İstanbul ansiklopediSİ Büyük Kapalı Çarşıda Yağlıkçılarda İstanbul Hanımı


Kemal Erhan (Resim: S. Bozcalı) Blânço Tedkikleri isimli telif bir eseri (1958) vardır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). ERHANYüklə 5,01 Mb.
səhifə80/80
tarix03.01.2019
ölçüsü5,01 Mb.
#88905
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80

Kemal Erhan

(Resim: S. Bozcalı)

Blânço Tedkikleri isimli telif bir eseri (1958) vardır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962).

ERHAN (Kemal) — iktisada, idareci; bu satırların yazıldığı sırada (1966) istanbul Belediyesi Konservatuvarı Müdürü; bu önemli ve ayrıca akademik bir hüviyet taşıyan müdürlüğe, batı âleminde olduğu gibi mûsikî il-mindeki yetkisi ile değil, çok dürüst ve çalışkan bir idareci olarak getirilmiş olacakdır.

1918 de Maraşda doğdu; Maraşm kurtuluş savaşında şehid olmuş riyaziye muallimi Hay-reddin Beyin oğludur, annesinin adı Ayşe Hanımdır, ilk tahsilini Adanada, orta ve lise tahsilini Ankarada yapdı; 1940 da istanbul Yüksek Ticâret ve Iktisad Okulundan (İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisinden) mezun oldu; 1940 - 1943 arasında askerlik görevini yap-dıkdan sonra istanbul Belediyesinde mürâkib oldu, 1946 da Hâl Müdür Muavini, 1953 de Belediye Iktisad Müdür Muavini, az sonra Iktisad Müdürü, 1961 de Konservatuvar Müdürlüğü baş muavini, 1965 de de Konservatuvar Müdürü oldu.

Evli, ikisi erkek, biri kız üç evlâd sahibidir. Posta pulu koleksiyoncularmdandır. Avukat Necdet Çobanlı ile müşterek 1958 de basılmış Millî Korunma ve Tatbikatı üzerine bir eseri vardır.

Kemal Erhan

(Eesim: S. Bozcalı)

Bibi.: H. Göktürk, Not.

ERHARD (Ludwig) — Federal Almanya devlet adamlarından; başbakan yardımcısı ve millî iktisad nâzın bulunduğu sırada, Türkiye

Ludwig Erhard

(Resim: S. Bozcalı)

Başbakanı Adnan Menderes'in davetlisi olarak 17 Ağustos 1959 da uçakla İstanbul'a geldi ve Yeşilköy Hava Alanında Adnan Menderes ve Dış İşleri Bakam Fafin Rüşdi Zorlu tarafından karşılandı, îstanbulda üç gün kaldı; Türk - Alman iktisadî görüşmeleri yapıldı ve Alman devlet adamı, İstanbul Hilton Otelinde

bir basın toplantısı yapdı.

Bürhaneddin OLKER

ERHAT (Azrâ) — «Gazeteci, mütercim; 1915 de îstanbulda doğdu; babası Tevfik Bey, annesi Nesibe Hanım, ilk ve orta tahsilini Bel-çikada Brüksel'de yapdı, bu şehirde Emile Jacquemain Lisesini bitirdi (1934), 1939 da Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesini bitirdi; aynı fakültede klâsik filojisi doçentliği yapdı; Yeni İstanbul Gazetesinde (1949 • 1954), Vatan Gazetesinde (1955 - 1956) çalışdı; Milletlerarası Çalışma Bürosunda kü-tübhâneci oldu (1956). Fransızca, Almanca, İngilizce, Yunanca, Lâtince bilir. Yüzme sporunu sever: muhtelif târihlerde Belçika, Fransa, italya, Yunanistan ve Güney Afrikaya git-

ERICSSON (İnger)

5184 —istanbul

ANSİKLOPEDİSİ

ERİMEZ (Mehmed Salih)


mişdir. Eserleri: Elektra (Sofoklesder, 1945), Barış (Aristobanesden, 1946), Cicim (Colet-te'den, 1955), Dişi Kedi (Colette'den, 1956), Arİstofanes (1958), Şölen (Eflâtundan, S, Eyuboğlu ile, 1958), îlyada (Homerosdan; 3 cild, 1959 - 1960; 1. cüd A. Kadir ile), Mavi Anadolu (telif, 1960)» (Kim Kimdir Ansiklopedisi) .

ERICSSON (İnger) — (İsim Erikson okunur) ; 1966 yılında yirmi yaşında bulunan isveçli zengin bir aile kızı, meşhur Ericoson Elektrik ve Telefon Fabrikalarının en büyük hissedarlarından Helge Ericsson'un kızı; 1964 de İşvece çalışmaya giden Türk işçilerinden yakışıklı bir esmer delikanlı olan İstanbullu Aydoğan Büyüktaşı sevmiş, ve onunla birlik-de son model Mercedes otomobili ile evlenmek üzere 1966 Haziranında îstanbula gelmiş. Delikanlı bu aşk macerasını şöylece anlatmışdır: «Stockholm Postahânesinde mektub tasnifcili-ği yapar iken tamşdım ve sevişdim. Onun böyle şöhretli bir aileye mensup olduğunu çok sonra öğrendim. Bu, benim için mühim değil, înger'i seviyorum. O da beni seviyor. En kısa zamanda evleneceğiz. Benimle evlenmek için Türkiye'yi görmeyi şart koşdu; İnger Türk kadınlarını çarşaflı, peçeli biliyor ve erkeklerin de üç beş kadınİa evlenerek harem hayatı yaşadıklarını sanıyordu. Kendisini bir türlü ikna edemedim. Sonunda Türkiye'ye gelerek bizzat durumu öğrendikten sonra kararım verdi, yıldırım nikâhı ile evlenmek için adliyeye müracaat ettik».

İnger Ericsson, bir Türk'le evleneceği için kendisini çok mutlu saydığını belirterek şunları söylemişdir: «Aydoğan ile tamşmcaya kadar aşksız yaşıyordum. Şimdi, esmer erkeğimi seviyorum. Onunla evleneceğiz. Kocam arzu ederse Müslüman bile olurum. Ailem, beni her bakımdan serbest bırakdı. Dilediğim gibi hareket edebilirim».

Bu aşk macerasının nikâh ve düğün faslı tesbit edilemedi.

Bibi.: Hürriyet Gazetesi, 1966

ERİÇ (Rüşdi) — Saz icrâkârı, ûdî; 1911 de Batı Trakyada îskeçede doğdu, Hilmi Bey adında bir muallimin oğludur, annesinin adı Zehrâdır. îskeçede rüşdiye tahsili yapdı, mûsikî ile istigaale 15 -16 yaşlarında başladı, îs-

keçede ûdî Dimitriden ud, Sergisden ud ve no.-ta dersleri aldı; Hafız Yusuf Beyden bir çok klâsik eser ve usûl meşk etti; Iskeçe Türk Gençler Birliğinde Türk Mûsikî şubesinin ku-rulmasimı sağladı. 1941 de İstanbula hioret ederek Darbhâne - Damga Matbaasında mü-ccllidhânede dört sene çahşdı; sonra ileri Türk Musikîsi Konservatuvarına intisab etti. Hüseyin Sadeddin Arel ve Lâyıka Karabayla tanış-dı, onlardan mûsikî nazariyatı öğrendi, orada altı sene çahşdı ve hocalık yapdı. 1955 de İstanbul Radyosu müzik yayınlarında memur olarak vazîfe aldı; ve radyo temsillerine saz san'atkârı olarak katıldı. 1962 de istanbul Mûsikî Cemiyeti adiyle bir teşekkülün kurulmasına çahşdı, 1965 de bu cemiyet Cağaloğlun-daki binasında faaliyete geçmiş bulunuyordu. Rüşdi Eriç, radyodaki memuriyete devam et-mekde, kurucularından bulunduğu cemiyetde de hocalık yapmaktadır.

Ses ve saz san'atkârı olarak yetişdirdiği gençler arasında Sevim Tanürek, Naciye Gezer, Rûkiye Acarel, Tülin Yakarçelik, Cevdet Berkan, Erol Ersel, Ayfer Yarman, Necla Kesmen, Meral Tanyeri, Gönül Gönenç, Gönül Eren, Gönül Akdiken, Sâime îslimyeli, Nec-

Rüşdü Eriç

(Resim:S. Bozcalı)

der Dönmez (ud), ve Bir ol Güvenç (kanun) vardır.

Meslek dışı meşgaleleri arasında yağlı boya resim yapar, şiir yazar.

Evli ve bir çocuğu vardır.

Hakkı GÖKTÜRK

ERİK SOKAĞI — 1934 Belediye Şehir
Rehberine göre Beyoğlu kazasının merkez na
hiyesinin Çukur Mahallesi sokaklarından; Peş
kirci Sokağı ile Çuçuk Sokağı arasındadır,
Tirşe Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R.
Pafta 14/146); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1968. )

ERİK VOLİSİ — Yukarı Boğazın balık voli yerlerinden, Umuryeri Dalyanı hududu içinde bulunan yedi voli yerinden biri; kışın bütün balık avcılarına âidatsız açıkdır, fakat yazın dalyan kurulu iken bu voli yerinde balık avlanamaz.

Bibi.: K. Deveciyan, Balık ve BalıkçılıkERiM (Adnan) — «Gazeteci ve mütercim; 1924 de Istanbulda doğdu; babasının adı Mehmed Sabrı, annesinin adı Ayşe Bânudur; Rumelihisarı İlk Okulunda ve Robert Kolejde okudu, 1942 kolejden diploma alarak gazetecilik hayatına atıldı; 1942 - 1960 arasında Yeni Sabah, Tan, Tanin gazeteleri ile 1001 Roman, Ev - îş, Çocuk Haftası, Yıldız, Hafta, Târih Dünyası mecmualarında çahşdı; bu satırların yazıldığı sırada Hayat mecmuasında bulunuyordu; 1948'den işeri de Taksimde Yeni Kolejde ingilizce öğretmenliği yapıyordu; Fransızca da bilir. Mütercim olarak verdiği eserlerden kitab olarak yayınlananlar şunlardır: Yirmi Sene Sonra (Hikâyeler, 1946), Mayk Harnmer Serisi (1955-1956), Sayonara (1947); İngiliz generali Hamilton'un Çanakkale Hâtıralarını da Hayat Mecmuasında tefrika olarak yayınlamışdır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962).

ERİMEZ (Memed Salih) — Günlük gazetelerde ve muhtelif magazinlerde yayınladığı «Târihden Çizgiler» adını taşıyan resimleri ile tanınmış bir zât; aşağıdaki hâl tercemesini

«Türkiyede Kim Kimdir» Ansiklopedisinden alıyoruz:

«Ressam, muharrir; 1903 de İstanbul da doğdu, babasının adı Zihni, annesinin adı Se-her'dir; Beylerbeyinde Abdullahağa ilk okulunda, Çanakkale Fransız Mektebinde, İsparta rüşdiyesi ve idadisinde okudu, 1919 da İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu; Millî Mücâdele yıllarında (1919 - 1922) Ankarada Dâhiliye ve Sıhhiye Vekâletinde çahşdı. l sene Hukuk Fakültesinde, l sene de Viyana Güzel San'atlar Akademisinde okudu. 1925 de «Târihden Çizgiler» diye yapdığı resimlerle gazetecilik hayatına atıldı; 1929 - 1940 arasında Tekel Umum Müdürlüğü neşriyat müdürlüğünde çahşdı, 1940 - 1948 de Istanbulda orta okullarda resim öğretmenliği yapdı, 1953 -1958 arasında Denizcilik Bankasının Deniz Yolları Neşriyat Şefliğinde bulundu, 1958 de Kültür - Yayın Limited Ortaklığı Müdürü oldu. Halide Vildan (Eldeniz) Hanımla evlidir, Fatoş adında bir kızı vardır. Fransızca bilir. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Moda Deniz Kulübü üyesidir. Basın ile münasebeti, sair işleri arasında devamlı olmuşdur. «Tariden Çizgilerini muhtelif târihlerde kitablar hâlinde toplamışdır; resimlerin yazılarını da kendisi yazmışdır. Muhtelif târihlerde Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa, Rumanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Azerbey-cana jgitmişdir» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962).

Salih Erimez'in «Târihden Çizgiler»!, Cumhuriyetden önceki yakın geçmişin Türk toplum hayatı üzer in de d ir. Bir humo-rist oîmakdan çok uzakdır, kendisine karikatürist de diyemeyiz; sayısı belki bini aşmış olan resimlerine san'at eseri denilemez, fakat Salih Erimez'in o yakın geçmişin giyimi, kuşamı, âdetleri, merasimi ve dekorları üzerine bir şeyler bildiği de muhakkakdır. Bâzı resimlerinde yakın geçmişdeki toplum hayatımızın ağır tezyifi görülür; unutulmamalıdır ki Osmanlılık bir siyâsî deyim, toplum hayatı, Türk milletinin hayatıdır. Bu yolda çok asîl duygularla çalışarak, istikbâle târih vesikası kıynıe-


ERİŞKİN (Hâfız Sâîm)


ve müdürlük yapdı, ve bir müddet de Maarif Vekâleti Müsteşarlığını yapdı. Ankara Dil, Târih, Coğrafiya Fakültesinin kuruluşunda büyük hizmeti oldu ve bu fakültenin dekanlığını yapdı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Zonguldakdan milletvekili seçildi; partinin idare kurulu üyeliğinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisinin son kabinesi olan Şemseddin Günaltay kabinesinde önce Gümrük ve Tekel, sonra İç işleri Bakanı oldu; 1950 seçimlerini çok dürüst bir şekilde yönettiği için geniş bir sevgi ve hürmet kazandı; politika hayatından çekildikden sonra emekliye ayrıldı; Ankarada yerleşmiş bulunuyordu, 7 Şubat 1965 de orada vefat etti.

Kitab hâlindeki eserleri: «Kant ve Felsefesi», «Sokrat», «Ahlâk ve Dînin İki Kaynağı» (Bergson'dan terceme); ilim ve fikir dergilerinde pek çok rnakaalesi yayınlanmışdır.Mehmed Emin Erişirgil

(Resim: S. Bozoalı)
ERİŞKİN (Hafız Sâ*m) — Büyük şehrin günlük hayatının içinde her hangi bir semtinin meçhul şirin simalarına örnek bir kişi; 1882 de Eyyubda doğmuşdur; Eyyubda 15 yaşında iken mekteb kalfası olmuş, on iki sene kadar hizmetden sonra Eyyub Camiine müezzin tâyin edilmiş, onbeş sene Eyyubda, kırk sene de Beyoğlu Ağa Camiinde müezzinlik yapmış^
ERİNÇ (Hasan)

bilir; husûsî dersler vererek yirmiye yakın neysen yetişdirmişdir» (Kim Kimdir Ansiklopedisi; 1962).

ERİNÇ (Sırrı) — «Coğrafiya Profesörü; 1918 de îzmitde doğdu; babasının adı Fuad, annesinin adı Mâidedir; îstanbulda 10. ilk okulda, istanbul Erkek Lisesinde okudu (1933 - 1936), 1940 da istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Coğrafiya bölümünü bitirdi, asistan oldu; 1944 de doktora imtihanını verdi, 1948 de doçent, 1954 de profesör oldu; bu satırların yazıldığı sırada ayni fakültenin Coğrafya Enstitüsünün başında bulunuyordu, ingilizce, Almanca, Fransızca, Rusça bilir. Telif eserleri şunlardır: Morfoloji (2 cild, 1958-1960), Tatbikî Klimatoloji (1957), Doğu Anadolu Coğrafiy'ası (1953); ayrıca ilmî ve meslekî elliden fazla rnakaalesi intişar etmiş-dir. Öngörle birlikte ders kitabları yazmışdır. Türk Coğrafiya Kurumu ve American Geog-tinde resimler vermenin mümkün olduğunu, S. Erimezden çok önce üstâd Münif Fehim göstermişdir. (B.; Münif Fehim).

EKİNÇ (Hasan) — «Ünlü bir neyzen; 1890 da Alaşehirde doğdu; babasının adı Hüseyin Fehmi, annesinin adı Fatmadır; Gördes ibtidâî ve rüşdiyesinde okudu; Birinci Cihan Harbinde Şam Mevlevi Alayının mûsikî topluluğunda bulundu; Konya Mevlevîhânesinde, ve Magnisa Mevlevîhânesinde neyzenbaşılık, Cumhuriyetin ilânından ve tekkelerin kapatılmasından sonra da üç buçuk yıl kadar Magnisa ilk okullarında mûsikî muallimliği yapdı. Sonra ücretli olan muallimliği terkederek maaşla Tekel idaresine intisab etti, bu satırların yazıldığı sırada îstanbulda Cibâli Tütün Fabrikasının Dokuma şubesinde yazıcılık yapıyor ve İsta'nbul Radyosunda Hakkı Derman fasıl hey'etinde neyzen olarak bulunuyordu. Evlidir (zevcesi Fatma Firdevs Hanım), ArabcaSalih Erimez'in «Tarihten Çizgiler» diye yaptığı resimlerden (Ömer Tel Kopyası), altına şu sözleri yaz-nıışdır:

  • Hocaefendi hep Melâhati derse kaldırıyor. Geçen hafta sol kolunu sıvatıp abdets almasını tarif
    etmişti, bugün de sağ kolunu, sıvattı.. Bize sıra gel miyecek mi hiç?..

  • Gelecek gelcek.. Bana: «Bizim eve gel de sana da gusül abdestini öğreteyim» dedi1

— 5İ87 —

raphical Society üyesidir. Evli ve iki evlâd

sahibidir (Zevcesi Vahide Hanım, çacukları

Cevad ve Mâide)» (Kim Kimdir Ansiklope


disi, 1962).

ERÎŞEN (izzet Kenan) — 1965 yılında Üsküdarda kendisine karşı boşanma dâvası açmış karısı Muazzezi Üsküdarda sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürmüş bir kahveci; cinâyetden sonra otobüs ile Ankaraya kaçmış, orada kayınbiraderine vekâlet verdik-den sonra Istanbula dönerek polise teslim ol-muşdur. Gazetecilere verdiği beyanat İstanbul-da ayak takımından ailelerin hayatı bakımından, bu konu üzerinde çalışanlara hüküm ver-dirtecek kıymetdedir: «Altı yıl önce işlerim ters gitti, karım çalışmaya mecbur kalarak Beyoğlu Ağa Hamamında bir iş bularak girdi; iğlerimi yoluna koydum, karımı hamamdaki işinden çıkarmak istedim, ayak diredi çıkmadı ve üstelik çocuklarımı da alarak beni terketti ve boşanma dâvası ağdı; İki hafta önce, telefon edip kendisini hamamda aradım, telefona çıkan bir kadın, karımın hamamcı Hüseyin'le birlikte yaşadığını söyledi. Hâdise günü karşılaştık, artık çalışmamasını, eve dönmesini ten-bih ettim, yirmi yıllık karım ağzından: — Sen artık bana karışamazsın, istediğim yerde çalışır, istediğim adamla yaşarım., diye cevap verdi, ne olduysa, ou söz üzerine oldu» demiş-dir. Cinayetin adlî safhası, l.K. Erişene kaç yıl üzere hapis cezası verildiği tesbit edilemedi.

Bibi.: Hürriyet Gazetesi

ERİŞİRGİL (Mehmed Emin) — Politika hayatına da girmiş ilim adamı, idareci; 1892 de îstanbulda doğdu, Niğdeli Dilâver Efendi isminde bir zâtın oğludur; yüksek tahsilini Mülkiye Mektebinde (Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu) yapdı, 1912 de diploma alarak muallimlik mesleğini tercih etti; sultanîlerde felsefe muallimlikleri yapdı, bir ara Kadıköy Sultanîsi Müdürlüğünde bulundu; yazıları ile devrinin tanınmış fikir adamları arasına girmiş-di, istanbul Darülfünun Felsefe Târihi müderrisi oldu; son Osmanlı Meclisi Mebusanına Niğde mebusu olarak katıldı; Cumhuriyetin ilânından sonra Maarif Vekâleti Tâlim ve Terbiye Dâiresi âzası, sonra bu dâirenin reisi oldu, uzun zaman Müdkiye Mektebinde hocalık1EİŞTECİ SOKAĞI

5188


İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ

Beyoğlu Ağa Camiinin baş müezzini iken 1966 da 84 yaşında vefat etmişdir. Ömrü boyunca muhitinde sevilmiş bir sîmâ idi, «Eyyublu Kuru Sâim» diye meşhurdu.

Hafız Sâim Erişkin

(Resim: S. Bozcalı)

ERİŞTECl SOKAĞI — Galatamn Kemankeş Mustafa Mahallesi yollarından; Ye-mişcihasan Sokağı ile Karantina Sokağı arasında uzanır, dirsekli bir sokakdır (1934 Belediye Ç-3hir Rehberi, pafta 15/133). Yemişciha-san Sokağı tarafından gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli olup üçer katlı taş yapılar olan Küçük Balıklı Hanı, Ömer Ham, Sanoğlu Hanı ve Tripa Hanın arka yüzleri arasından geçer; l tere-yağcı, l lokanta, l matbaa, l kebabcı ve l kırtasiyeci vardır (Şubat 1967).

Hakkı GÖKTÜRK


Usküdarda Davutpaşa Camii

(Besim: İbrahim Baytekin)Kataloq: library -> nadir eserler el yazmalari -> Ansiklopedi -> istanbul Ansiklopedisi Kocu -> istanbulansiklopedisi
Ansiklopedi -> Sun, kişi hürriyetinin bağlanmasını ifade eden genel bir terim iken modern hukukta hapsin kapsamı daha dar tutulmuş, bunun dış
Ansiklopedi -> He2Lresiz şart muhayyerliğinin tıpkı hezl gibi akdi fâsid kılacağı ve her İki durumda da akdin fâsid olup kabz ile dahi mülkiyet ifa­de etmeyeceği söylenmiştir
Ansiklopedi -> Yük bir ihtimalle bugünkü Kırklar Mey-dam'nın işgal ettiği alanı da kapsayan eskisinden daha geniş bir yapı topluluğunun İnşa
Ansiklopedi -> Kahtabe b. ŞEBÎB 6 Bibliyografya : 6
Ansiklopedi -> Eserleri: 3 Bibliyografya: 3
Ansiklopedi -> Sovyet Sonrası Orta Asya
istanbulansiklopedisi -> Kalesinde Halil Paşa Kulesi ve sahil kapusu Resim: Sabiha Bozcalı

Yüklə 5,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə