İnzibati idarəetməYüklə 0,96 Mb.
səhifə2/3
tarix16.05.2018
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3
C) 1,2

D)1,4


E)3,4
297. Birokratik idarəetməsi nəzəriyyəsi kimə mənsubdur?

A) Anri Fayol

B) F.Teylor

C) Ford


D) Maks Veber

E) Ford
298. İlk dəfə olaraq təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq edən kim olmuşdur?

A) Anri Fayol

B) Lilian

C) Frank

D) Ford


E) Aristotel
299. “Maqazin idarə edilməsi” əsəri kimə mənsubdur?

A) Pifaqor

B) Hilon

C) Aristotel

D) Teylor

E) Frank


300. İdarəetmə ilə bağlı ilk nəzəriyyə kimin adı ilə bağlıdır?

A) F.Teylor

B) Pittak

C) Solon

D) Sokrat

E) Ford
301. Yeni bir adamın işə götürülməsi və öyrədilməsi müddətinə nə deyilir?

A) Heyətləmə

B) Təcrübə artırma

C) Yoxlama müddəti

D) Məlumatlandırma

E) Düzgün cavab yoxdur.
302. Bilgi, maliyyə və insan qaynaqları rəhbərlik nəzəriyyəsini təyin edən güclərdən hansının daxilində iştirak edər?

A) Maliyyə idarəetməsi

B) İqtisadi təzyiqlər

C) heç birinin D)

Menecment nəzəriyyəsi

E) Sahibkarlıq nəzəriyyəsi


303. Aşağıdakılardan hansı Douglas Mc Gregorun X nəzəriyyələrindən biri deyil?

A) Orta işçi tənbəldir və işdə mümkün qədər böyük qərəzlər edir.

B) Meydana gələn davranışların müşahidəsi nəticəsində o mükafatlandırılır və ya cəzalandırılır.

C) İnsan üçün işləmək oyun oynamaq qədər təbiidir.

D) Orta işçi tənbəldir davranışların müşahidəsi nəticəsində o cəzalandırılır.

E) Bütün cavablar doğrudur.


304. Böyüklüyü məqsədi quruluşu və işləyişi insanlar tərəfindən hazırlanan sistemlərə nə deyilir?

A)) Məqsədli quruluş sistemi

B) Demokratik sistem.

C) Liberal sistem

D) Süni sistem

E) Heç biri


305. Hər hansi bir işin necə ediləcəyini addım-addım açıqlayan planlara nə deyilir?

A) İnformasiyalı planlama

B) Ardıcıl əlaqəli planlama

C) Prosedura

D) Коntinuum

E) Коlliziyа


306. Planlamanın ilk mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Missiya və Vizionun açıqlanması

B) Коnsеpsiyа

C) Tакtiка

D) Texnologiya quruluşu

E) Bütün cavablar yanlışdır.


307. İnsan qaynaqları planlamasının əsas məqsədi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Güclü, ixtisaslı və bilikli kadrların işlə təmin olunması.

B) Müştəri ehtiyaclarının təyin olunması.

C) Səlahiyyət bölgüsündə düzgünlüyə əməl edilmə

D) Əməyin səmərəli hala gətirilə bilməsi.

E) Lazım olan ədəddə və xüsusiyyətdə iş-gücünün istənilən yerdə və zamanda hazır olması.


308. Şirkət emblemi xüsusi iş geyimləri aşağıdakılardan hansına nümunədir?

A) Simvollar

B) Qeydiyyat nişanları

C) Mədəni inkişaf

D) Şirkət işçilərinin intlektuallığı

E) Güclü mədəniyyət


309. Yapon işlətmələri, köklü siyasi partiyalar hansı mədəniyyətə nümunədir?

A) Yüksək inteqrasiya etmiş mədəniyyətə

B) Geridə qalmış düşüncə mədəniy­yətinə

C) Güclü mədəniyyətə

D) Nümunəvi inteqrasiya etmiş mədəniyyətə

E) Heç biri

310. Aşağıdakilardan hansı yoxlama müddətinin mərhələlərindən biri deyil?

A) Planlama

B) Aylıq yoxlama

C) İllik yoxlama

D) Günlük yoxlama

E) Cari yoxlama


311. Aşağıdakılardan hansı daha çox ilk pillə rəhbərlik pilləsində ehtiyac duyulan qabiliyyət növüdür?

A) İdarəetmə qabiliyyəti

B) Bəşəri əlaqələr qabiliyyəti

C) Texniki qabiliyyət

D) Funksional qabiliyyət

E) Nəzəri qabiliyyət


312. Aşağıdakılardan hansı rəhbərlik funksiyalarından biri deyil?

A) Böyümə

B) Təşkilatlandırma

C) Planlama

D) İdarəetmə

E) Yoxlama


313. İdarədə edilən bir-birindən fərqli işlərə yönlənmiş məlumatların tək-tək toplanması, dəyərləndirilməsi və şərh olunmasına nə deyilir?

A) İş analizi nisbəti

B) İş tərifi

C) İş gərəkləri

D) İş qüvvəsi envanteri

E) İş qüvvəsi məlumat


314. Aşağıdakılardan hansı planlama müddətinin son mərhələsidir?

A) Planların hərəkətə keçirilməsi.

B) Şərtlərin gözdən keçirilməsi

C) Alternativlərin inkişaf etdirilməsi.

D) Personalın seçilməsi.

E) Təşki­lati məqsədlərin təyin olunması.


315. İş analizləri, iş tərifləri və iş gərəkləri ilə əlaqədar fəaliyyətlər aşağıdakı funksiyalardan hansı ilə əlaqəlidir?

A) Qiymətləndirmə

B) Koordinasiya

C) Planlama

D) İnkişaf etdirmə

E) Sənaye əlaqələri


316. Aşağıdakılardan hansı qərargah yetkinin xüsusiliklərindən biri deyil?

A) Mütəxəssislik səlahiyyətidir.

B) Sanksiya gücü yoxdur.

C) Tətbiq edici bir səlahiyyətdir.

D) Digər idarəçiləri istiqamətləndirə bilməz.

E) Digər rəhbərlik funksiyalarına istiqamətli məsləhətçilik edər.


317. İdarəçi şirkəti inkişaf etdirmə, genişlətmə və buna bənzər əməliyyatları yerinə yetirməyə çalışarkən aşağıdaki rollardan hansını yerinə yetirir?

A) Təşəbbüskarlıq rolunu.

B) Paylayıcı rolunu.

C) Sözdə mövqe sahibi rolunu.

D) Razılaşmazlıqları təhlil edici rolunu.

E) Müzakirəçilik rolunu


318. Aşağıdakılardan hansı işlətmələrdə etik baxımdan sorğulanacaq davranışlardan biri deyil?

A) Yoxlama xarici davranış.

B) Vəzifədə səhvli davranma.

C) Vəzifəsindən sui-istifadə etmə.

D) Vəzifəsindən şüurla davamlı sui-istifadə etmə.

E) Yoxlama daxili davranış.


319. Aşağıdakı ifadələrdən hansını iyerarxiyaya aid etmək olmaz?

A) İyerarxiyada əsasən iki amil mövcuddur.

B) İyerarxiya dedikdə hakimiyyət və tabeçilik amilləri başa düşülür.

C) İyerarxiya idarəçilik vasitəsidir.

D) İyerarxiyada yuxarı səviyyə işçiləri özlərinə tabe olan aşağı səviyyə işçilərini işləməyə məcbur edə bilməz.

E) İyerarxiyada yuxarı səviyyə işçiləri özlərinə tabe olan aşağı səviyyə işçilərini maddi cəhətdən özlərindən asılı vəziyyətdə saxlayırlar.


320. Yalnış olan məlumat aşağıdakılardan hansıdır?

A) Dövrümüzə qədər üç əsas idarəetmə vasitəsindən istifadə etmişlər.

B) Asılılıq iyerarxiyası , mədəniyyət və bazar kimi üç əsas idarəetmə vasitəsi mövcuddur.

C) Hər bir menecerin kadırları idarə etmək, texnologiyanı idarəetmək və informasiyanı idarəetmək kimi üç əsas idarəetmə vasitəsi vardır.

D) İdarəetmə nəzəriyyəsi dövlət sektorunda idarəetmə və özəl sektorda idarəetmə olmaqla iki yerə ayrılır.

E) Görkəmli tədqiqatçı alim Mary Parker Follet hər bir menecmentin on əsas rolu olduğunu iddia edirdi.


321.Elmə məlum olan X və Y teoriləri aşağıdakı görkəmli alimlərdən hansına məxsusdur?

A) Anry Fayol

B) Mc Gregor

C) Henry Minsberg

D) Henry Fayol

E) S.U. Cevous


322. Aşağıdakı qeyd olunmuş məlumatlardan hansı yanlışdır?

A) İdarəetmədə üç əsas amil mövcuddur.

B) Menecment kordinator, informasiyanı qəbul edən şəxs və həm də işgüzardır.

C) Hər bir iri müəssisədə idarəetmə əsasən üç səviyyədən ibarət olur.

D) Menecmenti fəaliyyətini müəssisəsiz, təşkilatsız təsəvvür etmək qeyri mümkündür.

E) “Fizikrotiya “sözünün mənası təbiətin hakimiyyəti deməkdir


323. Aşağıda qeyd olunmuş məlumatlardan hansı müasir alimlərin menecerlər üçün zəruri hesab etdikləri keyfiyyətlərdən deyildir?

A) Diplomatik keyfiyyətlər.

B) Fiziki keyfiyyətlər

C) İntellektual keyfiyyətlər.

D) Şəxsi keyfiyyətlər.

E) Bacarıq keyfiyyətləri.


324. Frenk və Henry Hant hansı idarəetmə məktəbinin nümayəndələridir.

A) Müasir idarəetmə məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi.

D) Klassik idarəetmə məktəbi.

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi.


325. Hansı məktəbin yaradıcıları hesab edirdilər ki, müşahidə, ölçmə, məntiq və təhlildən istifadə etməklə bir çox əl əməyini təkminləşdirmək olar və elə etmək olar ki, bu işlər daha səmərəli görülsün.

A) Elmi idarəetmə məktəbi.

B) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi.

D) Müasir idarəetmə məktəbi.

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi.


326. Mikroxronometr adlı cihazı aşağıdakı hansı iki nümayəndə icad etmiş­dir?

A) Henry Hant və Anry Fayol.

B) Fredriks və Lilian Gilbert.

C) Anry Fayol və Henry Minsberg.

D) Ceyms Tomson və Robert Merton.

E) Elton Mayo və Henry Minsberg.


327. Motivləşdirmə amilinin tətbiqinin əsası hansı məktəb tərəfindən qoyul­muşdur.

A) İnsanlarla münasibət məktəbi

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) Müasir idarəetmə məktəbi

D) Klassik idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


328. Norma və normativlərin yaranması aşağıdakı məktəblərdən hansı ilə əlaqədardır?

A) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) İnzibati idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


329. Hansı məktəbin tərafdarları və ya nümayəndələri idarəetmənin sosial aspektlərinə çox da qayğı göstərmirdilər?

A) Müasir idarəetmə məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) Klassik idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


330. Hansı idarəetmə məktəbinin məqsədi idarəetmənin universal prinsiplərini yaratmaq idi?

A) Müasir idarəetmə məktəbi

B) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) İnzibati idarəetmə məktəbi

E) Elmi idarəetmə məktəbi.


331. Avtokrat üslub haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A) İnzibati idarəetmədə tətbiq olunan mövqedir

B) Lider işçilərin bütün hüquqlarını poza bilməz

C) Vahid liderə və ya sahibkara üstünlük verilir

D) Qanunçuluğa və məcburiyyətə üstünlük verilir

E) Rəhbər şəxs digər bütün işçilərin hüquqlarını poza bilər.


332. Despotizm nədir?

A) Amаnsız rəhbərliк tipi

B) Mеnеcеrin muzdlu işçiyə çеvrilməsi.

C) Sеrvis хidmətinin təşкili

D) Vаhid istiqаmət

E) Sistеm yаnаşmаsı


333. İdarəetmədə kadrlar əsasən neçə qrupa bölünür?

A) 2


B)3

C)4.


D)6

E)5
334. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin təşkilati strukturunun formalarından biri deyildir ?

A) Skalyar

B) Funksional

C) Xətti-funksional

D) Matris.

E) Xətti
335. Hansı tədqiqatçı bürokratiyanı sıx texniki nöqteyi - nəzərdən ictimai proseslərin idarə edilməsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa imkan verən ən rasional üsul hesab edirdi.

A) Henry Minsberg

B) Mc Greoger

C) Anry Fayol

D) U.S Cevous.

E) Marks Weber


336. Bütövlükdə menecmentin qurluşu neçə əsas hissəyə ayrılır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) heç biri


337. Marketing termini ilk dəfə harada meydana gəlmişdir?

A) Amerika

B) Fransa

C) İngiltərə.

D) Almaniya

E) Yaponiya


338. İdarəedən sistem neçə əsas müstəqil blokdan ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5
339. Sosial sistem nəzəriyyəsinin nümayəndələri aşağıdakılardan hansıdır?

A) Henry Minsberg

B) Lilian Gilbert

C) Frenk

D) D. Mark

E) Abraham Maslov
340. İdarəedən sistemin neçə əsas prinsipi vardır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4.
341. İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsası neçənci ildə qoyulub?

A) 1890

B) 1769


C) 1850

D) 1990


E) 1520
342. İdarəetmə ilə bağlı ilk fikir kimə aiddir?

A) Anri Fayol

B) Tillian Gilbert

C) Friderix Teylor

D) Maks Vemer

E) Adam Smit


343. İdarəetmə nəzəriyyəsi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5 
344. Plutarx hansı əsərində Ra tanrısının dünyanın yaradıcısı hesab edirdi?

A) İsida və Osidis

B) İsida

C) Osidis

D) Matrix

E) Herakl
345. Hindistanda dövləti kim idarə edirdi?

A) Brahmanlar və kşatrilər

B) Şudralar

C) Vayşilər

D) Yalnız brahmanlar

E) Yalnız kşatrilər


346.Aristotel “Siyasət” əsərində dövlətin yaranmasının neçə əsas səbəbini gös-­ tər­mişdir?

A) 1


B) 3

C) 2


D) 4

E) 5
347. F.Teylorun XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da idarəetmə ilə bağlı verdiyi prinsiplərdən biri deyil?

A) Əmək haqqının ödənilməsi

B) İstehsalın idarəedilməsi

C) Elmi idarəetmə

D) Əməyin təşkilinin sistemləşdirilməsi

E) İşçi qüvvəsindən səmərəli istifadə
348. Aristotel “Siyasət” əsərində dövlətin yaranmasını hansı səbəblərlə göstə­rir­di? 1.Ölkəni idarə edənlər 2.Ağa-qul münasibətləri 3.Ölkəni müdafiə edənlər 4.İstehsalçılar 5.Nigah münasibətləri

A) 1,3,4

B) 2,4

C) 1,3,5


D) 1,3

E) 2,5


349. “Mono” qanunları hansı ölkədə dövlətçiliyin yaranmasında əsas rol oynamışdır?

A) Qədim Hindistan

B) Qədim Yunanıstan

C) Qədim Çin

D) Qədim Babilistan

E) Qədim Misir


350. Görkəmli alim Plutarx “İsida və Osidis” əsərində nəyi əks etdirirdi?

A) Misirlilərin Ra tanrısını dünyanın yaradıcısı hesab etmələri

B)Varlılar və yoxsullar arasında böyük fərq olduğunu

C)Səma mandatı ideyasını

D)Güclünün zəifi əzməməsi

E)Dövlətin ailəyə bənzədilməsi


351. İnsan cəmiyyəti Aristotelin fikrincə hansı siniflərdən ibarət idi?

1.Ölkəni idarə edənlər 2.Orta sinif 3.son dərəcə kasıblar 4.Zəngin varlılar 5.Ölkəni

müdafiə edənlər 6.İstehsalçılar
A)2,3,4 B)1,5,6 C)1,2,3 D)2,4,6 E)1,3,6
352. Demokratiyanı kimlər tənqid etmişdir?

A) Solon, Platon, Pifaqor

B) Heraklid, Hilon, Pifaqor

C) Platon,Sokrat,Heraklid

D) Platon, Pifaqor, Sokrat

E) Fales, Kleobul, Sokrat


353. Qədim Yunanıstanda idarəetmə ilə bağlı fikirləri verən 7 müdrikdən biri deyil.

A) Kleobul

B) Pifaqor

C) Solon

D) Periandr

E)Hilon
354. Hansı fikirlər Taylora aiddir?

1.İşçilərin ən sadə əməliyyatlar üzrə funksiyaların məhdudlaşması

2.Əmək prosesləri, əməliyyatların, elmi tədqiqi və artıq iş hərəkətlərinin artırılması 3.İş vaxtının son dərəcə uçota alınması

A)1

B)1,2


C)1,3

D)3


E)hamısı
356. İlk dəfə olaraq təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq etmiş alim kimdir?

A)Hanri Fayol

B)Aristotel

C)Pifaqor

D)Solon

E)Biant
357. Kim idarəetmə qanunlarını vacib, əbədi dəyişməz sayırdı?

A) Pifaqor

B) Sokrat

C) Platon

D) Aristotel

E) Solon
358. Platonun “dövlət” əsərində ideal dövlətin əmələ gəldiyi sosial qrupları seçin 1.idarəedənlər 2.istehlakçılar 3.istehsalçılar 4.kədlilər 5.ölkəni müdafiə edənlər

A) 1,4,5

B) 1,3,4

C) 2,3,5


D) 1,2,3

E) 2,4,5


359. İdarəetmənin nəzəriyyəsi mərhələlərindəndir?

A) sosioloji idarəetmə nəzəriyyəsi

B) iqtisadi idarəetmə nəzəriyyəsi

C) prinsipial idarəetmə nəzəriyyəsi

D) davranış idarəetmə nəzəriyyəsi

E) psixoloji idarəetmə nəzəriyyəsi


360. Klassik idarəetmə nəzəriyyəsi nümayəndələrindən deyil?

A) Marks Veber

B) Anri Fayol

C) Frank Gilber

D) Adam Smit

E) Lilyon Gilber


361. Harada əhali 4 təbəqəyə bölünürdü?

A) Qədim Hindistan

B) Çin

C) YunanıstanD) Misir

E) Babilistan


362. “Necə ki, ailəni ata idarə edir, dövləti də hökmdar idarə edir” fikri kimə məxsusdur?

A) Konfutsi

B) Nizami Gəncəvi

C) Sokrat

D) Dostoyevski

E) Plutarx


363. Kim hesab edir ki, idarəetmədə siyasətlə məşğul olanlar etik, əxlaqi qabiliyyətə malik olmalıdır?

A) Sokrat

B) Veber

C) Aristotel

D) Adam Smit

E) Pluton


364. Demokratiyanı tənqid edən filosoflardan deyil?

A) Pifaqor

B) Heraklit

C) Sokrat

D) Strabon

E) Platon


365. “Elmi idarəetmə əslində idarəetmə keyfiyyətini səciyyələndirən bir anlayış kimi qəbul olunur” fikrini təsdiqləyən tədqiqatçılardan deyil?

A) Taylor

B) Sokrat

C) Fayol

D) Sayon

E) Atamancuk.


366. …… fikrincə demokratiyadan istifadə edən fırıldaqçılar hakimiy­yətə gələrək dövlətdə anarxiya yaradır?

A) Platon

B) Plutarx

C) Konfutsi

D) Sokrat

E) Pifaqor


367. İlk dəfə təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq etmişdir?

A) Anri Fayol

B) Marks Veber

C) Adam Smit

D) Fridrix Taylor

E) Atamancuk


368. Bunlardan biri idarəetmə qanunlarını vacib, əbədi, dəyişilməz saymışdır? A) Pifaqor

B) Sokrat

C) Platon

D) Heraklit

E) Taylor
369. Taylor ABŞ-da istehsalın idarə edilməsi, əməyin təşkilinin sistemləş­dirilməsi, işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə olunması və əmək haqqının ödənilməsi prinsiplərini nə vaxt işləyib hazırlamışdır?

A) 18-ci əsrdə

B) 19-cu əsrdə

C) 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində

D) 19-cu əsrin sonu

E) 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində


370. Qədim Misirin siyasi, fəlsəfi fikirlərində əsas yeri tuturdu?

A) insanların rifahı

B) ədalətli cəmiyyət

C) demokratiya

D) fironların həyatı

E) ölkənin inkişafı


371. İdarəetmə haqqında klassik nəzəriyyənin nümayəndələrindən deyil?

A) Maks


B) Veber

C) Andrey

D) Frank

E) Fredrix Erix


372. İdarəetmə ilə bağlı ilk fikirlər söyləyən 7 müdrikdən biri bunlardan hansıdır?

A) Sokrat

B) Pifaqor

C) Heraklit

D) Pittak

E) Teylor


373. “Su-tszin” əsəri neçənci ildə yazılmışdır?

A) e.ə vııı əsrdə

B) e.ə v əsrdə

C) e.ə ıx əsrdə

D) e.ə ıv əsrdə

E) e.ə vı əsrdə


374. İlk dəfə olaraq inzibati idarəetmənin ideal nəzəriyyəsini kim irəli sürmüşdür?

A) Taylor

B) Veber

C) Fayor

D) Maks

E) Sokrat


375. Burokratiya kimlərin hakimiyyətidir?

A) nazirlərin

B) ruhanilərin

C) hakimlərin

D) məmurların

E) xalqın


376. “Siyasət” əsəri kimindir?

A) Aristotel

B) Sokrat

C) Maks


D) Veber

E) Frank


377. Sokrat idarəetmədə … vacib, dəyişməz sayırdı?

A) nəzəriyyəni

B)funksiyanı

C) qanunları

D)inkişafı

E)münasibətləri


378. Teylorun ABŞ-da istehsalın idarəedilməsi prinsipi neçənci əsrdə yaran­mışdır?

A) XX əsrin ortaları

B) XIX əsrin sonları

C) XV əsr

D) XIX əsrin əvvəli

E) XX əsrin əvvəli


379. Platon tənqid etdiyi dövlət əsərində neçə qrupun əmələ gəldiyini yazırdı?

A) 2 sosial qrupun

B) 2 iqtisadi qrupun

C) 3 iqtisadi qrupun

D) 3 sosial qrupun

E) 5 sosial qrupun


380. Qədim Yunanıstanda idarəetməyə aid ilk fikirlər neçə alimə məxsus olmuşdur?

A) 1


B) 5

C) 7


D) 10

E) heç biri


381. “Yun-yuy”əsəri kimindir?

A) Plutarx

B) Konfusin

C) Fales

D) Biant

E) Pifaqor


382. Demokratiyanı tənqid etmiş alimlər hansılardı? 1.Pifaqor 2.Heraklit 3.Solon 4.Hilon 5.Sokrat 6.Periandr

A)1,3,6


B)2,3,5

C)1,2,5


D)1,2,4

E)1,4,5
383. Aristotel “Siyasət” əsərində hansı münasibətləri göstərirdi? 1.nigah 2.zən gin-varlı 3.ağa-qul 4.kəndli-feodal

A)1,2

B)2,3


C)1,3

D)1,4


E)3,4
384. Birokratik idarəetməsi nəzəriyyəsi kimə mənsubdur?

A) Anri Fayd

B) F.Teylor

C) Ford


D) Maks Veber

E) Ford
385. İlk dəfə olaraq təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq edən kim olmuşdur?

A) Anri Fayd

B) Lilian

C) Frank

D) Ford


E) Aristotel
386. “Maqazin idarə edilməsi” əsəri kimə mənsubdur?

A) Teylor

B) Hilon

C) Aristotel

D) Pifaqor

E) Frank


387. İdarəetmə ilə bağlı ilk nəzəriyyə kimin adı ilə bağlıdır?

A) F.Teylor

B) Pittak

C) Solon

D) Sokrat

E) Ford
388. İdarəetmə elminin metodoloji əsasını təşkil edir:

A) analiz və sintez

B) iqtisad nəzəriyyəsi

C) ictimai istehsal

D) iqtisadi qanunlar

E) təsiretmə
389. İdarəetmə elminin mahiyyəti nədən ibarətdir:

A) hamısından

B) qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsindən

C) prinsip və funksiyaların müəyyənləşdirilməsindən

D) forma və üsullarının müəyyənləşdirilməsindən

E) insanların məqsədyönlü fəaliyyət qanunlarının


390. İdarəetmə nəzəriyyəsi vasitəsi ilə sistemin sahəvi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq öyrənilir:

A) iqtisadi-təşkilati münasibətlər

B) şəxsi münasibətlər

C) psixoloji münasibətlər

D) konkret sosial-təcrübi məsələlər

E) heç biri


391. Idarəetməni təkminləşdirməyin ən kəskin alətlərindən biri ......... hesab edilir?

  1. Özünü tənqid

  2. Tənqid

  3. Özünə inam

  4. Öz hərəkətlərinə nəzarət

  5. Özünü reallaşdırmaq

392. Qәrar nәdir?

A) insanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsidir

B) pozitiv vә normativ hüquq nәzәriyyәsinә görә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn, dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi vә sanksiyalaşdırdığı, dövlәt

tәrәfindәn qorunan, ümummәcburi davranış qaydalarının mәcmusudur

C) konkret mәqsәdlәrә yönәldilmiş tәdbirlәrin lәğvidir

D) missiyaları yerinә yetirmәk üçün maliyyә vәsaitlәrinin yaranmasıdır

E) heç biri


393. Dövlәt sahibkarlıq subyektlәrinin istehsal etdiklәri sәnaye mәhsulunun әn böyük alıcısı olmaqla sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn

yardımın hansı formаsını әks etdirir?

A) sәnaye mәhsulunun tәdarükü

B) iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması

C) heç biri

D) sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

E) infrastrukturun yaradılması
394. Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aid deyildir:

A) kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması

B) informasiyamarketinq

tәminatı


C) konsaltinqin

D) kadrların tәhsili vә onların ixtisaslarının dәyişdirilmәsi

E) xarici donor strukturları ilә tәşkilati işlәrin aparılması
395. Maliyyә hesabatının әsas forması nәdir?

A) Balans

B) İstehsal planı

C) İnformasiya planı

D) Texnoloji yenilik sәviyyәsi

E) Tәşkilati plan


396. Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının neçә әsas istiqamәtini әhatә edir:

A) 10


B) 2

C) 3


D) 4

E) 7
397. Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının aşağıdakılardan hansı әsas istiqamәtini әhatә edir

A) hamısı

B) ictimai münasibәtlәr

C) dövlәtlә әlaqәlәr

D) sәnaye әlaqәlәri

E) maliyyә әlaqәlәri
398. Azәrbaycanın mövcud iqtisadi durumunda etik problemlәrin әn çox tәsadüf olunduğu hallar aşağıdakılardan hansıdır: 1. sahibkarlıqla

mәşğul olanların hüquqi normalara münasibәti. 2. sahibkarlıqla mәşğul olanların işgüzar partnyorları ilә münasibәtlәri. 3. sahibkarların dövlәt

strukturları vә onların nümayәndәlәri ilә münasibәtlәri. 4. Müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması 5. Yerli bәlәdiyyә orqanlarında

sosial vә istehsal infrastrukturu inkişaf etdirmәk üçün qeyribüdcә

fondlarına müxtәlif mәnbәli vasitәlәrin toplanması vә istifadә edilmәsi, bu

orqanlara mәqsәdli istiqraz vәrәqәlәri buraxmağa icazә

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 5
399. İqtisadiyyatda lobbiçilik dedikdә nә başa düşülür?

A) sahibkarlıqla mәşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlәtin qanunvericilik orqanlarına hәr hansı bir iqtisadi qanunvericiliyin hәmin qrupun

mәnafelәrinә uyğun qәbul edilmәsi üçün çalışmaları nәzәrdә tutulu

B) dövlәt qulluqçularının tәdrisi, seçilmәsi vә tәyin olunmasını üçün çalışmaları

nәzәrdә tutulur

C) fәrdi sahibkarlığa kömәyi, yeni yaradılmış müәssisәlәrә torpaq sahәsinin ayrılmasını üçün çalışmaları nәzәrdә tutulur

D) dövlәt mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur
400. Aşağıdakılardan hansı daha çox ilk pillə rəhbərlik pilləsində ehtiyac duyulan qabiliyyət növüdür?

A) İdarəetmə qabiliyyəti

B) Bəşəri əlaqələr qabiliyyəti

C) Texniki qabiliyyət

D) Funksional qabiliyyət

E) Nəzəri qabiliyyət


401.İdarәetmәnin bir elm kimi tanınması kimin adı ilә bağlıdır?

A) Frederik Teylor

B) Henri Qantın

C) Elton Meyonun

D) Lindal Urvikin

E) AnriFayolun


402. Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri neçәnci ildә yazılmışdır?

A) 1911ci il

B) 1910cu il

C) 1905 –ci il

D) 1912ci il

E) 1914ci il


403. Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri kim tәrәfindәn yazılmışdır?

A) Frederik Teylor

B) Anri Fayol

C) Abram Linkoln

D) Ceyms Muni

E) Abraam Maslou


404. Sistemli yanaşma mәktәbi nә vaxt yaranmışdır vә onun nümayәndәlәri kimlәrdir?

A) XX әsrin 50ci illәrindә; L. V. Bertalanfi, P. Druker, F. Teylor

B) XX әsrin 30cu

illәrindә; L. V. Bertalanti. E. Meyo; R. Lyus

C) XX әsrin әvvәlәrindә; L. V. Bertalanfı, E. Meyo, F. Teylor

D) XX әsrin 20ci

illәrindә; L. V. Bertalanfı, R. Anoff, R. Lyus

E) XX әsrin sonunda; L. V. Bertalanfi, R. Ansoff, F. Teylor


405. Sistem dedikdә nә başa düşülür?

A) Birbiri

B) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur

C) Birbiri

ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur

D) İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir

ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan, fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә doğru yönәlәn, tamın xarakteristikasına hәr birinin töhfә verdiyi elementlәrin

mәcmusu başa dülülür

E) Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olmayıb müstәqil fәaliyyәt göstәrәn, ümumi tam ilә heç bir әlaqәsi olmayan elementlәrin mәcmusudur
406. Sistemli yanaşmanın mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

A) Mәqsәdqoyuluşu, minimal xәrclәrlә mәqsәdә çatma, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә

B) Mәqsәdqoyuluşu, koordinasiya, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә

C) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

D) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, nәzarәt

E) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya


407. İdarәetmә nәzәriyyә vә tәcrübәsinin inkişafını tәmin edәn neçә yanaşma mövcuddur?

A) 4


B) 1

C) 5


D) 2

E) 3
408. Qeyd edilәn yanaşmalardan biri sәhvdir.

A) situasiyalı yanaşma

B) proses halında yanaşma

C) müxtәlif idarәetmә qәrarlarının idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma

D) müxtlif idarәetmә mәktәblәrinin idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma

E) sistem halında yanaşma
409. Menecmentdә prossesual yanaşmanın әsas funksiyaları hansılardır?

A) Planlaşdırma, tәşkiletmә, motivasiya, nәzarәt

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nәzarәt

C) Planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, nәzarәt

D) Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, sәrәncavermә

E) Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, koordinasiya sәrәncavermә


410. Skalyar zәncir prinsipinin mahiyyәti nәdir?

A) Yuxarı idarәetmә sәviyyәsindәn aşağı idarәetmәyә qәdәr tabeçilik sistemini göstәrir

B) Tәşkilatın bölmәlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri ifadә edir

C) Tәşkilat üzvlәri arasında harmoniyanı bildirir

D) İdarәetmә prosesinin fasilәsizliyini göstәrir

E) Mәrkәzlәşmә ilә qeyrimәrkәzlәşdirmә arasında optimal әlaqәni xaraxterizә edir


411. Hәr kәs üçün yer vә hәr kәsin yerindә olması fikri Anri –Fayolun hansı idarәetmә prinsipdә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Qaydaqanun

prinsipindә

B) Әdalәtlilik prinsipindә

C) Әmәk bölgüsü prinsipindә

D) Nizamintizam

prinsipindә

E) Әmәk bölgüsü


412. Sistemli yanaşmaya әsasәn tәşkilatın daxili mühiti hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

A) Struktur, vәzifә, texnologiya, insan, mәqsәd

B) İnsanlar,struktur, mәqsәd,vәzifә , ünsiyyәt

C) Struktur, tәchizat, texnologiya, insan mәqsәd

D) Tәchizat, texnologiya, insan, ünsiyyәt, mәqsәd

E) İstehsal,tәchizat,maliyyә,insan,mәqsәd


413. İdarәetmә prinsipinin mahiyyәti nәdir?

A) Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydaları vә qanunauyğunluqlarıdır

B) Fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur

C) Kollektivә tәsir üsulu vә metodlarının mәsmusudur

D) İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir

E) Rәhbәrin әsas fәaliyyәt növlәridir


414. İdarәetmә ...idarәetmәnin

ümumi prinsiplәri vә qanunları, idarәetmә mәqsәdlәri, idarәetmә funksiyaları vә metodları ilә bağlıdır. Cümlәni

tamamlayın

A) sistemi

B) mahiyyәti

C) mәzmunu

D) mexanizmi

E) üslubu


415. Heyәt üzvlәrindә ittifaqın yaradılması AnriFayolun

hansı prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Әmәk bölgüsü

B) İstiqamәtin vahidliyi

C) İşçilәr üçün iş yerinin sabitliyi

D) İşçilәrin әmәyinin düzgün qiymәtlәndirilmәsi

E) Korporativ ruh
416. Anri Fayolun idarәetmә prinsiplәri içәrisindә idarәetmә rәhbәrlәrinin zәncirvari pillәvari düzülüşünün nәzәrdә tutan prinsip hansıdır?

A) Skalyar zәncir

B) Mәrkәzlәşdirmә

C) Әmәk bölgüsü

D) Nizamintizam

E) İstiqamәtin vahidliyi


417. Qeyd edilәnlәrdәn biri elmi menecment mәktәbinin nümayәndәsi deyil.

A) Ulyam Ouçi

B) Frenk Gilbert

C) Henri Qant

D) Frederik Teylor

E) Lilian Gilbert


418. Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun

idarәetmә prinsipi hansıdır?

A) Heyәt üçün sabit iş yeri prinsipi

B) Әdalәtlilik prinsipi

C) Tәşәbbüskarlıq prinsipi

D) Qaydaqanun

prinsipi

E) İstiqamәtin vahidliyi prinsipi


419. İşdә buraxılan nöqsanlara görә tәtbiq edilәn sanksiyalar AnriFayolun

hansı prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Nizamİntizam

B) Qaydaqanun

C) Mәrkәzlәşmә

D) İstiqamәtin vahidliyi

E) Skalyar zәncir
420. İşçilәrin vahid plan әsasında işlәmәsini nәzәrdә tutan AnriFayolun

idarәetmә prinsipi hansıdır?

A) İstiqamәtin vahidliyi prinsipi

B) Mәrkәşlәşmә prinsipi

C) Nizamintizam

prinsipi


D) Әdalәtlilik prinsipi

E) Korporativ ruh


421. İdarәetmәnin ümumi prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) Mәrkızlәşmә ilә qeyrimәrkәzlәşmә arasında optimal әlaqәnin yaradılması prinsipi

B) Sistemlilik prinsipi

C) Çoxfunksionallıq prinsipi

D) Tәtbiqolunabilmә prinsipi

E) İnteqrasiya vә dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә prinsipi


422. Kimi ilk praktiki menecer kimi qәbul etmişlәr?

A) Robert Oueni

B) Adam Smiti

C) AnriFayolu

D) David Rikardo

E) JanBatıst


423. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Tәşkilatın fәaliyyәtinә kompleks yanaşılır

B) Situasiyalı yanaşma nöqteyinәzәrindәn düzgün qәrar o qәrardı ki,konkret vaxtda konkret situasiyaya daha çox uyğun gәlir

C) Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü nәzarәt sistemi yaradılır

D) Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü seqmentasiya aparılır

E) İdarәetmәyә birbiri

ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu kimi baxılır
424. Fәrdi müәssisәlәrin üstün cәhәtini göstәrin.

A) Motivasiyanın olması

B) İri miqyaslı istehsala nail olmağın az perspektivli olması

C) Biznesin ölçüsünün kapital çәrçivәsindә mәhdudluğu

D) İri müqyaslı tәdarükün hәyata keçirilmәsinin qeyri mәhdudluğu

E) Rәqabәt qabiliyyәtini zәif olması


425. Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

A) Kreditorlar üçün az cәlb edici olması

B) Bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәsi

C) Cәmiyyәtin üzvlәri onun öhdәliklәrinә görә mәhdud mәsuliyyәt daşıması

D) Qısa müddәtli xeyli vәsait cәlb edilmәsi imkanı

E) Nizamnamә kapitalı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәcmdәn az olmalı


426. Fәrdi müәssisәlәrә aid olmayan hüquqi tәlәbi göstәrin.

A) Әgәr başqa adamların әmәyindәn istifadә olunursa, muzdla işә götürmәk haqqında mövcud qanunvericllik gözlәnilmәmәlidir

B) Ticarәt edilmәsi vә ya xidmәt göstәrilmәsi haqqında müvafıq sәlahiyyәtli orqanlardan lisenziya alınmalıdır

C) Әrazi vergilәr idarәsindә vergi ödәyicisi kimi qeydiyyatda alınmalıdır

D) Fәrdi müәssisә şәxsin öz adı altında fәaliyyәt göstәrirsә, onun qeydiyyatından keçmәsi tәlәb olunmur

E) Müvafiq sahibkarlıq fәaliyyәti növü haqqındakı mövcud qanun vә tәlәbatlar gözlәnilmәlidir


427. Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

A) Nizamnamә kapitalı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәcmdәn az olmamalı

B) Bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәsi

C) Cәmiyyәtin üzvlәri onun öhdәliklәrinә görә mәhdud mәsuliyyәt daşıması

D) Kreditorlar üçün az cәlb edici olması

E) Qısa müddәtdә iri hәcmli pul vasitәlәrinin cәlb edilmәsi imkanı


428. Müәssisәlәr birliyinin tәşkili vә fәaliyyәt göstәrmәsi müәyyәn prinsiplәrә әsaslanmalıdır .Sәhv variantı göstәrin.

A) Birliyin tәşkilati formasının seçilmәsindә liderin rolunun müәyyәnliliyi

B) Birgә fәaliyyәtdә iştirakçıların hüquq bәrabәrliyi

C) İqtisadi maraqların ümumiliyi әsasında birliklәrin könüllüyü

D) İştirakçıların vә bütünlükdә birliyin özünü idarәetmәsi

E) İştirakçılar arasında münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili


429. Bürokratik idarәetmә modelinin әsas meyarları hansılardır?

A) Şaquli ierarxiya, inzibati metodlar

B) İdarәetmәdә kollegialıq

C) Demokratik yanaşma, inzibati iş metodları

D) Liberal yanaşma, yenilikçi fәaliyyәt

E) İdarәetmәdә iştirak, şaquli ierarxiya


430. Tәsәrrüfat yoldaşlığı vә cәmiyyәtin ümumi әlamәtlәrinә xas olmayan әlamәti göstәrin.

A) Cәmiyyәt vә yoldaşlıq bir nәfәr tәrәfindәn tәsir edilә bilәr

B) Cәmiyyәt vә yoldaşlıq hüququ şәxs kimi digәr cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәrin iştirakçısı ola bilәr

C) Cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәri öz üzvlәrinin mәsuliyyәti nizamnamә ilә müәyyәn olunur

D) Bütün onlar hamısı hüquqi sәlahiyyәtә malik olan kommersiya tәşkilatı hesab olunur

E) Yoldaşlıq vә cәmiyyәtin tәsisçilәri kimi fıziki vә hüquqi şәxslәr çıxış edә bilәr


431. İstehsal kooperativlәrinin çatışmayın cәhәtlәrini göstәrin.

A) Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılır

B) Kooperativ lәğv edildikdәn vә kreditorların tәlәblәri ödәnildikdәn sonra yerlә qalan әmlak eyni qaydada bölüşdürülür

C) Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericıliklә mәhdudlaşdırılmır

D) Kooperativin mәnfәәti onun üzvlәri arasında qoyduqları paya görә, peşәkarlığa görә deyil onların әmәk tövhәsinә görә bölüşdürülür

E) Kooperativin idarә edilmәsindә onun bütün üzvlәri bәrabәr hüquqa malikdir


432. Müәssisәlәrin könüllü müqavilә birliklәrinin tәşkilinә aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı aid deyildir?

A) Birliyin tәşkilati formasının seçilmәsindә liderin rolunun müәyyәnliliyi

B) Birgә fәaliyyәtdә iştirakçıların hüquq bәrabәrliyi

C) İqtisadi maraqların ümumiliyi әsasında birliklәrin könüllüyü

D) İştirakçıların vә bütünlükdә birliyin özünü idarәetmәsi

E) İştirakçıların arasındakı münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili


433. Birja sövdәlәşmәlәrinin әsas növü olan tәcili sövdәlәşmәyә aid olmayan variantı göstәrin.

A) Müstәsna

B) Onkol

C) Opision

D) Möhkәm

E) Fuyçers


434. Adaptiv tәşkilati qurulusa hansılar daxildir?

A) Matris vә layihә

B) Xәtti vә qәrargah

C) Xәttifunksional

vә divizional

D) Xәtti vә funksional

E) Xәtti
435. Tәşkilati struktur nәyә istiqamәtlәnir?

A) İstehlaka

B) Konkret vәzifәlәrin hәllinә

C) İstehsalçıya

D) Rәqiblәrә

E) Mәnfәәtә


436. Hansı hallarda mәrkәzlәsdirilmis idarәetmә strukturu mәqbul hәsab edilir?

A) Böyük ölçülü olmayan tәşkilatlarda

B) Texnologiyanın tez dәyişdiyi halda

C) İstehsalın diversifıkasiyasında

D) Tәşkilatın ölşüsünün artmasında

E) Tәşkilat inkişaf etdikdә


437. İdarәetmәnin funksional tәşkilati strukturunun çatışmazlığı hansı variantda ğöstәrilmişdir?

A) bazar konyukturasının tәlәblәrinә kifayәt qәdәr çevik cavab vermir

B) hadisәlәr standartlaşır vә proqramlaşır

C) ixtisaslaşma nәticәsindә peşәkarlıq artır

D) idarәetmә funksiyaları baxımından paralellik aradan qalxır

E) baş menecerin üzәrinә düşәn yük azalır


438. Divizional yanaşmanın nöqsanlarına aşağıdakı variantlardan düzgün olmayanı seçin.

A) ziddiyyәtlәr, münaqişәlәr meydana çıxır

B) şöbәlәr hesabına idarәetmә aparatının böyümәsi әlavә xәrclәri artırır

C) istehsal bölmәlәri daxilindә mәqsәdlәrin "qısaldılması" qalmaqda davam edir

D) böyük divizional tәşkilatlarda şöbәlәrarası karyera çәtinlәşir

E) iqtisadi xәrclәr yaranır


439. Matris tәşkilatı quruluşun qarşılaşdığı çәtinliklәrdәn aşağıda düzgün olmayan variantı seçin.

A) çoxtabeçilik sistemi

B) ikili tabeçilik sistemi

C) rәhbәrlәr arasında çox hallarda qeyrisağlam

rәqabәtin yaranması

D) tәtbiqin mürәkkәbliyi işçilәrin uzun müddәt әrzindә hazırlanmasını vә onlardan müvafıq tәşkilati mәdәniyyәt tәlәbidir

E) mürәkkәb tabeçilik sistemi
440. Matris tәşkilati quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı ğöstәrin.

A) tabeçiliyin çәtin strukturu

B) әmәk motivasiyasının yüksәk olması

C) effektiv nәzarәti tәşkil etmәk imkanı

D) qeyrimәrkәzlәşmә

meyllәrinin yüksәk olması

E) funksional mәhsul vә mәhsul hazırlığı ilә mәşğul olan kadrlardan çevik istifadә imkanları
441. Mexanistik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı variantlardan hansı xarakterik deyildir?

A) formal qayda vә proseduralardan intensiv istifadә

B) formal qayda vә proseduralardan ekstensiv istifadә

C) qәrarların mәrkәzlәşdirilmiş qaydada qәbulu

D) işdә mәsuliyyәtin dar şәkildә müәyyәn edilmәsi

E) qәrarların yuxarı sәviyyә rәhbәrlәri tәrәfindәn qәbulu


442. Orqanik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı xarakterik cәhәtlәrdәn uyğun gәlmәyәn variantı göstәrin.

A) rәhbәrin hakimiyyәtinin qanun kimi qәbul edilmәsi

B) mәrkәzlәşdirmә vә qәrarların qәbul edilmәsindә iştirak

C) işdә geniş müәyyәn edilәn mәsuliyyәt

D) hakimiyyәtin çevik strukturu

E) mәsuliyyәt xәttinin yüksәk olması


443. Bir çox mütәxәssislәr mexanistik yanaşmanı Veberin bürokratik tәşkilatın sinonimi hesab edirlәr. Düzgün olmayan variantı seçin.

A) qәrarların qәbul edilmәsindә mәrkәzlәşdirmә vә qeyrimәrkәzlәşdirmәnin

nisbәti

B) tәşkilat işçilәrin davranışlarına nәzarәt etmәk üçün ali rәhbәrlik tәrәfindәn xüsusi olaraq yaradılmış qayda vә prosedurlara uyğun fәaliyyәt göstәrirC) qәrar qәbul edәrkәn rәhbәrlәr şәxsiyyәtin üstün cәhәtlәrini deyil formal qayda vә proseduralarım әsas götürür

D) işçi idarәçilik vәzifәsini tutan şәxsә deyil, onun özünә, yәni idarәçilik vәzifәsinә tabe olur

E) qayda vә proseduralar әsas götürülür
444. Matris tәşkilatı quruluş hansı tәşkilati quruluşun növlәrindәn biridir?

A) Adaptiv

B) Divizional

C) Bürokratik

D) Xәtti

E) Funksional


445. Tәşkilatın rasional burokratik quruluşunun hansı xarakterıstıkası onun qeyriçevikliyini

yüksәk dәrәcәdә xarakterizә edir?

A) Formal qaydalar vә standartlar

B) İdarәetmә ierarxiyası

C) Әmәyin dәqiq bölgüsü

D) Formal simasızlıq

E) Tabeçilik sistemi
446. Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә münasibәtdә aşağıdakı qәrarlardan düzgün olmayan variantı seçin

A) iş bölgüsünün dәrәcәsi

B) departamentlәşdirmә tipi

C) koordinasiya üsulları

D) idarә olunabilmә miqyası

E) koordinasiya yolları


447. Tәşkilatı quruluşun mahiyyәtini düzgün ifadә edәn tәrif hansı varıantda göstәrilmişdir?

A) Әmәk bölgüsünü işçi tapşırıqlarına bölmәk vә onların hәlli üçün tәtbiq edilәn koordinasiya sistemidir

B) Birbiri

ilә qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqda olan vә fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә yönәlәn elementlәrin mәcmusudur

C) İnsanlara qarşı yönәlәn tәsir üsulu vә vasitәsidir

D) İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir

E) Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
448. Sual: ...İdarәedәn

vә idarәolunan sistemlәr arasında qarşılıqlı әlaqәni ciddi tabeçilik әsasında tәmin edәn idarәetmә bölmәlәrinin mәcmusudur.

Bu tәrif nәyi xarakterizә edir?

A) Tәşkilati quruluşu

B) İdarәetmә metodunu

C) Tәşkilatı

D) Heyәti

E) İdarәetmә prinsiplәrini


449. Antiböhranlı idarәetmәdә investisiya siyasәtinin әsas metodları hansılardır?

A) İnvestisiyanın özünüödәmә müddәtinin müәyyәn edilmәsi

B) İnvestisiyaların özünüödәmә müddәtinin müәyyәn edilmәsi

C) Büdcә balansının müәyyәn edilmәsi

D) Planlaşdırma

E) Qiymәt vә kredit


450. Taktiki antiböhranlı investisiya siyasәtinin vәzifәsi hansıdır?

A) Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtini güclәndirmәk

B) Biznesplan

hazırlamaq

C) Yeni investisiyaları cәlb etmәk

D) Yeni bazarlara çıxmaq

E) Keyfiyyәti yaxşılaşdırmaq
451. Antiböhranlı idarәetmә texnologiyası nәdәn ibarәtdir?

A) Böhranı müәyyәn etmәk, profılaktikası, aradan qaldırılması

B) Böhranı güclәndirmәk

C) Böhranı yumşaltmaq

D) İnvestisiyaları cәlb etmәk

E) Tәdiyyәqabiliyyәtliliyini bәrpa etmәk


452. Tәbii işsizlik sәviyyәsi (norması) dedikdә hansı variant başa düşülür?

A) işçi qüvvәsinin tәlәbi ona olan tәklifı üstәlәdikdә

B) işçi qüvvәsinә tәlәb olmadıqda

C) işçi qüvvәsinin tәklifı ona olan tәlәbә bәrabәr olduqda

D) işçi qüvvәsinin tәklifı ona olan tәlәbi üstәlәdikdә

E) işsizliyin normal sәviyyәsi


453. Tam mәşğulluq dedikdә hansı variant başa düşülür?

A) işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifinә bәrabәr olduqda

B) bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin iş yerlәri ilә tәmin olunması

C) işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifindәn üstün olduqda

D) işçi әllәrinә tәlәb olan tәklifdәn az olduqda

E) işsizlik sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi


454. Heyәtin planlaşdırılması vә marketinqi altsisteminin funksiyalarına aid olmayan variantı göstәrin.

A) Sosial münaqişә vә streslәrin idarә edilmәsi

B) Kadr potensialının tәhlili

C) Kadr siyasәti vә heyәtin idarәedilmәsi strateqiyasının işlәnib hazırlanması

D) Әmәk bazarının tәhlili

E) Kadr planlaşdırmasının tәşkili


455. Münaqişәnin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

A) informasi mübadilәsinin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmır

B) insanlarda ifrat itaәtkarliq sindromunu aradan qaldırır

C) inkişafa stimul yaradır

D) kollektiv üzvlәrinin hәmrәyliyini yüksәldir

E) informasiya mәnbәyi rolunu oynayir


456. Verilmiş variantlardan biri münaqişәnin sәbәblәrindәn biri deyildir

A) resurs mәhdudluğu

B) rәhbәrin әdalәtsiz mövqeyi

C) ideya mәhdudluğu

D) tәşkilati quruluşun müasir tәlәblәrә uyğun gәlmәmәsi

E) işçilәrin peşәkarliqlarının müxtәlif olmaları vә bu baxımdan da onların müxtәlif hәcmdә işlә yüklәnmәsi


457. Sosialpsixoloji

münaqişәlәr:

A) sosial gәrginlikdәn yaranır

B) iqtisadi çәtinliklәrdәn yaranır

C) siyasi dünyagörüşündәn yaranır

D) stresslәrdәn yaranır

E) maddi çәtinliklәrdәn yaranır
458. Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi әsaslanır:

A) rәhbәrliyin tabeçilikdә olanlara inamına

B) işçilәrin identifıkasiyasına

C) istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә

D) kadr axıcılığının azaldılmasına

E) әmәyә görә mükafatlandırmaya


459. Münaqişәnın formulasını aşağıdakı kimi ifadә edә bilәrikmünaqişә=

münaqişә vәziyyәti

A) insident

B) gәrginlik

C) peşәkarliq

D) loyallıq

E) işgüzarlıq
460. Kollektivin mütәşәkkilliyinin psixoloji amili nәdir ?

A) kollektiv üzvlәrinin birbirinә

uyğunluğu

B) sosial gәrginlik

C) sosialpsixoloji

әlaqәlәrin inkişaf etmәmәsi

D) kollektivin dağınıqlığı

E) kollektivdә hәmrәyliyin olmaması


461. Aşağıdakılardan hansı münaqişәlәrin növlәrinә aid deyildir

A) formal vә qeyriformal

B) şaqulu vә üfüqi

C) konstruktiv vә qeyrikonstruktiv

D) qruplararası,qrupdaxili şәxslәrarası

E) açiq vә gizli


462. Heyәtin idarә edilmәsi vә uçotu altsisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) kadr potensialının tәhlili

B) heyәtin muzdla qәbulunun tәşkili

C) müsahibәnin tәşkili

D) heyәtin seçiminin tәhlili

E) kargüzarlıq tәminatı


463. Sosial inkişafın idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

A) әmәk haqqının ödәnilmәsi sisteminin işlәnib hazırlanması

B) sağlamlığın vә istirahәtin qorunmasının tәminatı

C) sosial sığortanın tәşkili

D) fiziki vә mәnәvi tәrbiyәnin inkişafı

E) Mәnzilkommunal

xidmәtinin idarә olunmasını
464. Tәşkilati strukturun idarә edilmәsinin inkişafı alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) Heyәtin elmitexniki mәlumatla tәmini

mürәkkәbliklәrinin tәhlili

B) Yeni tәşkilati strukturun planlaşdırılması

C) İdarәetmәnin tәşkilatı strukturunun formalaşdırılması

D) Ştat cәdvәlinin işlәnib hazırlanması

E) İşdә meydana çıxan tәşkilatistruktur
465. әmәk münasibәtlәrinin idarә edilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

A) istehsalatda münaqişәlәrin idarә edilmәsi

B) sosial psixoloji müayinә

C) әmәyin psixofıziologiyası

vә erqonomikasına olan tәlәblәrә riayәt edilmәsi

D) şәxsi vә qrup halında münasibәtlәrin nizama salınması vә tәhlili

E) tәşkilatda streslәrin idarә edılmәsi
466. Hansı variantda kadr siyasәtinin növlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsi göstәrilmişdir?

A) passiv, aktiv, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı

B) proqres, reqres, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı

C) passiv, aktiv, açıq, qapalı

D) reaktiv, preventiv, açıq, qapalı
467. Marjinal işsizlik dedikdә hansı variant başa düşülür?

A) әhalinin zәif müdafıә olunmuş tәbәqәlәrinin işsizliyidir

B) iqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәri ilә bağlıdır

C) yeni texnika vә texnologiyaya keçid ilә bağlı işsizlik başa düşülür

D) hәrbi sahәdә ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

E) müflislәşmә ilә bağlı işsizlik formasıdır


468. Münaqişәlәrin әhәmiyyәtini xarakterizә etmir:

A) münaqişәlәr dialektik xarakter daşıyır

B) münaqişәlәr sosialiqtisadi rolu yerinә yetirir

C) münaqişәlәr real mәnafelәrin dәrk olunmasına şәrait yaradır

D) münaqişәlәr inteqrativ rol oynayır

E) münaqişәlәr ictimai problemlәrin hәllini stimullaşdırır


469. Münaqişәlәrin mәnfi nәtiçәlәrinә aid deyildir

A) ifrat itaәtkar sindromu aradan qaldırıla bilәr

B) emosional gәnginlik yaranır

C) münagışә şleyfi yaranır

D) informasiya mübadilәsi zәiflәyir

E) kollektivdә iqtisadi xәrclәr yarana bılәr


470. Münaqişә problemini tәşkilatda tәnzimlәyәn şәxs

A) konfliktoloq

B) astroloq

C) psixoloq

D) marketoloq

E) mәnәviyyat agenti


471. Münaqişә hansı xarakterә malik ola bilәr?

A) yaradıcı vә dağıdıcı

B) konkret vә mürәkkәb

C) açıq vә bağlı

D) obyektiv vә subyektiv

E) ümumi vә xüsusı

472. Qeyd edilәnlәndәn biri münaqişәnin növü deyildir

A) texnologiyalararası

B) qeyrikonstruktiv

C) şәxslәrarası

D) konstruktiv

E) şәxsdaxili


473. Hansı varıantda münaqişәlәrin hәll edilmәsi medotları sәhvdir

A) texniki

B) şәxslәrarası

C) pedaqoji

D) struktur

E) inzibati


474. İşçi karyerasının vә xidmәtipeşәkar

irәlilәmәnin idarә edilmәsi hansı varianta aiddir?

A) heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasına

B) heyәtin idarә edilmәsi sisteminә

C) heyәtin idarә edilmәsi prinsiplәrinә

D) heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasına

E) heyәtin idarә edilmәsi metodlarına
475. Heyәtin idarә edilmәsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid deyildir?

A) heyәtә olan tәlәbatın hesablanması

B) heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşması

C) heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasının işlәnib hazırlanması

D) heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasının işlәnib hazırlanması

E) heyәtin idarә edimәsi sisteminin formalaşması vә inkişafı


476. Tәşkilatda insanlara tәsir göstәrәn üç әsas ümumilәşdirilmiş amil hansı variantda göstәrilmişdir?

A) tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, mәdәniyyәt, bazar

B) tәşkilatın iyerarxik quruluşu, mәdәniyyәt, texnologiya

C) informasiya, mәdәniyyәt, bazar

D) tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, informasiya, bazar

E) heyәt,istehsal,bazar


477. Heyәtin idarә edilmәsinin mahiyyәtini düzgün ifa edәn yanaşma hansıdır?

A) heyәtin idarә edilmәsi tәşkilatın

kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, inkişafı vә ondan sәmәrәli istifadә olunması üçün şәraitin

yaradılması üzrә birbiri

ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi

vә sosial tәdbirlәr sistemidir

B) heyәtin idarә edilmәsi tәşkilatın

kadr potensialının inkişafı üzrә tәdbirlәri әhatә edir

C) heyәtin idarә edilmәsi tәşkilatın

kadr potensialının cәlb edilmәsi üzrә tәdbirlәri әhatә edir

D) heyәtin idarә edilmәsi tәşkilatın

kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, düzgün qiymәtlәndirilmәsi üçün şәraitin yaradılması üzrә birbiri

ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi

vә sosial tәdbirlәr sistemidir

E) heyәtin idarә edilmәsimenecmentin

bir qoludur


478. Akkordeon metodu strateji menecmentdә nә üçün istifadә olunur?

A) Dәşikliәrә qarşı müqavimәtin idarә olunması üçün

B) Strateji bazarların seqmentlәşdirilmәsi üçün

C) Tәşkilatın mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk üçün

D) Yeni mәhsullar hazırlanır

E) Tәşkilatın missiyasını müәyyәnlәşdirmәk üçün


479. Boston konsaltinq şirkәti modelinin heyvanlarla әlaqәsi necәdir?

A) Bazarın seqmentlәşdirilmәsi üçün mәcazi modellәr kimi istifadә edilir

B) Onların davranışını modellәşdirir

C) Onlar üçün әmtәә hazırlanması strategiyasıdır

D) Heç bir әlaqәsi yoxdur

E) Demәk olar ki,yoxdur


480. Şaquli inteqrasiyanm tiplәrinә aid deyildir:

A) vizual inteqrasiya

B) qismәn inteqrasiya

C) kvaziinteqrasiya

D) tam inteqrasiya

E) Paralel inteqrasiya


481. Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifadә edir?

A) mәhdudlaşdırılmış artım, artım, ixtisar vә üç startegiyanın uyğunlaşdırılması

B) mәhdudlaşdırılmamış artım, bazarı әlә keçirmә, ixtisar, fәaliyyәtin dayanması

C) sürәtli artım, artım, ixtisar vә üç strategiyanın uyğunlaşdırılması

D) mәhdudiaşdırılmamış artım, sürәtli artım, ixtisar vә üç startegiyanın uyğunlaşdırılması

E) mәhdudlaşdırılmış artım vә ixtisar


482. SVOP nәdir?

A) Valyuta әmәliyyatıdır

B) Gömrük rüsumudur

C) Vergidir

D) Mәnfәәt növüdür

E) İqtisadi tәhlil formasıdır


483. Stateji sinergizmin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Tәşkilatın fәaliyyәtinin birlәşmә vasitәsilә sәmәrәliliyi artırılır

B) Tәşkilatın fәaliyyәtinin bölünmә vasitәsilә sәmәrәliliyi artırılır

C) Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni bazarlara çıxmaqla sәmәrәliliyi artırılır

D) Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni mәhsulların istehsalı ilә sәmәrәliliyi artırılır

E) Tәşkilatın fәaliyyәtinin diversifikasiya olunması yolu ilә sәmәrәliliyin artırılması


484. Strateji meneementdә tәşkilati davranışın hansı modellәri vardır?

A) Artım vә sahibkar

B) Regional vә mıllı

C) Üfuqi vә şaquli

D) Sahibkar vә tәchizat

E) Açıqgizli


485. İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir?

A) keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha aşağı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir

B) keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha yuxarı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir

C) mәqsәdlәr dәyişmәz qalır

D) mәqsәdlәr teztez

dәyişikliyә uğrayır

E) keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn fәrqli mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
486. Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur?

A) tәşkilatın inkişafı vә rentabelliyi rәhbәrliyi qane edirsә

B) tәşkilat böhranlı vәziyyәtdә olduqda

C) tәşkilatın artım potensialı olmadıqda

D) resurs çatışmazlığı olduqda

E) tәşkilatda problem yarandıqda


487. İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz?

A) uyğunlaşdırma

B) artığın kәsilmәsi

C) lәğvetmә

D) ixtisar vә oriyentasiyanm dәyişmәsi

E) lәğvolunma


488. Biznes planın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

A) Kreditlәrin cәlb edilmәsi, fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi

B) İstehsalın genişlәndirilmәsi

C) Yeni mәhsulun istehsalı

D) Birgә müәssisәlәrin yaradılması

E) İnvestisiyalar cәlb etmәk


489. M. Porterin sahәdә rәqabәti müәyyәn edәn 5 әsas qüvvәsinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) Yeni rәqiblәrin çıxması, әvәzedici mәhsulların çıxması

B) Yeni rәqiblәrin çıxması, texnoloji çәtinlik

C) Әvәzedici mәhsulların çıxması, dövlәt siyasәti

D) Yeni rәqiblәrin çıxması, dövlәt siyasәti

E) Yeni rәqiblәrin çıxması


490. Tәşkilatın strateji vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aid deyildir:

A) ) qiymәtlәndirmә metodlarının işlәnib hazırlanması

B) planlasdınlmış vәziyyәtdәn kәnarlaşmaların tәhlili

C) tsiklin mәntiqi sonluğu kimi ssenarinin layihәlәşdirilmәsi

D tәşkilatın müasir durumu haqqında informasiya yığılması

E) Tәşkilatın müasir durumunun tәhlil edimәsi


491. Biznes planın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

A) Maliyyә planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloji plan

B) Texnoloji plan, HRM plan, investisiya plan

C) Maliyyә planı, istehsal, büdcә, HRM planı, texnoloji plan

D) Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloji plan, keyfiyyәt planı, investisiya planı

E) Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloji plan


492. SWOT tәhlilin mәqsәdi nәdir?

A) Daxili zәiflik vә üstünlüklәrin, xarici imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi

B) Texnoloji strategiyanın hazırlanması

C) Bazarı seqmentlәşdirmәk

D) Biznes strategiyasının hazırlanması

E) Maliyyә durumunu tәnzimlәmәk


493. M. Porterin strateji menecmentә daxil etdiyi model necә adlanır?

A) Rәqabәt üstünlüklәri modeli

B) Boston konsaltinq modeli

C) GE modeli

D) Deminq modeli

E) Heç biri


494. Şirkәtlәrin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

A) Hücum, sabitlәşdirmә, müdafiә

B) Üfuqi, şaquli

C) Maliyyә, texnologiya, informasiya

D) Daxili, xarici

E) Açıq,gizli


495. Strateji menecment nәdәn başlayır?

A) Tәşkilatın gәlәcәyinә dair baxışın müәyyәn edilmәsindәn

B) Strateji mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn

C) Tәşkilatın missiyasının (niyyәtinin) müәyyәn edilmәsindәn

D) Taktiki mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn

E) Strateji alternativlәrin müәyyәn edilmәsindәn


496. Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

A) Biznesplan

B) Aşağı qiymәtlәr, differensasiya, tәmәrküzlәşmә

C) Şaquli, üfuqi

D) Strateji

E) taktiki


497. Strategiya strukturu müәyyәn edir konsepsiyanın müәllifi kimidir?

A) A. Çandler

B) F. Kotler

C) H. Minstberq

D) İ. Ansoff

E) A.Maslou


498. Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

A) Yuxarı

B) Aşagı

C) Orta


D) Texniki sәviyyәdә

E) İdarәçilk sәviyyәsindә


499. Strateji menecment neçә ili әhatә edir?

A) 10 ildәn artıq

B) 3 il

C) 5 il


D) 1 il

E) 6 ayı
500. Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

A) İ. Ansoff

B) D. Makreqor

C) A. Maslou

D) H. Mintsberq

E) H.Qant

501. İdarəetmə metodlarının neçə qrupu təcrübədə tətbiq edilir?

a) 3

b) 1


c) 2

d) 4


e) 5

502. İdarəetmə ingilis sözü ilə nə kimi tərcümə olunur?

a) Menecment

b) İqtisadiyyat

c) Statistika

d) Mühsibat uçotu

e) Marketinq

503. Menecmentin bir elm kimi təkamülü neçə ildir?

a) 100 ilə yaxın

b) 110 ilə yaxın

c) 120 ilə yaxın

d) 130 ilə yaxın

e) 150 ilə yaxın

504. Müasir menecmentin nəzəriyyə və təcrübəsi görə neçə konsepsiya mövcuddur.

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


e) 6

505. Bizə müqəssər olan bütün təbiət bir sistemdir, cisimlərin bir məcmu əlaqəsidir. Bu kim tərəfindən deyilib?

a) F.Engels

b) H.Fayol

c) P.Driker

d) J.Russo

e) D.Ren

506. İdarəetmə metod Yunan sözü olmaqla nə mənasında işlənir?

a) Tədqiqat

b) Təbliğat

c) Kəşetmə

d) Hərəkət etmə

e) Tənqid etmə

507. Rəhbərin ən mühüm vasitələrindən birini göstərin:

a) Qərarların düzgün qəbul edilməsi

b) Qərarların düzgün qəbul edilməməsi

c) Qəraraların heç qəbul edilməməsi

d) Qərarların özbaşına qəbul etməsi

e) Qərarları məsləhətməmiş qəbul etməsi

508. İdarəetmənin məqsədi nədir?

a) İdarə edilən sistemin istənilən mümkün olan və zəruri vəziyyətidir

b) İdarə edilən sistemin keçmiş vəziyyətidir

c) İdarə edilən sistemin maliyyə vəziyyətidir

d) İdarə edilən sistemin gələcək vəziyyətidir

e) İdarə edilən sistemin bütün mərhələsidir

509. İdarəetmənin funksiyası nədir?

a) Məqsədə nail okmaq üçün, planlaşdırma, əlaqələndirmə, idarəetmə subyektlərinin fəaliyyətidir

b) İdarəetmənin quruluşu

c) İdarəetmənin prinsipləri

d) İdarəetmənin kateqoriyaları

e) İdarəetmənin üsulları

510. İdarəetmə sistemində təşkilatın məqsədləri nədir?

a) Təşkilatın bütün üzvlərinin ümumi məqsədləri

b) Təşkilatın rəhbərinin məqsədi

c) Təşkilatın mühasibinin məqsədi

d) Təşkilatın menecerinin məqsədi

e) Yaxud heç birinin məqsədi

511. İdarəetmədə fasiləsizlik prinsipi nədir?

a) İdarəçiliklik prosesinin mininmum fasilə və yaxud fasiləsiz yerinə yetirilməsidir

b) İşçilərin günortaya qədər işləməsi

c) İşçilərin günortadan sonra işləmələri

d) İşçilərin bütün sutka işləmələri

e) Yaxud heç işləməmələri

512. Müasir şəraitdə idarəetmə nəzəriyyəsi hansı üsullarla inkişaf edir?

a) Psixoloji intizam əsasında yaranır və inkişaf edir

b) İşçi qüvvəsinin çox olması ilə inkişaf edir

c) İşçilərin əmək haqqının çoxalması ilə

d) İşçilərin nizam-intizamlı oımaları ilə

e) İşçilərin işdə yol verdikləri nöqsanlara görə

513. İdarəetmə fəaliyyətinin başlanğıc mərhələsi necə başa düşülür?

a) Məqsədin formalaşdırılması və seçilməsi

b) Məqsədin maliyyələşdirilməsi

c) Məqsədin layihələşdirilməsi

d) Məqsədin formalaşdırılması

e) Məqsədin təbliğ edilməsi

514. İdarəetmədə əlaqələndirmə nədir?

a) Daha səmərəli daxili və xarici əlaqələr yaratmaq

b) Daha çox işçi qüvvəsi toplamaq

c) Daha çox məhsul istehsal etmək

d) Daha çox maliyyə ehtiyatı toplamaq

e) Daha çox sərancamlar vermək

515. V.Oykenə görə Hər bir milli iqtisadiyyatın neçə əsas problemi vardır?

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


e) 6

516. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər hansı cəmiyyətlər adlanır?

a) Bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən cəmiyyət

b) Dövlət tərəfindən təsis edilən şirkətlər

c) Bələdiyyə tərəfindən yaranan komissiyalar

d) Vergi orqanları tərəfindən yaranan komissiyalar

e) Açıq tipli məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər

517. Birja ingilis sözündə necə tərcümə olunur?

a) Pul kisəsi

b) Pul tədavülü

c) Pul tədarükü

d) Pul mənbəyi

e) Pul ehtiyatı

518. Fərdi müəssisələr dedikdə hansı müəssisələr başa düşülür:

a) Bir şəxsin öz hesabına yaratdığı müəssisələr

b) Dövlət tərəfindən yaradılan müəssisələr

c) Təhsil işçiləri tərəfindən yaradılan müəssisələr

d) K/T-ı işçiləri tərəfindən yaradılan müəssisələr

e) Dövlət qulluğunda işləyən insanlar tərəfindən

519. Koperativin idarə edilməsinin ali orqanı nədir?

a) Üzvlərin ümumi yığıncağı

b) Üzvlərin tutduğu vəzifə

c) Üzvlərin qəbul etdikləri nizamnamə

d) Üzvlərin qəbul etdikləri qərarlar

e) Üzvlərin əldəet dikləri gəlirlər

520.Emprik idarəetmə nəzəriyyəsinə görə idarəetmədavranışının neçə üsulu mövcuddur?

a) 4

b) 1


c) 2

d) 3


e) 5

521. İdarəetmədə sərəncam metoduna nələr aiddir?

a) Əmr, sərəncam, göstərişlər və nəzarət

b) İdarəetmədə həvəsləndirmə

c) İdarəetmədə ciddi iş rejimi

d) İdarəetmədə sənədləşmə

e) İdarəetmədə kargüzarlıq

522. İnformasiya latın sözü olmaqla hansı mənanı daşıyır?

a) Aydınlaşsırma, şərhetmə və xəbərdarlıq

b) Həe şeyi qabaqcadan görmə

c) Həe şeyi qabaqcadan hiss etmə

d) Həe şeydən xəbərdar olma

e) Hər şeyi hiss etmək

523. İdarəetmənin mühüm elementlərindən birini göstərin:

a) Kollektivdəki qarşılıqlı münasibətlər

b) Kollektivdəki hərc mərclik

c) Kollektivdəki məsuliyyətsizliklər

d) Kollektivdəki hay küylər

e) Kollektivdəki mükafatlandırmalar

524. İdarəetmədə plan nədir?

a) Bir məqsədə çatmaq üçün gediləcək yol və davranışdır

b) Bir məqsədə çatmaq üçün sərf edilən vəsait

c) Bir məqsədə çatmaq üçün danışıqlar aparmaq

d) Bir məqsədə çatmaq üçün bağlanan müqavillələr

e) Bir məqsədə çatmaq üçün aparılan danışıqlar

525. İdarəetmədə planlaşdırma nədir?

a) Bir idarəetmənin irəli baxmasına və özünə uyğun olan variantların tapılmasına kömək edən bir prosesdir

b) İdarəetmədə irəli atılan addım

c) İdarəetmədə məqsədlərin reallaşması

d) İdarəetmədə malliyə ehtiyyatları

e) İdarəetmədə problemlərin həlli

526. İdarəetmədə iqtisadi metod nədir?

a) İqtisadi qanunlar və kateqorialar

b) İqtisadi göstəricilər

c) İqtisadi sanksiyalar

d) İqtisadi böhranlar

e) İqtisadi əməliyytlar

527. İdarəetmədə fasiləsizlik prinsipi nədir?

a) İdarəçilik prosesinin fasilə və yaxud fasiləsiz yerinə yetirilməsi

b) İdarəçilik prosesində işlərin dayandırılması

c) İdarəçilik prosesində işlərin bir növbə olması

d) İdarəçilik prosesində işlərin iki növbə olması

e) İdarəçilik prosesində növbələşdirilməsi

528. İdarəetmədə ətrafdakıları maraqlandırmanın neçə metodu mövcuddur?

a) İki metodu

b) Üç metodu

c) Bir metodu

d) Dörd metodu

e) Beş metodu

529. İdarəetmə nəzarət prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

a) 3

b) 1


c) 2

d) 4


e) 5

530. Müasir idarəetmə şəraitində müvəffəqiyyət hansı halda təmin edilə bilər?

a) Rəhbər kollektivində sağlam və əlverişli psixoloji mühit yaratmalı

b) Kollektivdə yaxşı ənənələr yaratmalı

c) Kollektivdə sağlam kadr potensialı yaratmalı

d) Kollektivdə dedi-qodu yaratmalı

e) Kollektivdə pis əhval ruhiyə yaratmalı

531. İdarəetmədə ilkin nəzarət hansı dövrü əhatə edir?

a) Təsərrüfat əməliyyatlarını yerinə yetirməyə qədər olan dövrünü

b) Hal-hazırkı dövrünü

c) Gələcək dövrünü

d) Son dövrünü

e) Müəssisə fəaliyyətini dayandırdığı dövrünü

532. Cari nəzarət nə vaxt aparılır?

a) Bilavasitə işlərin yerinə yetirilməsi gedişində

b) İşlərin dayandırılmasında

c) İşlərin məhdudlaşdırılmasında

d) İşlərin dəqiqləşdiriməsində

e) İşlərin zəif gedişində

533. İdarəetmədə sistemli yanaşma neçənci illərlə təsadüf edi?

a) XX əsrin 50-ci illərinin axırında

b) XX əsrin 50-ci illərinin əvvəlində

c) XX əsrin 51-ci illərinin axırında

d) XX əsrin 52-ci illərinin əvvəlində

e) XX əsrin 53-ci illərinin əvvəlində

534. Təşkilatda effektiv nəzarətin xarakteristikası nədir?

a) Strateji cəhətdən məqsədyönlü olmalıdır

b) İşçilərin sayı çox olmalıdir

c) İşçilər arasında həvəsləndirmə olmalıdır

d) İşçilərin maliyyə dəstəyi çox olmalıdır

e) Ümumiyyətcə heç biri olmamalıdır

535. İdarəetmədə inzibati metod nədir?

a) Hakimiyyət, nizam-intizam

b) İdarəetmə qərarları

c) İdarəetmə funksiyaları

d) İdarəetmə prosesləri

e) İdarəetmə mərhələləri

536. İdarəetmədə ümumi halda qərarların qəbul edilməsi neçə mərhələdə cəmləşir?

a) 7 mərhələdə

b) 2 mərhələdə

c) 4 mərhələdə

d) 3 mərhələdə

e) 5 mərhələdə

537. İdarəetmə sistemində əmrləşmə nədir?

a) Müəssisə və birliklərin rəhbərlərinin qəbul etdikləri sərəncam verici sənəd

b) Rəhbərlərin qəbul etdiyi qərarlar

c) Rəhbərin qəbul etdiyi öhdəliklər

d) Rəhbərin qəbul etdiyi əsasnamə

e) Rəhbərin qəbul etdiyi layihə

538. İdarəetmədə sərəncam vermə nədir?

a) Vəzifəli şəxs tərəfindən verilən göstrişləri özündə əks etdirən sənəd

b) Verilən göstərişləri özündə birləşdirən sənəd

c) Verilən göstərişləri özündə layihələşdirən sənəd

d) Verilən göstərişləri özündə birləşdirməyən sənəd

e) Verilən göstərişləri özündə əks etdirməyən sənəd

539. İlk dəfə idarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kim olmuşdur?

a) H.Emerson

b) R.Pobbi

c) K.Devis

d) X.Pirson

e) C. Barnardin

540. İdarəetmədə plan nədir?

a) Bir məqsədə çatmaq üçün gediləcək yol və davranışdır

b) Məqsədə çatmaq üçün qoyulan sərmayədir

c) Məqsədə çatmaq üçün qəbul edilən qərarlardır

d) Məqsədə çatmaq üçün olan fikirlərdir

e) Məqsədə çatmaq üçün qəbul olunmuş layihələrdir

541. İdarəetmədə qərarlar necə başa düşülür?

a) Təşkilatda baş verən əsas əməliyyatlar

b) Təşkilatda baş verən uğursuzluqlar

c) Təşkilatda baş verən hadisələr

d) Təşkilatdakı vəzifələrin təsnifləşdirilməsi

e) Təşkilatdakı mükafatlandırma metodları

542. Hakimiyyət və təsirin hansı formaları vardır?

a) Məcburiyyət hakimiyyəti və qorxu ilə təsir

b) Sərtlik və zorakılıq

c) İşçilərlə kobud davranma

d) İşçilərə hədə qorxu gəlmə

e) İşçilərə yalan vəd vermə

543. Kadrlarla işin əsasını nə təşkil edir?

a) Sistematik olaraq qiymətləndirilməsi

b) Ali təhsilli olmaları

c) Orta təhsilli olmaları

d) Sistematik olaraq qiymətləndirilməməsi

e) Ali təhsilli olmamaları

544. İdarəetmədə əməkdaşlara səlahiyyət verilməsi öz növbəsində nəyə gətirib çıxarır.

a) Məsuliyyətin artmasına

b) Məsuliyyətin azalmasına

c) Məsuliyyətin daha ciddiləşməsinə

d) Məsuliyyət

e) Məsuliyyətin heç olmamasına

545. Hansı alim bürokratiyanı idarəetmədə peşakarlıq kimi izah edir:

a) M.Veber

b) X.Pirson

c) K.Devi

d) M.Follett

e) C. Barnardin

546. İdarəetmədə ümumi rəhbərlik hansı işləri görür?

a) Bütün sistemi lahiyələşdirir və təkmilləşdirir

b) Bütün sistemin işini pozur

c) İşçilərlə pis münasibət yaradır

d) İşçilərlə yaxşı münasibət qurmur

e) Bütün variantlar düzdür

547. Avstraliyalı rəhbərlər idarəetmədə hansı yanaşmanı üstün tuturlar?

a) Yumşaq yanaşmanı

b) Ciddi yanaşmanı

c) Ciddi tələbetməni

d) Məsuliyyətsiz yanaşmanı

e) Heç birini

548. Heyyətin idarə edilməsi konsepsiyası nədir?

a) Mahiyyətin məzmunun məqsədin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi

b) Təşkilatda işçi qüvvəsinin çox olması

c) Təşkilatda işçilərə yüksək əmək haqqı vermək

d) İşçiləri mükafatlandırma

e) Yaxud heç birini etməmək

549. İstənilən səviyyə kütlə qarşısında rəhbər nəyi bacarmalıdır?

a) Açıq şəkildə çıxış etməyi

b) Yalançı vədlər verməyi

c) Siyasi söhbət etməyi

d) Maddi həvəsləndirməyi

e) Yaxud heç birini

550. Amerika təcrübəsində istehsal heyətinin idarə edilməsinin mühüm aləti nədir?

a) İşçilərin attestasiyası

b) İşçilərin maliyyələşdirilməsi

c) İşçilərin vəzifəyə çəkilməsi

d) İşçilərin təhqir edilməsi

e) İşçilərin ixtisas artırmaya göndərilməsi

551. Sex menecmenti kitabı 1903-cü ildə kim tərəfindən nəşr edilib?

a) F.Teylor

b) H.Fayol

c) F.Engels

d) Q. Taun

e) M. Follet

552. XVI əsrdə Makavellinin “Hökümdar” əsəri nəyə həsr olunmuşdur?

a) Liderlik və liderin hakimiyyətinə

b) Liderin davranışına

c) Liderin hərəkətlərinə

d) Liderin nəzarətinə

e) Liderin fəaliyyətinə

553. Amerika tədqiqatçısı Tid liderin bəzi keyfiyyətlərini neçənci ildə müəyyən etmişdir?

a) 1935

b) 1936


c) 1937

d) 1938


e) 1939

554. İdarəetmə çərçivəsi hansı alim tərəfindən təqdim edilmişdir?

a) R.Bleyk

b) N.Tiçi

c) R.Ponnenbaum

d) U.Şmitd

e) F.Engels

555.ABŞ tədqiqatçıları Koures və Pozner liderlik fenomenini neçənci ildə araşdırmışdır?

a) 1985

b) 1986


c) 1987

d) 1988


e) 1989

556. İdarəetmə nəzəriyyəsi ilə məşğul olan nəzəriyyəçilər bizi əhatə edən aləmi neçə komponentə ayırırlar?

a) 3

b) 5


c) 6

d) 7


e) 8

557. Klasik elmi idarəetmə nəzəriyyəsinin hansı alim zənginləşdirib?

a) A.Fayol

b) F.Feylor

c) F.Engels

d) A.Meyo

e) P.Drakeri

558. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi 19-cu əsrin neçənci illərində meydana geldi:

a) 19-cu əsrin 10 illərində

b) 19-cu əsrin son 11 illərində

c) 19-cu əsrin son 12 illərində

d) 19-cu əsrin son 13 illərində

e) 19-cu əsrin son 15 illərində

559. Klasik idarəetmə nəzəriyyəsi neçənci illərdə meydana çıxdı:

a) 20-ci əsrin əvvəllərində

b) 20-ci əsrin əsrin əvvəllərinə yaxın

c) 20-ci əsrin otalarında

d) 20-ci əsrin axrına yaxın

e) 20-ci əsrin axırlarında

560. Adam Smit fabriklərdə istehsal olunan əmtəə və xidmətlə baglı olan üstünlükləri neçə il bundan əvvəl araşdırılmışdır:

a) 200 il əvvəl

b) 190 il əvvəl

c) 195 il əvvəl

d) 196 il əvvəl

e) 198 il əvvəl

561. Teylorun elmi idarəetmə sistemi neçənci illərdə ölkə miqdarında tanınmağa başladı:

a) 1910 cu ildə

b) 1909 cu ildə

c) 1911 ci ildə

d) 1912 ci ildə

e) 1913 cü ildə

562. Teylorun Maqazin idarəetməsi kitabı neçənci ildə çap olunmuşdu?

a) 1903

b) 1904


c) 1905

d) 1906


e) 1907

563. Teylorun elmi idarəetmənin prinsipləri adlı əsrin neçənci illərdə çap ölunmuşdur?

a) 1911

b) 1915


c) 1912

d) 1913


e) 1914

564. Bürokratik idarəetmə nəzəriyyəsi kim tərəfindən meydana gəlmişdir?

a) Maks Veber

b) Henri Feyol

c) F,Teylor

d) Adam Smit

e) Frank Gilbert

565. Davranış idarəetmə nəzəriyyəsi kim tərəfindən formalaşmışdır?

a) Elton Mayo

b) Adam Smit

c) Frank Gilbert

d) Henri Fayol

e) Fridrix Teylor

566. Adam Smit fabriklərdə istehsal olunan əmtəə və xidmətlə baglı olan üstünlükləri neçə il bundan əvvəl araşdırılmışdır:

a) 200 il əvvəl

b) 190 il əvvəl

c) 195 il əvvəl

d) 196 il əvvəl

e) 198 il əvvəl

567.Teylorun elmi idarəetmə sistemi neçənci illərdə ölkə miqdarında tanınmağa başladı:

a) 1910 cu ildə

b) 1909 cu ildə

c) 1911 ci ildə

d) 1912 ci ildə

e) 1913 cü ildə

568. Teylorun Maqazin idarəetməsi kitabı neçənci ildə çap olunmuşdu?

a) 1903

b) 1904


c) 1905

d) 1906


e) 1907

569. Teylorun elmi idarəetmənin prinsipləri adlı əsrin neçənci illərdə çap ölunmuşdur?

a) 1911

b) 1915


c) 1912

d) 1913


e) 1914

570. Bürokratik idarəetmə nəzəriyyəsi kim tərəfindən meydana gəlmişdir?

a) Maks Veber

b) Henri Feyol

c) F,Teylor

d) Adam Smit

e) Frank Gilbert

571. Davranış idarəetmə nəzəriyyəsi kim tərəfindən formalaşmışdır?

a) Elton Mayo

b) Adam Smit

c) Frank Gilbert

d) Henri Fayol

e) Fridrix Teylor

572. İdarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kim olmuşdur?

a) H.Emerson

b) F.Moltgen

c) R.Robbi

d) M,Veber

e) A.Fayol

573. İlk dəfə özünüidarə nəzəriyyəsinin banisi kim olmuşdur?

a) J.Russo

b) L.Urvik

c) D.Ren

d) P. Driker

e) H.fayol

574.Yerli özünüidarəyə dəqiq tərəf neçənci ildə Avropa şurası üzvləri tərəfindən qəbul olunmuşdur?

a) 1985

b) 1986


c) 1987

d) 1988


e) 1989

575. İdarəetmədə kəmiyyət metodları məktəbini kim töhvə etmişdir?

a) F.Teylor

b) H.Fayol

c) F.Engels

d) A.Meyo

e) P.Drakeri

576.İdarəetmədə insan ehtiyatları nəzəriyyəsinin görkəəmli nümayəndəsi kim olmuşdur?

a) Quqlas Mak-Qredor

b) F.Engels

c) K.Devis

d) X.Pirson

e) D.Ren

577. Kim tərəfindən menecmenti digər insanların köməyi ilə yerinə yetirilən iş adlandırmışdır?

a) M.Follett

b) F.Engels

c) E.Meyyo

d) C.Barnardin

e) Mak-Qredor

578.Hansı alimin ölümündən sonra enerjili idarəetmə (1941) kitabı çap olunmuşdur? a) M.Follet

b) E.Meyo

c) C. Barnardin

d) Mak-Qredor

e) F.Teylor

579 Müasir idarəetmə şəraitində kollektivdə sağlam və əlverişli psixoloji mühit nə vaxt

yarana bilər?

a) Kollektivdə xoş əhval, sağlam mühit olduqda

b) Kollektivdə hərc-mərclik olduqda

c) Kollektivdə pis əhval ruhiyə olduqda

d) Kollektivdə rəhbərlik zəif olduqda

e) Kollektivdə nizam-intizam olmadıqda

580. Psixoloji mühit idarəetmə sistemində nə formalaşdırır?

a) Lider

b) Mühasib

c) Sex rəisi

d) Xəzinədar

e) Kadrlar şöbəsi

581. İstehsalın idarə edilməsi neçə bölmədən ibarətdir?

a) 6

b) 3


c) 2

d) 5


e) 1

582. İstehsalın idarə edilməsi elminin ümumi metodoloji əsasını nə təşkil edir?

a) Hakim iddeologiya

b) Hakim partiya

c) Hakim rəhbərlik

d) Hakim menecer

e) Yaxud digər amillər

583. İdarəetmə prosesinin əsas xüsusiyyətləri neçə hissədən ibarətdir?

a) 6 hissədən

b) 1 hissədən

c) 5 hissədən

d) 3 hissədən

e) 4 hissədən

584. İdarəetmə prosesində əməliyyatları neçə hissədə təsnifləşdirmək olar?

a) 5 hissədən

b) 1 hissədən

c) 2 hissədən

d) 3 hissədən

e) 5 hissədən

585. İdarəetmə prosesinin iqtisadi məzmunu nədir?

a) İdarəetmə prosesində istehsal və tədavül prosesinin bütün mərhələləri

b) İdarəetmə prosesində iqtisadi təhlil

c) İdarəetmə prosesində iqtisadi gəlir

d) İqtisadi problem

e) İqtisadi analiz

586. İdarəetmə prosesinin ən sadə forması hansılrdır?

a) Rəhbərin ona tabe olan kollektivdə fəaliyyəti

b) Rəhbərin kollektivdə davranışı

c) Rəhbərin kollektivdə öz başnalığı

d) Rəhbərin kollektivdə səhrənkarlığı

e) Rəhbərin kollektivdə fəaliyyətsizliyi

587. İdarəetmə prosesində əməliyyətları neçə üsulla təsnifləşdirmək olar?

a) 5

b) 6


c) 7

d) 4


e) 2

588.Attestasiyanın nəticələrinə görə müəssisə rəhbəri tutduğu vəzifəsinə layiq sayılmayan işçinin onun razılığı ilə neçə ay müddətinə başqa işə keçirmək səlahiyyətinə malikdir?

a) 2 ay

b) 1 ay


c) 3 ay

d) 4 ay


e) 5 ay

589. İdarəetmə sistemində maddi həvəsləndirmə:

a) İşçilərə mükafatlar vermək

b) İşçilərə töhmət vermək

c) İşçilərə məsuliyyətlə yanaşmaq

d) İşçilərə məsuliyyətsiz yanaşmaq

e) İşçilərə hörmətsiz yanaşmaq

590. Attestasiyanın məqsədi və keçirilmə qaydası kim tərəfindən izah olunur?

a) Rəhbər və komissiya üzvləri tərəfindən

b) Kadrlar şöbəsi trrəfindən

c) Mühasib tərəfindən

d) Sex rəisləri tərəfindən

e) Ümumi işçilər tərəfindən

591. Attestasiya komissiyasının protokolunu kim tərtib edir?

a) Komissiyanın katibi

b) Komissiyanın sədri

c) Komissiyanın üzvləri

d) Kadrlar şöbəsi

e) Baş mühasib

592.Attestasiya neçə ay keçdikdən sonra işçinin başqa işə keçirilməsnə, əmək müqaviləsinin ləğv yol verilmir?

a) 2 ay

b) 3 ay


c) 4 ay

d) 5 ay


e) 6 ay

593. Attestasiyanın işçinin hansı keyfiyyətlərini müəyyən etmək üçün əsas sayılır?

a) İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu

b) İşçinin tutduğu vəzifədəki səlahiyyətlərini

c) İşçinin tutduğu vəzifədəki nöqsanları

d) İşçinin tutduğu vəzifədəki əmək haqqını

e) İşçinin tutduğu vəzifədə reytinqini

594.İdarəetmədə sənədlərin növləri, onların məzmun və rəsmilləşdirilməsi üzrə ümumi tələblər məzmununa görə neçə qrupa bölünür?

a) 5 qrupa

b) 3 qrupa

c) 1 qrupa

d) 4 qrupa

e) 2 qrupa

595. İdarəetmədə sənədlərin layihələşdirilməsi neçə tələbə əməl etməlidir?

a) 8 tələbə

b) 2 tələbə

c) 4 tələbə

d) 5 tələbə

e) 6 tələbə

600. İdarəetmə sənədlərini tərtibində hansı əməlyyatlar ümumi kargüzarlığa aid edilir?

a) Sənədlərin tərtibi, çap edilməsi, saxlanılması, göndərilməsi

b) Sənədlərin səliqə ilə yazılması

c) Sənədlərin arxivlərə verilməsi

d) Sənədlərin dəqiq uçotunun aparılması

e) Sənədlərin qovluqlara tikilməsi

601. Kargüzarlığın aparılmasının düzgün təşkili kimə həvalə edilir?

a) Təşkilatın rəhbərinə

b) Təşkilatın mühasibinə

c) Kadrlar şöbəsinə

d) Şöbə müdirlərinə

e) Plan şöbəsinə

602. Azadlıq və tabeçilik kitabının müəllifi kim olmuşdur?

a) M.Follett

b) K.Devis

c) X.Pirson

d) C. Barnardin

e) F.Engels

603. Bələdiyyə orqanları hansı təşkilat tərəfindən maliyyələşir?

a) Özü-özünü maliyyələşdirir

b) Dövlət tərəfindən maliyyələşir

c) Vergi orqanları tərəfindən maliyyələşir

d) Səhiyyə işçiləri tərəfindən maliyyələşir

e) Kömrük işçiləri tərəfindən maliyyələşir

604. Bələdiyyə qərarları hansı formada qəbul olunur?

a) Bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə

b) Bələdiyyə Bələdiyyə nın sadə səs çoxluğu ilə

c) Bələdiyyə seçicilərinin sadə səs çoxluğu ilə

d) Bələdiyyə sənədinin göstərişinə görə

e) Bələdiyyə sənədinin əmrinə görə

605. Dövlətə məxsus olan torpaqlar satıla bilərmi?

a) Satıla bilməz

b) Satıla bilər

c) Bağışlana bilər

d) Bağışlana bilməz

606. Dövlət mülkiyyətinə əsaslanan müəssisələr hansıdır?

a) Əmlakı tamamilə dövlətə məxsus olan müəssisələr

b) Əmlakı bələdiyyəyə məxsus olan müəssisələr

c) Əmlakı özəl müəssisəyə məxsus olanlar

d) Əmlakı dövlətə məxsus olmayan müəssisələr

e) MML məxsus olan müəssisələr

607. Dövlətin idarəetmə sistemi nəyi təmin etməlidir?

a) Ölkənin məqsədyönlü inkişafını

b) Ölkənin ərzaq təminatı

c) Ölkənin valyuta ehtiyatını

d) Ölkənin neft ehtiyatı

e) Ölkənin qaz ehtiyatı

608. Bələdiyyə mənşələ ərəb sözü olmaqla nə ddeməkdir?

a) Şəhər idarəsi deməkdir

b) Dövlət idarəsi deməkdir

c) Dövlət qulluğu deməkdir

d) Özəl müəssisə deməkdir

e) Səhmdar cəmiyyət deməkdir

609. Dövlət müəssisələrinin əmlakları bölünə bilərmi?

a) Əmlak paylarının bölünmək hüququ olmayan

b) Əmlak paylarının bölünmək hüququ olan

c) Əmlak paylarının satışa çıxarmaq

d) Əmlak paylarının bağışlamaq

e) Əmlak paylarının dəyişmək

610.Dövlət müəssisələri təsiscilərin verdiyi hüquqdan asılı olaraq neçə kateqoriyaya bölünür?

a) 2


b) 1

c) 3


d) 5

e) 7


611. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi:

a) Müəssisə rentabelli və mənfəətlə işləməlidir

b) Müəssisə iri həcmli olmalıdır

c) Müəssisə çoxlu müqavillələr bağlamalıdır

d) Müəssisə çoxlu işçi götürməlidir

e) Müəssisə ziyanla işləməlidir

612. İnzibati məsuliyyətə cəlb etmək üçün şərt əsas götürülür.

a) 3


b) 4

c) 5


d) 6

e) 7


613. İdarəetmədə bazar iqtisadiyyatı hansı orqan tərəfindən tənzimlənir?

a) Dövlət tərəfindən

b) Qeyri dövlət təşkilatları tərəfindən

c) Özəl müəssisələr tərəfindən

d) Bələdiyyə orqanları tərəfindən

e) daxili bazarlar tərəfindən

614.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarəetməni təkmilləşdirməyin ən kəsərli aləti hansılardır?

a) Tənqid

b) Özünü tənqid

c) Mükafatlandırma

d) Həvəsləndirmə

e) Hədə qorxu gəlmə

615. Strateji idarəetmə dövrü neçə hissədən ibarətdir?

a) 3


b) 5

c) 6


d) 7

e) 8


616.Müəssisənin xarici mühitlə münasibətlərinin qurulmasında strategiya anlayışı neçənci əsrdə istifadə olunmağa başladı?

a) XX əsrin ortalarında

b) XX əsrin əvvəllərində

c) XX əsrin axırlarında

d) XIX əsrin əvvəllərində

e) XIX əsrin axırlarında

617. İdarəetmədə məsuliyyət nədir?

a) Həvalə olunmuş funksiyaları vaxtında və səmərəli yerinə yetrmək

b) Həvalə olunmuş funksiyaları müəyyənləşdirmək

c) Həvalə olunmuş funksiyaları təsnifləşdirmək

d) Həvalə olunmuş funksiyaları dəqiqləşdirmək

e) Həvalə olunmuş funksiyaları yerinə yetirməmək

618. İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi nədir?

a) İdarəetmənin bir mərkəzdə cəmləşdirilməsi

b) İdarəetmənin parakəndə yerləşdirilməsi

c) İdarəetmənin bir neçə yerdə cəmləşdirilməsi

d) İdarəetməni kompyuterlə idarə etmək

e) Yaxud heç birini etməmək

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə