İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Mal ehtiyatları inkişafmın müasir iqtisadiyyata xas olan qanuna uyğunluqları hansılardırYüklə 0,56 Mb.
səhifə8/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Mal ehtiyatları inkişafmın müasir iqtisadiyyata xas olan qanuna uyğunluqları hansılardır

  1. mal ehtiyatlarının həcmi durmadan artır

  2. kənd ticarətində ınal ehtiyatlarının həcmi və səviyyəsi şəhər ticarətinə nisbətən artır

  3. mal ehtiyatlarınm xüsusi ÇƏKİSİ durmadan artır

  4. ölkədə ınal ehtiyatları fondu yaradılır

  5. rayonların ınal ehtiyatları sürətlə artır
 1. Mal resurslarmm tərkibinə aid deyildir

   1. ınaddi balans

   2. mal fondları

   3. realizə edilmiş məhsul

   4. satlıq məhsul

   5. üınumi məhsul
 1. Mal resurslarmm müəyyənləşdirilməsi hansı metodla həyata keçirilir?

   1. balans

   2. riyazi-statistik

   3. iqtisadi-riyazi

   4. müqayisəetmə

   5. normativ
 1. Alıcı qiyməti nədir?

   1. Alıcı bazarında tələb və təıdifin az olduğu halda faKtiki bazar qiyməti

   2. Alıcı qiyməti satıcı bazarında olan qiyınət

   3. Tələb və təıdifin az olduğu halda bazar qiyməti

   4. Alıcı qiyməti satıcının bazarda müəyyənləşdirdiyi qiyınət

   5. Alıcı qiyməti faktiki bazar qiyməti
 1. Məhsulun tam maya dəyəri nədir?

   1. fabrik-zavod ınaya dəyəri ilə qeyri-istehsal xərcləri

   2. nıaya dəyəri və qeyri xərclər

   3. istehsal xərcləri

   4. orta xərclər və mənfəət

   5. onun dəyəri və xərcləri
 1. Fabrik-zavod maya dəyəri nədir?

   1. məhsulun bilavasitə istehsalına sərf olmıan istehsal məsrəfləri

   2. məhsulun bilavasitə istehsalına sərf olmıan ictimai sığorta üçün ayırmalar

   3. xammal və əsas materiallar

   4. məhsulun bilavasitə istehsalına sərf olmıan ümumzavod xərcləri

   5. məhsulun bilavasitə istehsalına sərf olunan enerji, yanacaq daşıyıcıları
 1. Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə qiymətlər əsasən hansı qiymətlər əsasmda müəyyənləşdirilir?

   1. məhsul istehsal olunan ölkənin bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında

   2. tərəflərin razılaşdıqları qiymətlər əsasında

   3. çevik qiymətlər əsasında

   4. dünya bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında

   5. transfer qiymətlər əsasında
 1. Qiymətin əmələ gəlməsinin əsasmı nə təşkil edir?

 1. məhsul və xidınət istehsalma çəıdlən içtimai əmək məsrəfləri

 2. mənfəət və rentabellik

 3. xammal və materialların dəyəri

 4. əhalinin alıcılıq qabiliyfyəti

 5. əmək məhsuldarlığı və effektivliyi
 1. Dünya bazarı qiyməti nədir?

   1. dünya ticarətinə yönəldilən malın beynəlxalq dəyərinin pul ilə ifadəsidir

   2. dünya ticarətinə yönəldilən əmtəənin ixrac qiymətidir

   3. istehsal MÖVSÜMİ xarakter daşıyan malların dünya ticarətidir

   4. dünya ticarətinə yönəldilən əmtəələrin sanş qiymətidir

   5. dünya ticarətinə yönəldilən ƏMTƏƏNIN idxal qiymətidir
 1. Qiymətin hansı növləri vardır ?

 1. müqavilə, tənzimlənən, sərbəst və dövlət tərəfindən təyin olunan

 2. təklif qiyməti, tarazlıq qiyməti, tələb qiyməti

 3. tələb qiyməti, təklif qiyməti, bazar qivmoti.dövlot qiyməti

 4. sabit və dəyişən qiymətlər

 5. tarazlıq qiyməti, dövlət qiyməti və müqavilə qiyməti
 1. Fəaliyyət müddətinə görə qiymətin hansı növləri vardır ?

 1. sabit, cari, mövsünıi, mərhələli və s.

 2. qisa və uzun myddətli qiymətlər

 3. aylıq. illik.tabellik və s.

 4. istehsal və satış qiymətləri

 5. pərakəndə, toptan satış qiymətləri
 1. Tələbin qiymət elastikliyi nə deməkdir?

 1. bazar tələbinin qiymətdəki dəyişikliyə təsir dərəcəsidir

 2. tələbin qiyınət elastikliyinin əmsalıdır

 3. qiymətin qalxıb enınəsi

 4. gəlirlərin xərclərə nisbətidir

 5. tələbin dəyişiklik faizinin onun qiyınət dəyişikliyi faizinə nisbətidir
 1. Tələbin qiymət elastikliyi əmsalı necə müəyyən edilir?

 1. tələbin dəyişiklik faizinin onun qiyınət dəyişikliyi faizinə nisbəti kimi

 2. gəlirlərin xərclərə nisbəti kimi

 3. qiymətin dəyişiklik faizinin tələbin dəyişiklik faizinə nisbəti kimi

 4. qiymətin qalxıb enməsi zamanı

 5. mənfəətlə xərcin fərqi kimi
 1. Plan göstəriciləri hansılardır?

 1. kəmiyyət və keyfıyyət göstəriciləri və iqtisadi təsərrüfat göstəriciləri

 2. əməK planı, ınal dövriyyəsi

 3. natural göstəricilər, mal dövriyyəsi göstəriciləri

 4. dəyər göstəriciləri, tədavül xərcləri

 5. kəmiyyət göstəriciləri və iqtisadi göstəricilər
 1. Mal istehsalmm planlaşdırılmasmm əsas mərhələsi hansılardır ?

 1. sahibkar tərəfmdən ınaddi balansların tərtib edilməsi

 2. mal dövriyyəsi planlarının tərtib edilməsi

 3. mal istehsalı planınm tərtib edilməsi

 4. istehsal və istehlak planınm tərtib edilməsi

 5. istehsal müəssisələrinin bazarla əlaqəsi
 1. Planlaşdırmanm əsas prinsipi nədir?

 1. demokratik-mərkəziyyət

 2. demokratik-mərkəzdənqacma

 3. anarxiya

 4. fəaliyyət və demokratiyanın vəhdəti

 5. dialektik
 1. Aşagıdakılardan hansı planlaşdırmanm xarakterik cəhətlərindən deyildir?

 1. planlaşdırmada fasiləlilik

 2. planlaşdırmada insan amili

 3. planların elıni xarakteri

 4. planların sabitliyi

 5. planların optimallıgı və reallıgı
 1. Planlaşdırmanm metodları hansılardır

 1. balans, texniki-riyazi, iqtisadi-statistik, iqtisadi-riyazi, iqtisadi təhlil

 2. texniki, riyazi, statistik, faktik

 3. strateji, texniki-iqtisadi, iqtisadi hesablamalar, taktiki

 4. idarəetmə, texniki-riyazi, statistik-təhlil, iqtisadi-texniki

 5. tədqiqat, balans, təbliğat, riyazi-iqtisadi
 1. İdarəetmə səviyyələri üzrə məqsədlər hansılardır

 1. strateji, taktiki və operativ

 2. operativ və KIÇIK məqsədlər

 3. strateji, qısamüddətli, uzumnüddətli

 4. strateji və uzunmüddətli

 5. orta müddətli və taktiki
 1. Müddətinə və səviyyəsinə görə planlaşdırmanm növləri hansılardır

 1. strateji, taktiıci və operativ

 2. orta müddətli və taktiki planlar

 3. operativ planlar, KIÇIK mağazalar üzrə planlaşma

 4. strateji, qısamüddətli, uzunmüddətli

 5. strateji və uzunmüddətli planla
 1. Uzunmüddətli kommersiya planlaşdırılması nədir?

 1. əsasən konkret məqsədləri və 5 illik müddəti əhatə edir

 2. bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateji məqsədləri ifadə edir

 3. cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə vəzifələrini müəyyənləşdirir

 4. müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasmı əhatə edir

 5. cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə vəzifələrini müəyyənləşdirir
 1. Ortamüddətli kommersiya planlaşdırılması nədir

 1. bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateji məqsədləri ifadə edir

 2. cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə vəzifələrini müəyyənləşdirir

 3. müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasmı əhatə edir

 4. əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

 5. əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir
 1. Planlaşdırmanm hansı cəhətində planın yerinə yetirilməsi prosesi müntəzəm olaraq öyrənilməli, ciddi fərqlər aşkar edildikdə ona düzəlişlər edilməlidir?

 1. planlaşdırmanın fasiləsizliyi

 2. planların sabitliyi

 3. planlarm reallıgı

 4. planlaşdırmada insan amili

 5. planlarm elıni xarakter daşıması
 1. Qısamüddətli kommersiya planlaşdırılması nədir?

 1. cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə vəzifələrini müəyyənləşdirir

 2. əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

 3. bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateci məqsədləri ifadə edir

 4. əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir, birillik müddətə tərtib edilir

 5. ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir
 1. Strateji korporativ planlaşdırma ilə marketinq planlaşdırmasmm müqayisəsindən belə demək olar ki,

 1. strateji korporativ plan ınakro və ınikro mühitin daha spesifık və detallı təhlilini verir

 2. hər iki plan eyni bir struktura malikdir

 3. hər iki plan bazar payının artırılmasına və davamhlığma istiqamətlənıb

 4. hər ikisi əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

 5. korporativ plan marketinq planının tərkib hissəsidir
 1. Biznes-plan dedikdə nəzərdə tutulur?

 1. bütün cavablar dogrudur

 2. rekonstruksiyası

 3. müəssisə və təşkilatın təsisi

 4. mal və xidmətlərin satüması sisteminin yaradılması

 5. fəaliyyəti üzrə işçi sənədlərin hazırlanması
 1. Biznes-plana aiddir:

 1. bütün cavablar dogrudm

 2. xülasə

 3. titul vərəqəsi

 4. sahənin vəziyyəti

 5. biznesin tarixi
 1. Əhalinin alıcılıq fodu necə hesablanır?

 1. pul gəlirlərinin ümumi məbləği ilə qeyri ınal məsrəflərinin fərqi kimi

 2. pul ğəlirlərinin ümumi məbləğinin qeyri ınal məsrəflərinə nisbəti kimi

 3. pul gəlirlərinin ümumi məbləği ilə qeyri ınal məsrəflərinin cəıni kimi

 4. pul gəlirləri ilə istehlak xərclərinin fərqi kimi

 5. pul gəlirlərinin xərclərə nisbəti kimi
 1. Tələbin proqnozlaşdırılmasmda bu metoddan istifadə edilmir?

 1. balans

 2. dinamik sıraların ekstropolyasiyası

 3. iqtisadi-riyazi modelləşdinnə

 4. anoloji və müqayisəetinə

 5. ekspert qiymətləndirmə
 1. Müəssisə üzrə cari mal ehtiyatı hansı məqsədlə yaradılır

 1. müəssisə üzrə ınal satışının fasiləsizliyini təmin etinək üçün

 2. istehsalm nonnal işləməsi məqsədilə

 3. istehlakçilara xidmət göstərmək məqsədilə

 4. istehlakçıların tələbatını ödəmək

 5. geniş təıcrar istehsalın fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə
 1. Mal fondları nədır?

 1. ÖIKƏ daxilində istehsal olunmuş və qismən də idxal olunan məhsulların məcmusunun ifadəsidir

 2. idxal və ixrac olunan məhsulların məcmuu miqdarıdır

 3. məcmu milli məhsuldur

 4. istehsal olunmuş və qismən də ixrac olmunuş məhsulların məcmusudur

 5. idxal olunan və məcmu məhsulda ƏKS olunmayan fondlardır
 1. Mal resurslarmm tərkibi nə cür təsnifləşdirilir?

 1. ümumi məhsul. satlıq məhsul, realizə olunmuş məhsul və ınal fondları

 2. mal fondları, ümmni məhsul, ınal ehtiyatları və Kənd təsənüfatı məhsulları

 3. sənaye məhsulu, satlıq məhsul, mal fondları, ınal ehtiyatları

 4. realizə olmunuş məhsul satıhnış məhsul, dəyəri ödənilmiş məhsul

 5. idxal olmunuş məhsullar, ixrac olunmuş məhsullar, sənaye istehsalı
 1. Resurslar balansı hansı hissələrdən ibarətdir?

 1. mədaxil və məxaric

 2. gəhrlər və məsrəflər

 3. məxaric və məsrəflər

 4. mədaxil və gəlirlər

 5. mənfəət və vergi
 1. Təklif qanunu nədir

 1. müəyyən dövr ərzində əıntəə, yaxud xidmətə təıdifin həcmi ilə qiyınət arasında birbaşa asılılıq

 2. dövriyyədəki pulun miqdarınm dövriyyə sürətinə nisbəti

 3. əmtəə təklifinin ınal dövriyyəsinə nisbəti

 4. əmtəə təkiifinin əmtəənin qiymətinə olan nisbəti

 5. əmtəənin tələbinin qiymətdən asılılığı
 1. Bazar mexanizminin əsas ünsürlərindən biri nədir?

 1. təıdifdir

 2. kapitaldır

 3. xidmətdir

 4. informasiyadır

 5. müəssisələrdir
 1. Təklifin səviyyəsi hansı iqtisadi qanunun təsiri altında formalaşır?

 1. təıdif qanununun

 2. istehsalın inkişaf qanunauyğunluqlarının

 3. tələbatın artma qanununmı

 4. tələbin inkişaf qanunauyğunluqlarının

 5. dəyər qanununun
 1. Bazarın tutumu nədir?

 1. ÖIKƏ əhalisinə, ölkədən kənar əhaliyə, idarə və müəssisələrə ınal satışının həcmidir

 2. mal ehtiyatlarıdır

 3. mal dövriyyəsinin həcmidir

 4. tədiyyə qabiliyyətli tələbdir

 5. tələb ilə mal təklifinin həcmidir
 1. Bazar tutumunun genişlənməsinə hansı amillər təsir edir?

 1. iqtisadi, təbii-coğrafı, demoqrafiK və s.

 2. tələb, təıdif, qiynıət

 3. istehsal, bölgü, mübadilə

 4. tələbin elastikliyi, qiymətin dəyişilməsi və s.

 5. tələbin həcmi və quruluşu
 1. Tələb və təklif qanunu nədir

 1. əmtəə istehsalınm iqtisadi qanunuu olub, tədavül sahəsində tələb və təklif arasında olan qarşılıqlı təsiri və əlaqəni ifadə edir

 2. bazar iqtisadiyyatında əsas iqtisadi infrastrukturu müəyyənləşdirir

 3. iqtisadi qanmı olub, bütün alıcılara, əmtəələrə və xidmətlərə tələb əyrisidir

 4. nıübadilə, tədavül və bölgü sferasında əlaqə yaradır

 5. bazarda alıcının alıcılıq qabiliyyətini əks etdirir
 1. Mal tədavülü nədır?

 1. alqı-satqı üçün nəzərdə tutulan hər cür əməK məhsullarının pullu mübadilələrinin məcmuudur

 2. istehlaK reallaşdıqdan sonra ictimai istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasıdır

 3. təıcrar istehsal prosesində vahid bir faza tədavül fazasıdır

 4. alqı-satqı üçün nəzərdə tutulan hər cür əməK məhsullarının barter mübadiləsidir

 5. məcmu milli məhsulun təkrar istehsalıdır
 1. Mal tədavülü vaxtı nə baş verir?

 1. pul kapitalının məhsuldar kapitala və mal kapitalına çevrilməsi

 2. pulun ınala, malın pula çerilməsi başa düşülür

 3. kapitalın sonraki dövrü üçün şərait yaradılır

 4. pul kapitalı məhsuldar kapitala, yəni xammala çevrilir

 5. izafi dəyər yaranır
 1. Kapital dövranı vaxtı hansı hissələrdən ibarətdir?

 1. istehsal vaxtı, tədavül vaxtı

 2. satış vaxtı, mübadilə vaxtı

 3. istehsal vaxtı, satışa hazırlanma vaxtı

 4. istehsal vaxtı, bölgü vaxtı

 5. tədavül vaxtı, mübadilə vaxtı
 1. Cari, mövsümi, məqsədli - mal ehtiyatlarınm hansı təsnifat qrupunun elementləridir?

 1. mal ehtiyatlarınm kəmiyyətinə görə

 2. təyinatına ğörə

 3. planlaşdırılan dövrün əvvəlinə görə

 4. olduğu yerlərinə görə

 5. planlaşdırılmasına görə
 1. Dəyərin artması prosesində məhsuldar kapital öz roluna görə necə bölünür?

 1. sabit kapitala və dəyişən kapitala

 2. sabit kapitala, dövriyyə kapitalına

 3. əsas kapitala, sabit kapitala

 4. istehlak kapitalına, dövriyyə kapitalına

 5. dövriyyə kapitalına, dəyişən kapitala
 1. Dövriyyə sürəti ticarətdə hansı göstəricini xarakterizə edir?

 1. tədavül vaxtını

 2. əsas kapitalı

 3. mal dövriyyəsini

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. nıaliyyə vəsaitlərini
 1. Mal resurslarnm mahiyyətini izah et

 1. müəyyən dövr ərzində ölkədə istehsal olunmuş və idxal olunmuş malların dəyər ifadəsi ilə məcmuu

 2. müəyyən dövr ərzində ölkəyə idxal olunmuş malların dəyər ifadəsi ilə məcmuu

 3. müəyyən dövr ərzində ölkədə realizə olunmuş və idxal olunmuş malların dəyər ifadəsi ilə məcmuu

 4. müəyyən dövr ərzində idxal və ixrac olunmuş malların natural ifadəsi ilə məcmuu

 5. müəyyən dövr ərzində ölkədə istehsal olmunuş malların dəyər ifadəsi ilə məcmuu
 1. Mal resurslarının əmələ gəlmə mənbələri hansılardır

 1. bütün cavablar dogrudur

 2. kəndli-fermer təsərrüfatları,

 3. sənaye istehsalı,

 4. idxalat

 5. KÖMƏK təsərrüfatlar,
 1. Mal resurslarmm tərkib hissələri arasmdaki nisbətlərin təmin edilməsi nə üçün lazımdır?

 1. bazar mexanizminin ahəngdar işləməsi üçün

 2. istehlakı təmin etmək üçün

 3. əhali tələbini proqnozlaşdırmaq üçün

 4. mənfəəti maksimallaşdırmaq üçün

 5. xarici inteqrasiya əməliyyatlarını genişləndinnək üçün
 1. Mal resurslarmm planlaşdırılması hansı metodla həyata keçirilir

 1. balans metodu

 2. iqtisadi-statistİK metod

 3. iqtisadi təhlil metodu

 4. iqtisadi-riyazi metod

 5. texnİki-iqtisadi hesablamalar metodu
 1. Maddi balansm tərtib edilməsində məqsəd nədir?

 1. mal resursları ilə onlara olan tələbat arasında uyğunluq yaratmaq

 2. idxalatı tənzimləmək

 3. mal fondları ilə ınal resursları arasında uyğunluq yaratmaq

 4. əhali tələbini düzgün proqnozlaşdırmaq

 5. dövlət büdcəsinə ayınnaları təmin etmək
 1. Ticarət konyumcturu nədir?

 1. müəyyən vaxt ərzində mövcud qiymətlər şəraitində ticarətin vəziyyəti

 2. bir növ vahidinin miqdarının başqa növ əıntəə vahidinin miqdarına tədavül nisbəti

 3. siyasi ticarət üsul ifadəsində bir dövlətin digər dövlətə qarşılıqlı əsasda etdiyi güzəştlərdir

 4. tələb, təklif və qiymətin rəqabət qabiliyyətidir

 5. tələb və təkiifın elastikiiyidir
 1. Mal tədavülünün xarakterik xüsusiyyətləri nə ilə müəyyənləşir

 1. cəmiyyətin istehsal üsulu ilə

 2. cəmiyyətin infrastruktru ilə

 3. cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri ilə

 4. elmi-texniki tərəqqinin iıiikşafı ilə

 5. cəmiyyətin iıikişafı il
 1. Əgər elastiklik əmsalı 1 -ə bərabərdirsə və əmtəənin qiyməti 10% artıbsa tələbin həcmi necə dəyişəcək?

 1. 10% azalacaq

 2. 1% azalacaq

 3. 10% artacaq

 4. dəyişilməyəcək

 5. l% artacaq
 1. Maddi balans hansı hissələrdən ibarətdir?

 1. Resms və bölgü

 2. Məxaric, bazar, fondlar

 3. Mədaxil, idxal

 4. Idxaldan daxilolmalar

 5. Mədaxil, dövlət ehtiyatlarından daxilolmalar 1. Malların topdansatış metodunun seçilməsinə təsir edən amillər hansılardır?

 1. bütün cavablar dogrudm

 2. pərakəndə ticarət müəsəsisəsinin yerləşməsi,

 3. pərakəndə ticarət müəsəsisəsinin tipi,

 4. anbar təsərrüfatının vəziyyəti

 5. alınan malların çeşidi.
 1. Mal yeridilişinə hansı proseslər daxildir?

 1. Malların yüklənməsi, göndərilməsi, anbarlarda saxlanılması və s.

 2. Alıcılara mal satmaq , xidmət göstərmək və malları yükləmək

 3. Istehlakçıların qəbulu, tələbin öyrənilməsi və ödənilməsi

 4. Əhaliyə xidmət göstərilməsi

 5. Malların çeşidlərə ayrılması və satışa hazırlanması
 1. İstehsal ilə ticarət arasındakı təsərrüfat əlaqələrinin əsasını nə təşkil edir ?

 1. sifarişlər

 2. mənfəət

 3. mal dövriyyəsi

 4. mal alışı

 5. əhalinin alıcılıq fondu
 1. Mal (əmtəə)yeridilişinin təşkilinə təsir göstərən amillər hansılardır?

 1. istehsal, nəqliyyat, sosial, ticarət;

 2. elmi-texniki, texnoloji, avtomatlaşdınnanm səviyyəsi;

 3. sosial-iqtisadi, texnologiya, elmi-texniki

 4. texnoloji proseslərin səmərələşdirihnəsi və optimallaşdırıhnası

 5. ticarətin texnoloji proseslərinin mexanikləşdirihnəsi və avtomatlaşdırılması;
 1. Mal (əmtəə)yeridilişinin formalarmı ğöstər

  1. tranzit (daşıma) və anbar;

  2. səmərəli, tara avdanlığının tətbiqilə;

  3. tranzit (daşıma) və optimal daşıma

  4. həlqəvari və birbaşa

  5. topdan və pərakəndə
 1. Mal (əmtəə) yeridilişi prosesi nədir?

  1. malların istehsal müəssisələrindən istehlakçıya çatdırılması prosesi

  2. nıalların yerdəyişmə prosesinin istiqaməti və sürətləndirilməsi

  3. ticarət təşkilatlarının funksiyası

  4. nıalların yerdəyişmə prosesinin sürətləndirilməsi

  5. mal dövriyyəsi vaxtınm azaldılması
 1. İstehsal müəssisələrinin yerləşməsi, ixtisaslaşdırılması və mövsümiliyi mal (əmtəə) yeridilişi prosesinin hansı amillərinə aiddir?

  1. istehsal

  2. iqtsiadi və sosial

  3. coğrafı və nəqliyyat

  4. iqtisadi və təşkilati

  5. nəqliyyat
 1. İddıa nədır?

  1. müqavilə şərtlərinin pozulmasının könüllü surətdə aradan qaldırılması barədə yazılı tələbdir

  2. malgöndərənlərlə yaranmış müqavilələrin həlli üçün tələbnamədir

  3. kommersiya maraqlarının qorumnasıdır

  4. malgöndərənlərlə yaranmış sifarişdir

  5. malgöndərənlərlə yaranmış sifarişdir
 1. Nümunəvi müqavilələr üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll olunur 

  1. arbitraj qaydasında

  2. nümunəvi müqavilələr üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll olunur

  3. nümmıəvi kontraktı hazırlanmış təşkilatın müəyyənləşdirdiyi qaydada

  4. gömrük orqanlarının həll etinəsi qaydasında

  5. birja komitələrinin müəyyənləşdirdiyi qaydada
 1. Valyuta birjaları hansı məqsədlə yaradılır

  1. hər hansı bir öikənin milli valyutasını dönərli valyutaya və ya ƏKSINƏ çevinnək

  2. istehlakların xarici valyutaya qarşı tələbini ödəmək

  3. banıdann kassa planını düzgün tənzimləmək

  4. tədavülə buraxılan pul kütləsinə qarşı tələbatı təyin etinək

  5. mal dövriyyəsi həcmini təyin etinək üçün
 1. Mal yeridilişinin səmərəli təşİlinə hansı amillər təsir edir?

  1. məhsuldar qüvvələrin, topdansatış bazaların düzgün yerləşdirilməsi, nəqliyyat

  2. marşrut, vaqon tarifləri, malların qablaşdırılması

  3. mal ehtiyatları, əsas fondların vəziyyəti

  4. dövriyyənin həcmi, quruluşu, ınal daşınması

  5. bazarın həcmi, tutuınu, istehlakçiların sayı
 1. Mal göndərmə müqaviləsi nədir?

 1. satıcının alıcıya müəyyən müddətə, möhlətlə əıntəə əvəzinə verdiyi sənəd

 2. yükdaşıma şərtlərinin pozuhnasına görə tərtib edilən və pozuntunun səbəbkarına iddia bildinnək hüququ bildirən sənəd

 3. Mal göndərənlə alıcüar arasındakı təsərrüfat əlaqələrinin ən vacib formasıdır.

 4. kommersiya məsrəflərinin, pozuntuların göstərildiyi sənəd

 5. keyfiyyətin, onun keyfıyyət üzrə standartlara və texniki şərtlərə uyğun gəldiyini təsdiq edən sənəd
 1. Ticarət kompensasiya sövdələşmələri ən geci hansı müddətdə başa çatmalıdır

 1. 24 ay müddətinə

 2. 48 ay müddətinə

 3. 36 ay müddətinə

 4. 6 ay müddətinə

 5. 12 ay müddətinə
 1. Alıcı ofertanın bütün şərtləri ilə razılaşdıqda hansı hərəkətləri yerinə yetirilir

 1. poçt və ya teleqraf vasitəsi ilə satıcıya yazılı şəkildə onu təsdiq etmək barədə cavab göndərir ofertaya qarşı əks oferta göndərir

 2. ənıtəəni göndənnəyə başlayır nəqliyyatı seçir

 3. müqaviləni imzalayıb geri qaytarır

 4. sifariş olunan əmtəəni qəbul etməyə hazırlaşır strateci planlaşmanı həyata keçirir

 5. teleqraf vasitəsi ilə satıcıya yazılı şəkildə göndərir
 1. Biznes-plana aid deyildir:

 1. rəqabət strategiyasııun seçilməsi,

 2. tədqiqat və işləmələr planı;

 3. işcilərin secilməsi

 4. riskin qiymətləndirihnəsi

 5. risklərin sığortalanması
 1. Biznes-planm strukturu nədən asılıdır?

  1. təşəbbüskarın fəaliyyətindən

  2. firmanın maliyyə sabitliyinin səviyyəsindən

  3. zəruri investisiyanın həcmindən

  4. əmtəə və xidmət bazarın vəziyyətindən

  5. biznesin miqyasından
 1. Ticarət müəssisəsinin yerləşdirilməsində aşağıdakı amili nəzərə almaq məqsədəuyğun deyil?

  1. əmək resurslarınm mövcudluğu

  2. piyada axını

  3. icarə şərtləri

  4. ümumi fon

  5. regionun istehlak profili

Tərtib etdilər: b/m Fərəcova S.S.b/m Hüseynova S.İ.

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə