İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir


) İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesabYüklə 0,59 Mb.
səhifə6/7
tarix25.06.2018
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

475) İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesab

etmişlәr?

A)) merkantilistlәr

B) fiziokratlar

C) marjinalistlәr

D) neokeynsçilәr

E) neoliberallar


476) İqtisad elmindә pozitiv yanaşma әlaqәdardır:
A)) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә

B) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә

C) riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә

D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә

E) iqtisidi sistemin ayrı-ayrıelementlәrinin öyrәnilmәsi ilә
477) İlk dәfә tәdavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz tәhlilinin predmeti etmiş iqtisadi mәktәb:

A)) fiziokratlar

B) merkantilizm

C) klassik siyasi iqtisad

D) marjinalizm

E) proletar siyasi iqtisad


478) İqtisadi nәzәriyyәnin sahәsi kimi makroiqtisadiyyat öyrәnir:

A)) bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri

B) cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini

C) dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu

D) sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu

E) bazar mexanizminin ayrı-ayrı elementlәrini


479) İqtisad elminin başlıca vәzifәsinin cәmiyyәtin iqtisadi hәyat fәaliyyәtinin, insanların davranışının stimul vә motivlәrinin tәdqiq olmasını

hesab etmişdir:

A)) A. Marşall

B) D. Rikardo

C) K. Marks

D) A. Smit

E) F. Kene


480) Elm bәşәr tarixindә belә әmәk bölgüsünü ayırmır:

A)) yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması

B) sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması

C) ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması

D) әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması

E) xidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması


481) Aşağıdakı baxışlardan hansı natural tәsәrrüfatı düzgün sәciyyәlәndirmәyib:

A)) natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsalçıların bir-birindәn

sıx asılılığı yaranır

B) natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsal olunan mәhsul mübadilә olunmur

C) natural tәsәrrüfat şәraitindә insanın yaşaması üçün lazım olanların hamısını özü istehsal edir

D) istehsal qapalı xarakter daşıyır

E) ictimai әmәk bölgüsü natural tәsәrrüfat şәraitindә zәif inkişaf edir
482) Iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən

istehsal dairəsinə keçirən:

A))fiziokratlar

B)marksizm

C)marjinalizm

D)merkantilizm

E)keynsçilik


483) Iqtisadi siyasət:

A)) nemətlərin ictimai istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı sahəsində dövlətin məqsədyönlü tədbirlər sistemidir

C) dövlətin maddi və mənəvi sahədə yeritdiyi siyasətdir

D) dövlətin yeritdiyi siyasətdir

B) bütün ictimai münasibətləri əhatə edən siyasətdir

E) insanların hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar dövlətin yeritdiyi siyasətdir


484) Müxtəlif iqtisadi prosеslərə xas olan:

A)) iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti

B) iqtisad еlminin obyеkti

C) institusional iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti

D) qеyri-iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti

E) cavablardan hеç biri düz dеyil


485) Elmin metodu anlayışına aiddir:
A))dərketmə vasitələrinin optimal tətbiqi üsulları

B) predmetin quruluşu

C) faktiki materialların toplanması

D) alimin dünyagörüşü

E) nemətin bölgüsünün meyarları
486) Iqtisadi nəzəriyyənin müasir istiqamətlərinə hansılar daxil deyil?

A)) klassik

B) keynsçilik

C) neoklassik-sosioloji

D) neoliberalizm

E) institusionalizm


487) Ümumi iqtisadi qanunlar:
A)) bütün tarixi dövrlərdə fəaliyyət göstərirlər

B) bir neçə iqtisadi sistemlərdə fəaliyyət göstərirlər

C) xüsusi mülkiyyətin hakim olduğu quruluşda fəaliyyət göstərən qanunlar

D) təbiətdə fəaliyyət göstərən qanunlardır

E) mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəyyən dövrlərdə fəaliyyət göstərən

qanunlardır


488) Insan üçün zəruri olan sərvətin yaradılması və istifdəsi insan fəaliyyətinin bütün sfеrası:

A))iqtisad еlminin obyеkti

B)iqtisad еlminin istitutisional nəzəriyyəsi

C)iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti

D)qеyri-iqtisad еlminin nəzəriyyəsi

E)hеç biri düz dеyil


489) Tələbatın artması istеhlak üçün zəruri olan həyat sərvətlərinin həcmini daim üstələyir-bu:

A)əmək bölgüsü qanunu

B))iqtisadi resursların məhdudluğu qanunu

C)tələb qanunu

D)təklif qanunu

E)hamısı düzdür


490) İqtisadi faktların tədqiqi əsasında nəzəri ümumiləşdirmələrin aparılması-iqtisadi nəzəriyyənin hansı tədqiqat metodudur:

A))induksiya

B)deduksiya

C)elmi abstraksiya

D)təhlil

E)sintez
491) Müəyyən dərkеtmə məqsədinə nail olmağı təmin еdən, rеal gеrçəkliyi araşdıran onun mahiyyət və qanunlarını aşkara çıxaran:

A))mеtod

B)qanun


C)təhlil

D)mеtodologiya

E)hamısı düzdür
492) Ekonomiksın inkişaf mərhələlərinə aid deyil:

A))merkantilizm

B)keynisçilik və onun təkamülü

C)monetarizm, təklif iqtisadiyyatı

D)neoklassik istiqamət

E)ekonomiksın tənqidi-institusionalizm və neoinstitusionalizm


493) İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif:

A))məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan cəmiyyətinin inkişafının ən ümumi

qanunları haqqında elmdir

B)istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elmdir

C)natural sərvətlər haqqında elmdir

D)insanların maddi və mənəvi tələbatlarının dinamikası haqqında elmdir

E)sərvət yaradan, istehsal sferasını öyrənən elmdir

494) Marksist yanaşmaya görə: İqtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab etmək olarmı?

A))istehsal münasıbətləri və onların inkişaf qanunları

B)millətin sərvəti

C)təsərrüfat subyektlərinin davranışı

D)ehtiyatların məhdudluğu

E)tələbatların sonsuzluğu


495) Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir:

A))obyektiv xarakter daşıyırlar

B)insanların iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edir

C)tarixən keçici xarakter daşıyır

D)insanların fəaliyyətindən asılı deyillər

E)daimi xarakter daşıyır


496) Bu gün iqtisad elminin əsas əhəmiyyəti ondadır ki:

A))insanların tələbatlarının ödənilməsi baxımından cəmiyyətin daha yaxşı

quruluşunun təşkilinin yollarını göstərir

B)alimlərə öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır

C)sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömək edir

D)insanlara onların davranışının həqiqi səbəblərini göstərir

E)bütün cavablar doğrudur
497) İqtisadiyyatda metod nəyi ifadə edir?

A)) qaydaların,göstərişlərin,normaların,prinsiplərin köməyi ilə məqsədə nail olmaq

yollarını müəyyən edir

B) iqtisadi sistemin gizli strukurunu izləyir

C) iqtisadi kateqoriyaların daxili əlaqələrini göstərir

D) təsərrüfat fəaliyyətində texnikanın rolunu və əhəmiyyətini göstərir.

E) ümumi norma kimi çıxış edir
498) Aşağıda hansı metod düzgün verilməyib?

A)) ümumi norma

B) təhlil və sintez

C) tarixi və məntiqi

D) induksiya və deduksiya

E) elmi abstraksiya


499) İqtisadi nəzəriyyənin predmetinin öyrənilməsində daha geniş hansı metodlardan istifadə edilir?

A)) analiz və sintez

B) elmi abstraksiya

C) təhlil

D) induksiya

E) deduksiya


500) Hansı iqtisadçı alim metod və metodologiyanı yolçunun yolunu işıqlandıran fanar adlandırmışdır?

A)) Bekon

B) Heqel

C) Fridmen

D) Mitçel

E) T.Veblen


501) Mülkiyyət obyektlərinin ictimai mülkiyyətdən xüsusi mülkiyyətə keçməsi prosesi:

A)) özəlləşdirmə

B) invertenlaşma

C) milliləşdirmə

D) müsadirə

E) dövlətsizləşdirmə


502) Mülkiyyətin subyeklərinə aid deyil:

A)) resurslar

B) hüquqi və fiziki şəxslər

C) dövlət

D) iqtisadi subyektlər

E) istehlakçıların maraqları


503) Mülkiyyətin obyektlərinə aid deyil:

A)) kollektivlər

B) istehsal vasitələri

C) istehlak predmetləri

D) düzgün cavab yoxdur

E) bütün cavablar doğrudur


504 Mülkiyyətin əsas tipləri hesab edilir:

A)) dövlət və xüsusi

B) əmək və qeyri-əmək cəmiyyətləri

C) kooperativ və səhmdar cəmiyyətləri

D) dövlət

E) xüsusi


505 Mülkiyyətin obyektinə aiddir:

A)) əmlak,istehsal və istehlak vasitələri

B) kollektivlər

C) sosial qruplar

D) müxtəlif cəmiyyətlər

E) təşkilatlar


506 Iqtisadi sistеm nədir?

A)) maddi və qеyri-maddi nеmət və xidmətlər istеhsalının və istеhlakının xüsusi

əlaqəsidir

B) iqtisadi münasibətlərdir

C) istеhsal imkanlarıdır

D) məhsuldar qüvvələrdir

E) hamısı düzdür
507 İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir:

A)) nə, necə, kimin üçün

B) nə, harada, kim üçün

C) nə vaxt, niyə, harada və kim

D) işsizliyin və inflyasiyanın səbəsi nədən ibarətdir

E) niyə, harada, nə vaxt


508 Hansı iqtisadi sistemdə təsərrüfatçılıq mövcuddur?

A)) ənənəvi iqtisadi sistem

B) qarışıq iqtisadi sistem

C) bazar iqtisadi sistemi

D) planlı iqtisadi sistem

E) keçid iqtisadi sistemləri


509 İqtisadi sistemin fərqləndirici meyarları hesab etmək olar:

A)) A+B


B) koordinasiya mexanizminin növü

C) iqtisadi artımın tempi

D) işsizliyin səviyyəsi

E) resurslar üzərində mülkiyyətin forması


510 İqtisadi qaydaya daxildir:

A)) mülkiyyət hüququnun tənzim edən qaydalar

B) pul və valyuta qaydaları

C) rəqabət qaydaları,xarici,iqtisadi qaydalar

D) hamısı

E) heç biri


511 Sosial qaydalara aiddir:

A)) hamısı düzdür

B) bazar iqtisadiyyatı harada məhdudlaşırsa orada qeyri səmərəlilikdir.

C) inkişaf arzu olunmayan sosial nəticəyə gətirə bilər

D) bazar iqtisadiyyatı həm iqtisadı həm də sosial məqsədlərin həllinə xidmət etməlidir

E) heç biri düz deyil.


512 Bir iqtisadi sistemdən digər iqtisadi sistem prosesində olan iqtisadi sistem:

A)) keçid iqtisadiyyatı

B) bazar iqtisadiyyatı

C) qarışıq iqtisadiyyat

D) planlı iqtisadiyyat

E) ənənəvi iqtisadiyyat


513 Klassik kapitalizm:

A)) hamısı B) azad rəqabətin hökmüranlığı

C) işçi qüvvəsi də daxil olmaqla bazarın bütün iştirakçılarının şəxsən azad olmaları

D) heç biri

E) xüsusi resurslar üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu

514 Mikroiqtisadiyyat – iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) tədqiqat obyektinə çevrilmək üçün hansı səviyyədə (çərçivədə) fəaliyyət göstərməlidir?

A)) müəssisə və firma

B) milli


C) dünya

D) ölkə


E)regional
515 Mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir?

A)) təsərrüfat vahidi səviyyəsində iqtisadiyyatı

B) dövlət səviyyəsində təşkil olunan iqtisadiyyatı

C) kiçik həcmli iqtisadiyyatı

D) iri həcmli iqtisadiyyatı

E) yüksək göstəricisi olan iqtisadiyyatı


516 Bazarın meydana gəlməsinin obyektiv səbəbi kimi ən düzgün cavab:

A)) istehsalçının müstəqilliyi və sahibkarlığın azadlığı

B) ictimai əmək bölgüsü

C) mülkiyyət hüququnun verilməsi

D) resursların mübadiləsinin sərbəstiyi

E) ixtisaslaşma


517 Mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi fəaliyyət mexanizmi bazar iqtisadi şəraitində hansı elmi texniki nailiyyətlə əsaslana bilər:

A)) yeni texnoloji vasitələrdən istifadəsi

B) istehsalın təşkili

C) məhsul və xidmətləri istehsal etməklə tələbatı necə ödəmək

D) istehsalçının müstəqilliyi

E) resursların mübadiləsinin sərbəstliyi


518 İqtisadi subyektlərdə və iqtisadi həyatda özlərini müxtəlif fərd və qruplar kimi ifadə edən subyektlər hansıdır

A)) hamısı doğrudur

B) firma

C) bank


D) dövlət

E) ev təsərrüfatı


519 Mikroiqtisadi nəzəriyyə neçənci əsrlərdə daha da formalaşmışdır?

A)) XVII-XIX əsrlər

B) XVIII əsr

C) XVI əsr

D) XIV əsr

E) XV əsr

520 Bütövlükdə mikroiqtisadiyyat iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) mühüm bölməsi kimi iqtisadi hadisə və prosesləri hansı səviyyədə öyrənir?

A) ölkə


B)) müəssisə və firma

C) region

D) dünya

E) qrup ölkələri (birliklər)


521 Mikroiqtisadiyyatın yaranmasının tarixi dövrü:

A)) kooperasiya

B) ictimai bölgü

C) manufaktura

D) maşınlı iri sənaye

E) heç biri düz deyil


522 Mikroiqtisadiyyatın predmeti:

A)) tələbatın ödənilməsi prosesi

B) bazarda iqtisadi subyektlərin davranış qaydaları

C) istehsalın təşkili forması

D) istehsalın sahə və ərazi quruluşu

E) iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri


523 Mikroiqtisadiyyatın predmetinə daxil olur:

A)) iqtisadi fəaliyyət

B) iqtisadi subyektlər

C) iqtisadi nemətlər

D)) hamısı

E) heç biri


524 Mikroiqtisadiyyatın ən mühüm cəhətləri hansılardır?

A)) hamısı

B) qazanc

C) gəlirlər

D) xərc və ya məsrəflər

E) heç biri


525 Mikroiqtisadi səviyyədə yeni iqtisadi modelin əldə olunmasında vacib şərt:

A)) hamısı

B) funksional istiqamat

C) tarazlı istiqamət

D) son hədd istiqaməti

E) heç biri


526 Mikroiqtisadi özəklərin qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi:

A)) mənfəət

B) dinamiklik

C) qiymət

D) səmərəlilik

E)faydalılıq


527 Mikroiqtisadiyyat anlayış (kateqoriya) kimi nəyi öyrənir?

A) ictimai təkrar istehsalı

B)) firma (müəssisə) çərçivəsində münasibətlərin öyrənilməsi

C) milli iqtisadiyyatla əlaqədar hadisə və prosesləri

D) dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri

E) regional əlaqələri


528 İstehsal amillərindən istiafdə etməklə satış məqsədi ilə məhsul istehsal edib maksimum gəlir və ya müstəqil qərarlar qəbul edənlər kimlərdir:

A)) firmalar

B) banklar

C) ev təsərrüfatı ilə məşğul olanlar

D) dövlət

E) qeyri təşkilatlar


529 Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin formalaşmasının başlıca vasitəsi kimi hansı amil çıxış edir?

A)) gəlirlərin və məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi

B) dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisi

C) mülkiyyətin özəlləşdirilməsi

D) mülkiyyətin milliləşdirilməsi

E) xüsusi mülkiyyətin mövcud olması


530 Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?

A)) ictimai istehsalın bütün fazalarını әhatә etdiyinә görә

B) yalnız әmәk haqqı ödәdiyinә görә

C) yalnız istehsal fәaliyyәtinә görә

D ) istehlak etdiyinә görә

E) mübadilә (hazır әmtәәlәri) etdiyinә görә


531 Mikroiqtisadiyyatın predmeti tam şәkildә bu fәaliyyәtlәrdәn hansıdır?

A))tәkrar istehsal

B) tәklif

C) tәlәb


D) istehlak prosesi

E) mübadilә


532 Mikroiqtisadi özәklәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin nәticәsi:

A))mәnfәәt

B) dinamiklik

C) sәmәrәlilik

D ) faydalılıq

E) qiymәt


533 Mikroiqtisadiyyatın predmetinә daxildir:

A)) iqtisadi fәaliyyәt vә iqtisadi nemәtlәr

B) iqtisadi qanunlar

C) iqtisadi kateqoriyalar

D) maddi vә qeyrimaddi istehsal

E) iqtisadi anlayışlar


534.Əmәk predmetlәri bunlardır:

A)) alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlar, avtomatlar

B) binalar, yollar, kanallar

C) insanın işçi qüvvәsi

D) әmәk haqqı, alәtlәr

E) emal olunmaq üçün nәzәrdә tutulmuş xammal


535 İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

A)) K.Marks

B) P.Samuelson

C ) U.Rostou

D) A.Marşal

E) E.Sluçkim


536 Iqtisadi sistеm nәdir?

A))maddi vә qеyrimaddi nеmәt vә xidmәtlәr istеhsalının vә istеhlakının xüsusi әlaqәsidir

B) istеhsal imkanlarıdır

C) iqtisadi münasibәtlәrdir

D) hamısı düzdür

E) mәhsuldar qüvvәlәrdir


537 Mülkiyyәt iqtisadi kateqoriya olmaqla yanaşı, hәm dә:

A)) hüquqi kateqoriyadır

B) qanuni kateqoriyadır

C) fәlsәfi kateqoriyadır

D) heç biri düz deyil

E) ictimai kateqoriyadır


538 İqtisadi nәzәriyyәdә hansı müddәa tәlәb vә tәklif qaydalarından biri deyildir?

A))tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin aşağı düşmәsinә vә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına gәtirib cıxarır

B) tәlәbin artması hәm tarazlı qiymәtin, hәm dә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına sәbәb olur

C ) әmtәәnin tәklifinin artması tarazlı qiymәtin azalması vә tarazlı әmtәә miqdarının artması ilә nәticәlәnir

D) tәklif ixtisarı tarazlı qiymәtin artmasına vә tarazlı әmtәә miqdarının azalmasına sәbәb olur

E) tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin vә tarazlı әmtәә miqdarının aşağı enmәsinә gәtirib çıxarır


539 Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur?

A))A.Smit

B) J.Keyns

C) K.Marks

D) D.Rikardo

E) A.Marşall


540 İqtisad elminә iqtisadi insan terminini kim daxil etmişdir?

A))A.Smit

B) F.Kene

C) K.Marks

D) D.Rikardo

E) A.Marşall


541 İctimai seçim nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti çәrçivәsindә yayılmışdır?

A)) sosialinstitusional

B) neokeynsçilik

C) neoklassik

D) marksizm

E) marjinalizm


542 Konvergensiya nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?

A)) sosialinstitusional

B) neoklassik

C) neokeynsçilik

D) neoliberalizm

E) marjinal

543 Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisәlәri qarşılıqlı әlaqәdә vә inkişafda sәciyyәvidir?

A))dialektikmaterialist

B) rasionalist

C) subyektiv

D) bütün sadalanan yanaşmalar üçün

E) neopozitivempirik


544 Zehindә hadisәni tәrkib hissәlәrinә bölәrәk hәr birinin ayrılıqda öyrәnilmәsinә әsaslanan elmi metod necә adlanır?

A)) Tәhlil

B) induksiya

C) deduksiya

D) riyazi modellәşdirmә

E) elmi abstraksiya


545 Tәbiәt vә cәmiyyәt qanunlarının vәhdәti nәdәdir:

A)) obyektiv xarakter daşıyırlar

B) insanların fәaliyyәtindәn asılıdırlar

C ) tarixәn keçici xarakter daşıyırlar

D) onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur

E) insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edilirlәr


546 İqtisadi nәzәriyyәnin sintez metodun elementlәrini göstәrin:

A))aralarında doğmalılıq әlaqәlәri olan elementlәrin birlәşdirilmәsi, hissәlәrdәn tamın yaradılması

B) tәfәkkürdә konkretdәn abstrakta hәrәkәt

C) tәdqiq olunan hadisәnin tәrkib hissәlәrinә bölünmәsi

D) doğru cavab yoxdur

E ) sadalanan hamısı sintez metoduna aiddir


547 Tәlәbatların artması qanunu aiddir;

A))ümumi iqtisadi qanunlara

B) spesifik iqtisadi qanunlara

C) xüsusi iqtisadi qanunlara

D) belә bir qanun mövcud deyil

E) iqtisadi qanunlara aid deyil


548 İqtisad elmindә belә metodoloji yanaşma mövcud deyil;

A)) sosial-institusional

B) subyektiv

C) dialektik-materialist

D) bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur

E) neopozitiv-empirik


549 İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesab etmişlәr?

A))merkantilistlәr

B) fiziokratlar

C ) neokeynsçilәr

D)neoliberallar

E) marjinalistlәr


550 Elmin tәdqiqat predmetini tәdavüldәn istehsala keçirәn elmi cәrәyanınını göstәrin.

A)) fiziokratlar

B ) keynsçilәr

C) utopiksosialitlәr

D) merkantelistlәr

E) marjinalistlәr

551 Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

A))milli iqtisadiyyat

B) qapalı iqtisadiyyat

C ) açıq iqtisadiyyat

D) mikroiqtisadiyyat

E) mezoiqtisadiyyat

552 Ölkәnin illik mәhsulunu milli gәlirlә eynilәşdirәn klassik siyasi iqtisad mәktәbinin nümayәndәsi:

A)) S.Sismondi

B ) A.Smit

C) D.Rikardo

D) B.Sey

E) K.Marks

553 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

A)) son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir

B) 2001ci ilidә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub

C) keçәn tәdris ilindә ATUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub

D) rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi

E) bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb

554 Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

A)) F.Kene

B) F.Akvinski

C) K.Marks

D) A.Smit

E) U.Petti


556 Müasir makroiqtisadi nәzәriyyәnin banisi:

A)) C.Keyns

B) N.D.Kondratyev

C) A.Marşal

D) V.V.Kosova

E) L.Valras


557 Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

A)) milli iqtisadiyyat

B) mezoiqtisadiyyat

C) açıq iqtisadiyyat

D ) mikroiqtisadiyyat

E) qapalı iqtisadiyyat


558 Keynçi yanasmaya əsasən dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin əsas məqsədi

hesab olunur:

A)) stabil iqtisadi artım və məşğulluğun yüksək səviyyəsi

B) tsikli tərəddüdlərin olmaması

C) iqtisadi artım və inflyasiyanın aşağı səviyyəsi

D) məşğulluğun yüksək səviyyəsi və inflyasiyanın aşağı səviyyəsi

E) dünya bazarında ekspansiya
559 Hansı elmi istiqamət dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhdudluğunu

Müdafiə edir?

A)) neoliberal

B) keynsçi

C) marjinal

D) sosial, institusional

E) marksist
560 Asağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini müsbət

Qiymətləndirən təlimlər olduğunu göstərin:

A)) merkantilizm, marksizm, keynsçilik

B) fiziokratlar, marksizm, marjinalizm

C) marksizm, keynsçilik, monetarizm

D) fiziokratlar, marksizm, keynsçilik

E) merkantilizm, neoliberalizm, marcinalizm
561. Asağıda qeyd olunanlardan hansı iqtisadi siyasətin məqsədinə aid deyil:

A)) dövlət büdcəsinin kəsiri

B) iqtisadi artım

C) milli valyutanın dayanıqlığı

D) qiymətin stabilliyi

E) məşğulluğun yüksək səviyyəsi

  1. İstehsal amilinə daxil olmayanı müəyyən edin

A)) hava

B) torpaq

C) əmək

D) kapital

E) sahibkarlıq
563. İstehsal amillərinə aiddir

A)) torpaq

B) hava

C) su


D) insanlar

E) heç biri aid deyil


564. Mülkiyyətin bütün formalarında müəssisələrin yaradılmasının əsas məqsədi.

A)) mənfəəti maksimumlaşdırılmaqdır.

B) məhsul istehsal etməkdir

C) xidmət göstərməkdir

D) xərcləri artırmaqdır.

E) məhsulu artırmaqdır


565. İqtisadi nəzəriyyənin obyektini ifadə edəni müəyyənləşdirin.

A)) cəmiyyətin iqtisadi həyatı

B) müəssisələrin iqtisadi həyatı

C) biliklərin iqtisadi həyatı

D) dövlətin iqtisadi həyatı

E) elmi –texniki tərəqqinin inkişafı


566. Maddi nemətlər istehsalına aid olmayanı

A)) Səhiyyədir

B) sənayedir

C) kənd təsərrüfatıdır

D) balıqçılıqdır

E) tikintidir


567. Maddi və qeyri maddi istehsal növləri arasında əlavə varmı

A)) onlar istehsalın əlaqəli olan iki növüdür

B) Var, lakin nəzəri cəlb etmir

C) yoxdur

D) onlar müxtəlif sahələrdir

E) heç bir variant düzgün deyilYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə