İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Fənn: Üslubiyyat və nitq mədəniyyətiYüklə 22,17 Kb.
tarix19.06.2018
ölçüsü22,17 Kb.
#54256

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ
YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI
2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fənn: Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti

 1. Azərbaycan alimləri üslubiyyat haqqında

 2. Bədii ifadə vasitələrinin yaranmasında sinonimlərin rolu

 3. Bədii nitq

 4. Bədii təsvir və ifadə vasitələri sistemi

 5. Bədii üslubda dialektizmlər

 6. Bədii üslubda qrammatik əlaqə vasitələrdən istifadə

 7. Bədii üslubda nitqin emosionallığı və ekspressivliyi

 8. Bədii üslubun ədəbi dilin digər üslublarından fərqi

 9. Bədii üslubun səciyyəvi xüsusiyyətləri

 10. Bənzətmə, müqayisə, mübaliğə, inversiya.

 11. Danışıq və kitab üslubu

 12. Azərbaycan dili haqqında Prezident fərmanları

 13. Dil vahidlərinin üslubi imkanları

 14. Dil və nitq

 15. Elmi – bədii üslub

 16. Elmi üslub və onun səciyyəvi xüsusiyyətləri

 17. Elmi üslubun digər üslublardan fərqi

 18. Emosional – ekspressiv keyfiyyətləri ilə fərqlənən leksik – üslubi laylar

 19. Evfenizm və tabu

 20. Əcnəbi söz və terminlərdən istifadə

 21. Ədəbi dilin normaları

 22. Nitq etiketi və müraciət formaları

 23. Məişət üslubu

 24. Ədəbi üslubu funksional üslubdan fərqləndirən xüsusiyyət

 25. Fərdi və ümumi üslub

 26. Frazeoloji vahidlərin üslubi imkanları

 27. Funksional üslub tarixi kateqoriya kimi

 28. Funksional üslublar: bədii üslub və elmi üslub

 29. Funksional üslublar: məişət üslubu və epistolyar üslub

 30. Funksional üslublar: publisistik üslub və rəsmi – işgüzar üslub

 31. Xəbərlik və hal kateqoriyası

 32. İctimai – publisistik üslub

 33. İctimai – siyasi üslub

 34. İntonasiyanın nitqdə rolu

 35. Kəmiyyət və mənsubiyyət kateqoriyalarının üslubi imkanları

 36. Qədim Yunanıstanda və Romada ritorika

 37. Leksik – semantik söz qruplarının üslubi imkanları (antonimlər və ononimlər)

 38. Leksik – semantik söz qruplarının üslubi imkanları (dialektizmlər və neologizmlər)

 39. Leksik – semantik söz qruplarının üslubi imkanları (sinonimlər)

 40. Leksik üslubiyyat

 41. Leksik-üslubi layların üslubi imkanları

 42. Metod və üslub

 43. Metod və üslubun dialektik vəhdəti

 44. Məcazlar sistemi (metafora və metonimiya)

 45. Mədəni nitqin məziyyətləri. Nitqin düzgünlüyü, təmizliyi

 46. Mədəni nitqin məziyyətləri. Nitqin ifadəliliyi, bədiiliyi, obrazlığı

 47. Mədəni nitqin məziyyətləri. Nitqin yığcamlığı, sadəliyi, ahəngdarlığı

 48. Mədəni nitqin məziyyətləri. Nitqin zənginliyi, məntiqliyi, aydınlığı

 49. Məişət üslubu. Danışıq etikasının normaları

 50. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlə növlərinin üslubi imkanları

 51. Məntiqi vurğunun fikrin ifadəsində rolu

 52. Monoloji və dialoji nitqin xüsusiyyətləri

 53. Müxtəlif alimlərin dil və nitq haqqında fikirləri

 54. Nitq etiketinin və ünsiyyət mədəniyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi

 55. Nitq mədəniyyəti milli mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi

 56. Nitq mədəniyyəti və dil mədəniyyəti

 57. Nitq mədəniyyəti və ədəbi normalar sistemi

 58. Funksional üslubların qarşılıqlı əlaqəsi

 59. Nitq mədəniyyətinin başqa elmlərlə əlaqəsi

 60. Nitq mədəniyyəti milli mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi

 61. Nitq üslubu nitqin təzahür forması kimi

 62. Nitqdə sistemlilik və normativlik

 63. Nitqdə üslubi artıqlıq (anaxronizm və alogizm)

 64. Nitqdə üslubi artıqlıq (pleonasm və tavtologiya)

 65. Nitqin ekspressivliyi və emosionallığı

 66. Nitqin mədəni və qeyri – mədəni növləri

 67. Nitqin növləri

 68. Nitqin növləri: monoloji və dialoji nitq

 69. Nitqin növləri: zahiri və daxili nitq

 70. Orfoepiya, orfoqrafiya-norma və qaydalar

 71. Rəsmi – işgüzar üslub

 72. Ritorik xitab. Antiteza. Oksumoron

 73. Norma tarixi kateqoriya kimi

 74. Sinekdoxa və epitet obrazlı bədii təyin kimi

 75. Şifahi nitq normalarının zəruriliyi

 76. Şifahi və yazılı nitq normaları

 77. Təkrar və təkrir. Alliterasiya.

 78. Üç üslub nəzəriyyəsi

 79. Ünsiyyət mədəniyyəti və müraciət formaları

 80. Fonetik norma və bədii dil

 81. Üslub və üslubiyyat

 82. Üslubi fonetika

 83. Üslubi kateqoriya

 84. Üslubi morfologiya

 85. Üslubi normalar

 86. Üslubi normalar (aydınlıq, yığcamlıq, səlislik)

 87. Üslubi normalar (düzgünlük, təmizlik, təbiilik)

 88. Üslubi onomastika

 89. Üslubi sintaksis

 90. Üslubi sintaksisin ədəbi dildə rolu

 91. Sinonimik cərgə üslubi vasitə kimi

 92. Üslubi frazeologiya

 93. Vurğunun nitqdə rolu

 94. Yazılı və şifahi nitq

 95. Natiqlik sənətinin sahələri

 96. Nitqin əsas keyfiyyətləri

 97. Üslubi fiqurlar

 98. Üslubiyyatın yaranması və formalaşması

 99. Ünsiyyət üslubu

 100. Qrammatik əlaqə vasitələrinin nitqin qurulmasında rolu


Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof.F.R.Səfiyeva
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 22,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə