İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantındaYüklə 0,56 Mb.
səhifə1/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
  1   2   3   4   5   6   7   8

İstehlak mallarının ticarətinin təşkili

fənnindən test sualları 2124a qr


Düzgün cavab: A) variantında

 1. Əhaliyə yüksək xidmət səviyyəsi göstərən, geniş və dərin mal çeşidi təklif edən ticsarət müəsissələrinə deyilir?

 1. Univermaq

 2. Universam

 3. Super market

 4. Anbar

 5. Bazar
 1. İstehsal müəsissələrinə unvermaqlara və ay ixtisaslaşdırılmış mağazalar şəbəkəsinə məxsus olan mağazalar hansıdır?

 1. Firma mağazası

 2. Nümayiş zalı

 3. Topdan klublar

 4. Səyyar mağazalar

 5. Yarmarka
 1. Alıcıların satıcılar ilə televizor, telefon və ya kampyüter köməyi ilə əlaqə yaratması hansı ticarətdir?

 1. İnteraktiv elektron ticarət

 2. Avtomat ticarət

 3. Kataloqlara ticarət

 4. Kreditlə ticarət

 5. Televiziya ticarəti
 1. Bir mal qrupu üzrə mal satışını ticarət müəsissələrinə hansı mağazalar deyilir?

 1. İxtisaslaşdırılmış

 2. Qeyri ixtisaslaşmış

 3. Dar ixrisaslaşmış

 4. Kombinəşdirilmiş

 5. Kompleks ixrisaslaşmış
 1. Mal qrupunun bir hissəsi üzrə satışı həyata keçirilən ticarət müəsissələrinə nə aiddir?

 1. Dar ixtisaslaşdırılmış

 2. Kombinəşdirilmiş

 3. Qeyri ixtisaslaşmış

 4. İxtisaslaşmış

 5. Kompleks ixrisaslaşmış
 1. Əhalinin mallara olan tələbinin tam və dolğun ödənilməsi məqsədilə minimum vaxt sərf etməklə mal alışına əlveri.li şərait yaradılmasına nə deyilir?

 1. Ticarət mədəniyyəti

 2. Alıcılara xidmət

 3. Mal satışı

 4. Mal alışı

 5. Xidmətin keyfiyyəti
 1. Mal saxlanan anbarlarda keyfiyyətə nəzarət edən mütəxəssisin vəzifələri nədir?

 1. Keyfiyyətinə nəzarət

 2. Cəkisinə

 3. Miqdarına

 4. Ölcüsünə

 5. Saxlanmasına
 1. Mütərəqqi metodlarla mal satışına nə deyilir?

 1. Özünə xidmət

 2. Mal dətirmək

 3. Mal seçmək

 4. Mal yükləmək

 5. Mal daşımaq
 1. Alıcının qabaqcadan verdikləri sifarişlər əsasında əhaliyə mal satışı formasına hansı ticarət aiddir?

 1. Pocrla göndərmə ticarət

 2. Avtomatla ticarət

 3. Elektron ticarəti

 4. Anbar ticarəti

 5. Səyyar ticarəti
 1. Ən yeni müasir satış metodu hansıdır?

 1. Elektron ticarəti

 2. Mağaza ticarəti

 3. Bazar ticarəti

 4. Yarmarka ticarəti

 5. Kataloqla ticarət
 1. Göstərilən xidmətin dəyərinin əlavə olaraq alıcıdan alınmasına hansı xidmət forması deyilir?

 1. Pullu əlavə xidmət

 2. Pulsuz əlavə xidmət

 3. Əvəzsiz

 4. Dəyərsiz

 5. Dəyərli
 1. Malların istehsal müəsissəsindən vətədarük təşkilatlarından heç bir aralıq həlqəyə yəni topdan, pərakəndə itcarətin anbarlarına daxil olmadan bir başa mağazalara gətirilməsi mal təhcizatının hansı formasıdır?

 1. Tranzit

 2. Mərkəzləşmiş

 3. Qeyri – mərkəzləşmiş

 4. Bir başa

 5. Anbar
 1. Malların keyfiyyətli saxlanmasının təşkili harada daha asandır?

 1. Anbar

 2. Avtomobil

 3. Konteyner

 4. Soyuducu

 5. Tara 1. Nəyin tətbiqi ilə ticarət mədəniyyətini yüksəltmək olar?

 1. Elm və texnikanın

 2. Elektronika

 3. Texnika

 4. Əmək sərfi

 5. Alət
 1. Qeyri - ərzaq malları üzrə istehlakın strukturuna nə təsir edir?

 1. Ayrı – ayrı qrupların sosial – iqtisadi xüsusiyyətləri

 2. Ayrı – ayrı qrupların adət ənənələri

 3. Ayrı – ayrı qrupların iş üslubu

 4. Ayrı – ayrı qrupların yaş həddi

 5. Ayrı – ayrı qrupların milli məyişət xüsusiyyəylər
 1. İstehlakcıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun neçənci ildə tətbiq edilmişdir?

 1. 15. 04 1998

 2. 10. 05 1998

 3. 02.12 2000

 4. 12. 07 2000

 5. 18. 06 2001
 1. İstehsal və istehlak arasında əlaqə yaradılmasında hansı ticarət növü böyük rola malikdir?

 1. Topdan ticarət

 2. Pərakəndə ticarət

 3. Dövlət ticarəti

 4. Koperativ ticarət

 5. Bazar ticarəti
 1. İstehlakcılara satılan şəxsi və ailəvi istifadə üçün nəzərdə tutulan ticarət növü hansıdır?

 1. Pərakəndə ticarət

 2. Topdan ticarət

 3. Səyyar ticarət

 4. Elektron ticarət

 5. Avtomat ticarət
 1. Taranın ucuz başa gəlməsi, çox dəfə dövr etməsi məhsulların qoruyub saxlama qbiliyyəti hansı tələbi ödəyir?

 1. İqdiasdi

 2. Estetik

 3. Texniki

 4. Elmi

 5. Sosial
 1. Qiymətli kağız buraxmaq yolu ilə yaradılan iri təsirüfat sahəsi nədir?

 1. Aksioner cəmiyyət

 2. Səhimdar cəmiyyət

 3. Koperativ cəmiyyət

 4. Dövlət

 5. Təhlükəsizlik
 1. Mal dövriyyəsi prosesinin fasiləsizliyi şərti nədir.

 1. Sabitlik

 2. Qeyri sabitlik

 3. Obyektivlik

 4. Səyyarilik

 5. Daimilk
 1. Malları qablaşdırmaq və nəqliyyat vasitəsilə daşımaq üçün mövcud olan sənaye məmulatı nədir?

 1. Tara

 2. b.Səbə

 3. c.Kagız torb

 4. d.Dəmir boçk

 5. e.Polietilen qabla
 1. Paket, qutu, flakon, tubik, butılka, bankalar malın ayrılmaz hissəsi kimi birlikdə istehlakcıya verilir. Bu taranın hansı növünə aid edilir?

 1. İstehlak taras

 2. Qaytarılan tara

 3. Dəyəri ödənilən

 4. Dəyəri ödənilməyən

 5. Qaytarılmayan
 1. Tədavüldə olan lakin həmin anda mağazada yaxud ticarət şəbəkəsində mövcud olmayan mallara olan tələb. Tələbin hansı növünu əhatə edir?

 1. Ödənilməmiş tələb

 2. Ödənilmiş

 3. Nəzərə alinmayan

 4. Nəzərdə tutulmayan

 5. Formalaşmış
 1. Mallara olan tələb alıcının ilk sorğusunda onun istədiyi çeşiddə malın ona çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu hansı tələb növüdür?

 1. Möhkəm və ya formalaşmış tələb

 2. Ödənilən tələb

 3. Ödənılməyən tələb

 4. Formalaşmış tələb

 5. Formalaşmayan tələb
 1. Məs. şəkər, şəkər tozu, cörək və digər ərzaq məhsulları alıcıların yazından, cinsindən aslı olmayaraq onlar tərəfindən daim istehlak edilir. Bu hansı tələb növü nə aidir?

 1. Formalaşmış tələb

 2. Formalaşmayan tələb

 3. İstehlak tələbi

 4. Alternativ tələb
 1. Əgər mallar bir neçə növdən ibarətdirsə (məs duz, qənd, təsərüfat sabunu ) bunlara hansı çeşiddə mallar deyilir?

 1. Sadə çeşid

 2. Mürəkkəb çeşid

 3. dar çeşidli

 4. Tək çeşidli

 5. Çox çeşidli
 1. Mağazalarda mal çeşidinin formalaşması üçün əsas amil hansıdır?

 1. Mal dövrüyyəsinin artması

 2. Mal çeşidinin azalması

 3. Mal dövrüyyəsinin quruluşu

 4. Çeşidinin formalaşması

 5. çeşidin genişlənməsi
 1. Əhalinin həyatının təmin edilməsində mühüm sahələrdən biri nədir?

 1. Ticarət

 2. Elm

 3. Mədəniyyət

 4. Kitab

 5. Məktəb
 1. Keçmiş SSPi məkanında ticarətin 3 forması formalaşmış və inkişaf etmişdir, bunlardan hansı 3-ü düzdür?

1. Dövlət ticarəti

2. Korperativ ticarət

3. Bazar ticarət

4. Pərakəndə ticarət

5. Topdan ticarət


 1. 1.2.3

 2. 2.3.4

 3. 3.4.5

 4. 2.4.5

 5. 1.4.5
 1. Yeyinti mallarını və ya digər malları nəğdi pula və ya kredit kartıçkaları vasitəsinə xüsusi gurguların köməyi ilə alıcılara satışını həyata keçirən nədir?

 1. Ticarət avtomalları

 2. Ticarət avadanlıqları

 3. Ticarət soyuducuları

 4. Ticarət aparatları

 5. Ticarət anbarları
 1. Aşagıda göstərilənlərdən hansı 3 variant pərakəndə ticarət şəbəkəsinin yerləşdirilməsi prinsipinə əməl olunmasını göstərir?

1. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin bərabər yerləşdirilməsi

2. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin qrup şəkilində yerləşdirisi

3. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin pilləli (konsentrik) yerləşdirilməsi

4. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin tək-tək yerləşdirilməsi

5. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin üzbə-üz yerləşdirilməsi


 1. 1.2.3

 2. 2.3.4

 3. 3.4.5

 4. 1.4.5

 5. 2.4.5
 1. Pərakəndə ticarət sahibkarların və xidmətlərin dəyərliliyini artırılan hansı 4 funksiyanı həyata keçirir?

1. Müəyyən mal çeşidi və xidmətlərin təmin edilməsi

2. Daxil olmuş mal partiyasinin xırdalanması

3. Mal ehtiyyatlarının saxlanması

4. Servisin təmin edilməsi

5. Malların daşınması

6. Malların soyudulması 1. 1.2.3.4

 2. 2.3.4.5

 3. 3.4.5.6

 4. 1.3.5.6

 5. 2.4.5.6
 1. Nəqliyyat xərclərinin minimallığı, malların yüksək dövr etməsi onların keyfiyyəti saxlanması və mal satışı xərclərinin azaldılması mal təchizatını hansı formasına təsadüf edir?

 1. Qənaətçilliy

 2. Fasiləsizliy

 3. Davamlılığ

 4. Dəyərliliy

 5. Əhəmiyyətliliy
 1. Malların mağazalarda daim lazım miqdar və çeşiddə olmasını təmin etməklə müəyyən edilmiş çeşidin pozulmasına yol verilməməsi mal təchizatının hansı formasıdır?

 1. Fasiləsizliyi

 2. Qənaətçiliyi

 3. Ahəngdarlığı

 4. Əhəmiyyətliliyi

 5. Səliqəliliyi
 1. Malların istehsal müəsissələrindən və tədarük təşkilatlarından heç bir aralıq həlqəyə, yəni topdan, pərakəndə ticarətin anbarlarına daxil olmadan bir başa mağazalara gətirilməsi təchiz edilmənin hansı formasıdır?

 1. Tranzit

 2. dövrü

 3. Mövsüm

 4. Fasiləsiz

 5. Aylıq
 1. Ayrı – ayrı malverənlərdən iri partiyalarla malları alır, onlar müəyyən əməliyyatlar aparmaqla sənaye çeşidinə çevirir və həmin malları satışa hazır vəziyyətdə mağazalarda göndərir. Bu funksiyanın nə yerinə yetirir?

 1. Anbarlar

 2. Avtomobillər

 3. Mağazalar

 4. İstehsal müəsissələri

 5. Limanlar
 1. Malların mağazalara daşınması ticarət müəsissələrinin sifarişləri və mal alanlarla razılaşdırılmış qrafiklər üzrə mal verən təşkilatlara çatdırılması daşınanın hansı formasıdır?

 1. Mərkəzləşdirilmiş

 2. Qeyri mərkəzləşdirilmiş

 3. Tranzit

 4. Sifarişli

 5. Sifariş
 1. Malların daşınması mal olan müəsissələrin gücü və vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bu cür malların mağazalara daşınmasının hansı daşınmanın formasıdır?

 1. Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada

 2. Mərkəzləşdirilmiş qaydada

 3. Adi qaydada

 4. Öz vəsaiti hesabına

 5. Ahəngdar
 1. Əgər xalq isterlakı mallarına tələbin öyrənilməsi böyük mal qrupu üzrə aparılırsa bu hansı tələb hesab edilir?

 1. Markotələb

 2. Mikrotələb

 3. Qısa tələb

 4. Orta tələb

 5. Kicik tələb
 1. Əgər mallara dəqiq çeşid quruluşu üzrə aparılırsa bu hansı tələb hesab edilir?

a. Mikro tələb

b. Əhalinin gündəlik tələbi

c. Əhalinin aylıq tələbi

d. Marko tələb

e. Kicik tələb


 1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbin üyrənilməsi ticarətdən başqa hansı sahələr üçün zarurətdir?

 1. Sənaye, k/t-ı tədarük orqanları

 2. Dövlət orqanları

 3. Daxili işlər orqalar

 4. Vergilər nazirliyi

 5. Təhsil işciləri
 1. Tələb dinamik xarakter daşımaqla müxtəlif amillərin təsirialtında həmişə onda mühüm dəyişiklər baş verir. Bu amillər aşağıda gösərilənlərdən hansıdır?

 1. İqtisadi amillər

 2. İctimai amillər

 3. Təbii amillər

 4. Tarixi və milli amillər

 5. İdioloji, mənəvi və bədii – estetik amillər
 1. Tələbin formalaşmasına nə təsir göstərir hansı duzvariantıdır?

 1. Milli məişət xüsusuyyətləri, iqlim şəraiti

 2. Əhalinin sıxlığı

 3. Əhalinin pul gəlirləri

 4. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması

 5. Əhalinin sosial vəziyyəti
 1. Mal təklifi nəticəsində yaranan tələb hansı tələbdir?

 1. İmpulsiv tələb

 2. Alternativ tələb

 3. Gündəlik tələb

 4. Aylıq tələb

 5. Formalaşan tələb
 1. Ticarət müəsissələrində əhalinin tələbi aşağıda göstərilən formalardan istifadə etməklə öyrənilir. Hansı 3 variant düzdür?

1. Malların ümumi həcminə olan tləbin öyrənilməsi

2. Malların çeşid qruluşuna olan tələbin öyrənilməsi

3. Malların keyfiyyətinə olan tələbin öyrənilməsi

4. Əhalinin mallara olan tələbin öyrənilməsi

5. Tələbin vaxtında ödənilməsi


 1. 1.2.3

 2. 2.3.4

 3. 3.4.5

 4. 1.3.4

 5. 1.4.5
 1. İstehsal ilə pərakəndə ticarət arasında aralıq halda olub mal yeridilişinin təmin edilməsinə xidmət edən nədir?

 1. Topdan ticarət

 2. Dövlət ticarəti

 3. Anbar ticarəti

 4. Pərakəndə ticarət

 5. Kooperativ ticarət
 1. Malların istehlakçılara çatdırılana qədər istehsal və kommersiya xarakterli üsullar, vasıtələr və məqsəd yonlü əmək əməliyyatlarının məcmuu nədir?

 1. Ticarətin texnologiyası

 2. Ticarətin iqtisadiyatı

 3. Ticarətin təşkili

 4. Ticarətin mahiyyəti

 5. Ticarətin statistikası
 1. Ticarətin texnologiyası xarakterinə görə 2qrupa bölünür. Aşağıdaki variantdan hansı 2-si düzdür?

1.Ticarət prosesləri

2. Texnoloji proseslər

3. Ticarət əməliyyatları

4. Ticarət xidmətləri5. Ticarət mədəniyyəti

  1. 1.2

  2. 2.3

  3. 3.4

  4. 4.5

  5. 1.5
 1. Malların dəyər formasının dəyişilməsinə xidmət edən proseslər hansıdır?

  1. Ticarət prosesləri

  2. Nəqliyyat daşınmaları

  3. Anbarlarda saxlanma prosesi

  4. İstehsal müəssisələrində malların duzgün yerləşdirilməsi

  5. Malların çəkilib bükülməsi
 1. Malların miqdarca qəbulu, keyfiyyətcə qəbulu malların satışa hazırlanması, malların ticarət avadanlığı üzərində yığılması və s. bu kimi işlər ticarət müəsissələrində nə sayılır?

  1. Əməliyyat

  2. Keyfiyyət

  3. Mədəniyyət

  4. Proses

  5. Xüsusiyyət
 1. Daxil olmuş malların qəbulu onların xarakterik cəhətlərinə müvafik olaraq həmin mallar və mal qurupları üçün qüvvədə olan hansı sənədlər əsasında aparılır?

  1. Təlimat və normativ sənədlər

  2. Sdandatlar

  3. Göstərici

  4. Xüsusiyyət
 1. Malların saxlanması zamanı malların fiziki-kimyəvi xassələrinə müvafiq olaraq hansı prinsipə ciddi əməl edilməlidir?

  1. Mal qosuluğu

  2. Mal əməliyyatı

  3. Qablaşdırılması

  4. Yerləşdirilməsi

  5. Qaydaları
 1. Malların gətirilməsi tezliyi və miqdarı malların yerləşdirilməsinin texnoloji proseslərin tərtibi, mal-material dəyərinin qorunub saxlanması təmin etmək hansı tələblər növünə aitdir?

  1. Təşkilatı tələblər

  2. Kollektiv tələblər

  3. İctimaii tələblər

  4. Texnoloji tələblər

  5. Əməliyyat tələbləri
 1. Malların saxlanma şəraitindən, fiziki, texniki, kimyəvi xassələrindən aslı olaraq onların kütləsində və keyfiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş verir?

  1. Təbii itki

  2. Tökülmə

  3. Qurutma

  4. Xarab olma

  5. Sinma
 1. Təbii itki normaları ilin fəsilindən aslı olaraq ayrı-ayrı mağazalarda saxlanma müddətindən aslı olmayaraq mal dövrüyyəsinə nisbətən necə faizlə müəyyən edilir?

  1. 0,4 % - ə qədər

  2. 0,5 % - ə qədər

  3. 0,1 % - ə qədər

  4. 0,2 % - ə qədər

  5. 0,3 % - ə qədər
 1. Əhaliyə malların satışında və xidmət göstərilməsində istifadə olunan təşkilati, texniki və iqtisadi tələblər hansı əmək növünə aitdir?

  1. Ticarətdə əməyin təşkili

  2. Ticarətdə texniki əməyin təşkili

  3. Ticarətdə sanitariya - gigiyena

  4. Ticarətdə elmi – texniki tədbirlər

  5. Ticarətdə əhaliyyə xidmət mədəniyyəti
 1. Elm və texnikanın qabaqcıl təcrübəsinin nəaliyyətlərini tətbiq etməklə ticarətdə olan maddi və əmək ehtiyatlarından daha effektli istifadə etmək və əhaliyyə yüksək ticarət xidməti göstərmək dedikdə nə başa düşülür?

  1. Əməyin elmi təşkili

  2. Əməyin səmərəli təşkili

  3. Əməyin mühafizəsi

  4. Əməyin qiymətləndirilməsi

  5. Əməyin istifadəsi
 1. Aşağıda göstərilən variantın necəsi əməyin elmi təşkilinin vəzifəsinə uyğundur?

  1. Əməyin elmi təşkilinin iqtisadi

  2. Əməyin elmi təşkilinin pisixoloji və fizioloji

  3. Əməyin elmi təşkilinin sosioloji

  4. Əməyin elmi təşkilinin metroloji

  5. Əməyin elmi təşkilinin coğrafi istehsal
 1. Yerinə yetirdikləri funksiyadan aslı olaraq mağaza işciləri neçə katiqoriyalara bölünür?

  1. 5

  2. 2

  3. 4

  4. 3

  5. 6
 1. Xarakterinə görə işcilər neçə qrupa bölünür?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6
 1. Mağaza müdiri şöbə müdirləri, kassirlər və nəzarətçi – kassirlər, satıcılarla bağlanan müqavilələr – maddi məhsuliyyətin hansı növüdür?

  1. Fərdi maddi məsuliyyət

  2. Paylı maddi məsuliyyət

  3. Kolektiv maddi məsuliyyət

  4. Ümumi maddi məsuliyyət

  5. Şəxsi maddi məsuliyyət
 1. Topdan ticarətin inkişafı bir sıra amillərlə əlaqədardır. Bu amillər aşağıda gösdərilən 3 variantın hansı düzdür?

  1. İqtisadi

  2. Nəqliyyat

  3. Ticarət

  4. Daşınma

  5. Saxlanma
 1. Distribütorlar, agentlər, komissionerlər, brokerlər, maklerlər onlar kimlərdir?

  1. Topdan ticarət vasitələri

  2. Topdan ticarət satıçıları

  3. Topdan ticarət alıcıları

  4. Topdan ticarət yükləyiciləri

  5. Topdan ticarət ekspeditorları
 1. Tabeçilik əlamətinə görə topdan ticarət vasitəçiləri aşağıda göstərilən 3 nariantda kı kimi ola bilər?

  1. Müstəqil

  2. Formal müstəqil

  3. Müstəqil olmayan

  4. Qeyri müstəqil

  5. Vasitəçi
 1. Öz fəaliyyətini alqı-satqı müqaviləsi əsasında həyata keçirənlər kimdir?

  1. Müstəqil vasitəçilər

  2. Nəzarətcilər

  3. Satıcılar

  4. Alıcılar

  5. Gözətçilər

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə