İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi Fənnindən testlərYüklə 1,05 Mb.
səhifə1/10
tarix10.06.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#53217
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi

Fənnindən testlər


 1. Ekoloji təhlükəsizlik dedikdə nə başa düşülür?

A)) İnsanın və cəmiyyətin həyatı maraqlarının təhlükədən qorunması

B) Müasir elmi-texniki tərəqqi əsasında inkişafın təmin edilməsi

C) Atmosferin tozlarla çirklənməsinə yol verilməməsi

D) Təbiətin texnogen qəzalardan müdafiə olunması

E) Atmosferdə karbon qazının toplanmasının qarşısının alınması


 1. Ekoloji təhlükə nədir:

A)) İnsanın və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarına təhlükə yaradan vəziyyəti

B) İqtisadiyyatın inkişafının ətraf mühitə təsirindən yaranan təhlükə

C) İstilik çirklənməsindən yaranan təhlükə

D) Sənaye-təsərrüfat obyektlərinin yaratdğı təhlükə

E) Təbii-texnogen qəzaların yaratdığı təhlükə


 1. Müasir elmi –texniki tərəqqinin inkişafının yaratdığı təhlükə hansılardır

A)) Atmosferin tozla çirklənməsi; dünya okeanlarının çirklənməsi; istilik çirklənməsidir

B) Təbii-texnogen qəzalardır

C) İqtisadiyyatın inkişafının ətraf mühitə göstərdiyi fəsadlardır

D) Dünyada baş verən dəyişikliklərin bütün canlı aləmə yaratdığı təhlükədir

E) Texnogen fəaliyyət amillərinin neqativ təsirləridir


 1. Təhlükə amilləri hansılardır:

A)) Təbii təhlükə texnogen təhlükədir

B) Atmosferdə karbon qazının toplanması və artması təhlükəsidir

C) Dünya okeanının çirklənməsi təhlükəsidir

D) İqtisadiyyatın intensiv inkişafından doğan təhlükədir

E) İqtisadiyyatın ekstensiv inkişafından doğan təhlükədir


 1. Texnogen təhlükə mənbələri hansılardır:

A)) Sənaye sahələri , ölkələrin müdafiə obyektləridir

B) Ərazi və zamanla məhdudlaşan qərarlar və fəlakətlərdir

C) Milli və dövlət sərhədləri tanınmayan təbii-texnogen qəzalardır

D) Ekoloji, iqtisadi, hərbi, enerji, demoqrafik problemlərdir

E) dünyada ekoloji vəziyyətin qlobal pisləşməsi problemləridir


 1. Son 100 ildə atmosferdə karbon qazının miqdarı neçə faiz artmışdır?

A)) 0.1-0.3%

B) 8-9%


C) 2-7%

D) 0.5-0.8%

E) 12-15%


 1. Hər il dünya okeanlarına , dənizlərinə və çaylarına neçə milyon ton neft axıdılır?

A)) 2-10

B) 3-7


C) 9-14

D) 8-9


E) 12-15


 1. Dünya okeanlarının səthinin neçə faizi neftlə örtülmüşdür?

A)) 20%

B)14%


C) 25%

D) 38%


E) 8%


 1. Son 10 ildə atmosfer neçe milyon ton tozla çirklənmişdir?

A)) 20ton

B) 23 ton

C) 8 ton

D) 30 ton

E) 16 ton


 1. Son 10 ildə atmosferə atılan toz hissəciklərinə görə hansı metal üstünlük təşkil edir?

A)) mis

B) qurğuşun

C) qızıl

D) gümüş


E) sink


 1. Respublika atmosferinə buraxılan bütün təhlükəli maddələrin 96%-i aşağıdakı şəhərlərin paına düşür:

A)) Sumaqayıt, Bakı,Mingəçevir,Gəncə,Şirvan

B) Qazıməmməd, Tovuz , Zaqatala, Balakən

C) Lənkəran , Astara , Masallı, Şəmkir

D) Quba, Qusa, Xaçmaz, Ağstafa, Bərdə

E) Tərtər , Ağdam, Şuşa, Goranboy


 1. Neft, sənaye və məişət tullantılarının mühit çirklənmələri hansı iqtisadi rayonda daha coxluq təşkil edir?

A)) Abşeron

B) Gəncə-Qazax

C) Şəki-Zaqatala

D) Astara-Lənkəran

E) Quba-Xacmaz


 1. İntellektual mülkiyyətin əsas obyektləri neçə istiqamətə bölünür?

A)) 10

B) 15


C) 18

D) 12


E) 20


 1. Kadırların hazırlanması və ixtisaslarının artırilması sistemi neçə sahəni əhatə edir?

A)) 3

B) 7


C) 8

D) 1


E) 6


 1. Kadırların formalaşmasında mühüm yeri tutan “baza” hazırlığı harada həyata keçirilir?

A)) Ali məktəblərdə

B) Müəssələrdə

C) Banklarda

D) Vergi orqanlarında

E) Hüquq- mühavizə orqanlarında


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin kadır üzrə səviyyəsinin əsas indiqatorları necə yerə bölünür?

A)) 5

B) 2


C) 4

D) 7


E) 8


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin texniki-texnoloji təşkiledicilərinin əsas mahiyyəti

A)) onun istifadə etdiyi texnologiyaların beynəlxalq standartlara uyğunluq səviyyəsindən ibarətdir

B) elmi-texniki inqilablara uyğunluq səviyyəsindən ibarətdir

C) elmi-texniki tərəqqinin nəaliyyətlərindən yararlanmasından ibarətdir

D) maddi və qeyri maddi istehsal sahə müəssələrinin birgə fəaliyyətindən ibarətdir

E) istehsal və texnoloji avadanlıqların məhsuldarlığından ibarətdir


 1. Maddi sahədə fəaliyyət göstərən müəssənin texniki texnoloji təhlükəsizliyinin təminatı neçə mərhələni özündə birləşdirir?

A)) 6

B) 11


C) 14

D) 9


E) 4


 1. Müəssənin istiqamətinə uyğun əmtəə bazarının praqnozlaşdırılması neçə mərhələni əhatə edir?

A)) 4

B) 7


C) 6

D) 11


E) 2


 1. Qeyri-maddi sahədə texnoloji avadanlıqlar aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər:

A)) Mənəvi aşınmanın daha böyük dövrü müəssənin texniki-texnoloji təhlükəsizliyinin az əhəmiyyətliliyi

B) Əsas fondlardan istifadənin səviyyəsinin aşağı olamsı

C) Dövriyyə vəsaitlərinin düzgün normallaşdırılması

D) Dövriyyə fondlarının dövretməsi səviyyəsinin aşağı olması

E) kadırların düzgün seçilib- yerləşdirilməsi


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin texniki-texnoloji vəziyyəti neçə qurup indikatla müəyyənləşir?

A)) 2

B) 4


C) 6

D) 7


E) 9


 1. Müəssənin texnoloji potensialı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi neçə ənənəvi metoddan istifadə olunur?

A)) 4

B) 2


C) 3

D) 6


E) 5


 1. Müəssənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hansı üsulla müəyyənləşir?

A)) Müəssənin: maliyyə-təsərrüfat hesabatlarının emalı, texnoloji xidmətlərin informasiya, marketinq, patent, lisenziya, texniki informasiyanın təhlili

B) Müəssənin texniki- maliyyə planının təhlili

C) Məhsulun texniki sənədlərinin təhlili

D) Texniki təhlükəsizlik jurnallarının təhlili

E) Texniki – texnoloji layihələrin təhlili


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin maliyyə təşkilediciləri neçə bəndlə müəyyən edilir?

A)) 6

B) 4


C) 7

D) 5


E) 3


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin maliyyə təşkiledicilərilə təminatının əsas istiqamətindən biri belə adlanır?

A))Təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət

B) İstehsal fəaliyyətinə nəzarət

C) İstehsalın planlaşdırılmasına nəzarət

D) Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

E) Texniki-təhlükəsizliyə nəzarət


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin vacib istiqamətlərindən biri belə adlanır:

A)) Müəssənin qiymətli kağızlarının formalaşdırılması

B) Müəssənin səhmlərinin buraxılması

C) Müəssənin səhm paketinin formalaşdırılması

D) Müəssənin investorlarla müqavilələr bağlaması

E) Müəssədə qiymət rəqabətinin formalaşdırılması


 1. İstehsal indikatorları neçə bölməni əhatə edir?

A)) 9

B) 7


C) 11

D) 6


E) 10


 1. Müəssənin maliyyə indikatorları neçə sahəni əhatə edir?

A )) 7

B) 10


C) 6

D) 8


E) 5


 1. Müəssənin sosial indikatorları neçə bənddən ibarətdir?

A)4

B) 12


C) 6

D) 8


E) 3


 1. Müəssisənin resurs təhlükəsizliyi hansı ehtiyatların miqdarına görə dəyərləndirilir.

A)) Onun sərəncamında olan əmək və material ehtiyatlarının miqdar və keyfiyyətinə

B) Bazardakı hesablaşma hesabındakı vəsaitə

C) Hazır məhsul anbarındakı əmtəəlik məhsula

D) Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinin miqdarına

E) Yüklənmiş lakin dəyəri ödənilməmiş əmtələr


 1. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi hansı əsas meyara görə müəyyənləşir?

A)) Müəssisənin maliyyə dayanıqlığının göstəricilərinə və onların xarici

B) Müəssisənin resurs təhlükəsizliyinə maliyyələşdirmə mənbələrindən qeyri asılılığına

C) Müəssisənin sosial təhlükəsizliyinə

D) Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin

E) İqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə səviyyəsinə


 1. Saibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi təhlükəsizliyi

A)) Müəssisənin onun maliyyəsinin, texnika və texnologiyaların, informasiya, kadr və intellektual potensialının müdafiəsi deməkdir?

B) Vergi orqanları ilə münasibətlərin dəqiqləşdirilməsi deməkdir

C) İnvestorlarla kontraktların bağlanması və iş birliyi qurmaq deməkdir

D) Gömrük orqanları ilə münasibətlərə aydınlıq gətirilməsi deməkdir

E) Əsas və dövriyyə vəsaitlərindən maksimum istifadəyə nail olmaq deməkdir


 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacib mərhələsi

A)) Onun iqtisadi təhlükəsizliyinin strateji planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasıdır

B) Müəssənin maliyyə sabitliyi və müstəqilliyinin səmərəli təmin olunmasıdır

C) Müəssənin kammersiya sirrinin tam məxfi müdafiə olunmasıdır

D) Müəssənin fəaliyyətinin bütün aspektləri keyfiyyətli hüquqi müdafiə olunmasıdır
 1. Müəssənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təhlili və qiymətləndirilməsində neçə alqoritimik metoddan istifadə olunur:

A)) 7

B) 9


C) 10

D) 5


E) 3


 1. Vergidə proteksionizm siyasəti:

A))Yerli istehsalçıların iqtisadi maraqlarının müdafiə edilməsi üçün tətbiq edilir

B) İxrac əməliyyatlarında tətbiq edilir

C) İdxal əməliyyatlarında tətbiq edilir

D) İdxal-ixarac əməliyyatlarını sadələşdirmək üçün tətbiq edilir

E) Gömrük vergilərinin tənzimlənməsi üçün tətbiq edilir


 1. Dövlət manitorinqi:

A)) Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini xaraqterizə edən dinamik göstəricilərin müşahidəsini aparan daimi fəaliyyət sistemidir

B) İqtisadi problemləri tənzimləyən çevik sistemdir

C) Texniki-texnoloji yeniliklərin təhlilini aparan sistemdir

D) Sosial problemləri tənzimləyən çevik sistemdir

E) İnvestisiya- innovasiyanın qarşılıqlı əlaqələrini öyrənən sistemdir


 1. Ekspert qiymətləndirmə metodunun köməyilə:

A)) Tətbiq olunan proseslərin kəmiyyət və keyfiyyət xaraqteristikası müəyyən olunur

B) Mənfəət və zərərlər təhlil edilərək müəyyən olunur

C) Ölkənin iqtisadi qüdrəti müəyyən olunur

D) Makroiqtisadi göstəricilərin nisbətləri müəyyən olunur

E) Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı istiqamətləri müəyyən olunur


 1. Ölkə riskinin qiymətləndirilməsi neçə metodla müəyyən olunur?

A)) 6

B) 4


C) 8

D) 11


E) 5


 1. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik.

A)) Özünün sosial – iqtisadi inkişaf strategiyasını azad seçmək imkanını təmin edir

B) Xarici firmaların daxili bazarı tutmasını təmin edir

C) Ekoloji təhlükəsizliyini təmin edir

D) İdxal malının artıqlığının tarazlığını təmin edir

E) Müharibə təhlükəsinin qarşısının alınmasını təmin edir


 1. İqtisadi təhlükəsizliyin təmininə təsir edən amillər neçə qrupa bölünür?

A)) 2

B) 6


C) 4

D) 3


E) 5


 1. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi strukturuna aiddir.

A )) İqtisadi müstəqillik, Milli iqtisadiyyatın sabitliyi, müasir dinamik inkişaf

B) Bazar strukturunun vəziyyəti

C) Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri

D) İqtisadi inteqrasiya

E) Lazımlı iqtisadi biliklər və informasiya sistemi


 1. Dünyada ərzaq təhlükəsizliyi problemi FAO tərəfindən neçənci ildə qaldırılmışdır.

A )) Ötən əsrin 70 illərində

B) Birinci dünya müharibəsindən sonra

C) İkinci dünya müharibəsindən sonra

D) Ötən əsrin 90 – cı illərində

E) Ötən əsrin 80 – ci illərində


 1. Bəndlərdən biri ekspert qiymətləndirilmə metoduna aid deyil.

A )) Balans metodu

B) Ssenarilərin işlənməsi və təhlili metodu

C) Optimallaşdırma metodu

D) Çoxölçülü statistik təhlil metodu

E) Nəzəri oyun metodları


 1. Bəndlərdən biri ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin xarici iqtisadi strategiyasına uyğun deyildir.

A )) Mikroiqtisadi siyasət konsepsiyası

B) Hazır məhsul hesabına ixracın genişləndirilməsi

C) Manatın sərbəst dəyişilə bilən valyuta ilə sabitləşdirilməsi

D) Ölkəni xarici ölkələrlə birləşdirən nəqliyyat arteriyalarının işinin təmin edilməsi

E) Milli maraqların göstərilməsi şərtilə xarici ticarətin inkişafının tənzimlənməsi


 1. Bəndlərdən biri təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi meyarlarına aid deyil.

A )) Fondverici və fond tutumu göstəricilərindən istifadənin qiymətləndirilməsi

B) Resurs potensiyalının və onun inkişaf imkanlarının qiymətləndirilməsi

C) Sosial sabitlik və sosial münaqişələri həll etmə inkişaflarının qiymətləndirilməsi

D) Resursların, kapitalın və əməyin inkişaf ifadəsinin səmərəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) Ölkənin müstəqilliyi və xarici təhlükəyə qarşı durma imkanlarının qiymətləndirilməsi


 1. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas göstəricilərindən biri belə adlanır.

A)) Həyat səviyyəsi

B) Qarşılıqlı mənafelərin uyğunluğu səviyyəsi

C) Statistik göstəricilərin müqayisəli səviyyəsi

D) Müəssisələrdə rentabellik səviyyəsi

E) Vətəndaşların sosial müdafiəsi səviyyəsi


 1. Bu bəndlərdən biri iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması mexanizminə aid deyil.

A )) İqtisadi təfəkkürün formalaşması

B) İqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən amillərin proqnozunun hazırlanması

C) sosial – iqtisadi göstəricilərin son mümkün həddini müəyyən edilməsi

D) İqtisadi təhlükəsizliyin yaranmasına səbəb olan daxili və xarici amillərin aşkar edilməsi

E) Maddi istehsal sahələrinin inkişaf səviyyələrinin müəyyən edilməsi


 1. Bu bəndlərdən biri monitorinq nəzarət sisteminə aid deyil

A )) İnformasiya təhlükəsizliyi sistemi

B) Ümumi milli məhsulun səviyyəsi

C) Ümumi daxili məhsulun səviyyəsi

D) Xalis milli məhsulun səviyyəsi

E) Milli gəlirin səviyyəsi


 1. Bu bəndlərdən biri iqtisadi təhlükənin qarşısının alınmasında dövlətin əsas funksiyalarından biridir.

A )) İqtisadi təhlükə yarada bilən mühitin vaxtında aşkar edilməsi

B) Hərbi sənayenin inkişaf etdirilməsi

C) Əhalinin sosial – müdafiəsinin təşkili

D) Gömrük və vergi orqanlarının fəaliyyətinin artırılması

E) Sahibkarlıq subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi.


 1. Milli iqtisadi strategiyasının ən mühüm məqsədləri aşağıdakılardan biri deyildir.

A )) Son 5 ildə ölkənin sürətli inkişafını təmin etmək

B) İqtisadiyyatın strukturunun səmərəliləşdirilməsi

C) Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

D) Ölkədə geniş təkrar istehsalın bərpası

E) İdxal – ixrac əməliyyatlarında nisbətlərin tarazlaşdırılması


 1. Aşağıdakı bəndlərdən biri daxili təhdidlərə aid deyil.

A)) Ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

B) Vergi sisteminin qeyri – səmərəli olmaması

C) Milli iqtisadiyyatın zəihliyi

D) İqtisadiyyatın inhisarlaşması

E) Sosial gərginliyin artması


 1. Aşağıdakı bəndlərdən biri xarici təhlükələrə aid deyil.

A )) Elmi – texniki potensialın pisləşməsi

B) İdxal malının artıqlığı

C) Müharibə təhlükəsi

D) Xarici firmaların daxili bazarı tutması

E) Müəssisələrin xaricilər tərəfindən ələ keçirilməsi


 1. Aşağıdakı bəndlərdən biri daxil təhdidlərə aiddir.

A)) Ölkənin sosial – iqtisadi inkişaf konsepsiyasının, strategiyasının və proqramının olmaması.

B) Büdcə kəsirinin səviyyəsi

C) Ölkənin xarici borcları

D) İdxal – ixrac səviyyəsi

E) Maddi istehsalın sahələrinin inkişaf səviyyəsi


 1. Bu bəndlərdən hansı iqtisadi struktura aiddir.

A)) Milli iqtisadiyyat çərçivəsində sənayenin kənd təsərrüfatının ticarətin xidmət sahələrinin arasındakı nisbət.

B) Ölkənin ekoloji təhlükəsinin yüksəldilməsi

C ) İqtisadiyyatın inhisarlaşması

D) Dövlət mülkiyyətinin qeyri – səmərəli bölüşdürülməsi

E) Texnologiyaların köhnəlməsi


 1. Bu kəndlərdən biri təhlükəsizliyin təmin olunmasına aiddir.

A)) Şəxsiyyətin cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması

B) Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması

C) Əhalinin sağlımlığının təmin olunması

D) Mənafelər uğrunda gedən mübarizənin təmin olunması

E) Dini təhlükəsizliyin təmin olunması


 1. Bu bəndlərdən biri milli maraqların əsaslandırılmış sırasına aid deyil.

A)) Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri

B) Ölkənin ərazi bütövlüyü

C) Dövlətin özünü təyin etmə və xalqın özünü təyin etməsi

D) Şəxsiyyətin hüququnun və rifahının təmin olunması

E) Dünyanın digər qurumları arasında dünya birlikləri içərisində layiqli yer tutmaq


 1. Bu bəndlərdən biri islam dini adət, ənənələrinin və milli təhlükəsizliyin qorunmasına aid deyil

A)) İnformasiya mühitində subyektlərin hüquqlarının mühafizə olunmalıdır.

B) Dini marifləndirmədə xalqa verilən bilgilərin səviyyəsinin yüksəldilməsi

C) Məktəblərdə islam dininin vərdiş edilməsi

D) Sosial – iqtisadi və sosial – mədəni tədbirlərin genişləndirilməsi

E) Misyoner təşkilatların fəaliyyətinə daha ciddi nəzarət edilməsi


 1. Aşağıdakı bəndlərdən biri informasiya təhlükəsizliyinə aid deyil

A) İnformasiyanın mühafizəsi sahəsində subyektlərin hüquqlarının təmin olunması

B)) Texniki təhlükəsizlik

C ) İnformasiya ehtiyatları və prosesləri sahəsində mühafizənin təmin edilməsi

D) İnformasiyanın mühafizəsinin mübarizəsinin təşkil olunması

E) Dövlət sirri haqqında qanuna ciddi riayyət edilməsi


 1. İllik dövlət büdcəsi nədir?

A)) Dövlətin gəlir və xərclərinin illik planıdır.

B) Mərkəzi Bankın hesabındakı pul vəsaitidir.

C) Dövlətin sərəncamında olan nəqd pul vəsaitidir

D) Bir ildə dövlət xəzinəsinə mədaxil ümumi məbləğdir

E) Ölkənin tədiyyə balansıdır


 1. Aşağıdakı bəndlərdən biri maddi sahədə fəaliyyət göstərən müəssisənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyinə aid deyil.

A ) Müəssisənin istiqamətinə uyğun əvəzedici məhsullar bazarının müəyyən edilməsi

B)) Rəqiblərin patent blokadası siyasəti

C) Müəssisənin istiqamətinə uyğun bazarların müəyyən edilməsi

D) Müəssisənin istiqamətinə görə perspektiv məhsulun müəyyən edilməsi

E) Müəssisənin texnoloji inkişafının ümumi planının işlənməsi


 1. Bu bəndlərdən biri qeyri – maddi sahədə texnoloji avadanlıqların xüsusiyyətlərini müəyyən edir.

A)) Müəssisənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyinin təmirində az əhəmiyyətli olması

B) Müəssisənin layihə gücü ilə işləməsi

C) Müəssisənin tam gücü ilə işləməsi

D) Müəssisədə növbəlilik əmsalının tətbiq edilməsi
 1. Bu bəndlərdən biri müəssisənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyi tədbirlərinə aid deyil.

A)) Müəssisənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyinin təminində az əhəmiyyətli olması

B) Müəssisənin layihə gücü ilə işləməsi

C) Müəssisənin tam gücü ilə işləməsi

D) Müəssisədə növbəlilik əmsalının tətbiq edilməsi
 1. Bu bəndlərdən biri müəssisənin texniki – texnoloji təhlükəsizliyi tədbirlərinə aid deyil.

A )) Müəssisənin tullantı anbarındakı tullantıların qiymətləndirilməsi

B) Məhsulun maya dəyərinin bahalaşmasına şərait yaradan amillərin təhlili

C) Müəssisənin maliyyə - təsərrüfat hesabatları məlumatlarının təhlili

D) Müəssisənin marketinq tədqiqatlarının nəticələri

E) Satışdan əldə olunmuş vəsaitin mənfəətə təsirinin təhlili


 1. Bu bəndlərdən biri ekoloji auditin funksiyalarına aid deyil.

A ) ətraf mühitin texnogen təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

B)) Müəssisənin əsas fondlarından istifadənin yaxşılaşdırılması

C) Təbiətdən səmərəli istifadənin təmin edilməsi

D) Müəssisənin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

E) Ekoloji nəzarətin müstəqilliyinin təmin edilməsi


 1. Bu bəndlərdən biri ekoloji idarə etmə strukturuna aid deyil

A)) Müəssisənin tabeliyində olan məişət obyektlərin idarə edilməsi

B) Müəssisənin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə siyasətinin həyata keçirilməsi

C) Dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş ekoloji proqramların tətbiq edilməsi

D) Müəssisənin ekoloji məsələlərinin həll edilməsinə nəzarətin təşkil olunması

E) Təmiz inkişaf mexanizmilərinin işlərilə hazırlanması


 1. Bu bəndlərdən biri ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi qiymətləndirilməsi meyarlarına aid deyil.

A)) Beynəlxalq əmək bölgüsü

B) Resurs potensialının və onun inkişaf imkanlarının qiymətləndirilməsi

C) Sosial sabitlik və sosial münaqişələr ləğvetmə və həlletmə imkanları

D) İqtisadi artım

E) Təsərrüfat mexanizminin dinamikliyi və uyğunluğu 1. Yüklə 1,05 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə