"İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ" kafedrası "Mikroiqtisadiyyat" fənnindən yoxlama testləriYüklə 0,79 Mb.
səhifə2/7
tarix09.07.2018
ölçüsü0,79 Mb.
#56150
1   2   3   4   5   6   7

 • Planlı.

 • Sosial yönümlü.

 • Milli.

  70. Bütöv müəssisələrin və təsrrüfatların alqı-satqısı ilə hansı birjalar məşğul olur?

  1. Fond birjaları.

  2. Valyuta birjaları.

  3. Lizinq kampaniyaları.

  4. Yarmarkalar.

  5. Sığorta kampaniyaları.

  71. Bazar rəqabətinin yaranmasının əsas səbəbi?  1. Seçim azadlığı.

  2. Xüsusi mülkiyyət.

  3. Sahibkarlıq təşəbbüsü.

  4. İstehsalın stimullaşdırılması.

  5. Tələb və təklifin nisbəti.

  72. Bazar rəqabətinin kəskinləşməsinə ən çox təsir göstərən amil hansıdır?  1. Əmtəələrin miqdarının artması.

  2. Xidmətlərin həcminin artması.

  3. İstehsal sahələrinin sayının artması.

  4. Eyni məhsulun bazara çıxaranların çox olması.

  5. İstehsalın həcminin artması.

  73. Azad rəqabət mexanizminin başlıca müsbət səmərəsi nədə ifadə olunur?  1. İstehsalın stimullaşdırılmasında.

  2. İstehlakın artmasında.

  3. Mənfəətin artmasında.

  4. Dövlətin gəlirlərinin artmasında.

  5. Gəlirlərin yenidən bölgüsündə.

  74. Hansı amil azad rəqabətin zəifləməsini şərtləndirir?  1. İqtisadiyyatda inhisarçılıq.

  2. Məhsulun miqdarının artması.

  3. Alıcıların sayının artması.

  4. Dövlətin iqtisadi siyasəti.

  5. Alıcıların davranışı.

  75. İnhisarların yaranması səbəbləri hansılardır?  1. Sahibkarların gəlirlərinin artması.

  2. Alıcıların sayının artması.

  3. İqtisadiyyatın inkişafı.

  4. Kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi.

  5. Dövlətin iqtisadi siyasəti.

  76. Sahədaxili inhisarların hansı formaları vardır?  1. Kartellər, sindikatlar və trestlər.

  2. Korporasiyalar və konqlonmeratlar.

  3. Sindikatlar və holdinqlər.

  4. Kampaniyalar və maliyyə qrupları.

  5. Kartellər və korporasiyalar.

  77. İnhisarçılığın güclənməsi iqtisadiyyatın inkişafına necə təsir göstərir?  1. Müsbət.

  2. Təsir etmir.

  3. Mənfi.

  4. Əmək məhsuldarlığın artırır.

  5. Məhsul istehsalını artırır.

  78. Dövlət hansı yolla inhisarların fəaliyyətinə mane olur?  1. Qiymətləri tənzimləməklə.

  2. Bazarı tənzimləməklə.

  3. İqtisadiyyatın sahə quruluşunu tənzimləməklə.

  4. İqtisadiyyatın ərazi quruluşunu əkmilləşdirməklə.

  5. Antiinhisar siyasəti həyata keçirməklə.

  79. İqtisadiyyatın inhisarlaşdırılmasının sosial-iqtisadi nəticələri hansılardır?  1. Qiymətlər artır və əhalinin həyat səviyyəsi aşağı düşür.

  2. İqtisadiyyatın quruluşu təkmilləşir.

  3. Dövlətin gəlirləri artır.

  4. Əməkm haqqı artır.

  5. Makroiqtisadi nisbətlər pozulur.

  80. Təsərrüfat subyektlərinin istehsal və bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin xarakterizə edən xərclər hansılardır?  1. Orta və aşağı səviyyəli xərclər.

  2. Sabit, alternativ xərclər.

  3. Alternativ xərclər.

  4. Aşkar və gizli xərclər.

  5. Sabit və dəyişən xərclər.

  81. İnvestisiyaların dövriyyə sürətini əks etdirən xərc növləri hansılardır?  1. Daxili və xarici xərclər.

  2. Sabit və dəyişən xərclər.

  3. Alternativ xərclər.

  4. Orta xərclər.

  5. Son hədd xərcləri.

  82. Məhsul buraxılışının optimal həcmlərini hansı xərclər müəyyən edir?  1. Son hədd xərcləri.

  2. Dəyişən xərclər.

  3. Sabit xərclər.

  4. Xarici xərclər.

  5. Daxili xərclər.

  83. Orta xərclərin dinamikası nə ilə müəyyən olunur?  1. İctimai əməyin məhsuldarlığının artması ilə.

  2. Məhsul buraxılışının artması ilə.

  3. Ümumi xərclərin artması ilə.

  4. Qiymətlərin artması ilə.

  5. Sahibkarlıq gəlirlərinin artması ilə.

  84. Alternativ xərclər nəyi əks etdirir?  1. Mümkün xərclərin müxtəlif variantlarını.

  2. İstehsalın səviyyəsini.

  3. Əmək məhsuldarlığının artmasını.

  4. Rəqabətin zəifləməsini

  5. Rəqabətin kəskinləşməsini.

  85. İstehsal xərcləri ilə mənfəət arasında hansı asılılıq mövcuddur?  1. Heç bir asılılıq.

  2. Düz mütənasib asılılıq.

  3. Tərs mütənasib asılılıq.

  4. Sabit asılılıq.

  5. Daima dəyişən asılılıq.

  86. Mənfəət norması 10% , istehsal xərcləri-100 manat olduqda mənfəət kütləsi nə qədər olar?  1. 10 man.

  2. 100 man.

  3. 20 man.

  4. 30 man.

  5. 15 man.

  87. Mənfəət norması 20%, mənfəətin kütləsi 20manatdır. Xərclərin məbləğini tapın.  1. 100 man.

  2. 80 man.

  3. 70 man.

  4. 90 man.

  5. 60 man.

  88. İstehsal xərcləri 20%, mənfəətin kütləsi 10% artmışdır.Mənfəət norması necə dəyişir?  1. Artmışdır.

  2. Dəyişmir.

  3. Azalmışdır.

  4. Proporsional olaraq artmışdır.

  5. Bərabər paylarla artmışdır.

  89. Mənfəətin kütləsi 50 man, istehsal xərcləri 1000 man olarsa, mənfəətin norması neçəyə bərabər olar?  1. 5%

  2. 30%

  3. 25%

  4. 15%

  5. 20%

  90. Mənfəətin kütləsi dəyişməz qalmışdır, istehsal xərcləri azalmışdır.Mənfəətin norması necə dəyişmişdir?

  1. Dəyişməmişdir.

  2. Aşağı düşmüşdür.

  3. Az miqdarda dəyişmişdir.

  4. Qalxmışdır.

  5. Bərabər paylarla azalmışdır.

  91. Mənfəət normasını bərabər paylarla artırdıqda, istehsal xərcləri dəyişmədikdə mənfəətin kütləsi necə dəyişir?  1. Bərabər paylarla artır.

  2. Azalır.

  3. Dəyişmir.

  4. Bərabər paylarla azalır.

  5. Qeyri-bərabər sürətlə dəyişir.

  92. Mənfəət kütləsi 36 manat, istehsal xərcləri 900 manat olduqda mənfəət normasını hesablayın.  1. 23%

  2. 13%

  3. 3%

  4. 4%

  5. 43%

  93. İqtisadiyyatın strukturunda firma hansı yeri tutur?  1. Biznes fəaliyyətin əsas struktur elementidir.

  2. Struktur elementi deyil.

  3. Yeganə mümkün struktur elementidir.

  4. Ən böyük struktur elementidir.

  5. Ən kiçik struktur elementidir

  94. Firmanın bərabərhüquqlu bazar əlaqələri necə adlanır?  1. Üfüqi əlaqələr.

  2. Müvəqqəti əlaqələr.

  3. Uzun müddətli əlaqələr.

  4. Qısa müddətli əlaqələr.

  5. Daimi əlaqələr.

  95. Firmanın dövlətlə əlaqələri necə adlanır?  1. Uzun müddətli əlaqələr.

  2. Daimi əlaqələr.

  3. Üfüqi əlaqələr.

  4. Şaquli əlaqələr.

  5. Qısa müddətli əlaqələr.

  96. Hansı məsələlərin həlli firmanın strategiyasını müəyyən edir?  1. Uzun müddətli.

  2. Qısa müddətli

  3. Müvəqqəti.

  4. Xüsusi.

  5. Ciddi əhəmiyyət kəsb etməyən.

  97. Firmanın fəaliyyət aktivliyinin artırılmasına təkan verən xarici şərtlər hansıdır?  1. Qeyri-mükəmməl rəqabət.

  2. Bazarın inhisara alınması.

  3. Bazarın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.

  4. Mükəmməl rəqabət.

  5. Qiymətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.

  98. İş vaxtı 10 saat, istehsal olunmuş məhsulun miqdarı 100 ədəd.Əmək

  məhsuldarlığı nəyə bərabərdir?


  1. 10 əd/s

  2. 20 əd/s

  3. 25 əd/s

  4. 5 əd/s

  5. 30 əd/s

  99. 1 saatda əməyin məhsuldarlığı 20 məhsul vahidinə, iş vaxtı 8 saata bərabərdir. İstehsal olunmuş məhsulun miqdarını tapın?  1. 150 v.

  2. 100 v.

  3. 250 v.

  4. 160 v.

  5. 50 v.

  100. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə kütləvi surətdə xüsusi firmaların yaradılması üçün hansı metoddan istifadə olunur?  1. Müəssisələrin dövlətsizləşdirilməsi.

  2. Xüsusi mülkiyyətin stimullaşdırılması.

  3. Qiymətlərin aşağı salınması.

  4. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəiflədilməsi.

  5. Güzəştlərdən və subsidiyalardan istifadə olunması.

  101. Sahibkarlıq fəaliyyətinin aparıcı motivi nədən ibarətdir?  1. Mənfəətdən.

  2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığından.

  3. Əmək haqqının artırılmasından.

  4. Vergi dərəcəsinin aşağı salınmasından.

  5. Qiymətlərin aşağı salınmasından.

  102. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas şərti nədir?  1. İqtisadi azadlıq.

  2. Dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisinin yüksək olması.

  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

  4. Resursların bolluğu.

  5. Bazar rəqabəti.

  103. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasını təşkil edən nədir?  1. Xüsusi mülkiyyət.

  2. İqtisadi azadlıq.

  3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

  4. Bazar rəqabəti.

  5. Resursların bolluğu.

  104. Aşağıdakı amillərdən hansı sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti ola bilməz?  1. Qiymətli kağızlar.

  2. Ümumi milli dəyərlər.

  3. Qeyri-istehsal sferasının obyektləri.

  4. Xammal ehtiyatları.

  5. Torpaq.

  105. Aşağıdakı tədbirlərdən hansı sahibkarlığa dövlət tərəfindən yardımı təmin edir?.  1. Vergi dərəcəsinin aşağı olması.

  2. Qiymətlərin tənzimlənməsi.

  3. İqtisadi artımın sabitləşdirilməsi.

  4. Ətraf mühitin müdafiəsi.

  5. Əmlak vergisinin yüksəldilməsi.

  106. Vaxtamuzd əmək haqqının hesablanması üçün hansı amillərdən istifadə olunur?  1. Yaşayış minimumu.

  2. Həyat səviyyəsi.

  3. İş vaxtı vahidinə sərf olunan “əməyin” qiyməti və miqdarı.

  4. Əsas istehlak mallarının qiyməti.

  5. İstehsal normasının müəyyən edilməsi.

  107. İşəmuzd əmək haqqının hesablanması üçün hansı amillərdən istifadə olunur?  1. İstehsal normasının müəyyən edilməsi.

  2. Muzdlu işçilərin tələbləri.

  3. Məhsul vahidinə sərf olunmuş “əməyin” qiyməti və miqdarı.

  4. Sahibkarların mənfəəti.

  5. İstehlak mallarının dəyəri.

  108. Aşağıdakı fondlardan hansı bilavasitə borc kapitalının mənbəyi ola bilər?  1. İstehsal fondları.

  2. Amoptizasiya fondu.

  3. İstehlak fondu.

  4. Xammal fondu.

  5. Satışdan daxil olan məbləğ.

  109. Borc faizinin məbləği 6500 manat, borc kapitalının məbləği 50000

  manatdırsa, faiz normasını hesablayın?


  1. 13%

  2. 20%

  3. 0,5%

  4. 4%

  5. 23%

  110. Borc kapitalının məbləği 50000 man, faiz norması 21% olduqda borc faizinin məbləği nə qədərdir?  1. 500 man.

  2. 10500 man.

  3. 5500 man.

  4. 21550 man.

  5. 1200 man.

  111.Faiz norması 2%, borc faizinin məbləği 1000 manatdır.Borc kapitalının məbləğini tapın?  1. 50000 man.

  2. 2000 man.

  3. 3000 man.

  4. 1000 man.

  5. 500 man.

  112.Sələm kapitalı üçün faiz normasının həddindən artıq yüksək olmasının

  səbəbini göstərin:


  1. Bazarda əmtəələrin bolluğu.

  2. Bankların mövcud olmaması.

  3. Kreditin mövcud olması.

  4. Nəğd pulların çatızmamazlığı.

  5. Dövlətin müdaxilə etməsi.

  113. Borc kapitalına tələb azaldıqca faiz norması necə dəyişir?  1. Aşağı düşür.

  2. Artır.

  3. Dəyişmir.

  4. Gah artır, gah azalır.

  5. Bərabər paylarla artır.

  114. Kapitalın hərəkəti nədən başlayır?  1. Pulun investisiya edilməsindən.

  2. İstehsal vasitələri yığımından.

  3. Əmtəə yığımından.

  4. Muzdlu işçi qüvvəsinin cəlb edilməsindən.

  5. Sahibkarlıq təşəbbüsünün göstərilməsindən.

  115. Nəyə görə kapitalın dövriyyə sürətinin artması mənfəət normasının yüksəlməsinə səbəb olur?  1. Sahibkarlıq riski artdığına görə.

  2. Fəaliyyətdə olan kapitaldan təkrar istifadə olunduğuna görə.

  3. Daha müasir texnologiyadan istifadə olunduğuna görə.

  4. Bazar əlaqələri genişləndiyinə görə.

  5. Əmək haqqı yüksəldiyinə görə.

  116. Hətta ən pis torpaq sahələrinin icarəsi zamanı renta gəlirlərinin əldə edilməsinə zəmanət verən nədir?  1. İstifadə üçün yararlı torpaqların məhdudluğu.

  2. Müasir texnikanın tətbiqi.

  3. Yüksək məhsuldarlıq.

  4. I diferensial rentanın olmaması.

  5. II diferensial rentanın olmaması.

  117. Hansı icarə müddəti üçün I diferensial renta ödənilmir?  1. Birinci.

  2. İkinci.

  3. Üçüncü.

  4. Dördüncü.

  5. Bütün təkrar müddətlər.

  118. Torpaq sahələrinin qiymətinin müəyyən edilməsi üçün hansı amillərdən istifadə olunur?  1. İllik rentanın məbləği və faiz norması.

  2. Faydalı qazıntıların mövcudluğu.

  3. Əkinçiliyin inkişaf səviyyəsi.

  4. Torpağın münbitliyi.

  5. Aqrotexniki tədbirlər.

  119. Aqrar-sənaye kompleksi nə deməkdir?  1. Kənd təsərrüfatı xammalının sənaye rayonlarına göndərilməsi.

  2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının mərkəzi rayonlara göndərilməsi.

  3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının vahid

  kompleksdə birləşdirilməsi.

  1. Dövlət tərəfindən k/t məhsullarının satın alınması.

  2. Kənd təsərrüfatı məhsulunun onun istehsalçıları tərəfindən istehlak

  olunması.
  120. Bazar infrastrukturunun hansı elemnti məşğulluq probleminin həlli məqsədilə yaradılır?

  1. Əmək birjaları.

  2. Lizinq kompaniyaları.

  3. Yarmarkalar.

  4. Auksionlar.

  5. Fond birjaları.

  121. İstehlakçı seçimi müvazinəti o zaman əldə olunur ki:  1. Əmtəələri almaq istəyi dərəcəsi onların qiymətlərinə proporsionaldır;

  2. Alınan əmtəələrin miqdarı onların qiymətlərinə proporsionaldır;

  3. Bütün gəlir cari istehlaka xərclənir;

  4. Alıcı öz gəlirindən çıxış edərək maksimal miqdarda əmtəə alır.

  5. Hər bir məhsulun faydalılıq həddi eynidir.

  122.Tələbə Həsənovun həftə ərzində diskotekaya getməklə əldə etdiyi faydalılığı və son hədd faydalılığını göstərən cədvəli doldurun.

  Cədvəl 1

  Gedişlərin miqdarı ilə faydalılığın əlaqəsi.  Gedişlərin miqdarı

  Faydalılıq, şərti vah.

  Son hədd faydalılığı

  0

  20
  1

  28
  2

  32
  3

  35
  4

  37
  5

  38
  6

  38
  7

  36  1. 5.6.7.9.0.3.4.

  2. 1.2.3.4.5.6.7

  3. 20.18.3.2.1.0.-1.

  4. 8.4. 3. 2. 1. 0, .-2

  5. 0.1.3.2.4.6.7.-3.

  123. Son hədd gəliri (MR) necə hesablanır?  1. MR=Mənfəət/Məhsul artımı

  2. Normal gəlir/orta gəlir

  3. Real gəlir artım/Orta məhsul artım

  4. Nominal gəlir/Real gəlir artım.

  5. MR = Ümumi gəlir artımı /Məhsul artımı.

  124. Son hədd faydalılığının azalması qanunu o deməkdir ki, ümumi faydalılıq:  1. Tədricən azalır.

  2. Sürətlə azalır.

  3. Azalır.

  4. Tədricən çoxalır.

  5. Sürətlə çoxalır.

  125. Gəlir artdıqca insanlar daha çox əmtəə alırlar, çünki:  1. Gəlirin son hədd faydalılığı azalır.

  2. Əmtəələrin son hədd faydalılığı azalır.

  3. Gəlirin son hədd faydalılığı artır.

  4. Əmtəələrin ümumi faydalılığa artır.

  5. Əmtəənin son hədd faydalılığı son nəticədə mənfi kəmiyyət olur.

  126. İstehlakçı seçiminin fərqsizlik əyrilərinin köməkliyi ilə təhlili məhdudur, çünki:

  praktik olaraq mümkün deyil.


  1. Faydalılığı ölçmək mümkün deyil .

  2. İnsanların zövqü dəyişir.

  3. Fərqsizlik əyrilərini qurmaq üçün verilənləri dəqiq hesablamaq

  4. Məsələn, 5-6 növ əmtəə üçün fərqsizlik əyrisi qurmaq mümkün deyil.

  5. Həyatda insanlar başqa mülahizələri əldə rəhbər tuturlar.

  127. Q= 0,51 0,5 A istehsal funksiyası, harada ki, Q- istehsal olunan məhsulun miqdarıdır; L-istifadə olunan əməyin miqdarıdır: A-torpağın

  miqdarıdır:düzgün deyil, çünki:


  1. Azalan gəlirlilik qanunu nəzərə alınmır.

  2. Torpağın son hədd məhsulu əməyin son hədd məhsulundan həmişə

  çoxdur.

  1. Torpağın son hədd məhsulu əməyin son hədd məhsulundan həmişə

  azdır.

  1. İstehsalda yalnız əmək və torpaq tətbiq edilə bilməz.

  2. istehsal miqyasında qənaət amili nəzərə alınmır.

  128. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

  Q= L0,75 K0,25 burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı: L-tətbiq edilən əməyin miqdarı; K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır.Əgər tətbiq olunan əmək 8%, kapital isə 4% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


  1. 12%

  2. 10%

  3. 7%

  4. 6%

  5. 5%

  129. İstehsal miqyasında qənaət o deməkdir ki, irimiqyaslı istehsal aşağıdakına səbəb olur:  1. Hər məhsul vahidinə xərclərin azalmasına.

  2. Mənfəətin artmasına.

  3. İstehsal amillərinin son hədd məhsuldarlığının artmasına.

  4. Hər xərc vahidinə düşən istehsalın artmasına.

  5. Əməyin daha yaxşı təşkilinə.

  130. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

  Q=L0,75 K0,25

  Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı;

  K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır.Əgər tətbiq olunan əmək 10%, kapital isə 6% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


  1. 9 %

  2. 7 %

  3. 12 %

  4. 6 %

  5. 5 %

  131. Qənnadı fabrikinin gösrərilən istehsal xərclərindən hansılar sabit xərclərdir?

  1. fabrikin daşınmaz əmlakının dəyəri.

  2. yerli vergilər

  3. qarışdırıcı maşınlar üçün elektrik enerjisinə xərclər.

  4. vaxtından artıq işə xərclər.

  5. kakaonun alınmasına sərf olunan dəyər.

  132. Beton zavodunun göstərilən istehsal xərclərindən hansılar dəyişən xərclər deyildir.  1. Sementin dəyəri.

  2. Qarışdırıcı maşınlar üçün elektrik enerjisinə xərclər.

  3. Zavodun torpaq sahəsinə verdiyi icarə haqqı.

  4. Vaxtından artıq işə xərclər.

  5. Yerli vergilər.

  133. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

  Q=L0,75 K0,25

  Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı; K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır

  Əgər tətbiq olunan əmək 20% , kapital isə 8% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


  1. 17%

  2. 7 %

  3. 14 %

  4. 28 %

  5. 12 %

  134. Əgər qrafikdə son hədd xərcləri əyrisi orta xərclər əyrisindən aşağıda

  yerləşirsə, bu, o deməkdir ki:


  1. Orta xərclər azalır.

  2. Son hədd xərcləri artır.

  3. Son hədd xərcləri azalır.

  4. Orta xərclər artır.

  5. Ümumi xərclər azalır.

  135. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir: Q=L0,75 K0,25

  Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı;

  K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır

  Əgər tətbiq olunan əmək 40%, kapital isə 16% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?  1. 34%

  2. 17%

  3. 28%

  4. 48%

  5. 44%

  136. Sadalananlardan hansı istehsal amili deyil?  1. Əmək məhsuldarlığı.

  2. Sahibkarlıq qabiliyyəti.

  3. Əmək

  4. Kapital.

  5. Torpaq.

  137. İstehsal amilinin son hədd məhsulu budur:  Yüklə 0,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə