İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir


İstehsal vasitələri və insanlar məhsuldar qüvvələrinYüklə 0,59 Mb.
səhifə5/7
tarix25.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

384. İstehsal vasitələri və insanlar məhsuldar qüvvələrin...

A)) tərkibidir

B) formalarıdır

C) görünüşüdür

D) mexanizmləridir

E) dinamikasıdır


385. İqtisadi qanunlar iqtisadi hadisələr və proseslər arasında...

A)) münasibətdir

B) mexanizmdir

C) müşahidədir

D) nisbətdir

E) bölgüdür


386. İqtisadi böhran istehsalın hansı səviyyəsində baş verir?

A)) ifrat

B) ən aşağı

C) avtomatlaşdırılmamış

D) keyfiyyətsiz

E) sadə formasında


387. Sadə və mürəkkəb əməyi fərqləndirən əsas əlamət:

A)) ixtisas tələbetmə münasibətləri

B) işçilərin əmək sərfinin miqdarı

C) məhsul istehsalında iştirak səviyyəsi

D) məhsulun dəyərinin yaradılmasında iştirak səviyyəsi

E) məhsulun keyfiyyətinə təsiri cəhətdən fərqləri


388. İqtisadiyyat elminin sistemlərindən biri belə belə adlanır:

A)) ümumi iqtisadi elmlər

B) ictimai iqtisadi elmlər

C) demokratik iqtisadi elmlər

D) iqtisadi coğrafi elmlər

E) iqtisadi sosial elmlər


389. İstehsal münasibətlərinin tərkibindən biri:

A)) bölgü

B)satış

C) qiymətqoyma

D) qablaşdırma

E) bazar
390. İstehsal münasibətlərinin komponentlərindən biri:

A)) siniflərin münasibətidir

B) əhalinin münasibətləridir

C) dini münasibətlərdir

D) əxlaqi münasibətlərdir

E) bölgü münasibətləridir
391. Elmi- dərketmə iqtisad elminin...

A)) funksiyalarından biridir

B) prinsiplərindən biridir

C) münasibətlərindən biridir

D) vəzifələrindən biridir

E) nəzarətindən biridir


392. Obyektivlik iqtisadi qanunların hansı tərəfini əks etdirir?

A)) xarakterini

B) münasibətini

C) metodikasını

D) nüfuzunu

E) tələblərini


393. İstehsal üsulu bərabərdir:

A)) məhsuldar qüvvələr+istehsal münasibətləri

B) məhsuldar qüvvələr+maliyyə münasibətləri

C) məhsuldar qüvvələr+satış münasibətləri

D) işçi qüvvəsi+istehsal münasibətləri

E) işçi qüvvəsi+ maliyyə münasibətləri


394. Fəaliyyət xarakterinə görə spesifik, aralıq, ümumi iqtisadi qanunların...

A)) bölgüsüdür

B) funksiyasıdır

C) əlaqələridir

D) nəzarətidir

E) mübadiləsidir


395. Əmək bölgüsünün səbəb olduğu nəticə:

A)) əmtəə təsərrüfatının əmələ gəlməsi

B) əmtəə təsərrüfatının uzlaşması

C) satış fəaliyyətinin birləşməsi

D) istehlak üçün zəmin yaradılması

E) istehlak dəyərinin müəyyənləşməsi396. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən sahə:

A)) neft-qaz

B) üzümçülük

C) yüngül sənaye

D) kimya sənayesi

E) metallurgiya sənayesi


397. Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesinin inkişaf etmiş istiqaməti:

A)) neft maşnqayırması

B) tikinti maşnqayırması

C) kimya maşnqayırması

D) avtomobil maşınları

E) yüngül sənaye maşnqayırması


398. Pulun mahiyyəti

A)) ekvivalent rolu oynayan əmtəədir

B) ekvivalent rolu oynayan məhsuldur

C) ekvivalent rolu oynayan xərcdir

D) ekvivalent rolu oynayan gəlirdir

E) evlərdə yığım kimi saxlanılan kapitaldır


399. Bazar iqtisadiyyatının əsas mexanizmi:

A)) tələb təklif arasında nisbət

B) xərc gəlir arasında nisbət

C) pulun bərəkət sürətidir

D) istifadə olunan pulun miqdarıdır

E) heç bir variant düzgün deyil


400. Əmək qabiliyyətli şəxslərin öz əmək qabiliyyətini reallığa cevirə bilməməsi:

A)) işsizlik

B) məşğulluq

C) fəaliyyətsizlik

D) əmək haqqından məhrumolma

E) bütün variantlar mümkündür


401. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin fəaliyyətinin əsas məqsədi:

A)) mənfəətin əldə edilməsi və onun maksimumlaşdırılması

B) yeni texnologiyanın tətbiqi

C) betnəlxalq bazara çıxmaq

D) müəssisənin istehsal quruluşunu təkmilləşdirmək

E) işçilərin əmək haqqının yüksəldilməsi


402. Müəssisə mülkiyyət formasına görə belə təsnifatlaşdırılır:

A)) xüsusi

B) ərazi

C) kiçik

D) orta

E) iri
403. Müəssisənin təşkilati-hüquqi formasına aid olanı müəyyən edin:A)) istehsal kooperativləri

B) dövlət bələdiyyə mülkiyyətli

C) dövlət və kollektiv mülkiyyətli

D) istehlak kooperativləri

E) vasitəçi kooperativlər
404. Firmanı müəssisədən fərqləndirən cəhət:

A)) geniş anlayış olması və bir neçə istehsal və satış obyektlərini birbirləşdirməsidir

B) müəssisə istehsal, firma isə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldur

C) firma və müəssisə arasında fərq yoxdur

D) firmaların özünün kommunikasiya sistemləri olmur

E) müəssisənin fəaliyyət dairəsi firmadan genişdir


405. Qeyd edilən təşkilati hüquqi formalardan kommersiya təşkilatı olmayanı müəyyən edin:

A)) istehlak kooperativləri

B) tam şərikli

C) kommandit şərikli

D) dövlət müəssisələri

E) səhmdar cəmiyyətlər


406. Bütün hallarda müəssisənin əsas vəzifəsi:

A)) istehsal etdikləri istehlakçılara satmaqla gəlir əldə etmək

B) müəssisənin əhatəsində yaşayan əhaliyə iş yerləri yaratmaq

C) müəssisənin bütün bölmələrində fasiləsiz iş rejimi yaratmaq

D) işçilərin maddi marağını tam təmin etmək

E) müəssisənin fəaliyyətini tamailə dövlət tələblərinə tabe etmək


407. Firmanın daxili mühitinə aid olanı müəyyən edin:

A)) istehsal vasitələri, əmək resursları və informasiya

B) istehsal ehtiyyatlarının təchizatları

C) dövlət orqanları

D) məhsul satışının vasitəçiləri

E) istehlakçılar və onların tələbatı


408. Müəssisənin vəzifələri necə müəyyən edilir?

A)) ali rəhbərlik tərəfindən

B) kapitalın həcmilə

C) müəssisənin daxili mühitilə

D) müəssisənin kollektivi tərəfindən

E) xarici mühitlə


409. Əmtəəlik məhsul bu:

A)) əmtəə və xidmətin hazırlanması bazarda satılmaq üçündür

B) yeni əmtəə və xidmətin yaradılması üzrə xüsusi fəaliyyət növüdür

C) istehlakçıları zəruri məhsul, iş və xidmətlə təmin etməkdir

D) mənfəət əldə etmək üçün ilkin materialların emalıdır

E) sahibkarın istehsal etdiyi bütün məhsuldur


410. Hansı əsas iqtisadi kateqoriyalar əmtəə istehsalına daxildir?

A)) qiymət, tələb və təklif, rəqabət

B) tələb, qiymət, məhsulun keyfiyyəti, mənfəət

C) tələb və təklif, qiymət və tələb qanunu

D) qiymət, tələb, təklif və alqı - satqı

E) rəqabət, qiymət, tələb və təklif, tələb qanunu


411. “Bazar” anlayışının dahatam müəyyən olunmasını seçin:

A)) əmtəə (xidmət) mübadiləsi üzrə satıcı və alıcı arasında iqtisadi münasibətlər sistemidir

B) bazar açıq havada və ya ticarət sıralarında pərakəndə satış yeridir

C) bazar dediktə əmtəə mübadiləsi vasitələri, yeri və üsulu başa düşülür

D) şəhərlərdə ticarət üçün ayrılmış yerlər başa düşülür

E) müxtəlif ərazilərdəki yarmarkalar, sərgilər, ticarət prosesidir


412. Bazar təsnifatının əlamətlərinə aid olmayanı müəyyən edin:

A)) funksional əlamət üzrə

B) coğrafi əlamət üzrə

C) rəqabət səviyyəsi üzrə

D) satışın xarakterinə görə

E) sahədə əlamətlər üzrə


413. Əmtəə mübadiləsi xarakteri üzrə bazarların təsnifatının 4 əlamətini ayırın:

A) əmtəə və xidmət bazarı; pul (kapital) bazarı; texnologiya bazarı; informasiya bazarı

B)) əmək bazarı; intelekt məhsulu bazarı; maliyyə bazarı; əmtəə və xidmət bazarı

C) istehsal vasitələri bazarı; əmtəə və xidmət bazarı; əmək bazarı; pul (kapital) bazarı

D) əmək bazarı; qiymətli kağızlar bazarı; maliyyə bazarı; intelektual mülkiyyət bazarı

E) qiymətli kağızlar bazarı; əmək bazarı; pul bazarı; əmtəə bazarı


414. Satışın xarakteri üzrə bazarların təsnifatı belədir:

A)) pərakəndə və topdan satış

B) daxili və xarici

C) regional və dünya

D) şəhər və kənd

E) əmtəə və xidmət


415. Hazır məhsulun dəyərindən istehlakçıların aldıqları məhsulun dəyəri çıxıldıqdan sonra qalan məhsul:

A )) reallaşdırılan məhsuldur

B )ümumi məhsuldur

C) ümumi daxili məhsuldur

D) xalis məhsuldur

E) milli məhsuldur


416. Makroiqtisadi şəraitdə əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları:

A)) elmi- texniki tərəqqi

B) elmi- təbii tərəqqi

C) əməyin elmi təşkili

D) texnoloji tərəqqi

E) mexaniki tərəqqi


417. İqtisadiyyat- yunan sözündən olub, mənası...

A)) ev, təsərrüfat

B ) ölkə

C) yığım

D) ev ,ölkə

E) kapital


418. İqtisadiyyat sözü ilk dəfə elmi əsərlərdə nə vaxt işlədilmişdir?

A)) b.e.ə. IV əsr

B) b.e.ə. VI əsr

C) b.e.ə. V əsr

D) b.e.ə. II əsr

E) b.e.ə. III əsr


419. Elmi- texniki tərəqqinin əsas istiqaməti:

A) məhsul istehsalının artımı

B)) istehsalın intensivləşdirilməsi

C) məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

D) əmək haqqının yüksəldilməsi

E)işçilərin sosial durumunun yüksəldilməsi


420. Azərbaycanda müəssisənin kiçik olmasının meyarı:

A)) işçilərin sayı

B) istehsalın həcmi

C) maya dəyərinin aşağı olması

D) istehlak etdiyi xammalın miqdarı

E) idarəetmə quruluşu


421. Əmtəəlik məhsul- bu..

A)) reallaşma üçün hazır məhsul

B) müəssisədə istehsal olunan məhsul

C) emal üçün real olunan məhsul

D) mübadilə üçün nəzərdə tutlan məhsul

E) real məhsulun miqdarı


422. Qeyri material aktivlərihansı qiymətlə qiymətləndirilir?

A)) alış qiymətilə

B) pərakəndə qiymətlə

C) yopdan satış qiymətlə

D) müqavilə qiymətilə

E) qurşaq qiymətilə


423. İxtisaslaşma və kooperasiyaıaşmanın iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edən göstərici:

A)) rentabelliyin yüksəldilməsi

B) maya dəyərinin yüksəldilməsi

C) mənfəətin səviyyəsinin maya dəyərindən az olması

D) istehsalın idarəetmə quruluşu

E) işçilərin sayına qənaət


424. Müəssisələrdə əsas fondların qiymətləndirilməsi hansı qiymətlə aparılır?

A)) ilkin qiymətlə

B) mövsümi qiymətlə

C) müqavilə qiymətlə

D) sərbəst qiymətlə

E)müqaisəli qiymətlə


425. İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər belə adlanır?

A)) sabit

B) dəyişən

C) əlavə

D) artan

E) azalan


426. Əmək məhsuldarlığı və orta əmək haqqının artım templəri arasındakı düzgün nisbəti göstərir:

A)) əmək məhsuldarlığının artım tempi > orta əmək haqqı tempi

B) əmək məhsuldarlığının artım tempi= orta əmək haqqı artım tempi

C) orta əmək haqqı tempi > əmək məhsuldarlığının artım tempi

D) bu kateqoriyalar müqaisə olunmaz

E) cavablar səhvdir


427. Əlavə dəyərin mütləq artımı müəyyən olunarkən nəzərə alınmayan hissə:

A)) şərti dəyişən xərclər

B) şərti sabit xərclər

C) material xərcləri

D) nəqliyyat xərcləri

E) cavablar səhvdir


428. Amortizasiya ayırmalarına qiymətləndirilməsində iştirak edən:

A)) amortizasiya norması

B) amortizasiya forması

C) amortizator dəyəri

D) avadanlığın məhsuldarlığı

E) avadanlığın işlək forması


429. Balans mənfəəti ilə xalis mənfəətin fərgi:

A)) büdcəyə normativ ayırmalardır

B) büdcədən normativ ayırmalardır

C) büdcəyə xalis ayırmalardır

D) müəssisədə əmək haqqına ayırmalardır

E) gəlirdən əmək haqqına ayırmalardır


430. Normalaşdırılmış dövriyyə vasitələrinin tərkibinə aid edilmir:

A )) ölçü cihazları

B) xammalın dəyəri

C) köməkçi materialların dəyəri

D) ehtiyyatların dəyəri

E) ehtiyyat hissələri


431. Əmək məhsuldarlığına təsir edir:

A)) məhsul vahidinin istehsalına əmək məsrəfi

B) elmi- texniki tərəqqinin köhnəlmiş vəziyyəti

C) inzibati amirlik idarəetməin tətbiqi

D) ikiqat norma həcmində xammalın sərfinin dəyəri

E) iş rejiminin dəyişərək yüksəlməsi


432. Mənfəətdən vergilərə ayırmalar hesablanarkən istifadə olunan mənfəət:

A) xalis mənfəət

B) reallaşmadan mənfəət

C)) ümumi mənfəət

D) ümumi gəlir

E) ümumi daxili məhsul


433. Bir dövrün uzunluğunu qiymətləndirmək üçün vaxt:

A)) il üzrə təqvim günlərinin sayı

B) kvartal üzrə təqvim günlərinin sayı

C) bir günlük

D) bir həftəlik

E) bir aylıq


434. Dövrlərin sayının qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstərici:

A)) satılmış məhsulun dəyəri

B) əmtəəlik məhsulun dəyəri

C) ümumi məhsulun dəyəri

D) xalis məhsulun dəyəri

E) ümumi daxili məhsulun dəyəri


435. İstehsal daxili ehtiyatlara aid edilir:

A )) əmək alətlərindən səmərəli istifadə

B) dövlət tərəfindən verilmiş tapşırıqlara qənaət

C) müəssisənin pul vəsaitlərindən istifadə

D) dövlət borclarından istifadə

E) kreditor borclardan istifadə


436. Məhdud miqdarda olan nemətlər necə adlanır:

A)) iqtisadiyyat

B) iqtisadi coğrafiya

C) iqtisadi tarix

D) ehtiyatlar

E) ehtiyaclar


437. Məhsul istehsal edən, xidmət göstərən və digər növ iqtisadi fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyekti belə adlanır:

A)) müəssisə

B) təşkilat

C) sahə


D) təsərrüfat

E) bazar
438. Bazar şəraitində daha cox yayılmış qiymət növü:

A)) müqavilə

B) tədarük

C) müqaisəli

D) beynəlxalq

E) limit
439. Torpaq və vaxt istehsal vasitəsi kimi çıxış edir:

A)) özünün fiziki, kimyəvi, bioloji xüsusiyyətləri ilə bitkiyə təsir etdikdə

B) səpin həyata keçirildikdə

C) məhsul yığımı hıyata keçirildikdən sonra

D) bitkiyə kübrə berilişini başa catdırdıqda

E) dincə qoyma başa çatdıqda


440. Məhsulun maya dəyəri nədir?

A)) məhsul istehsalına canlı ictimai əməyin məbləğidir

B) texnoloji maya dəyəri ilə normativ üzrə ümumistehsal xərclərinin cəmidir

C) məhsula istehsal xərcləridir

D) məhsula birbaşa istehsal xərcləridir

E) birbaşa istehsal xərcləri ilə reallaşma xərclərinin cəmidir


441. Mənfəət anlayışı:

A)) xalis gəlirin reallaşan gəliridir

B) məhsulun reallaşmasından pul gəliridir

C) məhsulun reallaşmasından pul gəlirindən ümumtəsərrüfat xərclərinin fərgidir

D) mükafatlar ödənildikdən sonra pul gəlirlərinin məbləğidir

E) müəssisənin kreditor borcu ödənildikdən sonra qalan gəlirlərin məbləğidir


442. İnfrastruktur ifadəsi ilə nəyi başa düşmək lazımdır?

A )) istehsal və əmtəə tədavülünün normal fəaliyyətinə şərait yaradan sahələr sistemidir

B) ayrı-ayrı işçilər tərəfindən müəyyən əmək əməliyyatlarının yerinə yetirilməsidir

C )məhsul emalı üzrə sahələr sistemidir

D) məhsulun saxlanması və daşınması sahələrinin sistemidir

E) müəssisənin tikintisi, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi üzrə sahələr sistemidir


443. İnsanın məqsədəuyğun fəaliyyəti-...

A)) əməkdir

B) istehsaldır

C) məhsuldarlıqdır

D) münasbətdir

E) gəlirdir


444. Əmək məhsuldarlığı nədir?

A)) konkret əməyin vahid iş vaxtında müəyyən miqdarda istehlak dəyəri yaratmaq qabiliyyətidir

B) ümumi məhsulun əmtəəlik məhsulun dəyərinə nisbətidir

C) mənfəətin maya dəyərinə nisbətinə ifadəsidir

D) ümumi məhsulun dəyərinin əmək haqqı fonduna nisbətinin məbləğidir

E) bu işçi heyyətinin konkret vaxtda istehsal etdikləri məhsulun miqdarıdır


445. Elmin, texnikanın, istehsalın və istehlak sferasının yüksək inkişafının fasiləsiz prosesinin adı:

A)) elmi- texniki tərəqqidir

B) kənd təsərrüfatında yeni sortların tətbiqidir

C) əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsidir

D) maşının köməyi ilə yerinə yetirilən işlərin artımıdır

E) istehsal cəhətlərində avadanlıqların sayının çoxluğudur


446. Kənd təsərrüfatında intensivləşmə səviyyəsi nəyi ifadə edir:

A)) 1 ha kənd təsərrüfatına yararlı sahəyə canlı və ictimai əmək məsrəflərinin cəmini

B) 1 ha əkinə üzvi və mineral kübrə verilişinin miqdarı

C) 1 ha əkinə şərti etalon ha miqdarı

D) 1 ha yararlı sahəyə düşən əsas və dövriyyə fondlarının miqdarı

E) 1 ha yararlı sahəyə düşən adam- aatların miqdarıdir


447. Köhnəlmiş avadanlıqların əvəz edilməsi və yeni maşınların alınmasının maliyyələşmə mənbəyi:

A)) amortizasiya fondundan

B) müəssisənin ümumi gəlirindən

C) müəssisənin mənfəətindən

D) müəssisənin ümumi büdcəsindən

E) ımık haqqı fondundan


448. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə vəsaitlərin qoyulması onun:

A)) şaxələndirilməsidir

B) birliyidir

C) öyrənilməsidir

D) sabitliyidir

E) artımıdır


449.Mülkiyyət münasibətlərini neçə qrupa ayırmaq olar?

A)) 2


B) 3

C ) 4


D) 1

E) 5
450. Mülkiyyət münasibətlərinin tarixi tipindən asılı olaraq qruplara ayrılan mülkiyyət formaları hansılardır?

A) xüsusi və ümumi mülkiyyət formaları

B) dövlət və bələdiyyə mülkiyyət formaları

C)) əsas və törəmə mülkiyyət formaları

D) dövlət və törəmə mülkiyyət formaları

E) ümumi və bələdiyyə mülkiyyət formaları
451. Iqtisad elmi asagıdakı elm sahələrinin hansına aiddir?

A)) ictimai elmlər

B) texniki elmlər

C) siyasi elmlər

D) təbiət elmləri

E) dəqiq elmlər


452. İstehsalçı vә istehlakçının şәxsi mәnafeyi reallaşır:

A)) bazarda

B) şәrik müәssisәdә

C) firmada

D) sahibkar müәssisәsindә

E) ev tәsәrrüfatında


453. Iqtisadi nemәtlәrin yaradılması prosesi:

A)) istehsal

B) tәlәbat

C) tәlәb


D) istehlak

E) tәklif


454. Ilk dәfә iqtisadi nәzәriyyәyә sahibkarlıq anlayışını kim gәtirmişdir?

A)) R.Kantilyon

B) J.B.Sey

C) D.Rikardo

D) A.Smit

E) C.Keyns


455. «Hәyat sәviyyәsi» kateqoriyasını ilk dәfә hansı iqtisadçı işlәtmişdir?

A)) K.Marks

B) C.M.Keyns

C) T.Veblen

D) A.Smit

E) A.Laffer


456. Müәssisә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin tәsәrrüfat daxili mexanizminә aid deyil:

A)) dotasiyalar

B) menecment

C) iqtisadi hәvәslәndirmә

D) marketinq

E) firmanın strategiyası


457. Aristotel xrematistikanı necә izah edirdi?

A)) varidat, sәrvәt әldә etmәk vә pul toplamaq kimi

B) sәnәtkarlıq kimi

C) xırda ticarәt kimi

D) әkinçilik kimi

E) natural tәsәrrüfat kimi458. Istehsal fәaliyyәtinin miqyasına (hәcminә) müvafiq olaraq sahibkarlığın formaları:

A)) kiçik, orta, iri

B) xüsusi (fәrdi)

C) kollektiv

D) birgә

E) ictimai (dövlәt)


459. Әhalinin istehlakı

A)) Reallaşmış tәlәlәbat

B ) Pul gәlirlәri

C) Maddi nemәtlәr

D) Xidmәt istehlakı

E ) Pul gәlirlәri


460. Bazarın vəzifələrinə aid olmayan variant hansıdır?

A)) İnformasiya vermə

B) Bölüşdürmə

C) Vasitəçilik etmə, sağlamlaşdırma

D) Qiymət əmələ gətirmə

E) Tənzimləmə


461) Merkantilist nəzəriyyəsinin nümayəndəsi kim olmuşdur?

A)) F. Monkretyen

B) F.Kene

C) U.Petti

D) D.Pikardo

E) P.Buaqilber


462) İqtisadi nəzəriyyənin keynsçi istiqaməti hansı dövrlərə təsadüf edir?

A)) XX əsrin 30 cu illərində

C) XIX əsrin ortalarında

B) XX əsrin 70-ci illərində

D) XYII əsrdə

E) bizim dövrdə


463) Monetarizm cərəyanının banisi kimdir?

A)) M.Fridman

B) A.Marsall

C) K.Marks

D) L.Erxard

E) V.Pareto464) Riyazi metodlardan genis istifadə etmişdir:

A)) L.Valras, V.Pareto

B) K.Marks, F.Engels

C) S.Furye. C.Sismondi

D) U.Jevons, K.Menger

E) A.Smit, D.Rikardo465) Əmək dəyər nəzəriyyəsinin ilk müəllifi kim olmusdur?

A)) A.Smit

B) A.Monkretyen

C) D.Rikardo

D) K.Marks

E) F.Kene466) « Ekonomiks» termini ilk dəfə harada meydana gəlmisdir?

A)) qədim Yunanıstanda

B) qədim Babilistanda

C) qədim Çində

D) qədim misirdə

E) qədim Romada467) İqtisadi nəzəriyyənin sahəsi kimi makroiqtisadiyyat öyrənir:

A)) bütövlükdə milli iqtisadiyyatda baş verən prosesləri

B) cəmiyyətin iqtisadi inkisafının qlobal meyillərini

C) dövlətin iqtisadiyyatda rolunu

D) sahibkarlıq və iqtisadiyyatda onun rolunu

E) bazar mexanizminin ayrı-ayrı elementlərini


468) İqtisadi nəzəriyyənin predmetinin tərifi:

A)) məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitindəinsan cəmiyyətinin inkişafının ən ümumi

qanunları haqqında elm

B) istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elm.

C) milli sərvətlər, onun mənbələri və ondan istifadə haqqında elm.

D) insanların maddi və mənəvi tələbatlarının inkişafı və formalaşması haqqında

elm.

E) iqtisadi subyektlərin təsərrüfat fəaliyyəti və onların əlaqələri barədə elm.469) İqtisadi nәzәriyyәnin sintez metodun elementlәrini göstәrin:

A)) tәdqiq olunan hadisәnin tәrkib hissәlәrinә bölünmәsi

B) tәfәkkürdә konkretdәn abstrakta hәrәkәt

C) aralarında doğmalılıq әlaqәlәri olan elementlәrin birlәşdirilmәsi, hissәlәrdәn tamın yaradılması

D) sadalanan hamısı sintez metoduna aiddir

E) sadalanan heç birı sintez metoduna aid deyil470) İqtisad elminin bir sahәsi kimi mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

A)) ayrı-ayrıistehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәrin iqtisadi davranışını

B) ayrı-ayrıfirmaların iqtisadi davranışını

C) dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri

D) milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri

E) dövlәt vә tәsәrrüfat sahәlәri arasında yaranan iqtisadi әlaqәlәri471) İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünә daxil edir;

A)) iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә priyomları

B) iqtisadiyyatın strukturu

C) iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları

D) iqtisadçı alimlәrin dünyagörüşü

E) müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi


472) İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesab

etmişlәr?

A)) merkantilistlәr

B) fiziokratlar

C) marjinalistlәr

D) neokeynsçilәr

E) neoliberallar


473) İqtisad elmindә pozitiv yanaşma әlaqәdardır:

A)) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә

B) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә

C) riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә

D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә

E) iqtisidi sistemin ayrı-ayrıelementlәrinin öyrәnilmәsi ilә


474) İlk dәfә tәdavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz tәhlilinin predmeti etmiş iqtisadi mәktәb:

A)) fiziokratlar

B) merkantilizm

C) klassik siyasi iqtisad

D) marjinalizm

E) proletar siyasi iqtisadYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə