İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir


İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin məqsədi belədirYüklə 0,59 Mb.
səhifə4/7
tarix25.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

283. İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin məqsədi belədir:

A)) çəkilən xərclərin mütəmadi aşağı salınması ilə məhsul artımına nail olmaq

B;) məhsul artımına xərcləri artırmaqla nail olmaq;

C) məhsulun dəyərini ödəmək üçün qiyməti mütəmadi artırmaq;

D) məhsulun mübadilə prosesində tarazlıq yaratmaq;

E) maddi texniki təchizat işini vaxtında həyata keçirmək.


284. İctimai istehsalın məqsədi nədir?

A)) insanların məhsullara tələbatını ödəmək

B) istehsal vasitələri istehsal etmək;

C) istehlak şeyləri istehsal etmək;

D) maddi-texniki vasitələr istehsal etmək;

E) dövlətin tələbatını ödəmək.


285. Ümumi milli məhsul hansı metodlara hesablanır?

A)) çəkilən xərclərə və gəlirlərin həcminə görə;

B) sərf olunmuş əməyin kəmiyyətinə görə;

C) məhsulun tərkibində keyfiyyətli məhsulun xüsusi çəkisinə görə;

D) sərf olunmuş əməyə və vergi tutumuna görə;

E) məhsulun saxlanma müddətinə görə.


286. İctimai istehsalın səmərəlilik meyarı hesab olunur:

A)) il ərzində istehsal edilmiş milli gəlir;

B) il ərzində istehlak edilmiş məhsulun miqdarı;

C) illik istehsal xərclərinin məcmuu;

D) illik əmək haqqının ümumi miqdarı;

E) il ərzində anbarlaşdırımış məhsulun miqdarı.


287. Müəssisələrdə istehsalın iqtisadi səmərə belə müəyyən edilir:

A)) xalis məhsulun istehsal fondları, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti

B; ) ümumi məhsulun istehsal fondlarının dəyəri, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti;

C) satlıq məhsulun istehsal fondlarının dəyəri, əmək haqqı və təbiəti mühafizə xərclərinin cəminə nisbəti;

D) istehsal xərclərinin əmək haqqına nisbəti ilə;

E) xammal və material xərclərinin bütövlukdə istehsal xərclərinə nisbəti.


288. İctimai əmək bölgüsünün formaları bunlardır:

A)) ümumi,xüsusi,fərdi;

B) iqtisadi, sosial, təbii;

C) birgə, qarışıq, fərdi;

D) sadə, mürəkkəb, qarışıq;

E) texniki, texnoloji, bioloji.


289. Əmək bölgüsünün fərdi formasının baş verdiyi məkan:

A)) müəssisə;

B ) cəmiyyət

C) dövlət;

D) sahə;

E) heç biri düzgün deyil.


290. İstehsalın idarə olunması prinsipləri, metodları, vasitələri və formalarının məcmuu belə adlanır:

A)) menecment;

B) marketinq;

C) biznes;

D) maliyyə;

E) mühasibat uçotu.


291. Təsərrüfata rəhbərlik metodlarından biri belə adlanır:

A)) iqtisadi;

B) fiziki;

C) bioloji;

D) təbii;

E) suni.
292. Realizə olunması məqsədilə həyata keçirilməsi nəzərdə tututlan konkret və kompleks tədbirlər sistemi belə adlanır:

A )) plan;

B )tapşırıq;

C) proqnoz;

D) proqram;

E) göstəriş.
293. Sosial – iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasının ən mühüm metodu belə

adlanır:

A)) balans;

B) maliyyə;

C) göstərişi;

D) informasiya;

E) uçot.
294. Biznes planlar tərtib olunarkən əməl edilən şərtlərə aid deyil:

A)) reklam olunmalıdır;

B) peşəkarlıqla tərtib olunmalıdır;

C) bölmələr üzrə işlənib hazırlanmalıdır;

D) auditorların rəyini bilmək vacibdir;

E) məxfi saxlanılan cəhətlər aşkarlanmalıdır.
295. Ümumi məhsulun dəyərilə onun istehsalına sərf olunmuş məhsulların

maddi məsrəflərin fərqi belə adlanır:

A)) xalis məhsul;

B) ümumi məhsul;

C) realizə olunmuş məhsul;

D) natural məhsul;

E) texniki məhsul.296. Sənaye –istehsal heyyətinin tərkibinə aid edilmir:

A)) vasitəçilər;

B) fəhlələr;

C) mühəndis-texniki işçilər;

D) qulluqçular;

E) mühafizə işçiləri.297. Bilvasitə məhsul yaradılmasında iştirak edən və istehsal prosesinin normal gedişatını təmin edən sənaye istehsal heyyətindən biri belə adlanır:

A)) fəhlələr;

B) xidmətçilər

C) şagirdlər;

D) vasitəçilər;

E) tələbələr


298. İstehsala texniki rəhbərlik işini həyata keçirən işçilər belə adlanır :

A)) mühəndis-texniki işçilər;

B) mühəndis- texnoloji işçilər;

C) mühəndis-psixoloji işçilər;

D) psixoloq- texniki işçilər;

E) texnoloji-texniki işçilər.


299. Bunlardan biri qulluqçu kateqoriyası işçilərinə aid deyil:

A))mühafizə işçiləri;

B) maliyyə işçiləri;

C) uçot işçiləri;

D) təchizat- satış işçiləri;

E) dəftərxana işçiləri.


300. İnnovasiyanın əsas istiqamətlərindən biri belə adlanır:

A)) texnoloji təkmilləşdirmələrdə yenilik etmə;

B) texnikanın dəyişdirilməsinə vəsait qoyuluşu;

C) texnikanın təmirinə vəsait qoyuluşu;

D) psixoloji təzyiqə vəsait qoyuluşu;

E) heç biri düzgün deyil.


301. Klassik “gorünməz əl” prinsipinin müəllifi:

A) F.Engels

B) K.Marks

C)) Adam Smitdir

D) Maltus

E) Keyns
302.Uzunmüddətli dövrdə bütün istehsal amillərinə necə baxılır?

A)) dəyişən amil kimi

B) texniki amil kimi

C) sabit amil kimi

D) qarişiq amil kimi

E) texnoloji amil kimi

303. Bütün xərclərin dəyişən olmasi hansı dovr üçün xarakterikdir?

A) qarişiq dövr

B) qisa müddətli

C)) uzunmüddətli

D) istehsal dövrü

E) satiş düvrü


304. Pul kapitalının sahiblərinin gəlirin aldiğları formanin adi:

A)) faiz

B) səhm

C) istiqrafD) çek

E) manat
305. Əmək bazarında qiymət kimi çıxış edən:

A)) əmək haqqıdır

B) iş qüvvəsidir

C) fiziki enerjisidir

D) səhmin dəyəridir

E) aldığı məhsuldur
306. Qarışıq iqsadiyyatda dövlətin rolu

A)) təsərrüfatın çox bölməli olmasında üzə çıxır

B) təsərrüfatın bir bölməli olmasında üzə çıxır

C) təsərufatin qarışıq olmasinda üzə çıxır

D) təsərrüfatın birləşməsində üzə çixir

E) təsərrüfatın regionlaşdırılmasında üzə çıxır


307. Bazar iqtisadiyyatında dövlət gərəkdir:

A)) tabelik bazarında deyil, sərbəst məhsul və xidmət istehsalini təmin etsin

B) fəaliyyəti nzibati idarəetmə sistemi üzrə qursun

C) monopolist rəqabətin inkişafina şərait yaratsin

D) məhsul və xidmət istehsalına tənzimləməni tam dayandırsın

E) bütün təsərrüfat sisteminin xarici siyasətini sərbəstləşdirsin


308. İşci qüvvəsinin tərkibinə aid deyil:

A)) iş qabiliyyəti olmayanlar

B) 60 yaşından çox yaşı olanlar

C) südəmər uşaqlı analar

D) ali təhsil alan tələbələr

E) 16 yaşından yuxarı olan şagirdlər


309.Elmi-texniki tərəqqi şəraitində işçilərin fiziki enerji sərfi:

A)) azalır

B) çoxalır

C) sabit qalır

D) satılır

E) mürəkkəbləşir


310. Müəssisəələrdə iqtisadi şərtlərnələrə alınmasa həmkarların nəyə təsiri olur?

A)) əmək haqqının artmasına

B) əmək haqqının sabitləşməsinə

C) əmək haqqının azalmasına

D) əmək sərfinin artmasına

E) əməyə nəzarətin güclənməsinə


311. İşci qüvəsi bazarında 2-ci yeri tutanlar kimlərdir?

A)) ixtissasız fəhlələr

B) ixtisaslı fəhlələr

C) mühəndislər

D) qulluqçular

E) kiçik xidmət heyyəti


312. Ehtiyatlarin istehsal və mübadilə sferasından keçərək ilkin formaya (pul)qayıtması belə adlanır:

A)) istehsal fondlarının dövriyyə vaxtı

B) istehsal fondlarının dövrani vaxtı

C) istehsal fondlarının çevrilmə vaxtı

D) istehsal fondlarının aşınma vaxtı

E) istehsal fondlarının istehlak vaxtı


313. Məhsul üçün əlavə xərc belə adlanır:

A)) amortizasiya

B) avtomatizasiya

C) amortizator

D) xammal xərci

E) nəqliyyat xərci


314. Torpaq sahəsindən gəlir fərqi:

A)) renta

B) rentabellik

C) mənfəət

D) kapital

E) öhdəlik


315. Pul, maddi aktiv və qeyri maddi aktivlərin borc verilməsi formasinda kapitalın yaratdığı gəlir:

A)) faiz


B) əmsal

C) səhm


D) veksel

E) depozit


316. Hüquqi şəxslərdən birbaşa tutulan mühüm vergi:

A)) müəssisənin mənfəətindən vergi

B) müəssisənin gəlir vergisi

C) müəssisənin əmlak vergisi

D) müəssisənin sığortası

E) müəssisənin aksiz vergisi


317. İqtisadiyyatin ictimai bölməsinə aid edilir:

A)) dövlət müəssisələri

B) səhmdar cəmiyyətlərin müəssisələri

C )fərdi sahibkar müəssisələr

D) şərikli müəssisələr

E) payçı müəssisələr


318. Sərbəst rəqabət işinin mexanizminin şəraiti

A)) sahibkarlıq fəaliyyətində

B) dövlət idarəçiliyində

C) inzibati idarəetmədə

D) beynalxalq təsərrüfatçılıqda

E) fərdi fəaliyyətdə


319. Verginin əsas funksiyasi

A)) tənzimləyici

B) idarəedici

C) nəzarətedici

D) bölüşdürücü

E) qiymətləndirici


320. Təklif tələbdən çox olduqda bazarda baş verən

A)) qiymət tarazlığı azalır

B) qiymətdə tarazlıq yaranır

C) qiymət artımı baş verir

D) məhsul qıtlığı yaranır

E) məhsuldan imtina edilir


321. Qiymətin dəyişməsi ilə məhsuldan məhsula alıcının reaksiyasının dəyişməsi belə adlanır

A)) tələbin elastikliyi

B) fikirlərin elastikliyi

C) məhsulun elastikliyi

D) bazarın elastikliyi

E) alıcının elastikliyi


322. Bu və ya digər nemətin yararlığı barədə düşünmək

A)) faydalılıqdır

B) mənfəətlikdir

C) məhsuldarlıqdır

D) yüksək qiymətə satmaqdır

E) məhsulun qiymətidir


323. İqtisadı sistemin fərqləndirilməsinin başlıca meyyarı

A)) mülkiyyətin əsas formasıdır

B) hakimiyyətin kimdə olmasıdır

C) idarəetmə formasının quruluşudur

D) mənfəətin bölgü formasıdır

E) bazar quruluşunun dəyişməsidir


324. Qiymətin yüksəlməsi şəraitində məhsullara tələb

A)) azalır

B) artır

C) sabit qalır

D) qarışıqlıq yaradır

E) nəzarət güclənir


325. Kapitalın təklifinin yüksəlməsi şəraitində faiz dərəcəsi

A)) azalır

B) artır

C) sabit qalır

D) istehlakçı

E) cəlb edir326. Vergi ödəyicilərinin vergidən tam və ya qismən azad edilməsi:

A)) güzəştdir

B) maraqdır

C) yardımdır

D) paydır

E) köməkdir


327. Müəssisə və digər sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədini və ona nail olmağı müəyyən edən sənəd:

A)) biznesplan

B) cari plan

C) perspektiv plan

D) gəlir planı

E) öhdəlik planı


328. Xammalın texnoloji proseslə məhsula çevrilməsi:

A)) istehsaldır

B) bölgüdür

C) istehlakdır

D) tədavüldür

E) yatdımdır


329. Əmək haqqı əmək bazarinda necə cixiş edir?

A)) əməyin qiyməti kimi

B) əməyin kəmiyyəti kimi

C) əməyin sərfi kimi

D) norması kimi

E) əmək bölgüsü


330. Qısa müddətdə qiymət orta dəyişən xərclərin minimum səviyyəsindən aşağı olduqda sahibkarların fəalliyəti:

A )) istehsalı dayandırır

B) istehsalı sürrətləndirir

C) istehsalı dəyişdirir

D) keyfiyyəti yüksəldir

E) işçiləri ixtisar edir


331. Dövlətin çox bölməli təsərrüfatı yaranması şəraitində istifadə etdiyi iqtisadiyyat növü:

A)) qarışıq

B) ıxtisaslı

C) kooperosiya

D) sabit

E) dəyişkən


332. Müəssisələrdə ictimai bina və qurğuların qruplarına daxildir:

A)) inzibati binalar

B) sosial binalar

C) texniki binalar

D) məişət binaları

E) xidmət binaları


333. Vahid Dövlət Hüquq reestrin 1-ci dərəcəlisisnin adı:

A)) ünvan

B) çəkisi

C) keyfiyyəti

D) tutumu

E) qablaşdırılması


334. Başka ölkədən gətirilən məhsul və xidmətlər belə adlanır:

A)) idxal

B) ixrac

C) mülkiyyət

D) gətirilmə

E) sertifikatlaşma


335. Ümumi iqtisadi elmlərə aid olanı müəyyən edin:

A )) mikroiqtisadiyyat

B) maliyyə

C) statistika

D) müəssisənin iqtisadiyyatı

E) mühasibat uçotu


336. Xüsusi iqtisadiyyat elminə aid olmayanı müəyyən edin:

A)) makroiqtisadiyyat

B) maliyyə

C) mühasibat uçotu

D) qiymətin yaranması

E) marketinq


337. Konkret iqtisadiyyat elminə aid olmayanı müəyyən edin:

A)) dünya iqtisadiyyatı

B) sənayənin iqtisadiyyatı

C) nəqliyatın iqtisadiyyatı

D) tikintinin iqtisadiyyatı

E) kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı


338. İstehsal amilinə aid olmayanı müəyyən edin:

A)) texnologiya

B) kapital

C) əmək


D) torpaq

E) sahibkarlık fəaliyəti


339. Əgər cəmiyyətdə istehsal ehtiyatları artarsa onda:

A)) iqtisadiyyatda daha çox məhsul və xidmət istehsal etmək

B) iqtisadiyyatda daha çox xammal satışı olar

C) ehtiyyatların bölgü münasibətlərində dəyişiklik etmək olar

D) istehsal olunan məhsulların kəmiyyəti dəyişər

E) istehsal olunan məhsulun xərcləri aşağı düşər340. Bazar sistemini aparıcı idarə etmə mexanizmi:

A)) tələb və təklif münasibətləri

B) istehsal və istehlak münasibətləri

C) istehsal və sahibkarların idarəetmə qabiliyyəti

D) qiymətin daimi qalxması meyli

E) məhsul çehidinin çox olması


341. Qiymətlə idarəetmədən yaranan inflyasiya belə adlanır:

A)) inzibati inflyasiya

B) düşünülmüş inflyasiya

C) texniki inflyasiya

D) rasional inflyasiya

E) təbii inflyasiya


342. İl əezində istehsal edilmiş texniki əmlakın yerini doldurmaq məqsədilə tutulan məbləğ:

A)) amortizasiya ayırmaları

B) texniki ayırmalar

C) texnoloji ayırmalar

D) əməkhaqqı ayırmalar

E) istehsal ayırmalar


343. Milli gəlirin yenidən bölgüsü mexanizminə aid edilir:

A)) dövlət istiqrazları

B) dövlət sifarişləri

C) dövlət vergiləri

D )dövlət əmlakları

E) dövlət əmanətləri


344. İstehsalla istehlak arasında əlaqələrin rəqabət mexanizmi vasitəsilə həyata keçən iqtisadi sistem:

A)) bazar sistemi

B) inzibati sistem

C) ənənəvi sistem

D) dolaşıq sistem

E) qarışıq sistem


345. Bazar iqtisadiyyatının üstünlüklərinə aid olmayanı müəyyən edin

A)) sosial qarışıqlıq yaradan təssərüfat mexanizminə malikdir

B) eytiyatlardan səmərəli istifadəyə səbəb olur

C) istehsalçı və istehlakçının sərbəst seçimini təmin edir

D) məhsulun keyfiyyətini müntəzəm yüksəldilməsi tələbini yaradır

E) istehsalçılar istehlakçıların tələbini ödəməyə yönəldir


346. Məhsuldar quvvələrin bölgüsunun direktiv xarakterli olan iqtisadi üsul:

A)) inzibati amirlik üsulu

B) xalis bazar üsuludur

C) qarışıq usuldur

D) rəqabətli üsuldur

E) ənənəvi üsuldur347. İqtisadiyyat sahələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A))atmosfer faza

B) sənaye

C) meşə təsərrüfatı

D) balıqşılıq

E) kənd təsərrüfatı


348. Bazar obyektinə aiddir:

A)) kapital

B) alıcılar

C) ev təsərrüfatı

D) satıcılar

E) istehsalçılar


349. Bazar sisteminin çatışmazlığına aiddir:

A)) sosial- zəruri əmtəələr istehsalına istiqamətlənməmək

B) qərarların qəbulunda istehsalçı və alıcıların sərbəstliyi

C) istehsal şəraitinin dəyişməsinə uyğunlaşma

D) fəaliyyətlərin rəqabət mühitində qurulması

E) müxtəlif tələbatı ödəmək qabiliyyəti


350. Sahibkarlığın əlamətini əks etdirməyəni müəyyən edin:

A)) nəticə qazanmaq xatirinə istənilən riskə getmək

B) mənfəət əldə etməyə istiqamətlənmə

C) fəaliyyətinin nəticəsinə maddi məsuliyyət daşıma

D) işçilərinin sosial durumuna diqqət yetirmə

E) yeniliyə meylli olma


351. İnflyasiyanın sürətləndiyi dövrdə faiz dərəcəsi:

A)) artır, pulun dəyəri azalır

B) azalır, pulun dəyəri artır

C) sabit qalır, pulun dəyəri sabit qalır

D) dəyişir, pulun dəyəri sabit qalır

E) heç biri düz deyil352. Milli sərvətin dəyərinin qiymətləndirilməsində real nəzərə alınan elementlərdən biri:

A)) əsas fondlardır

B) mənfəətdir

C) istehsal xərcləridir

D) əlavə dəyərdir

E )əsas məhsullardır


353. Milli hesablar sistmində olmayan bölmə:

A)) xüsusi biznes

B) xarici biznes

C) şəxsi biznes

D) ümumi biznes

E) dövlət biznesi


354. Bank pullarının tərkibinə daxil olmayanı müəyyən edin:

A)) səhmlər

B) əskinazlar

C) çeklər

D) kredit kartları

E) pullar


355. Milli gəlirin tərkibinin iki hissəsi:

A)) istehlak fondu, yığım fondu

B)sosial fondlar, əmək haqqı fondu

C) yardım fondu, mükafat fondu

D) həmkarların fondu, səhiyyə fondu

E ) əsas fondlar, dövriyyə fondları


356. Dövlətin pul kütləsinə aid edilmir:

A)) müəssisənin səhmləri

B) banklardan əmanətlər

C) bank kartlarındakı pullar

D) əskinazlar

E) bankdakı pullar


357. İqtisadiyyatda tam məşğulluğu, iqtisadi artımın yüksək tempinin xarakterizəsi tələb edir:

A )) yüksək yığım norması və yüksək investisiya norması

B) yüksək xərc norması və yüksək kapital norması

C) yüksək gəlir norması və yüksək xərc norması

D)yüksək mənfəət norması və yüksək xərc norması

E ) yüksək renta norması və yüksək investisiya norması


358. Əmtəə və xidmət istehsalının son bazar qiyməti belə adlanır

A)) ümumi daxili məhsul

B) ümumi milli məhsul

C) ümumi milli gəlir

D) ümumi daxili gəlir

E) istehsaldan gəlir


359. Makroiqtisadi siyasətin əsas məqsədi:

A)) iqtisadi artımdır

B) iqtisadi gəlirdir

C) istehsal etməkdir

D) iqtisadi yığımııdır

E

) vergi yığımıdır360. Dövlət büdcəsində çatışmazlıq nə vaxt baş verir?

A)) dövlət xərci dövlət gəlirindən çox olduqda

B) dövlət gəliri dövlət xərcindən çox olduqda

C) dövlət istehsalı xüsusi istehsaldan az olduqda

D) xüsusi biznes dövlət biznesini üstələdikdə

E) ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsuldan çox olduqda


361. Bazar marketinqi ondan ibarətdir ki, satıcı...

A)) məhsulunu istehlakçılara satır

B) məhsul istehsal edir

C) istehsalı təşkil edir

D) pul vəsaitini yerləşdirir

E) gəlirləri bölüşdürür


362.Hazırki dövrdə “mal hərəkəti” sözünü əvəz edən ifadə belə adlanır:

A)) marketinq kommunikasiyası

B) marketinq tədqiqatları

C) məhsul siyasəti

D) məhsul istehsalı

E ) marketinq fəaliyyəti


363. Marketinqin əsas fəaliyyət istiqaməti:

A)) biznes fəaliyyətini istehlakçıların tələblərinə uyğun qurmaq

B) müəssisələrdə məhsul istehsalını maksimuma çatdırmaq

C) marketoloq mütəxəssisləri işlə təmin etmək

D) məhsulların və xidmətlərin uçotunu aparmaq

E) biznes sferasında fəaliyyət qurmaq364. İnsan özü üçün nəyi qiymətli hesab edirsə bu:

A)) mükafatlandırmadır

B) əmək bölgüsüdür

C) tərifləməkdir

D) istehsala cəlb etməkdir

E) əməyinə verilən haqdır


365. Menecmentdə mükafatlandırmanın iki tipi:

A)) daxili və xarici

B) keyfiyyətli və keyfiyyətsiz

C) təriflənən və təriflənməyən

D) iqtisadi və sosial

E) məhsul və xidmət


366. İqtisadiyyatda inflyasiyanın nəticələrindən biri belə adlanır:

A)) gəlirlərin və sərvətin yenidən bölüşdürülməsi

B) real faizin yüksəlməsi

C) işsizlik səviyyəsinin aradan qaldırılması

D) pul kütləsinin yüksək həddə çatması

E) gəlirlərin və sərvətin artması


367. Dövlətin gözlənilən gəlir və xərclərinin tərtib olunması siyahısı belə adlanır:

A)) dövlət büdcəsi

B) dövlət xərci

C) dövlət gəlirləri

D) dövlət ehtiyatları

E) dövlət maliyyəsi


368. Azərbaycanda Regionların sosial- iqtisadi inkişafının neçə proqramı qəbul edilmişdir?

A)) 3


B) 2

C) 6


D) 4

E) 5
369. Azərbaycanda mülkiyyətin növlərindən hesab edilməyəni müəyyən edin:

A)) ictmai

B) qrup


C) şərikli

D) payçı


E) fərdi
370. Qeyd edilənlərdən biri birjanın növü hesab edilir:

A)) əmtəə

B) qiymət

C) kağız


D) reklam

E) dəyər
371. Ev təsərrüfatının idarə olunması hansı sözün mənasıdır?

A )) oykonomiya

B) politeya

C) meqoekonomika

D) mezoekonomiya

E) makroekonomiya
372. Şəhər sözünü mənalandıran iqtisadi sözün adı:

A)) politeya

B) filosofiya

C) texnologiya

D) hidrologiya

E) ekonomiya


373. Politekonomiya elminin formalarından biri:

A)) burjua

B) filosofiya

C) sosiologiya

D) star

E) bazar
374. İstehsalı idarə edən qanunların predmeti olduğu elm:

A)) iqtisadiyyat elmi

B) bələdiyyə elmi

C) təbiyət elmi

D) sosialogiya elmi

E) cəmiyyət elmi
375. İstehsal cəmiyyətin inkişafının

A)) amilidir

B) mühitidir

C) bazisidir

D) tələbidir

E) fəxridir


376.Texnoloji proses iqtisadi cəhətdən nəyi ifadə edir?

A)) istehsalın mahiyyəti

B) istehlakın mahiyyəti

C) bölgünün mahiyyəti

D) mübadilənin mahiyyəti

E) hərəkətin mahiyyəti


377. İstehsal amillərindən biri belə adlanır:

A)) əmək

B) sahibkarlıq

C) xərc


D) gəlir

E) mənfəət


378. Kapital və torpaq istehsal amili olaraq hansı iqtisadi termini əmələ gətirir?

A)) istehsal vasitələri

B) istehlak şeyləri

C) mübadilə vasitələri

D) texniki vasitələr

E) texnoloji vasitələr


379. Torpağın istehsal amili olmasının əsas səbəblərindən biri:

A)) xammalara malik olması

B) torpağın yüksək qiymətə malik olması

C) torpağın keyfiyyətinin başqalarından fərqlənməsi

D) hava ilə daimi olaraq təmasda olması

E) kənd təsərrüfatı üçün tamamilə yararlı olması


380. İnsanların istehsalda məqsədəuyğun fəaliyyəti nəyi ifadə edir?

A)) əməyin tərifini

B) işçi qüvvəsini

C) əməyin kəmiyyətini

D) əməyin keyfiyyətini

E)ixtisas səviyyəsini


381. Əmək cisimlərinə nə ilə təsir edilir?

A)) əmək alətləri ilə

B) istehsal vasitələri ilə

C) məşğulluq alətləri ilə

D) istehsal cisimləri lə

E) texnologiyalarla


382. Ədalətliliklə bölgü arasındakı əlaqə:

A)) ədalətlilik bölgünün prinsipidir

B) ədalətlilik bölgünün funksiyasıdır

C) ədalətlilik bölgünün mexanizmidir

D) ədalətlilik bölgünün konsepsiyasıdır

E) ədalətlilik bölgünün istiqamətidir


383. Fiziokratizm iqtisadiyyatın inkişafının...

A)) mərhələsidir

B) mühitidir

C) davamıdır

D) funksiyasıdır

E) texnikasıdırYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə