İnzibati idarəetməYüklə 0,96 Mb.
səhifə3/3
tarix16.05.2018
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3
619. Firmanın müflisləşməsini göstərən ilkin əlamətlər arasında xüsusi yeri nə tutur.

a) Maliyyə göstəricilərinin dəyişməsi

b) Maliyyə göstəricilərinin artması

c) Maliyyə göstəricilərinin dəyişməməsi

d) Maliyyə göstəricilərinin hədsiz coxalması

e) Yaxud heç birinin olmaması

620. Sənayedə daha sonra yeni idarəetmə formalarının tətbiqinin əsasını qoyan alim kim olmuşdur?

a) E.Meyo

b) F.Teylor

c) C. Barnardin

d) Mak-Qredor

e) M.Follett

621. Firmanın müflisləşməsinin göstərən ilkin əlamətlər hansılardir?

a) Maliyyə göstəricilərinin dəyişməsi

b) İşçi qüvvəsinin dəyişməsi

c) Firmanın adının dəyişməsi

d) Firmanın istiqamətinin dəyişməsi

e) Firmanın rəhbərinin dəyişməsi

622. İdarəetmədə böhran Yunanca hansı mənada işlənir?

a) Qərar mənasında

b) Sərəncam mənasında

c) Təşkilat mənasında

d) firma mənasında

e) Səhimdar cəmiyyət mənasında

623. Dövlət qulluqçuları hansı istiqaməddən maliyyələşir?

a) Dövlət tərəfindən

b) Bələdiyyə tərəfindən

c) Gömrük orqanları tərəfindən

d) Vergi orqanları tərəfindən

e) Sahibkarlar tərəfindən

624. Rəhbər istehsalı yaxşı bilməklə nəyə əsaslanmalıdır?

a) Qabaqcıl texnalogiyaya

b) Qabaqcıl işçi qüvvəsinə

c) Yeni layihələrə

d) Yeni idarəçilik sisteminə

e) İşçilərin qüvvəsinə

625. İdarəetmədə Rəhbər üçün işgüzarünsiyyət necə olmalıdır

a) İşgüzar ünsiyyətə nail olmaq son dərəcə vacibdir

b) Ünsiyyətə nail olmaq vacib deyil

c) İdarəetmədə maliyyə dəstəyi yaratmalı

d) İşçi qüvvəsinin çoxaltmalı

e) İşçi qüvvəsinin azaltmalı

626. İdarəetmə üslubunun formalaşmasında rəhbərlə yanaşı nə mühüm rol oynayır?

a) Kollektiv

b) Mühasib

c) Sex rəisi

d) Menecer

e) Rəhbər

627. İdarəetmədə liderin ən mühüm qabiliyyəti hansılardir?

a) Hakimiyyəti idarəetmək

b) Hakimiyyəti əldən vermək

c) Hakimiyyəti idarəedə bilməmək

d) Hakimiyyəti zorakılıqla idarəetmək

e) Hakimiyyəti ətrafındakıların diktəsi ilə idarəetmək

628. Müəssisə rəhbəri hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır?

a) Bütün işçilərə eyni , bərabər baxmalı və diqqətli olmalıdır?

b) İşçilərə laqeyd münasibət bəsləməli

c) İşçilərə qarşı diqqətsiz olmalı

d) İşçilərə qarşı kobud olmalı

e) İşçilərə qarşı tələbkar olmalı

629. Menecmentin pionerləri sirasinda kimi fərqləndirmək olar?

a) H.Myunsterberq

b) S.Hyumen

c) Q. Taun

d) F.Teylor

e) M. Follet

630. İdarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət gösterilməsinin təmin etmək üçün savadlı rəhbərlik etməyin neçə şərtinə əməl etmək lazımdır?

a) Üç başlıca şərtinə

b) Dörd başlıca şərtinə

c) Beş başlıca şərtinə

d) Altı başlıca şərtinə

e) İki başlıca şərtinə

631.Bələdiyyə orqanları hansı təşkilat tərəfindən maliyyələşir?

a) Özü-özünü maliyyələşdirir

b) Dövlət tərəfindən maliyyələşir

c) Vergi orqanları tərəfindən maliyyələşir

d) Səhiyyə işçiləri tərəfindən maliyyələşir

e) Kömrük işçiləri tərəfindən maliyyələşir

632.Bələdiyyə qərarları hansı formada qəbul olunur?

a) Bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə

b) Bələdiyyə Bələdiyyə nın sadə səs çoxluğu ilə

c) Bələdiyyə seçicilərinin sadə səs çoxluğu ilə

d) Bələdiyyə sənədinin göstərişinə görə

e) Bələdiyyə sənədinin əmrinə görə

633.Dövlət qulluqçuları hansı istiqaməddən maliyyələşir?

a) Dövlət tərəfindən

b) Bələdiyyə tərəfindən

c) Kömrük orqanları tərəfindən

d) Vergi orqanları tərəfindən

e) Sahibkarlar tərəfindən

634.Dövlətə məxsus olan torpaqlar satıla bilərmi?

a) Satıla bilməz

b) Satıla bilər

c) Bağışlana bilər

d) Bağışlana bilməz

635.Rəhbər istehsalı yaxşı bilməklə nəyə əsaslanmalıdır?

a) Qabaqcıl texnalogiyaya

b) Qabaqcıl işçi qüvvəsinə

c) Yeni layihələrə

d) Yeni idarəçilik sisteminə

e) İşçilərin qüvvəsinə

636. Kadrlarla işin əsasını nə təşkil edir?

a) Sistematik olaraq qiymətləndirilməsi

b) Ali təhsilli olməları

c) Orta təhsilli olmaları

d) Sistematik olaraq qiymətləndirilməməsi

e) Ali təhsilli olmamaları

637. Rəhbərin ən mühüm vasitələrindən birini göstərin:

a) Qərarların düzgün qəbul edilməsi

b) Qərarların düzgün qəbul edilməməsi

c) Qəraraların heç qəbul edilməməsi

d) Qərarların özbaşına qəbul etməsi

e) Qərarları məsləhətməmiş qəbul etməsi

638. İdarəetmədə qərarlar necə başa düşülür?

a) Təşkilatda baş verən əsas əməliyyatlar

b) Təşkilatda baş verən uğursuzluqlar

c) Təşkilatda baş verən hadisələr

d) Təşkilatdakı vəzifələrin təsnifləşdirilməsi

e) Təşkilatdakı mükafatlandırma metodları

639. Dövlət müəssisələrinin əmlakları bölünə bilərmi?

a) Əmlak paylarının bölünmək hüququ olmayan

b) Əmlak paylarının bölünmək hüququ olan

c) Əmlak paylarının satışa çıxarmaq

d) Əmlak paylarının bağışlamaq

e) Əmlak paylarının dəyişməsi

640. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər hansı cəmiyyətlər adlanır?

a) Bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən cəmiyyət

b) Dövlət tərəfindən təsis edilən şirkətlər

c) Bələdiyyə tərəfindən yaranan komissiyalar

d) Vergi orqanları tərəfindən yaranan komissiyalar

e) Açıq tipli məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər

641..Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri necənci ildə kecirilmişdir? 1. 12 dekabr 1999-cu ildə

 2. 12 dekabr 1995- ci ildə

 3. 17 noyabr 1991-ci ildə

 4. 12 aprel 2001-ci ildə

 5. 28 may 2008-ci ildə

642..Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasinin hansi maddələri Bələdiyyələrəin hüquqi statusunu müəyyən edir?

 1. 142-146 maddələri

 2. 54-58 maddələri

 3. 120-128 maddələri

 4. 8-12 maddələri

 5. 132-141 maddələri

643.500 nəfərdən 1000 nəfərdək əhalisi olan ərazilərdə bələdiyyə üzvlərinin sayı neçə nəfər olmalıdır? 1. 7

 2. 5

 3. 15

 4. 9

 5. 12

644. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə üzvlərinin vəzifələrinə aid deyil.

 1. Vətəndaşları bütün vergilərdən azad etmək

 2. Vətəndaşlarla daimi ünsiyyətdə olmaq

 3. Onlarla ayda ən azı 1 dəfə görüşlər təşkil etmək

 4. Səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərarları icra etmək

 5. Hər 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq seçicilərə hesabat vermək

645..Aşağıdakılardan biri yerli (bələdiyyə) vergilərinə aid deyil. 1. Aksiz vergisi

 2. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi

 3. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi

 4. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

 5. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

646.Azərbaycanda torpaq üzərində mülkiyyətin hansı formaları vardır?

1. dövlət

2. bələdiyyə

3. kollektiv

4. səhmdar

5. xüsusi

A) 1,2,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 3,4

E)1,5
647.Mülkiyyət dedikdə nə başa düşülür?A) mülkiyyət investisiya və istehlak şeylərinin mənimsənilməsini səciyyələndirən istehsal, bölgü və istehlak prosesində insalar arasında meydana çıxan və tarixən dəyişən münasibətlər sistemidir

B) mülkiyyət elə bir münasibətdir ki, bura istehsal, bölgü, mübadilə və istehlakla bağlı bütün iqtisadi münasibətlə və bu münasibətlər tənzimlənməsi metodları daxildir

C) mülkiyyər münasibətlər sistemi olaraq özündə alqı-satqı prosesini cəmləşdirir

D) mülkiyyət dövlət tərfindən tənzimlənən iqtisadi münasibətlərin təzahür formasıdır

E) mülkiyyət iqtisadi, sosioloji, siyasi, hərbi, ekoloji və s. münasibətlər sistemidir.

648.Azərbaycan Respublikası daha çox hansı bərpa olunmayan təbii resurslarla zəngindir?

A) neft və təbii qaz ehtiyatları

B) meşə ehtiyatları

C) torpaq ehtiyatları

D) heyvanat aləmi

E) mineral su ehtiyatları

649. Yerli özünüidarə anlayışı nədir?

A) Yerli özünüidarə orqanlarının qanun çərcivəsində, məsuliyyəti öz üzərinə göturmək və yerli əhalinin mənafeyi naminə dövlət işlərinin boyük bir hissəsini nizama salmaq və onu idarə etmək hüquqi və real bacarığı başa düşülür.

B) Dövlətin maliyyə siyasətinin həyata kecirilməsini və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini sürətləndirən iqtisadi anlayişdır.

C) insanların öz şəxsi təsərrüfatlarının idarə edilməsi kimi başa düşülür.

D) Dövlətin təbii sərvətlərindən düzgün və səmərəli istifadə etməsidir.

E) bütün variantlar doğrudur.

650.”Bələdiyyələtin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 2 iyul 1999-cu ildə

B) 3 may 1995-ci ildə

C) 12 noyabır 1997-ci ildə

D) 5 aprel 2003-cü ildə

E) 17 oktayabr 2001-ci ildə

651. Bələdiyyə mülkiyyətinə nələr daxildir?

A) Bələdiyyələrə məxsus bütün növ daşınar və daşınmaz əmlaklar.

B) Vətəndaşların şəxsi istifadəində olan əmlaklar.

C) Dövlət müəsissələri , məktblər, tibb ocaqları və s.

D) Parklar, yollar, su hövzələri və qoruqlar.

E) Yeraltı və yerüstü sərvətlər.

652. Bələdiyyə üzvüləri necə təyin olunur?

A) Bələdiyyə seçkilərində eçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiysı tərəfindən təstiq edilmiş şəxslərdir.

B) İcra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş şəxslərdir.

C) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən olunur.

D) Mill Məclis tərəfindən seçilən çəxslərdir.

E) Prezident tərəfindən təyin olunur.

653. Bələdiyyələrin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunu ilə məyyənləşdirilir?

A) “Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu.

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.

C) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

D) “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan respublikasının qanunu

E) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

654.Bələdiyyə seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı xərclər necə maliyyələşdirilir?

A) Azərbaycan Respublikasının dövlət və bələdiyyə büdcəsi hesabına.

B) Dünya Bakının ayırdığı vəsait hesabına.

C) Əhalidən əlavə ödənişlərin yiğılması hesabına.

D) Xeyriyyə təşkilatlarının vəsaiti hesabına.

E) Büdədən kənar fondların vəsaiti hesabına.

655. Bələdiyənin sədri neçə müəyyən edilir?

A) Bələdiyyə üzvülərinin gizli və ya açıq səsverməsi ilə.

B) Prezident tərəfindən müəyyən edilir.

C) İcra hakimiyyəti müəyyən edir.

D) Milli Məclis müəyyən edir

E) Seckilərdə ən çox səs toplamış bələdiyyə üzvü sədr təyin olunur.

656.Bələdiyyə üzvülərinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda itirilmiş hesab edilir.Biri yanlışdır.

A) Sərxoş olduqda

B) Vəfat etdikdə.

C) Məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş hesab edildikdə.

D) Barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü olduqda.

E) Azərbaycan Respublikasının vətəndalığından çıxıb başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etdikdə.

657. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir?

A) 5 il

B) 6 il


C) 10 il

D) 7 il


E) 15 il

658. Kimlər bələdiyyələrə üzv seçilə bilərlər?

A) Yaşı 21-dən yuxarı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

B) Yaşı 18-dən yuxarı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

C) Yalniz ali təhsilli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

D) Yalnız Azərbaycan Respublikasının kişi vətəndaşları.

E) İcra hakimiyyətində işləyən vəzifəli şəxslər.

659. Əhalisini sayı 5 mindən 10 minədək olan ərazilərdə neçə bələdiyyə üzvü seçilir?

A) 11

B) 10


C) 6

D) 12


E) 16

660.Əhalisinin sayı 5000 nəfərdən az olan ərazilərdə bələdiyyə üzvülüyünə namizədliyini irəli sürmüş hər bir vətəndaş ən azı neçə seçici imzası toplamalıdır?

A) 15

B) 30


C) 100

D) 500


E) 50

661. Ərazi seçki komisiyyaları üzvülüyünə namizəd göstərilənlərin siyahılarını nə vaxt elan edirlər?

A) Seçkilərə ən geci 24 gün qalmış.

B) Seçkilərə ən geci 60 gün qalmış.

C) Seçkilərə 10 gün qalmış.

D) Seçkilərə 1 həftə qalmış.

E) Seçkilərə 3 gün qalmış.

662. Bələdiyyələrə seckiləri kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikasinin prezidenti

B) Milli Məclis

C) Nazirlər kabineti

D) Əhali


E) Ədliyyə naziri

663. Aşağıdakılardan hansi dövlətin iqtisadi tənzimlənmə istiqamətlərinə aid deyil?

A) İnzibati tənzimlənmə.

B) Pul-kredit tənzimlənməsi

C) Büdcə tənzimlənməsi

D) Sosial tənzimlənməsi

E) Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi.

664. İdarəetmənin metodlarına daxildir:

1. İnzibati 2. Sosial 3. Psixoloji

4. İqtisadi 5. Siyasi 6. Sosial-psixoloji

A) 1.4.6 B) 1.2.4 C) 1.3.4 D) 2.4.5 E) 1.4.5

665. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin funksiyalarına aid deyil?

A) Bölüşdürmə

B) Planlaşdırma

C) Təşkiletmə

D) Aparıcılıq

E) Nəzarət

666.Dövlət müliyyətinə daxil olan hansı obyektlər ilk növbədə bələdiyələrin mülkiyyətinə verilir?

A) İnzibati binalar, otaqlar və avadanlıqlar.

B) Sosial təyinatlı obyektlər və parklar.

C) Torpaq sahələri, zavodlar.

D) Xidmət sahələri, yollar, parklar.

E) İnzibati binalar, torpaq sahələri, zavodlar.

667. Kim bələdiyyə qulluçusu hesab edilir?

A) Yerli özünüidarəetmə orqanlarında təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli əsaslarla xidmət göstərən şəxs.

B) Yerli özünüidarəetmə orqanlarında təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişsiz əsaslarla xidmət göstərən şəxs.

C) İcra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunan və xidmət göstərən şəxs.

D) Əhali tərəfindən seçilən və təmənnasız xidmət edən şəxs.

E) Bələdiyyə qulluqçusu əhalinin rəğbətini qazanan və təmənnasız xidmət edən şəxs hesab olunur.

668. Növbəti büdcə ili üçün yerli büdcənin layihəsi hansı tarixədək təstiq edilir.

A) Cari ilin dekabr ayının 25-dən gec olmayaraq.

B) Yeni maliyyə ilinin yanvar ayının 5-nə dək.

C) Yeni maliyyə ilinin yanvar ayının 5-nə dək.

D) Cari ilin dekabr ayının 1-dək.

E) Cari ilin oktayabr ayının 9-dan gec olmayaraq.

669. Təstiq edilmiş bələdiyyə büdcələri hansı orqanlar tərəfindən dəyişdirilə bilər?

A) Bələdiyyənin qərarı ilə

B) İcra hakimiyyətinin qərarı ilə

C) Maliyyə nazirliyinin qərarı ilə

D) Milli Məclisin qərarı ilə

E) Nazirlər Kabinetini qərarı ilə.

670. Bələdiyyələr dövlət büdcəsinə dotsiyaya ehtiyacı olması barədə büdcə layihəsini nə zaman təqdim etməlidir?

A) Maliyyə ilinin may ayının 1-nə dək.

B) Cari ilin may ayının 1-nə dək.

C) May ayının 25-dən gec olmayaraq.

D) Cari ilin dekabrn 25-dən gec olmayaraq.

E) Maliyyə ilinin 1-ci rübündən gec olmayaraq.

671.Dövlət bücəsindən bələdiyyələrə ayrılmiş məqsədli vəsaitlərin icrasına kimlər nəzarət edir?

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları.

B) Bələdiyyə üzvüləri

C) Bələdiyyə üzvülərindən təşkil olunmuş xüsusi komissiya.

D) Yerli əhali

E) Müstəqil auditorlar.

672. Bələdiyyələrin daimi və əsas komissiyalarının əsas vəzifələri hansı qanun ilə müəyyən edilir?

A) “ Bələdiyyələrin statusu haqqında” qanunla.

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə.

C) “Bələdiyyələrin daimi və əsas komissiyaları” haqqında əsasnamə ilə.

D) Nazirlər Kabinetini müvafiq qərarı ilə.

E) Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu ilə.

673. Bələdiyyələrin daimi və əsas komissiyalarının tərkibi azı neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

A) 3

B) 2


C) 5

D) 4


E) 6

674. Bələdiyyələrin daimi və əsas komissiyalarının icalsı nə zaman səlahiyyətlidir?

A) Üzvülərin yarıdan çoxu iştirak etdikdə.

B) Bələdiyyə sədri iştirak etdikdə.

C) Üzvülərin biri iştirak etdikdə.

D) Sədr və bir üzv iştirak etdikdə.

E) Komissiya və bələdiyyə sədri iştirak etdikdə.

675. Azərbaycanda özünüidarəetmə qurumunun aşağıdakı hansı formaları var?

1. Mərkəzi idarələr, yəni dövlət və yerlərdəki icra hakimiyyəti orqanları.

2. Məhkəmə orqanları.

3. Yerli özünüidarələr, yəni bələdiyyələr.

4. Qanunverici və icraedici orqanlar.

A) 1,3 B) 2,4 C) 1,2 D) 1,2,3 E) 4.

676. Yerli özünü idarəetmə forması kimi bələdiyyələrin mühüm əhəmiyyətinə aid deyil:

A) Bələdiyyə büdcəsi xarici təşkiltlar tərəfindən formalaşdırılır.

B) Bələdiyyələr ayrıca büdcəyə və mülkiyyətə malik olurlar.

C) Yerli məsələlərin həllində muxtariyyətə və mustəqilliyə malikdirlər.

D) Seçkili hakimiyyətə gələn, qərarverən və icraedici vahidləri var.

E) Hüquqi şəxs statuslu qeyri-dövlət təşkilatıdır.

677. İqtisadiyyatın idarəedilməsinin təşkilati quruluşunu müəyyən edən parametrlərə aid deyil:

A) İdarəetmənin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi.

B) İdarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirmə səviyyəsi.

C) Müasir vəziyyətdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasət.

D) İdarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı.

E) Dövlət idarəçiliyində işləyən idarəetmə heyyətinin tərkibi və peşəkarlıq səviyyəsi.

678. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə nə vaxt xitam verilə bilər. Biri yanlişdır.

A) Elmi yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda

B) Bələdiyyə seckiləri zamanı səslərin düzgun hesablanmadığı aşkar edildikdə

C) Öz arzusu ilə bələdiyyə üzvliyindən cıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

D) Qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarında məhsul vəzifə tutduqda

E) Bələdiyyənin nizamnaməsində göstərilən müddətdə bələdiyyə iclaslarını

Üzürsüz səbəbdən buraxdıqda

679. Bələdiyyələrin icra orqanı ...............?

A) bələdiyyənin icra aparatıdır.

B) bələdiyyənin sədridir.

C) bələdiyyənin müavinidir.

D) bələdiyyə üzvləridir.

E) yerli icra nümayəndələridir.

680. Kimlər bələdiyyə üzvü secilə bilər?

A) müəllimlər

B) hakimlər

C) din xadimləri

D) icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri

E) hərbi qulluqçular

681. Planlaşdırmanın özünəməxsus prinsipləri aşağıda göstərilmişdir. Biri yanlışdır.

A) irrasionallıq

B) rasionallıq

C) əsaslandırma

D) operativlik

E) optimallıq

682. Əhalisinin sayi 100000 –dən cox olan ərazilərdə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq ücün hər bir vətəndaş ən azı neçə seçici imzası toplamalıdır?

A) 500


B) 200

C) 125


D) 100

E) 350


683.İdarəetmə metodu olan inzibati-sərəncam metodunun aşağıdakı təsir vasitələri mövcuddur. Biri səhvdir.

A) Pul-kredit siyasəti

B) Təşkilati normalaşdırma

C) Təşkilati planlaşdırma

D) Təşkilati layihələşdirmə

E) İnzibati-sərəncamverici təsir

684. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyələrə aid edilə bilməz?

A) bələdiyyələrin seçkili olmamasi

B) yerli özünüidarə formasıdır

C) bələdiyyələrin seçkili olması

D) hüquqi statusunun olmasi

E) müstəqil büdcəyə malik olmasi

685. Yerli vergilərin müəyyən edilməsinin əsasları aşağıdakılardan hansılardır?

1.vergitutma obyekti

2.vergitutma subyekti

3.vergitutma bazası

4.vergi dərəcəsi

5.vergi siyasəti

A) 1.3.4 B) 1.2.3 C) 2.4.5

D) 3.4.5 E) 1.2.5

686.Bələdiyyələrin təşkilinin əsas prinsipləri aşağıda göstərilmişdir. Biri səhvdir.

A) Hüquqi statusunun olmaması

B) Yerli özünüidarə orqanlarının dövlət hakimiyyəti orqanlarından təşkilati cəhətdən ayrılığı

C) Bələdiyyələrin seçkili olması

D) Yerli özünüidarənin təşkilinin fəaliyyət göstərməsinin qanuni çərcivəyə salınmasi

E) Ümumdövlət əhəmiyyətli işlərin görülməsində bələdiyyə və hökumət orqanlarının birgə fəaliyyət göstərməsi

687.Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. Biri səhvdir.

A) Torpaqlardan haqqı ödənilmədən istifadə edilməsi

B) Torpaqlarin məqsədli təyinatı üzrə istifadə edilməsi və dövriyyədən əsassız çixarilmasına yol verilməməsi

C) Torpaqların münbit qatının bərpası, artırılması, mühafizəsi və təbii və antropogen təsirlərdən qorunması

D) Torpaqlardan haqqi ödənilməklə istifadə edilməsi

E) Torpaqların xüsusi mülkiyyətə ,istifadəyə və icarəyə verilməsində qanunvericiliyə və sosial ədalət prinsiplərinə əməl edilməsi

688. Bələdiyyə maliyyəsinə daxil deyil.

A) Əhalinin real pul gəlirləri

B)Yerli büdcə vəsaitləri

C) Bələdiyyənin büdcədənkənar fondları

D) Yerli özünüidarəetmə orqanlarına mənsub olan dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızları

E) Bələdiyyə mülkiyyətində olan sair pul vəsaitləri

689. Azərbaycanda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti kimə məxsusdur?

A) Prezidentə

B) Millin Məclisə

C) Nazirlər kabinetinə

D) Təhsil nazirliyinə

E) Ali məhkəməyə

690.Milli sərvət dedikdə nə başa düşülür?

A) Ölkədə millətin tarix müddətində əldə etdiyi və malik olduğu bütün maddi nemətlərin məcmusudur

B) Ölkədə mövcud təbii ehtiyatların məcmusudur

C) Ölkədə mövcud torpaq, su, meşə, insan resurslarının məcmusudur

D) Milli sərvət ölkədə və xaricdə istehsal olunmuş mövcud əmtəə və xidmətlərin məcmusudur

E) Milli sərvət yeraltı və yer üstü sərvətlərin məcmusudur

691. Aşağıdakılardan hansını dövlət orqanlarına aid etmək olmaz?

a) Qeyri-hökümət orqanları

b) Nümayəndəli orqanları

c) İcra-sərəncam orqanları

d) Məhkəmə orqanları

e) Konstitusiya nəzarəti orqanları

692. Nümayəndəli dövlət orqanlarına hansı aiddir?

a) Qanunverici təsisatlar və yerli özünüidarə orqanları

b) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

c) Yerli icra-sərəncam orqanları

d) Hüquq-mühafizə orqanları

e) Nazirliklər, baş idarələr, digər mərkəzi idarələr

693. Aşağıdakılardan hansı dövlət funksiyalarının ümumi cəhətlərinə aiddir?

a) Bütün variantlar doğrudur

b) Dövlətin hər bir funksiyasının məzmunu dövlət fəaliyyətinin yekcins tərəflərinin məcmunundan ibarətdir

c) Xüsusi müəyyən fəaliyyət üçün təsis edilən çoxsaylı dövlət orqanlarının funksiyalarından fərqli olaraq , dövlətin funksiyaları onun fəaliyyətini bütünlüklə əhatə edir

d) Dövlətin funksiyaları kompleks, ümumuləşdirilmiş xarakter daşıyır

e) Dövlətin funksiyalarını dövləti fəaliyyəti növlərindən fərqləndirmək lazımdır

694. Aşağıdakılardan hansı dövlətin daimi funksiyalarına aiddir?

a) İqtisadiyyatın daha optimal rejimdə inkişafının strateji istiqamətlərinin işlənib hazırlanması

b) Tibbi fəlakətlərin aradan qaldırılması

c) Böyük miqyaslı qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması

d) Konstutsiyaya zidd çıxışların aradan qaldırılması

e) Bütün variantlar səhvdir

695. Aşağıdakılardan hansı dövlətin daxili funksiyalarına aid deyildir?

a) Başqa dövlətlərdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq

b) Hüquq qaydasının mühafizəsi

c) Maliyyə nəzarəti

d) İqtisadi funksiyya

e) Sosial funksiya

696. Dövlət orqanlarının icra-sərəncam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində yaranan ictimai münasibətləri aşağıdakılardan hansı tənzimləyir?

a) İnzibati hüquq

b) Əmək hüququ

c) Ailə hüququ

d) Mülki hüquq

e) Torpaq hüququ

697. İqtisadi ərazi məfhumu altında nə başa düşülür?

a) Bizi əhatə edən maddi dünyanın müəyyən bir iqtisadi hissəsi nəzərdə tutulur

b) Bizim yaşadığımız ərazi

c) Ərazinin strukturu

d) Regional ərazi

c) Müxtəlif ərazilərin toplusu

698. Demokrafik cəmiyyətin idarə olunması hansı sistemdə mühüm yer tutur?

a) Özünüidarə etmə sistemi

b) Dovlət idarəçilik sistemi

c) Qarışıq sistem

d) Hüquqi sistem

e) İnzibati sistem

699.Azərbaycanda inzibati ərazi vahidlərinin idarə olunmasının əsasları hansı əsasnamədə öz əksini tapmışdır?

a) “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə”də

b) Azərbaycan Respublikasının əsas qanununda

c) Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi əsasnamələrdə

d) Regional siyasətin əsasları haqqında qanunda

e) Dövlətin mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında əsasnamədə

700.Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə kim rəhbərlik edir?

a) Prezident

b) Nazirlər Kabineti

c) Baş nazir

d) Prezident aparatı

e) Milli Məclis

Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F.Ə

Kafedranın müəllimi: b/m. Əlizadə Ş.S. ass. Məmmədova X.F.

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə