İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir


İctimai quruluşun dağılma səbəbiYüklə 0,59 Mb.
səhifə2/7
tarix25.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#54779
1   2   3   4   5   6   7

109. İctimai quruluşun dağılma səbəbi

A)) iqtisadi münasibətlər məhsuldar qüvvələri ilə uyğun gəlmədikdə

B) iqtisadi münasibətlər uyğun deyil

C) məhsuldar qüvvələr uyğun deyil

D) ictimai quruluş düzgün deyil

E) ictimai münasibətlər


110. İctimai sistemin əsasını nə təşkil edir?

A)) hakim münasibətlər və təşkilat formaları

B) iqtisadi münasibətlər

C) ictimai münasibətlər

D) təsərrüfat münasibətlər

E) şəxsi münasibətlər


111. İstehlak dəyərini müəyyən edən əmək

A)) konkret əmək

B) sadə əmək

C) məhsuldar əmək

D) mürəkkəb əmək

E) qeyri məhsuldar əmək


112. Spesifik iqtisadi qanun neçə formasiyada fəaliyyət göstərir ?

A)) 1


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
113. Dövri iqtisadi qanunun fəaliyyət dairəsi

A)) 3

B) 6


C) 7

D) 5


E) 4
114. İstehsal münasibətlərinin məhsuldar qüvvələrinə uyğunluğu qanunu hansıdır?

A)) bütün cəmiyyətlərə

B) bir neçə cəmiyyətə

C) bir cəmiyyətə

D) heç bir cəmiyyətə

E) iki cəmiyyətə


115. İnsanlar iqtisadi qanunlardan necə istifadə edirlər

A)) onlar şüurlu sürətdə dərk edərək

B) onlardan sui istifadə edərək

C) subyektiv istifadə edərək

D) təbii istifadə edərək

E) kolektiv istifadə edərək116. Əmtəə dəyərini müəyyən edən amil nədir?

A)) kəmiyyətcə fərqlənən əmək

B) keyfiyyətcə fərqlənən əmək

C) konkret əmək

D) işəmuzd əmək

E) vaxtamuzd əmək


117. Sadə əmtəə istehsalı ilə mükəmməl əmtəə istehsalının ümumi cəhəti nədir?

A)) hər ikisində özəl mülkiyyət hökm sürür

B) hər ikisində tədavül hökm sürür

C) hər ikisində əmtəə istehsal olunur

D) hər ikisində iş qüvvəsi əmtəədir

E) hər ikisində iş qüvvəsi azaddır118. İqtisadi elmə aid olan:

A)) mühasibat, statistika, menecment, marketinq, xalq təsərrüfatı

B) dialektik materializm

C) tarixi materializm

D) elmi komunizm

E ) diplomatiya tarixi


119. “İqtisadiyyat” anlayişinin mənası nədir?

A)) elm, region, ölkə, bazis, təsərrüfat

B) istehsal, tədavül

C) bölgü, reallaşma

D) mübadilə, alver

E) istehlak, region


120. İş qüvvəsi əmtəəsi nədir?

A)) işçinin fiziki və mənəvi qabiliyyətinin cəmi

B) fiziki və mədəni qabiliyyətinin cəmi

C) mədəni və intellektual qabiliyyətinin cəmi

D) mənəvi və bacarıq qabiliyyətinin cəmi

E) intellektual və mənəvi qabiliyyətinin cəmi


121. İnsan cəmiyyətinin inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin rolu

A)) müsbət, mənfi

B) əsas

C) aparıcıD) köməkçi

E) qeyri-mükəmməl


122. Cəmiyyətin inkişafında coğrafi amilin rolu

A)) müsbət

B) mənfi

C) qeyri-əsas

D) yardımcı

E) başlıca


123. “İqtisadiyyat” elminin metodu

A)) dialektik materializm metodu

B) didaktik metod

C) sintetik metod

D) analitik metod

E) fiziokratik metod


124. İqtisadi münasibətlərin ünsürləri

A)) mülkiyyət münasibətləri, sosial qrupların və təbəqələrin münasibəti

B) mülkiyyət, siniflər, təbəqələr

C) təbəqələr, kollektivlər, şəxslər

D) ailələr, qruplar, şəxslər

E) sahibkarlar, siniflər, təbəqələr


125. İş qüvvəsinin əmtəə olması

A)) hüquqi azad, istehsal vasitələrindən məhrum

B) istehsal vasitələrinin sahibi

C) hüquqdan məhrum

D) təhkumlilik

E) yarim azad


126. İş qüvvəsi əmtəəsinin istehlak dəyəri

A)) dəyəri yaratmaq və artırmaq

B) dəyəri azaltmaq

C) dəyəri artırmaq

D) dəyəri kənarlaşdırmaq

E) qiyməti artırmaq


127. Vahid vaxt ərzində sərf olunan əməyin kəmiyyəti belə adlanır

A)) əməyin intensivliyi

B) əməyin tutumu

C) əməyin ödənilməsi

D) əməyin normalaşdırılması

E) əməyin ölçülməsi


128. İş qüvvəsi əmtəəsinin dəyərinin pulla ifadəsi mahiyyəti

A)) əmək haqqı adlanır

B) qiymət adlanır

C) mübadilə ölçüsü adlanır

D) əmtəələrin istehlak dəyəri adlanır

E) əmətəələrin maya dəyəri adlanır


129. İş günü nədir?

A)) sutka ərzində zəruri və izafi məhsulun yaradılmasına sərf olunan vaxta deyilir

B) zəruri məhsul yaratmaqdır

C) izafi məhsulun yaratmaqdır

D) faydalılığı yaratmaqdır

E) istehlak dəyərini yaratmaqdır


130. İnsan fəaliyyətinin mühüm sahəsi nədir?

A)) iqtisadiyyatdır

B) təsərrüfatdır

C) ehtiyacdır

D) tələbatdır

E) təklifdir


131. İstehsal münasibətləri məhsuldar qüvvələrin xarakterinə və səviyyəsinə uyğun gəlməsə nə baş verər?

A)) ictimai quruluş dağılar

B) quruluş zəifləyər

C) dahada möhkəmlənər

D) istehsal dayanar

E) cəmiyyət inkişaf etməz


132. Tələbatın növləri

A)) şəxsi və dövlət

B) fiziki və mənəvi

C) kollektiv tələbatı

D) ailə tələbatı

E) inhisar tələbatı


133. Ehtiyac nədir?

A)) ödənilməyən tələbatdır

B) ödənilən tələbdir

C) şəxsi tələbdir

D) təklifdir

E) istehlakdır


134. Təbiət qanunlar ilə iqtisadi qanunların fərqləri

A)) təbiət qanunları uzun ömürlü olur

B) qısa müddətli olur

C) heç bir xarakterdə olmur

D) dövrü xarakterdə olur

E) xüsusi xarakter daşıyır


135. İqtisadi sistem nə deməkdir?

A)) hakim münasibətlər və təşkilat formaları əsasında təşəkkül tapan prosesdir

B) təşkilat formaları

C) təsərrüfat formaları

D) hakim münasibətlər

E) ictimai münasibətlər


136. Dövlət mülkiyyəti nədir?

A)) mülkiyyət mənimsəmə deməkdir

B) münasibat formasıdır

C) istifadə formasıdır

D) sahibolma

E) sərəncam vermə


137. Səhmdar cəmiyyətin mülkiyyəti necə yaranır?

A)) ayrı-ayrı sahibkarların səhmləri hesabına

B) şəxsin vəsaiti hesabına

C) ailənin vəsaiti hesabına

D) sahibkarın vəsaiti hesabına

E) firmanın hesabına


138. Qarışıq mülkiyyət forması necə yaranır?

A)) onların əmlaklarının könüllülük əsasında yaranır

B) məcburi

C) səhmdar əsasında

D) direktiv əsasında

E) əmrverici əsasında


139. İqtisadiyyat elminin tənqidi funksiyası nəyi ifadə edir?

A)) fərqli baxışlara obyektiv və pozitiv tənqidi yanaşma

B) proqnozlaşdırmanı

C) elmi – dərketməni

D) praktiki

E) iqtisadi-tarixi


140. İctimai zəruri iş vaxtı nəyi ifadə edir?

A)) əmtəənin dəyərinin kəmiyyətini

B) əmtəənin keyfiyyətini

C) əmtəənin əsas kütləsini

D) orta bacarığın

E) normal şəraiti


141. Proqmatik funksiya nədir?

A)) hər bir sahibkar iqtisadi qanunları və prinsipləri əldə rəhbər tutulmalıdır

B) elmi-dərk etməni

C) metodoloji

D) tənqidi

E) proqnostik funksiyanı


142. Tarixi iqtisadi elmlərə nələr daxildir?

A)) xalq təsərrüfatının tarixi, iqtisadiyyatın tarixi, iqtisadi təlimlər tarixi

B) ailənin tarixi

C) kollektivin tarixi

D) dövlətin tarixi

E) cəmiyyətin tarixi


143. Ümumi iqtisadi eımlərin tərkibi

A)) menecment, mikro-makro iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı

B) informasiya

C) statistika

D) maliyyə

E) tikinti


144. Xüsusi iqtisadi elmlərə hansı elmlər aiddir?

A)) maliyyə, kredit, bank işi, audit, mühasibat, sığorta, əməyin iqtisadiyyatı

B) informasiya

C) menecment

D) iqtisadi nəzəriyyə

E) iqtisadiyyatın tarixi


145. Konkret iqtisadi elmlərin komponenti?

A)) sahələrin iqtisadiyyatı, nəqliyyatın, tikintinin, turizmin iqtisadiyyatı

B) dövlətin iqtisadiyyatı

C) tənzimləmə

D) əhali sakinliyi

E) tikintinin iqtisadiyyatı


146. İqtisadiyyat elminin məqsədi?

A)) xalqın daim artmaqda olan tələbatını ödəmək

B) azalmaqda olan tələbatını ödəmək

C) kənarlaşmaqda olan tələbatını ödəmək

D) durğunluqda olan tələbatını ödəmək

E) hec birini ödəmək147. İqtisadi qanunlarla təbiət qanunlarının ümumi cəhəti

A)) hər ikisi obyektiv xarakter daşıyır

B) subyektiv xarakter daşıyır

C) aralıq xarakter daşıyır

D) dövrü xarakter daşıyır

E) mərhələli xarakter daşıyır


148. İstehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələr nəyi ifadə edir?

A)) İstehsal üsulunu

B) sintez üsulunu

C) induksiya üsulunu

D) tarixilik-elmilik üsulunu

E) analiz üsulunu


149. Təhlil və sintez metodu nədir?

A)) iqtisadiyyatı öyrənmə metodudur

B) qanunları öyrənmə metodudur

C) kateqoriyaları öyrənmə metodudur

D) təsərrüfatı öyrənmə metodudur

E) istehlakı öyrənmə metodudur


150. Tələbin istehsala təsiri?

A)) inkişaf etdirir

B) əks təsir göstərir

C) qiyməti artırır

D) durqunluq yaradır

E) tələbi zəruri edir


151. Ticarət kapital nədir

A)) əmtəə kapitalı

B) məhsuldar kapital

C) ilkin kapital

D) yığım kapitalı

E) ticarət mənfəətindən yaranan mənfəət


152. Ticarət mənfəətinin mənbəyi belə adlanır

A)) fəaliyyət olan sahibkarların etdiyi güzəşt

B) firmanın etdiyi güzəşt

C) kafedranın güzəşti

D) trastin güzəşti

E) sindikatın güzəşti


153. Ticarətin formaları necədir

A)) daxili ticarət

B) əlavə ticarət

C)üstəlik ticarət

D) kənar ticarət

E) digər ticarət


154. Ticarətin formalarından biri belə adlanır

A)) xarici ticarət

B) kənar ticarət

C) şirkətin ticarəti

D) firmanın ticarəti

E) üstəlik ticarət


155.Ticarət mənfəətinin mənbəyi belədir

A)) ticarət əlavələri

B) ticarət gəlirləri

C) reklam xərcləri

D) müstəqim xərclər

E) nəqliyyat xərcləri


156. Ticarət formalarından biri belə adlanır

A )) xarici ticarət

B) merkantil ticarət

C) müstəqil ticarət

D) nəqliyyat ticarət

E) əlavə ticarət


157. Xarici ticarətin növü belədir

A)) idxal

B) yığım

C) tələb


D) istehlak

E) təklif


158. Daxili ticarətin neçə növü var

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 7
159. Xarici ticarətin növü necə adlanır

A)) ixrac

B) kənar


C) üstəlik

D) müştərək

E) idxal
160. Tədavül xərcləri nədir?

A)) ticarətin həyata keçirmək üçün xərclər

B) kənar xərclər

C) mütləq xərclər

D) izafi xərclər

E) sabit xərclər


161. Ticarətdə müstəqim xərclər nədir?

A)) reallaşdırmanı həyata keçirmək üçün xərclər

B) almaq üçün xərclər

C) satmaq üçün xərclər

D) güzəşt etmək üçün xərclər

E) əlahiddə xərclər


162.Ticarətdə qeyri-müstəqim xərclər belə adlanır

A)) istehsal prosesini tədavül dairəsində davam etdirmə üçün xərclər

B) məhsulu anbarlarda saxlamak xərcləri

C) qablaşdırma xərcləri

D) reklam xərcləri

E) reallaşdırma xərcləri


163. Ehtikar ticarət nədir

A)) nisyə sövdələşmə

B) nağdı ödəmə

C) borc vermə

D) orta müddətli kredit

E) şərikli ödəmə


164. Ticarət hesablaşması necə adlanır?

A)) ticarət balansı

B) tədiyyə balansı

C) nəqliyyat balansı

D) tikinti balansı

E) ödəmə balansı


165. Müəssisənin firmaya çevrilməsi mərhələlərindən biri belə adlanır

A)) Müəssisənin kommersiyalaşdırılması

B) Müəssisənin konstruksiyalaşdırılması

C) Müəssisənin kombinələşdirilməsi

D) Müəssisənin təmərküzləşməsi

E) Müəssisənin lisenziyalaşdırılması


166. Sahibkarlığ fəaliyyətinin əsas amillərindən olmayan.

A)) Hüquqi sənədlər

B) Kapital

C) İş qüvvəsi

D) Təbii resurslar

E) Sahibkarlıq bacarığı


167. Xammalın məhsula çevrilmə texnologiyasının mənası.

A )) İstehsal prosesidir

B) İstehsal ehtiyatlarıdır

C) İstehsal səviyyəsidir

D) İstehsal gücüdür

E) İstehsal vaxtıdır


168. Qarşılıqlı əlaqədə olan əmək və təbii proseslərin məcmuu belə adlanır.

A)) İstehsal prosesi

B) Maddi proses

C) Istehsal gücü

D) Texnoloji proses

E) Texniki proses


169. İstehsal tsikli nəyi ifadə edir?

A)) Xammalın hazır məhsula çevrilmə vaxtını

B) Xammalın əməliyyatlar arası keçid vaxtını

C) Xammalın ehtiyatda saxlanma vaxtını

D) Xammalın alınmasının kredit vaxtını

E) Xammalın bazar sisteminə daxil olma vaxtını


170.İstehsal əsas fondları nəyin dəyər ifadəsidir.

A))Əmək vasitələrinin

B ) Əmək cisimlərinin
C) İstehsal vasitələrinin
D) Əsas kapitalın
E) Dövriyyə kapitalının
171. İstehsal əsas fondlarını ifadə edən ölçü vahidi:

A)) dəyər ifadəsi

B ) natural ifadə
C) şərti natural
D) soy ifadəsində
E) həcm vahidi ilə
172. Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir:

A)) insanların tələbatlarının ödənilməsinə;

B) insanların fizioloji durumunun yaxşılaşmasına;

C) insanların təklifinin sürətlə artmasına;

D) Dövlətin sosial-siyasi inkişafının vəhdətinə;

E) Dövlət xərclərinin müntəzəm olaraq azaldılmasına.


173. Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə sənaye müəssisələrinin qrupları belə adlanır:

A)) istehsal vasitələri və istehlak şeyləri istehsal edən;

B) istehsal vasitələri və tədarük malları istehsal edən;

C) istehlak malları və tədarük malları istehsal edən ;

D) texniki vasitələr və texnoloji vasitələr istehsal edən;

E) texnoloji vasitələr və istehlak malları istehsal edən.


174. İl ərzində işləmə müddətinə görə müəssisələr belə qruplaşdırılır:

A)) fasiləsiz, fasiləli, mövsümi işləyən müəssisələr;

B) müddətli, müddətsiz, mövsümi işləyən müəssisələr;

C) daimi, müddətsiz, mövsümi işləyən müəssisələr;

D) mövsümi, fasiləsiz, daimi işləyən müəssisələr;

E) müddətli, müddətsiz, daimi işləyən müəssisələr.


175. İstehsal prosesi nədir:

A)) xammal və ya materialların hazır məhsula çevrilməsi texnologiyasıdır;

B) xammal və ya materialların tədarükü texnologiyasıdır;

C) xammal və ya materialların satışı texnologiyasıdır;

D) xammal və ya materialların kəmiyyəti və keyfiyyətidir;

E) xammal və ya materialların mübadiləsi texnologiyasıdır.


176. Müəssisənin istehsal, idarəetmə və xidmətedici bölmələrinin tərkibi və qarşılıqlı əlaqəsi nəyi əmələ gətirir:

A)) təşkilati strukturunu;

B) texnoloji strukturunu;

C) istehsal tsiklini;

D) sahə quruluşunu;

E) istehsal quruluşunu.


177. Əsas fondların amortizasiyası nədir:

A)) əsas fondların fiziki və mənəvi aşınmasının pul ilə ifadəsidir;

B) əsas fondların dəyərindəki artımdır;

C) mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəridir;

D) əsas fondların yenilərilə əvəz olunma faizidir;

E) əsas fondun satışından gələn gəlirdir.


178. Öyrənmə və dərketmə baxımından iqtisadiyyata daxil olmayan variantı göstərin.

A)) Homoiqtisadiyyat

B) Mezoiqtisadiyyat

C) Makroiqtisadiyyat

D) Mikroiqtisadiyyat

E) Meqoiqtisadiyyat


179. Sahibolma nə deməkdir?

A)) Mənimsəmə və sərəncam vermə kateqoriyalarının reallaşmasıdır.

B) Mənimsəmə və sahib olma kateqoriyalarının reallaşmasıdır.

C) Sərəncam vermə istifadəetmə kateqoriyalarının reallaşmasıdır.

D) Sahib olma və istifadə etmə kateqoriyalarının reallaşmasıdır.

E) Sahib olma və sərəncam vermə kateqoriyalarının reallaşmasıdır.


180. Təmin edilməmiş tələb nə deməkdir?

A)) Lazımi əmtəələrin olmaması üzündən tələbin realizə olunmamasıdır.

B) Əmtəələrə real göstərilən tələbdir.

C) Əmtəələrin çeşidinin alıcıların tələbinə uyğun gəlməsidir.

D) Əmtəələrin keyfiyyətinin alıcıların tələbatına uyğun olmasıdır.

E) Bazarda alınmış əmtəə və xidmətlərdir.


181. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının hansı modeli tətbiq olunur?

A)) Alman modeli

B) İsveç modeli

C) Amerikan modeli

D) Yapon modeli

E) Cənubi- Koreya modeli


182. İqtisadi nəzəriyyənin fundamental problemini ifadə edən variantı seçin.

A)) Cəmiyyətin tələbatının sonsuz olması;

B) Ölkənin hər bir vətəndaşının sahibkarlıqla məşğul olmasına imkan yaradılması

C) Gəlirlərin ədalətli bölünməsi əsasında yoxsulluğun aradan qaldırılması;

D) İşsizliyin aradan qaldırılması və məşğulluq probleminin həll edilməsi;

E) Ölkə vətəndaşlarının intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün tədbirlər görülməsi.


183. İstehsal amillərinin daxil olduğu daha düzgün variantı seçin.

A)) İqtisadi nemətlərin istesalı üçün istifadə olunan resurslar;

B) Maddi və əmək ehtiyatları

C) İstehsal xərcləri və maddi ehtiyatlar;

D) Torpaq və kapital;

E) İstehsal xərcləri və əmək ehtiyatları.


184. Bazar iqtisadiyyatının əsas vəzifələrini ifadə edən variantı seçin.

A)) İstehsalın bütün subyektlərinin bərabər hüquqlu olamsı;

B) Mülkiyyətin dövlət tabeliyindən çıxarılması və özəlləşdirilməsi;

C)İnzibati amirlik idarəetmə metodundan imtina edilməsi və idarəetmənin demokratikləşdirilməsi;

D) Sərbəst və tənzimlənən qiymətlərdən istifadə edilməsi;

E) Bütün variantlar düzdür.


185. Mikroiqtisadiyyatın öyrəndiyi variantı seçin.

A)) Firmanın istehlasın modernləşdirilməsinə və məhsul istehsalının artırılmasına yönəldilən innovasiya fəaliyyətini;


B) İstehlak mallarının qiymət indekslərini

C) Gəncə şəhərinin bazarlarında bitki yağının qiymətini;

D) Ayrı- ayrı müəssisələrdə mövcud olan gizli işsizliyi;

E) Dövlət büdcəsini.


186. Təklifin qiyməti nə deməkdir?

A)) Satıcı tərəfindən alıcıya güzəşt edilən minimum qiymətdir;

B) Alıcının məhsul üçün verə biləcəyi ən aşağı qiymətdir;

C) Alıcının məhsul üçün verə biləcəyi orta qiymətdir;


D) Alıcının məhsul üçün verə biləcəyi ən yüksək qiymətdir;

E) Satıcı tərəfindən alıcıya güzəşt edilən maksimum qiymətdir.


187.İqtisadi hadisə və proseslər tədqiq edilərkən ən başlıca amil əsas götürülür,yerdə qalan amillər

isə kənarlaşdırılır.Bu fikir aşağıda göstərilən metodlardan hansına aiddir.

A)) Abstraksiya

B) Təhlil və sintez

C) İnduksiya və deduksiya

D) Kəmiyyət və keyfiyyətin təhlili

E) Məntiqi və tarixi
188. Əmtəə təsərrüfatının xüsusiyyətlərinə aid olmayan variantı seçin.

A)) Maşın istehsalının üstünlüyü.

B) İstehsalla istehlakın bazar vasitəsilə əlaqəsi.

C) İctimai əmək bölgüsünün inkişaf etməsi.

D) Bazar infrastrukturunun mövcudluğu.

E) İstehsalla istehlakın bilavasitə əlaqəsi.189. Əmtəə istehsalının neçə forması vardır?

A)) 3


B ) 4

C ) 2


D) 1

E) 5
190. Ümumi orta istehsal xərcləri necə müəyyən olunur?

A)) Məhsul satışından əldə edilən gəlir xərclərə bölməklə

B) İstehsal xərclərindən məhsulu çıxmaqla

C) Məhsuldan istehsal xərcləri çıxmaqla

D) Məhsulu istehsal xərclərinə bölməklə

E) İstehsal xərclərini məhsula bölməklə

192. İqtisadi təyinatlı və bazar münasibətlərinin obyektinə görə bazarın növlərinə aid

olmayan variantı göstərin.

A)) İnhisarçı bazarı.

B) Maliyyə bazarı.

C) Iş qüvvəsi bazarı.

D) İdxal bazarı

E) İxrac bazarı


193. Əmtəə birjalarında aparılan əməliyyatlara aid olmayan variantı göstərin.

A)) Alqı- satqı əməliyyatlarını azaltmaq

B) Sövdələşmə bağlayanlar arasında vasitəçilik etmək.

C) Satılacaq əmtəənin ekspertizasını keçirmək

D) Ticarət mübahisələrini həll etmək.

E) İstehsalın həcmi, məhsulun keyfiyyəti, qiyməti və s. haqqında məlumatlar yaymaq.


194. Təkrar istehsal dedikdə nələrin təkrarlanması başa düşülür?

A)) Məhsulun, işçi qüvvəsinin, istehsal münasibətlərinin təkrarlanması

B) İşçi qüvvəsinin təkrarlanması

C) Məhsulun təkrarlanması

D) İstehsal münasibətlərinin, işçi qüvvəsinin təkrarlanması

E) Məhsulun, istehsal münasibətlərinin təkrarlanması


195. Geniş təkrar istehsal nə deməkdir?

A)) İstehsalın artan miqyasda bərpası

B) İstehsalın məhdud miqdarda bərpası

C) İstehsalın həm məhdud , həm də azalan miqdarda bərpası

D) İstehsalın bərpa olunması

E) Bunlardan heç biri


196. Optimal proporsiya nə deməkdir?

A ) Ən az kapital sərfilə iqtisadi səmərə əldə etmək

B) Ən az əmək haqqı xərcilə daha çox iqtisadi səmərə əldə etmək

C)) Ən az əmək və kapital xərcilə daha çox iqtisadi səmərə əldə etmək

D) Çox əmək sərf etməklə çox iqtisadi səmərə əldə etmək

E) Daha çox kapital sərf etməklə daha çox iqtisadi səmərə əldə etmək


197. Təkrar istehsal nə deməkdir?

A)) İstehsal prosesinin fasiləsiz olaraq sonsuz sayda təkrarlanması

B) Təkcə işçi qüvvəsinin daima təkrarlanması

C) İstehsalın bir dəfə bərpası

D) Təkcə istehsal münasibətlərinin daima təkrarlanması

E) İstehsal vasitələrinin bərpası


198. Proporsiyaların dəyişməsinə təsir göstərməyən variantı seçin?

A)) Fərdi tələbatın artması

B) ETT

C ) İctimai tələbatın artmasıD) Beynəlxalq vəziyyət

E) İctimai iqtisadi şəraitin dəyişməsi


199. Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai istehsal quruluşca neçə bölmədən ibarətdir?

A )) 4


B) 3

C ) 5


D)2

E) 6
200. İqtisadi artım əmsalı necə hesablanır?

A)) Hesabat dövrü əsas dövrə bölməklə

C ) Hesabat dövrü əsas dövrə vurmaqla

B) Əsas dövrü hesabat dövrə bölməklə

D) Hesabat dövrlə əsas dövrü cəmləməklə

E) Hesabat dövrdən əsas dövrü çıxmaqla
201. İntensiv iqtisadi artımın tiplərinə aid olmayan variantı göstərin.

A )) Fond tutumunun artırılması

B) Fonda qənaət

C) Materiala qənaət

D ) Hərtərəfli

E) Əməyə qənaət


202. İqtisadi artım nə deməkdir?

A)) Kəmiyyətcə çox, keyfiyyətcə yüksək əmtəə və xidmətlər istehsal etmək

B) Keyfiyyətcə daha yüksək əmtəə istehsal etmək

C) Daha çox xidmət göstərmək

D) Kəmiyyətcə daha çox məhsul istehsal etmək

E) Bunlardan heç biri


203. Son məhsul nə deməkdir?

A)) Satmaq və emal etmək üçün deyil, istehlak olunmaq üçün istehsal olunmuş məhsul

B) Satmaq üçün istehsal olunmuş məhsul

C) Emal edilmək üçün istehsal olunmuş məhsul

D) İstehsal etmək və emal üçün istehsal edilmiş məhsul

E) Satmaq və emal etmək üçün istehsla olunmuş məhsul


204. Makroiqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsinin ilk müəllifi:

A)) A. Marşall, Z. Valras

B) A. Marşall, C. Keyns

C) C. Keyns, Z. Valras

D ) A. Marşall, K. Kautski

E) Z. Valras, V. ZombartYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə