlə ifadə olunur

   1. 0, 9999

   2. 1, 999

   3. 9, 9999

   4. 100, 10000

   5. 1, 2 1. Turbo Pascal -da nişan kimi _____ da istifadə olunur ki, bu da yazılış qaydalarına tabe olmalıdır

   1. identifikatorlardan, identifıkatorun

   2. funksiyalardan, prosedurların

   3. prosedurlardan, funksiyaların

   4. funksiyalardan, funksiyaların

   5. prosedurlardan, prosedurların 1. Nişan operatordan necə ayrılır?

   1. iki nöqtə ilə

   2. tire ilə

   3. vergüllə

   4. nöqtələrlə

   5. probellərlə 1. Turbo Pascal - da hansı ədəddən istifadə olunur?

   1. tam onluq ədəd, tam onaltılıq ədəd və həqiqi onluq

   2. ixtiyari mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi həqiqi

   3. ixtiyari mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa kimi tam və həqiqi

   4. kompleks və hiper kompleks

   5. xəyali və həqiqi 1. Həqiqi ədədlər iki müxtəlif yazılış formasında təsvir olunur:

   1. adi (sabit nöqtəli) və tərtibii (sürüşən nöqtəli)

   2. tam onluq ədəd, tam onaltılıq ədəd

   3. adi kəsr

   4. kompleks və hiper kompleks

   5. qarışıq kəsr 1. Tam onaltılıq ədədlərin yazılışında, ədədin qarşısına hansı simvol qoyulur?

   1. $

   2. O

   3. &

   4. %

 1. Onaltılıq ədələr üçün mümkün diapazon hansıdır?

   1. $00000000 ilə $FFFFFFFF

   2. &00000000 ilə &FFFFFFFF

   3. %00000 ilə %FFFFF

   4. 0 ilə 9999

   5. O00000000 ilə OFFFFFFFF 1. Həqiqi ədədlər necə yazılır?

   1. ya adi onluq kəsr şəklində , ya da əsası 10 olan qüvvət formasında (10 əsasının yerinə E işarəsindən istifadə olunur)

   2. qarışıq kəsr formaasında. E işarəsi məxrəcin qüvvətini göstərir.

   3. soldan sağa yuxarıdan aşağı istiqamətdə. D işarəsi mənfi ədədlər üçün istifadə olunur. E 8-lik ədədləri 16-lıq ədədlərə əvəzetmə ilə çevirir.

   4. tam və kəsr hissədən ibarət olur, onlar arasında ayırıcı kimi ya vergül ya da ENTER düyməsindən istifadə olunur.

   5. a və c bəndidəki kimi 1. Sətirlər nədir?

   1. birqat dırnağa alınmış ASCII kodunun simvollar ardıcıllığından təşkil olunur

   2. tam ədələrdən ibarətdir

   3. ancaq xüsusi simvollardan, açar sözlərdən və operatorlardan ibarət adlandırılmış sahədir

   4. Operatora verilən addır

   5. ayıırıcı elementlərdən biridir 1. Sətirlər proqramın ______ yerləşməlidir

   1. bir sətrində

   2. bir neçə sətrində

   3. Başlanğıcında

   4. Sonunda

   5. Ortasında 1. Əgər simvollar daxilində birqat dırnaq varsa, onda bu simvol necə çap olunur?

   1. bir dəfə birqat dırnaq çap olunur.

   2. iki dəfə ardıcıl birqat dırnaq çap olunur.

   3. sətirin daxilində birqat dırnaq yazmaq olmaz

   4. üç dəfə ardıcıl birqat dırnaq çap olunur.

   5. bir dəfə ardıcıl ikiqat dırnaq çap olunur. 1. Sətirlərdə idarəedici simvollar necə təsvir olunur?

   1. qarşısında # simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   2. qarşısında ^^ simvollar olan tam onluq ədəd şəklində

   3. sonunda %% simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   4. qarşısında * simvolu olan tam onluq ədəd şəklində

   5. sonunda # simvolu olan tam onluq ədəd şəklində 1. { , } və ya (* , *) simvolları arasında olansimvollar necə adlanır?

   1. Şərh

   2. Sabit

   3. Proqram

   4. Tam ədəd

   5. Operator 1. Turbo Pascal dilində ayırıcı kimi hansı simvollardan istifadə olunur:

   1. boşluq, tabulyasiya, ENTER

   2. Shift, @ və ?

   3. (, ), {, }, CAPS

   4. vergül, nöqtə, DELETE

   5. İnsert, Enter, ALT 1. İstifadə olunan modulların siyahısınnı göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Uses

   2. Label

   3. Var

   4. Type

   5. Const 1. Nişanların təsviri ni göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Label

   2. Var

   3. Uses

   4. Type

   5. Const 1. Sabitlərin təsvirini göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Const

   2. Label

   3. Uses

   4. Type

   5. Var 1. Dəyişənlərin təsvirini göstərmək üçün hansı sözdən istifadə olunur?

   1. Var

   2. Label

   3. Uses

   4. Type

   5. Const 1. Proqramın gövdəsi ________________ (Cümləni tamamlayın):

   1. "begin" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır, sonda isə nöqtə qoyulur

   2. təsvir xarakteri daşıyır və orada heç bir operator istifadə olunmur

   3. "Program" sözü ilə başlayır və proqramın sonunu göstərən "end" sözü ilə qurtarır, sonda isə nöqtə qoyulur

   4. dəyişənlərin və sabitlərin geniş təsvir etmək üçündür

   5. "Pocedure" sözü ilə başlayır

 2. İdentifikatoru göstərin

  1. CnvsRyB8

  2. "?<:-*%6

  3. <<(73+?4

  4. +Y?;60'

  5. 6f%>9$6 1. Hansı identifikator deyil?

  1. ?H6*>&/6

  2. awAKOWU3

  3. eIJFtCOi

  4. LIeFNSXm

  5. bRy7zFLBbbb 1. İdentifikatoru göstərin

  1. gK9fHEe7

  2. 8s<-@0<#

  3. 3A@=-4,.

  4. @L*$!=9

  5. 5o&<(@? 1. Hansı identifikator deyil?

  1. 6N)/.464

  2. NDlg5oIv

  3. rxY1sAzd

  4. Fw9tE9b5

  5. KtKbFP5AKKK 1. İdentifikatoru göstərin

  1. HOXjolj6

  2. 5u&,'&*@

  3. -1#>@;&*

  4. 4X)#4<9

  5. *S2$*'" 1. Hansı identifikator deyil?

  1. /V#/+#=4

  2. UmVHSDrF

  3. FwejcGzK

  4. TlZveLls

  5. APZ7KXwbAAA 1. İdentifikatoru göstərin

  1. dGfvjeHQ

  2. 65!"(2$;

  3. ,J(..<0+

  4. 0S&*&?0

  5. ,"748(8 1. Hansı identifikator deyil?

  1. .i9*3):-

  2. a42WXb8E

  3. qOXsm6GC

  4. iePAXAkI

  5. H62tC8GLHHH 1. İdentifikatoru göstərin

  1. zBuBjXXT

  2. *Y&).)@?

  3. 2l4@19(-

  4. @P/;2>*

  5. 5F=@99@ 1. Hansı identifikator deyil?

  1. &a.6.-?!

  2. DdX8GGYs

  3. Lr9YCCtx

  4. mczd8shr

  5. yl77E3Mryyy

 2. Verilənlərin tipi dedikdə bu verilənlərin ____________ və bunlar üzərində əməliyyatlar nəzərdə tutulur.

  1. mümkün qiymətlər çoxluğu

  2. proqram başlıq, gövdə və dəyişənlərin təsviri

  3. oxşar məlumatların ekrana çıxarılması

  4. Turbo Pascalın isə bəzi xüsusiyyətləri

  5. əvvəlcədən hazırlanmış altproqıam-funksiyaları

 3. Turbo Pascal dilindəki tiplər çoxluğunu neçə qrupa bölünür?

  1. iki

  2. üç

  3. dörd

  4. beş

  5. doqquz

 4. Turbo Pascal dilindəki tiplər çoxluğu hansı qruplara bölünür?

  1. standart və istifadəçi tipləri

  2. mümkün qiymətlər çoxluğu

  3. beş

  4. orta, mürəkkəb və sadə

  5. Stolüstü (desktop), Portativ (Portable) və Cib (Palmtop)

 5. 48. Hansı söz IX əsrin məşhur özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa əl-Xarəzminin (yəni Xarəzmli Musa oğlu Məhəmməd) adının latın dilindəki yazılışıyla bağlıdır?

  1. Alqoritm

  2. İnformasiya

  3. Verilənlər

  4. Məntiq

  5. Konyunksiya

 6. Hansı alqoritmlər sadə hesablama prosesini ifadə edən bir neçə ardıcıl əməliyyatlardan ibarət olur və onlar yazıldığı ardıcıllıqla da icra olunur?

  1. Xətti alqoritmlər

  2. Budaqlanma alqoritmlər

  3. Dövri alqoritmlər

  4. Riyazi alqoritmlər

  5. Önşərt alqoritmləri

 7. Tərkibində hər hansı proses təkrarlanırsa bu alqoritmlərə nə deyilir?

  1. Dövri alqoritmlər

  2. Budaqlanma alqoritmlər

  3. Xətti alqoritmlər

  4. Riyazi alqoritmlər

  5. Önşərt alqoritmləri

 8. Alqoritmin hansı xüsusiyyəti belə izah olunur: istənilən alqoritm müəyyən ardıcıllıqla gələn konkret addımlardan (işlərdən) ibarət olmalıdır?

  1. Diskretlik (latınca diskretus – ayrılmış)

  2. Determinantlıq (latınca determinate – müəyyənlik, dəqiqlik)

  3. Sonluluq

  4. Kütləvilik

  5. Nəticəlilik

 9. Alqoritmin hansı xüsusiyyəti belə izah olunur: alqoritmdə hər bir hərəkət ciddi və bir mənalı olmalıdır?

  1. Determinantlıq (latınca determinate – müəyyənlik, dəqiqlik)

  2. Diskretlik (latınca diskretus – ayrılmış)

  3. Sonluluq

  4. Kütləvilik

  5. Nəticəlilik

 10. Alqoritmin hansı xüsusiyyəti belə izah olunur: hər bir addım ayrılıqda və alqoritm ümumilikdə sona çatmaq imkanına malik olmalıdır?

  1. Sonluluq

  2. Kütləvilik

  3. Nəticəlilik

  4. Determinantlıq (latınca determinate – müəyyənlik, dəqiqlik)

  5. Diskretlik (latınca diskretus – ayrılmış)

 11. Alqoritmin hansı xüsusiyyəti belə izah olunur: eyni bir alqoriti müxtəlif ilkin verilənlərlə istifadə etmək mümkün olmalıdır?

  1. Kütləvilik

  2. Sonluluq

  3. Nəticəlilik

  4. Determinantlıq (latınca determinate – müəyyənlik, dəqiqlik)

  5. Diskretlik (latınca diskretus – ayrılmış)

 12. Alqoritmin hansı xüsusiyyəti belə izah olunur: alqoritm axtarılan nəticəni alınmasına aparıb çıxarmalıdır.

  1. Nəticəlilik

  2. Kütləvilik

  3. Sonluluq

  4. Determinantlıq (latınca determinate – müəyyənlik, dəqiqlik)

  5. Diskretlik (latınca diskretus – ayrılmış)

 13. Hansı alqoritmi təsvir üsulu konkret təyinatı olan beynəlxalq standartlarla tənzimlənən həndəsi fiqurlardan ibarətdir?

  1. Blok sxemlər

  2. Kompyuter qrqafikası

  3. Say sistemi

  4. Sistem bloku

  5. Alqoritmik dillər


Yüklə 153,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə