İŞİn adi : ‘‘FOÇa deniZ Üs komutanliğindaki kazanlarin baca temiZLİĞİNİn yapilmasi iŞİ’’ Hİzmet alimi konuYüklə 95,15 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü95,15 Kb.
#101138

TASNİF DIŞI EK-A, LAHİKA-1

İŞLT.A.: 84691912-4230-307-18/Pln.Pr.Knt.Kşf.ve İh.Ks.A. 05 Kasım 2018

TEKNİK ŞARTNAME
İŞİN ADI : ‘‘FOÇA DENİZ ÜS KOMUTANLIĞINDAKİ KAZANLARIN BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ’’ HİZMET ALIMI


  1. KONU:

Bu teknik şartname, ‘‘Foça Deniz Üs Komutanlığındaki Kazanların Baca Temizliğinin Yapılması İşi’’ ne yönelik hizmet alımını kapsar.
  1. İŞİN TARİFİ:

Foça bölgesi birliklerine ait EK-A listede belirtilen kazanların baca temizlikleri yapılacaktır. Yapılacak tüm işler Teknik Şartname ve Eklerinde açıklanmıştır.


2.1. TEKNİK ÖZELLİKLER

EK-A listede belirtilen kazan bacalarının en üst kısmından bir ağırlık aşağıya doğru sallanarak kurumlar baca alt kısmında bulunan küllük çekmecesine dökülecek, baca içerisinde kalan kurumlar vakumlu elektrikli süpürge, gel beri, fırça vb. yardımı ile temizlendikten sonra kurumlar çekmece ve baca bağlantı borusundan temizlenecektir.

2.1.2. Temizliği yapılacak bacalarda kullanılacak her türlü ekipman, makine ve teçhizat (eldiven, maske, paraşüt tipi emniyet kemeri, bel tipi emniyet kemeri, baret, çizme, tulum vb.) ilgili firma tarafından tedarik edilecektir.

2.1.3. Temizliği yapacak olan ilgili firmanın baca temizliği yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

2.1.4. Temizliği yapılacak bacaların kabulü teknik personelden oluşan Kontrol Teşkilatı tarafından yapılacak olup, tespit edilen aksaklıklar ilgili firma tarafından 5 iş günü içerisinde giderilecektir.

2.1.5. EK-A listede belirtilen kazanların baca temizlikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19 Aralık 2007 tarihli, Resmi Gazete’de 5243 sayı ile yayınlanan ‘‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ gereğince yapılacaktır.
2.2. DİĞER HUSUSLAR2.2.1. YÜKLENİCİ işin ifası sırasında yasa, yönetmelik ve tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. YÜKLENİCİ, çalışmalar esnasında, alması gereken emniyet tedbirlerini alacak, can ve mal emniyetinden sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ’nin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, YÜKLENİCİ’nin personelinden kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları YÜKLENİCİ’ye aittir.

2.2.2. Çalışmalar İDARE’nin belirlediği teknik ekip (Kontrol Teşkilatı) nezaretinde yapılacaktır. İşin teknik ekip nezaretinde yapılacak olması YÜKLENİCİ’nin üstlenmiş olduğu işi, yasalara, fen ve sanat kurallarına, hizmet türüne göre ilgili mevzuata, sözleşme ile Teknik İstek ve Özellik Listesine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


  1. TANIMLAR:

Bu şartnamede Foça Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlığı “İDARE”, şartname ve eklerinde belirtilen hususlarda FOÇA DENİZ ÜS KOMUTANLIĞINDAKİ KAZANLARIN BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ” işine talip olarak işi yapmaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiler “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.
4. İŞ İLE İLGİLİ UYGULAMA PROSEDÜRLERİ:
4.1. GENEL HUSUSLAR:
4.1.1. YÜKLENİCİ firma sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacaktır.

4.1.1. YÜKLENİCİ firma sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve 14 (on dört) takvim günü içerisinde kabule hazır hale getirecektir.

4.1.2. Çalışmalar esnasında Proje ve Teknik Şartnameler ile yerinde karşılaşılan durumlar arasında farklılıkların veya çelişkili hususların meydana gelmesi durumunda öncelikle Teknik Şartname esas alınacaktır. Bununla birlikte, karşılaşılan sorun Proje ve Teknik Şartnamenin öngörüsü dışında ise YÜKLENİCİ yapı denetim heyetinden alacağı talimat ile fen ve sanat kuralları çerçevesinde çalışmalara devam etmek zorunda olup bu durumdan dolayı ilave ödeme/fiyat farkı vb. talep edemez.

4.1.3. YÜKLENİCİ, her türlü makine/araç/gereç/malzeme/işgücü ihtiyacını kendi imkânları ile karşılayacak, İDARE’den bu konu ile ilgili hiçbir talepte bulunmayacaktır. İş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar YÜKLENİCİ tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.

4.1.4. YÜKLENİCİ, teklif vermeden önce iş yerinde keşif yapacaktır. Bu konuda YÜKLENİCİ, İDARE’nin gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacaktır.

4.1.5. YÜKLENİCİ yapacağı işlemlerde kullanacağı malzemelerin birbiri ile ve diğer sistem tesisatları ile uyum içinde olmasından sorumlu olacaktır. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar YÜKLENİCİ’ye aittir.

4.1.6. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan YÜKLENİCİ sorumludur. Çalıştırılan personelin iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. Çalışanların hakları ve çalışma şartları yasal mevzuata uygun olacaktır.
4.2. ÇALIŞMA SAHASINDA EMNİYET VE GÜVENLİK:

4.2.1. YÜKLENİCİ işin devamı süresince (geçici kabul eksiklikleri tamamlanıncaya kadar) iş yerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle işçilerin ve kullanıcı birliğin kazaya uğramasını, zarar görmesini önleyecek her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve yapı denetim görevlisi tarafından verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca YÜKLENİCİ iş yerinde kullanılan araç-gereç ve makinelerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. YÜKLENİCİ’NİN kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerinin tümü YÜKLENİCİ’YE aittir. YÜKLENİCİ’NİN sebep olduğu zarar ve kayıpları ile ilgili olarak kullanıcı birlik tarafından şikâyet gelmesi durumunda veya yapı denetim görevlisince tespiti halinde, meydana gelen maddi zararın bedeli YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

4.2.2. YÜKLENİCİ, yapılan tüm imalatlar esnasında imalat bölgesinde/çevresinde her türlü emniyet ve güvenlik önlemini alacaktır. İş ve işçi güvenliği için her türlü uyarı ve güvenlik levhaları iş yerinin değişik bölgelerine asılacak; baret, eldiven, emniyet kemeri vb. tüm koruyucu malzemelerin iş yerinde bulundurulması ve işçiler tarafından kullanımının sağlanması YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır. Yapı denetim görevlisi tarafından YÜKLENİCİ’NİN aldığı emniyet tedbirleri yetersiz bulunursa ölçüm işleri derhal durdurulacak ve YÜKLENİCİ bu nedenlerden ötürü işin durması nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır. Eğer bölgeden kaldırılması gereken ve/veya zarar görebilecek bir araç-cihaz varsa, ölçümden yeteri kadar süre önce İDARE’YE işlem yapılması maksadıyla bildirilecektir.

4.2.3. Çalıştırılan elemanların İDARE için uygunluğu kontrol edilecektir. İşe başlamadan en az 3 (üç) gün önce çalıştırılacak personel hakkında istenen evraklar İDARE’YE teslim edilecektir. İmalatta çalıştırılacak elemanlar, İDARE’NİN gerekli gördüğü hallerde arttırılacaktır. Çalıştırılan tüm elemanlarının sigortalı olması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak, sigortasız ve çalışması kanunen yasak (küçük yaşta işçi vb.) kişiler iş sahasına kesinlikle sokulmayacaktır.

4.2.4. Askeri Bölge/Kışla içerisinde yapılacak çalışmalarda YÜKLENİCİ çalıştıracağı personel hakkında istenen her türlü belgeyi ilgili Birliğe vermekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, istenen belgeleri tamamlamaması nedeniyle Birlik tarafından Kışla içerisine alınmaması durumunda herhangi bir ek süre talebinde bulunamayacaktır.

4.2.5. İşin devamı süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli tüm tedbirler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.
4.3. PERSONEL:

Alım konusu hizmet işlerinin gerçekleştirilmesinde YÜKLENİCİ işçilerin iş yerindeki iaşe ve ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. İDARE, YÜKLENİCİ personelinin fiili sonucunda meydana gelebilecek zararlardan ve işçiler ile ilgili hiçbir konudan sorumlu olmayacaktır. Bu husus YÜKLENİCİ tarafından işçilere yazılı olarak tebliğ edilecektir.


4.4. İMALAT MAHALLİNDE KULLANILAN ELEKTRİK, SU VB. GİDERLER:

İşin yapımı sırasında gerekli su ve enerji ihtiyaçları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.


5. KONTROL VE MUAYENE METODLARI:
5.1. İhale konusu imalatın kontrol ve muayenesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacaktır.

5.2. Kalite, kontrol ve muayene giderleri YÜKLENİCİ’YE aittir.

5.3. Kalite, kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme ve test cihazları YÜKLENİCİ Firma tarafından temin edilecektir.

5.4. Muayene esnasında YÜKLENİCİ gereken her türlü emniyet tedbirini alacak; imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
6. YÜKLENİCİNİN BAKIM VE ONARIM SORUMLULUKLARI:
6.1. Teslim alındığı tarihten itibaren yapılan tüm imalat ile ilgili olarak kullanım hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü onarım ihtiyacı YÜKLENİCİ tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 26’ncı ve 43’üncü maddesinde belirtilen süre ve uygulama hükümleri dâhilinde herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
6.2. Kesin Kabul sürecine kadar yapılan ölçümlerde meydana gelen her türlü imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri YÜKLENİCİ tarafından sözlü veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 (iki) gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve onarımın yapılması için gereken teknik sürenin sonunda onarım bitirilecektir.
7. AÇIKLAMA, GRAFİK VE RESİMLER:

İş bu teknik şartname Eki ile beraber 4 (dört) sayfadan ibarettir.


8. YARARLANILAN DOKÜMANLAR:
8.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

8.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri.

8.3. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Birim Fiyat, Tarif ve Analizleri
9. EK:
EK-A, LAHİKA-1: Kazan Envanter Listesi

Kazan Envanter Listesi

SIRA NO

BİRLİK İSMİ

KAZANIN BULUNDUĞU MAHAL

KAZAN TİPİ

MARKASI

KAPASİTESİ

YAKIT CİNSİ

1

FOÇA İKMAL DESTEK KOM.

HİZMET BİNASI KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

ALARKO KONFORAL

100.000

KCAL/H


MOTORİN

2

FOÇA GÜVENLİK TABUR KOM.

DOĞU LUMBARAĞZI KAZAN DAİRESİ

KAT KALORİFERİ

ALARKO A20

20.000 KCAL/H

MOTORİN

3

FOÇA ANA YANGIN SAV. MRK. A.

KOMUTANLIK BİNASI KAZAN DAİRESİ

KAT KALORİFERİ

MAKTEK 35-MK

35.000 KCAL/H

MOTORİN

4

FOÇA AMFİBİ P.TUG.KOM.

MERKEZ KAZAN DAİRESİ NO:1

BUHAR KAZANI

ALFA ASSF.B

1.200.000 KCAL/H

FUEL-OİL

5

FOÇA AMFİBİ P.TUG.KOM.

MERKEZ KAZAN DAİRESİ NO:2

BUHAR KAZANI

ALFA ASSF.B

1.200.000 KCAL/H

FUEL-OİL

6

FOÇA AMFİBİ P.TUG.KOM.

MERKEZ KAZAN DAİRESİ NO:3

KALORİFER KAZANI

ALFA ASSF

3.000.000 KCAL/H

FUEL-OİL

7

FOÇA AMFİBİ P.TUG.KOM.

MERKEZ KAZAN DAİRESİ NO:4

KALORİFER KAZANI

ALFA ASSF

3.000.000 KCAL/H

FUEL-OİL

8

FOÇA AMFİBİ P.TUG.KOM.

ŞEHİT YZB.ERCAN POLAT ATIŞ POLİGONU

KAT KALORİFERİ

ALARKO

300.000

KCAL/H


FUEL-OİL

9

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

TESHİN MERKEZİ

KALORİFER KAZANI

ALARKO CGS3

400.000 KCAL/H

FUEL-OİL

10

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

TESHİN MERKEZİ

KALORİFER KAZANI

ALARKO CGS3

400.000 KCAL/H

FUEL-OİL

11

BATI GÖREV GRUP KOM.

KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

MEKSİS S.S.S.K

200.000 KCAL/H

FUEL-OİL

12

BATI GÖREV GRUP KOM.

KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

MEKSİS S.S.S.K

200.000 KCAL/H

FUEL-OİL

13

FOÇA MERKEZ KOM.

HİZMET BİNASI KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

YEŞİLYURTLAR 250

250.000 KCAL/H

FUEL-OİL

14

FOÇA MERKEZ KOM.

HİZMET BİNASI KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

YEŞİLYURTLAR 250

250.000 KCAL/H

FUEL-OİL

15

FOÇA ÜS SAV. HRK.MRK.A.

DENİZ GÜV.TİM K.LIĞI BİNASI

KAT KALORİFERİ

BAYMAK 26/32 K

32.000 KCAL/H

MOTORİN

16

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

REVİR BİNASI KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

ALARKO ACK
2-250

250.000 KCAL/H

FUEL-OİL

17

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

MUAYENE KOMİSYON BŞK.LIĞI

KALORİFER KAZANI

ALARKO

70.000 KCAL/H

MOTORİN

18

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

AMİRAL LOJMANLARI

KALORİFER KAZANI

ALARKO

250.000 KCAL/H

FUEL-OİL

19

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

AMİRAL KONUTU

KAT KALORİFERİ

TERMODİNAMİK

20.000 KCAL/H

MOTORİN

20

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

ULAŞTIRMA KISIM AMİRLİĞİ

KAT KALORİFERİ

BAYMAK

20.000 KCAL/H

MOTORİN

21

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

KONDÜSYON MERKEZİ KAZAN DAİRESİ

KIZGIN SU KAZANI

MAKTEK 35-MK

35.000 KCAL/H

MOTORİN

22

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

LCT KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

ALFA-ASSF

200.000 KCAL/H

FUEL-OİL

23

FOÇA DENİZ ÜS KOM.

LCT KAZAN DAİRESİ

KALORİFER KAZANI

ALFA-ASSF

200.000 KCAL/H

FUEL-OİL


HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN

K.Eray Şahin Işıl ERDEM M.Yavuz KAYALAR

Müh.Atğm. Müh.Tğm. Dz.İs.Yzb.

Mak.Müh. Pl.Prog.Ks.A. İşletme Amiri


ONAY

……/…../…..

Mehmet KESKİN

Müh.Yb.


Foça Bkm.Onr. ve İs.K.


--Yüklə 95,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə