"İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"


Dövlətlərin həmin beynəlxalq müqavilələrdə iştirak etməkYüklə 0,93 Mb.
səhifə3/4
tarix13.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
1   2   3   4

336.Dövlətlərin həmin beynəlxalq müqavilələrdə iştirak etmək

imkanına görə hansı növləri var?

a)ikitərəfli,çoxtərəfli müqavilələr;

b)açıq,qapalı müqavilələr;

c)siyasi,iqtisadi müqavilələr;

d)sülh müqaviləsi,neytrallıq haqqında müqavilə;

e)xüsusi məsələlər üzrə sazişlər.337.Bipatrizim nədir?

a)vətəndaşlığın itirilməsi; b)vətəndaşlığın qəbulu; c)vətəndaşlığın

bərpası ; d)ikili vətəndaşlıq; e)vətəndaşsızlıq.

338.Məcəlləşdirmənin vəzifəsi deyil:

a)yeni hüquq normaları əldə etmək;

b)müvafiq sahəni kompleks şəklə salmaq;

c)köhnəlmiş normaları kənar etmək;

d)adət normalarını dövrün tələbinə uyğunlaşdırmaq;

e)mövcud normalar arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq.339.Baş Məclisdə mühüm məsələlər üzrə qərarlar hansı qaydada qəbul

olunur?

a) Sessiyada və səsvermədə iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə;

b) Sessiyada və səsvermədə iştirak edən üzvlərin 2/3 səs çoxluğu ilə;

c) Baş Məclisin komitələrinin razılığı ilə;

d) Təhlükəsizlik komitəsinin üzvlərinin razılığı ilə;

e) İqtisadi və Sosial Şuranın üzvlərinin razılığı ilə.340.Dövləti hər hansı sahə üzrə təmsil edən orqanları seçin.

1.dövlət başcısı; 2.diplomatik nümayəndəliklər; 3. konsulluq

nümayəndəlikləri; 4.beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi

nümayəndəliklər; 5 hökümət; 6. xarici işlər nazirliyi.

a)1.3.4 b)2.4.5 c)3.5.6 d)1.5.6 e)2.3.4

341.Beynəlxalq müqavilənin bağlanmasının mərhələləri müəyyən

edin:

1.müqavilə mətninin tərtib olunması və qəbulu;

2.müqavilənin mətninin autentikliyinin müəyyən olunması;

3.müqavilə mətninin beynəlxalq təşkilatlara qəbul olunması üçün

verilməsi;

4.müqaviləyə əlavələr edilməsi;

5.müqavilənin məcburiliyinə razılığın ifadə olunması;

6.mətnin imzalanması üçün konsulluqlara verilməsi.

a)1.2.3 b)2.3.4 c)3.4.5 d)1.2.5 e)4.5.6

342.Apatrizm nədir?

a)vətəndaşlığın itirilməsi; b)vətəndaşlığın qəbulu; c)vətəndaşlığın

bərpası; d)fəxri vətəndaşlıq; e)vətəndaşsızlıq.

343.Beynəlxalq hüququn mənbəyi hansı sənəddə əks olunmuşdur?

a)Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası; b)Baş

Asambleyanın qətnamələri; c)Helsinki Yekun Aktı; d)Beynəlxalq

Məhkəmənin Statutu; e)BMT nizamnaməsi344.ATƏT-in başlıca məqsədlərinə aid deyil?

a) Uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılması;

b) Təhlükəsizlik, tərksilah;

c) İqtisadi, mədəni, sosial ,insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq;

d) İşgəncənin və qeyri- insani və ya insan ləyaqətini alçaldan

rəftarın qarşısının alınması;

e) münaqişəli situasiyaların qarşısının alınması.

345.Diplomatik nümayəndəliyin başçısının təyin olunması ilə bağlı

yalnış fikri seçin.

a)qəbul edən dövlətdən aqremanın verilməsi xahiş olunur;

b)aqreman alındıqdan sonra şəxsin diplomatik nümayəndəliyi

başçısı təyin olunması barədə dövlətdaxili akt verilir;

c)qəbul edən dövlətə nümayəndəliyin başçısının rəsmi statusunu

təsdiq edən sənəd –etimadnamə təqdim olunur;

d)etimadnamə qəbul edən dövlət tərəfindən imzalanır;

e) aqreman verilməzsə şəxs vəzifəyə təyin oluna bilməz,dövlət

imtinanın motivləri bidirməyə borclu deyil.

346.İştirakçıların heç birinin etirazı olmadıqda, səsvermə keçirilmədən

müqavilə mətninin qəbul olunması necə adlanır?

a)konsensus; b)prolonqasiya; c)denonsasiya; d)ratifikasiya ;

e)reinteqrasiya.

347.İkili vətəndaşlığı olan şəxs daimi yaşadığı,işlədiyidövlətin

vətəndaşı sayılması beynəlxalq hüquqda necə adlanır?

a)effektiv vətəndaşlıq; b)aktiv vətəndaşlıq; c)ilkin vətəndaşlıq;

d)ikiqat vətəndaşlıq; e) üstün vətəndaşlıq.

348.Praktikanın məcburi norma kimi tanınması necə adlanır:

a)opinio yuris ; b)pract sunt servanda; c)lex posteriori;

d)erga omnes; d)jus cogens.

349.Avropa Şurası Parlament Assambleyasının səlahiyyətinə aid

deyildir?

a) Avropa Şurasının Baş Katibinin seçilməsi;

b) Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimlərinin seçilməsi;

c) Konfranslar, kollokviumlar təşkil edilməsi;

d) Cari büdcənin təsdiq edilməsi;

e) Baş Katibi seçir;350.Diplomatik nümayəndənin funksiyalarının xitam olunması

hallarına aid deyil:

a)akkreditə edən dövlət tərəfindən geri çağırılması;

b)qəbul edən dövlət tərəfindən arzuolunmaz şəxs elan edilməsi;

c)dövlətlər arasında müharibənin başlaması;

d)tərəflərdən birinin beynəlxalq hüququn subyekti kimi yoxa

çıxması;


e) diplomatik nümayəndənin fiskal immunitetinin pozulması.

351.Müqavilə mətninin autentifikasiyası nədir?

a) mətnin tərtib olunması; b)mətnin qəbul olunması;

c)mətnin məcburiliyinə razılığın verilməsi;

d)müqavilə mətninin qəti variantda razılaşdırılması;

e)müqavilənin ratifikasiyası.

352.Vətəndaşsızlıqla bağlı məsələləri hansı orqan həll edir?

a)EKOSOS; b)Baş Katiblik;c)Baş Məclis; d)Qaçqınaların iş üzrə

BMT Ali komissarı;e)Qəyyumluq Şurası

353.Hüququn ümumi prinsipi deyil:

a)non bis idem; b)bona fide; c)lucurum cessans; d)damnum

emergens; e) erga omnes.

354.İslam Konfransı Təşkilatına aid olmayanı seçin.

a) 1969-cu ildə yaradılıb;

b) Ali orqanı dövlət və hökümət başçılarının Konfransıdır;

c) Baş Katibliyə 2 il müddətində seçilən Baş Katib rəhbərlik edir;

d) 52 dövlət bu təşkilata üzvdür;

e) Daimi komitə və komissiyaları vardır.355.Konsulluqların səciyyəvi xüsusiyyətini nəzərə alaraq yalnış

variantı seçin.

a)konsul öz dövlətini qəbul edən dövlətdə təmsil edən səlahiyyətli

nümayəndəsidir;

b)diplomatik münasibətlərin kəsilməsi konsulluq münasibətlərinin

kəsilməsi demək deyildir;

c)bir dövlətin digər dövlətin ərazisində bir neçə konsulluğu ola

bilər;

d)konsulluq dövləti xaricdə təmsil edən daimi nümayəndəlikdir;e)konsul öz dövlətini müəyyən məsələ üzrə və yalnız öz konsulluq

dairəsində təmsil edir.356.Müqavilə mətninin autentifikasiyası hansı yollarla həyata

keçirilir?

1.paraflama; 2.təsdiq etmə; 3.qəbul etmə; 4.ad referendum imza

atma; 5.imzalama; 6.qoşulma.

a)1.4.5 b)2.3.5 c)3.5.6 d)4.5.6 e)1.2.4357.Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid deyildir?

a) cari büdcəni təsdiq edir;

b) avropa şurasının fəaliyyət proqramını işləyib hazırlayır;

c) məşvərətçi orqandır və qanunvericilik səlahiyyətinə malik

deyildir;

d) müəyyən məsələlər üzrə qərarları məcburidir;

e) üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın siyasi aspektini müzakirə

edir.


358.Diplomatik nümayəndəliyinin başçısının şəxsi imtiyaz və

immunitetinə aid deyil.

a)fiskal immunitet; b)gömrük imtiyazları; c)mənzil

toxunulmazlığı; d)arxiv və sənədlərin toxunulmazlığı; e)yurisdiksiya immuniteti

359.Müqavilənin məcburiliyinə razılıq hansı formada ifadə olunur?

1.paraflama 5.imzalama

2.təsdiq etmə 6.qoşulma

3.qəbul etmə 7.ratifikasiya

4.ad referendum imza atma 8.sənədlərin

dəyişdirilməsi

a)1-2-5-7-8; b)2-3-4-6-8; c)2-3-6-7-8; d)3-4-5-6-7; e)4-5-6-7-8.

360.Verilənlərdən hansı qaçqın statusunun itirilməsi səbəbi ola

bilməz?

a)öz vətəndaşlığından məhrum oub könüllü surətdə yenidən əldə

etdikdə;

b)vətəndaşı olduğu dövlətin himayəsindən yenidən istifadə

etdikdə;

c)qeyri siyasi xarakterli ağır cinayət törətdikdə;

d)hər hansı başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə;

e)öz ölkəsinə yenidən qayıda bildikdə.361.Avropa Şurası ilə bağlı yanlış variantı müəyyən edin.

a) Nazirlər Şurası təşkilatın ali orqanıdır;

b) Parlament Assambleyası qanunvericilik səlahiyyətinə malik

orqandır;

c) Katiblik təşkilatın inzibati orqanıdır;

d) Avropa yerli və regional hakimiyyətlər Konqresi ərazi

qurumlarının nümayəndələrindən ibarətdir;

e) Nazirlər Komitəsi üzv-dövlətlərin xarici işlər nazirlərindən

ibarətdir.

362.BMT –nin İqtisadi və Sosial Şurasının neçə funksional

komissiyası vardır?

a)12; b) 7; c) 9; d) 5; e) 6.363 İqtisadi və Sosial Şuranın neçə üzvü vardır?

a) 56; b) 65; c) 54; d) 58; e) 55.364. Təhlükəsizlik Şurasının neçə üzvü vardır?

a) 12; b) 10; c) 15; d) 18; e) 20.365.Təhlükəsizlik Şurası prosedur məsələlərini neçə səs çoxluğu ilə

qəbul edir?

a) 12; b) 15; c) 7; d) 9; e) 5.366.Beynəlxalq təşkilatların təşkilati strukturuna aid olmayan orqan

hansıdır?

a) Ali orqan;

b) İcra orqanı;

c) İnzibatı orqan;

d) Xüsusi komitə və komissiya;

e) Xüsusi missiya.367.Təhlükəsizlik Şurasının BMT Nizamnaməsində göstərilməyən

səlahiyyəti hansıdır?

a) Silahlı qüvvələrin istifadəsi ilə bağlı olmayan tədbirlər ;

b) Silahlı qüvvələrin istifadəsi ilə bağlı tədbirlər;

c) Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması;

d) Mövcud münaqişə rayonuna müvafiq dövlətin razılığı ilə

sülhməramlı qüvvələrin göndərilməsi;

e) Daimi üzvlərinin veto qoymaq hüquq.

368.BMT-yə üzv olmayan dövlətlər BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin

Statutunun iştirakçısı ola bilərmi?

a) ola bilməz;

b) ola bilər;

c) Beynəlxalq Məhkəmənin müəyyən etdiyi şərtlərlə ola bilər;

d) Baş Məclisin müəyyən etdiyi şərtlərlə ola bilər;

e) Təhlükəsizlik şurasının razılığı ilə ola bilər.369.BMT-də xüsusi sessiyalar hansı qaydada çağırılır?

a) Baş Məclisin və BMT üzvlərinin əksər hissəsinin tələbi ilə;

b) Təhlükəsizlik Şurasının və ya BMT üzvlərinin əksər hissəsinin

tələbi ilə;

c) İqtisadi və Sosial Şuranın və BMT üzvlərinin əksər hissəsinin

tələbi ilə;

d) Baş Katibin və BMT üzvlərinin əksər hissəsinin tələbi ilə;

e) Təhlükəsizlik Şurasının Daimi üzvlərinin tələbi ilə.370.Ərəb Dövlətlər Liqasına aid olmayını seçin.

a) 1945-ci ildə yaradılıb;

b) Nizamnaməsində kollektiv təhlükəsizlik prinsipi göstərilir;

c) Ali orqanı Birgə Müdafiə Şurasıdır;

d)Əsas məqsədi üzvlər arasında iqtisadi,sosial,mədəni,səhiyyə və

s. sahələrdə əməkdaşlığı təşkil etməkdir;

e) Hər hansı mübahisə ilə bağlı Şuranın qərarları mübahisənin

tərəfləri üçün məcburidir.371.XIX əsrdə Latın Amerikasında formalaşmış və 1986-cı ildə

Burkina Faso/Mali işində BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi

tərəfindən ümumi beynəlxalq hüquq norması kimi xarakterizə

edilmiş uti possidetis prinsipinin məğzi nədən ibarətdir?

a) beynəlxalq müqaviləni yerinə yetirmədiyinə bəraət

qazandırmaq üçün dövlət öz daxili hüququnun müddəalarına

istinad edə bilməz;

b) dövlətlər öz mübahisələrini onların xarakterindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, yalnız və yalnız dinc vasitələrlə həll etməlidirlər;

c) dövlətin daxili yurisdiksiyasında olan işlərə başqa dövlətlər qarışa bilməz;

d) müstəmləkə və ya federasiya subyektlərinin əvvəlki sərhədləri yeni müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədləri olur və müvafiq razılıq olmadan dəyişilə bilməz;

e)dövlətlərin əməkdaşlığı onların siyasi, iqtisadi və sosial sistemlərindəki fərqlərdən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.372. Nümayəndəliyin binalarının vergi və rüsumlardan azad olması adlanır:

a)fiskal immunitet;

b)gömrük toxunulmazlığı;

c)mənzil


toxunulmazlığı;

d)əmlak toxunulmazlığı;

e)yurisdiksiya immuniteti.

373.BMT üzvləri tərəfindən imzalanan müqavilələr hansı orqan

tərəfindən qeydə alınır?

a)Baş Məclis ; b)Baş Katiblik; c)Təhlükəsizlik Şurası;

d)Qəyyumluq Şurası ; e)İqtisadi və Sosial Şura.

374.Afrika İttifaqı təşkilatının orqanları hansılardır?

1.Dövlət və hökümət başçılarının Assambleyası; 2.İcra Şurası;

3.Baş Məclis; 4.Baş Katiblik;

5.Xarici işlər nazirlərinin Konsultativ müsavirəsi; 6.Sülh və

təhlükəsizlik Şurası

a) 1.2.6 b) 2.3.4 c) 1.2.4 d) 4.5.6 e) 1,4,6.375.Non –refoulement prinsipi nədir?

a)dövlət qaçqını onun həyatı və azadlığına təhlükə olan dövlətə

qaytarılmamalıdır;

b)dini etiqadına görə təqibə məruz qalma qaçqın statusunun

verilmə səbəbi ola bilməz;

c)qaçqının vətəndaşı olduğu dövlətə verilməsidir;

d)qaçqın üçün müəyyən olunmuş rejimdir;

e)diplomatik sığınacağı verilməsidir.376.1928-ci il Brian –Kelloq Paktında ilk dəfə öz əksini tapmış prinsip

hansıdır?

a)Beynəlxalq mübahisənin dinc yolla həlli; b)güc tətbiq etməmək

və güclə hədələməmək ;

c)dövlətlərin suveren bərabərliyi; d)dövlətlərin ərazi bütövlüyü;

e)sərhədlərin toxunulmazlığı.

377.Dövlətlərin beynəlxalq təşkilat yanında nümayəndəliyinin

funksiyalarına aid deyil:

A)öz dövlətinə təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı məlumat vermək;

B)təşkilatla əlaqə saxlamaq;

C)öz dövlətini təmsil etmək;

D)mübahisələri həll etmək;

E)dövlətin mənafelərini qorumaq.378.Aşağıdakılardan hansı qapalı təşkilatdır?

a) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı;

b) Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq təşkilatı;

c) Şimali Atlantika Müqavilə Təşkilatı;

d) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı;

e) YUNESKO.379.Sesessiya nədir?

a)dövlətdən müəyyən ərazinin ayrılması;

b)dövlətlərin maraqlarının toqquşması nəticəsində gərginliyin

yaranması;

c)köhnəlmiş normaları kənar edilməsi;

d)sərhədlərin dəyişilməsi;

e)insan hüquqlarının pozulması.

380.Siyası sığınacaq almış şəxslər üçün müəyyən olunmuş hüquqi rejim kimlərin statusu ilə bərabər tutulur?

a)qaçqınların; b)məcburi köçkünlərin; c)ikili

vətəndaşların;d)vətəndaşlığı olmayanların; e)əcnəbilərin.

381.Müqavilənin təfsirinin subyektlərinə görə hansı növləri var?

1.müqavilə iştirakçıları tərəfindən edilən təfsir; 2.autentik təfsir;

3.beynəlxalq təfsir; 4.qrammatik təfsir; 5.məntiqi təfsir;

6.teoloji təfsir.

a)1.2.3 b)1.3.6 c) 2.4.5 d)4.5.6 e)3.4.5

382.Hansı beynəlxalq təşkilatın nizamnaməsi 05 may 1949-cu ildə

Londonda imzalanmış, həmin ilin 03 avqust tarixində qüvvəyə

minmişdir?

A) Avropa Şurasının; B) Amerika Dövlətləri Təşkilatının; C)

Ərəb Dövlətləri Liqasının; D) Avropa İttifaqının;

E) Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının.383.Cənub-şərqi Asiya dövlətləri assosiasiyası (ASEAN) beynəlxalq

təşkilatı ilə bağlı yanlış fikir hansıdır?

A) Bu beynəlxalq təşkilat 1967-ci ildə Filippin, Malaziya,

Tailand, İndoneziya və Sinqapur tərəfindən təsis edilmişdir;

B) Bu beynəlxalq təşkilatın rəsmən bəyan etdiyi əsas məqsədlər

üzv ölkələrin iqtisadi, sosial, mədəni və digər əməkdaşlıq

sahələrini inkişaf etdirmək, Cənub-şərqi Asiyada sülhün və

sabitliyin bərqərar olunmasına yardım göstərməkdir;

C) Bu beynəlxalq təşkilatın əsas orqanları aşağıdakılardır: Dövlət

və hökumət başçılarının Konfransı, Xarici işlər nazirlərinin

Konfransı, Katiblik, sahəvi komitələr (ticarət, sənaye, kənd

təsərrüfatı, nəqliyyat, maliyyə və s. üzrə) və s.;

D) Hazırda 15 üzvü olan bu beynəlxalq təşkilatın Baş Katibliyi

(qərargahı) Tailandın paytaxtı Banqkok şəhərində yerləşir;

E) Qısa şəkildə ASEAN kimi tanınan bu beynəlxalq təşkilatın tam

adı ingiliscə «Association od South-east Asian Nations» kimi

yazılır.


384.İslam Konfransı Təşkilatı ilə bağlı yanlış fikir hansıdır?

A) İslam Konfransı Təşkilatının yaranmasına əsasən iki hadisə -

1967-ci ildə növbəti Ərəb-İsrail müharibəsində ərəb dövlətlərinin

ciddi məğlubiyyətə uğramaları və 1969-cu ildə müsəlmanların ən

müqəddəs ibadətgahı sayılan Əl-Əqsa məscidinin partladılması

səbəb olmuşdur.

B) 25 müsəlman ölkəsinin dövlət və hökumət başçılarının ilk

konfransı 1969-cu ildə Mərakeşin paytaxtı Rabatda çağrılmış,

bununla da İslam Konfransı Təşkilatının əsası qoyulmuşdur.

C) İslam Konfransı Təşkilatının preambula və 14 maddədən ibarət

olan nizamnaməsi 1972-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə

şəhərində xarici işlər nazirlərinin növbəti konfransında qəbul

edilmişdir.

D) İslam Konfransı Təşkilatının ali orqanı üç ildən bir çağırılan

Dövlət və hökumət başçılarının konfransıdır.

E) İslam Konfransı Təşkilatının rəsmi dilləri ərəb, fars və urdu

dilləridir.

385.Qaçqınlar üzrə BMT Ali Komissarının İdarəsi ilə bağlı

verilənləndən biri yalnışdır?

a)1950-ci ildə yaradılıb;

b)Nəzarət və təminat funksiyalarını həyata keçirir;

c)Baş Katibin təqdimatı əsasında Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 3

il müddətinə seçilir;

d)EKOSOS vasitəsi ilə Baş Asambleyaya illik məruzə verir;

e)Beynəlxalq öhdəlikləri pozan dövlətə qarşı sanksiya tətbiq edə

bilməz.


386.Pacta sunt servant hansı pirinsip üçün nəzərdə tutulur?

a)beynəlxalq mübahisənin dinc yolla həlli; b)beynəlxalq

öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi;

c)dövlətlərin suveren bərabərliyi;

d)dövlətlərin ərazi bütövlüyü;

e)sərhədlərin toxunulmazlığı.387.Aşağıdakılardan biri konsulluqların həyata keçirdiyi fəaliyyətə aid

deyil:

a)öz dövlətinin vətəndaşları üçün notariat fəaliyyətini həyata

keçirmək;

b) öz dövlətinə səfər edən əcnəbilərə vizalar vermək;

c)öz dövləti ilə qəbul edən dövlət arsında müxtəlif sahələrdə

əlaqələrin inkişafına yardım etmək;

d)konsulluq dairəsinin vəziyyəti barədə xarici işlər nazirliyinə

məlumat vermək;

e)səfirliklərin fəaliyyətinə nəzarət etmək.

388.Müqavilənin birtərəfli qaydada ləğv edilməsi hansı hallarda baş

verir?

1.Müqavilənin digər iştirakçı dövlət tərəfindən əsaslı pozulması;

2.Müqavilə bağlandığı zaman mövcud olan vəziyyətin əsaslı

surətdə dəyişməsi;

3.müqavilənin denonsasiya olunması;

4.müqavilənin müddətinin başa çatması;

5.müqavilənin yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyü;

6.yeni müqavilənin bağlanması.

a) 1.2.5 b)2.4.6 c)3.4.5 d)2.3.4 e)1.3.5

389.Dövlətin şəxsə sığınacaq hüququ verməsi ilə yaranan hüquqi

nəticələrə aid deyil:

a)Dövlət sığınacaq verdiyi şəxsi geri verə bilməz;

b)Dövlət istənilən halda sığınacaq verdiyi şəxsi başqa dövlətə verə

bilər;


c)Dövlət sığınacaq verdiyi şəxsə başqa ölkədə hüquqları pozulan

zaman diplomatik müdafiə təmin edə bilər;

d)Dövlət sığınacaq verdiyi şəxsin fəaliyyətinə görə məsuliyyət

daşıyır;


e)Dövlət sığınacaq verdiyi şəxsin zorakılıq aktı törətməsinə yol

verməməlidir.390.Azərbaycan Respublikası beynəlxalq-hüquq normalarının hansı

implementasiya formasına üstünlük verir?

A) Resepsiya.

B) Birbaşa transformasiya.

C) İnkorporasiya.

D) Dolayı transformasiya.

E) Göndərmə.391.Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsini qadağan edən

hallar hansılardır?

1. Fövqəladə vəziyyət tətbiq olunması.

2. Onun haqqında cinayət axtarışı elan olunubsa.

3. Milli təhlükəsizliyin, yaxud ictimai asayişin mühafizəsi

mənafeyi tələb edirsə.

4. Bu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və digər şəxslərin

hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması üçün zəruridirsə.

5. Ruhi və yoluxucu xəstəliyə tutulmuş şəxsin Azərbaycan

Respublikasına gəlməsi əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə

törədirsə.

A) 3, 4

B) 1, 2, 4C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 5

392.Aşağıdakılardan biri beynəlxalq müqavilənin nisbi etibarsız hesab

edilməsi səbəblərinə aid deyil:

a)dövlət nümayəndəsinin qeyri qanuni yolla ələ alınması;

b)dövlətin danışıqlarda iştirak edən digər dövlət tərəfindən

aldadılması;

c)müqavilə jus-cogens normasına ziddirsə;

d)dövlətdaxili qanunvericiliyin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması;

e)müqavilə bağlanan zaman mövcud vəziyyətlə bağlı səhvin

olması.


393.Aşağıdakılardan hansı kvazi-dövlət ərazisinə aid deyil:

a)hava və dəniz gəmisi;

b)kosmik obyektlər;

c)sualtı boru və kabellər;

d)şelf üzərindəki qurğular;

e)ərazi dənizi.394.Rebus sic stantibus prinsipi hansı növ müqavilələrə şamil

olunmur?

a)sərhəd müqaviləsi;

b) sülh müqaviləsi;

c)siyasi müqavilə;

d) qapalı müqavilə;

e)iqtisadı müqavilə.395.Dövlət sərhədləri haqqında müqavilələrə xas olmayan əlaməti

seçin:

a)müəyyən müddətə bağlanır;

b) denonsasiya olunmur;

c)varislik zamanı toxunulmazdır;

d)birtərəfli qaydada ləğv oluna bilməz;

e)müharibənin başlaması ilə öz qüvvəsini dayandırmır.

396.Hansı konvensiyada dövlətin əsas əlamətləri öz əksini tapıb?

a) Haaqa konvensiyası;

b)Vyana konvensiyası;

c) Montevideo konvensiyası;

d) Cenevrə konvensiyası;

e) Çikaqo konvensiyası.397.Dövlətlərin varisliyi faktı hansı növ müqavilələrə tətbiq olunmur?

1.dövlət sərhədini müəyyən edən müqavilə ;

2.dövlət borclarını müəyyən edən müqavilə ;

3.dövlət arxivlərini müəyyən edən müqavilə ;

4.insan hüquqlarına dair müqavilə;

5.sülh müqavilələri.398.Beynəlxalq təşkilatların funksiyalarına aid deyildir?

a) məcəllələşdirmə;

b) nəzarət ;

c) İnformasiya;

d) Normayaratma;

e) Xəbərdarlıq.399.Aşağıdakılardan biri tam və ya qəti imzalama hesab olunur:

a)paraflama; b)ratifikasiya; c)təsdiq etmə;

d)şərti imza atma; e)qəbul etmə.

400.Delimitasiya nədir?

a)sərhədin müqavilə əsasında dəqiqləşməsi;

b)sərhədlərin xüsusi sərhəd nişanları vasitəsi müəyyən olunması;

c)sərhəd zonasının müəyyən olunması;

d) müharibə zamanı sərhədlərin dəyişilməsi;

e)beynəlxalq çaylarda sərhədlərin müəyyən olunması.401.Tabula rasa prinsipinin mahiyyəti nədir?

a)yeni müstəqil dövlət əvvəllər asılı olduğu dövlətin iştirakçısı

olduğu müqavilədən azaddır;

b) dövlətlər öz mübahisələrini onların xarakterindən və

mənşəyindən asılı olmayaraq, yalnız və yalnız dinc vasitələrlə həll

etməlidirlər;

c) dövlətin daxili yurisdiksiyasında olan işlərə başqa dövlətlər

qarışa bilməz;

d) müstəmləkə və ya federasiya subyektlərinin əvvəlki sərhədləri

yeni müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədləri olur və müvafiq

razılıq olmadan dəyişilə bilməz;

e)dövlətlərin əməkdaşlığı onların siyasi, iqtisadi və sosial

sistemlərindəki fərqlərdən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə