İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Marağı olan satıcıları və alıcıları axtarmaqla məşğul olan firma və ya təşkilat nədir?Yüklə 0,56 Mb.
səhifə2/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Marağı olan satıcıları və alıcıları axtarmaqla məşğul olan firma və ya təşkilat nədir?

  1. Broker

  2. Mütəsəssis

  3. Makler

  4. Əmtəəşunas

  5. Texnoloq
 1. Təşkilat strukturuna görə-topdan ticarət müəsissələri müxtəlif təşkilatı hüquqi formalarda ola bilər. Aşağıda göstərilən formalar düzdürmü?

  1. Aksioner cəmiyyəti

  2. Assosiasiyaların tərkibində

  3. Konsernlərin tərkibində

  4. Topdan ticarıt bazaların

  5. Ticarət evləti, koldinqlərin tərkibində
 1. Kicik topdan ticarət müəsissələrində neçə nəfərə qədər işçi işləyir?

  1. 25 nəfər

  2. 30 nəfər

  3. 15 nəfər

  4. 35 nəfər

  5. 40 nəfər
 1. Orta topdan ticarət müəsissələrində neçə nəfər işləyir?

  1. 25-100 nəfər

  2. 25-50 nəfər

  3. 25-30 nəfər

  4. 25-40 nəfər

  5. 25-45 nəfər
 1. İri topdan ticarət müəssisələrində neçə nəfər işləyir?

  1. 100-dən çox

  2. 100-dən az

  3. 100-ə yaxın

  4. 80 nəfər

  5. 60 nəfər
 1. Reklam ( fransız dilində “reclame” latın dilində “reclamo” ) fransız və latın sözu olub nə məna verir?

  1. Qışqırmaq, haylamaq, çağırmaq

  2. Danışmaq

  3. Oxumaq

  4. Yazmaq

  5. Oxumaq, yazmaq, danışmaq
 1. Malların yüksək səviyyədə reklam edilməsi hansı fəaliyyət nətıcəsındə əldə edilir?

  1. Ticarət və sənaye sahələrinin birqə fəaliyyəti

  2. Ticarət və anbar təsərüfatının fəaliyyəti

  3. Sənaye ilə k/t-i birqə fəaliyyəti

  4. Ticarətlə bazaların birqə fəaliyyəti

  5. Mağazalarla satıcıların birqə fəaliyyəti
 1. Ticarət reklamı bir çox funksiyaları yerinə yetirir hansı 2-si duzğün cavabdır?

  1. Mal tədavülunü surətləndirmək

  2. Əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq

  3. Mal alışını surətləndirmək

  4. Satışda olan mallar, onların xassələri və istifadə qaydaları haqqında alıcılara geniş məlymat vermək

  5. Malların tədavüldən çıxarılması
 1. Reklam ictimai rəyin öyrənilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır o hansı kateqoriyadandır?

  1. İqtisadi

  2. Siyasi

  3. Çografi

  4. Tarixi

  5. İctimai
 1. Ticarət reklamı bir neçə kompleks vəzifələri yerinə yetirir?

  1. İqtisadi

  2. Tərbiyəvi

  3. Marifləndirici

  4. İdioloji

  5. Sağlamlığın keşiyində durmaq
 1. Reklam vasitələri reklam edilmə metodları ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Reklam metodlarına görə reklam vasitələri seçilir və tətbiq edilir. Neçə reklam metodu dardır?

  1. 6

  2. 5

  3. 4

  4. 3

  5. 2
 1. Malların göstərilməsi metodunda reklam vasitəsi kimi nədən isrifadə edilir?

  1. Vitirinlərdən

  2. Mağazalardan

  3. Maşınlar

  4. Alıcılar

  5. Satıçılar
 1. Şifahi məlumat verilməsi metodunada nədən istifadə edilir?

  1. Radio reklamı

  2. Texnika

  3. Nəaliyyət

  4. Sifariş

  5. Layihələndirmə
 1. Yazlı əks etdiymə və bədii təsvir metodunda hansı reklamdan istifadə edilir?

  1. Tərtibat reklamı

  2. Kitab reklamı

  3. Qrafika reklamı

  4. Yazılı reklamı

  5. Şifahi reklamı
 1. İşıqlandırma metodunda hansı reklam metodundan istifadə edilir?

  1. İşıq reklamı

  2. Televiziya reklamı

  3. Radio reklamı

  4. Yazılı reklamı

  5. Göstərmək reklamı
 1. Dequstasiya reklam metodunda nədən istifadə edilir?

  1. Məhsulun dadına baxmaqla

  2. Xarici görnüşünə baxmaqla

  3. Gözlə görməklə

  4. İyini iyləməklə

  5. Keyfiyyət göstəricilərinə görə
 1. Kombinələşdirilmiş tərtibat metodunda nədən istifadə edilir?

  1. Televiziya reklamı

  2. Kitab reklamı

  3. Yazılı reklamı

  4. Qrafika reklamı

  5. Göstərmək reklamı
 1. Görmə və ya müşahidə reklam vasitələri

Eşitmə reklam vasitələri

Görmə - eşitmə reklam vasitələri

Görmə - toxunma reklam vasitələri

Görmə - dadma reklam vasitələri

Görmə - iyləmə reklam vasitələri

Bu cür quruplaşmalar hansı əlamətlərə görə qruplaşır?

  1. İnsanın hiss orqanlarına təsir əlamətlərinə görə

  2. Xarakterik xüsusiyyələrinə görə

  3. Saxlanma şəraitnə görə

  4. Daşınma əməliyyatına görə

  5. İstehsal əlamətlərinə görə
 1. Mağaza daxili reklam vasitələri hansı növə aitdir?

  1. Tərtib edilmə yerinə görə

  2. Tərtib edilmə şəraitinə görə

  3. İstehsal müəsissəsinə görə

  4. Daşınma vasitələrinə görə

  5. Saxlanma yerinə görə 1. Dünyada ilk dəfə ərzaq mallarının televiziya reklamı neçənci əsdə təşkil edilmişdir?

  1. XX əsrin 40-cı illərində

  2. XX əsrin 30-cı illərində

  3. XX əsrin 20-cı illərində

  4. XX - də

  5. XXI – də
 1. Avropa ölkələrində və keçmış sovetlər ölkəsində neçənci ildə televiziya reklamı təşkil etmişdir?

  1. XX əsrin 50 – ci illərində

  2. XX əsrin 20 – ci illərində

  3. XX əsrin 30 – cu illərində

  4. XX əsrin 40 – ci illərində

  5. XXI əsrində
 1. Mal tədavülü sferasında malların istehsaldan istehlakçılara çatdırılana qədər hərəkəti prosesində mal ehtiyyatlarının yaradılması hansı ticarət müəsissəsinin vəzifəsi və funksiyasıdır?

  1. Anbarların

  2. Evlərin

  3. İşçilərin

  4. Mütəxəssislərin

  5. Magaza müdirinin
 1. Anbarlar yerinə yetirilən funksiyaların xarakterindən aslı daraq neçə növə ayrılır?

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 5

  5. 6
 1. Müəyyən dərəcədə geniş yayılan anbar növu hansı hesab olunur?

  1. Sortlaşdırıcı anbarlar

  2. Qəbul edici

  3. Mal saxlayan

  4. Ehtiyyat yığan

  5. Qablaşdırıcı
 1. Anbarlar bir və bir neçə mal qrupu üzrə məhdudlaşdırıldığına görə hansı növlərə ayrılır hansı 3 variant düzdür?

1. İxtisaslaşdırılmış

2. Dar ixtisaslaşdırılmış

3. İxtisaslaşdırılmamış

4. Kombinələşdirilmiş

5. Mərkəzləşdirilmiş


 1. a.1,2,3

 2. b. 2,3,4

 3. c.3,4,5

 4. d. 2,3,5

 5. e.1,3,5
 1. Texniki nişanələrinə görə anbarlar aşağıda göstərilən növlərə ayrılır. Aşağıda hansı 2 variant düzdü?

1. Umumi mal anbarları

2. Xüsusi mal anbarları

3. Tez xarab olan mal anbarları

4. Uzun müddətə saxlanılan mal anbarları5. Qarışıq malları saxlanılması üçün anbarlar

 1. a.1,2

 2. b. 2,3

 3. c.3,4

 4. d. 3,5

 5. e.1,5
 1. Tutduğu sahəyə görə anbarlar neçə növə ayrılır və sahələri nə qədər olur. Aşağıda göstərilən 3 variant duzdur?

  1. Xırda anbarlar sahəsi 5000m²

  2. Orta anbarlar sahəsi 5-15000m²

  3. İri anbarlar sahəsi 15000m² dək ondan artıq

  4. Orta, iri sahəsi anbarlar 10-15m² olanlar

  5. Daha kicik sahəsi 3000m² sahəsi olan
 1. Relsyanı, relsdən kənar, portyanı, körpüyanı anbarlar hansı əlamətlərinə görə növlərə ayrılır?

  1. Nəqliyyat əlamətinə görə

  2. İşcilərinə görə

  3. İstehsal rayonlarına yaxınlığına

  4. Təbii resurslara görə

  5. Daşınmasına görə
 1. Ticarətdə hansı anbarların üstünlükləri daha çoxdur?

  1. İri anbarların

  2. Orta anbarların

  3. Kiçik anbarların

  4. Kiçik orta anbarların

  5. Xüsusi anbarların
 1. Tara istehsalına sərf olunan material və əmək məhsulunun qiymətinin üzərinə əlavə olunur və məhsulun dəyərinə təsir edir. Bu xərclər mallar üzrə neçə % təşkil edir. Aşağıda 3 variant duz cavabdır?

  1. 0,1% -dək

  2. 3% - dən

  3. 15% - dək

  4. 1% - dək

  5. 5% - də
 1. Taralara hansı tələblər verilir. Aşağıda 3 variant düzdür?

  1. İqtisadi tələb

  2. Texniki tələb

  3. Estetik tələb

  4. Etik tələb

  5. Sosial tələb
 1. Tara materialının malın fərdi xassələri və xüsusiyyətlərinə uyğunluğu hansı tələbə cavab verir?

  1. Texniki tələb

  2. Konstruktiv tələb

  3. İqtisadi tələb

  4. Sosial tələb

  5. Estetik tələb
 1. Taranın ucuz başa qəlməsi, çox dəfə dövr etməsi məhsulun qorunub saxlanması qabiliyyəti dəfələrlə istifadəyə yararlığı hansı tələbə aiddir?

  1. İqtisadi tələb

  2. Texniki tələb

  3. Sosial tələb

  4. Estetik tələb

  5. Konstruktiv tələb
 1. Taranın zahiri gözəlliyi, zovqü oxşaması, diqqəti cəlb dərəcəsi, tərtibatı, orijinallığı hansı tələbə aiddir?

  1. Estetik tələb

  2. Texniki tələb

  3. İqtisadi tələb

  4. Sosial tələb

  5. Konstruktiv tələ
 1. Ümumi mal dövrüyyəsində və ya ehtiyyatlarında müxtəlif malların miqdar nisbəti nə dedikdə nə başa düşülür?

  1. Çeşid qurluşu

  2. Çeşid miqdarı

  3. Çeşid anlayışı

  4. Çeşidin müqayisəsi

  5. Çeşidin tərkibi
 1. Ayrı-ayrı istehsal müəssisələri və ya birlikləri tərəfindən buraxılan malların nomenklaturası nə adlanır?

  1. İstehsal çeşidi

  2. Əmtəə çeşidi

  3. Mal çeşidi

  4. Mal növü

  5. Ayrı-ayrı mal çeşidi
 1. Əhalinin sıxlıgı mağazaların hansı planının işlənib hazırlanmasına nəzərdə tutulur?

  1. Mal çeşidi planı

  2. Mal növünin miqdarı

  3. Mal ehtiyyatlarının yar-sı

  4. Mal qruplarının növü

  5. Mal saxlanmasının təşkili
 1. Mağazalara alıcı axınının miqdarı nə vaxt nəzərə alınmalıdır?

  1. Mağazaların yerləşdirilməsi

  2. Mağazaların mal dövriyyəsi

  3. Mağazaların mal çeşidi

  4. Mağazaların tərtibatında

  5. Mağazalarda reklam təşkilində
 1. Taralara texniki tələb nədir?

  1. Tara materialının malın fərdi xarakterinə uyğunluğu

  2. Tara materialının möhkəmliyinin

  3. Taranın davamlığı

  4. Taranın saxlanmağa davamlılığı

  5. Taranın gözəlliyi
 1. Alıcıq tələbinin artması nə ilə əlaqadardır?

  1. İstehsalın inkişafı və əhalinin pul gəlirlərinin inkişafı

  2. Mal çeşidinin artması

  3. Mal dövriyyəsinin genişlənməsi

  4. Əhalinin armtımı

  5. Əhalinin etnik qruplarının
 1. Broeklərin ticarərində köməyi nədənibarətdir?

  1. Müqavimətlərin bağlanması

  2. Malın satışı

  3. Malların alışı

  4. Malların seçımi

  5. Malların daşınması
 1. Brokerin fəaliyyəti əsasən tələb və təkliflə əlaqədardır. Brokerə kim haqq ödəyir?

  1. Onu işə cəlb edən

  2. Malı satan

  3. Malı alan

  4. Malı istehsal edən

  5. Malı daşıyan
 1. Ticarət bazarlarının əsas vəzifəsi nədir?

  1. Pərakəndə ticarət müəsissələrini malla təchiz etmək

  2. Pərakəndə ticarət müəsissələrini malları qiymətləndirmək

  3. Pərakəndə ticarət müəsissələrini malarıqruplaşdırmaq

  4. Pərakəndə ticarət müəsissələrini malları daşımaq

  5. Pərakəndə ticarət müəsissələrini malların saxlanmasını təşkil etmək
 1. Qeyri - ərzaq malları üzrə istehlakın strukturuna əhalinin ayri – ayri qruplarının hansı xüsusiyyətləri təsir göstərir?

  1. Sosial – iqtisadi xüsusiyyət

  2. İqtisadi xüsusiyyət

  3. Funksional xüsusiyyət

  4. Xarakterik xüsusiyyət

  5. İçtimaii xüsusiyyət
 1. Paltar, ayaqqabı mallarına tələbin formalaşmasına təsir göstərən amil nədir?

  1. Modanın dəyişməsi

  2. İqlim dəyişməsi

  3. Əhalinin gəlirlərinin artması

  4. Əhalinin təhsil səviyyəsi artması

  5. Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması
 1. Ticarət müəsissələrində inventarizasiya sənədlərindən istifadə etməklə, mal satışının uçotunu aparmaqla nəyə öyrənmək mümkündür?

  1. Əhali tələbini öyrənmək

  2. Satışın miqdarını

  3. Mal dövriyyə sürətini

  4. Malların keyfiyyəti

  5. Malların miqdarca itkisini
 1. Kompleks metodla tələbin öyrənilməsi əsasında ticarət müəsissəsi hansı işlərin yerinə yetirilməsinə göstəriş verir?

  1. Mal verənlərə təsir göstərərək tələbə uyğun mal istehsal etmək

  2. Tələbə uyğun mal satmaq

  3. Tələbə uyğun mal seçimində uyğunluq

  4. Malların əhaliyyə çatdırılması

  5. Malların anbarlarda saxlanması
 1. Mağazalarda mal çeşidinin formalaşması hansı yolloarla həyata keçirilir?

  1. Qrup halında çeşidin yaradılması

  2. Mərkəzləşdirilmiş qaydada çeşidin yaradılması

  3. hissə -hissə çeşidin yaradılması

  4. Ayrı – ayrı yaradılması

  5. Dar çeşiddə yaradılması
 1. Ricarətin əsas fynksiyası nədən ibarətdir?

  1. Əhaliyə xidmət etmək

  2. Mal satmaq

  3. Mal almaq

  4. Mal istehsal etmək

  5. Malı bölüşdürmək
 1. Alıçıların mal alışına sərf etdiklərivaxr və əməyin maksimum azaldılması işi nəyin düzgün təşkilinə təsadüf edir?

  1. Magaza işçilərinin əməyinin təşkili

  2. İstehlakçıların əməyin təşkili

  3. İstesalçıların əməyin təşkili

  4. İşçilərin əməyin təşkili

  5. Ekspediterlərin əməyin təşkili
 1. Əhalinin mal alışına minimum vaxt sərf etməsi ticarət şəbəkəsinin düzgün yerləşdirilməsi tələbinə cavab verirmi?

  1. Bəli

  2. Xeyr

  3. Cavab vermir

  4. Cavab verədə bilər verməyədə

  5. Hec cür cavab vermir
 1. Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin düzgün yerləşdirilməsinə bir neçə tələb verilir. Aşağıda göstərilənlərin hansı həmin tələbə cavab verir?

  1. Mürəkkəb çeşidli malların çox mağaza asasında səpələnməsinə yol verilməməlidir

  2. Alıcılara şərait yaratmaq

  3. Alıcılara xidmət göstərmək

  4. Malların daşınmasını təşkil etmək

  5. Malların saxlanmasını təşkil etmək
 1. Malların satışı üzrə həyata keçirilən üsul və vasitələrin məcmunu nə deməkdir?

  1. Satış metodları

  2. Satış qaydaları

  3. Satış kompleksi

  4. Satış əlamətləri

  5. Satış əməliyyatları
 1. Malların istehlakşılara çatdırmaqla tədavül sferasından şəxsi istehlak sferasına doğru hərəkətin sonmərhələsi nədir?

  1. Satış prosesi

  2. Satış metodu

  3. Satış qaydası

  4. Satış işi

  5. Satış malları
 1. Gündəlik və tez-tez tələb olunan malların mağazadan kənar satışını təşkil edən aktiv mal satışı kimi əhaliyə xidmət göstərən hansı ticarət mü- əsissəsidir?

  1. Xırda pərakəndə ticarət

  2. İxtisaslaşmış mağazalar

  3. İxtisaslaşmış anbarlar

  4. Topdan ticarət

  5. Kiçik həcmli ticarət müəsissəsidir
 1. Malların istehsaldan isrehlakçılara çatdırılması prosesində baş verən təşkilat qruluşu və təşkilat əlaqələrinin məcmunu və öyrənilməsi nədir?

  1. Tcarənin təşkili və texnologiyası

  2. Tcarənin iqtisadiyyatı

  3. Tcarət avadanlıqları

  4. Tcarət menecmenti

  5. Tcarət reklamı
 1. Malların qəbulu mal verənlərlə mal alanlar arasında bağlanmış müqavilədə başqa şərt göstərilməyibsə mallar nəyə əsasən qəbul edilir?

  1. Mövcud normativ sənədlər

  2. Qaimələrə əsasən

  3. Keyfiyyət vəsiqəsinə əsasən

  4. Miqdarını ğöstərən sənədə əsasən

  5. Partiya malın miqdarına qörə
 1. Malların miqdarca qəbul edilməsi tez xarab olan mallar üçün neçə gün müəyyən edilir?

  1. 24 saat

  2. 2 saat

  3. 3 saat

  4. 5 saat

  5. 10 gün
 1. Bəzi malların qəbul edilməsinin xüsusi şərtlərində fiziki, kimyəvi, biolojı xüsusiyyətləri həzərə alınaraq soyudulmuş balıq məhsulları və isti hislənmiş məhsullar necə saata qəbul edilir?

  1. 6 saat

  2. 2 saat

  3. 3 gün

  4. 1 gün

  5. 5 gün
 1. Daxıl olmuş malların miqdarca qəbulu hansı sənədə uyğun qəbul edi-lir?

  1. Hesab faktura, sertifikasiya

  2. Nəqliyyat qaiməsi

  3. Keyfiyyət qaiməsi

  4. İstehsal nişanı

  5. malın sayına
 1. Malların keyfiyyətini yoxlamaq üçün standartlar, texniki şərtlər müqavilə və digər tərəflər üçün məcburi olan ən birinci qayda nədir?

  1. Mal nümunələri götürmək

  2. Maldan istənilən miqdarda götürmək

  3. Maldan 1az görürmək

  4. Maldan 100qr görürmək

  5. Malın hamısını yoxlamaq
 1. Görürülmüş nümunə möhürlənməli, yaxud plomblanmalı və nümunənin götürülməsi haqqında nətərtib edilməlidir?

  1. Akt

  2. Protokol

  3. Sənəd

  4. Qaimə

  5. Müqavilə
 1. Taraların geyri qaytarılmasının təşkilati-texniki və hüquqi əsaslara dair sənəd əsaslanır?

  1. Hormativ aktlara

  2. Qaimələrə

  3. Sənədlərə

  4. Müqaviləyə

  5. Mətbuatlara
 1. Ölkədə daşınan yüklərin həcminə görə birinci yeri hansı nəqliyyat tutur?

  1. Avtomobil

  2. Dəmir yolu

  3. Hava yolu

  4. Su yolu

  5. Su və hava nəqliyyatı
 1. Hava nəqliyyarı ilə yük daşınmasının maya dəyəri ilə avtomobil nəqliyyatı ilə müqayisədə neçə dəfə artıqdır?

  1. 2-2,5 %

  2. 3 %

  3. 3,5

  4. 4 %

  5. 5 %
 1. Daşınmalar ərazi əlamətinə görə hansı 2 qrupa bölünür?

  1. Təsərrüfatdaxili , təsərrrüfatdan kənar daşınmalar

  2. Birbaşa daşınmamərkəzləşdirilmiş

  3. Birdəfəlik daşınma yarı-yarı

  4. Mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş

  5. Kombinələşdirilmiş kompleksləşdirilmiş daşınmalar

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə