İŞletmelerin kiralanmasi çalişmasiYüklə 322,06 Kb.
səhifə1/3
tarix28.08.2018
ölçüsü322,06 Kb.
#75479
  1   2   3

NARLIDERE ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ

( KIR DÜĞÜN SALONU HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ)  1. GENEL ŞARTLAR


Madde 1.İdareye İlişkin Bilgiler, İhale Konusu ve İhale Şekli:
1.1. İdareye ilişkin bilgiler.
1.1.1. Adı: Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü
1.1.2. Adresi: Altı evler Mah. Yıldırım Kemal Cad. Narlıdere / İZMİR
1.1.3. Telefon numarası: 0232 238 33 00
1.1.4. Faks numarası: 0232 238 40 53
1.2. İhale Konusu ve İhale şekli.
1.2.1. Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğünde bulunan takribi 1.000 m2 kır düğün salonunun düğün organizasyonu için hizmet alımı işlemleri yapılacaktır. Hizmet alım işi 2886/ 4734/ 4735 sayılı kanun hükümlerinden bağımsız olarak MSYT 58-2 (A) Orduevleri Askeri gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği 27 inci madde (c) bendi kapsamında İLK TEKLİFLER KAPALI ZARF VE SONRASINDA AÇIK EKSİLTME yöntemiyle yapılacaktır. İstekli firmalar Ek listede bulunan hizmetler için fiyat tekliflerini ve vereceklerse teklif edecekleri özendirme tutarını fiyat ilk tekliflerinde belirteceklerdir. (Bunun haricinde alım listesinde olmayan ancak alım yapılması gerekli görülen hizmetler için yüklenicinin yazılı teklifi idarenin onayıyla sözleşmeye ilave edilebilecektir.) İhaleye kapalı zarflarda verilecek ilk fiyat teklifleri ile başlanacaktır. Yüklenici sözleşme süresince fiyat artışı yapamayacaktır. İlk teklifler üzerinden başlanacak ihalede, istekliler ile verilen en yüksek/düşük teklif ve özendirme teklifleri üzerinden açık arttırma ve pazarlık yaparak teklif yükseltilecek/düşürülecektir. Satın Alma komisyonunca firmaların teklif ettiği tutarlar mukayese edilecek en ekonomik ve avantajlı teklif sahibi firma ihaleyi kazanacaktır. Yüklenici firma kır düğün salonunu ve kapalı düğün salonu idarenin sözleşme yaptığı hak sahibi personel dışında kullanmayacaktır. İdare teklif edilen her türlü ücretten (kumsal nikahı için verilen ayrı yüzde üzerinden) verilen teklifteki % (yüzde) üzerinden idare payı alacak, bu tutar kesildikten sonra kalan bedel yükleniciye ödenecektir.
1.2.2 Bu şartnamede yer alan ihale ifadesi 2886\4734\4735 sayılı kanunlardan ayrı MSYT 58-2 (A) Orduevleri Askeri gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği gereği yapılacak alımı ifade eder.
Madde 2. Hizmet Alımının Verileceği Yerler:
Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğünde bulunan kır düğün salonu düğün organizasyonu hizmet alımı işlemi yapılacaktır.
Adres : Altı evler Mah. Yıldırım Kemal Cad. Narlıdere / İZMİR
Madde 3. Kır Düğün Salonu Teslim ve Başlangıç Zamanı.
Sözleşme imzalanmasını müteakip idarenin 2017 ve 2018 takvim yıllarında sözleşme yaptığı hak sahibi personelin düğün organizasyon işlemleri idarenin onayıyla sözleşme yapılan yüklenici tarafından yapılacaktır.
Madde 4. Teminatların Teslim Yeri ve Teminat ile Depozitoların geri iade şartları :

4.1. Yükleniciden 20.000 TL. Kesin teminat alınacaktır.
4.2.Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
4.2. Yüklenici ile yapılan sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları dokümanında yazılı şartlar gereği, yapılacak kesintiler ve cezai işlemler sonrasında veya herhangi bir kesinti yapılmamış ise, kalan teminat bedeli yükleniciye sözleşmenin bitiminden sonra 15 iş günü içinde geri ödenir.
4.3. Taahhüdün sözleşme ve şartnameler hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne uygun anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir.
Madde 5. İhaleye Katılabilme Şartları / Katılamama Şartları
5.1. Esnaf ve Sanat karlar Odasına Kayıt Belgesi veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi
5.2. SGK Borcu Yoktur Belgesi.
5.3. Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi.
5.4. İhaleye gelen gerçek kişiler noterden alınan imza beyannamelerini, tüzel kişiler noterden alınan imza beyannamelerini ve ihaleye teklif verebileceklerini gösteren adlarının yazılı olduğu vekâlet namelerini komisyona ibraz ederler.
5.5. Teklif sahibine veya tüzel kişiliğe ait mevcut Vergi Levhası Fotokopisi.
5.6. Bu şartnamenin eki teklif mektubunu doldurarak idareye zamanında vermek.
5.6. Teklif verenlerin organizasyon işinde en az 1 yıldır olduğunu belirten esnaf sanaatkarlar odası veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi olması.
5.7. Komutanlığımızda görevli personelin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye

Katılamaz.


Madde 6. Hizmet Alım bedelinin Yükleniciye Ödenmesi.
Hak sahibi ve yüklenicinin yaptıkları düğün organizasyon sözleşme tutarı organizasyonun bittiği günden sonraki gün yüklenici tarafından idareye fatura edilecek ve ilgili birimin onayıyla idarenin payı düşülerek, kesilen fatura tarihinden itibaren 20 gün süre içinde fatura bedelini yüklenicinin hesabına ödeyecektir.
Madde 7.Hizmet Alımına İlişkin Dokümanının Temini Ve Bedeli:
Hizmet Alımı işi dokümanı (İdari Şartname) ekm.ihale.gov.tr adresinden temin edilebilir.
Madde 8.Tekliflerin Sunulma Şekli;
8.1. Hizmet Alımı işine katılabilme şartı olarak bu şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya dosyaya konulur. Zarfın veya dosyanın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ve firmaya ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya dosyanın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
8.2. Şartnamede belirtilen ilan saati gelince ihale komisyonu isteklilerin belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belgelerinin geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.
8.3. Tutanaktan sonra ihaleye giremeyecekler ihaleden çıkarılır. Diğer istekliler yeni tekliflerini herkesin önünde ve duyacağı şekilde yapar. İhaleden çekilen isteklinin teklif kâğıdına “Son Teklifimdir” yazarak imzalaması istenir. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklif de bulunamazlar.
Madde 9. Teklif Mektubunun Şekli Ve İçeriği;
9.1.Teklif Mektubunda;

9.1.1. Hizmet Alımı dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
9.1.2.Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
9.1.3.Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
9.1.4.Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
9.1.5.Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
Madde 10. Teklif Alım İsteklisinin Üniteleri Gezme ve Bilgi Edinme Hususu;
10.1 Teklif vermek isteyen alım isteklisi Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kır düğün salonu ve kışın kapalı düğün salonunda, idari şartname teklifleri aldıktan sonra 23-27 Ekim 2017 tarihlerinde saat 10:00-16:00 saatleri içerisinde idareye müracaat ederek ciro, kapasite, ürünlerin satış birim yerleri vb. hakkında bilgi edinebilecektir.
Madde 11. Teklifi İdareye Teslim Etme Tarih Gün ve Saati;
11.1.Teklif vererek ihaleye katılmak isteyen istekliler, ilk teklif mektupları ve ihaleye girmek için idarenin istediği evrakları, 30 Ekim 2017 günü saat 11:00’a kadar Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü Satın alma Komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollarla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.2. İstekliler teklif mektuplarını ve ihaleye girmek için idarenin istediği evrakların her sayfasını kaşeleyecek imzalayacak ve teslim edecektir.
Madde 12. Yüklenici Sorumlu Olduğu Resmi Giderler/ Vergi Resim Ve Harçlarla Sözleşme Giderlerinin Ödenmesi.

Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen yükleniciye ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran yükleniciye ait olan mükellefiyetlerin ödemesi de zamanında yüklenici tarafından yapılacaktır. 25 Aralık 2015 tarihli 29573 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre (1) Sayılı Tabloda yer alan Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden 2016 yılı için Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 1,89 oranında sözleşme damga vergisi ve binde 5,69 karar damga vergisi tutarı Vergi Dairesine veznesine ihaleyi alan yüklenici tarafından ödenir. İdare tarafından verilen Sözleşme ve Karar Damga vergileri yazısı 3(üç) iş günü içerisinde ödenmez ise sözleşme geçerli olmayacaktır.


Madde 13. İhalenin Yapılma Şekli:

İhalede ilk teklif Kapalı Zarfta alınacak ve katılma şartlarını yerine getiren tüm firmaların katıldığı AÇIK EKSİLTME yöntemi ile yapılacaktır.


Madde 14. İhale Tarihleri Ve Yerleri:
14.1. Altıevler Mah. Yıldırım Kemal Cad. No: 11 Narlıdere / İZMİR
Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü 30 Ekim 2017 saat 14:00
Madde 15. Cezai Şartlar.
15.1. Yüklenici hizmetin aksamasına sebebiyet verecek ve idari ile özel şartnamede yazılı hususlara uymadığı takdirde tüm hususlar için dahil bir defaya mahsus yazılı olarak ikaz edilecek, idare tarafından tutanakla imza altına alınan müteakip her aksaklık için ;
Birincide Kesin Teminat bedelinin %15’ u
İkincide Kesin Teminat bedelinin %25’ i
Üçüncüde Kesin Teminat bedelinin %50’ i
Oranında ceza kesilecektir. Bu ceza yüklenici tarafından idare muhasebe kasasına ödenecektir. Bu cezalar tebliğin yapıldığı tarih dâhil 3 ü(ç) iş günü içinde idare kasasına ödenecektir. Aynı sebepten kesilen ceza bir ay içinde 2 defayı, bir sezon içerisinde 3 defayı geçtiği takdirde sözleşme tek taraflı fesih edilebilecektir. Bu durumda teminat bedeli idarece irat kaydedilecektir.
15.2. Yüklenicinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkûm olması,

15.3. Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının idarece tespiti,

15.4. Yüklenicinin veya çalışanların tesislerde uyulması gereken kurallara uymadıklarının tespit edilmesi,

15.5. Yüklenicinin sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

15.6. İşletmecinin ve yanında çalışanların; devletin güvenliğine veya genel ahlaka aykırı görsel, yazılı yayınlar vb. malzemeyi bulundurduklarının tespiti halinde, İdare yüklenicinin sözleşmesini tek taraflı fesheder. Bu işlemden dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.
Madde 16. İhalenin Karara Bağlanması.

16.1. İhale isteklilerin son teklif ettiği 3 adet düğün teklif fiyatına ve müstakil listedeki fiyatları inceleyecek ve en yüksek/düşük teklif-idare payı ve özendirme teklifleri üzerinden açık arttırma ve pazarlık yaparak teklif yükseltilecek/düşürülecektir. Satın Alma komisyonunca firmaların teklif ettiği tutarlar mukayese edilecek en ekonomik ve avantajlı teklif sahibine bakılmakla birlikte iş deneyimi, çalıştırılacak personel gibi etmenler firma seçiminde gözetilecektir.
16.2. İhale komisyonu yapacağı değerlendirme sonunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisinin onayı sonunda ihale karara bağlanır.
16.3. İhaleye katılacak istekliler hizmet verilecek malzemeleri ve yaptıkları işleri gösterir sunumlarını ihale gününden bir gün sonra 31 Ekim 2017 saat 14:00’da ihale komisyonuna gösterecektir. Sunum yapamama ihale dışı bırakılma sayılacaktır.
Madde 17. İhalenin Yapılmaması veya İptali.
17.1. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler idarenin ihale yapmama kararına itiraz edemez. İhalenin iptali durumunda eğer alınmışsa idari şartname bedeli istekliye iade edilir.
17.2. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları Gazino Müdürlüğünce, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde onaylanır veya iptal edilir. Gazino Müdürlüğünce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Bu durumda yüklenici tarafından yapılan hiçbir gider idareden kesinlikle talep edilemez.
Madde 18. İhale Sonucunun Tebliği ve Sözleşme Yapılması.
Gazino Müdürlüğünce tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç Beş (5) iş günü içinde yükleniciye veya vekiline tebliğ edilir.
Madde 19. Sözleşme Süresi İçinde Yüklenicinin Yükümlülükleri;
19.1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve tesis müdürlüklerince istihdam edilemezler. Ayrıca adli sicil ve arşiv kaydı vb. benzeri evraklar istenir.

19.2. Yüklenici veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurması yasaktır. Bu durumun idarece tespiti halinde yüklenici her kalem mal için 15.madde ’de bulunan cezai hükümler uygulanır.
19.3. Yüklenici sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi halinde sözleşmesi fesih edilir.

19.4. Yüklenici firma hizmetlerin yerine getirilmesinde gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmetleri sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici firma yüklenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli her türlü makine, araç, gereç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve bu konuda personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak sözleşmede belirtilen hükümlerin, yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde firma idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararını karşılamak zorundadır.
19.5. Yüklenici sözleşmenin devamı süresince mücbir (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi ve genel seferberlik) durumların dahil, kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılmasını, kira bedelinin indirilmesini, kiralanan alanın yüzölçümünü değiştirilmesi talebinde bulunamaz.
19.6. Yüklenici hizmet verdiği alanları başka amaçlar için kullanamaz.
II- ÖZEL ŞARTLAR.
Madde 20. Hijyen Hususlarında Şartlar :
20.1. Yüklenicinin hizmet verdiği alanlar, Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü heyeti tarafından belli belirsiz aralıklarla aylık veya günlük Hijyen denetlemesine tabi olacaktır.
20.2. Yüklenici hizmet verdiği yerin temizliğinden ve temizlik malzemelerinin temininden sorumlu olacaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
20.3. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde göreve yönelik periyodik koruyucu sağlık muayeneleri talimatında belirtilen esaslara uygun olarak devlet veya sivil sağlık kuruluşlarının ilgili servislerinde periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması sağlanır. Buna ilişkin belgeler yüklenici tarafından idareye her ayın ilk günü teslim edilecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.

20.4. Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının idarece tespiti halinde yüklenici her kalem mal için 15.madde de bulunan cezai şartlar uygulanır.
Madde 21. Çalışanı Personelin Kılık Kıyafet Ve Kişisel Temizliği.
21.1. Çalışacak personelin kılık kıyafeti Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü görev yapan personelin kılık kıyafetiyle uyumlu olacak, kılık kıyafetlerde reklâm içerikli resim/yazı olmayacaktır. Çalışacak personelin yapacağı işe istinaden giymesi gereken önlük vb. malzemeler tek tip olacak ve yüklenici tarafından karşılanacaktır. Personelin ilgili firmaya ait yaka kartı takması sağlanacak, bu kartta isim hanesi büyük ve okunaklı karakterde yazılacaktır.
21.2. Kişisel Bakım Sorumlulukları;
21.3.Çalışan personel aşağıda sıralı hususlara dikkat edecektir;
- Personelin kılık kıyafeti temiz ve tertipli olacaktır.
- Müsaade edilen yerler dışında sigara içilmeyecektir.
Yukarıdaki maddelere uyulmadığı takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.

Madde 22. İşletme Çalışma Saatleri :
22.1. Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü kır düğün salonunun düğün günleri hazırlanması için düğün saatinden en geç 5 saat önce yüklenici firma çalışanları tesise gelecek düğün bitmesinden sonra kır düğün salonunun toplanıp eski haline getirdikten sonra Yüklenici veya Yüklenici Vekili (Sorumlu Müdürü)’nin idare Nöbetçi Subayına bilgi vermesi sonrası tesisten ayrılabileceklerdir. Aksi halde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
22.2. Yüklenici vereceği hizmete uygun sayıdaki personeli çalıştırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
Madde 23. Hizmet Alanlarında Asgari Gereklilikler:
23.1. Yüklenici ünitelerde hizmetin iyi ve kaliteli olarak verilmesi için gerekli sayıda personeli istihdam edecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
23.2. Yüklenici malzemelerini depolamak için kendisine gösterilen alanda 1 adet depo bulunduracak ve deposunda bulunan tüm malzemesini tertipli düzenli tutacaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
23.3. Yüklenici Gelin Odası ve görüşmelerin yapılabileceği konteynırdan bir bölümü ilk düğünden 30 gün önce idarenin gösterdiği yere montaj edecek ve her zaman hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
23.4. Yüklenici düğün organizasyon hizmeti alacak hak sahipleri ile görüşmek üzere düğün sezonu boyunca bir personelini hazır bulunduracaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
Madde 24. Diğer Hususlar :
24.1. Sosyal tesislerden sadece T.S.K. mensupları ve yönetmelik hükümlerince hak sahibi personelin faydalanabildiği yüklenici tarafından peşinen kabul edilir.
24.2. Yüklenici ve çalışanları tesis giriş kapısından girdikten sonra ve hizmetin verilmesi esnasında askeri adap ve görgü kuralları ile kışla güvenlik bölgesi için konulmuş her türlü kurala riayet edecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.

24.3. Yüklenici firma çalışanları, tesisin mevcut kurallarına ve daha sonra belirlenecek kurallara uyacaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.4. Yüklenici icra edilen düğün icrasında alkolsüz düğünlerde 3 masaya 1 garson, alkollü düğünlerde ise 2 masaya 1 garson bakacak şekilde planlama yapacaktır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.5.Firma çalışanlarının Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü tesisleri içerisinde kaza sonucu yaralanma, sakat kalma gibi sorunlar yaşamaları durumunda sorumluluk ve oluşan hukuki ve maddi sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen kanuni mevzuatlardan, işçi işlemleri ve yükümlülüklerinden sorumludur. Bu sorumlulukları ikinci kişilere devredemez. Sorumlulukların yerine getirildiği her ayın ilk beş günü idareye belgelenecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.6.İdare personeli, yüklenici ve çalışanların hizmete ait faaliyetlerin aksamasını önlemek için yüklenici ve çalışanlarına müdahale edebilir.
24.7.Yüklenici firma çalıştıracağı personelin onaylı sabıka kayıt belgelerini işe başlamadan önce mutlaka idareye teslim edecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.8.Yüklenici firma çalıştıracağı personelin hizmeti aksatmamasını sağlayacak ve hizmet aksamalarına mahal verilmemesi hususunda gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu durumun tespiti durumunda 15.madde’de belirtilen cezai hususlar geçerlidir.
24.9. Yüklenici hizmet verdiği alanları amacı dışında (toplantı salonu, siyasi ve diğer amaçlar ile kullanamaz ve reklam vb. afiş asamaz, broşür dağıtamaz) kullanamaz. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.10. Yüklenici 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında alt işveren statüsüne girdiğinden sözleşmeden doğan yükümlülükleri başlamadan evvel bu durumu SGK ilgili ünitesine bildirmekten ve mevzuatında belirtilen bilgi/belgeleri vermekten yükümlüdür. Bu husus kontrol teşkilatı tarafından yüklenicinin idareye vereceği SGK belgeleri üzerinden kontrol edilecek, gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai şart uygulanacak ve idarenin takdirine bağlı olarak sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.11. Yüklenici sözleşme konusu olan hizmetin icrasında çalınacak/kaybolacak malzemelerden sorumlu olacak ve her düğün icrasında mutlaka güvenlik personeli bulunduracaktır. Bu konuda idarenin hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır.
24.12. Yüklenici çalışanlarına asgari ücretten daha az aylık veremez. Tespiti halinde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.13. Çalışacak personelin vücut tuvaleti ve hitabeti vb. genel hijyen ve kültür kurallarına uygun olacaktır. Misafirlere yaşına göre komutanım, hanımefendi vb. şekilde hitap edecek ve hiçbir şekilde münakaşaya girilmeyecektir. Aksi takdirde madde 15 de belirtilen cezai şart uygulanır.
24.14. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında doğan tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirecektir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde cezai şart uygulanacaktır.
24.15. Yüklenici kendisine teslim edilen her türlü bina, malzeme, teçhizat ile alet ve edevatın bakım ve hijyenini sağlamaktan sorumludur. Bu işler için kullanılacak her türlü malzemeleri ile temizlik malzemesi aletlerini yüklenici kendisi tedarik edecektir. Kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar insan sağlığını bozmayacak, TSE belgeli veya ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış ürünler olacaktır. Belirtilen cinste malzeme ve ekipman kullanılmadığının tespiti halinde cezai şart uygulanacaktır.


Yüklə 322,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə