Ipek böcegi ve tohumu yetiSTiRilmesi ve muayene ve satilmasi hakkinda kanunYüklə 31,28 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü31,28 Kb.
#28974

667

IPEK BÖCEGI VE TOHUMU YETiSTiRiLMESI VE

MUAYENE VE SATILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarasi : 859

Kabul Tarihi : 26/5/1926

Yayimlandigi R. Gazete : Tarih : 19/6/1926 Sayi: 402

Yayimlandigi DÜstur : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1196


*

* *


Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge giren

yönetmelik için, " Yönetmelikler Külliyati"nin kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakiniz.

*

* *Madde 1 - Türkiye dahilinde Ipek böcegi tohumu yetistirilmesi veya

yetistirilip satilmasi, bilmübadele veya meccanen verilmesi veya muayenesi

Ziraat Vekaletinden mezuniyet istihsaline mütevakkif olup isbu muamelat

mezkür vekaletin her daim teftis ve murakabesi altindadir.

Madde 2 - Birinci maddede zikrolunan mezuniyet ancak Türkiye veya

ecnebi ipek böcekçilik veya ziraat mekteplerinden basahadetname nes'et edip

komisyonu mahsus huzurunda isbati liyakat eyliyenlere ita olunur.

Madde 3 - Bu kanunun nesrinden mukaddem ipek böcegi tohumu yetistiren

eshas veya müessese müdürlerinin hamil olduklari sahadetnamelerini iki sene

zarfinda komisyonu mahsusa tasdik ettirmeleri mecburidir.

Madde 4 - Türkiye'de pastör yani kese usulünden gayri bir tarzda ipek

böcegi tohumu istihsali memnudur.

Madde 5 - Ipek böcegi tohumu yetistirmek üzere böcekçilik edecek

olanlarin veya ikinci maddede zikrolunan müessese müdürlerinin her sene

nisan iptidasina kadar sahadetnamelerinin nevi, tarih ve numarasini ve

açacaklari tohum miktarini ve kimden ve nereden aldiklarini ve böcekhaneleri-

nin adreslerini müs'ir bir beyanname tanzim edip mahallin ziraat müdür veya

memurlarina vermeleri ve memuriyeti mezküreden birer ilmühaber almalari

mesruttur. Tohumculara,koza satmak isteyenler dahi ayni mecburiyete tabidirler.

Madde 6 - Ihtiyacati zatiyesi için tohum istihsal edenler yukarida

zikrolunan mevat ahkamindan müstesnadirlar.

KANUNLAR, SUBAT 1989 (Ek- 3)

668
Madde 7 - Ziraat müdür veya memurlugunca tescil edilip beyanname almamis

olanlardan alinan kozalardan tohum istihsal ve füruhtu memnudur.

Madde 8 - Tohumcular kelebeklerin muayenesine nerede ve ne tarihte

baslayacaklarini on bes gün evvel ziraat müdür veya memurlarina bildirmege

mecburdurlar.

Madde 9 - IstIhsal olunan tohumlarin satiliga çikarilabilmeleri veya

herhangi bir suretle ita edilebilmeleri için yirmi beser gramdan ibaret birer

onsluk delikli kutular içerisine vazolunmalari lazimdir.

Bu kutular üzerlerine de tohumun nevi, siklet ve evsafiyle müstahsilinin

ismi, adresi ve alameti farikasi vazolunur.

Harice ihraç olunacak kutular muhteviyatinin yirmi beser gramliktan asagi

ve elliser grama kadar olmak üzere yukari olabilmesi caizdir.

(Son fikra Mülga : 21/2/1963 - 210/6 md.)

Madde 10 - Mezuniyet istihsal ve beyanname alan eshasin böcekhanelerinde

bayginlik veya karataban hastaliginin mevcudiyeti fennen tahakkuk ettikte o

mahal kozalarindan tohum istihsali menedilir.

Madde 11 - Memaliki ecnebiyeden Türkiyeye her ne nam tahtinda olursa

olsun ipek böcegi tohumu ithali memnudur.

Ziraat Vekaletince görülecek lüzuma mebni memaliki ecnebiyeden celp ve

ithal edilecek olan ipek böcegi tohumlari bu kayittan müstesnadirlar.

Madde 12 - Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde mintikanin ihtiya-

catina kifayet edecek miktarda dut fidanliklari ihdas olunur.

Madde 13 - Mahalli ziraat müdür veya memurlarinin inhasi üzerine bes

yasina dahil olmus beher 400 dikili dut agaci için yalniz bir defaya mahsus

olmak üzere Ziraat Vekaletince yüz lira mükafat ita olunur. Su kadar ki bir

zata verilen mükafatin yekünu bes yüz lirayi tecavüz etmez.

Madde 14 - Müçtemi bir halde ve asgari on dönüm miktarinda yeniden

ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihdasindan itibaren on sene müddetle arazi

vergisinden muaftirlar.

Madde 15 - Senevi iki bin kilo yas koza istihsal eyliyen eshas ile ipek

böcekçilik kooperatif veya sirketlerine mecmu bedeli biner lirayi tecavüz

etmemek sartiyle Ziraat Vekaleti tarafindan alat ve edevat ve levazimi fenniye

ita olunur. Miktari istihsalat son iki senenin vasatisine göre tayin ve

takdir edilir.

Alat ve edevat ve sairenin tevdiinden itibaren bes sene zarfinda hüsnü

istimal eyliyenlere alat ve levazimi mezküre kati olarak terk ve tahsis

kilinir.

Madde 16 - Ziraat Vekaleti tarafindan dahil ve hariçten tedarik ve

celbolunan ipek böcegi tohumlarinin tohumculara berayi islah ve tesvik

meccanen tevzii caizdir .

Madde 17 - ZIraat Vekaleti münasip gördügü mahallerde ipek böcegi

tohumlarinin kislaklari olmak üzere soguk hava mahzenleri insa ve idare eder.

Bu mahzenlerde üç ay müddetle tohumcular veya tohum ticaretiyle istigal

edenler tohumlarini meccanen muhafazaya mecburdurlar. Kislatilan tohum

kutulari üzerlerine Ziraat Vekaletince ayrica birer etiket yapistirilir.

Madde 18 - Ipek böcegi hastaligi zuhur eden mahallerde Ziraat Vekaletince

tamimen veya ilan suretiyle tavsiye edilecek olan tedabiri fenniyeyi böcek

besleyenler tamamen tatbika mecburdurlar.

669
Madde 19 - Ipek böcegi besleyenler her sene nihayet agustosun on besine

kadar açmis olduklari tohumlarin miktar, nevi ve mahreçleriyle istihsal

eyledikleri yas koza miktarini ve bu kozalarin rengini ve beher onstan alinan

miktari ve nerede ve kaça sattiklarini ve sair malümati ihsaiyeyi kendilerine

tevzi edilen cetvel mucibince imla ve mahalli ziraat müdür veya memurluklarina

tevdi ve irsale mecburdurlar.

Madde 20 - Bu kanunun mevat ve ahkamina mugayir olarak tohum istihsal

edenlerin yedlerinde veya sattiklari mahallerde tutulan tohumlar bir kita zabit

varakalari tanzim edilerek zapt ve müsadere olunurlar. Ikisi idare heyeti

azasindan ve biri ziraat müdür veya memur veya ipek böcegi müfettisinden

ibaret olmak üzere üç zattan mütesekkil komisyon huzurunda bu gibi tohumlar

ihrak edildigi gibi müstahsilleri de birinci defasinda mezkür komisyon

marifetiyle ve gayri kabili temyiz olmak sartiyle yüz liradan bes yüz liraya

kadar ve tekerrürü halinde ise iki misli ceza ile tecziye olunurlar. Isbu

cezanin nisfi muhbirine ita olunur.

Madde 21 - Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde nümune

böcekhaneleriyle bir aded ipek böcegi laboratuvari insa ve berveçhi ati kadro

mucibince de mezkür müesseseler idare olunur:

A) Laboratuvar kadrosu

1 Müdür


2 Asistan

Miktari kifayede müstahdemin

B) Bir nümune böcekhanesi kadrosu

1 Müdür


1 Muallim

Miktari kifayede müstahdemin

Madde 22 - Müessesati hususiye ve saireyi teftis ve murakabe etmek üzere

münasip miktarda ipek böcegi müfettisleri tayin ve istihdamina Ziraat Vekale-

ti mezundur.

Madde 23 - Isbu kanunun ahkaminin sureti tatbikiyesi için Ziraat

Vekaletince bir talimatname tanzim kilinir.

Madde 24 - 10 mayis 1322 tarihli nizamname mülgadir.

Madde 25 - Isbu kanun tarihi nesrinden muteberdir.

Madde 26 - Isbu kanunun ahkaminin icrasina Ziraat, Maliye, Dahiliye

ve Adliye Vekilleri memurdur.

671
859 SAYILI KANUNDA EK VE DEGISIKLIK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIGI KANUN VE HÜKÜMLERI GÖSTERIR LISTE

YÜrürlükten Kaldiran Mevzuatin

Yürürlükten Kaldirilan -------------------------------

Kanun ve Kanun Hükümleri Tarihi Sayisi Maddesi

--------------------------------------- -------- ------- ------------

26/5/1926 tarih ve 859 sayili Kanunun

9. maddesinin son fikrasi 21/2/1963 210 6

672
859 SAYlLI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE

Kanun Yürürlüge

No. Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler giris tarihi

------- --------------------------------------------------------------210 ---- 28/2/1963

Yüklə 31,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə