"İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"Yüklə 0,93 Mb.
səhifə1/4
tarix13.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53541
  1   2   3   4

“İnzibati idarəetmə” kafedrası
“İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ”
fənnindən test sualları 1. Bazar iqtisadiyyatına keçidin əsas vəzifələri hansıdır?

 1. Liberallaşdırma, təsərrüfatçılığın bütün sferalarında dövlət nəzarətinə və ilk növbədə ölkədə keçid iqtisadiyyatın formalaşdırılması nəzərdə tutulur;

 2. Bütün təsərrüfat və müəssisələrin inkişaf etdirilməsi;

 1. Müəssisə məhsuldarlığının artırılması nəzərdə tutulur;

 1. Xarici iqtisadi fəaliyyət məşğul olmaq

E) Daxili bazarın məhsuldarhğın artırılması.


 1. Bazar iqtisadiyyatına keçidin təkamül yolu zəruridirmi?

 1. Bazar münasibətləri ilk növbədə istehsal sferasını və istehlak məhsullarının satışını əhatə edir;

 2. Bazar iqtisadiyyatına keçidin təkamül yolu siyasi inkişafdır;

 1. Bazar iqtisadiyyatına keçidin təkmül yolu ən çox kənd təsərrüfatmın inkişafıdır;

 1. Bazar iqtisadiyyatında keçidin əsas istiqaməti maliyyə vəziyyətidir;

E) Xalq təsərrüfatının inkişafıdır.


 1. Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədi hansıdır?

 1. Ölkənin və cəmiyyətin ümumi milli məqsədlərinə nail olunmasına yönəldilir;

 2. İqtisadi siyasətinin məqsədi iqtisadi artımı;

 1. Dövlətdə vətəndaşlarm sosial vəziyyətlərini müdafiə etməli;

 1. İqtisadi artım səviyyəsi

E) Dövlətin iqtisadi siyasətini risklərdən müdafıə edir;


 1. Fiskal iqtisadi siyasət nədir?

 1. Maliyyə və büdcə, dövlət xəzinəsini nə kimi əhəmiyyətə malikdir;

 2. Xərclər

 1. Gəlirlər

 1. İnflyasiya

 2. Nəzarət
 1. Sosial sferanı necə başa düşürsünüz?

 1. İnsanların həyat səviyyəsi əhalinin maddi, mənəvi nemətləri iqtisadi fəaliyyət nöbvüdür;

 2. İnsanlarm yaşıyışının yaxşı olması;

 1. Həyat səviyyəsinin yüksək olması;

D) İnsanların mənzil şəraitlərinin yaxşı olması;

E) İnsanların mənafelərinin müdafiə edilməsi
 1. Əhalinin həyat səviyyəsi və xüsusiyyətləri hansıdır?

 1. Ən zəruri ehtiyatlarının və müasir şəraitə uyğun səviyyədə olmasıdır;

 2. Müxtəlif formada olması;

 3. Maddi rifahının təmin edilməsi;

 4. Şəraitin düzgün qurulması;

E) Əhalinin həyat səviyyəsi onun yaxşı yaşamasıdır.


 1. Həyat səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər hansıdır?

 1. Əmlak və pul yığımlarıdır;

 2. Əmək

 3. İş

 4. Dövlət xərcləri

 5. Gəlir
 1. Sosial-iqntisadi tələbatm elmi təsnifatı əsas etibarı ilə hansı əlamətlər üzrə
  müəyyənləşdirilir?

 1. Tələbatın təzahür sferası;

 2. Tələbatın ödənilməsi;

 3. Tələbatın vəziyyəti;

 4. Tələbatın keyfiyyəti;

E) Tələbatın istehsal sferası.


 1. İstehlak büdcəsi nə deməkdir?

 1. Şəxslərin və ailələrin pul gəlirləri və xərcləri ayırmaq olar

 2. Dövlət və yerli ərazilərin büdcələri müəssisələri və s. hesab olunur.

 3. Şəxsi büdcə

 4. Müəssisələrdə yaranan büdcə

E) Sahibkarların büdcəsi


 1. Nominal gəlir nədir?

 1. Vergi qoyma və qiymətlərin dəyişilməsindən asılı olmayaraq pul əldə etdikləri gəlirlərin səviyyəsi ilə xarakterizə edilir.

 2. Vergi ödəmək

 3. Qiymətlərin artması

 4. Ərzaq mallarında qiymətlərin artıb-azalması

E) Əhalinin gəlirlərinin müxtəlif formalarda olması.


 1. İdarəetmə nədir?

A) İqtisadi fəaliyyəti müxtəlif sahələrə yönəltmək, arzu olunan nəticələri əldə etmək məqsədi ilə insanlara və obyektlərə şuurlu təsir formasıdır.

B) Təbiətə və insanlara təsir etmək

C) Suni obyektlərə və adamlara təsir etmək

D) İqtisadi fəaliyyəti müxtəlif istiqamətlərə yönəltmək

E) İqtisadi fəaliyyəti genişləndirmək və suni obyektlərə və adamlara təsir etmək.


 1. İdarəetmənin növləri və formaları hansı prinsiplərə əsaslanır?

A) Məcburetmə, maraqlandırma və inandırma prinsipi

B) Həvəsləndirmə prinsipi

C) İnandırma prinsipi

D) Məcburetmə prinsipi

E) Maraqlandırma prinsipi


 1. İnsanın cəmiyyət üzvü kimi həyatı nə ilə tənzimlənir?

A) Hüquqla

B) Avtomobillə

C) Qanunvericiliklə

D) Mənzillə

E) Münasibətlərlə


 1. Hüquq norması dedikdə nə başa düşülür?

A) Dövlət tərəfindən müəyyənləşmiş məcburiyyət qüvvəsi ilə icra olunan davranış qaydaları

B) Normativlik

C) Müəyyən ictimai münasibətlər

D) Müəyyən hüquqi münasibətlər

E) Hüquqi normalar


 1. Qanunvericiliyin pozulması anlayışı nədir?

A) Hüquq səlahiyyətli şəxsin hüquqi norma tələblərinə zidd və ictimai cəhətdən təqsirli hərəkətidir.

B) Qanunvericiliyin pozulması

C) Tufan tələfatı

D) Ziyan vurma

E) Təqsirli hərəkət, əmlakın məhvi


 1. Hüquqi məsuliyyət anlayışı nədir?

A) Qanun pozulmasını şəxsi və ya əmlak xarakterli məcburetmə formasında törətmiş şəxsə tətbiqidir.

B) Məhrumetmə

C) Qanun pozmağa görə məsuliyyət daşımaq

D) Dövlət məcburiyyəti

E) Törədilmiş cinayətə görə məsuliyyət daşımaq


 1. Fərdi sahibkarlıq nədir?

A) Hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxslərin gəlir əldə etmək məqsədi ilə yaratdıqları sahibkarlıq fəaliyyəti

B) Ticarət ilə məşğul olan sahibkarın fəaliyyət növü

C) İstehsalatda çalışan şəxsin fəaliiyət növü

D) Xidmət sahəsi ilə məşğul olan sahibkarın fəaliyyət növü

E) Biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin fəaliyyət növü


 1. Səhmdar cəmiyyət nədir?

 1. Bir şəxs tərəfindən təsdiq olunan cəmiyyət

B) Nizamnamə kapitalı olan cəmiyyət

C) Səhmləri olan cəmiyyət

D) Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş cəmiyyət

E) Firma 1. Sosial – iqtisadi inkişafın hüquqi tənzimlənməsində dövlətin sosial siyasəti konkrte nədir?

A) Dövlətin sosial siyasəti cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin sosial – iqtisadi şərtlərinin tənzimlənməsinə yönəldilən tədbirlər kompleksidir.

B) Əhalinin gəlirlərini bölüşdürməsidir

C) Gəlirləri və mülkiyyətin bölgüsündə sosial ixtilafları aradan qaldırmaqdır

D) Əhalinin əmlak sahəsində olan sosial bərabərsizliyini aradan qaldırmaqdır

E) Sosial ədalət prinsipi reallaşdırır


 1. İqtisadi inkişafın bazar mexanizmindən iqtisadi ünsürü olan rəqabət nədir?

A) Bazar əlaqələrinə cəlb olunmuş bazarın iştirakçıları arasında xüsusi formada təzahür edən münasibətlərdir

B) İstehsalçılar arasında mübarizədir,

C) İstehsalçılarla istehlakçılar arasında mübarizədir.

D) İqtisadi ünsürdür,

E) İstehlakçılar arasında mənafeyini müəyyənləşdirir


 1. Aqrar sənaye kompleksi nədir?

A) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması və istehlakçılara çatdırılması ilə məşğul olan xalq təsərrüfatı sahələrinin məcmusudur

B) Ölkəni kənd təsərrüfatı məhsulu ilə təmin etmək ,

C) Sahələrarası kooperasiyanın inkişafı

D) İqtisadiyyatda baş vermiş keyfiyyət dəyişiklikləri

E) Sənaye məhsulları istehsal edən səhmdar - müəssisə 1. “Aqrobiznes” iqtisadi termini nəyi ifadə edir?

A) Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edir

B) Sənaye məhsulları emal edir və saxlayır

C) Əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edir

D) Kənd təsərrüfatı istehsalında iri şirkətlərin birbaşa təsərrüfatçılıq etməsidir

E) Kənd təsərrüfatı məhsulları satır


 1. Torpaq rentası nədir?

A) Torpaq sahiblərinin torpağı icarəyə götürənlərdən aldıqları torpaqdan istifadə haqqı formasında olan gəliridir

B) Torpağın becərilməsi

C) Torpağın icarəyə verilməsidir

D) Torpağın satılması

E) Torpaqda çalışanların izafi əməyidir


 1. Dövlət tənzimlənməsinin obyektlərinə nələr daxildir?

A) Sahələr, regionlar, iqtisadi və sosial proseslər

B) Həyat tərzi

C) Təkrar istehsalı və struktur

D) Məşğulluq

E) Əhalinin həyat səviyyəsi


 1. Dövlət tənzimlənməsinin subyektləri tam olaraq hansılardır?

A) İcraedici hökumət, Azərbaycan Respublikaının Prezidenti, Konstitusiya məhkəməsi, regional hakimiyyət orqanları

B) Bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikaının Prezidenti

C) Nazirlər kabineti, İcar hakimiyyəti, regional hakimiyyət orqanları

D) İcar hakimiyyəti, Konstitusiya məhkəməsi

E) İqtisad məhkəməsi, İcar hakimiyyəti, regional hakimiyyət orqanları


 1. Bazarın mahiyyəti nədir?

A) Əmtəə istehsalının zəruri tərkib hissəsi əmtəələrin alınması (P-Ə) və satılması (Ə-P) ilə əlaqədar sövdələşmələr toplusudur.

B) Mübadilə formasıdır

C) Tədavül formasıdır

D) Bazar alqı – satqı formasıdır

E) İstehsal olunmuş məhsulların faydalılığının aşkara çıxdığı yerdir


 1. Bazar hansı metodlarla tənzimlənir?

A) Dövlət və qeyri – metodları ilə

B) Birbaşa metodlarla

C) Maliyyə kredit sistemi ilə

D) Dolayı metodlarla

E) Vergi və pul tədavülünü tənzimləməklə


 1. Vergi sistemi nədir?

A) Vergi toplamaq

B) Ölkə gəlirlərini və maliyyə resurslarını yenidən bölmək

C) Dövlətlə vergi subyektləri arasındakı münasibət

D) Hər hansı bir dövlətdə toplanan vergilər, rüsumlar və s məcburi ödəmələrin məcmuu, onların təşkili quruluşu, toplanmasının forma üsulları

E) Vergi toplamanın formaları


 1. Fiskal siyasət hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A) Tələb - təklif arasında baş verən nöqsanları yumuşaldır, ölkənin sosial – iqtisadi problemlərini həll edir

B) Büdcədə balanslaşdırma yaradır

C) İqtisadi inkişafın sabitliyini təmin edir

D) Gəlirlərlə vergilər arasında əlaqə yaradır

E) İqtisadiyyatın sabitliyini təmin edir


 1. Kredit sistemi nədir?

A) Kredit hesablaşma münasibətləri, kreditləşmənin forma və metodları, kredit – maliyyə institutlarının məcmusu

B) Bank sisteminin strukturunu

C) Dövlət mənşəli bankların fəaliyyəti

D) Kredit idarələrinin funksiyaları

E) Hesablaşma və kassa xidmətləri


 1. Cəmiyyət öz varlığını hansı sistemlər çərçivəsində qoruyub inkişaf etdirir?

A) Təbii sistemlər, sponton sistemlər, qeyri – təbii sistemlər

B) Yalnız təbii sistemlər

C) Sponton sistemlər

D) Qeyri – təbii sistemlər

E) Sponton və təbii sistemlər


 1. Aqrar sektorda hüquqi tənzimləmənin hansı metodları vardır?

A) İcazə, göstəriş, qadağa

B) icazə


C) qadağa

D) göstəriş

E) icazə və qadağa


 1. İcazə xarakterli metod nədir?

A) Qanunla qadağan olunmayan istənilən iqtisadi fəaliyyətin yol verilənliyi

B) İnsanların fəaliyyəti

C) Əməliyyatın yerinə yetirilməsi

D) İqtisadi münasibətlərin inkişafı

E) İşçilərin təsərrüfat fəaliyyəti


 1. Bazar iqtisadiyyatında qadağan xarakterli metodlar hansılardır?

A) Bir sıra ictimai təhlükəli və ictimai mənafeyə ziyan vuran fəaliyyətlər

B) Əhalinin sağlamlığına zərbə vuran fəaliyyətlər

C) İbctimai təhlükəli fəaliyyətlər

D) Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün təhlükəlidir

E) Ekoloji cəhətdən təhlükəlidir.


 1. Göstəriş xarakterli metod nədir?

A) Təsərrüfat daxili və dövlət orqanları ilə yaranan münasibətlərin tənzimlənməsidir

B) Təsərrüfat daxili münasibətlərin tənzimlənməsidir

C) İnsanlar arası münasibətlərin tənzimlənməsidir

D) Təsərrüfatla insan arasında münasibətləri tənzimləyir

E) İqtisadi münasibətlərdir


 1. Hüquqi tənzimləmənin əsas məsələləri hansılardır?

A) Torpağın icarəyə verilməsi, alqı – satqı münasibətləri, torpaq məsələsinin tənzimi

B) İnsanların torpaqla bağlı məsələləri

C) Sahibkarlıqda təsərrüfatın idarə edilməsi məsələsi

D) Əmək və sosial standartlardan istifadə etmə

E) Sərəncam sərbəstliyi


 1. Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi nəyi nəzərdə tutur?

A) İşçi işə götürən münasibətlərinin qurulması

B) İşçilərin öz iş növünü sərbəst seçməsini

C) Gəlirlər üzərində sərəncam verməni

D) İstehsal münasibətlərinin təkmilləşməsini

E) Məhsuldarlığın artırılmasını


 1. Aqrar sahibkarlıqda mülkiyyət hüququ nədir?

A) Təsərrüfat xarici münasibətlərin əsasını təçkil edən, müqavilə öhdəliklərindən irəli gələn münasibətləridir.

B) Müqavilə azadlığıdır

C) Öhdəliklərin məcburiliyidir

D) Mülkiyyətin toxunulmazlığıdır

E) Subyektlərin hüquqi bərabərliyidir


 1. Aqrar münasibətlər nədir?

A) Torpaq üzərində mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsilə əlaqədar olan münasibətlərdir.

B) Məhsuldar qüvvələrin inkişafıdır.

C) Mülkiyyət formasıdır.

D) Məhsuldar qüvvələrin dəyişməsidir.

E) Torpaq sahibkarlığıdır.


 1. Fermer təsərrüfatı nə deməkdir ?

A) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmtəəlik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən xüsusi kənd təsərrüfatı müəssisəsidir.

B) Kənd təsərrüfatının bir növüdür.

C) Əkinçilikdir.

D) Heyvandarlıqdır.

E) Torpaq üzərində mülkiyyətçilikdir.


 1. Kollektiv təsərrüfat forması nədir ?

A) Dövlət mülkiyyətində olan və istifadə üçün kollektivlərin sərəncamına verilən torpaq təsərrüfatıdır.

B) Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edən təsərrüfatdır.

C) Kolxozlardır.

D) İcarəyə verilən torpaqlardır.

E) Əkin sahələridir.


 1. Aqrar sahədə özəl qurumların parametrləri hansılardır ?

A) Torpaq sahəsinin ölçüsü, mal - qaranın sayı, istehsalın həcmi

B) İstehsal olunan məhsulun miqdarı

C) Torpaq sahələri

D) Heyvandarlıq sayı

E) Məhsulun xüsusi çəkisi


 1. Aqrar-sənaye kompleksi nədir ?

A) Kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması və istehlakçılara çatdırılması ilə məşğul olan kənd təsərrüfat sahəsidir.

B) Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edir.

C) Kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edir.

D) Kənd təsərrüfatı məhsullarını saxlamaqla məşğuldur.

E) Kənd təsərrüfatı məhsullarının satılması ilə məşğuldur.


 1. Aqrobiznes nədir ?

A) İri şirkətlərin kənd təsərrüfatı istehsalında birbaşa iştirakıdır.

B) Torpaq sahələərinin mülkiyyətçisidir.

C) Kənd təsərrüfatı torpaqlarını becərəndir.

D) İri kənd təsərrüfatı istehsalının təşkilatçısıdır.

E) Biznes dairələrinin fəaliyyət sahəsidir.


 1. Torpaq rentası dedikdə nə başa düşülür ?

A) Torpaq sahiblərinin torpağı icarəyə götürənlərdən aldıqları torpaqdan istifadə haqqı formasında olan gəlir

B) Torpağın icarə haqqı

C) Torpağın satılmasından alınan gəlir

D) Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların qiyməti

E) Münbit torpaqların qiyməti


 1. Feodal torpaq rentası nədir ?

A) Təhkimli kəndli əməyinin nəticəsi

B) Qulların əməyinin nəticəsi

C) Muzdluların əməyinin nəticəsi

D) Fəhlə və kəndlinin əməyinin nəticəsi

E) Texnikanın tətbiqinin nəticəsi


 1. Mülki məcəllənin məqsədi aşağıdakılardan hansıdır?

A) 3-cü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki dövriyyənin azadlığını təmin etmək.

B) Vətəndaşların mülkiyyətinin toxunulmazlığını qorumaq,

C) Vətəndaşların hüquqlarını qorumaq,

D) Vətəndaşların şərəf və ləyaqətini qorumaq

E) 2 şəxsin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki dövriyyənin azadlığını təmin etmək.


 1. Aşağıdakılardan hansı mülki hüququn vəzifəsi deyildir?

A) Bankların fəaliyyətini qorumaq və dəstəkləmək,

B) Sərbəst bazar iqt.nın inkişafına şərait yaratmaq,

C) Mülki dövriyyəni təmin etmək.

D) Mülki hüquq subyektlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləmək;

E) sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək;


 1. Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi hansı qanuna əsaslanır?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına.

B) Mülkiyyətin hüquqi əsasları qanununa,

C) Mülki məcəlləyə,

D) Konstitusiya Məhkəməsinin aktlarına

E) Appelyasiya Məhkəməsinin Qərarlarına


 1. Aşağıdakılardan hansı Mülki hüquq sahəsində qanunvericiliyə aid deyildir?

A) Mülki qanunvericilik, 3-cü şəxslərin şərəfini, ləyaqətini, şəxsi toxunulmazlığınının müdafiəsi hüququnu qorumur.

B) Ailə, əmək münasibətləri, təbii ehtiyatlardan istifadə və müəlliflik hüquqları, mülki qanunvericilik və hüquqi aktlar ilə tənzimlənir.

C) Mülki qanunvericilik, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini tənzimləyir.

D) Mülki qanunvericilik, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsi əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını müəyyənləşdirir,

E) Mülki qanunvericilik, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini tənzimləyir


 1. Mülki hüquq münasibətlərinin obyektlərinə hansılar aid deyildir?

A) Fiziki və hüquqi şəxslər

B) Qanunvericiliklə mülki dövriyyədən çıxarılmış maddi və qeyri-maddi nemətlər,

C) Əmlak və ya qeyri-əmlak dəyəri olanlar,

D) Əmlak dəyəri olanlar

E) Maddi nemətlər


 1. Hansı bənddə mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri tam verilmişdir?

A) Fiziki və hüquqi şəxslər, hakimiyyət və yerli özünüidarə orqanlarının şəxslərlə mülki hüquq münasibətləri.

B) Fiziki şəxslər, dövlət qulluqçularının şəxslərlə mülki hüquq münasibətləri.

C) Hüquqi şəxslər, müəssisələr, dövlət idarələrinin şəxslərlə mülki hüquq münasibətləri.

D) Hakimiyyət və özünüidarə orqanlarının şəxslərlə mülki hüquq münasibətləri.

E) Müəssisə və firma rəhbərlərinin şəxslərlə mülki hüquq münasibətləri.


 1. Şubyektiv mülki hüquqların daşıyıcısı kimi vətəndaşları və ya təşkilatları fərdiləşdirməyə qabil olan nemətlərə ……….. nemətləri deyilir.

A) Şəxsi qeyri-əmlak,

B) Əmlak,

C) Maddi,

D) Təbii


E) Maddi və mənəvi


 1. Şəxsi qeyri-əmlak nemətləri haqqında deyiləcəklərdən hansı səhfdir ?

A) Şəxsi qeyri-əmlak mülki hüququn subyektidir.

Elə nemətlərdir ki, bu nemətlərin şəxsiyyətdən ayrılması qeyri-mümkündür.

B) Şəxsi qeyri-əmlak mülki hüquqlarının başqalarına verilməsi qeyri-mümkündür.

C) Şəxsi qeyri-əmlak: insanın və hüquqi şəxsin şəxsiyyətindən adını, müəllifliyini özgəninkiləşdirmək mümkün deyil.

D) Şəxsi qeyri-əmlak-vətəndaşın və ya təşkilatın şərəfi, ləyaqəti, işgüzar nüfuzu, həyatı, sağlamlığı, şəxsi həyatının toxunulmazlığı, yazışmanın məxfiliyi və s. daxildir.

E) Mülki hüquqi münasibətlərin yaranmasının əsasını hüquqi faktlar adlanan həyati hallar təşkil edir. Hüquqi faktlar haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?

A) Hüquqi faktlar, mülki hüquq və vəzifələrin, yəni hüquqi münasibətlərin yaranmasını, dəyişməsini, xitam olunmasını nəticə verir.

B) Hüquqi faktlar, subyektlərin iradəsindən asılılıq əlamətinə görə hərəkətlərə və hadisələrə bölünürlər.

C) Hüquqi faktlara aid olan hüquqi hərəkətlər subyektlərin-fiziki və hüquqi şəxslərin iradələrini ifadə edə bilmir.

D) Qanunauyğunluq əlamətinə görə hüquqi hərəkətlər hüquqauyğun və hüquqazidd olaraq 2-yə ayrırlır.

E) Hüquqi faktlar, mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasını, dəyişməsini, xitam olunmasını nəticə verir.


 1. Hüquqauyğun hərəkətlər …….. və …….. bölünür.

A) Hüquqi aktlara, hüquqi əməllərə,

B) Müqavilə, əqdlərə

C) Hadisələrə, əməllərə

D) Qanunauyğunluğa, qanunlara

E) Hüquqa uyğun hərəkətlərə və qeyri-hüquqi hərəkətlərə


 1. Subyektlərin, mülki hüquqi münasibətlərinin yaranması, dəyişməsi, xitam olunması məqsədi ilə həyata keçirdikləri müvafiq hərəkətlərə ………. deyilir.

A) Hüquqi aktlar,

B) Hüquqi hadisələr,

C) Hüquqi əməllər

D) Müqavilə,

E) Əqdlərə


 1. Tənzimlənən iqtisadiyyat şəraitində iqtisadi prosesləri ifadə edən mülki hüquqi münasibətlərin formalaşmasında rolu olan inzibati-hüquqi aktların bir növü olan …… böyük əhəmiyyət kəsd edir.

A) Plan aktları,

B) Mülki - prosesual aktlar,

C) Məhkəmə aktları

D) Cinayət aktları

E) Hüquqi aktlar


 1. Fiziki şəxs kimdir?

1. Hüquq münasibətlərində iştirak edən insan fərdidir

2. Hüquq münasibətlərində öz adından iştirak edən insan fərdidir

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan şəxslərdir

4. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları fiziki şəxslərdir.

5. Azərbaycanda müvəqqəti qalan әcnәbilәr, vətəndaş olmayan şəxslər

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5
 1. Pul rentası nədir?

A) Təhkimli kəndlilərin istehsal etdikləri məhsulun dəyərini pul formasında torpaq sahibinə verməsidir

B) Məhsulun satılmasından əldə edilən gəlir

C) Torpağın satılmasından əldə edilən gəlir

D) Muzdluların istehsal etdiyi məhsulun satılmasından əldə edilən gəlir

E) Kəndlilərin feodallara ödədiyi pul


 1. Torpağın qiyməti nədir?

A) Kapitallaşmış rentadır, rentanın bank faizinə nisbətidir

B) Torpağın dəyəridir

C) Torpağın satılmasından gələn gəlirdir

D) Torpağın dəyərinin pulla ifadəsidir

E) Rentanın miqdarıdır


 1. Bazar münasibətləri şəraitndə kən təsərrüfatının inkişafı nədən asılıdır?

A) Aqrar islahatların aparılmasından, islahatın məqsəd və prinsiplərinin nəzəri məsələlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmasından

B) İslahatın istiqamətindən

C) İslahatın aparılma qaydasından

D) İslahatın elmi cəhətdən düzgün aparılmasından

E) Nəzəri məsələlərin həllindən


 1. Aqrar islahatın məqsədi nədir?

A) Aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq, iqtisadiyyatı sabitləşdirmək, əhalinin sosial – iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq

B) Yoxsulluğu aradan qaldırmaq

C) Yaşayış minimumu təmin etmək

D) Sosial təminatı ödəmək

E) İqtisadiyyatı yüksəltmək


 1. Vergi nədir?

A) Normativ və qanunverici aktlara əsasən və həmin aktlarda qoyulan hədlərə, səviyyəyə uyğun olaraq tutulan məcburi ödəniş

B) Hüquqi şəxslər tutulan ödənişlər

C) Fiziki şəxslər tutulan ödənişlər

D) Fermerlərin ödədiyi rüsumlar

E) Maliyyə resurslarından ödənilən məbləğ


 1. Vergi sistemi nə ilə məşğul olur?

A) Vergi və rüsumun necə toplanmasının yollarını öyrədir

B) Vergi toplayır

C) Rüsum toplayır

D) Xərrac kəsir

E) Vergi qanunlarını nizamlayır


 1. İqtisadi ədəbiyyatda verginin funksiyaları hansılardır?

A) büdcə gəlirlərini təmin etmə, istehsalı stimullaşdırma tənzimləmə

B) büdcə gəlirlərini təmin etmə

C) tənzimləmə

D) gəlirləri bölüşdürmə

E) istehsalı stimullaşdırma


 1. Verginin neçə növü var?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 1


E) 5


 1. Aksiz vergisi nədir?

A) dolayı vergi növüdür

B) müstəqil vergi növüdür

C) hüquqi şəxslərdən yığılan vergi növüdür

D) fiziki şəxslərdən yığılan vergi növüdür

E) adambaşına düşən gəlirdən tutulan vergi növüdür


 1. Azərbaycanın xarici – iqtisadi siyasəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə qarşıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət

B) dünya bazarına çıxıb fəaliyyət göstərmək

C) ölkə iqtisadiyyatını dünyada təmsil etmək

D) gündəlik tələbat mallarının dünya bazarına çıxarmaq

E) daxili bazarla xarici bazarı əlaqələndirmək


 1. Strateji məhsullara hansılar daxildir?

A) neft, koustik soda, ilkin aliminium, polad borular

B) neft və neft məhsulları

C) ilkin aliminium, aliminium prokatı

D) qara kürü, bürünc

E) dəmir məmulatları


 1. Xarici yardım siyasəti hansı tədbirləri əhatə edir?

A) beynəlxalq təşkilatlardan və dövlətlərdən yardımların alınması, istifadəsi

B) xarici dövlətlərdən yardımların alınması

C) qaçaın və köçgünlərə edilən yardım

D) qırmızı aypara cəmiyyətinin göstərdiyi yardım

E) yoxsullara kömək məqsədi ilə edilən yardım


 1. İqtisadi inteqrasiya nədir?

A) dövlətlər arasında istehsal amilləri və malların sərbəst hərəkətidir

B) Azərbaycanla xarici dövlətlər arasında mal alış – verişidir

C) ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsidir

D) iqtisadi əməkdaşlığıdır

E) ölkənin coğrafi mövqeyidir


 1. İslam Konfransı təşkilatı neçənci ildə harada yaradılmışdır?

A) 1969, Rabat

B) 1971, Tirana

C) 1975, Tehran

D) 1972, Ankara

E) 1970, Ədən


 1. Məsuliyyətin subyektiv əsası olan zərər nədir?

A) kreditor tərəfindən çəkilən xərclə onun əmlakının itirilməsi və ya zədələnməsidir

B) əldə olunacaq qazancın itməsidir

C) öhdəliyin icra olunmasından alınan mənfəətin itməsi

D) fövqəladə halların baş verməsi

E) qarşısı alına bilməyən fəlakətlərin nəticəsi


 1. Təqsir nədir?

A) şəxsin hüquqazidd hərəkətinə psixi münasibətdir.

B) qanunun pozulmasına yönəlmiş hərəkətdir

C) ehtiyatsızlıq nəticəsində qanunun pozulması

D) qəsdən qanunazidd hərəkətdir

E) qanunun kobud şəkildə pozulmasıdır


 1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət hansıdır?

A) bir və daha çox şəxs tərəfindən təsis edilən nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyətdir

B) nizamanmə kapitalı olan cəmiyyətdir

C) bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən cəmiyyətdir

D) müəyyən miqdarda paylarla təmin olunan cəmiyyətdir

E) nizamnamə kapitalı olmayan və bir şəxs tərəfindən yaradılan cəmiyyətdir


 1. Səhmdar cəmiyyət hansıdır?

A) nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş cəmiyyətdir

B) nizamnamə kapitalı olmayan cəmiyyətdir

C) bir neçə şəxs tərəfindən yaradılan cəmiyyətdir

D) paylarla təmin olunan cəmiyyətdir

E) açıq və qapalı cəmiyyətdir


 1. 78. Bunlardan hansı dövlət tərəfindən tənzimlənən obyektlərdir?

A) milli iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün dövlətin tənzimləyici fəaliyyətinin hansı məqsədlərə istiqamətləndirilməsidir

B) regionlar, iqtisadi və sosial proseslər

C) təkrar istehsal və sosial struktur

D) əhalinin həyat səviyyəsi

E) təhsil və kadrların hazırlanması


 1. Dövlət tənzimlənməsinin subyektləri hansılardır?

A) qanunverici, icraedici hökumət, prezident, Konstitusiya məhkəməsi, regional hakimiyyət orqanları

B) qanunverici orqanlar, nazirlər kabineti

C) konstitusiya məhkəməsi

D) Azərbaycan Respubliksının Prezidenti

E) icraedici hökumət


 1. Bazarın mahiyyəti nədir?

A) əmtəə istehsalının zəruri tərkib hissəsi, əmtəələrin alınması və satılması ilə əlaqədar olan sövdələşmələr toplusudur

B) əmtəə istehsalının satış yeridir

C) sövdələşmə məskənidir

D) tələb – təklif məkanıdır

E) alqı – satqı ilə əlaqədar sövdələşmədir


 1. Bazar neçə meetodla tənzimlənir?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5


 1. Mülkiyyət hüququ anlayışı nədir?

A) maddi nemətlərin konkret şəxslərə mənsubluğu və onlar tərəfindən qorunub saxlanılması

B) kompleks hüquqi institut kimi

C) mülikiyyətin hüquqi rəsmiləşdirilməsi kimi

D) vətəndaşın mülkiyyətə sahib olması kimi

E) vətəndaşların mülkiyyət üzərində sərəncam verməsi kimi


 1. Mülkiyyət hüququnun mülkiyyətçiyə verdiyi imkanlar:

A) özünə mənsub olan əmlaka öz istədiyi kimi sahiblik, istifadə və sərəncam

B) mülkiyyətçi istədiyi kimi mülkiyyəti sata bilər

C) mülkiyyətin üzərində sərəncam verə bilər

D) istədiyi kimi istifadə edə bilər

E) icarəyə verə bilər


 1. Mülkiyyət hüququna nə vaxt xitam verilir?

A) müəyyən hüquqi faktlar baş verdikdə

B) mülkiyyətçi etiraz etdikdə

C) müqavilənin şərtləri pozulduqda

D) sərəncam səlahiyyəti düzgün verilmədikdə

E) mülkiyyətçi borclarını ödəmədikdə


 1. Mənimsəmə nədir?

A) əmlakın ayrı – ayrı vətəndaşların mülkiyyətinə daxil olmasıdır

B) istehsal olunan məhsulun özününküləşdirilməsidir

C) fərdi istehsalın nəticəsidir

D) xırda xüsusi mülkiyyətdir

E) şəxsi ehtiyacların ödənilməsidir


 1. Əşya hüququ nədir?

A) mülkiyyətin iqtisadi münasibətlərinin həyata keçirilməsinin hüquqi formasıdır

B) əmlakdan səmərəli istifadə formasıdır

C) başqa şəxslər tərəfindən mülkiyyətçinin əmlakından istifadə formasıdır

D) maddi nemətlərin məxsusluğunun iqtisadi münasibətləridir

E) mülkiyyətinin hüquqlarından törəmədir


 1. Rəqabət sözünün mənası nədir?

A) latın sözü olub “toqquşma” deməkdir

B) alqı – satqı mübarizəsidir

C) yarışmadır

D) istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətdir

E) bəhsləşmədir


 1. Rəqabət nəyi ifadə edir?

A) bazar iştirakçıları arasında xüsusi formada təzahür edən münasibətləri

B) istehsalla istehlak arasındakı münasibətləri

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsini

D) istehlakçıların öz aralarındakı münasibətlərdir

E) müəssisə rəhbəri ilə işçilər arasındakı münasibətləri


 1. İnhisarçılıq istehsalın hansı fəaliyyətidir?

A) yüksək mənfəət götürmək məqsədi ilə azad rəqabətə yol verməyən, onun məhdudlaşmasına və aradan qaldırılmasına çalışan fəaliyyətdir

B) təsərrüfat subyektlərinin azad rəqabətə qarşı yönələn fəaliyyətidir

C) azad rəqabətin məhdudlaşdırılması üçün fəaliyyətdir

D) rəqabətin aradan qaldırılmasına çalışan fəaliyyətdir

E) təsərrüfat subyektləri üçün qiymət qoyma fəaliyyətidir


 1. İnhisar nəzəriyyəsinin əsasını nə təşkil edir?

A) inhisarçı müəssisənin istehsal xərclərinin formalaşdırılması, öz məhsuluna qiymət qoymanın prinsipləri, istehsal həcminin müəyyən edilməsi

B) inhisarçı müəssisənin öz malına qiymət qoyması

C) istehsalın həcmini müəyyən etməsi

D) məhsulun istehsalı və satışını təmin etmək

E) istehsal xərclərini formalaşdırmaq


 1. İstehsal inhisarçılığı hansıdır?

A) müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmlənmişdir

B) qiymətin yüksəldilməsi qərarının qəbul edilməsidir

C) məhsul buraxılışının həcminə tam nəzarət edilməsidir

D) məhsul istehsalına tam nəzarət etməkdir

E) məhsul istehsalçılarının birləşməsidir


 1. Müqavilə anlayışı nədir?

A) mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və xitamı haqda şəxslərin razılaşmasıdır

B) bir sıra vəzifələrin müəyyənləşməsi üçün şəxslərin razılaşmasıdır

C) 2 müəssisə rəhbəri arasındakı razılaşma

D) istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılaşma

E) şirkətlər arasındakı razılaşma


 1. İqtisadiyyatın bərqərar olması üçün ilkin şərt

A) dövlətin, millətin siyasi və iqtisadi suverenliyi

B) yüksək məhsuldarlıq

C) sənayenin yüksək səviyyədə inkişafı

D) dövlət tənzimləmə mexanizmi

E) müxtəlif mülkiyyət formalarının olması


 1. Bunlardan hansı biznesin növüdür?

A) xidmət, ticarət, istehsalat

B) təsərrüfatçılıq

C) sahibkarlıq

D) sənaye mallarının istehsalı

E) işçi qüvvəsi və maliyyə vəsaiti


 1. Dövlətin sosial siyasəti nədən ibarətdir?

A) cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin sosial – iqtisadi şərtlərinin tənzimlənməsinə yönəldilən tədbirlərdən

B) xalqın həyat və yaşayış səviyyəsini yüksəltəməkdir

C) istehsal sahələrini artırmaqdan

D) işzisliyi və yoxsulluğu aradn qaldırmaqdan

E) sosial müdafiəni yaxşılaşdırmaqdan


 1. Özəlləşdirmə nədir?

A) dövlət mülkiyyətinin müəyyən şərtlərlə dəyişməsi

B) müəssisənin alınması

C) müəssisənin satılması

D) dövlət mülkiyyətinin şəxsi mülkiyyətə çevrliməsi

E) hüquqi şəxslərin müəssisələri dövlətdən alması


 1. Kənd təsərrüfatı torpaqlarında istehsalın əsas amili hansıdır?

A) torpaq

B) kəndə təsərrüfatı maşın və traktorları

C) kənd təsərrüfatı alətləri

D) insanlar

E) işci qüvvəsi


 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin obyektlərini göstərin.

A) əmtəələr istehsalı, onların satışı və müxtəlif növ xidmətlər göstərilməsi

B) fabrik, zavod

C) torpaq

D) kənd təsərrüfatı torpaqları

E) sulu və münbit torpaqlar


 1. Hüquq norması nədir?

A) ictimai münasibətlər növü üçün müəyyənləşdirilmiş icazə verilən tipik davranış qaydasıdır

B) hüquq və etik normadır

C) qanunvericilik

D) davranış qaydasıdır

E) münasibət növüdür


 1. Sahibkarlıq əsas hüquqi formalarını göstərin.

A) təsərrüfat ortaqlıqları, təsərrüfat cəmiyyətləri, kooperativləri

B) məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

C) kiçik sahibkarlıq

D) hüquqi şəxslər

E) səhmdar cəmiyyət


 1. Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı növüdür?

A) hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxslərin gəlir əldə etmək məqsədilə yaratdıqları sahibkarlıq fəaliyyətidir

B) fiziki şəxslərin yaratdıqları fəaliyyət növü

C) hüquqi şəxslərin yaratdıqları fəaliyyət növü

D) fiziki və hüquqi şəxslərin birgə yaratdıqları fəaliyyət növü

E) kooperativlərdi


 1. Kooperativlər hansı fəaliyyət formasıdır?

A) sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi formasıdır

B) sərbəst təşkilatdır

C) təsərrüfat cəmiyyətidir

D) fiziki və hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyətidir

E) açıq tipli cəmiyyətdir


 1. Vergi ödəyicisinin vergi ödəmək vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi

C) Azərbaycan Respublikasının İnzibati xətalar məcəlləsi

D) Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi

E) Azərbaycan Respublikasının Ailə məcəlləsi


 1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Vergi məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

C) Mülki məcəllə

D) İnzibati xətalar məcəlləsi

E) Cinayət məcəlləsi


 1. Vergi qanunvericiliyindən başqa hansı qanunvericilik aktlarına vergi tutma və nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?

A) Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının əmək və torpaq məcəlləsinə

C) İnzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə, büdcə qanunvericiliyinə

D) Azərbaycan Respublikasının gömrük məcəlləsinə

E) Azərbaycan Respublikasının Ailə məcəllləsinə


 1. Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsipinə əsaslanır?

A) ümumi, bərabər və ədalətli olmasına

B) yalnız ədalətli olmasına

C) yalnız bərabər olmasına

D) xüsusi və ədalətli olmasına

E) neytral olmasına


 1. Eyni növ vergi bir vergitutma obyektindən neçə dəfə tutula bilər?

A) 1 dəfədən çox olmamamqla

B) 2 dəfədən çox olmamamqla

C) 3 dəfədən çox olmamamqla

D) istənilən qədər

E) 5 dəfədən çox olmamamqla


 1. Azərbaycan Respublikasının vergiləri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Vergi məcəlləsi

B) İnzibati xətalar məcəlləsi

C) Konstitusiya

D) Mülki Məcəllə

E) Cinayət məcəlləsi


 1. Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər başa düşülür?

A) Vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilən və ödənilməli olan

B) bələdiyyə vergiləri

C) NMR – da tətbiq olunan vergilər

D) fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergisiE) hüquqi şəxslərin torpaq vergisi


 1. Normativ hüquqi sənədlər və regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi metodları üsul və vasitələri nə müəyyən edir?

 1. Qanunla

 2. Sənədlər

 3. Məktubla

 4. Kitablar

 5. Sərəncamlar
 1. İqtisadi və sosial proqnozlaşdırmanın modelləri ona sistemli yanaşmağı tələb edilir. Yəni ayrı – ayrı hadidələrin nə cür olması ilə başa düşülür?

 1. Vahid birləşməsi, tam halında olsan

 2. Birləşməsi

 3. Ayrılması

 4. Hadisələrin bir hissəsi

 5. Çıxarılması
 1. Proqnozlaşdırma sistemi cəmiyyətin hansı tələbindən aslı olaraq daim inkişaf edir və təkmilləşir?

 1. İnkişaf

 2. Təkamül

 3. Təkmilləşmə

 4. Tərəqqi

 5. Təşəkkül
 1. Siyasətlə iqtisadiyatın vəhdəti nəyin ən başlıca amilidir?

 1. İqtisadi proqnozlaşdırmanın

 2. Sahələrarası əlaqələrin

 3. Elmi əlaqələrin

 4. Maliyyə işinin

 5. Xalq təsərrüfatının inkişafının 1. Bazar iqtisadiyyatın şəraitində milli hesablar sisteminin mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Balanslaşdırılmış maliyyə tarazlığı

 2. Xalq təsərüfatının inkişafı

 3. İqtisadiyyatı inkişafı

 4. Sosial şəraitin təmin edilməsi

 5. Sosial inkişafın tənzimlənməsi
 1. Stratejı planlaşdırmanın ikinci aspekti hansıdır ki, o iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində istifadə olunur?

 1. Stratejı planlaşdırmanın metologiyası

 2. Stratejı planlaşdırmanın proqnozlaşdırılması

 3. Stratejı planlaşdırmanın planlaşdırılması

 4. Stratejı planlaşdırmanın mərkəzləşdirilməsi

 5. Stratejı planlaşdırmanın öyrənilməsi
 1. Azərbaycandaiqtisadi inkişafını tənzimlənməsinin iqtisadi – hüquqi əsasını qoyan qanunverici orqan hansıdır?

 1. Milli Məclis+

 2. Vergi orqanı

 3. Gömrük Nazirliyi

 4. Daxili işlər Nazirliyi

 5. Ekologiya Nazirliyi
 1. Dövlətin vahid sosial – iqtisadi siyasətinin həyata keçirən icraedici orqanı hansıdır?

 1. İqtisadi inkişaf Nazirliyi

 2. İqtisadiyyat Nazirliyi

 3. Malliyyə Nazirliyi

 4. Ekolojiya Nazirliyi

 5. Təhsil Nazirliyi
 1. Sosial – iqtisadi həlqələri dərindən təhlil etmək hadisələrin daxili əlamətlərini dərk etmək ictimaii münasibətləri təkmülləşdirmək hansı təhlil növüdür?

 1. Sosial – iqtisadi təhlil

 2. Ekspert təhlil

 3. Mühəndis təhlil

 4. İqtisadcı təhlil

 5. Mühasib təhlil
 1. Balans – metodu – iqtisadi inkişafın göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqələrinin nəyidir.

 1. Balanslaşdırılması

 2. Mərkəzləşdirilməsi

 3. Təkmülləşdirilməsi

 4. Sistemləşdirildəsi

 5. Qiymətləndirilməsi
 1. İqtisadi inkişaf Nazirliyinin ölkə hökümətinə əsaslandırılmış rəy təqdim etmək hansı funksiyanı əhatə edir?

 1. Ekspert funksiyası

 2. Nəzarət funksiyası

 3. Məsləhət funksiyası

 4. İnformatik funksiyası

 5. Analitik funksiyası
 1. .İqtisadiyyatın mülkiyyət növləri ilə birlikdə məhsuldar qüvvələrin sahələr və ərazilər üzrə mütənasüb bölüşdürülması nə adlanır?

 1. Iqtisadiyyatın siyası – iqtisadi strukturu

 2. Siyasi iqtisadi proqram

 3. Siyasi iqtisadi plan

 4. Siyasi iqtisadi təhlükəsizlik

 5. Siyasi iqtisadi inkişaf
 1. İstehsalın əsasını təşkil edən texnoloci zəncir hansı strukturu əhatə edir?

 1. İqtisadiyyatın texnoloji strukturu

 2. Resurs ststrukturu

 3. Vahidliyi

 4. Məzmunluluğu

 5. Bölüşdürücü
 1. Resurslardan səmərəli istifadə və onların istehsalı iqtisadiyyatın hansı struktur növüdür.

 1. İqtisadiyyatın resurs ststrukturu

 2. İqtisadiyyatın siyasi

 3. İqtisadiyyatın təşilatı funksional

 4. İqtisadiyyatın texnoloji

 5. İqtisadiyyatın təkrara istehsal
 1. İqtisadiyyatın inkişafının struktursiyasəti dəyişkəndir. Beləki cəmiyyətin inkişafının nəyindən aslı olaraq dəyiş bilər?

 1. Reallığından

 2. Dəqiqliyindən

 3. Dəyişkənliyindən

 4. Nispiliyindən

 5. Kəskinliyindən
 1. Regional iqtisadi inkişafın mühüm cəhəti hansıdır.*

 1. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi

 2. Azad iqtisadi zamanın yaradılması

 3. Təbii resurslardan istifadə

 4. ETT-nin iqtisadiyatda rolu

 5. Əmək resurslardan istifadə
 1. Problem rayonları inkişafını tənzimləməkdən ötürü nə etmək lazımdır.

 1. Dölət büdcəsi ilə bələdiyyə orqanının büdcə vəsaitindən istifadə etmək

 2. Bələdiyyə büdcəsindən istifadə

 3. Dövlət büdcəsindən istifadə

 4. Subsidiyalardan istifadə

 5. Kreditlərdən istifadə
 1. Konkret məqsədlər və müvafik bələiyyə ərazisində sosial – iqtisadi inkişafın tarazlaşdırmaq üçün proqramların həyata kecirilməsi məqsədiilə dövlət büdcəsindən ayrılan pul vəsaiti nədir.

 1. Subvensiya

 2. Subsuduya

 3. İnvestisiya

 4. Kredit

 5. Güzəştli kredit
 1. Subvensisiyaların icra müddəti başa çatdıqdan sonra bələdiyələr subvensiyanı ayıran dövlət orqanına vəsaitin xərclənməsi üçün nə təqdim etməlidir.

 1. Hesabat

 2. Məktub

 3. Sənəd

 4. Kağız

 5. Qiymətli kağız
 1. Konsitusiya əsasən dövlət orqanları bələdiyyələrə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərdən əlavə səlahiyyətlər də verə bilərmi?*

 1. Bəli

 2. Xeyir

 3. Mestəsna halda

 4. Müəyyən vaxt

 5. Bir ay ərzində
 1. Ayrı – ayrı dövlət səlahiyyətlərinin yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən yerinə yetirməsi üçün bələdiyyələ ayrılan vəsaitin məbləğinə hər il, yaxud qəbul edilmiş dövlət bödcəsində dəyişklərin edilməsi zərurəti yarandığı halda nə etməlidir.

 1. Yenidən baxılmalıdır

 2. Plan tərtib edilməlidir

 3. Xərcləri azaldılmalı

 4. Maliyələşdirilməli

 5. Kredit verməli
 1. Əgər dövlət orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində bələdiyələrin məxarici artıb mədaxili azalarsa, onda dövlət orqanları ( qərar qəbul etmiş ) bələdiyələrə nə ödəməllidir.

 1. Konpensasiya

 2. Kredit

 3. Pul

 4. Vəsait

 5. İnvestisiya ayırmalı
 1. Yerli sosial- müdafiə, sosial və iqtisadi inkişaf ekolojiya kimi inkişaf proqramının həyata keçirilməsi bələdyyələrdə hansı büdcə hesabına yerinə yetirilir.

 1. Yerli büdcə vəsaiti

 2. Dövlət büdcəsi

 3. Qrant

 4. Büdcədən ayirma

 5. Kredit
 1. Məktəbə qədər tərbiyyə, təhsil, səhiyə, mədəniyət, yaşayış və qeyri – yaşayış binaların tikilməsi saxlanması və istifadəsi hansı proqramın əhatə edir.

 1. Yerli sosial inkişaf proqramı

 2. Ərzaq təhlükəsizliyi proqramı

 3. Təhlilükəsizlik proqramı

 4. Maliyələşdirmə proqramı

 5. Əhalinın mühafizəsi
 1. Mümkün olan bütün hallarda müvafik yerli və dövlət proqramlarının əlaqələndirilməsi həyata keçirilən tədbirlərinin nəyi artır.

 1. Səmərəliyini

 2. Keyfiyyətini

 3. Qiymətini

 4. mənfətini

 5. Gəlirini
 1. .Ölkədə iqtisadi vəziyyəti təhlil etmək, sosial inkişafı müəyyən etmək, regionlarda sosial – iqtisadi situasiyanı təhlil etmək, baş verəcək çətinlikləri aradan qaldırmaq bir başa kimi vəzifəsidir.

 1. İqtisadi inkişaf Nazirliyi

 2. Milli Məclisin

 3. Fovqalada hallar Nazirliyi

 4. Vergilər Nazirliyi

 5. Ekalogiya Nazirliyi
 1. Ölkənin Höküməti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə hansı sərəncam verici hüquqları verir.

 1. Mövcud qanunlara uyğun iş və xidmətlərə tarifləri, qiymətləri qeydə almaq və təsdiq etmək

 2. Ktedit artma

 3. İş yerləri acmaq

 4. Əhalinin sosial – təminatı ilə maraqlanmaq

 5. Əhalinin yardımların paylanması işini təşkil etmək
 1. Regional siyasət hansı sosial problemləri həll etməya imkan verir.

 1. Əhalinin həyat səviyyasinin yüksəldilməsi

 2. Əhalinin əmək qabiliyyətliliyini

 3. Əhalinin sağlamlığını

 4. Əhalinin təsillə baglı problemləri

 5. Əhalinin pensiya təminatını
 1. Problem rayonlar dedikdə nə başa düşulur?

 1. Az istehsal resursları ilə təmin olunmuş ərazi

 2. AZ əhalisi olan ərazilər

 3. Yaşlı insanları sayı cox olan ərazi

 4. Ali təhsili insanların sayı cox olan ərazi

 5. Gənc yaşlıların sayı cox olan ərazi
 1. Problem rayonların inkişafının tənzimlənməsi üçün dövlət nə etməlidir?

 1. Güclü investisiya goymaq

 2. Güclü kredit ayırmaq

 3. Torpaq sahəsini parakəndə kömək etmək

 4. Əhalinin pul gəlirlərini artırmaq

 5. Əhalinin yə konpensasiya ödəmək
 1. Azərbaycan Respublikası şəraitində regional inkişafın dövlət təmzimləməsinin ən mühüm istiqamətlərindən biri də ərazi bölgulərində nələrin yaradılmasını təşkil etməlidir ?

 1. Azad iqtisadi zonaların yaradılması

 2. Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması

 3. Dövlət nəzarətində olan zonaların yaradılması

 4. Sənaye şəhərlərinin yaradılması

 5. Daxıli bazarların yaradılması
 1. Dövlət fondunun formalaşması üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların qiymət həddini kim müəyyən edir?

 1. Nazilən kabineti

 2. İqtisadi İnkişaf Naziri

 3. Kənd Təsərüfatı Nazirliyi

 4. Vergilər Nazirliyi

 5. Energetika Nazirliyi
 1. Kənd təsərüfatı maddi nemətlər istehsalının əhalinin istehlak fondunun neçə %-ni formalaşdırır?

 1. 80 %-dən çoxunu

 2. 60 %-dən çoxunu

 3. 50 %-dən çoxunu

 4. 20 %-dən çoxunu

 5. 40 %-dən çoxun
 1. İqtisadi siyasət öz son nəticəsində insanların maddi və mənəvi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edirmi?

 1. Xidmət edir

 2. Xidmət etmir

 3. Qismən xidmət edir

 4. Birbaşa xidmət edir

 5. Əlli faiz xidmət edir
 1. İdarəetmənin sosial iqtisadi tərəfi hansıdır?

 1. Mülkiyyət

 2. Dövlət

 3. Cəmiyyət

 4. Xalq

 5. Əhali
 1. Bazar iqtisadiyatı şəraitindən sosial iqtisadi inkişafın tənzimlənməsi hansı zərurətdən doğur?

 1. Qeyri mütənasiblik

 2. Mütənasiblikdən

 3. Zərurətdən

 4. Təzahurdən

 5. Xüsusilikdən
 1. Müxtəlif hüquqi normalar qanun, qərar, hüquqi aktlar hansı tənzimləmə mexanizminə aiddir?

 1. Hüquqi tənzimləmə

 2. Sosial tənzimləmə

 3. İqtisadi tənzimləmə

 4. Aqrar siyasətin tənzimlənməsi

 5. Maliyyə siyasətin tənzimlənməsi
 1. İqtisadiyyatın əsasını özülünü təşkil edən sahə nədir ki, onsuz təsəriüfatın inkişafı qeyri mümkündür?

 1. İnfrastruktur

 2. İnformasiya

 3. Fəaliyyət

 4. Konpensasiya

 5. İstehsalın təşkili
 1. Sosial sferada narahatlıq doğuran zərurət nədir?

 1. Büdcə kəsirinin artması

 2. Maliyyə fondunun artması

 3. Kreditlərin ödənilməməsi

 4. Torpaqdan düzgün istifadə edilməməsi

 5. Əhalinin gəlirlərinin artması
 1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial – birinci iqtisadi inkişafı dövlət proqramı respublikamızda neçənci ildə hazırlanmışdır?

 1. 2004 – 2008 ci illər

 2. 2001 – 2003 cü illər

 3. 2001 – 2004 cü illər

 4. 2000-0 2003 cü illər

 5. 2001 – 2005 ci illər
 1. Əməkdən istifadənin qiyməti nədir?

 1. Əmək haqqı

 2. Pul

 3. Pensiya ödəməsi

 4. Əhalinin pul gəlirləri

 5. Mükafat
 1. Nominala alına biləcək istehlak məhsulunun həcmi nədir?

 1. Real əmək haqqı

 2. Ümumi əmək haqqı

 3. Kollektivin əmək haqqı

 4. Əmək haqqından ödənilən vergi

 5. Sosial fonda ödənilən vegi
 1. Milli valyuta kursunun aşağı düşməsi ixraca necə təsir göstərir?

 1. mənfi

 2. müsbət

 3. mənfi müsbət

 4. xərclərin artması

 5. xərclərin azalması
 1. Əhali gəlirlərinin artması nəyin formalaşmasına təsir göstərir?

 1. Tələbin

 2. İstehsalın

 3. İstahlakın

 4. Gəlirin

 5. Xərclərin
 1. Qiymətin artımı ilə əlaqədər əhalinin əsas gəlirlənin (əmək haqqı, pensiya, müavinətlər, real miqdarının məzmununun) artırılması üzrə tədbirlər dedikdə nə başa düşülur?

 1. Əhali gəlirlərinin indeksləşdirilməsi

 2. Əhali gəlirlərinin konpensasiyası

 3. Əhaliyə sosial yardımlar

 4. Əhalinin sosial müdafiəsi

 5. Əhalinin mükafatlandırılması
 1. Azərbaycanda əmək haqqı səviyyəsi yaşayış minimumunu tam ödəyırmi?

 1. Tam ödəmir

 2. Tam ödəyır

 3. Tam ödəmir

 4. Çox az ödəyir

 5. 50% ödəyir
 1. Təhsil, səhiyyə, mənzil, sahələrinin və əmək qabiliyyəti olmayan əhalinin sosial xidmədləri hansı xərc növüdür ?

 1. Büdcə xərcləri

 2. Maliyyə xərcləri

 3. Pensiya xərcləri

 4. Sosial xərcləri

 5. Kredit xərcləri
 1. Əhalinin fəaliyyət göstərən ümumi qaydalara əsasən ayrı- ayrı quruplarına aid edilən xüsusi üstünlükləri nə adlanır?

 1. İmtiyazlar və güzəştlər

 2. Güzəştlər

 3. Mükafatlar

 4. Əlavələr

 5. Gəlirlər
 1. İqtisadi proqnozlaşdırmada müxtəlif modellərdən istifadə olunur. Model sözü latın sözündən “modulus” götürülmüşdür və mənası nədir?

 1. ölçü, nümunə

 2. Vahid

 3. Dəyəri

 4. Qiyməti

 5. Xərci
 1. İqtisadi-riyazi modellər sistemi mürəkkəb xarakterli iqtisadi sosial prosesləri ifadə etmək üçün hansı tip modeldən istifadə olunur?

 1. Ekonometrik

 2. Makroiqtisadi model

 3. Regionlararası model

 4. Rayonlararası model

 5. Şəhərlərarası model
 1. Humanitar, sosial və ekoloji layihələri müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan çəkmiş ərazilərdə bərpa işləri üzrə proqramları nazırlanma üçün nəzədə tutulmuş qaydada yardım nədir?

 1. Qrant

 2. Mükafat

 3. Maliyyə yardımı

 4. Pul vəsaiti

 5. Kredit
 1. Dövlət büdcəsindən bələdiyələrə büdcə tənzimlənməsi qaydasında əvəzsiz verilən vəsait nədir?

 1. Dotasiya

 2. Susibiya

 3. Qrant

 4. Subvensiya

 5. Mükafat
 1. Əməyə təlabatın səviyyəsini müəyyən edilməsində hansı modellərdən istifadə olunur?

 1. Tələb və təklif

 2. Tələb

 3. Təklif

 4. Pul gəlrləri

 5. Əhalinin əmək qabiliyyəti
 1. Реэион нядир?

 1. Dаща бюйцк яразинин бир щиссясидир

 2. Tорпаг сащəсидир

 3. Əразидир

 4. Yашайыш мяркязидир

 5. Əкин сащясидир
 1. Мцяссисянин ямлак верэиси цчцн верэи дюврц дедикдя ня нязярдя тутулур?

 1. рцб

 2. ил

 3. ай

 4. 6 ай

 5. 3 ай
 1. Щансы верэи дювлят верэисиня аид дейилдир?

 1. Fизики шяхслярдян ямлак верэиси

 2. Yол верэиси

 3. Fизики шяхслярдян эялир верэиси

 4. Hцгуги шяхслярин ямлак верэиси

 5. Hцгуги шяхслярин эялиир верэиси
 1. Реэионал сийасятин мащиййяти нядир?

 1. Dювлятин йеритдийи сосиал-игтисади сийасятин ярази мигйасында щяйата кечирилмясини тямин едян сийсят

 2. Xариъи игтисади сийасятдир

 3. Sосиал-игтисади инкишаф сийасятидир

 4. Sосиал вя еколожи зиддиййяиляри йумшалтмаг сийасяти

 5. Tясяррцфат сащяляринин инкишаф сийасяти
 1. Реэионал сийасятин мягсяди щансы характер дашыйыр?

 1. Üмуми –стратежи, конкрет практики

 2. Sийаси

 3. Üмуми

 4. Pрактики

 5. İндикатор
 1. Планлашдырма нядир?

 1. Kонкрет яразидя олан чохсайлы игтисади вя сосиал субйектлярин мянафе вя фяалиййятинин реаллашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси

 2. Sосиал игтисади инкишафын лайищяси

 3. İстещсалын инкишаф лайищяси

 4. Hазырланмыш сосиал-игтисади инкишаф планынын щяйата кечирилмяси

 5. Dювлят ящямиййятли лайищялярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси
 1. Реэионал игтисадиййатын тянзимлянмясинин мцщцм васитяси щансыдыр?

 1. Pланлашдырма, мягсядли програмлар вя прогнозлашдырма

 2. Mящсулдар гцввялярин инкишафы

 3. Sтратежи планлашма

 4. Pланлашдырма идаряляри

 5. Gцълц игтисадиййат институтлары
 1. Сащибкарлыг зонасыны nədir ?

 1. Öлкя дахилиндя сащибкарлыг цчцн ялверишли шяраит йарадылмыш локал ярази щиссясидир

 2. Üмуми игтисади инкишаф зонасыдыр

 3. Xцсуси реэионал фондлардан биридир

 4. Sащибкарлыьын инкишафы цчцн йер

 5. İгтисадиййатын инкишафы цчцн айрылан зона
 1. AR-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?

A) 1991

B) 1992


C) 1993

D) 1994


E) 1995


 1. “İdarəetmə” ingilis dilinə necə tərcümə olunur?

A) “Menecment”

B) “Kurator”

C) “Broker”

D) “Makler”

E) “Bukmeyker”


 1. “İdarəetmə” rus dilinə necə tərcümə olunur?

A) “Upravlenie”

B) “Ukazanie”

C) “Prikaz”

D) “Usmatrenie”

E) “Pokazanie”


 1. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti və onun mühüm daxili tərkib hissəsi olan regionla siyasət əsasən hansı amillər kompleksini nəzərə almaqla müəyyən edilə bilər?

A) daxili və xarici amillər

B) işçi amillər

C) resurslar amili

D) kapital amili

E) vergi amili


 1. Dövlət öz tabeliyində olmayan təsərrüfatlarla, sahibkarlarla münasibətləri də bazarı tələbləri əsasında qurur- bu hansı xarakter daşıyır?

A) tənzimləmə

B) idarəetmə

C) müqavilə bağlama

D) əvəzləmə

E) münasibət qurma


 1. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının qarşıya qoyduğu məqsədlərin əsasını nə təşkil edir?

A) strateji məqsəd

B) planlaşdırma məqsədi

C) proqnozlaşdırma məqsədi

D) idarəetmə məqsədi

E) münasibət qurma məqsədi


 1. 1929-1933-cü illərdə dünya iqtisadiyyatında nə baş vermişdir?

A) böhran

B) inqilab

C) inkişaf

D) infliyasiya

E) pulların dəyişilməsi


 1. Demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq torpaq sahələri bələdiyyələrə verilmişdirmi?

A) hə

B) yox


C) qismən

D) nəzərdə tutulub

E) az miqdarda


 1. AR-da fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin burinci seçkisi nə vaxt keçirilmişdir?

A) 12 dekabr 1999-il

B) 15 yanvar 2000-il

C) 16 may 2001-il

D) 15oktyabr 2002-il

E) 18 mart 2002-il


 1. Respublikamızda həqiqi yerli özünüidarəetmənin yaradılmasının başlanğıcı hansı ildə olub?

A) 1995 il

B) 1996 il

C) 1997 il

D) 1998 il

E) 1999 il


 1. “Munisipalitet” Azərbaycan dilinə çevirdikdə nə deməkdir?

 1. bələdiyyə

B) adminstrasiya

C) duma


D) içrahakimiyyəti

E) yerli hakimiyyət
 1. Bələdiyyələrin səlahiyyətinin mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən məhdudlaşdırılmasına yol verilirmi?

A) yox

B) hə


C) qismən

D) ildə bir dəfə

E) hərdənbir


 1. Bələdiyyələrin əsas fəaliyyəti ölkədə necə tənzimlənir?

A) Ölkə konstitusiyası və milli qanunlarla

B) Prezidentin qərarları ilə

C) MM-qərarı ilə

D) NR-nin qərarı ilə

E) Yerli icra hakimiyyətinin qərarı ilə


 1. Bələdiyyə mülkiyyətinə mənsub olan dedikdə nə başa düşülür?

A) Bütün növ daşının və daşınmaz əmlak

B) Minik avtomobilləri

C) Torpaq sahəsi

D) Ərazidən axan çaylar

E) Ərazidən keçən yollar


 1. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində asıllılıq varmı ?

A) Tam müstəqildir

B) NK-dən asılıdır

C) MM-dən asılıdır

D) Yerli icra hakimiyyətindən

E) Yerli məhkəmələrdən


 1. “Böhran” ifadəsi yunanca hansı mənanı verir?

          1. a) qərar;

          2. b) təhlükə;

          3. c) böhran;

          4. d) zəlzələ;

          5. e) daşqın    1. Antiböhranlı idarəetmənin əsas bir hissəsi hansı idarəetmədir?

a) risk idarəetməsidir;

b) inzibati idarəetmədir;

c) sərfəli idarəetmədir;

d) dövlət idarəetməsidir;

e) zərərli idarəetmədir 1. Antiböhranlı şəraitdə hər bir müəssisənin əsas məqsədi nədir?

a) qeyri-müəyyənlikləri idarə etmək, zərərləri minimuma endirmək

b) məhsul çeşidini dayandırmaq, gözləmə mövqeyi tutmaq

c) müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yenidən qurmaq

d) işçilərin attestasiyasını keçirmək, yaxşı mütəxəssis cəlb etmək

e) bütün mal partiyasını satmaq, yeni mütərəqqi istehsala keçmək


 1. Böhran dövrlərində müəssisə necə olur?

 1. zamanın təzyiqi altında;

 2. müstəqil

 3. xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətdə

 4. dövlətdən asılı vəziyyətdə;

 5. fəaliyyətini tam dayandırır
 1. Böhranın meydana gəlməsinə təsir edən faktorlar

 1. daxili və xarici faktorlar;

 2. sosial və iqtisadi faktorlar;

c) mədəni və mənəvi faktorlar;

d) hüquqi və tarixi faktorlar

e) nəzəri və praktiki faktorlar


 1. Müəssisədə böhranın meydana gəlməsinə səbəb olacaq xarici mühit faktorları

 1. iqtisadi sistem və onun vəziyyəti, texnoloji yeniliklər, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 2. siyasi vəziyyət, texnoloji yeniliklər, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 3. siyasi vəziyyət, proqnozlaşdırma, sosial-mədəni, hüquqi və siyasi faktorlar, güclü rəqabət

 4. siyasi vəziyyət, texnoloji yeniliklər, iqtisadi amil və onun nəticələri, güclü rəqabət

 5. iqtisadi vəziyyət və onun nəticələrinin təhlili, texnoloji yeniliklər, daxili-xarici faktorlar, güclü rəqabət, beynəlxalq təcrübə
 1. Böhran dövrünün ilk mərhələsində nə lazımdır?

 1. təşkilat quruluşu, məlumat toplama və təhlil etmə üsullarının gözdən keçirilməsi, quruluşun elastik vəziyyətə gətirilməsi

 2. hadisələri əvvəlcədən proqnozlaşdırıb bütün sosial-iqtisadi, mədəni tədbirlər paketinin hazırlanması

 3. idarəetmənin mərkəzləşmə dərəcəsi üçün özəllikləri, istehsal və xidmətin növü, çeşidliliyi, quruluşu, qərar vermənin nəzərə alınması

 4. yeni problemləri köhnə üsullarla həll etməyə çalışmamaq, ətraf mühitdə baş verən hadisələrə qarşı laqeyd yanaşmamaq

 5. təsərrüfat-maliyyə vəziyyətini təftiş etmək, optimal fəaliyyət planlarının işlənib hazırlanması 1. Böhranlı vəziyyət nədən baş verə bilər?

    1. qeyri-professional idarəetmədən və səhvlərdən;

    2. ümumdünya qlobal siyasətindən

    3. dünyada baş verən böhranlardan

d) iqtisadi tənəzzüldən və böhrandan

e) rəhbərin düzgün iqtisadi-hüquqi siyasət yeritmədiyi halda
 1. Böhran nə ilə sıx bağlıdır?

a) risklə;

b) idarəetmə ilə;

c) malın qiyməti ilə;

d) malın satışı ilə;

e) məhsulun alışı və satışı ilə


 1. Böhran harada baş verir?

 1. müəssisənin fəaliyyət prosesində;

 2. inkişaf etmiş dövlətlərdə;

 3. az inkişaf etmiş dövlətlərdə;

 4. ilk növbədə dövlət idarəetməsində;

 5. ən zəif istehsal müəssisələrində
 1. Tipinə görə böhranlar necə ola bilər?

        1. sistemli, idarə edilə bilən, qısa müddətli və sürəkli, gizli

        2. siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi

        3. maddi, mənəvi, qısa müddətli və sürəkli

        4. sistemli, idarə edilə bilən, qarşılıqlı, gizli

        5. normal, adekvat, qarşılıqlı, obyektiv, subyektiv
 1. Risklərin təsnifatı nədən asılıdır?

    1. şəraitdən;

    2. mühitdən;

    3. müəssisədən;

    4. idarəetmədən;

    5. əmtəələrdən
 1. İstənilən təftişi həyata keçirmək üçün nə tərtib edilməlidir?

a) proqram;

b) cədvəl;

c) siyahı;

d) anket;

e) eskiz


 1. Keçirilən təftişin yekununa əsasən nə tərtib edilir?

 2. a) akt;

b) qərar;

c) sərəncam;

d) tapşırıq;

e) yoxlama vərəqi
 1. Respublika Maliyyə Nazirliyinin aparatı tərkibində hansı idarə fəaliyyət göstərir?

a) nəzarət;

b) təftiş;

c) proqnozlaşdırma;

d) planlaşdırma;

e) sertifikasiya


 1. Yoxlamanın və təftişin nəticələri harada müzakirə edilməlidir?

a) müəssisə rəhbərlərinin yanında;

b) təftişi təyin edən idarədə;

c) rəhbəredici orqanın kollegiyasında;

d) yaradılmış komissiyanın yanında;

e) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında 1. Kredit təşkilatları maliyyə nəzarətini nə zaman həyata keçirirlər?

a) ssudanın verilməsi və geri qaytarılmasında

b) kreditlərin verilməsi və bağlanmasında

c) ssudanın tam geri qaytarılması və ya ləğvində

d) baş ofisin yazılı təqdimatı əsasında

e) maliyyə idarələrinin planda nəzərdə tutulmuş hallarında


 1. Müəssisə və təşkilatlarda maliyyə nəzarəti kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

a) baş mühasib və maliyyə şöbəsinin işçiləri tərəfindən

b) idarə müdiri və baş mühasib tərəfindən

c) idarə müdiri və şöbə müdirləri tərəfindən

d) baş mühasib və nəzarət şöbəsinin işçiləri tərəfindən

e) idarənin bütün vəzifəli şəxsləri tərəfindən


 1. Maliyyə nəzarəti üçün operativ orqan hansı orqan hesab edilir?

a) vergi;

b) gömrük;

c) bələdiyyə;

d) icra hakimiyyəti;

e) maliyyə


 1. . Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarəti əsasən hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

a) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

b) Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

c) Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

d) Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı

e) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti


 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin ən aparıcı növü nə hesab edilir?

a) istehsal sahibkarlığı;

b) ticarət sahibkarlığı;

c) tikinti sahibkarlığı;

d) xidmət sahibkarlığı;

e) kommersiya sahibkarlığı


 1. Antiböhran idarəetmənin ticarət biznesində problemləri hansılardır?

a) böhranların proqnozlaşdırılması, böhran proseslərinin maliyyə-iqtisadi tənzimlənməsi, böhranlı inkişafın hüquqi tənzimlənməsi və s.;

b) rəhbərin xalis gəlirinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasını təhlil etməsi və s.;

c) yeni texnoloji proseslərin yaradılması və məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ilə rentabelliyin yüksəldilməsi və s.

d) istehsalın avtomatlaşdırılması və əl əməyinin mexanikləşdirilməsi yollarını təkmilləşdirməklə yeni məhsul istehsalı və s.

e) fasiləsiz texnoloji prosesin yaradılması və idarəetmə sistemində dəyişikliyin aparılması ilə əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi


 1. Hüquqi və fiziki şəxs öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməyəndə ona nə deyilir?

a) onun müflisləşməsi;

b) onun iflası

c) onun fəaliyyətini dayandırması;

d) onun müəssisəsinin bağlanması;

e) onun fəaliyyətinə xitam verilməsi


 1. Biznes həmişə nə ilə bağlıdır?

a) nəyi isə itirmək riski ilə;

b) nəyi isə qazanmaq riski ilə;

c) nəyi isə itirmək, nəyi isə qazanmaq riski ilə;

d) düzgün strategiya seçmək riski ilə;

e) düzgün taktika seçmək riski ilə


 1. Kreditorlar səhmdarlara nisbətən kredit müqaviləsində nəzərdə tutulan miqdarda müəyyən edilmiş nə alırlar?

a) sabit məbləğ;

b) nizamnamə kapitalı;

c) dividentlər;

d) amortizator ayırmaları;

e) əlavə mənfəət


 1. Səhm kapitalının dəyərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq səhmlərin qiyməti necə olur?

a) aşağı düşür;

b) pik vəziyyətə çatır;

c) dəyişir;

d) yüksəlir;

e) sabit qalır


 1. Səhm kapitalının dəyərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq vəsaitin geri qaytarılması riski necə olur?

a) çoxalır;

b) azalır;

c) sabit qalır;

d) dəyişir;

e) pik vəziyyətə çatır


 1. Böhranlar necə ola bilər?

a) əvvəlcədən bilinən, qanunauyğun və qəfil;

b) planlaşdırılan və proqnozlaşdırılan;

c) taktiki, strateji və öncə görünən;

d) siyasi, iqtisadi və sosial;

e) məlum və naməlum


 1. Dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı və onun gücü ilə qorunan, hamı üçün ümumməcburi davranış qaydalarının məcmusuna nə deyil?

 1. hüquq

 2. qanun

 3. sanksiya

 4. intizam xarakterli sanksiya

 5. cinayət xarakterli sanksiya
 1. Hüquq elmində «hüquq» anlayışı neçə mənada işlədilir ?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Aşağıdakılardan hansılar hüquq anlayışının növləridir ?

1. obyektiv hüquq

2. subyektiv hüquq

3. cinayət hüququ

4. mülki hüquq5. əmlak hüququ

 1. 1;2

 2. 2;3

 3. 1;4

 4. 2;5

 5. 3;4
 1. Hüquq normaları aşağıdakıları müəyyən edir: kim və nə vaxt onu icra etməlidir; hansı şəraitdə (hipoteza);

 1. bu icra nədən ibarət olmalıdır (dispozisiya);

 2. normaların icra edilməməsinin hansı nəticələri ola bilər (sanksiya);

 3. İnsanların davranışını (etika)

 4. üzərlərinə vəzifələrin qoyulan şərtlər (xəta)

 1. 1; 2; 3

 2. 1; 2; 5

 3. 1; 3; 4

 4. 2; 3; 5

 5. 1; 4; 5
 1. Hüquq normalarının müxtəlif əlamətlərə görə necə təsnifatını vermək olar?

 1. Səlahiyyətverici normalar

 2. Məcburedici normalar

 3. Qadağanedici normalar

 4. Ümumi normalar

 5. Xüsusi normalar

 1. 1; 2; 3

 2. b) 1; 3; 5

 3. c) 1; 2; 4

 4. d) 1; 4; 5

 5. e) 1; 3; 4
 1. Azərbaycan Respublikasında qanunlar hüquqi əhəmiyyətinə görə hansı qanunlara bölünür ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq qəbul olunan qanunlar

 2. Referendum yolu ilə qəbul olunmuş qanunlar

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul olunan qanunlar.

 4. Prezidentin fərmanına uyğun olaraq

 5. Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunan qanunlar

 1. 1; 2; 3

 2. 2; 3; 5

 3. 1; 4; 5

 4. 3; 4; 5

 5. 1; 3; 5
 1. Azərbaycan Respublikasında Qanunlar neçə yolla qəbul oluna bilər ?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5 1. Dövlətin forması onun ibarət olduğu hansı elementlərlə xarakterizə

olunur ?

 1. idarəetmə forması;

 2. dövlət quruluşu forması;

 3. dövlətin statusu

 4. siyasi rejim;

 5. dövlətin siyasi-coğrafi mövqeyi
 1. 1; 2; 4

 2. 1; 2; 3

 3. 1; 4; 5

 4. 2; 3; 4

 5. 1; 4; 5
 1. Cəmiyyətdə siyasi azadlıqların səviyyəsi, şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti, dövlət hakimiyyətini həyata keçirmək vasitəsi necə adlanır ?

 1. siyasi rejim

 2. dövlətin idarəetmə forması

 3. idarəetmə quruluşu

 4. dövlətin siyasi vəziyyəti

 5. dövlətin siyasi forması
 1. Vətəndaşlara məxsus geniş hüquq və azadlıqların tanınması, müxalifət partiyalarının leqal fəaliyyəti, hökumətin müvafıq seçkilərdə qələbə çalmış partiyalardan təşkil olunmasın və s. necə adlanır ?

 1. Demokratik rejim

 2. Antidemokratik rejim

 3. Siyasi rejim

 4. Diktatura rejimi

 5. Totalitar rejim
 1. İşçilərlə işəgötürən arasındakı muzdlu əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə nə deyilir ?

 1. əmək hüququ

 2. əmək müqaviləsi

 3. əmək müqaviləsinin tərəfləri

 4. əmək münasibətləri

 5. işəgötürən
 1. İşçilər işə daxil olduqda iş prosesində onunla işəgötürən (təşkilat, sahibkar) arasında nə yaranır ?

 1. əmək münasibətləri

 2. əmək hüququ

 3. əmək müqaviləsi

 4. iş vaxtı

 5. iş münasibətləri
 1. Əmək hüququnun əsas mənbəyini nə təşkil edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

 2. əmək hüququ

 3. əmək münasibətləri hüququ

 4. konstitusiya hüququ

 5. Mülki hüquq
 1. İşəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan şəxs dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Işçi

 2. işəgötürən

 3. həmkarlar təşkilatı

 4. əmək müfəttişi

 5. kollektiv saziş
 1. Hansı şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanan zaman onların valideynlərindən birinin hökmən razılıq verməsi tələb olunur ?

 1. 15 yaşından 18 yaşınadək olan şəxslərlə

 2. 15 yaşınadək olan şəxslərlə

 3. 18 yaşınadək olan şəxslərlə

 4. 21 yaşınadək olan şəxslərlə

 5. 18 yaşından tuxarı olan şəxslərlə
 1. Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçi hansı müvafiq sənədləri işəgötürənə təqdim edir. Aşağıdakılardan biri yanlışdır ?

 1. yaşayış yerindən arayış

 2. əmək kitabçası,

 3. şəxsiyyəti təstiq edən sənəd,

 4. təhsili barədə sənəd,

 5. işçinin sağlamlığı haqqında tibbi arayış
 1. Əmək prosesində işçinin işəgötürənin sərəncamını və öz əmək vəzifələrini yerinə yetirilməsinə nə deyilir ?

 1. iş vaxtı

 2. tam iş vaxtı dedikdə

 3. qisaldılmış iş vaxtı

 4. natamam iş vaxtı

 5. istirahət vaxtı
 1. Müddəti qanunla müəyyən tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin öz əmək funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zaman dedikdə hansı iş vaxtı başa düşülür ?

 1. tam iş vaxtı;

 2. qısaldılmış iş vaxtı;

 3. natamam iş vaxtı.

 4. istirahət vaxtı

 5. normal iş vaxtı
 1. Hansı iş vaxtı müəyyən kateqoriya işçilər üçün nəzərdə tutulub ?

 1. qısaldılmış iş vaxtı;

 2. tam iş vaxtı;

 3. natamam iş vaxtı.

 4. istirahət vaxtı

 5. normal iş vaxtı
 1. İşçinin öz əmək funksiyalarını yerinə yetirməli olduğu tam olmayan iş vaxtı dedikdə hansı iş başa düşülür ?

 1. natamam iş vaxtı.

 2. qısaldılmış iş vaxtı;

 3. tam iş vaxtı;

 4. istirahət vaxtı

 5. normal iş vaxtı
 1. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi, o cümlədən əmək hüquq elmi istirahət vaxtının əsasən hansı növünü fərqləndirir. Biri yanlış cavabdır ?

 1. Nahar vaxtı

 2. Fasilə

 3. İstirahət günləri

 4. Bayram günləri

 5. Məzuniyyət
 1. İstirahət günləri dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Həftəlik istirahət vaxtı

 2. Fasilə

 3. İstirahət günləri

 4. Bayram günləri

 5. Məzuniyyət
 1. Fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər ilə dövlət və hakimiyyət orqanları arasında yaranan əmlak və qeyri-əmlak münasibətlərini tənzim edən hüquq normalarının məcmusuna nə deyilir ?

 1. Mülki hüquq

 2. İnzibati hüquq

 3. Hüquq qanunvericiliyi

 4. Əmək hüququ

 5. Hüquq sistemi
 1. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti necə müəyyənləşdirilir ?

 1. Hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.

 2. Seçkilər 3 aydan sonra keçirilir

 3. Müharəbə müvəqqəti dayandırılır

 4. Seçkilərin vaxtını saxlamaq olmadığı üçün müharəbə gedə-gedə keçirilir

 5. Seçkilər keçirililmə vaxtını Konstitusiya Məhkəməsi müəyyənlədirir
 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasının gündəliyini müvafiq olaraq onun hansı orqan müəyyənləşdirir ?

 1. Çağırılmasını tələb edənlər

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin125 deputatının
 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Prezident

 3. Konstitusiya Məhkəməsi

 4. 125 deputat

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası
 1. Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi gündən hansı müddətə təqdim edilir ?

 1. 24 saat ərzində

 2. 36 saat ərzində

 3. 48 saat ərzində

 4. 3 gün ərzində

 5. 12 saat ərzində
 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına nə zaman başlamış sayılır ?

 1. And içdiyi gündən

 2. Səsvermənin nəticələri elan olunandan dərhal sonra

 3. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 14 gün sonra

 4. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 3 gün sonra

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri nəticələri elan edəndən sonra
 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə yeni Prezidenti seçilənədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini kim icra edir ?

 1. Baş Nazir

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Daxili İşlər Naziri

 4. Müdafiə Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri
 1. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar ............ adından çıxarılır və onların icrası məcburidir.(Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Dövlətin

 2. Məhkəmənin

 3. Milli Məclisin

 4. Prokurorun

 5. Hakimin
 1. Azərbaycan Respublikasının parlamenti quruluşuna görə neçə palatalıdır?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Konstitusiyanın qanun qəbul etməsi və ona dəyişiklik edilməsi məsələsi hansı yolla həll edilə bilər?

 1. Referendum yolu ilə

 2. Prezidentin iştirakı ilə

 3. Nazirlərin iştirakı ilə

 4. Parlament

 5. Deputatların iştirakı ilə
 1. İdarəetmə formasına görə azərbaycan dövləti necə respublikalıdır?

 1. Prezidentli

 2. Parlamentli

 3. Məhkəməli

 4. Deputatlı

 5. Nazirli
 1. Dövlətin iqtisadi əsası dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Din,dil,elm

 2. Ailə, təhsil,mülkiyyət

 3. Din,di, pul vahidi

 4. Mülkiyyət,iqtisadiyyatın təşkili,pul vahidi

 5. Ailə, təhsil, səhiyyə
 1. Mülkiyyətin neçə və hansı növü var və hansılardır?

 1. 3 növü, dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə və xüsusi

 2. 2 növü , dövlət və xüsusi mülkiyyət

 3. 2 növü, dövlət və bələdiyyə mülkiyyət

 4. 2 növü, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət

 5. 1 növü , dövlət
 1. Təbii ehiyyatlar hansı mülkiyyət formasına aiddir ?

 1. Dövlət mülkiyyətinə

 2. Xüsusi mülkiyyət

 3. Həm dövlət həm də xüsusi mülkiyyət

 4. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə

 5. Bələdiyyə mülkiyyətinə
Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə