İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasiYüklə 0,74 Mb.
səhifə4/8
tarix29.06.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#55214
1   2   3   4   5   6   7   8

 • 2-dən 44-dək

 • 1-dən 22-dək

 • 2-dən 22-dək

 • 1-dən 16-dək
  1. “Kodablok F” simvolikası neçə cərgədən ibarətdir?

   1. 2-dən 44-dək

   2. 2-dən 16-dək

   3. 2-dən 22-dək

   4. 1-dən 16-dək

   5. 1-dən 22-dək
  1. “Kodablok F” simvolikasının hər bir cərgəsi neçə simvoldan ibarətdir?

   1. 62

   2. 59

   3. 48

   4. 60

   5. 63
  1. Xətti strukturlu çox sətirli “Kodablok” simvolikası kim tərəfindən işlənmişdir?

   1. Genrix Elman

   2. Devid Elais

   3. Ted Vilyams

   4. Ted Elais

   5. Devid Kollinz
  1. “Kod 49” simvolikası kim tərəfindən yaradılmışdır?

   1. Devid Elais

   2. Genrix Elman

   3. Devid Kollinz

   4. Ted Elais

   5. Ted Vilyams
  1. “Kod 16K” və “Kod 128” simvolokalarını kim işləmişdir?

   1. Ted Vilyams

   2. Genrix Elman

   3. Devid Elais

   4. Ted Elais

   5. Devid Kollinz
  1. Xətti strukturlu cizgili kodlardan hansı “Kod 39” simvolunun işarələr dəstini kodlaşdıra bilir?

   1. Kodablok

   2. Kod 16K

   3. Kod 128

   4. Kod 49

   5. Kod PDF-417
  1. Xətti strukturlu çox sətirli “Kod 16K” simvolunun strukturu hansı kodun əsasında yaradılmışdır?

   1. Kod 128

   2. Kod PDF-417

   3. Kodablok

   4. Kod 49

   5. Kod 39
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda “Təzə və ya soyudulmuş iri buynuzlu heyvanın qara ciyəri” adlı yarımsubpozisiyanın kodu 0206109100 təşkil edir. Pozisiyanın kodu necədir?

   1. 0206

   2. 02

   3. 02061

   4. 020610

   5. 020
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda “15% faktiki qatılıqda spirti olan, lakin 18%-dən çox olmayan 2 litr və ya az tutumlu qablarda xeres çaxırı” adlı yarımsubpozisiyanın kodu 2204219200 təşkil edir. Qrupun kodu necədir?

   1. 22

   2. 22042

   3. 220

   4. 220421

   5. 2204
  1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısında ərzaq məhsulu olan unlu şərq şirniyatının kodu 913911 təşkil edir. Burada yarımqrupun kodu neçədir?

   1. 1

   2. 91

   3. 3

   4. 9

   5. 11
  1. MÜRT-da ərzaq məhsulu olan şəkər kirşanının kodu 911123 təşkil edir. Burada sinfin kodu neçədir?

   1. 91

   2. 9

   3. 1

   4. 2

   5. 3
  1. Trikotaj məmulatının 8411415 təsnifatlaşdırıcı kodunda nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

   1. 5

   2. 4

   3. 1

   4. 8

   5. 15
  1. EAN 8 dərəcəli 4606833C əmtəə kodunun “C” işarəsinə uyğun gələn nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

   1. 0

   2. 5

   3. 2

   4. 3

   5. 1
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda malın hazırlandığı materialın növünə görə malları XIII-XV bölmələrdə təsnifatlaşdırdıqda buraya hansı qruplar daxil olacaq?

   1. 68-83

   2. 28-38

   3. 39-40

   4. 41-49

   5. 50-63
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda kimyavi tərkibinə görə mallari VI bölmədə təsnifatlaşdırdıqda buraya hansı qruplar daxil olacaq?

   1. 28-38

   2. 84-97

   3. 50-63

   4. 41-49

   5. 64-67
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda malın funksional təyinatına görə malları XVI-XXI bölmələrdə təsnifatlaşdırdıqda buraya hansı qruplar daxil olacaq?

   1. 84-97

   2. 28-38

   3. 50-63

   4. 41-49

   5. 68-83
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda mənşəlinə görə malları V bölmədə təsnifatlaşdırdıqda buraya hansı qruplar daxil olacaq?

   1. 25-27

   2. 1-5

   3. 6-14

   4. 41-49

   5. 68-83
  1. Cizgili kodlaşdırma sistemlərindən biri olan Qərbi Almaniya sistemi (BAN) neçənci ildə tətbiq edilmişdir?

   1. 1968

   2. 1977

   3. 1973

   4. 1958

   5. 1967
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda hansı səviyyələr rum rəqəmləri ilə işarələnir?

   1. bölmə, yarımqrup

   2. pozisiya, subpozisiya

   3. bölmə, pozisiya

   4. bölmə, qrup

   5. bölmə, qrup, yarımqrup
  1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin nomenklaturuna düzəlişlərin layihələrini kim hazırlayır?

   1. Harmonik Sistem üzrə Komitə

   2. Harmonik sistemin elmi məsələləri üzrə Yarımkomitə

   3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

   4. Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının Katibliyi

   5. Avropa Birliyi
  1. Harmonik sistem üzrə Komitə ildə neçə dəfə və hansı şəhərdə yığılır?

   1. iki dəfə, Brusseldə

   2. iki dəfə, Londonda

   3. üç dəfə, Brusseldə

   4. iki dəfə, Moskvada

   5. bir dəfə, Parisdə
  1. Harmonik sistem üzrə Komitə harada yığılır?

   1. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının gərargahında

   2. Standartlaşdırma üzrə İSO Beynəlxalq Təşkilatında

   3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gərargahında

   4. Avropa Birliyində

   5. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsində
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırılmasının sonuncu redaksiyası neçə hissədən ibarətdir?

   1. 4

   2. 1

   3. 2

   4. 3

   5. 5
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırılmasının sonuncu redaksiyasının II hissəsi nədən ibarətdir?

   1. malların və xidmətlərin əlifba siyahısından

   2. xidmətlərin əlifba siyahısından

   3. siniflərə birləşmiş malların və xidmətlərin siyahısından

   4. malların əlifba siyahısından

   5. siniflərə birləşmiş xidmətlərin siyahısından
  1. Hansı cihaz cizgili kodu kontakt üslu ilə hesablayır və sənədlərin, laboratoriya nümunələrinin qeydiyyatında istifadə olunur?

   1. hesablayıcı qələm

   2. masa skaneri

   3. terminallar

   4. printerlər

   5. nəzarətçilər
  1. Cizgili kodlaşdırmanı yerinə yetirmək üçün istifadə olunan stasionar oxunma qurğularına hansı cihazlar aid edilir?

   1. yarıqlı hesablayıcılar, masa-skaner, stasionar lazerli skaner

   2. hesablayıcı qələm, masa-skaner

   3. terminallar

   4. printerlər

   5. nəzarətçilər, stasionar lazerli skaner
  1. EAN 13 dərəcəli 460005100005C əmtəə kodunun “C” işarəsinə uyğun olan nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

   1. 7

   2. 6

   3. 3

   4. 5

   5. 4
  1. EAN 13 dərəcəli 482000019053C əmtəə kodunun “C” işarəsinə uyğun olan nəzarət rəqəmi neçəyə bərabərdir?

   1. 4

   2. 3

   3. 5

   4. 6

   5. 7
  1. Əmtəənin təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin nomenklaturuna düzəlişlər səsvermə zamanı səs verənlərin hansı hissəsi ilə qəbul olunur?

   1. 2/3

   2. 1/3

   3. 3/4

   4. 1/2

   5. 1/5
  1. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibindən tövsiyə olunan düzəlişlər haqqında Konvensiya tərəfdarları nə alır?

   1. bildiriş

   2. protokol

   3. akt

   4. normativ sənəd

   5. qərar layihəsi
  1. Əmtəənin təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin nomenklaturuna düzəlişlərin qüvvəyə minmə tarixi nə zaman başlayır?

   1. düzəlişlər haqqında bildiriş alındıqda

   2. düzəlişlərdən əvvəl

   3. qərar layihəsi hazır olduqda

   4. protokol tərtib olunduqda

   5. akt tərtib olunduqda
  1. Əmtəənin təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi haqqında Konvensiyanın ingilis və fransız dillərində neçə nüsxəsi Gömrük Əməkdaşlığı Şürasının baş katibində saxlanılır?

   1. 2

   2. 1

   3. 3

   4. 4

   5. 5
  1. Malların və xidmərlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırmasında 29-34 siniflərində nə təsnifatlaşdırılır?

   1. ərzaq malları

   2. proseslər

   3. mallar

   4. qeyri ərzaq malları

   5. xidmətlər
  1. Malların və xidmərlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırmasında 1-28 siniflərdə nə təsnifatlaşdırılır?

   1. qeyri ərzaq malları

   2. proseslər

   3. mallar

   4. xidmətlər

   5. ərzaq malları
  1. Malların və xidmərlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırmasında 35-45 siniflərdə nə təsnifatlaşdırırlır?

   1. xidmətlər

   2. qeyri ərzaq malları

   3. proseslər

   4. mallar

   5. ərzaq malları
  1. Malların və xidmərlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırmasında 1-34 siniflərdə nə təsnifatlaşdırılır?

   1. mallar

   2. xidmətlər

   3. qeyri ərzaq malları

   4. proseslər

   5. ərzaq malları
  1. UPC-E Universal Əmtəə Kodu nəyin kodlaşdırılması üçün istifadə olunur?

   1. kiçik həndəsi ölçülü əmtəənin

   2. supermarketlərdən satılan ərzaq və qeyri ərzaq malların

   3. qeyri ərzaq malların

   4. xidmətlərin

   5. malların və xidmətlərin
  1. UPC-D Universal Əmtəə Kodu nəyin kodlaşdırılması üçün istifadə olunur?

   1. qeyri ərzaq malların

   2. kiçik həndəsi ölçülü əmtəənin

   3. malların və xidmətlərin

   4. xidmətlərin

   5. supermarketlərdən satılan ərzaq və qeyri ərzaq malların
  1. UPC-A Universal Əmtəə Kodu nəyin kodlaşdırılması üçün istifadə olunur?

   1. supermarketlərdən satılan ərzaq və qeyri ərzaq malların

   2. malların və xidmətlərin

   3. kiçik həndəsi ölçülü əmtəənin

   4. qeyri ərzaq malların

   5. xidmətlərin
  1. Hansı kod keçmiş Almaniya Federativ Respublikasında 1968-ci ildə qəbul olunmuşdur?

   1. BAN

   2. EAN

   3. UPC

   4. UPD

   5. E)UPA
  1. Hansı kod 1977-ci ildə Beynəlxalq Avropa Assosiyasiyası tərəfindən əmtəənin kodlaşdırılması üçün qəbul olunmuşdur?

   1. EAN

   2. BAN

   3. UPC

   4. UPD

   5. UPA
  1. UPC Universal Əmtəə Kodunun növləri hansılardır?

   1. UPC-A, UPC-D, UPC-E

   2. UPC-A, UPC-D, EAN

   3. UPC-D, UPC-E

   4. EAN, BAN

   5. UPC-A, UPC-D
  1. Cizgili kodları oxuyan stasionar qurğulara hansılar aid edilir?

   1. yarıqlı hesablayıcılar, masa-skaner, ambar otaqları üçün lazerli stasionar skaner

   2. əl ilə gəzdirilən kontaktlı hesablayıcı skaner, yarıqlı hesablayıcılar

   3. matrisa, termoqrafik və lazer printerlər

   4. masa skaner, hesablayıcı qələm

   5. nəzarətçilər, ПТ-64 portativ terminal
  1. İqtisadi fəaliyyət, məhsul və xidmət növlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsi necədir?

   1. FMÜRT

   2. MTÜRT

   3. OVÜRT

   4. SÜRT

   5. MÜRT
  1. Ölçmə vahidlərinin Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsi necədir?

   1. OVÜRT

   2. FMÜRT

   3. MTÜRT

   4. SÜRT

   5. MÜRT
  1. Müəssisə və təşkilatların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının qısa işarəsi necədir?

   1. MTÜRT

   2. FMÜRT

   3. MÜRT

   4. OVÜRT

   5. SÜRT

  2. 1987-ci ildə hansı cizgili kod yaranıb?

   1. Kod 49

   2. Kod PDF-417

   3. EAN 13

   4. Kod 39

   5. Kod 128
  1. Hansı cizgili kod 1992-ci ildə istifadəyə verilib?

   1. Kod PDF-417

   2. EAN 13

   3. Kod 49

   4. Kod 128

   5. Kod 39
  1. Hansı cizgili kod 1981-ci ildə qəbul olunub?

   1. Kod 128

   2. EAN 13

   3. Kod 49

   4. Kod PDF-417

   5. Kod 39
  1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda malın kodundakı 2-ci rəqəm nəyi göstərir?

   1. istehlak xassəsini

   2. əmtəənin adını

   3. ölçülərini, kütləsini

   4. tərkibini

   5. rəngini
  1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda malın kodundakı 3-cü rəqəm nəyi göstərir?

   1. ölçülərini, kütləsini

   2. rəngini

   3. əmtəənin adını

   4. tərkibini

   5. istehlak xassəsini
  1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda malın kodundakı 4-cü rəqəm nəyi göstərir?

   1. tərkibini

   2. əmtəənin adını

   3. rəngini

   4. ölçülərini, kütləsini

   5. istehlak xassəsini
  1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda malın kodundakı 5-ci rəqəm nəyi göstərir?

   1. rəngini

   2. tərkibini

   3. əmtəənin adını

   4. ölçülərini, kütləsini

   5. istehlak xassəsini
  1. EAN cizgili kodlarda simvolu iki hissəyə ayıran nədir?

   1. simvolun mərkəzində uzadılmış cizgilər

   2. uzadılmış sağ kənar cizgilər

   3. uzadılmış sol kənar cizgilər

   4. sağ ağ sahə

   5. sol ağ sahə
  1. EAN 13 dərəcəli cizgili kodda dövlətin kodu neçə rəqəmlidir?

   1. iki və ya üç

   2. dörd və ya beş

   3. bir

   4. üç

   5. iki
  1. 1994-cü ildə hansı təsnifatlaşdırıcı qüvvəyə minmişdir?

   1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

   2. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırıcısı

   3. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi

   4. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu

   5. Ölçmə vahidlərininÜmumrusiya təsnifatlaşdırıcısı
  1. 1957-ci ildə hansı təsnifatlaşdırma rəsmi qəbul olunub?

   1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırıcısı

   2. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

   3. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu

   4. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi

   5. Ölçmə vahidlərininÜmumrusiya təsnifatlaşdırıcısı
  1. 3 noyabr 1995-ci il tarixində hansı təsnifatlaşdırıcı yaranıb?

   1. MDB-ninVahid Xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturu

   2. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı

   3. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatlaşdırıcısı

   4. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi

   5. Ölçmə vahidlərininÜmumrusiya təsnifatlaşdırıcısı
  1. Aşağıdakı kod hansı simvolikanı xarakterizə edir?

  описание: пример шитрих кода code 128 a128. tradepilot.ru

   1. Kod 128A

   2. Kod 128B

   3. Kod 39

   4. Kod 49

   5. Kod128C
  1. Aşağıdakı kod hansı simvolikanı xarakterizə edir?

  описание: пример шитрих кода code 128 b128. tradepilot.ru

  1. Kod 128B

  2. Kod 128A

  3. Kod 39

  4. Kod 49

  5. Kod128C
  1. Hansı cizgili kodun uzunluğu və eni uyğun olaraq 53,5 mm və 43,2 mm təşkil edir?

   1. EAN 8

   2. EAN 13

   3. Kod 128

   4. Kod 39

   5. Kod 49
  1. Hansı cizgili kodun uzunluğu və eni uyğun olaraq 74,6 mm və 52,5 mm təşkil edir?

   1. EAN 13

   2. Kod 128

   3. Kod 39

   4. EAN 8

   5. Kod 49
  1. Hansı xətti strukturlu bir sətirli cizgili kodda hər bir nişan 9 elementdən ibarətdir?

   1. EAN 8

   2. Kod 39

   3. Kod 128

   4. EAN 13

   5. Kod 49
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda 3-cü səviyyədə nə yer alır?

  1. əmtəə pozisiyası

  2. bölmələr

  3. əmtəə subpozisiyası

  4. əmtəə qrupu

  5. əmtəə yarımsubpozisiya
  1. Aşağıda göstərilən EAN 13 dərəcəli kodda “b” nədir?

  описание: структура шитрих кода ean-13. tradepilot.ru

  1. istehsalçının kodu

  2. dövlətin kodu

  3. əmtəəninkodu

  4. nəzarət rəqəmi

  5. əmtəə qrupu
  1. Aşağıda göstərilən EAN 8 dərəcəli kodda “b” nədir?

  описание: структура шитрих кода ean-8. tradepilot.ru

  1. istehsalçının kodu

  2. əmtəənin kodu

  3. dövlətin kodu

  4. nəzarət rəqəmi

  5. əmtəə qrupu
  1. Aşağıdakılardan hansı texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın təsnifatlaşdırması və kodlaşdırmasının vahid sisteminin yerinə yetirdiyi məsələlərə aid deyil?

   1. respublikada standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili və aparılma qaydasını təsis edən əsas qayda və əsasnamələrin təyini

   2. informasiyanın uyğunlaşdırılması, təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılması

   3. beynəlxalq təsnifatlardan maksimum istifadə

   4. idarə orqanları tərəfindən təsnifatlar kompleksinin yaradılması

   5. informasiyanın işlənmə prosesininavtomatlaşdırılması və məlumat bankının yaradılması

  2. Vahid təsnifat və kodlaşdırma sisteminin işlərinin əsas nəticəsi nədir?

   1. texniki-iqtisadi və sosial informasiya üzrə təsnifat kataloqları

   2. dövlət standartları

   3. sahə standartları

   4. müəssisə standartları

   5. təsnifatlaşdırıcılar
  1. Obyektin izahatlı eyniləşdirmə metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

   1. obyektlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin izahatı verilir

   2. normativ sənədə istinadla birgə obyektlərin əsas xarakteristikaları şərh olunur

   3. obyektlərin konkret xarakteristikaları haqqında məlumat başqa normativ sənədlərə istinadla verilir

   4. məhsulların və sənədlərin eyniləşdirməsində istifadə olunur

   5. obyektlər çoxluğundan müəyyən əlamətlərə görə obyektlər seçilir, qruplara ayrılır və eyniləşdirilir
  1. Obyektin istinad eyniləşdirmə metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

   1. obyektlərin konkret xarakteristikalı haqqında məlumat başqa normativ sənədlərə istinadla verilir

   2. normativ sənədlə birgə obyektlərin əsas xarakteristikaları şərh olunur

   3. obyektlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin izahatı verilir

   4. məhsulların və sənədlərin eyniləşdirməsində istifadə olunur


    Yüklə 0,74 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə