İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Orqanizmin, şəxsin, kollektivin və bütövlükdə cəmiyyətin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan müxtəlif şeylərə ehtiyaclarm məcmuusu nə cür adlanır?Yüklə 0,56 Mb.
səhifə7/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Orqanizmin, şəxsin, kollektivin və bütövlükdə cəmiyyətin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan müxtəlif şeylərə ehtiyaclarm məcmuusu nə cür adlanır?
 1. Tələbatı formalaşdırılan vasitələrə nələr daxildir

   1. iqtisadi, sosial-psixoloji, təşıdlati

   2. qiymət, ınal təıdifı, tələb

   3. demoqrafİK, qiyınət, ınaya dəyəri

   4. xərclər, gəlir və mənfəət

   5. istehsal, nəqliyyat, əməK haqqı
 1. Tələbatı formalaşdıran vasitələrdən deyildir....

   1. demoqrafik

   2. social

   3. iqtisadi

   4. təşkilati

   5. psixoloji
 1. Tələbat kəmiyyətinə görə necə təsnifləşdirilir?

  1. mütləq, həqiqi, tədiyyə qabiliyyətli

  2. şəxsiyyətin, cəmiyyətin, koilektivin

  3. şəxsi tələbat, cəmiyyətin tələbatı, cismani tələbat

  4. həqiqi, səmərəli düşünülmüş

  5. nisbi, ınütləq, dəyər


 1. Tələbin ödənilmə dərəcəsinə görə hansı təsnifat doğrudur

   1. realizə olıuımuş və təxirə salınınış

   2. həqiqi və tədiyyə qabiliyyətli tələb

   3. həqiqi və ödənilməmiş tələb

   4. həqiqi və epizodik tələb

   5. maddi və mənəvi tələb
 1. Elastik tələb nədir?

   1. qiymətdən asılı olaraq dəyişən tələb

   2. qiymətdən asılı olmayaraq öz dəyərini dəyişməyən tələb

   3. qiymətdən asılı olaraq dəyişməyən tələb

   4. istehlakin həcmindən asılı olaraq artıb-azalan tələb

   5. təklifdən asılı olaraq az dəyişən tələb
 1. Tələb və təklif mal istehsalmm nəyidir

   1. iqtisadi kateqoriyasıdır

   2. bir-birini şərtləndirən amillərdir

   3. qarşılıqlı əlaqəsidir

   4. bazarın əsas göstəricisidir

   5. bazarın elementləridir
 1. Tələbin tədqiqi dövründən asılı olaraq hansı proqnozlar vardır

 1. qısa, orta və uzunınüddətli

 2. orta, orta və çox orta

 3. qısa, daha qısa və az qısa

 4. orta müddətli, uzunmüddətli

 5. az qısa, orta qısa, çox qısa
 1. Uzımmüddətli proqnozlar hansı müddətə tərtib olunur

   1. 5 ildən yuxarı

   2. 2ildən yuxarı

   3. 1 ildən yuxarı

   4. 9 ildənyuxarı

   5. 10 ildən yuxarı


 1. İstehsal istehlaki nədir

   1. istehsalın tələbatını ödəmək üçün istehsal vasitələri istehsalıdır

   2. tələbatın artırılması yoludur

   3. tələbatın ödənilməsi imkanıdır

   4. xammalın istifadə olumnasıdır

   5. istehsalın artırılması imkanıdır
 1. Qeyri istehsal istehlaki nədir

   1. istehsal prosesindən kənarda baş verən istehlakdır

   2. yanacaq istehlakıdır

   3. xammal istehlakıdır

   4. istehsal vasitələrinin istehlakıdır

   5. ərzaq və qeyri-ərzaq malları istehlakıdır
 1. Qeyri ərzaq istehsal istehlakına nələr daxildir

   1. əhalinin istehlakı

   2. qeyri-ərzaq malları istehlakı

   3. ərzaq malları istehlakı

   4. yanacaq istehlakı

   5. xammal istehlakı
 1. Tələb hansı halda elastik olur

   1. qiymətlərin cüzi azalması ilə tələb nəzərə çarpacaq dərəcədə artır

   2. bütün cavablar doğrudur

   3. tələb qiymətdən asılı olmadan dəyişir

   4. qiymətlərin nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması ilə tələb cüzi dərəcədə artır

   5. qiymət dəyişməsi tələbə təsir etmir
 1. Alıcınm ilk sorğusunda onun istədiyi çeşiddə malm ona çatdırılmasmı nəzərdə tutan və başqa çeşiddən ona oxşar malla əvəz edilməsi nəzərdə tutulmayan alıcı tələbi necə adlanır ?

   1. möhkəm və ya formalaşmış tələb

   2. inıpulsiv və ya fonnalaşmaqda olan tələb

   3. alternativ və ya fonnalaşmamış tələb

   4. realizə edilmiş tələb

   5. ödənihnəmiş tələb
 1. Tələbat ödənilmə dərəcəsinə görə necə təsnifləşdirilir

   1. ödənilən, qismən ödənilməyən və taın ödənilməyən

   2. ərzaq malları, qeyri-ərzaq malları, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ödənilən

   3. ödənilməyən, hərtərəfli ödənilən

   4. istehsal vasitələrinə, istehlak mallarına olan tələb

   5. qismən və tam ödənilən
 1. Obyektinə görə tələbat necə təsnifləşdirilir?

   1. maddi nemətlərə, mənəvi sərvətlərə və xidmətlərə olan tələbat

   2. Kənd, şəhər, qəsəbə əhalisinin tələbatı

   3. rayon, şəhər əhalisi tələbatı

   4. havaya, yeməyə, suya olan tələbat

   5. uşaq, gənc, yaşlı əhalinin tələbatı
 1. Tələbin həcm və quruluşunun gələcək inkişafı haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış tövsiyyələr sistemi nə cür adlanır?

   1. tələbin proqnozlaşdırılınası

   2. tələbin artırılması üsulu

   3. tələbin planlaşdırılması

   4. tələbin dəyişilməsi

   5. alıcılıq qabiliyyətinin artması
 1. Bütün alıcılarm əmtəələrə yaxud xidmətlərə tələb əyrisi nəyi ifadə edir?

   1. tələbin ümumi həcmini

   2. nıəcmu təıdifin tələbə nisbətini

   3. tələbin pulla ifadəsini

   4. mal satışının alıcılıq qabiliyyətinə nisbətini

   5. məcmu tələbatın pulla ifadəsini
 1. Tələbin proqnozlaşdırılmasmda hansı metodlardan istifadə olunur?

   1. ekstropolyasiya, trend, faktorlu təhlil

   2. müqayisə, statistİk

   3. balans, riyazi, statistİk metodlar

   4. maddi, dəyər və iş

   5. statistİk, qruplaşdırma metodu
 1. Istehlakin hansı forması vardır?

   1. istehsal və qeyri-istehsal istehlakı

   2. xammal və yarımfabrİkatlar istehlakı

   3. ərzaq və qeyri-ərzaq malları istehlakı

   4. xammal və istehsal istehlakı

   5. xammal və yanacaq istehlakı
 1. Əgər elastiklik əmsalı 1 -ə bərabərdirsə və əmtəənin qiyməti 10% artıbsa tələbin həcmi necə dəyişəcək?

   1. 10% azalacaq

   2. 1% azalacaq

   3. 10% artacaq

   4. dəyişilməyəcək

   5. l% artacaq
 1. Tələbat

   1. bütün cavablar doğrudur

   2. ictimai xarakter daşıyır

   3. iqtisadi kateqoriyadır

   4. insan fəaliyyəti ilə əlaqədardır

   5. ictehlak qabiliyyətlidir
 1. Tələbatı formalaşdıran vasitələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.

   1. iqtisadi, sosial-psixoloji.təşkilati

   2. istehsal, istehlak, malların qiyməti

   3. ictimai sosioloji, fizioloji

   4. təbliğat, təşviqat, təşkilat

   5. demoqrafik, reklam , təbliğat
 1. Əhali tələbinin formalaşmasma təsir edən iqtisadi amillərə nələr aiddir?

   1. bütün cavablar dogrudur

   2. malların istehsalının həcm və quruluşu ,

   3. əhalinin pul gəlirləri,

   4. xidınət sferasının inkişaf səviyyəsi

   5. qiymətlərin səviyyəsi və əhalinin yaşayış şəraiti
 1. Əhali tələbinin formalaşmasma təsir göstərən iqtisadi amillərə aid deyildir

   1. mağazaların ixtisaslaşdırıhnası və yerləşdirilməsi

   2. xidmət sferasının inkişaf səviyyəsi

   3. qiymətlərin səviyyəsi və əhalinin yaşayış şəraiti

   4. malların istehsalının həcm və quruluşu,

   5. əhalinin pul gəlirləri,
 1. Əhali tələbinin formalaşmasma təsir edən ictimai amillərə nələr aiddir?

   1. əhalinin sayı, peşə, cins və yaş tərkibi,

   2. əınək şəraiti və əməyin xarakteri

   3. əhalinin təhsil səviyyəsi mədəni, mənəvi və fıziki inkişaf səviyyəsi

   4. ayrı-ayrı mallara modanın vəziyyəti və s.

   5. pul gəlirləri, malların istehsalın həcmi və quruluşu ,qiymətlərin
 1. Əhali tələbinin formalaşmasma təsir edən tarixi və milli amillərə nələr aiddir

   1. əhalinin müxtəlif qruplarının adət və ənənələri, üınumi və milli bayramlar, onların xarakteri

   2. əhalinin təhsil səviyyəsi mədəni, mənəvi və fıziki inkişaf səviyyəsi ayrı-ayrı mallara modanın vəziyyəti və s.

   3. pul gəlirləri, malların istehsalın həcmi və quruluşu ,qiymətlərin səviyyəsi,əhalinin yaşayış şəraiti,xidmət sferasının inkişaf səviyyəsi və uzun ınüddət işlədilən mallara əhalinin tələbatı

   4. bütün cavablar düzdür

   5. mağazaların ixtisaslaşdırıhnası və yerləşdirilməsi, mağazaların tipləşdirilməsi və əhalinin sayı, peşə, cins və yaş tərkibi, əınək şəraiti və əməyin xarakteri
 1. Əhali tələbinin formalaşmasma təsir edən ideoloyi amillərə nələr aiddir?

   1. əhalinin təhsil səviyyəsi mədəni, mənəvi və fıziki inkişaf səviyyəsi ayrı-ayrı mallara modanın vəziyyəti və s.

   2. pul gəlirləri, malların istehsalın həcmi və quruluşu ,qiymətlərin səviyyəsi, əhalinin yaşayış şəraiti xidmət sferasının inkişaf səviyyəsi və uzun ınüddət işlədilən mallara əhalinin tələbatı

   3. əhalinin sayı, peşə, cins və yaş tərkibi, əınək şəraiti və əməyin xarakteri

   4. mağazaların ixtisaslaşdırıhnası və yerləşdirilməsi, mağazaların tipləşdirilməsi və

   5. əhalinin müxtəlif qruplarının adət və ənənələri, üınumi və milli bayramlar, onların xarakteri
 1. Tədiyyə qabiliyyətli tələb əsasən hansı amillərin təsiri altında formalaşır?

   1. qiymət amillərinin

   2. demoqrafik amillərin

   3. sosial amillərin

   4. təklifə təsir göstərən amillərin

   5. psixoloji amillərin
 1. Ticarətdə alıcılıq tələbinin növləri hansılardır?

   1. sabit, alternativ, impulsiv

   2. nıaddi, mənəvi, zehni

   3. fizioloji, bioloji, fiziki

   4. zehni, fiziki və mədəni

   5. nıütləq, nisbi, mücərrəd
 1. Ərzaq malları üzrə istehlakm proqnozlaşdırılmasmda hansı metoddan daha çox istifadə olunur?

   1. normativ

   2. dinamik sıraların ekstpolyasiyası

   3. iqtisadi-riyazi

   4. riyazi-statistik

   5. ekspert qiymtləndirmə
 1. Birja sözü nədir?

   1. pul kisəsi

   2. ticarəti malla təmin edən

   3. bazarı tənzimləyən

   4. tələbi öyrənən

   5. mal satan 1. Birjanın əsas vəzifəsinə nələr daxildir

   1. əmtəə, kapital, valyuta və iş qüvvəsi bazarının işini qaydaya salmaq, onların normal fəaliyyətini təşıdl etmək

   2. müəssisələri texnikivasitələrlə təchiz etmək

   3. müəssisələri ınalla təmin etmək

   4. müəssisələrin normal işini təmin etməKdir

   5. istehlakciların tələbini öyrənmək, müəssisəni mal ilə təchiz etmək
 1. Birjanın hansı növləri vardır?

   1. əmtəə, fond, valyuta, ƏMƏK

   2. mal- dövriyyə, onun quruluşu

   3. müəssisə, fırma, təşkilat

   4. alıcılar, müəssisələr, fırmalar

   5. mal- dövriyyə, onun quruluşu
 1. Əmtəə birjasında hansı əməliyyatlar həyata keçirilir

 1. əmtəələr nümunələr üzrə alınıb-satılır, onlara tələb və təklif bütöv bir ölkələr qrupu, dünya bazarı miqyasında cəmləşir

 2. malların topdansatış ticarət vasitəsilə satışı

 3. xammal və hazır məhsulun açıq satışı

 4. xammal və hazır məhsulun satışı

 5. malların nəğdi satışı
 1. Fond birjası hansı vəzifəni yerinə yetirir

   1. qiymətli kağızların bazar qiymətlərini müəyyən etmək

   2. qiymətli kagızların əlverişli qiymətlərlə satışını təşkil etmək

   3. istehlakçıların tələbini ödəmək

   4. bazar iştirakçılarını məlumatlandırmaq

   5. mənfəət əldə etmək
 1. Firmanm əsas məqsədinə aiddir:

   1. sahibkarların maraqlarını qorumaq

   2. biznesmenlərin maraqlarını müdafiə etmək

   3. mənfəət əldə etmək

   4. sahibkarlara köınək etmək

   5. məhsulun istehlakını həyata keçirmək
 1. Xarici ticarət hansı dövrdə meydana gəlmişdir?

   1. quldarlıq dövründə

   2. Feodalizm dövründə

   3. E.ə. I minillikdə

   4. E.ə. IV minilliyin axırlarında

   5. E.ə. II minillikdə
 1. Proteksionizm nədir

   1. Vətən iqtisadiyyatını xarici təsirlərdən, rəqabətdən qorumaq siyasətidir

   2. Ədalətsiz bazar qüvvələrinin təsirini zəiflətinə siyasətidir

   3. Sərbəst ticarət siyasətindən fərqli bir siyasətdir

   4. Milli iqtisadiyyatı xarici investorlardan qorumaq üçün aparılan təbliğatdır

   5. Himayəçilik iqtisadi inkişafın müəyyən bir səviyyəsində meydana gəlir
 1. Ölkənin xarici ticarət fəaliyyətinin əsasmı nə təşkil edir?

   1. Idxal-ixrac əməliyyatları

   2. Idxal-ixrac, saldo əməliyyatları

   3. Alqı-satqı kommersiya əməliyyatları

   4. Kvotalar, embarqo və digər tarif məhdudiyyətləri

   5. Faktorinq, lizinq,françayzinq əməliyyatları
 1. Qəti üstünlük nəzəriyyəsinin əsasmı KIM qoyub

   1. ASmit

   2. E. XeKşer

   3. F.Kotler

   4. D. RİKardo

   5. K. Mancs
 1. Transmilli korporasiya nədir?

   1. xarici ölkələrdə aktiv vəsaiti olan milli inhisarlar

   2. istehsalda, əmtəənin satışında aparıcı vəziyyətinə görə dünya bazarında fəaliyyət göstərən beynəlxalq reıdaın kompaniyasıdır

   3. həm ixrac, həm müştərək müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərən beynəlxalq filialdır

   4. istehsalda, əmtəənin satışında aparıcı vəziyyətinə görə dünya bazarında fəaliyyət göstərən ştab kvartiradır

   5. həm ixrac, həm müştərək müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərən ixrac idarəsidir
 1. Kvota nədir

   1. müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin makksimal həcmidir

   2. qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına

   3. müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan sövdələşmədir

   4. xarici malların Gömrük Məcəlləsinə və gömrük işi üzrə qanmıvericilik aktlarına uyğun olaraq idxal gömrük rüsumları alınmadan AR-nın gömrük ərazisindən ixrac olunmasından ibarət gömrük rejimidir

   5. malların AR-nın gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarıhnaq haqqında öhdəliyin götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük rejimidir
 1. Xaricdən mal alınması üzrə agent firması hansı firmalardır?

   1. alıcıya istehsalçı-ixracatçının adından verdiyi kreditlərə görə riski öz üzərinə götürən və alıcıdan onun ödəmə qabiliyyətinə ınalik olınası barədə sübut tələb etməyən firmalardır

   2. müqavilənin şərtindən asılı olaraq prinsipialın adından və onun hesabına sövdələşmələrin bağlanmasında vasitəçilik edən firmalardır

   3. öz ölkəsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişləri yerləşdirən və öz ölkəsinin alıcısının nümayəndəsi olan fırmalardır

   4. öz prinsipialı üçün xaricdən mal alınması əməliyyatlarını yerinə yetirən finnalardır

   5. öz ölkəsini bir və ya bir neçə sənaye finnasınm tapşırığı ilə aralarında bağlanmış agent müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərən fırmalardır
 1. Gömrük tarifinin (rüsumu) fiskal nəzarət funksiyası nəyə xidmət edir?

   1. büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə

   2. bir sahənin inkişafınm həvəsləndirilməsini və digərinin ləngidilməsi vasitəsi ilə istehsalın quruluşunun iqtisadiyyatın formalaşdırılmasına təsir göstərməyə

   3. milli həddən artıq rəqabətdən qormunasına

   4. daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və struktur dəyişikliklərin stimullaşdırıhnasına

   5. sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
 1. Xarici ticarət nəzəriyyələrindən hansıları dövlətin müdaxiləsini nəzərdə tutur

   1. Merkatelizm, neomerkantelizm və asılılıq nəzəriyyələri

   2. Ölklərin oxşarlığı və asılılıq , nəti üstünliİ nəzəriyyələri

   3. Məmulatin ölçiisii.a millərin qarşılıqlı əlaqələri, malın həyatiliyi dövləri

   4. Neomerkatelizm, nisbi üsttinlük, amillərin qarşüıqlı əlaqələri

   5. Merkantelizm, qəti üsttinlük, ölkəbrin ölçüsü 1. Əvvəllər başqa bazardan alınmış malın emal olunmadan xarici bazarda satışı necə adlanır?

   1. reeksport

   2. idxal

   3. ixrac

   4. komissiya müqaviləsi

   5. əlavələr
 1. Xarici ticarət əməliyyatlarınm həyata keçirilməsinin əsas metodları bunlardır:

   1. birbaşa və dolayı metodlar

   2. transsərhəd və transmilli metodlar

   3. valyuta və qeyri-valyuta metodları

   4. bank və qeyri-bank metodları

   5. akkreditiv və inkasso
 1. Aşağıdakılardan biri qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli metodlarından deyil:

   1. subsidiyalar

   2. texniki maneələr

   3. dövlət alışları

   4. yerli komponentlərin olması tələbi

   5. vergi və yığımlar
 1. Tərkibinə görə mal tşkilinin təsnifatma aşağıdakilardan hansı daxil deyil?

   1. istehsal müəssisələrində və onların anbarlarında sexlərin normal fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan xammal materiallar, yarımfabrikatlar

   2. istehsal müəssisələrinin anbarlarında satış üçün komplektləşdirilmiş hazır məhsul

   3. müvafıq fırmalarda satış üçün komplektləşdirilmiş, çeşidləşdirilmiş istehsal vasitələri

   4. pərakəndə satış müəssisələrində və anbarlarda olan mallar

   5. yolda və topdansatış anbarlarda olan ınal ehtiyatları
 1. Təkilin həcm və strukturuna təsir edən amillərə aşağıdakilardan hansı daxil deyil?

   1. magazaların tipləşdirilməsi və ixtisaslaşdınhnası

   2. istehsalın həcmi və strukturu, ixtisaslaşması, təmərküzləşməsi

   3. cəmiyyətin iıişkiaf səviyyəsi, ETT-nin iıikişafı və onun nailiyyətlərinin tətbiqi

   4. qiymət amilləri, qeyri-qiymət amilləri

   5. malların keyfıyyətinin, struktur təndbinin yaxşılaşması
 1. Malların dövretmə sürəti hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

   1. Gün və dəfə hesabı ilə

   2. Nisbi və ınütləq göstəricilərlə

   3. Natural və dəyər göstəriciləri ilə

   4. Dövriyyənin həcmi və strmcturu üzrə

   5. Nisbi və gün hesabı ilə
 1. Dövriyyə sürətinin gün hesabı ilə azalması və dövretmə sayınm artması nəyi göstərir?

   1. tədavül vaxtının qısalmasmı

   2. dövriyyə sürətinin artmasını

   3. tədavül vaxtının uzanmasmı

   4. mal tədavülünün pul tədavülünə yaxınlaşmasını

   5. dövriyyə sürətinin azahnasını
 1. Təklif bazarı nədir?

   1. tələb çox, təıdif isə ona nisbətən az olan bazar

   2. tələb və təıdif bir-birini tənzimləyən bazar

   3. tələb az, təıdif isə ona nisbətən çox olan bazar

   4. malın qiyınət səviyyəsinin tələbi stimullaşdırdığı bazar

   5. tələb-təıdif və qiyınət bir-birinə aktiv təsir edən bazar
 1. Təkiifin həcmi və strukturu, onun dinamik inkişafmı şərtləndirən əsas amillər hansılardır

   1. elmi-texniki tərəqqinin iıiikşafı və onun nailiyyətlərinin istehsala və ticarətə tətbiqi

   2. Istehsalın ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi

   3. əmtəə istehsalının həcm və strukturu

   4. malların keyfiyyətinin yüksəldilməsi

   5. bazarda inhisarçılığın inkişafı

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə