İştirakçıların sayı məhdud və məhdud olmayan miqdarda açıq ticarətin keçirilməsi haqqında elanda nəşr olunan materialların s I yahis IYüklə 197,24 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü197,24 Kb.
#27848

Əsasnaməyə

1 №-li əlavəİştirakçıların sayı məhdud və məhdud olmayan miqdarda açıq ticarətin keçirilməsi haqqında elanda nəşr olunan materialların

S İ Y A H I S I

1. Ticarət obyektinin adı (obyekt, işin növü və s.)


2. Ticarət obyektinin əsas xüsusiyyətləri (gücü, sahəsi və s. işin texniki həcmi).
3. Sifarişçinin - təşkilatın adı.
4. Tikintinin yeri.
5. İşin başlama və qurtarma müddəti.
6. Tender sənədlərinin satışını təşkil edən və əlavə məlumat verən təşkilatın adı, dəqiq ünvanı (teleks, telefaks, hesab nömrəsi).
İştirakçılarının sayı məhdud olan açıq ticarətin keçirilməsində bildirilir ki, ticarətdə iştirak etməyə razılıq haqqında göstərilən təşkilata məlumat vermək lazımdır.
7. Tender sənədlərinin qiyməti (iştirakçılarının sayı məhdud olmayan açıq ticarət üçün).
8. Podratın verilməsi növü (kontraktın tipi).
9. Tender sənədlərinin satışının keçiriləcəyi müddət (məhdud iştirakçıları olan açıq ticarət üçün – müddət (tarix) göstərilir ki, bu müddət qurtarana qədər müsabiqədə iştirak etməyə hazır olduqları haqda məlumat göndərilməlidir).
10. Tender sənədləri hansı dildə tərtib olunub.
11. Tələb olunan məlumatların göndərilməsini son müddəti.
12. Girovun həcmi, onun keçirildiyi hesab nömrəsi (iştirakçıların sayı məhdud olan açıq müsabiqə keçirilməsi haqqında).

Əsasnaməyə

2 №-li əlavə

Qapalı ticarətin potensial iştirakçısına verilmiş informasiya materiallarına daxil edilmiş məlumatların

S İ Y A H I S I

1. Ticarət obyektlərinin adı.


2. Ticarət obyektlərinin əsas xüsusiyyətləri (görüləcək işlərin təsviri).
3. Sifarişçi – təşkilatın adı.
4. Layihə - təşkilatın adı.
5. Tikinti meydanının baxılması şərtləri və tikintinin yeri (tikintinin baş tikinti planı).
6. İşin başlanması və qurtarma müddəti.
7. Təşkilatın adı və dəqiq ünvanı (teleks, faks), cavabı hara göndərmək lazımdır və harada əlavə lazımi məlumatı almaq olar.
8. Təxmini qiymət (xüsusi göstərici).
9. Podratın verilməsi növü (kontraktın növü).
10. Təklifin qiymətləndirilməsi şərtləri (məsələn, “Ticarətdə qələbə üçün əsas şərt minimum qiymət hesab olunur).
11. Tender sənədlərinin verilməsi və təkliflərin baxılması müddəti.
12. Tikinti meydançasının hazırlanması üzrə işlərin təxmini həcmi və qiyməti.
13. Podrat müqaviləyə daxil ediləcək xüsusi şərtlər (məsələn, məcburi qaydada konkret subpodratçının cəlb olunması və s.).
14. Tender sənədlərinin tərtib olunduğu və onun doldurulacağı dil.
15. Podrat təşkilatların öz ixtisası haqqında təqdim etməli olduğu məlumat (əlavən 10).
16. Girovun məbləği və onu keçirmək üçün hesab nömrəsi (əlavə 10).
17. Tender sənədləri pulla verilərsə, onun qiyməti.
Əsasnaməyə

3 №-li əlavəTender sənədlərinin tərkibi

1. Tenderlərin ümumi və xüsusi şərtləri (ticarətin iştirakçılarına təlimat).


2. Tenderin forması (əlavə ilə)
3. Müqavilənin forması.
4. Cizgilər.
5. Müqavilənin şərtləri.
6. Spesifikasiyalar.
7. İşin həcmi cədvəlləri.
8. Qiymətin hesabatı.
9. Tenderin iştirakçısı haqqında məlumat.
10. Zəmanət məktubunun forması.

Əsasnaməyə

4 №-li əlavə

Əsaslı tikintidə podrat ticarətin hazırlanması və keçirilməsi prosesində sifarişçi və podratçılar tərəfindən müxtəlif növ sənədlərin hazırlanmasının ardıcıllığıMərhələnin adı

Sənədlərin adı

İcraçı

I mərhələ. Ticarətin hazırlanması (sifarişçi tərəfindən layihənin və tender sənədləri formasının işlənməsi, bağlı ticarətin iştirakçılarının seçilməsi)

1. Cizgilər

2. Cədvəllər

3. İşin həcminin cədvəlləri

4. Tenderin ümumi və xüsusi şərtləri

5. Müqavilənin şərti

6. Tenderin forması

7. Müqavilənin forması

8. Zəmanət məktubunun forması

9. Tender iştirakçısı haqqında məlumatın forması


Sifarişçi

Tender komitəsiII. mərhələ. Potensial podratçılar tərəfindən tender sənədlərini doldurmaqla qiymət haqqında təkliflərin hazırlanması

1. Mərhələlərin ayrı-ayrılıqda və bütövlükdə qiymətlərinin hesablanması

2. Tenderin doldurulmuş forması

3. Zəmanət məktubunun doldurulmuş forması

Tenderin iştirakçısı haqqında məlumatın doldurulmuş forması


III. mərhələ. Ticarətin keçirilməsi

1. Ticarəti udan podratçıya verilən sifarişçinin imzaladığı Aksept

Sifarişçi

Tender komitəsiIV mərhələ. Müqavilənin imzalanması

1. Müqavilənin doldurulmuş forması

Podratçı, sifarişçi

Əsasnaməyə

5 №-li əlavə
Tenderin forması
(Tenderin ayrılmaz hissəsi sayılan əlavə ilə birlikdə)
Tender obyektinin adı __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(müəssisə, bina, qurğu, işin növü)
Tender komitəsinin adı (və ya ticarəti keçirən təşkilatın adı) ____________________________________
1. Yuxarıda göstərilən işlərin Cizgilərini, Müqavilənin şərtlərini, Spesifikasiyaları və həcm cədvəllərini öyrənərək, biz aşağıda Tenderin imzalanmasına vəkil edilənlər, göstərilən işləri bütün şərtlərə uyğun olaraq, qiymət hesabatlarında göstərilən rubla (manata) və ya Müqavilə şərtləri əsasında müəyyənləşdirilən (dəqiqləşdirilən) digər məbləğ müqabilində Cizgilərə, Spesifikasiyalara, iş həcmlərinə və Müqavilədə nəzərdə tutulan bütün şərtlərə uyğun olaraq, yerinə yetirməyə razıyıq.
2. Əgər bizim təklifimiz dəyişdirilmədən qəbul edilərsə, sifarişçinin və ya onun nümayəndəsinin işə başlamaq haqqında xəbər verdiyi gündən gün ərzində Müqavilədə nəzərdə tutulan bütün işləri yuxarıda göstərilən müddətin sonuncu günündən sonra gün ərzində tam yerinə yetirməyi öhdəmizə götürürük.
3. Əgər bizim təklifimiz aksept edilsə və əgər lazım gələrsə müqaviləni lazımınca yerinə yetirmək üçün yuxarıda göstərilən məbləğin faizindən çox olmayan məbləğ barədə bizimlə həmrəy məsuliyyət haqqında Sizinlə razılaşdırılacaq Təminat məktubu təqdim edərik.
4. Biz bu Tenderə onun alınması üçün təyin olunmuş vaxtdan gün müddətində tam riayət etməyə razıyıq. O, bizim üçün mütləqdir və göstərilən müddət keçənə qədər istənilən vaxt aksept edilə bilər.
5. Rəsmi müqavilə imzalanana qədər Sizin yazılı akseptlərlə birlikdə bu tender bizim aramızda müqavilə qüvvəsində olacaq.
6. Biz Sizin işin ən ucuz qiymətini aksept etməmək şərtilə və ya təqdim etdiyiniz digər təkliflərlə razıyıq.
Tender formasına əlavə


№№

Göstəricilərin adları

Göstəricinin miqdarı

Ölçü vahidi
Zəmanətin məbləği (əgər nəzərdə tutulursa)
Tenderin ümumi miqdarından (faizi)
Sığorta haqqının minimum məbləği
manat
Sifarişçinin uyğun sərəncamının verildiyi gündə işin başlanğıcına qədər olan müddətgün

Bütün işlərin yerinə yetirilməsi vaxtı
ayla
o cümlədən:a)

b)

v)


Bütün işləri görmək üçün

Təklif olunan müqavilə qiyməti,
o cümlədən:a)

b)

v)


Mükafatın məbləği (təltif olunma, qiymətə əlavə)manat

Zəmanət müddəti


Əlavənin doldurulması ilə işin başlanması arasındakı hər ay üçün maya dəyəri və müqavilə qiymətinin dəqiqləşdirilməsi üçün faiz
%

Sifarişçi ilə podratçı arasında hesablama zamanı tutulma faizi


Aralıq ödəmələrin minimum məbləği
manatla
Yerinə yetirilmiş işlər üçün aralıq verilməsi müddətigündə

Başa çatdırılıb ________________________________________________________________________

(gün. ay. il.)

____________________________________________________________________________________

Tenderin formasını dolduran podrat təşkilatın adı, ünvanı.


Podrat təşkilatlar.
Podrat təşkilatından tenderin keçirilməsinə müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi_______________________

(adı, familiyası, atasının adı)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Əsasnaməyə

6 №-li əlavə
Tenderin ümumi və xüsusi şərtləri
1. Bu tenderin ümumi şərtləri Azərbaycan Respublikasında əsaslı tikintidə podrat ticarətin təşkili və keçirilməsi haqqında Əsasnaməyə uyğundur.
2. Tenderin iştirakçıları __________________________ dan ___________________________________
qədər tikinti meydançası ilə tanış ola bilər və bu haqda aşağıdakı ünvandan ________________________

əlavə məlumat ala bilərlər.


3. Tenderin iştirakçısı 1 №-li və 2 №-li əlavələrdə göstərilmiş sənədlərin bütün növlərini doldurulmuş halda təqdim etməlidir.
4. Ticarətin iştirakçısı kimi, Azərbaycan Respublikası Dövləttikintikomum Tender komitəsində işlərinin müvafiq növlərini yerinə yetirmək və ya müvafiq obyektlərin inşası üçün qeydə alınmış yerli və xarici ölkələrin tikinti təşkilatları ola bilər.
5. Tenderin iştirakçısı tender sənədləri ilə birlikdə zəmanət kimi ____________ məbləği ____________ hesaba keçirməyi haqqında qəbzi də təqdim etməlidir.
6. Tenderin iştirakçılarına 1 №-li və 2 № -li əlavələrdə göstərilmiş məlumatlardan başqa, aşağıdakı digər məlumatlarda bildirilir (məsələn, maşın və mexanizmlərdə tətbiq olunan işin təşkili və istehsalı)______ ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Tender iştirakçılarının təkliflərinə, təkliflər və tender sənədləri olan zərf açılandan ________________

gün ərzində baxılacaq.


8. Zərflərin açılma tarixi ________________________________________________________________
9. Sifarişçi tərəfindən tenderin aksepti ticarəti udan podratçıya ___________ gündən gec olmayaraq göndəriləcək.
10. Sifarişçi tenderi aksept edəndən sonra akseptin bildirilməsi tarixindən sonra podratçı _____________ gündən gec olmayaraq, sifarişçinin yanına müqaviləni imzalamaq üçün ___________________________

__________________________________________________________________________ünvana gəlir.

Əsasnaməyə

7 №-li əlavə


Müqavilənin şərtləri
1. Hazırkı tender üzrə müqavilənin şərtləri əsaslı tikintidə podrat müqavilələrin işlənməsinin ümumi prinsiplərinin, bəzi bəndləri istisna olunmaqla bütün bəndlərinə uyğundur, istisna olunan bəndlər üzrə isə aşağıdakı redaksiya qəbul olunur.

____________________________________________________________________________________

Bəndlərin №№-ləri Verilmiş tenderdə qəbul edilmiş müqavilənin şərtləri

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

2. “Əsaslı tikintidə podrat müqavilənin işlənməsinin ümumi prinsiplərində” müqavilənin göstərilməyən şərtlərinin əlavə bəndləri aşağıdakılardır:
2. 1. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2. 2. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2. 3. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Əsasnaməyə

8 №-li əlavə
Müqavilənin forması
Bu müqavilə “ _______ “ _____________________________ 199 ________ ildə, mətndə bir tərəfdən “Sifarişçi” adlanan ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________digər tərəfdən mətndə “Podratçı” adlanan __________________________________________________

___________arasında bağlanır. Sifarişçi aşağıda göstərilən işlərin yerinə yetirilməsini tələb edir:_______

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

və obyektin inşasını qəbul edilmiş müddət ərzində başa çatdırmaq və yarımçıq işləri aradan qaldırmaq barədə Podratçının təklifləri qəbul edilir.


1. Bu müqavilədə sözlər və ifadələr müqavilənin Şərtlərindəkilərlə eynidir.
2. Aşağıdakı sənədlər verilmiş müqavilənin ayrılmaz hissəsini təşkil edir:
a) yuxarıda göstərilən Tender;
b) cizgilər:
v) müqavilənin şərtləri:
q) spesifikasiyalar;
d) işin həcm cədvəlləri;
e) qiymətin hesabatı;
j) yazılı aksept.
3. Aşağıda göstərildiyi kimi sifarişçinin podratçıya etdiyi ödəncləri nəzərə alaraq, podratçı sifarişçi ilə zəmanət müddəti ərzində obyektin tikintisini tam qurtarmaq və defektlərini aradan qaldırmaq barədə Əsasnaməyə tam uyğun olan müqavilə bağlayır.
4. Sifarişçi Podratçıya zəmanət müddətində tikintisi tam qurtarmış və defektləri aradan qaldırılmış obyekt üçün müqavilə qiymətini vaxtında və müqavilədə göstərilmiş qayda üzrə ödəməyə razıdır.

Sifarişçi Podratçı

Əsasnaməyə

9 №-li əlavə


Zəmanət məktubunun forması
Zəmanət məktubu ikitərəfli hüquqi sənəd olaraq, Sifarişçiyə ticarətdə sifarişi almış podratçının sifarişi rədd etdiyi halda, ondan tikilən obyektin qiymətinin 5-10%-ni almaq hüququnu verir.
Zəmanət məktubu bank tərəfindən və ya podratçının bütün maliyyə əməliyyatlarını aparan digər maliyyə təşkilatı tərəfindən verilir
Bu təşkilat (bank) sifarişçiyə yuxarıda göstərilən məbləği Podratçının vəsaitindən və ya Podratçının həmin vaxt kifayət qədər vəsaiti olmadıqda, həmin məbləği Podratçıdan sonralar razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olaraq almaqla, öz xüsusi vəsaitindən ödəməyə zəmanət verir.
Zəmanət məktubu bankın (yaxud digər maliyyə təşkilatının) firma blankında təqdim olunur, və bir tərəfdən maliyyə təşkilatının rəhbərinin imzası qoyularaq möhürlə təsdiq olunur, o biri tərəfdən isə podrat təşkilatın rəhbərinin imzası və möhürü qoyulur.
Zəmanət məktubu aşağıdakı məlumatı bildirməlidir:

Sonralar “Zəmin” adlanacaq _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(bank və yaxud digər maliyyə təşkilatının adı)


şahidlik edir ki, sonradan “Podratçı” adlanan ________________________________________________

_________________________________________ əgər _______________________________________

(podrat təşkilatın adı) (sifarişçi təşkilatın adı)
tərəfindən təşkil edilmiş ______________________________________________________________

(obyektin adı)

obyektin ticarəti nəticəsində müqavilədə göstərilən podrat işlərinə alınmış sifarişdə etiraz edərsə “ “

199 _____ il tarixə qədər verilmiş podrat məbləğinin _____________ faizini təşkil edə_______________

girov məbləğini Podratçının _____________________________________________________________

(maliyyə təşkilatının)

maliyyə təşkilatında qeydə alınmış ____________ h/h №-dəki vəsaitdən Sifarişçiyə, alınmış podrat müqaviləsini yerinə yetirməyə etiraz elan edildiyi gündən _____________ gün müddətində ödəyəcəkdir.
Əgər Podratçının göstərilən məbləğdə vəsaiti yoxdursa, sonradan Podratçıya qarşılıqlı sərfəli müqavilə əsasında ödəmək şərti ilə bu məbləği Sifarişçiyə tam həcmdə ödəməyi öhdəsinə götürür.
________________________________________ __________________________________________

(maliyyə təşkilatı rəhbərinin (podrat təşkilatı rəhbərinin imzası, familiyası, imzası, familiyası, a. a.) adı, atasının adı)


Əgər girov ticarət başlanmazdan əvvəl verilibsə və podratçı ticarətin gedişində alınmış müqaviləni yerinə

yetirməyə etiraz edərsə, girov geri qaytarılır.

Əsasnaməyə

10 №-li əlavə


Tenderin iştirakçısı haqqında məlumat forması
Ticarət keçirilərkən Sifarişçi Podratçıdan podrat təşkilatın kvalifikasiyası haqqında, analoq-obyektlərin xarakteri. Son 2-3 il ərzində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi haqqında məlumat təqdim etməyi xahiş edə bilər.
Məlumat aşağıdakı Cədvəlləri doldurmaqla təqdim edilir.

Cədvəl № 1Podrat təşkilatın əsas fondların tərkibi№№

Avadanlığın adı

Vahid miqdarı

Yaşı (il)

Qeyd


Cədvəl № 2

Tikinti istehsalatında ixtisasın səviyyəsi və peşənin strukturu№№

Sənətin adı

Dərəcələr üzrə işləyənlərin sayı

Dərəcə

Təhsil


Cədvəl № 3

Bu podrat təşkilatın tikdiyi obyektlərin siyahısı№№

Obyektin adı

əsas texnoloji xarakteristikaları

Smeta dəyəri (mln. rub.)

Tikinti müddəti

başlanğıc

sonu


Cədvəl № 4

19 _______ 19 ________ illərdəki maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri

№№


Göstəricilərin adı

Dəyərinin göstərilməsi

Plan

fakt

19 _________il


1. Podrat işlərin həcmi
2. Materialların dəyəri
3. Maşın və mexanizmlərin istismar dəyəri
4. Əmək haqqı fondu
5. Gəlir
6. İstehsal, elm və texnikanın inkişaf fondu
7. Maliyyə ehtiyatı
8. Rentabellik səviyyəsi
19 _________il

“ “


“ “

Bütün cədvəllərdə göstərilən göstəricilər, rəsmi statistik hesabatların göstəriciləridir.


Hər bir cədvəl podrat təşkilatın rəhbərliyi, baş mühasibi tərəfindən doldurulur, imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.
Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 197,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə