İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Birinci Sınıf / 1st Year Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical SciencesYüklə 0,86 Mb.
səhifə2/28
tarix07.08.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#67624
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Birinci Sınıf / 1st Year

Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş /
Course 1.1: Introduction to Medical Sciences


Başkan (Chair):
Doç. Dr. M. Selman Demirci, Anatomi (Anatomy)

Eşbaşkanlar (Vice Chairs):
Prof. Dr. Remisa Gelişgen, Biyokimya (Biochemistry)
Prof. Dr. Semra Özdemir, Biyofizik (Biophysics)
Üyeler (Members):
Prof. Dr. Gülten Dinç, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Doç. Dr. Suphi Vehid, Biyoistatistik (Biostatistics)

Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Course aims and learning outcomes
Türkçe

English

Ders kurulunun amaçları / course aims

Anatomi dersleriyle; Tıp fakültesine yeni başlamış öğrencilere anatominin ne olduğunu tanıtmak, bu dönem öğrencilerine“Organların” tüm sistemlerdeki yerleri, isimleri, anatomik özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgileri öğretmek. Böylece Anatominin tıp eğitimindeki önemli yerini fark etmelerini sağlamaktır.

Biyofizik Dersi ile; Lazerin çalışma ilkesi, ultrasesin oluşumu ve özellikleri ile bu özelliklerin tıpta kullanım ve araştırma alanlarının açıklanabilmesi, sibernetik kavramının anlaşılabilmesi ve araştırma alanlarının belirlenerek klinik kullanımının önemini belirtme. Radyonüklidlerin tıpta invitro- invivo koşullarda kullanımlarına ait temel biyofiziksel özelliklerin, radyasyondan korunma belirtme. kurallarının ve radyasyonla tedavi planlanmasında gerekli dozun ayarlanabilmesinin önemini, Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensiplerinin, çalışma alanlarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Biyokimya dersi ile; Organizmada yer alan biyomoleküllerin elementel yapıları, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve kimyasal reaksiyonları hakkında temel bilgi ve kavramları öğrenciye kazandırmayı takiben hücre ve dokuların temel molekülleri olan nükleik asit, karbonhidrat, lipid, amino asit ve protein moleküllerinin sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerinin öğretilmesini, hemoglobin ve miyoglobin’in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkileri, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları konularında temel bilgilerin verilmesini, klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini ve hastalıkların tanı ve takibindeki önemlerinin kavranmasını; bu temel biyokimya bilgilerinin öncelikle hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya dersleri ve daha sonra alınacak klinik dersler için temel oluşturmasını amaçlar.

Biyoistatistik dersinin bu kurulda anlatılmasının amacı; Bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin değişken, örnekleme, deney tasarımı, olasılıklı yargılamanın yorumlanması gibi kavram ve konuların doğru olarak düşünülmesi, mekanik olarak uygulanması ve benzer konuları çözümleme açısından uyum gösterme yatkınlığının sağlanmasıdır.

Tıp Tarihi derslerinin amacı tıp eğitimine yeni başlayan öğrencilere bugünkü tıbbı tanıtmak için tıbbın gelişimi hakkında bilgi vermektir. İlk insandan, Antik çağa, oradan Ortaçağa kadar hekimin kimliği, hastalığın teşhisi için yapılanlar ve tedavi şekli hakkında bilgi verilir. Batıda Aydınlanma çağının başlaması, matematik, fizik ve kimyanın tıbbı etkileyişi anlatılır. Bugünkü tıbbı şekillendiren düşünce sistemi, deneysel tıbbın başlangıcı, mikrobiyoloji dünyasının keşfinin nasıl olduğu kavratılmaya çalışılır. Böylece Tıp Tarihi dersleri, Modern Tıbbın üzerine oturduğu bilimi ve onun tıbbı etkileyişi hakkındaki bilgilerle bugünkü tıp eğitiminin daha iyi kavranmasını amaçlar.


Through anatomy lessons, to the newly started students to medical school, to introduce 'what is anatomy?' and basic terminology, to teach the basic knowledge and classification about the places, names, anatomic features of ‘organs’ in all systems to the students of this semester. Thus, to enable them to realize the importance of anatomy in medical education.

With Biophysics lessons, it’s aimed that principle function of laser; formation and properties of ultrasound with the use of these features in medicine and explanation of the research areas; understanding of the cybernetic concept and specifying the importance of the clinical use through determining the research areas; determining the basic biophysical properties of protection from radiation use of radionuclides in medicine in vitro-in vivo conditions; the importance of optimization of necessary radiation dose in the treatment planning; education of study areas and biophysical principles of medical imaging methods as endoscopy, x-ray, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), SPECT and PET techniques.

Through the biochemistry lectures; after providing the students gain the basic knowledge and concepts about the elemental structures, chemical bonds, functional groups and chemical reactions of biomolecules in human organism, teaching the classification, structural properties and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrate, lipid, amino acid and protein molecules which are the basic molecules of cells and tissues, stating the basic knowledge about the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants, getting to comprehend the importance of plasma proteins which are clinically important and their significance in the diagnosis and following up of the diseases, providing this basic biochemistry knowledge a basis, primarily for the biochemistry lectures which will be taught in the cell, tissue and organ system lecture course and for the clinical lectures which will be taught afterwards is intended.

The purpose of Biostatistics course in this committee is: Ensuring appropriate reasoning about the concepts and issues related to the processes of scientific research such as variables,, sampling, experimental design, probabilistic interpretation, capability for their applications and the tendency of adaptation to solve similar issues.

The purpose of the History of Medicine courses is to provide information about development of medicine in order to introduce the current medicine to new students. It is provided information about identity of physician, things made for diagnosis of disease and treatment method from the primitive man to the Ancient Age and from there to the Middle Age. It is explained the beginning of the Enlightenment in the West and how mathematics, physics and chemistry have affected the medicine. It is tried to be comprehended the system of thought that have given shape to the current medicine, the beginning of the experimental medicine and how the discovery of the world of microbiology was made. In this way the History of Medicine courses intend to be comprehended better education of the current medicine with information about the science from which the Modern Medicine has arisen and its affection to the medicine.


Ders kurulunun içeriği / course content

Multidisipliner “Tıp Bilimlerine Giriş Ders Kurulu”, Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Tıpta Bilgisayar derslerini kapsamaktadır.

Multidisciplinary course “Introduction to Medical Sciences” contains, Anatomy, Biophysics, Biostatistics, Biochemistry, Deontology and History of Medicine, Computer in Medicine lessons.

Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / course learning outcomes

Anatomi dersini bu kurda tamamlayan öğrenci; Anatominin tanımı, terminolojisi, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemini, sindirim sistemi, idrar ve üreme sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi organlarını ve duyu organlarını sayabilir, Latince isimlerini bilir. Bu sistemlerdeki organların yerlerini, sınırlarını, temel anatomik özelliklerini açıklayabilir. Bu sistemlerdeki organları kadavra ve makette gösterebilir ve tanıyabilir.

Biyofizik dersini tamamlayanlar; Lazer ve ultrasesin medikal tedavi ve cerrahide kullanım amaçlarını, oluşabilecek tehlikeleri ve uygun lazer seçimini bilebilir. Sibernetik ilkelerini değişik medikal alanlara uygulayarak organizma ile benzeşen simülasyonlar yapabilir. Radyasyon deteksiyonunda saptanan sayımların izafi hatalarını değerlendirebilir. Radyasyonun çeşitli doku kesitlerinde absorpsiyonunu ölçebilir ve yarı değer kalınlığını tayin edebilir. Canlı organizmaların içyapılarının görüntülenmesinde kullanılacak en doğru yöntemi belirleyebilir ve yöntemin biyofiziksel özelliklerini açıklayabilir.

Biyokimya derslerini bu kurulda tamamlayanlar; Organizmada hücre ve dokuların temel biyomolekülleri olan nükleik asitler, karbonhidrat, lipidler, amino asitler ve proteinlerin yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerini, hemoglobin ve miyoglobin’in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkilerini, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları ve klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini tanımlayabilmeli ve önemini tartışabilmeli. Bu konularda öğrenilen temel bilgileri, hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya derslerindeki bilgilerle bütünleştirebilmeli ve insan metabolizmasında fizyolojik ve patolojik koşullarda biyomoleküller ile ilişkili meydana gelen değişiklikleri biyokimyasal bakış açısı ile yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli.

Biyoistatistik dersini tamamlayanlar; Tıp alanında da çok rastlanan bir özellik olan belirsizliğin açıklanması ve bu yönde çözümlemeler sağlamak üzere yöntemlerin değerlendirilmesini bilir. Nedensellik kavramı tipleri ve öğelerinin irdelenmesi, Biyoistatistiğe ilişkin temel kavramların olasılık, olasılık dağılımları, olasılık tabanlı yargılama ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesini yapabilir. Bu bilgilere dayalı olarak bilimsel çözümleme yapma yolları ve bu alandaki öğelerin yapısının tanınması becerisini kazanır.

Tıp Tarihi derslerinin sonunda; Tıp Tarihi derslerinde anlatılan tarihi süreçlerde tıbbın nasıl anlaşıldığı, tedavideki rasyonel ilaçlar hakkında tanımlamaları öğrenir. Böylelikle bugünkü tıp bilgisini alacak olan öğrencilerde farkındalık meydana getirir. Tıp tarihi derslerinin hedefi; Bugünkü tıbbı anlamak, kavramak ve özellikle gelecekteki tıbba adapte olunmasını sağlamaktır. Bu derslerin sonunda tıp fakültesi öğrencileri tıbbın geçirdiği düşünce sistemini kavraması esas alınır. Öğrencilerin tıp eğitimleri sırasında öğrenecekleri teşhis ve tedavinin nasıl bir gelişme ile bugünlere geldiğini fark etmesini hedefler ve gelecekte şekillenen yeniliklere açık olmalarını sağlar.


A student who completes anatomy lesson in that course; can count out, description of anatomy, basic terminology, motion system, circulation system, respiratory system, digestive system, urinery and reproductive system, endocrin system, nervous system and sensory organs by their Latin names; explain the organs places, boundaries and basic anatomic features in these systems. He/she can recognise and show the organs of these systems on cadaver and scaled model. He/she knows the basic working mechanisms of body systems and their relations with each other.

Students, who attend the biophysics lessons, can know the intended use of laser and ultrasound in medical treatment and surgery, potential hazards and the selection of the appropriate laser; can do similar simulations with organism, applying the cybernetic principles in various medical fields; can evaluate the relative errors of detected counts on radiation detection; can measure absorption of radiation and can calculate the half-value thickness in variety tissue sections; can identify the most accurate method for imaging the internal structures of living organisms and can explain the biophysical properties of the method.

Students completing this biochemistry lectures in this course should be defining and arguing the structural properties, functions and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins which are the basic biomolecules of the cells and tissues in human organism, should be defining and arguing the importance of the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants and plasma proteins which are important in clinical diagnosis. Students should be integrating the basic knowledge learned via these subjects with the knowledge which will be taught in the cell, tissue and organ systems lectures and should be interpreting and evaluating the resultant changes related to the biomolecules in physiological and pathological conditions in human metabolism from a biochemical point of view.

Students who completed the biostatistics course: Can explain the uncertainty, a feature common in the field of medicine, knows the use of methods to ensure the analysis and evaluation of such issues. Can examine the types and elements of the concept of causality, can evaluate basic concepts of biostatistics in the framework of probability, probability distributions, and probabilistic judgement criteria, and acquires the ability of making scientific analysis based on these informations and to recognize the structure of the elements in this area.At the end of the History of Medicine courses; students learn how the medicine was understood in historical processes commentated in the History of Medicine courses and definitions about rational drugs in treatment. Thus it will be raised awareness in students who study the current medicine knowledge. The target of the History of Medicine courses is to understand, comprehend the current medicine and in particular to ensure that the future medicine is adapted. At the end of these courses, the Faculty of Medicine students are provided to comprehend the system of thought which the medicine has experienced. These courses intend to allow them distinguish that diagnosis and treatment to be learnt by students during their training of medicine have arrived at the present days with which development and to allow them be open for innovations which will rise to the surface in the future.

Dersin işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Amfi dersi ve laboratuvar uygulamaları.

Lectures and laboratory practices.

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Bu ders kurulunda öğrencilerimiz tıp fakültesi dersleriyle ilk kez karşılaşırlar. Kurul öğrencilerin tıp fakültesine oryantasyonu için katkı sağlamaktadır.

This is the first step that medical students face medical faculty curricula. This course helps them to orientate the faculty program.

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə