İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasiYüklə 0,74 Mb.
səhifə6/8
tarix29.06.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#55214
1   2   3   4   5   6   7   8
Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı, Malların və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatlaşdırıcısı

 • Malların və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatlaşdırıcısı, Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi və Avropa Birliyinin kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklaturu

 • Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi və Avropa Birliyinin kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklaturu

 • Malların və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatlaşdırıcısı, Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi

 • Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi
  1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısı neçə hissədən ibarətdir?

   1. 2

   2. 1

   3. 3

   4. 4

   5. 5
  1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının çeşidli hissəsi nədən ibarətdir?

   1. müəyyən qruplaşmaya aid edilən kodlar və adların siyahısından

   2. təsnifatlaşdırıcı qruplaşmaların kod və adlarının siyahısından

   3. mənşəi və emal dərəcəsinə görə bölmələrə və qruplara birləşmiş sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısından

   4. kodlardan və adlardan

   5. təsnifatlaşdırıcı qruplaşmaların kodlarının siyahısından
  1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının təsnifatlaşdırıcı hissəsi nədən ibarətdir?

   1. təsnifatlaşdırıcı qruplaşmaların kod və adlarının siyahısından

   2. müəyyən qruplaşmaya aid edilən kodlar və adların siyahısından

   3. mənşəi və emal dərəcəsinə görə bölmələrə və qruplara birləşmiş sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısından

   4. kodlardan və adlardan

   5. təsnifatlaşdırıcı qruplaşmaların kodlarının siyahısından
  1. Məhsulların Ümumrusiya Təsnifatlaşdırıcısının çeşidli hissəsində nəyin adları verilir?

   1. konkret məhsul markalarının, tipölçülərinin, sortamentlərinin, artikullarının, modellərinin

   2. məhsulların

   3. xidmətlərin

   4. konkret məhsul markalarının, tipölçülərinin

   5. məhsul və xidmətlərin
  1. Məhsulların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısında istifadə olunan “sıfır” qruplaşmalar hansı şərti işarə ilə qeyd olunur?

   1. “*”

   2. “-”

   3. “!”

   4. “**”

   5. “?”
  1. Məhsulların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısında istifadə olunan “sıfır” qruplaşmalar harada göstərilir?

   1. adın sonunda

   2. adın ortasında

   3. adın əvvəlində

   4. pozisiyanın adının altında

   5. pozisiyanın adının üstündə
  1. Məhsulların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısında “sıfır” qruplaşmaların işlənməsini və onlara uyğun alqoritmlərin tərtib edilməsini kim yerinə yetirir?

   1. nazirliklər, idarələr (təsisatlar)

   2. texniki komitələr

   3. bürolar

   4. elmi-tədqiqat institutu

   5. nazirliklər
  1. Məhsulların təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının əsas tərkib hissəsi olan kataloqların əsasını nə təşkil edir?

   1. məhsulların təsnifatlaşdırılması, kodlaşdırılması və eyniləşdirilməsi

   2. məhsulların standartlaşdırılması və kodlaşdırılması

   3. məhsulların unifikasiyası

   4. məhsulların eyniləşdirilməsi

   5. məhsulların təsnifatlaşdırılması, kodlaşdırılması
  1. Kodlaşdırılan nişanların toplusu, kodun tipi, nişanların sıxlığı nədir?

   1. cizgili kodların göstəriciləri

   2. cizgili kodların xarakterisitikası

   3. kodların əlamətləri

   4. kodlaşdırmanın terminləri

   5. kodlaşdırmanın elementləri
  1. Pereferik qurğulardan məlumatın yığılmasını yerinə yetirən, onları kompüterə ötürən hansı qurğudur?

   1. nəzarətçilər

   2. hesablayıcılar

   3. skanerlər

   4. printerlər

   5. terminallar
  1. Cizgili kodları toplayan və kompüterin yaddaşına salınmasını təmin edən qurğular hansıdır?

   1. terminallar

   2. hesablayıcılar

   3. skanerlər

   4. printerlər

   5. nəzarətçilər
  1. Aşağıdakılardan hansılar eyniləşdirmə metodlarıdır?

   1. yeganə adlar, şərti işarələr, istinad

   2. ardıcıl, paralel, sıra, seriyalı-sıra

   3. ierarxiya, faset

   4. unifikasiya, tipləşdirmə

   5. yeganə adlar, ardıcıl
  1. Aşağıdakılardan hansılar kodlaşdırma metodlarıdır?

   1. ardıcıl, paralel

   2. yeganə adlar, şərti işarələr, istinad

   3. ierarxiya, faset

   4. yeganə adlar, ardıcıl

   5. unifikasiya, tipləşdirmə
  1. Öz-özünü yoxlamaq və xüsusi alqoritmlər ilə səhfləri tapıb düzəliş etmək cizgili kodlarının nəyini xarakterizə edir?

   1. etibarlılığını

   2. istifadə sadəliyini

   3. iqtisadi səmərəliliyini

   4. düzgünlüyünü

   5. dəqiqliyini
  1. Məmulatın qablaşdırılmasının üzərinə asan vurulması cizgili kodun nəyini xarakterizə edir?

   1. istifadə sadəliyini

   2. etibarlılığını

   3. iqtisadi səmərəliliyini

   4. dəqiqliyini

   5. düzgünlüyünü
  1. Cizgili kodlaşdırma texnologiyasının tətbiqi nəticəsindəmal itkisi azalır. Söhbət cizgili kodun hansı üstünlüyündən gedir?

   1. iqtisadi səmərəliliyindən

   2. etibarlılığından

   3. dəqiqliyindən

   4. istifadə sadəliyindən

   5. düzgünlüyündən
  1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin neçə rəqəmlər səviyyəsində dəyişmək və əlavə etmək qadağandır?

   1. ilk altı

   2. ilk beş

   3. ilk səkkiz

   4. ilk on

   5. ilk dörd
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatlaşdırmasının əsasını təşkil edən Təsnifatlaşdırmanı 1935-ci ildə kim işləmişdir?

   1. İntelektual əmlakın qorunması üzrə Birləşmiş Beynəlxalq Büro

   2. Daxili bazarın harmonizasiyası üzrə idarə

   3. İntelektual əmlakın Afrika təşkilatı

   4. İntelektual əmlakın Regional Afrika təşkilatı

   5. Benilüksun əmtəə işarələri üzrə idarə
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatlaşdırmasında 43-dən 45-dək siniflərin yaradılması hansı ildə olmuşdur?

   1. 2000-ci

   2. 2001-ci

   3. 2003-cü

   4. 2007-ci

   5. 2006-cı
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatlaşdırmasında hazır məmulatlar hazırlandıqları materiala görə təsnifatlaşdırılırsa, onda müxtəlif materiallardan hazırlanmış məmulatı nəyə görə təsnifatlaşdırmaq lazımdır?

   1. məmulatın tərkibində üstünlük təşkil edən materiala görə

   2. yerinə yetirdiyi funksiyaya görə

   3. emal növünə görə

   4. xammalın növünə görə

   5. materialın işlənmə prinsipinə görə
  1. Malların və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatlaşdırmasında malların qablaşdırılması və saxlanması üçün nəzərdə tutulan tutumlar harada təsnifatlaşdırılır?

   1. qablaşdırılan malın aid olduğu sinifdə

   2. müxtəlif materiallardan hazırlanmış məmulatların tərkibindəki üstünlük təşkil edən materialın sinfində

   3. başqa məmulatda istifadəsi nəzərdə tutulan malların sinfində

   4. malın ibarət olduğu materialın sinfində

   5. qismən emal olunmuş xammalın ibarət olduğu materialın sinfində
  1. Təsnifatlaşdırılan çoxluğun elementi nədir?

   1. təsnifatlaşdırma obyekti

   2. təsnifatlaşdırma sahəsi

   3. təsnifatlaşdırma metodu

   4. təsnifatlaşdırma sistemi

   5. təsnifatlaşdırma əlaməti
  1. Təsnifatlaşdırılan obyektin xassəsi və ya xarakteristikası nədir?

   1. təsnifatlaşdırma əlaməti

   2. eyniləşdirmə obyekti

   3. təsnifatlaşdırma sistemi

   4. şərti işarə

   5. təsnifatlaşdırma metodu
  1. Xarici-itisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda əmtəə pozisiyaları və subpozisiyaları qurulduqda hansı əlamətlər nəzərə alınır?

   1. malın hazırlandığı materialın növü, istehsalat gücü, beynəlxalq ticarətdə malın əhəmiyyəti

   2. malın hazırlandığı materialın növü, istehsalat gücü, emal növü

   3. malın hazırlandığı materialın növü, istehsalat gücü

   4. istifadə sahəsi, emal növü

   5. təyinat, emal növü
  1. MDB-nin Xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturunun hansı işarəsi bir çox hallarda sıfır hesab olunur?

   1. 9-cu

   2. 8-ci

   3. 7-ci

   4. 6-cı

   5. 10-cu
  1. MDB-nin Xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturunun hansı işarələr səviyyəsində malların kodlaşdırılması üçün Avropa İttifaqının Kombinə edilmiş nomenklaturunun subpozisiyalarını istifadə etmək qəbul olunub?

   1. 7-ci və 8-ci

   2. 7-ci və 9-cu

   3. 6-cı və 7-ci

   4. 5-ci və 6-cı

   5. 9-cu və 10-cu
  1. Eyniləşdirmənin hansı metodu informativ deyil?

   1. rəqəmli nömrələr

   2. şərti işarələr

   3. təsnifat

   4. ardıcıl

   5. ierarxiya
  1. Eyniləşdirmənin hansı metodunda obyektlərlə birgə onların adlarının istifadəsi məcburu xarakter daşıyır?

   1. yeganə adlar

   2. rəqəmli nömrələr

   3. şərti işarələr

   4. paralel

   5. faset
  1. Eyniləşdirmənin rəqəmli nömrələr metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

   1. obyektə adla birgə eyniləşdirmə nömrəsi də verilir

   2. obyektlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin izahatı verilir

   3. obyektlərin konkret xarakteristikalı haqqında məlumat başqa normativ sənədlərə istinadla verilir

   4. məhsulların və sənədlərin eyniləşdirməsində istifadə olunur

   5. normativ sənədlə birgə obyektlərin əsas xarakteristikaları şərh olunur
  1. Kodun əsası nəyi bildirir?

   1. kodun əlifbasında işarələrin sayını

   2. kodda işarələrin sıxlığını

   3. kodun uzunluğunu

   4. kodun dərəcəsini

   5. kodun strukturunu
  1. Şəkildə göstərilə EAN 13 dərəcəli cizgili kodda “c” nədir?

  описание: структура шитрих кода ean-13. tradepilot.ru

  1. əmtəənin kodu

  2. istehsalçının kodu

  3. dövlətin kodu

  4. nəzarət rəqəmi

  5. əmtəə qrupu
  1. Şəkildə göstərilə EAN 13 dərəcəli cizgili kodda “d” nədir?

  описание: структура шитрих кода ean-13. tradepilot.ru

  1. nəzarət rəqəmi

  2. əmtəə qrupu

  3. istehsalçının kodu

  4. əmtəənin kodu

  5. dövlətin kodu
  1. Şəkildə göstərilə EAN 13 dərəcəli cizgili kodda “a” nədir?

  описание: структура шитрих кода ean-13. tradepilot.ru

  1. dövlətin kodu

  2. əmtəənin kodu

  3. nəzarət rəqəmi

  4. əmtəə qrupu

  5. istehsalçının kodu
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda 4-cü səviyyədə nə yer alır?

   1. əmtəə subpozisiyası

   2. əmtəə pozisiyası

   3. əmtəə qrupu

   4. əmtəə yarımsubpozisiyası

   5. əmtəə növü
  1. Cizgili kodun yaradılma texnologiyasındasonuncu əməliyyat nədən ibarətdir?

   1. cizgili kodun skanerlə oxunmasından

   2. obyektin eyniləşdirilməsindən

   3. müəyyən simvolikadan istifadə edərək kodun cizgilərlə göstərilməsindən

   4. cizgili kodun fiziki daşıyıcılara vurulmasından

   5. cizgili kodun dekoderlə açıqlanması və kompüter üçün rəqəmli, hərfi və ya hırfi-rəqəmli kodlara çevrilməsindən
  1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin neçə yarımqrupu var?

   1. 33

   2. 6

   3. 21

   4. 1241

   5. 5013
  1. EAN cizgili kodların hansı atributu olmadan skaner kodu qəbul etmir?

   1. sağdan və soldan əhatə olunmuş ağ sahələr

   2. ortadan kodu iki yerə ayıran uzun cizgilər

   3. kodun kənarlarında olan uzun cizgilər

   4. sağdan əhatə olunmuş ağ sahə

   5. soldan əhatə olunmuş ağ sahə
  1. MDB-nin Xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturunun 9-cu işarəsi neçəyə bərabər tutulur?

   1. 1

   2. 2

   3. 0

   4. 4

   5. 5
  1. EAN Beynəlxalq Avropa Assosiyasiyası tərəfindən Almaniya üçün hansı kod işlənmiş və təqdim edilmişdir?

   1. 400-440

   2. 460

   3. 869

   4. 476

   5. 482
  1. EAN Beynəlxalq Avropa Assosiyasiyası tərəfindən Türkiyə üçün hansı kod işlənmiş və təqdim edilmişdir?

   1. 869

   2. 460

   3. 476

   4. 400

   5. 482
  1. Əmtəənin avtomatik eyniləşdirmə sistemləri vasitələrindən daha çox yayılmışı və səmərəlisi hansıdır?

   1. cizgili kod

   2. rəqəmli eyniləşdirmə vasitəsi

   3. maqnit eyniləşdirmə vasitəsi

   4. radiotezlikli eyniləşdirmə vasitəsi

   5. vizual eyniləşdirmə vasitəsi
  1. Bu sistemin əsas məqsədi verilənlərin formalaşdırılmış təsvirinin vahid dilini yaratmaq və yeni informasiya texnologiyalarından istifadə edərək ölkə təsərüfatının idarə etmə proseslərinin informasiya təminatını standartlaşdırmaqdan ibarətdir. Söhbət hansı sistemdən gedir?

   1. texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın təsnifatlaşdırılması və kodlaşdırılmasının vahid sistemi

   2. konstruktor sənədlərinin vahid sistemi

   3. istehsalatın texnoloji hazırlığının vahid sistemi

   4. məhsulun işlənməsi və istehsalata qoyulması sistemi

   5. avtomatik layihələndirmə sistemi
  1. Rusiyanın Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda 7-ci və 8-ci işarələr hansı nomenklatur üzrə malın kodudur?

   1. Avropa Birliyinin Kombinə edilmiş tarif-statistik nomenklaturu

   2. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin nomenklaturu

   3. Malların və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatlaşdırılması

   4. Məhsulların Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

   5. Ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı
  1. Rusiyanın Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda 9-cu və 10-cu rəqəmlər nə üçün nəzərdə tutulub?

   1. əmtəə pozisiyasının mümkün detallaşdırılması

   2. əmtəə subpozisiyasının mümkün detallaşdırılması

   3. əmtəə qrupu mümkün detallaşdırılması

   4. əmtəə yarımpozisiyasının mümkün detallaşdırılması

   5. əmtəə növünün mümkün detallaşdırılması
  1. MDB-nin Xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturunun nomenklatur hissəsinə dəyişiklər ilk dəfə hansı tarixdə daxil edilib?

   1. 4 iyun 1999-cu ildə

   2. 15 iyun 1957-ci ildə

   3. 1 iyul 1994-cü ildə

   4. 4 iyun 1994-cü ildə

   5. 1 yanvar 2007-ci ildə
  1. Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının hansı bölməsi Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi üzrə Komitənin və Yarımkomitələrin işlərini koordinasiya edir?

   1. katiblik

   2. texniki komitə

   3. büro

   4. işçi qrup

   5. laboratoriya
  1. EAN 13 və EAN 8 dərəcəli cizgili kodlarda nəzarət rəqəmi uyğun olaraq neçənci işarələrdir?

   1. 13-cü və 8-ci

   2. 9-cu və 10-cu

   3. 8-ci və 13-cü

   4. 12-ci və 13-cü

   5. 8-ci və 9-cu
  1. Eyniləşdirmənin hansı metodu “ГОСТ 3118-77 üzrə xlorid turşusu” söz birləşməsi üçün uyğundur?

   1. istinad

   2. rəqəmli nömrələr

   3. şərti işarələr

   4. izahatlı-istinad

   5. izahatlı
  1. Aşağıda göstərilən struktur hansı təsnifatlaşdırıcınındır: altı işarəli rəqəmli kod, bir işarəli nəzarət rəqmi, məhsul qrupunun adı?

  1. Məhsulların ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  2. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu

  3. Malların Beynəlxalq təsnifatlaşdırılması

  4. Müəssisə və təşkilatların ümumrusiya təsnifatlaşdırıcısı

  5. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemi
  1. Cizgili kodda nəzarət rəqəmi nə üçündür?

   1. kompüterə səhf kodların salınmasını aradan qaldırmaq üçün

   2. kodun skanerlə düzgün oxunması üçün

   3. kodun printerlə çap edilməsi üçün

   4. kodun dekodlaşdırılması üçün

   5. kodun tərtib edilməsi üçün
  1. Modul üzrə nəzarət nədir?

   1. kodda nəzarət rəqəminin hesablanma metodu

   2. kodun skanerlə düzgün oxunması metodu

   3. kodun printerlə düzgün çap edilməsi metodu

   4. kodun dekodlaşdırma metodudur

   5. kodda rəqəmlərin hesablanma metodudur
  1. “Kod 128” cizgili kod hansı işarə ilə başlayır?

   1. Start

   2. nəzarət rəqəmi

   3. ağ sahə

   4. Stop

   5. uzadılmış cizgilər
  1. Hansı cizgili kodun hər bir elementinin eni 1, 2, 3 və 4 modul enindədir?

   1. Kod 128

   2. Kod 39

   3. Kod 49

   4. EAN 13

   5. Kodablok
  1. “Kod 128” cizgili kodda hansı nişan 13 modul enindədir?

   1. Stop

   2. ağ sahə

   3. uzadılmış cizgilər

   4. Start

   5. nəzarət rəqəmi
  1. Üç “Start” nişanından ibarət olan cizgili kod hansıdır?

   1. Kod 128

   2. Kodablok

   3. Kod 49

   4. Kod 39

   5. EAN 13
  1. Hansı sistemin nomenklaturunda altı darəcəli kodlaşdırmadan istifadə olunur?

   1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemində

   2. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sistemində, Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda

   3. Malların Beynəlxalq təsnifatlaşdırılmasında

   4. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda

   5. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda, Malların Beynəlxalq təsnifatlaşdırılmasında
  1. Hansı sistemin nomenklaturunun hazırlanmasında 14 əmtəə təsnifatıaşdırıcılarından istifadə olunur?

   1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin

   2. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunun

   3. Malların Beynəlxalq təsnifatlaşdırılmasının

   4. Məhsulların ümumrusiya təsnifatlaşdırmasının

   5. Müəssisə və təşkilatların ümumrusiya təsnifatlaşdırması
  1. Hansı simvolikanın hər bir cərgəsi 62 simvoldan ibarətdir?

   1. Kodablok F

   2. Kod 128

   3. Kod 16K

   4. Kod 49

   5. Kod PDF-417
  1. Genrix Elman hansı xətti strukturlu çox sətirli cizgili kodu işləyib?

   1. Kodablok

   2. Kod 39

   3. Kod 128

   4. Kod 16K

   5. Kod 49
  1. Ted Vilyams hansı simvolikaları işləmişdir?

   1. Kod 16K və Kod 128

   2. Kodablok

   3. Kod 49

   4. Kod 39

   5. Kod 128 və Kod 49
  1. Devid Elais hansı simvolikanı yaratmışdır?   1. Yüklə 0,74 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə