Istehlak mallarının istehsalının ümumi texnologiyasıYüklə 4,62 Mb.
səhifə1/4
tarix01.01.2022
ölçüsü4,62 Mb.
#103214
  1   2   3   4

Istehlak mallarının istehsalının ümumi texnologiyası” fənnindəntest tapşırıqları
(düzgün cavablar A bəndində göstərilmişdir)

QR.2128a1a21. Aşağıdakılardan hansı kütlə mübadiləsi prosesinə aid deyil?

A) Kimyəvi sintez

B) Həllolma və kristallaşdırma

C) Ekstraksiya

D) Buxarlandırma və kondensləşdirmə

E) Sublimasiya
2. Aşağıdakılardan hansı mexaniki prosesə aid deyil?

A) Ərimə və bərkimə

B) Xırdalanma

C) Sortlaşdırma

D) Dozalaşdırma

E) Presləmə


3. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi kazeinin payına düşür?

A) 80


B) 85

C) 87


D) 89

E) 90
4. Süd kazeinininin izoelektrik nöqtəsi nəyə deyilir?

A) Süd kazeininin kiçik lopacıqlar şəklində çökməsinə

B) Süd kazeininin birləşərək iriləşməsinə

C) Süd kazeininin yağ kürəcikləri əmələ gətirməsinə

D) Süd kazeininin süd şəkərinə parçalanmasına

E) Süd kazeininin fermetlərə parçalanmasına
5. Südün tərkibində olan laktoza fermenti süd şəkərini hansı maddələrə parçalayır?

A) Qlükoza qalaktoza

B) Qalaktoza fruktoza

C) Qlükoza katalaza

D) Qlükoza maltoza

E) Qlükoza nişasta


6. Təzə sağılmış inək südünün turşuluğu neçə dərəcədir?

A) 16 – 18 0T

B) 19 – 20 0T

C) 17 – 20 0T

D) 18 – 210T

E) 20 – 22 0T


7. Südün istilik tutumu nədən asılıdır?

A) Suyun miqdarından, quru maddənin və yağın fiziki halından

B) Suyun miqdarından, fermentlərdən

C) Suyun miqdarından, zülalın parçalanmasından

D) Yağın fiziki halından, fermentlərdən

E) Ancaq zülalların parçalanmasından


8. Südün bakterisid fazası nədən asılıdır?

A) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, saxlanma temperaturundan, heyvanın xüsusiyyətindən

B) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün sıxlığından

C) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün yağlılığından

D) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, zülalın parçalanmasından

E) Heyvanın xüsusiyyətindən, zülalın miqdarından


9. Baktofuqda südün təmizlənmə prosesi nəyə əsaslanır?

A) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə

B) Təzyiqə

C) Axın sürətinə

D) Temperatura

E) A, B, C, D


10. Bunlardan hansı bioz prinsipinə aiddir?

A) Enbioz, hemibioz

B) Anabioz, enbioz

C) Hemibioz, krioanabioz

D) Senoanabioz, hemibioz

E) Senoanabioz, anabioz


11. Hansı kimyəvi maddələrə antiseptiklər deyilir?

A) Mikroorqanizmlər üçün zərərli olan kimyəvi maddələrə

B) Mikroorqanizmlərin inkişafını bərpa edən kimyəvi maddələrə

C) Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini yaxşılaşdıran kimyəvi maddələrə

D) Məhsullara xoşa gələn əlavə dad verən kimyəvi maddələrə

E) Mikroorqanizmlərin çoxalmasına səbəb olan kimyəvi maddələrə


12. Aşağıdakılardan hansı konservləşdirmənin fiziki üsuluna aid deyil?

A) Antiseptiklərdən istifadə

B) İonlaşdırma

C) Sterilizasiya

D) Filtrləmə

E)Susuzlaşdırma


13. Heyvanlarda yağ toxumasının konsentrasiyası nədən asılıdır?

A) Heyvanın növündən

B) Əzələ liflərindən

C) Əzələ toxumasından

D) Sümük toxumasından

E) Saya əzələ toxumasından


14. Quruluş və funksiyasına görə heyvan ətinin əzələləri neçə növə bölünür?

A) III


B) II

C) I


D) IV

E) V
15. Heyvanların qansızlaşdırılması zamanı hansı bıçaq növündən iatifadə edilir?

A) Troakapşəkilli

B) Mişarşəkilli

C) Oxvari

D) Oraqşəkilli

E) Nizəşəkilli
16. Qaramalın ət müəssisələrində ilkin emalının texnoloji ardıcıllığı

1. Heyvanların gicəlləndirilməsi

2. Heyvanların qansızlaşdırılması

3. Dərinin soyulması

4. Kəllə və dırnaqların cəmdəkdən ayrılması

5. İçalatın çıxarılması

6. Cəmdəyin yarım hissəyə doğranması

7. Cəmdəyin damğalanması

8. Cəmdəyin təmizlənməsi

9. Cəmdəyin soyuducuya verilməsi

A) 1 2 4 3 5 6 8 7 9

B) 1 3 2 4 5 6 8 7 9

C) 1 2 3 4 5 6 8 9 7

D) 1 2 3 5 4 6 7 8 9

E) 1 2 5 3 4 6 7 9 8
17. Çörəkbişirmə sənayesində istifadə olunan mayalar nədən hazırlanır?

A) Melassadan

B) Laktozadan

C) Süd turşusundan

D) Sirkə turşusundan

E) Patkadan


18. Bu maddələrdən hansı çörəkbişirmə istehsalında yeyinti əlavəsi kimi oksidləşdirici və

bərpaedici xassəyə malikdir?

A) KBrO3, KJO3

B) CaCl2, KbrO3

C) NaCl, CaCl2

D) KbrO3, SiO3

E) KJO3, CaCl2
19. Aşağıdakı düsturlardan hansı südün quru qalığını hesablayır?
A) Q = + 0,5
B) Q = + 0,5
C) Q = + 0,5
D) Q = + 0,5
E) Q = + 4
20. Südün tərkibində olan lipaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır?

A) 35 0C

B) 38 0C

C) 39 0C

D) 23 0C

E) 28 0C


21. Südün aktiv turşuluğu ümumi turşuluğa nisbətən yavaş artır. Buna səbəb nədir?

A) Südün bufer xassəyə səbəb olması

B) Südün səthi gərilməyə məruz qalması

C) Südün sıxlığının artıq olması

D) Südün bakterisid xassəyə malik olması

E) Südün bircins xassəyə malik olması


22. Südün tərkibində olan amilaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır?

A) 75 0C

B) 80 0C

C) 85 0C

D) 90 0C

E) 95 0C


23. Quruducu aparatın məhsuldarlığı hansı parametrlərlə xarakterizə olunur?

A) Buxarlanan nəmliyin miqdarı

B) Hazır məhsulun nəmliyinin miqdarı

C) Qurutma potensialı

D) Havanın nəmliyinin miqdarı

E) Havanın nisbi nəmliyinin miqdarı


24. Pəhriz unu hansı dənlərdən hazırlanır?

A) Düyü, qarabaşaq, yulaf

B) Buğda, qarğıdalı

C) Buğda, yulaf, darı

D) Qarğıdalı

E) Qarğıdalı, yulaf


25. Buğda dəninin tərkibində endosperm neçə faiz təşkil edir?

A) 80-83

B) 70-79

C) 60-70

D) 70-73

E) 73-83
26. 100qr şəkər neçə kkal-yə bərabərdir?

A) 374

B) 300


C) 350

D) 250


E) 280
27. Rafinadın tərkibi neçə faiz saxarozadan ibarətdir?

A) 99,75


B) 83,15

C) 80,10


D) 83,3

E) 79,5
28. Şəkər çuğundurunun istehsalında hidravlik transportyor hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A) Çuğunduru qarışıqlardan təmizləyir və yuyur

B) Çuğundurdan şəkərin ayrılmasını tənzimləyir

C) Çuğundurun şirə buraxmasına kömək edir

D) Çuğundurun dilimlənməsinə kömək edir

E) Çuğundurdan diffuzor sirə alır
29.Yarmaların bişməsi zamanı rənginin tündləşməsinə səbəb hansı maddələrin

yaranmasıdır?

A) Melanoidlərin

B) Yağ turşularının

C) Nişastanın

D) Turşuların

E) Duzların
30. Bunlardan hansı hidrotermiki emal üsuluna aid deyil?

A) Cilalama

B) Buğlandırma

C) Qurutma

D) Soyutma

E) İsladılma


31. Cilalanma nədir?

A) Nüvə və aleyron qatının meyvə və toxum qabıqlardan ayrılması

B) Nüvə və aleyronu meyvə və toxumlu qabıqlarla birləşməsi

C) Nüvənin - parçalnması

D) Toxumların nüvədə birləşməsi

E) Meyvə və toxum qabıqlarının möhkəmlənməsi


32. Bunlardan hansı kolbasa istehsalında əsas xammala aid edilir?

A) Ət və ət məhsulları

B) Subməhsullar

C) Yumurta

D) Süd və süd məhsulları

E) Süni və təbii üzlüklər


33. Çörəkbişirmə istehsalında oksidləşdirici və bərpaedici yeyinti əlavələri hansılardır?

A) Kalium bromat, natrium tiosulfat

B) Saxaroza və çaxır turşusu

C) Saxarozanın efirləri

D) Süd turşusu

E) Alma turşusu


34. Hansı yarma konsentrat istehsalında yuma əməliyyatına uğradılmır

A) Arpa yarması

B) Yulaf yarması

C) Paxla yarması

D) Qarğıdalı yarması

E) Qarabaşaq yarması


35. Unun tərkibində kleykovina hansı təsir nəticəsində dəyişir?

A) Yağların hidrolizi, oksidləşmə, reduksiya prosesi nəticəsində

B) Oksidləşmə nəticəsində

C) Turşuma nəticəsində

D) Qıcqırma

E) Parçalanma nəticəsində


36. Təzə üyüdülmüş un hansı temperaturda saxladıqda qızışaraq yanır?

A) 200C

B) 150C

C) 160C

D) 170C

E) 180C


37. Sadə dəyirmanlarda dənin üyüdülməsində nədən istifadə olunur?

A) Jernovlardan

B) Transportyorlardan

C) Deşikli vallardan

D) Üçbucaq ələklərdən

E) İri gözcüklü ələklərdən


38. Standarta əsasən 1 kq yarmada metal qarışığı neçə mq olmasına icazə verilir?

A) 3 mq


B) 4 mq

C) 2 mq


D) 5 mq

E) 6 mq-dan artıq olmamalıdır


39. Çuğundur diliminin keyfiyyəti hansı faktorla qiymətləndirilir?

A) Şved


B) Marqqraf

C) Siqizmund

D) Andreas

E) Axard
40. Dən seperatorunda dənin təmizlənmə effekti hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)
41. Uzun müddətli pasterizə hansı temperaturda aparılır?

A) 63-650C

B) 72-760C

C) 72-850C

D) 76-850C

E) 85-900C


42. Hansı yarma istehsalında soyuq kondensionerləmədən istifadə edilir?

A) Buğda və qarğıdalı üçün

B) Qarabaşaq

C) Yulaf üçün

D) Noxud üçün

E) Soya üçün


43. Aşağıdakılardan hansı yarmanın keyfiyyətinə təsir edən amil deyil?

A) Turşuluğu

B) Qabığın miqdarı

C) Qabığın iriliyi

D) Ölçülərin bərabərliyi

E) Nəmliyi


44. Poltava yarması hansı taxıl məhsulundan hazırlanır?

A) Buğda


B) Qarğıdalı

C) Darı


D) Arpa

E) Çəltik


45. Xırdalanmış yarmalar iriliyinə görə neçə fraksiyaya bölünür?

A) 5


B) 1

C) 2


D) 3

E) 4
46. Qarabaşaqda olan qatışıqları təmizləməkdən ötəri hansı formalı ələkdən istifadə olunur?

A) Üçbucaq

B) Dördbucaq

C) Dairəvi

D) Elipsvari

E) Diaqonal
47. Yarma məhsulları hansı emala məruz qalır?

A) Hidrotermik emala

B) Pasterizasiyaya

C) Sterilizasiyaya

D) İsti emala

E) Soyuq emala


48. Taxıl neçə saat müddətində nəmləndirilir?

A) 8 saat

B) 2 saat

C) 3 saat

D) 4 saat

E) 5 saat


49. Dənlərin qabıqdan çıxma prosesi neçə üsulla aparılır?

A) 3 üsulla

B) 2 üsulla

C) 4 üsulla

D) 5 üsulla

E) 6 üsulla


50. Vallı dəzgəhlardan hansı yarmaların qabığını çıxarmaqda istifadə edilir?

A) Yulaf, qarabaşaq

B) Qarğıdalı

C) Arpa


D) Mannı

E) Darı
51. Qabıqdan çıxarılma effektliyi kəmiyyətcə və keyfiyyətcə hansı düstürla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)
52. Buğdada orta hesabla endosperm dənin kütləsinin neçə faizini təşkil edir?

A) 80-83


B) 70-80

C) 60-70


D) 70-73

E) 73-83
53. Termoanabioz konserv məhsulunun hansı prinsipinə aid edilir?

A) Anabioz prinsipinə

B) Bioz prinsipinə

C) Senoanabioz prinsipinə

D) Abioz prinsipinə

E) Asidosenabioz prinsipinə
54. Psixoanabioz prosesi nədir?

A) Məhsulun dondurulmadan 00C dərəcədə saxlanılmasıdır

B) Məhsulun duru halda saxlanmasıdır

C) Məhsulun donmuş vəziyyətdə saxlanmasıdır

D) Məhsulun icazə verilə bilən miqdarda turşu əlavə edərək saxlanmasıdır

E) Məhsulu neytral vəziyyətdə saxlamaqdır


55. Hansı keyfiyyət göstəricilərinə görə seperatorların işinin texnoloji effektivliyi müəyyən olunur?

A) Maşına qədər və maşından sonra kənar qarışıqların miqdarına görə

B) Maşına qədər və maşından sonra dənin şüşəvariliyinə görə

C) Maşına qədər və maşından sonra kleykovinanın miqdarına görə

D) Maşına qədər və maşından sonra dənin tipinə və vəziyyətinə görə

E) Maşına qədər və maşından sonra kleykovinanın keyfiyyətinə görə


56. Trierlərin işinin səmərəlik göstəricisi hansıdır?

A) Qısa və uzun qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

B) Ağır qarışıqların ayrılma dərəcəsi

C) Yüngül qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

D) Dəmir – maqnit qarışıqların kənarlaşdırma dərəcəsi

E) Zədələnmiş dənlərin kənarlaşdırma dərəcəsi


57. Dənlərin üyüdülməyə hazırlanmasının əsas proseslərinə hansı əməliyyatlar daxildir?

A) Dənin yuyulması və nəmləndirilməsi

B) Dənin xırdalanması

C) Dənin pardaxlanması

D) Dənin zənginləşdirilməsi

E) Dənin nəqledilmə sürətinin artırılması


58. Buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsində dənlərin hansı kondensasiya üsulundan istifadə edilir?

A) Yalnız soyuq

B) Yalnız sürətli

C) Sürətli və isti

D) Yalnız isti

E) Sürətli və soyuq


59. Hansı təyinetmə düzgün deyil?

A) Sort un istehsalında sadə xırdalama tətbiq edilir

B) Sadə xırdalamada bərk hissəciklər müəyyən ölçüyə qədər dağıdılaraq bircinsli qarışıq alınır

C) Seçmə xırdalamada tərkibinə görə eynicinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır və sonra müəyyən tərkib hissələr oradan ayrılır

D)İki növ xırdalama fərqləndirilir: sadə və seçmə

E) Seçmə xırdalamada tərkibinə görə eynicinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır və sonra müəyyən tərkib hissələr oradan ayrılır


60. Hansı təyinetmə düzgün deyil?

A) Kəpəkli üyütmədə dəndən maksimum miqdarda və daha təmiz endosperma alıb, sonradan ondan un istehsal etmək üçün seçmə xırdalamadan istifadə edilir

B) Sadə xırdalama tətbiq edilərək, bərk hissəciklər verilən xirdalığa qədər bircinsli kütlə alınana qədər xırdalanır

C) Seçmə xırdalamada bircinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılaraq, sonradan onlardan müəyyən tərkib hissəslərini çıxartmaq olsun

D) Sadə xırdalama tətbiq edilərək kəpəkli un istehsalında, praktiki olaraq bütün dən kütləsi verilən xirdalığa qədər bərabər şəkildə xırdalanır

E) Seçmə xırdalamada bircinsli olmayan bərk hissəciklər dağıdılır ki, sonradan onlardan müəyyən tərkib hissəslərini çıxartmaq olsun


61. Hansı təyinetmə düzgün deyil?

A) Mürəkkəb üyütməyə bütün buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsi aiddir

B) Sadə üyütmə bir texnoloji mərhələdən ibarət olub, üyütmə məhsulunun xırdalanması və ələnməsi ilə xarakterizə edilir

C) Mürəkkəb üyütmə mükəmməl texnoloji sxemə malik olub, seçmə üsul ilə xırdalayaraq, endospermanın təmiz ayrılmasına və ondan un istehsalına əsaslanır

D) Sadə üyütməyə bütün buğda və çovdar dənlərinin kəpəkli üyüdülməsi aiddir

E) Üyüdülmə tipinə görə sadə və mürəkkəb üyüdülmə fərqləndirilir


62. Üyütmə tipindən asılı olaraq hansı növ ələmə prosesləri vardır?

A) Qısaldılmış, inkişaf etdirilmiş və daha inkişaf etdirilmiş

B) İnkişaf etdirilmiş,bölünmüş,qısaldılmış

C) Daha inkişaf etdirilmiş,qısaldılmış,sadə

D) Qısaldılmış, az inkişaf etmiş, daha da qısaldılmış

E) Daha da qısaldılmış, az inkişaf etmiş, bölünmüş


63. Pardaxlama prosesi hansı məqsədlərlə tətbiq edilir?

A) Dənin qabığını və rüşeymini ondan ayırmaq üçün

B) Dənin yuyulub, nəmləndirilməsi üçün

C) Dənin səthinin, xüsusən və yarıq hissəsinin tozdan təmizlənməsi üçün

D) İlkin qarışığın ələkdə tərkib hissələrinə və daha bircinsli fraksiyalara ayrılması

E) Dənin xırdalanması üçün


64. Yarma istehsalında əməliyatlarının effektivliyi əsasən nədən asılıdır?

A) Yarma zavodunun işinin texniki – iqtisadi göstəriciləri, yarmanın çıxımı və keyfiyyəti

B) Ancaq yarmanın çıxımı

C) Ancaq yarmanın keyfiyyəti

D) Ancaq yarmanın çıxımı və keyfiyyəti

E) Yarma zavodunun işinin texniki – iqtisadi göstəriciləri


65. Hansı yarma istehsalında hidrotermiki emal tətbiq edilir?

A) Qarabaşaq, yulaf, buğda, qarğıdalı

B) Ancaq yulaf və noxud

C) Ancaq buğda və qarğıdalı

D) Ancaq qarğıdalı

E) Ancaq qarabaşaq, yulaf, buğda


66. Hansı yarma istehsalında buxar tətbiq etməklə qaynar kondisionerləmədən istifadə edilir?

A) Qarabaşaq, yulaf və noxud üçün

B) Yulaf və buğda üçün

C) Qarabaşaq və qarğıdalı üçün

D) Buğda və qarğıdalı üçün

E) Buğda üçün


67. Hansı yarma istehsalında soyuq kondisionerləmədən istifadə edilir?

A) Buğda və qarğıdalı üçün

B) Qarabaşaq üçün

C) Qarabaşaq

D) Noxud üçün

E) Fasol üçün


68.Qabıqdanayırmadan sonra yarmanın nüvəsinin qabıq və aleyron qatının kənarlaşması

necə adlanır?

A) Cilalama

B) Seperasiya etmə

C) Ələmə

D) Kondensasiya

E) Xırdalama
69. Yarmada nüvənin üzərində cilalama nəticəsində yaranan cızıqların sığallanması, kələ-kötürlərin aradan qaldırılması əməliyyatı necə adlanır?

A) Pardaxlama

B) Seperasiya etmə

C) Ələmə

D) Kondensasiya

E) Xırdalama


70. Çörək istehsalının birinci mərhələsi hansıdır?

A) Xammalın qəbulu və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Çörəyin soyudulması və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi


71. Çörək istehsalının axırıncı mərhələsi hansıdır?

A) Çörəyin soyudulması və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Xammalın qəbulu və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi


72. Çörək istehsalında buğda ununun hansı sortları istifadə edilir?

A) Əla, I, II sort və kəpəkli un

B) Yalnız Əla sort un

C) Yalnız kəpəkli un

D) Yalnız I sort un

E) Yalnız əla, I və II sort un


73. Çörək istehsalında çovdar ununun hansı sortları istifadə edilir?

A) Ələnmiş, kəpəkli və kəpəksiz un

B) Yalnız kəpəksiz un

C) Yalnız kəpəkli və kəpəksiz un

D) Yalnız kəpəkli un

E) Yalnız ələnmiş un


74. Çörək istehsalında hansı mayalardan istifadə edilmir?

A) Pivə mayaları

B) I sort mayalar

C) Yalnız əla və I sort mayalar

D) Preslənmiş mayalar

E) Quru mayalar


75. Çörək xəmirinin nəmliyi orta hesabla neçə faizdir?

A) 45


B) 70

C) 25


D) 100

E) 10
76. Çörək xəmiri hansı üsulla yoğrulur?

A) Fasiləsiz və porsiyalarla

B) Yalnız porsiyalarla

C) Yalnız fasiləsiz

D) Presləməklə

E) Sıxlaşdırmaqla
77. Çörək xəmirinin yoğrulmasında məqsəd nədir?

A) Bircinsli kütlənin alınması

B) Dənəvərşəkilli kütlənin alınması

C) Oxantışəkilli kütlənin alınması

D) Həlməşiyəoxşar kütlənin alınması

E) Plastik kütlənin alınması


78. Xəmir yoğrulduqdan sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) Qıcqırmağa qoyulur

B) Tikələrə bölünür

C) Kündələnir

D) Yayılır

E) Kəsimlənir


79. Xəmir qıcqırdıqdan sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) Tikələrə bölünür

B) Qıcqırmağa qoyulur

C) Kündələnir

D) Yayılır

E) Kəsimlənir


80. Hansı əməliyyatdan sonra xəmir yoğrulur?

A) Komponentlərin dozalaşdırılması

B) Qıcqırtma

C) Kündələmə

D) Yayma

E) Tikələrə bölmə


81. Xəmirin qıcqırması zamanı hansı qaz ayrılır?

A) Karbon

B) Oksigen

C) Azot


D) Hidrogen

E) Ozon
82. Çörək məmulatları hansı temperaturda bişir?

A) 200–2500C

B) 1000C

C) 50–1000C

D) 10000C

E) 100–1500C
83. Qablaşdırılmış çörək məmulatlarının saxlanma müddəti:

A) 2 dən 7 günədək

B) 2 dən 3 günədək

C) 16 dan 36 saata qədər

D) 3 günədək

E) 36 saata qədər


84. Hansı təyinetmə düzgün deyil?

A) Çörək – bu kütləsi 500 qramdan az olan çörək məmulatıdır

B) Bulka məmulatı – bu, buğda unundan bişirilən, kütləsi 500 qramdan az olan çörək məmulatıdır

C) Xırda ədədi bulka məmulatları – bu , kütləsi 200 qram və daha az olan çörək məmulatıdır

D) Şəkərli unlu məmulatlar – reseptə görə tərkibində 14 % və daha çox şəkər və yağ olan çörək məmulatıdır

E) Çörək – bu kütləsi 500 qramdan çox olan çörək məmulatıdır


85. Şəkər istehsalında istifadə olunan xammal hansıdır?

A) Şəkər çuğunduru və şəkər qamışı

B) Şəkər qamışı, rafinad

C) Şəkər çuğunduru, şəkər kirşanı

D) Şəkər tozu və şəkər qamışı

E) Yalnız şəkər kirşanı


86. Bütün konservləşdirmə üsulları bunlardır:

A) Fiziki, fiziki – kimyəvi, biokimyəvi və kombinə edilmiş

B) Biokimyəvi

C) Fiziki, fiziki – kimyəvi

D) Fiziki – kimyəvi, biokimyəvi

E) Fiziki – kimyəvi, biokimyəvi və kombinə edilmiş


87. Mikrobioloji proseslərə aiddir:

A) Çürümə, turşuma və qıcqırma

B) Çürümə və qıcqırma

C) Turşuma və qıcqırma

D) Çürümə

E) Qıcqırma


88. Konservləşdirmənin fiziki üsulları:

A) Sterilizasiya

B) Marinadlaşdırma

C) Qurutma

D) Turşuya qoyma

E) Hisə vermə


89.Quşların təmizlənməsi üçün buxara verilməsi hansı rejimdə aparılır?

A) Suyun temperaturu 5255 оС, 2 dəqiqə ərzində

B) Suyun temperaturu 4550оС, 2 dəqiqə ərzində

C) Suyun temperaturu 4045оС, 11,5 dəqiqə ərzində

D) Suyun temperaturu 4245 оС, 2 dəqiqə ərzində

E) Suyun temperaturu 50оС, 1 dəqiqə ərzində


90. İsti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər:

A) Yağsız, nadir hallarda orta yağlıqda

B) Ancaq orta yağlıqda olan balıqlar

C) Xırda balıqlar

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağlı


91. Yarım isti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər:

A) Xırda və orta ölçüdə

B) Ancaq xırda

C) İri


D) İri və orta ölçüdə

E) Ancaq orta ölçüdə


92. Soyuq hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər:

A) Orta yağlılıqda və yağlı

B) Ancaq orta yağlı

C) Ancaq yağlı

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağsız və orta yağlılıqda


93. Bitki yağları istehsalında əsas xammal hansı bitkilərdir?

A) А, В, С və D

B) Xardal, kətan və raps

C) Çətənə və zeytun

D) Kokos və palma

E) Günəbaxan, pambıq çiyidi və soya


94. Yağın alınma üsulu hansıdır?

A) Presləmə və ekstraksiya

B) İntensivləşdirmə

C) Əzmə


D) Ancaq ekstraksiya

E) Ancaq presləmə


95. Bitki toxumlarının emalı proseslərinin hansı tərtibi düzgündür?

A) А, В, С və D

B) Əsas əməliyyatlar – nüvənin xırdalanması, xırdalanmış xammalın istilik ilə emalı, öz axını ilə yağ alınması

C) Köməkçi əməliyyatlar – ekstraksiya üsulu ilə yağsızlaşdırılmış cecənin (şrot) və həlledicinin ayrılması, hazır məhsulun alınması (yağ), həlledicinin regenerasiya və rekuperasiya edilməsi

D) Əlavə əməliyyatlar– yağın mexaniki qarışıqlardan ilkin təmizlənməsi və fosfor tərkibli qarışıqlardan kompleks təmizlənməsi

E) Hazırlıq əməliyyatları –dənin qarışıqlardan təmizlənməsi, qurudulması, nüvənin qabıqdan təmizlənməsi


96. Bitki yağı istehsalında təmizləmənin əsas metodları hansılardır?

A) Bütün göstərilən üsullar

B) Müxtəlif aerodinamik xüsusiyyətinə görə təmizləmə

C) Zərbə və sürtmə üsullarından istifadə etməklə mexaniki təmizləmə

D) Metal qarışıqlardan təmizləmə, yaş emal yolu ilə təmizləmə

E) Ölçüsünə və müxtəlifliyinə görə təmizləmə


97. Qarğıdalı çubuqları istehsalında bitki yağları məruz qalır:

A) Hidratasiyaya

B) Parçalanmaya

C) Aşağı təzyiqə

D) Neytrallaşmaya

E) Köpüklənməyə


98. Qida istehsalında hazır məhsul üçün qoyulan tələblər:

A) A, B, C və D

B) Yüksək qida dəyərinə malik olmalıdır

C) İnsan orqanizmi üçün təhlükəsiz olmalıdır

D) Saxlama zamanı ilkin xüsusiyyətlərini və təzəliyini qorumalıdır

E) Gigiyenik təmiz olmalıdır99. Emal sahəsinin texnoloji xəttinin quruluşu:

A) Çoxkomponentli xammal

B) Qiymətli maddələrin alınması ilə çoxkomponentli xammal istifadəsi

C) İstehsal prosesində tərkibi dəyişməyən çoxkomponentli xammal istifadəsi

D) Qiymətli maddələrin çıxarılması ilə birkomponentli xammal

E) Proses müddətində tərkibi dəyişməyən birkomponentli xammal
100. Qida müəssisələrində çirkab suları çirklənməsinə görə fərqləndirilir:

A) Üzvi, qeyri- üzvi və bioloji

B) Qeyri- üzvi və bioloji

C) Üzvi və qeyri - üzvi

D) Bioloji və üzvi

E) Qeyr-üzvi


101. Qida texnologiyası proseslərinin obyekti:

A) Qida məhsulları istehsalında əməliyyatlar, proseslər və texnoloji xətlər

B) Qida məhsulları istehsalında yalnız texnoloji xətlər

C) Qida məhsulları istehsalında yalnız əməliyyatlar və proseslər

D) Qida məhsulları istehsalında yalnız əməliyyatlar

E) Qida məhsulları istehsalında yalnız proseslər


102. Texnologiyanın nəzəri əsaslarına hansı təsvirlər daxildir?

A) Funksional, morfoloji və parametrik

B) Morfoloji və parametrik

C) Funksional və morfoloji

D) Parametrik

E) Funksional


103. Parametrik təsvirin mahiyyəti nədir?

A) Texnoloji proseslərin qanunayuğunluqlarını açmır, yalnız onları müəyyən edir

B) Hər əməliyyatda onun xüsusiyyətini, əlamətini və münasibətini müəyyən edir

C) Texnoloji proseslərin ayrı – ayrı elementləri arasında miqdari asıllığı qurur və eksperimental və ya analitik yolla alına bilər

D) Xammalın hazir məhsula emalının üsul və qaydalarının məcmusudur

E) Xammalın hazir məhsula emalının üsul və qaydalarının məcmusudur və eyni zamanda bu üsulların işlənməsi və təkmilləşdirilməsidir


104. Hansı ifadə düz deyil?

A) Mexanikləşdirmə dedikdə zehni işin mexaniki işlə əvəzlənməsi başa düşülür

B) Əməyin mexanikləşdirmə əmsalı (avtomatlaşdırma) dedikdə mexanikləşdirilmiş (avtomatlaşdırılmış) işdə məşğul olan işçilərin sayının, ümumi işçilərin sayına olan nisbəti başa düşülür

C) Avtomatlaşdırma dedikdə işçinin zehni işinin, istehsal prosesləri, avtomatik qurğu və cihazların nəzarət və idarə edilməsi ilə əvəzlənməsi başa düşülür

D) Əməyinmexanikləşdirilməsi, maşın və avadanlıqların orta illik dəyərinin, əsas növbədə çalışan işçilərin sayına olan nisbəti kimi hesablanır

E) Mexanikləşdirmə dedikdə əl əməyinin maşın ilə əvəzlənməsi başa düşülür


105. Əsas proseslər hansıdır?

A) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

B) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

C) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

D) Hər bir əmək predmeti və ya birgə emal olunan predmetlər qrupu üzərində iş prosesində bir sıra əməliyyatların təsir edilməsi ilə gedən texnoloji proseslərinin bir hissəsidir

E) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir


106. Köməkçi proseslər hansıdır?

A) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

B) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

C) Müəssisədə əmək vasitələrinin və bütün insanların fəaliyyətini hazır məhsul istehsal etmək səfərbər etməkdir

D) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir

E) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

107. Xidmət prosesləri hansıdır?

A) Hazir məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir

B) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

C) Müəssisədə əmək vasitələrinin və bütün insanların fəaliyyətini hazır məhsul istehsal etmək səfərbər etməkdir

D) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

E) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir


108. Əməliyyat nədir?

A) Hər bir əmək predmeti və ya birgə emal olunan predmetlər qrupu üzərində iş prosesində bir sıra əməliyyatların təsir edilməsi ilə gedən texnoloji proseslərinin bir hissəsidir

B) Texnoloji prosesin müəyyən hissəsinin tamamlanması və əmək predmetinin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçməsi ilə yerinə yetirilən kompleks işdir

C) Məhsulun fiziki – kimyəvi xassələrinin, ölçülərinin, həndəsi formalarının dəyişməsi ilə bilavasitə hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı texnoloji proseslərdir

D) Əsas proseslərin maneəsiz axınını təmin edən proseslərdir

E) Hazır məhsul istehsal etməyən, əsas və köməkçi proseslərə xidmət edən proseslərdir


109. Əl əməliyyatları hansıdır?

A) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır


110. Maşın - əl əməliyyatları hansıdır?

A) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır.

E) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır


111. Maşın əməliyyatları hansıdır?

A) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

C) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır


112. Avtomatlaşdırılmış əməliyyatlar hansıdır?

A) Avtomatik avadanlıqlarda və ya avtomatik xətlərdə yerinə yetirilən əməliyyatlardır

B) İşçinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu, dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və avtomat əməliyyatlarıdır

D) Maşın, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlərdən istifadə etmədən yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İşçinin fasiləsiz iştirakı ilə maşın və ya əl alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır


113. Aparat əməliyyatları hansıdır?

A) Xüsusi aqreqatlarda yerinə yetirilən maşın və ya avtomatik əməliyyatlardır.

B) İçşinin məhdud iştirakı ilə aqreqat, qurğu və dəzgahda yerinə yetirilən əməliyyatlardır

C) Avtomat avadanlıqlarda və ya avtomat axın xətlərində yerinə yetirilən əməliyyatlardır

D) Maşin, mexanizm və mexanikləşdirilmiş alətlər tətbiq olunmadan yerinə yetirilən əməliyyatlardır

E) İçşinin fasiləsiz iştirakı ilə, maşın və ya əl alətlərilə yerinə yetirilən əməliyyatlardır


114. İstehsalın tipini müəyyənləşdirən faktorlar:

A) А, В, С və D

B) İstehsal olunan məmulatların nomenklaturasının sabitlik dərəcəsinə görə

C) İstehsal həcminə görə

D) İstehsal olunan məmulatların nomenklaturasına görə

E) İş yerlərinin dolma xarakterinə görə


115. İxtisaslaşma və cəmlənmə səviyyəsindən asılı olaraq fərqləndirilən islahsalatların tipləri:

A) Yeganə, seriyalı, kütləvi

B) Yeganə, kütləvi

C) Seriyalı, kütləvi

D) Yeganə, seriyalı

E) Kütləvi


116. Kompleks texnoloji proses nədir?

A) Yalnız texnoloji əməliyyatlardan ibarət olmayan, eyni zamanda doldurma – boşaltma, yuma, nəzarət, qablaşdırma, nəqletmə proseslərini də daxil edən bir prosesdir

B) Texnoloji təhcizat və emal rejimi, konkret avadanlıq və uyğun standartlarla nizamlanan və işçi texnoloji sənədlərlə yerinə yetirilən texnoloji prosesdir

C) Konkret məmulat istehsalı üçün, yalnız müəssisə səviyyəsində işlənən, işçi texnoloji sənədlərlə yerinə yetirilən texnoloji prosesdir

D) Müxtəlif konstruktiv, lakin ümumi texnoloji əlamətli məmulatlar qrupunun hazırlanmasının texnoloji prosesidir

E) Qapalı əks əlaqənin ardıcıl təsiri altında hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən texnoloji prosesdir


117. Vahid texnoloji proses nədir?

A) İstehsalın tipindən asılı olmayaraq, müxtəlif çeşiddə, adda, ölçüdə və icrada məmulatın hazırlanmasının texnoloji prosesidir

B) Ardıcıl olaraq qapali əks əlaqənin təsiri nəticəsində hər bir elementin vəziyyətinin sabit dəyişməsi ilə gedən prosesdir

C) Əks əlaqənin ardıcıllığının qırıldığı prosesdir

D) Texnoloji əlamətlərinə və konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə olunan, qrup məmulatlarına aid olan texnoloji prosesdir

E) Müəssisədə tam və ya qismən yerinə yetirilə biləcək, elm və texnikanın son nailiyyətlərinə uyğun, icra etmənin üsul və vasitələrnə əsaslanan texnoloji prosesdir


118. Sistemin operatorlu modelləşdirilməsində hansı əsas anlayışlardan istifadə edilir?

A) Proses və çıxış

B) Giriş, proses və çıxış

C) Proses

D) Giriş

E) Çıxış
119. Elmi texniki tərəqqini necə təyin etmək olar?

A) А, В, С və D

B) İstehsal prosesində texnikanın fundamental dəyişdirilməsi, xammal və enerjinin prinsipial yeni mənbəyinin yaradılması, avtomatlaşdırma, əməyin xarakterinin və insanın yerinin dəyişdirilməsi

C) İctimai prosesləriin idarə edilməsi üçün elm təşkilatlarının maddi – texniki bazanın yaradılması, əqli əməyin məhsuldarlığının artırılmasına imkan yaradan kibernetikanın inkişaf.

D) İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində elm və texnikanın rolunun nəhəng dəyişiklikləri

E) Cəmiyyətin iqtisadiyyatında elmin əhəmiyyətinin radikal dəyişdirilməsi və onun bilavasitə istehsal gücünə çevrilməsinə şərait yaradılması
120. İstehsalın elektrikləşdirilməsi nə deməkdir?

A) Texnoloji proseslərdə və hərəkətverici qurğularda elektrik enerjisinin tətbiqi, radioelektronikanın istehsalatda geniş istifadəsi

B) Hesablama texnikasının və informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi

C) Xammal bazasının genişləndirilməsi, kimyəvi maddələrin emal üsullarının işlənməsi və tətbiqi

D) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı – ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilmə-sindən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək

E) Lazer və plazma texnologiyalarının mənimsənilməsi


121. İstehsalın eloktronlaşdırılması nə deməkdir?

A) Hesablama texnikasının və informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi

B) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı – ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilməsindən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək

C) İstehsalın xammal bazasının genişləndirilməsi, kimyəvi maddələrin emal üsullarının işlənməsi və tətbiqi

D) Texnoloji proseslərdə və hərəkətverici qurğularda elektrik enerjisinin tətbiqi, radioelektronikanın istehsalatda geniş istifadəsi

E) Əl əməyinin mexanizmlərlə əvəzi, ayrı-ayrı əməliyyatların mexanikləşdirilməsin-dən, bütün əl əməyinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, istehsalat robotlarından istifadə keçmək


122. Eimi texniki tərəqqini xarakterizə edən əsas göstəricilər:

A ) А, В və С

B) Əməyin mexanikləşdirilmə sabiti

C) Robot işinin mexanikləşdirilmə sabiti

D) İstehsalın mexanikləşdirilmə sabiti

E) Çəkisizlik sabiti


123. İstehsalın mexanikləşdirilmə sabiti:

A) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətidir

B) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

C) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

D) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

E) Əsas istehsalat fondlarının orta illik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir


124. Robot işinin mexanikləşdirilmə sabiti:

A) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

B) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

C) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

D) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətid

E) Əsas istehsalat fondlarının orta illirik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir


125. Əməyin mexanikləşdirilmə sabiti:

A) Mexanikləşdirilmiş işlə məşğul olan işçilərin sayının, bu sahədə olan işçilərin ümumi sayına olan nisbətidir

B) Mexanikləşdirmə üsulu ilə yerinə yetirilən əl əməyinin həcminin, bu həcm məhsul istehsalına çəkilən ümumi əl əməyinə nisbətidir

C) Əsas istehsalat fondlarının orta illik dəyərinin, müəssisənin istehsalat heyyətinin sayına olan nisbətidir

D) Kompleks avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarda hazırlanan məhsul həcminin istehsalat proqramının əmək tutumuna olan nisbətidir

E) Maşın ilə istehsal olunan məhsul həcminin, ümumi məhsul həcminə olan nisbətidir


126. Mal cəmdəyinin 1 mövqeyi necə adlanır?

A) Çanaq bud hissə

B) Arxa bud

C) Kürək hissə

D) Qurşaq hissə

E) Yan hissə


127. Mexanikləşdirmənin səviyyəsi hansı düsturla təyin olunur?

A) 100

B) 100

C)

D) ·100

E)


128. Ritm prinsipi:

A) Eyni zaman kəsiyində eyni miqdarda məhsulun istehsal edilməsi

B) Eyni zaman kəsiyində müxtəlif miqdarda məhsulun istehsal edilməsi

C) Məhsulların fasiləsiz istehsal edilməsi

D) Məhsulların müxtəlif zaman kəsiyində istehsal edilməsi

E) Məhsulların fasilə ilə istehsal edilməsi


129. Paralellik prinsipi:

A) Texnoloji prosesin bütün və ya bir neçə əməliyyatlarda eyni zamanda yerinə yetirilməsi

B) Texnoloji prosesin müxtəlif zaman kəsiyində yerinə yetirilməsi

C) Texnoloji proseslərin ayrı-ayrılıqda yerinə yetirilməsi

D) Texnoloji proseslərin və əməliyyatların fasilə ilə yerinə yeyirilməsi

E) Texnoloji proseslərin və əməliyyatların fasiləsiz yerinə yeyirilməsi


130. Hansı bənddə istehsalın təşkili prinsipləri düzgün göstərilməmişdir?

A) Düzaxınlıq prinsipi – əmək vasitələrinin düzxətli hərəkətinin, texnoloji proseslərin gedişatının əksinə qoyulması tələbatıdır

B) Tənasüblük prinsipi – ayrıca götürülmüş iş yerində və müəssisənin bütün istehsal sahələrində vahid zamanda bərabər (proporsional) istehsaldır

C) Paralellik prinsipi – texnoloji prosesin eyni zamanda bütün və ya ayrıca götürülmüş bir neçə əməliyyatlarında yerinə yetirilməsidir

D) Fasiləsizlik prinsipi – konkret məmulatın istehsalı prosesində bütün fasilə və dayanmaların minimuma endirilməsidir

E) Ritmilik prinsipi – xammalın və materialın istehsala vaxtında çatdırılması, bütün enerji növlərinin fasiləsiz təminatı və vaxtında hazır məhsulun satılması ilə,zamanınbərabər anında bərabər miqdarda məmulatın istehsalıdır


131. Aşağıdakılardan hansı istehsal tipinə aid deyil?

A) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturasının dəyişməsinin dərəcəsi

B) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturası

C) İstehsalın həcmi

D) İstehsal olunan məhsulların nomeklaturasının sabitlik dərəcəsi

E) İş yerlərinin yüklənmə xarakteri


132. Şəkər istehsalı üçün neçə illik çuğundur köklərindən istifadə olunur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


133. Bunlardan hansı şəkər çuğundurunun ilkin emalına aid deyil?

A) Çuğundurdan şəkərin ayrılması

B) Çuğundurun yuyulması

C) Çuğundurun qarışıqdan təmizlənməsi

D) Çuğundurun çuğundur kəsənə nəql edilməsi

E) Çuğundurun zavoda daşınması


134. Bitki yağlarının neçə faizi qliseridlərdən təşkil olunmuşdur?

A) 98-99; B) 87-88; C) 77-78; D) 70-75; E) 60-65


135. Bu vitaminlərdən hansı bitki yağının tərkibində olur?

A) A; B) E; C) D; D) K; E) B


136. Qarğıdalı nişastası necə hazırlanır?

A) Qüvvətli turş mühitdə xırdalayıb

B) Zəif turş mühitdə isladıb xırdalanır

C) Qaynadılaraq bişirilir

D) Ancaq preslənir

E) İsladılaraq bişirilir


137. Şorbaların resepturasına neçə müxtəlif komponent daxil olmalıdır?

A) 15 – 17; B) 17 – 19; C) 20 – 22;

D) 24 – 25; E) 26 – 28
138. Sıyıqlar, yarmadan, tərəvəzlərdən və kartofdan hazırlanan xörəklər hansı qrupa aid edilir?

A) 2; B) 1; C) 3 ; D) 4; E) Heç birinə


139. Quruducu aparatın məhsuldarlığı hansı parametrlə xarakterizə olunur?

A) Buxarlanan nəmliyin miqdarı

B) Hazır məhsulun nəmliyinin miqdarı

C) Qurutma potensialı

D) Havanın nəmliyinin miqdarı

E) Havanın nisbi nəmliyi


140. Pəhriz unu hansı dənlərdən hazırlanır?

A) Düyü, qarabaşaq, yulaf

B) Düyü, qarabaşaq, darı

C) Yulaf, qarabaşaq, darı

D) Qarğıdalı, düyü, buğda

E) Qarğıdalı, yulaf, buğda


141. Qarğıdalıdan, buğdadan, düyüdən lopalar şəklində, partladılmış dənlər və ya çubuqlar kimi hazırlanan və qidalanmaya tam hazır olan məhsullar hansı qrupa aid edilir?

A) Quru səhər yeməyi B) Qəlyanaltı

C) Desert D) I xörəklər

E) II-ci xörəklər


142. Qarğıdalı lopalarının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş yarma hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 2,0%, bütöv dənlər – 1%, qabıqlı yarmalar – 10%, kənar qarışıqlar – 0,3%

B) nəmlik–10%, rüşeymin miqdarı–3%,qabıqlı hissə-22%, qarışıqlar– 0,5%

C) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 2,5%, bütöv dənlər – 3%, qabıqlı yarmalar – 19%, kənar qarışıqlar – 0,1%

D) nəmlik–9%, yağlılıq–4%, mineral maddələ –5%, dənlərin miqdarı–3%

E) nəmlik – 14%, rüşeymin miqdarı – 7%, bütöv dənlər – 8%, qabıqlı yarmalar – 14%, mineral qarışıqlar – 0,5%


143. Düyü yarması neçə növdə emal olunur?

A) əla, I və II; B) I, II, III; C) I və əla;

D) I, II, orta; E) əla, I, II, III
144.Yulaf yarması bişmə aparatında hansı temperaturda bişirilir?

A) 107 – 108 0C; B) 105 – 108 0C;

C) 106 - 1070C; D) 102 – 1040C;

E) 108 – 110 0C


145. Homogenezasiya həlimlərdə hansı məqsədlə yerinə yetirilir?

A) həlimlərin strukturunu yaxşılaşdırır və özlüyünü artırır

B) həlimləri qatılaşdırır

C) həlimləri yumşaldır

D) həlimləri bərkidir

E) həlimləri susuzlaşdırır


146. Hidratasiya metodu nədir?

A) Bişmə zamanı yarma iki dəfə su ilə emal edilir

B) Bişmə zamanı yarma qurudulur

C) Bişmə zamanı yarma susuzlaşdırılır

D) Bişmə zamanı yarmaya qatqılar əlavə olunur

E) Bişmə zamanı yarmanı buxara verirlər


147.Soyudulmamış süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir?

A) Emulsiya

B) Suspenziya

C) Kövrək

D) Məhlul

E) Denaturasiya


148.Soyudulmuş süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir?

A) Suspenziya

B) Emulsiya

C) Bərk


D) Yumşaq

E) Denaturasiya


149. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi albuminin payına düşür?

A) 15; B) 20; C) 10; D) 5; E) 12


150. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi qlobulinin payına düşür?

A) 5; B) 10; C) 15; D) 20; E) 25


151. Südün bakterial çirkliyi hansı nümunə vasitəsi ilə müəyyənləşdirilir?

A) Reduktaza və rezazurin

B) Rezazurin və bakterisid faza

C) Ancaq bakterisid faza

D) Reduktaza və trioksin

E) Trionin və lakfein


152. Südün sıxlığı orta hesabla neçə q/m3-dir?

A) 1,027-1,030; B) 1,026-1,031; C) 1,027-1,035

D)1,027-1,038; E) 1,026-1,037
153. Əzələ toxumasının rənginin dəyişməsinə təsir edən səbəb:

A) Heyvanın köklük dərəcəsi

B) Heyvanın yaşı

C) Heyvanın yemi

D) Heyvanın laktasiya dövrü

E) Heyvanın cinsi


154. 100q şəkər insan orqanizminə neçə kkal enerji verir?

A) 374; B) 250; C) 265; D) 370; E) 365


155. Əla sort quru mayanın nəmliyi, %-lə

A) 8 B) 10 C) 5 D) 6 E)12


156. I sort quru mayanın nəmliyi, %-lə

A) 10 B) 8 C) 5 D) 12 E) 4


157. Çörəkbişirmədə müxtəlif növ patkalardan istifadə edilir. Patkanın nəmliyi %-lə nə qədərdir?

A) 22 B) 25 C) 20 D) 30 E) 35


158. Patkaya şirin dad verən maddələr hansıdır?

A) Qlükoza və fruktoza

B) Qlükoza və laktoza

C) Laktoza və maltoza

D) Nişasta və maltoza

E) Fruktoza və maltoza


159. Dondurulmuş halda melaranj hansı rəngdədir?

A) Narıncı

B) Qəhvəyi

C) Bozumtul

D) Açıq sarı

E) Ağ
160. Çörəyin uzun müddət təzə qalmasına təsir edən yeyinti əlavələri hansılardır?

A) Səthi aktiv maddələr

B) Oksidləşdirici maddələr

C) Ferment preparatları

D) Piylər və yağlar

E) Patka
161. Preslənmiş mayaların hazırlanmasında hansı məhsulun tullantısından istifadə edilir?

A) Şəkərin

B) Spirtin

C) Taxılın

D) Meyvənin

E) Yağların


162. Aşağıdakılardan hansı çörəkbişirmə istehsalında əlavə xammala aid deyil?

A) Mayalar

B) Şəkər tərkibli məhsullar

C) Süd məhsulları

D) Ədviyyələr

E) Vitaminlər


163. Aşağıdakılardan hansı konservləşdirmənin fiziki üsuluna aid deyil?

A) Antiseptiklərin tətbiqi

B) İonlaşdırma

C) Aşağı və yuxarı temperaturda tətbiqi

D) Sterilizasiya

E) Filtrləmə


164. Patkanın qatı olmasına səbəb hansı maddələrdir?

A) Dekstrinlər

B) Maye şəkər

C) Rafinad

D) Şəkər tozu

E) Nişasta


165. Perlovka yarması hansı taxıl növünə aiddir?

A) Arpa


B) Çəltik

C) Yulaf


D) Darı

E) Buğda
166. Aşağıdakılardan hansı enqonomik göstəricilərə aid deyil?

A) Funksional

B) Antrometrik

C) Psixoloji

D) Gigiyenik

E) Fizioloji
167. Funksional göstərici nəyi xarakterizə edir?

A) Ərzaq malının təyinatının uyğunluğu

B) Ərzaq malının estetik xassələrini

C) Ərzaq malının saxlanılmasını

D) Ərzaq malının keyfiyyətini

E) Ərzaq malının kimyəvi tərkibini


168. Məhlul çıxımı hansı düsturla ifadə olunur?

A) 


B) 
C) 
D) 
E) 
169. Məhsul partiyası dedikdə nə başa düşülür?

A) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir növbə ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul

B) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir müəssisə tərəfindən istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan müəyyən miqdar eynicinsli məhsul

C) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir növbə ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar müxtəlifcinsli məhsul

D) Növü və çeşidi eyni olan, bir briqada tərəfindən bir sutka ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul

E) Növü və çeşidi eyni olan, eyni adda və bağlamada, bir briqada tərəfindən bir sutka ərzində istehsal edilən, bir sənədlə daхil olan istənilən miqdar eynicinsli məhsul


170. Müəssisəyə daхil olmuş məhsul partiyasının miqdarı çox olarsa, bu zaman standartın tələbinə uyğun miqdarda hansı nümunə götürülür?

A) Nöqtəvi nümunə

B) Əsas nümunə

C) Çəki nümunəsi

D) Ortanümunə

E) Ümumi nümunə


171. Kisələrdəki məhsuldan nümunə götürmək üçün istifadə edilən cihaz necə adlanır?

A) Şup


B) Çalov

C) Şit


D) Mil

E) Şip
172. Qida məhsullarının qidalılıq dəyərini və enerji verməsini müəyyən etməк üçün onun tərкibini bilməк lazımdır. 1 qram zülal nə qədər enerji verir?

A) 4,0 ккal

B) 9,0 ккal

C) 3,75 ккal

D) 15,7 ккal

E) 37,7 ккal
173. Balanslaşdırılmış qidalanmada insan orqanizminə lazım olan zülal, yağ və кarbohidratların miqdarı hansı nisbətdə olmalıdır?

A) 1:1:4


B) 1:2:4

C) 1:4:1


D) 4:1:1

E) 1:1:2
174. Qida məhsullarının qidalılıq dəyəri nə ilə хaraкterizə olunur?

A) Kimyəvi tərкibi, enerjivermə qabiliyyəti və enerji verən maddələrin həzmi ilə

B) Enerjivermə qabiliyyəti ilə

C) Enerji verən maddələrin həzmi ilə

D) Kimyəvi tərкibi və enerji verən maddələrin həzmi ilə

E) Kimyəvi tərкibi və enerjivermə qabiliyyəti ilə
175. Buğda dənindən hansı sortda çörəklik unları istehsal edilir?

A) Dənəvər ağ, əla, birinci, ikinci və kəpəkli

B) Birinci və ikinci sort

C) Əla, birinci və ikinci sort

D) Ekstra, əla, birinci və ikinci sort

E) Əla, birinci, ikinci və kəpəkli


176. Çovdar dənindən hansı sortda çörəklik unları istehsal edilir?

A) Ələnmiş, kəpəksiz və kəpəkli

B) Kəpəksiz və kəpəkli

C) Ələnmiş

D) Ələnmiş və kəpəksiz

E) Kəpəkli


177. Əla sort çörəklik buğda ununda külün yolverilən miqdarı (ən çox) nə qədər olmalıdır?

A) 0,55%


B) 1,25%

C) 2,0%


D) 0,75%

E) 0,60%
178. Bugda dəninin qabığında azlıq təşkil edən hansıdır?

A) Zülal

B) Mikroorqanizm

C) Ferment

D) Nişasta

E) Vitamin
179. Kleykovina hansı zülal fraksiyalarından ibarətdir?

A) Qlütenin və qliadin

B) Qlütelin və qliadin

C) Prolamin və qlobulin

D) Qliadin və albumin

E) Qlobulin v ə albumin


180. Birinci sort buğda ununda kleykovinanın miqdarı ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 28 %


B) 25 %

C) 30 %


D) 20 %

E) 35 %
181. Çovdar dənini hansı əlamətə görə təsnif edirlər?

A) Formasına və becərildiyi əraziyə görə

B) Rənginin çalarlığına görə

C) Şüşəvariliyinə görə

D) Rənginin çalarlığına və şüşəvariliyinə görə

E) İriliyinə və dolğunluğuna görə
182. Separasiyanın effektivliyinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

A) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi, triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük, disklərin fırlanma sürəti, xanaların forma və ölçüləri və s.

B) Triyerin yuvacığının səthinə düşən xüsusi yük

C) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi

D) Triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük, disklərin fırlanma sürəti, xanaların ölçüləri.

E) Dən kütləsinin zibillənmə dərəcəsi, triyerin xanalı səthinə düşən xüsusi yük.


183. Unüyüdən zavodlarda texnoloji prosesin sxemlərində dənlərin səthini, xüsusən də dənin şırımını tozdan təmizləmək, eləcə də yüngülcə qopmuş qabıqları təmizləmək üçün hansı maşınlar tətbiq edilir?

A) Şotkalı maşınlar

B) Ələklər

C) Separatorlar

D) Yuma maşınları

E) Pardaqlama maşınları


184.Yarmaların orqanoleptik keyfiyyət göstəriciləri hansılardır?

A) Xarici görünüşü, dadı, iyi, rəngi, çeynədikdə xırçıltının olub-olmaması

B) Xarici görünüşü, dadı, iyi, turşuluğu

C) Dadı, iyi, turşuluğu, çeynədikdə xırçıltının olub-olmaması

D) Rəngi, dadı, iyi, bişmə müddəti, qaynadılma suyunun iyi

E) İyi, dadı, xarici görünüşü, qaynadılma suyunun şəffaflığı


185.Yarmalıq dənlərin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma tətbiq edilir?

A) Dənin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

B) Dənin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənin nəmliyi 14,5%-dən çox olduqda

D) Dənin nəmliyi 19%-dən çox olduqda

E) Dənin nəmliyi 1,7% olduqda


186. Yulaf və qarğıdalı dənlərinin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma aparılır?

A) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən çox olduqda

B) Dənlərin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənlərin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

D) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən az olduqda

E) Dənlərin nəmliyi 1,55% olduqda


187. Yulaf və qarğıdalı dənlərinin nəmliyini təyin edərkən nə vaxt ilkin qurutma aparılmır?

A) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən az olduqda

B) Dənlərin nəmliyi 17%-dən az olduqda

C) Dənlərin nəmliyi 17%-dən çox olduqda

D) Dənlərin nəmliyi 15,5%-dən çox olduqda

E) Dənlərin nəmliyi 1,55% olduqda


188. Qarabaşaq, buğda və qarğıdalıda nüvəni örtən xarici təbəqə necə adlanır?

A) Meyvə pərdəsiB) Toxum pərdəsi

C) Çiçək pərdəsi

D) Meyvə qılafı

E) Aleyron qatı


189. Tərkibində ballast maddələr daha çox olan yarma hansıdır?

A) Yulaf


B) Düyü

C) Arpa


D) Çovdar

E) Qarğıdalı


190. Yarma istehsalı prosesində dənin hidrotermik emalı nəticəsində nə baş verir?

A) Dənin endosperminin möhkəmliyi artır, qılafının möhkəmliyi isə azalır

B) Dənin endosperminin möhkəmliyi azalır, qılafının möhkəmliyi isə artır

C) Dənin yalnız endosperminin möhkəmliyi artır

D) 1000 dənin kütləsi dəyişir

E) Dənin xassələrində heç bir dəyişiklik baş vermir


191. Qabıqsızlaşdırma məhsullarının sortlaşdırılması zamanı alınan üçüncü fraksiya hansıdır?

A) Dənin qabıqları

B) Xırdalanmış nüvələr

C) Qabıqsızlaşmamış dənlər

D) Qabıqsızlaşmış dənlər

E) Un tozu


192. Un partiyasını tərtib etməkdə məqsəd nədir?

A) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq lazımi keyfiyyət göstəricilərinə malik olan un partiyası hazırlamaq

B) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun aerozol halında nəql etdirilməsini yaxşılaşdırmaq

C) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq bircinsli xəmir kütləsinin alınmasını təmin etmək

D) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun borularla nəql etdirilməsini asanlaşdırmaq

E) Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olan un partiyasını keyfiyyət göstəriciləri yüksək olan un partiyası ilə qarışdıraraq unun yetişməsini sürətləndirmək


193. Balatı nədir?

A) Buğda unundan, mayadan və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

B) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 2535%-dən, mayadan və sudan 6872% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

C) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 4555%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

D) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 6070%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

E) Çovdar unundan, mayadan (yaxud mayaların təmiz kulturalarından) və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, az hissəsi özünün təzələnməsinə, çox hissəsi isə xəmirin yoğrulmasına sərf edilən yarımfabrikatdır194. Xəmir nədir?

A) Balatıdan, un və suyun qalan hissəsindən, duz məhlulu, şəkər məhlulu və başqa xammallardan müəyyən nəmlikdə hazırlanan yarımfabrikatdır

B) Resepturada nəzərdə tutulmuş ümumi un və suyun müəyyən hissəsindən, mayadan müəyyən nəmlikdə hazırlanan yarımfabrikatdır

C) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 4555%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır

D) Undan, mayadan və sudan müəyyən nəmlikdə hazırlanan, az hissəsi özünün təzələnməsinə, çox hissəsi isə xəmirin yoğrulmasına sərf edilən yarımfabrikatdır

E) Xəmirin hazırlanmasına sərf edilən ümumi un kütləsinin 6070%-dən, mayadan və sudan 4145% nəmliyində hazırlanan, xəmirin yoğrulması zamanı bütövlükdə istifadə olunan yarımfabrikatdır
195. Hansı fikir doğru deyil?

A) Təzə üyüdülmüş undan hazırlanan çörəyin keyfiyyəti yüksək olur

B) Saxlanma zamanı unun rəngi ağarır

C) Saxlanma zamanı unun turşuluğu dəyişir

D) Saxlanma zamanı unun nəmliyi dəyişir

E) Təzə üyüdülmüş undan hazırlanan çörəyin həcmi kiçik olur

196. Çörək istehsalının birinci mərhələsi hansıdır?

A) Xammalın qəbulu və saxlanması

B) Xəmirin qıcqırdılması

C) Çörəyin soyudulması və saxlanması

D) Xəmirinbölünməsi

E) Xəmirin yoğrulması


197. Çörək istehsalının axırıncı mərhələsi hansıdır?

A) Çörəyin soyudulması və saxlanması

B) Xəmirin yoğrulması

C) Xəmirin qıcqırdılması

D) Xammalın qəbulu və saxlanması

E) Xəmirin bölünməsi


198.Bişirmə prosesində xəmir hazırlığının isinməsinə təsir edən amillər haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

A) Xəmir hazırlığının kütləsi nə qədər az olarsa, o qədər gec bişir

B) Bişirmə kamerasının nəmləndirilməsi xəmir hazırlığının səthinin qızmasını sürətləndirir

C) Xəmirin nəmliyi çox olduqda o tez isinir

D) Bişmə temperaturu nə qədər yüksək olarsa xəmir hazırlığı o qədər tez isinir

E) Xəmir hazırlığının kütləsi nə qədər böyük olarsa, o qədər gec bişir


199. Qablaşdırılmayan çörək, bulka, kökə məmulatlarının satışda saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) 16-dan 36 saata qədər

B) 6-dan 24 saata qədər

C) 8-dən 16 saata qədər

D) 12 saata qədər

E) 24 saata qədər


200. Unun qazyaratma qabiliyyətini təyin etmək üçün nə qədər su götürülür?

A) 60 ml

B) 600 ml

C) 55 ml


D) 85 ml

E) 13 ml
201. Yaş kleykovinanın miqdarını təyin etmək üçün nə qədər su götürülür?

A) 13 ml

B) 70 ml


C) 60 ml

D) 100 ml

E) 50±0,1 ml
202. Buğda ununun zülalları haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?

A) Suudma qabiliyyətinə malik olmurlar

B) Aminturşulardan ibarətdirlər

C) Tərkibinə proteidlər daxildir

D) Tərkibinə proteinlər daxildir

E) Hidrolizə uğrayırlar


203. Un ələyən maşınlar hansıdır?

Yüklə 4,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə