İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantındaYüklə 0,56 Mb.
səhifə6/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Ə-P düsturu nəyi ifadə edir?

 1. malların ticarət müəssisələrindən istehlakçilara keçməsini

 2. istehsaldan istehlakçıya keçməsini

 3. malların istehsal müəssisələrindən ticarət müəssisələrinə keçməsini

 4. istehlak, mübadilə BƏ bölgünü ifadə edir

 5. istehsaldan istehlakçıya keçməsini
 1. Bazarlarm ərazisi hansı hissələrə bölünür

 1. ticarət, xidınət və nəqliyyat istehsal

 2. anbar və nəqliyyat

 3. ticarət və istehlak

 4. ticarət və xidmət

 5. istehsal və ticarət
 1. Ticarət potensialı nədir

 1. əhali tələbatını ödəmək üçün satışa daha yüksək keyfiyyətdə və kəmiyyətdə mal çıxarmaq və onu realizə etinək iqtidarı və imkanların məcmuudur

 2. əsas və dövriyyə fondlarından effektli istifadə edilməsidir

 3. əhaliyə yüksək ticarət xidməti göstərmək vasitəsidir

 4. alıcılara mədəni xidmət göstərilməsi şəraitidir

 5. mal fondlarınm artırılması imkanıdır 1. Ticarətin potensialı hansı iqtisadi göstəricinin tərKİb hissəsidir?

 1. iqtisadi potensialın

 2. dövriyyə fondlarının

 3. osas fondların

 4. mal ehtiyatlarının

 5. mal dövriyyəsinin
 1. Ticarət marketinqinin strukturu (quruluşu) hansı əsas tərkib hissələrindən ibarətdir

 1. mal. məhsul; qiyımət; yerləşdirmə; yeridilmə; insanlar

 2. əmtəə nişanı; qiymət; yerləşdirmə; yeridilmə; alıcılar

 3. mal- məhsul; qiymət; istehlak dəyərliliyi; yeridilmə; insanlar

 4. Konkret istehlak malları; Qiymət; Yerləşdirmə; Insanlar

 5. ümumiləşdirilmiş məhsul; ticarət markası; yerləşdirmə; yeridilmə; insanlar
 1. Mal, məhsul; qiymət; yerləşdirmə; yeridilmə; insanlar əsas tərkib hissələridir

 1. ticarət marketinqi stiukturunun

 2. müəssisə strukturunun

 3. bazar stiukturunun

 4. reklamın

 5. bazar infrastrukturunun
 1. Mülkiyyət formalarma görə müəssisələr necə qruplaşdırılır

 1. dövlət, bələdiyyə, xüsusi, ictimai təşkilatlara aid olan müəssisələr

 2. kənd, şəhər istehlak cəmiyyətləri ittifaqının müəssisələri

 3. istehlak kooperasiyası, istehlak cəmiyyətlərinin müəssisələri

 4. mağaza, firma, şirkət

 5. istehsal, maliyyə, nəqliyyat təşkilatlarının müəssisələri
 1. Ticarət subyekti nədir

 1. müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçərək ticarət fəaliyyəti ilə ıməşğul olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkardır

 2. sonradan satış məqsədilə malların alqı-satqısını həyata keçirən və xidmətlər göstərən ticarət müəssisəsidir

 3. təsərrüfat və hüquqi müstəqilliyə malik olan, malların alqı-satqı yolu ilə istehsalçıdan istehlakçıya yönəldirilməsini həyata keçirən və öz şəxsi maraqlarını realizə edən tədavül sahəsinin əsas elementidir

 4. sahibkarlar birliyidir.

 5. əhali tələbatınm ödənilməsi ücün fəaliyyət göstərən təsərrüfat elementidir 1. Yeni ticarət formalarının inkişafına nələri aid etmək olar?

 1. kataloqlar üzrə ticarət, televiziya vasitəsilə ticarət, elektiron ticarət

 2. ticarət markəzləri, ticarət evləri, ticarət zalları

 3. univermaqlar , universamlar, qastranomlar

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. supermarketlər, mini marketlər , hipermarketlər 1. Idarəetmənin məqsədləri hansılardır

 1. strateji, taktiki, operativ

 2. strateji, taktiki, texnoloji

 3. strateji, texniki, texnoloji

 4. operativ, texniki, texnoloji

 5. texniki, cari, operativ 1. Firma nədir?

 1. əmtəə və xidmətlərin hazırlanması və reallaşdırılması yolu ilə şəxsi maraqları həyata keçirən təsərrüfat vahididir

 2. istehlakçıların tələbini ödəyən müəssisədir

 3. malları istehsal edən və satan müəssisədir

 4. mal satışını həyata keçirən təsərrüfat vahidləri

 5. istehlakçıların tələbini ödəyən və onların maraqlarını təmin edən hüquqi şəxslərdir
 1. Inhisarlar hansı formalarda fəaliyyət göstərir

 1. kartel, sindikat, trest, konsern, konsorsum və s.

 2. firma, müəssisə, trest, bayramlar

 3. müəssisə, fırma, təşkilat, birliklər və s.

 4. istehsal və satış müəssisələri, banklar və s.

 5. konsorsum, şirkət, istehsal müəssisələri
 1. Ticarət firmaları nədir

 1. öz ölkəsinin istehsalçıları və topdansatış tacirlərindən malı alıb xaricdə və xaricdən mal alıb yerli topdansatış

 2. və pərakəndə satış tacirlərinə, sənaye istehsalçılarına satan fırmalardır

 3. öz adından və öz hesabına əmtəələrin alqı-satqısı əməliyyatlarını həyata keçirən fırmalardır

 4. geniş çeşiddə, əsasən istehlak mallarının satış ilə ınəşğul olan və bir neçə sahəsinin məhsulunu xaricə ixrac edən firmalardır

 5. hər hansı bir əıntəə və ya çeşid üzrə oxşar əmtəələrin xaricdə satışı ilə məşğul olan fırmalardır

 6. öz hesabına daxili bazarda əmtəələri alıb sonra öz adından xaricdə satan ticarət müəssisələridi
 1. Əmtəə və xidmətlərin hazırlanması və reallaşdırılması yolu ilə şəxsi maraqlarını həyata keçirən təsərrüfat vahidi necə adlanır?

 1. firma

 2. səhmdar cəmiyyət

 3. bütün cavablar doğrudur

 4. müəssisə

 5. bütün cavablar yanlışdır
 1. Sahibkarların sayına görə müəssisələrin hansı növlərini tanıyırsınız

 1. fərdi və kollektiv

 2. idarə, təşkilat, müəssisə

 3. fiziki və hüquqi şəxslər

 4. müəssisə, təşkilat

 5. idarə
 1. "Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı" kursunun predmeti nədir

 1. tədavül dairəsində iqtisadi münasibətlərin və onların inkişafı qanunauyğunıluqlarının öyrənilməsi

 2. təkrar istehsal prosesindən ibarətdir

 3. mal tədavülünü həyata keçirməkdən

 4. alıcı-satıcı arasındaki münasibətləri öyrənmək

 5. mal satışına təsir edən amillərdən
 1. "Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı" kursunun öyrənilməsinin metodoloji əsası nədir

 1. dialektik metod və iqtisadi nəzəriyyədir

 2. iqtisadi idarəetmə metodlarıdır

 3. bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsidir

 4. marksist nəzəriyyəsidir

 5. azad bazar nəzəriyyəsidir
 1. "Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı" Kursunun öyrənilməsi metodunun ümumi cəhəti nədir

 1. dialektik müddəaların əsas götürülməsidir

 2. iqtisadi münasibətlərin məcmuudur

 3. istehsala qarşı münasibətlər sistemidir

 4. qarşılıqlı əlaqələr məcmuudur

 5. tədavül dairəsinə olan münasibətlərdir
 1. Fermer-Kəndli bazarı hansı bazardır ?

 1. qeyri-mütəşəkkil

 2. mütəşəkkil

 3. azad

 4. örtülü

 5. qapalı
 1. Fermer-Kəndli ticarəti hansı bazarları əhatə edir?

 1. kənd və şəhər bazarlarını

 2. fermerlər arasındakı alqı-satqı əməliyyatlarını

 3. ərzaq və qeyri-ərzaq malları bazarını

 4. Kəndlərarası bazarı

 5. Kənddaxili və Kənddənkənar bazar
 1. Kənddənkənar fermer-kəndli ticarətinin hansı növləri vardır?

 1. fermer-kəndli ticarəti, kənd təsərrüfatı məhsullarının komisyon ticarəti

 2. kənddənkənar digər istehsalçılara mal satışı

 3. kənddən kənar digər istehlakçılara mal satışı

 4. şəhərdən kənara mal satışı

 5. xarici ölkələrin mal satışı
 1. Xalis milli məhsuldan bütün dolayı vergiləri cıxdıqdan sonra yerdə qalan hissəsi necə adlanır?

 1. milli gəlir

 2. ümumdaxili məhsul

 3. mənfəət

 4. mal dövriyyəsi

 5. məcmu məhsul
 1. Ticarət potensialı deyərkən nə başa düşülür?

 1. tələbatının dəyişilməsinə uygun surətdə satışa mal çıxarmaq və onu yüksək səviyyədə realizə etmək iqtidarı və imkanlarının məcmuu

 2. əsas və dövriyyə fondlarından effektli istifadə edilməsidir

 3. müəyyən tarixi dövrdə bütövlükdə ticarət aparılan , ayrılıqda firma və müəssisə kollektivinin birgə əməyi

 4. alıcılara mədəni xidmət göstərilməsi şəraitidir

 5. müəyyən dövr- zaman kəsiyində bazara çıxarılan mal çeşidlərinin məcmuu
 1. 60-cı illərdə ABŞ-da yaradılmış olan və bir-biri ilə əlaqəsi olmayan müəssisələrin iri kampaniyalar tərəfindən udulması yolu ilə yaradılması necə adlanır?

 1. konqlomeratlar

 2. sindikatlar

 3. inhisarlar

 4. oliqarxlar

 5. monopolistlər
 1. Səhmdar cəmiyyətinin bir səhiminin sahibi onun

 1. şərikidir

 2. rəhbəridir

 3. kreditorudur

 4. mülkiyyətçisidir

 5. disbiritorudur
 1. Konkret bir müəssisənin səhmlərinin sahibi onun...

 1. mülkiyyətçisidir

 2. şərikidir

 3. kreditorudur

 4. rəhbəridir

 5. disbiritorudur
 1. Müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçərək ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar necə adlanır?

 1. ticarət subyekti

 2. kommersant

 3. ticarət obyekti

 4. konqlemerant

 5. biznesmen
 1. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın təşkilati-iqtisadi formalarına aid deyil?

 1. maliyyə-istehsal qrupları

 2. kartel

 3. assosiasiya

 4. sindikat

 5. konsorsium
 1. Assosiasiya nədir?

 1. müəyyən məqsədə çatmaq üçün iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərin birliyi, ittifaqıdır

 2. iqtisadi təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır

 3. konkret və həm də miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaşdırmaq üçün müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir

 4. istehsal rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata keçirmək məqsədi ilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə əsasında birləşməsidi

 5. məqsədi iştirakçılar (tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahəsindəki rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir
 1. Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına daxildir

 1. məhdud məsuliyyətli müəssisə və səhmdar cəmiyyət

 2. istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri

 3. kiçik, orta və iri müəssislər

 4. dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə

 5. özəl müəssisə və müştərək müəssisə
 1. Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalmm:

 1. 75 faizindən az ola bilməz

 2. 100 faizini təşkil etməlidir

 3. 25 faizindən çox ola bilməz

 4. hədd yoxdur

 5. 50 faizindən çox ola bilməz
 1. İmtyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalnın:

 1. 25 faizindən çox ola bilməz

 2. 50 faizindən çox olmalıdır

 3. 100 faizini təşkil etməlidir

 4. hədd yoxdur

 5. 75 faizindən az ola bilməz
 1. Nizamnamə kapitalnın (fondunun) həcmi:

 1. müəssisə yaradılarkən müəyyən edilir

 2. vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir

 3. müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir

 4. dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir

 5. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
 1. Müəssisənin hüquqi şəxs kimi xüsusiyyətlərinə aid deyil

 1. müəssisənin bağladığı əqdlərə görə yaranan öhdəlik onun rəhbərinin şəxsi öhdəliklərinə çevrilir

 2. müəssisə, iştirakçılarının mülkiyyətindən fərqli olan, xüsusiləşmiş mükiyyətə malik olur;

 3. müəssisə, müstəqil iradəyə malik olur;

 4. müəssisə, iştirakçılarının tərkibindən asılı olmayaraq, prinsipcə, müddətsiz mövcud olur

 5. müəssisə öz öhdəliklərinə görə müstəqil məsuliyyət daşıyır.
 1. Aşağıdakılardan hansı firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu amillərə aiddir?

 1. psixoloji amillər

 2. təbii demoqrafik amillər

 3. hüquqi amillər

 4. texnoloji amillər

 5. sosial-mədəni amillər
 1. Sahibkarlar Birliyi firmadan ne ilə fərqlənir?

 1. Sahibkarlar Birliyi tərkibinə daxil olan sahibkarların maraqlarını qoruyur

 2. Sahibkarlar Birliyi hüquqi şəxsdir, firmalar isə yox

 3. Sahibkarlar Birliyi firmalardan çox mənfəət əldə edir.

 4. Heç bir fərqi yoxdur

 5. Sahibkarlar Birliyi bazarı blok etmək üçün yaradılır
 1. Mülkiyyət xarakterinə görə firmalar bölünür:

 1. xüsusi, kooperativ, dövlət

 2. xüsüsi kooperativ SC

 3. xüsusi, kooperativ , MMC

 4. xüsusi, kooperativ, dövlət, müştərək

 5. xüsusi kooperativ , ticarət
 1. Hansı inhisarçı birliklər istehsal sahəsində müstəqilliyə malik olurlar ?

  1. sindikatlar

  2. trestlər

  3. kartellər

  4. pullar.

  5. konsernlər
 1. Firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu iqtisadi amilə nələr daxildir?

 1. bazarların inkişaf səviyyəsi, ölkənin maliyyə, pul-kredit və vergi siyasəti, rəqabətin dərəcəsi, gəlirlərin bölgüsünün xarakteri və s.

 2. firmanın yerləediyi regionun iqlim şəraiti, əınək qabiliyyətli əhalinin sayı, onların cins-yaş tərkibi və s. ölkə sənayesinin, elın və texnikasınm inkişaf səviyyəsi, tətbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun mükəmməllik dərəcəsi

 3. ölkədaxili siyasi sabitlik , dövlətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri

 4. ticarət müəssisəsinin fəaliiyəti xarakterizə olmıur

 5. təsərüfat hüququnun inkişaf səviyyəsi, dövlətin sahibkarlığa münasibəti, sahibkarlığın müdafiəsi üçün qanunvericilik aktlarının mövcudluğu və s.
 1. Təsərrüfat və hüquqi müstəqilliyə malik olan, malların alqı-satqı yolu ilə istehsalçıdan istehlakçıya yönəldilməsini həyata keçirən və bazarda təmsil olunan insanların tələbatlarının təmin edilməsi vasitəsilə öz şəxsi maraqlarını realizə edən tədavül sahəsinin əsas elementi...

 1. ticarət müəssisəsi

 2. bazar elementi

 3. ticarət subyekti

 4. istehsal müəssisəsi

 5. sahibkarlıq strukturu
 1. Bazarda baş verən proseslərin ən sadə və ən mühümü hansılardır?

 1. əmtəələrin alqı-satqı əməliyyatları

 2. malların daşınması əməliyyatları

 3. xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar

 4. fiziki və hüquqi şəxslərlə hesablaşmalar

 5. əmtəələr və xidmətlər üzrə hesablaşmalar
 1. Asudə vaxt nə cür hesablanır?

 1. Asudə vaxt =Sutkalıq vaxt-(İş vaxtı+İstehlak vaxtı)

 2. Asudə vaxt =Sutkalıq vaxt-(İş vaxtı-İstehlak vaxtı)

 3. Asudə vaxt =Sutkalıq vaxt+(İş vaxtı-İstehlak vaxtı)

 4. Asudə vaxt =Sutkalıq vaxt+İş vaxtı+İstehlak vaxtı

 5. Asudə vaxt =Sutkalıq vaxt-İş vaxtı+İstehlak vaxtı
 1. Kütləvi iaşə müəssisəsinin ümumi dövriyyəsinə nələr daxildir?

  1. Kulinar məmulatları satışı və pəraKəndə satış ınal dövriyyəsinin mücınuu

  2. satııı alınan və özünün istehsal etdiyi mallar satışınm məcınuu

  3. pəraKəndə və topdansatış ınal dövriyyəsi

  4. topdansatış ınal dövriyyəsi və nahar məhsulları üzrə dövriyyənin məcınuu

  5. Kulinariya məhsulları və satın alınan malların dəyər ifadəsilə həcmi
 1. Beynəlxalq statistikada idxal ixrac əməliyyatlarmm uçotu zamanı məhsullarm qiyməti nəyə əsasən uçota almır:

 1. alqı-satqı kontraktlarında göstərilən qiymətə əsasən

 2. ticarət vasitəçilərinə verilən mükafata əsasən

 3. dünya qiymətlərinə əsasən

 4. ticarət vasitəçilərinə verilən mükafatı toplamaqla

 5. alqı-satqı kontraktlarının qiymətinə əsasən
 1. Vasitəçinin öz adından və öz hesabma aldığı malı alıcıya öz admdan və öz hesabına satırsa, belə sövdələşmə necə adlanır?

 1. distribütor

 2. komission

 3. sado vasitəçilik

 4. agent

 5. konsiqnasiya
 1. Aşağıdakılar alqı-satqı müqaviləsinin vacib şərtidir:

 1. Mal üzərində mülkiyyət hüquqmıun satıcıdan alıcıya keçməsi

 2. Malın qiymətinin müəyyən edilməsi

 3. Müqavilədə İNKOTERMS şərtlərinin olınası

 4. Malın daşınması və təhvil verilməsi üsullarınm müəyyən edilməsi

 5. Ödəniş metodlarının müəyyən edilməsi
 1. Satılan malm adı, xarakteristikası və çeşidi aşağıdakılarda göstərilir:

 1. Alqı-satqı müqaviləsinin obyekti barədə müddəalarda

 2. Alqı-satqı müqaviləsi üzrə təlimatlarda

 3. Alqı-satqı müqaviləsinin əsas (baza) şərtlərində

 4. Alqı-satqı müqaviləsinin preambulasmda

 5. Nəqliyyat qaiməsində
 1. Beynəlxalq alqı-satqı əqdlərində əsas ödəniş üsulları bunlardır:

  1. Nəqd, avans və kredit yolu ilə ödəniş

  2. Nəqd və avans ödənişi

  3. Nəqd və kredit yolu ilə ödəniş

  4. Noqd. qarışıq ödəniş, avans ödənişi və kredit yolu ilə ödəniş

  5. Nəqd, qarışıq ödəniş və avans ödənişi
 1. İxracm "konullu" məhdudiyyətlərinə aiddir:

 1. lisenziyalaşdınna

 2. ixracın subsidiyalaşdınlması

 3. ixrac kvotası

 4. kvotalaşdınna

 5. idxala birtərəfli məhdudiyyət
 1. Ticarət siyasətinin gizli metodlarına aiddir:

 1. vergi və rusumlar, texniki maneələr, dovlət tədarukləri, daxili komponentlərin tətbiqi

 2. subsidiyalaşdırma və kreditləşdirmə

 3. idxalatın "konullu" məhdudiyyəti

 4. ixracat ucun munasib tarif

 5. idxal rusumu və kvotası
 1. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin maliyyə metodlarma aiddir:

 1. subsidiyalar, kreditləşdinnə, dempinq

 2. vergi və rusumlar, texniki maneələr

 3. dovlət tədarukləri

 4. kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, "konullu" məhdudiyyətlər

 5. gömruk kvotası və gömruk rusumları
 1. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-iqtisadi metodlarma aiddir:

 1. kvotalaşdınna, lisenziyalaşdınna, "konullu" məhdudiyyətlər

 2. muqavilə və razılaşmalar

 3. subsidiyalar, kreditləşdinnə, dempinq

 4. vergi və rusumlar

 5. dovlət tədarukləri
 1. Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodlarma aiddir?

 1. kvotalaşdınna

 2. ixracat rusumlar

 3. əlavə dəyər vergisi

 4. aksiz vergiləri

 5. vergi və rüsumlar 1. İxracatm stimullaşdırılmasmm əsas vasitəsi aşağıdakıdır:

 1. ixracatın dovlət tərəfindən kreditləşdirilməsi

 2. ixracatın lisenziyalaşdırılması

 3. ixracatın birbaşa subsiyalaşdırılması

 4. ixracatcıların məlumatlandırılması və konsultasiya edilməsi

 5. ixracatın və ixracat kreditlərinin dovlət sığortası
 1. Aşağıdakılardan hansı gomruk rusumunun funksiyalarıdır?

   1. fiksal, proteksionist, balanslaşdırıcı

   2. tənzimləyici, fıksal, sıgorta

   3. sığorta, rasionallaşdırma, qoru
 1. Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tənzimləmə metoduna aid deyildir?

   1. mallara baxış

   2. lisenziyalaşdınna

   3. istehlakcüarın diqqətinə catdırılmaq ucun zəruri olan tələblər

   4. anti-dempinq rusumlarının tətbiqi

   5. zəmanət nəzarəti
 1. Tələbat anlammı izah et

   1. Orqanizmin, şəxsin, kollektivin və bütövlükdə cəmiyyətin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan hər hansı bir şeyə ehtiyacdır

   2. hər hansı tarixi dövrü-zaman ücün konkret iqtisadi mahiyyətinə görə dialektik və tarixi anlam daşıyan kateqoriyadır

   3. əhalinin alıcılıq qabiliyyətini və həyat səviyyəsini əks etdirən göstəricidir

   4. istehlak məfhumudur

   5. tələbin ödənilməsi səviyyəsidir

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə