İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi


##num=3//level=1// sumtest=20 //name=Almaniyada eksperimental psixologiyanın inkişafı //Yüklə 1,07 Mb.
səhifə3/15
tarix28.02.2020
ölçüsü1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##num=3//level=1// sumtest=20 //name=Almaniyada eksperimental psixologiyanın inkişafı //


1. Avropada məşhur eksperimental psixoloji laboratoriyası nə zaman və kim tərəfindən yaradılmışdır?

A) 1884 - cü ildə İ. M. Seçenov və A. P. Neçayev tərəfindən

B) 1879 - cu ildə V. Vundt tərəfindən

C) 1895 - ci ildə Z. Y. Freyd və K. Q. Yunq tərəfindən

D) 1904 - cü ildə V. M. Bexterev və Lanqe tərəfindən

E) 1898 - ci ildə F. S. Halton və C. Kettel tərəfindən

2. Görkəmli alman psixoloqu V. Vundt hansı metodu işləyərək irəli sürmüşdür?

A) Müşahidə

B) Anket

C) Eksperimental introspeksiya

D) Testlər

E) Genetik metod

3. Klassik psixologiyada irəli sürülən “psixofiziki fərd” anlayışı kimə məxsusdur?

A) V. Vundt

B) C. Kettel

C) J. Şarko

D) F. Halton

E) A. F. Lazurski

4. Almaniyada Vyursburq adlanan elmi məktəbin formalaşması kimin adı ilə bağlıdır?

A) K. Büler

B) O. Külpe

C) G. Ebbinhauz

D) E. Krepelin

E) N. Ax

5. Alman psixoloqu V. Vundtun “Fizioloji psixologiya” adlanan əsəri neçənci ildə çap olunmuşdur?

A) 1885

B) 1876

C) 1877

D) 1874

E) 1892

6. Mexaniki yaddasaxlamanın qanunauyğunluqları ilk dəfə kim tərəfindən öyrənilmişdir?

A) S. Q. Xoll

B) A. A. Smirnov

C) G. İ. Çelepanov

D) G. Ebbinhauz

E) F. S. Halton

7. Aşağıda irəli sürülənlən fikirlərin hansıları doğrudur ?

1 - Görkəmli fransız psixoloqu A. Binenin “İntellektin eksperimental tədqiqi” əsəri 1905 - ci ildə nəşr olunmuşdur

2 – Klassik psixologiyada tam səsləndirmə və qoruma metodu G. Ebbinhauz tərəfindən irəli sürülmüşdür

3 – Müasir psixologiyada eksperimentalogiyanın tədqiqat obyektini psixikanın psixofizioloji mexanizmlərinin öyrənilməsi təşkil edir

4 – Rus psixologiyasında iradi diqqət nəzəiyyəsi N. N. Lanqe tərəfindən irəli sürülmüşdür

5 - Psixologiya tarixində ilk Beynəlxalq psixoloji konqress Almaniyada keçirilmişdir

6 – Şərti reflekslər metodu İ. P. Pavlov tərəfindən irəli sürülmüşdür

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 5

8. Almaniyada hafizə sahəsində ilk eksperimental tədqiqatlar hansı psixoloqlara məxsusdur?

1 - E. Krepelin

2 – G. Ebbinhauz

3 - K. Büler

4 – Q. Müller

5 - N. Ax

6 – O. Külpe

A) 2, 4

B) 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 3, 6

E) 1, 4, 5

9. Aşağıda sadalanan elmi istiqamətlərdən hansı alman psixoloqları tərəfindən irəli sürülmüşdür ?

1 – Refleksologiya

2 – Geştaltpsixologiya

3 – Humanist psixologiya

4 – Psixoanaliz

5 – Funksionalizm

6 – İntrospektiv psixologiya

A) 1, 3, 6

B) 2, 6

C) 2, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 5, 6

10. Sadalanların hansı doğrudur?

1 - Klassik elmi psixologiyada “psixofiziki fərd” anlayışı V. Vundt tərəfindən irəli sürülmüşdür

2 - Reaksiya - davranış anlayışı klassik biheviorizmim mahiyyətini təşkil edir

3 - Şəxsiyyətin yaradıcı fəaliyyətinin öyrənilməsində tərcüməyi - hal metodu daha mühüm həmiyyət kəsb edir

4 - Anket metodu müşahidə metodunun xüsusi tipli bir növü kimi xarakterizə oluna bilər

5 - Psixologiya tarixində ilk dəfə anket metodunun tətbiqi rus psixoloqu N. N. Lanqenin adı ilə bağlıdır

6 – Klassik psixologiyada refleksologiya nəzəriyyəsi V. M. Bexterov tərəfindən irəli sürülmüşdür

A) 2, 3, 5

B) 1, 6

C) 1, 4

D) 3, 4, 6

E) 1, 3, 5

11. Klassik kliniki – psixoloji tədqiqatların əsas istiqamətlərinin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Psixi davranışın müayinəsinə əsaslı diqqətin yetirilməsi

2 – Psixi kənaraçıxmalara və pozğunluqlara malik olan insanların müayinəsinin aparılması

3 – Psixoloji mənşəli xəstəliklərin kliniki – psixoloji müşahidə vasitəsilə öyrənilməsi imkanın təsdiqlənməsi

4 – İlkin müşahidələrin aparılması və onların təhlili əsasında müvafiq nəzəriyyələrin irəli sürülməsi

5 – Psixoloq – xəstə münasibətlərinin əhəmiyyətinin nəzərə alınması

6 – Tibbi – müalicəvi metodların seçilməsi və əsaslandırılması

A) 5, 2, 1, 6

B) 1, 3, 5, 6

C) 2, 1, 3, 4

D) 4, 3, 1, 2

E) 3, 1, 6, 5

12. “Eksperimental nəzəriyyə” anlayışının mahiyyətini xarakterizə edən əsas əlamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Həyati faktlara istinad edən fərziyyə, nəticə və müddəaları ifadə edir

2 – Müvafiq hadisələrin izahına sistemli yanaşmadır

3 – Faktlara və elmi prinsiplərə əsaslanaraq müəyyən edilir

4 – Mühakimələr, təhlillər və nəticələr əsasında formalaşır

5 – İşlənilməsi planlaşdırılan problemlə əlaqədar psixoloqun seçimini ifadə edir

A) 4, 5, 1

B) 1, 3, 5

C) 5, 4, 1

D) 3, 5, 2

E) 2, 4, 3

13. Heyvanlar aləmində psixi inkişafın qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 - Müqayisəli psixologiya

2 - Etologiya

3 - Biologiya

4 – Zoopsixologiya

A) 1, 2, 4, 3

B) 3, 2, 1, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 4, 2, 1, 3

E) 3, 1, 4, 2

14. Klassik psixologiyada nəşr olunmuş psixoloji əsərlərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – A. Bine : ”İntellektin eksperimental tədqiqi”

2 – Q. T. Fexner : “Psixofizikanın elementləri”

3 – P. Jane : “İntellektin başlanğıcı”

4 – T. Ribn : “Şüursuz həyat və hərəkət”

5 – S. Q. Xoll : “Qocalıq”

A) 2, 1, 4, 5, 3

B) 3, 4, 2, 5, 1

C) 4, 2, 5, 3, 1

D) 5, 1, 4, 3, 2

E) 1, 2, 5, 4, 3

15. Klassik psixologiyada alman alimləri tərəfindən irəli sürülərək inkişaf etdirilən elmi istiqamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Humanist psixologiya

2 – Geştaltpsixologiya

3 – Psixoanaliz

4 – Psixofizika

5 – Assosiativ psixologiya

6 – Reaktologiya

7 – İnrospektiv psixologiya

8 – Funksionalizm

A) 5, 4, 7

B) 4, 7, 2

C) 3, 5, 8

D) 1, 3, 6

E) 7, 3, 2

16. Empirik metodların ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Müqayisəli – patoloji metod

2 – Laborator eksperimenti

3 – Genetik metod

4 – Müşahidə

5 – Longityudal metod

6 – Psixodiaqnostik metodlar

7 – Özünümüşahidə

8 – Kəmiyyət təhlili metodu

A) 4, 7, 2, 6

B) 2, 1, 8, 5

C) 5, 1, 7, 4

D) 6, 2, 4, 8

E) 3, 4, 8, 7

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Q. T. Fexner

2 – K. E. Sişora

3 – E. Krepelin

4 – K. N. Kornilov

5 – A. Bine

a – 1879 - 1957

b – 1856 - 1926

c – 1801 - 1887

d – 1866 - 1949

e – 1857 – 1911

A) 1 –c 2 –d 3 –b 4 –a 5 –e

B) 1 –d 2 –c 3 –a 4 –e 5 –b

C) 1 –a 2 –e 3 –c 4 –b 5 –d

D) 1 –b 2 –c 3 –e 4 –d 5 –a

E) 1 –e  2 –b 3 –d 4 –c 5 –a

18. Uyğunluğu müəyyən edin :

I – Q. T. Fexner: “Psixofizikanın elementləri”

II – Q. E. Müller: “Hafizə və təsəvvürlərin təhlilinə dair” I cild

III – G. Ebbinhauz: “Hafizə haqqında”

IV – V. M. Vundt: “Fizioloji psixologiya”

1 – 1911

2 – 1885

3 – 1874

4 – 1860

A) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2;

B) I – 4; II – 1; III – 2; IV – 3;

C) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4;

D) I – 3; II – 2; III – 4; IV – 1;

E) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2;

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – S. Q. Xoll

II – P. Sane

III – D. Bolduin

IV – A. Pyeron

V – V. M. Vundt

1 – 1861 - 1934

2 – 1832 - 1920

3 – 1844 - 1924

4 – 1859 - 1949

5 – 1881 - 1964

A) I – 4 II – 3 III – 2 IV – 1 V – 5

B) I – 3 II – 4 III – 1 IV – 5 V – 2

C) I – 2 II – 1 III – 4 IV – 3 V – 5

D) I – 5 II – 3 III – 2 IV – 1 V – 4

E) I – 1 II – 5 III – 4 IV – 2 V – 3

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 – K. Levin

2 – V. Keler

3 – K. Koffka

4 – M. Vertgeymer

5 – G. Ebbinhauz

a - 1880 - 1943

b - 1850 - 1909

c - 1890 - 1947

d - 1886 - 1941

e - 1887 - 1967

A) 1 – b 2 – d 3 – c 4 – e 5 – a

B) 1 –e 2 – c 3 – a 4 – b 5 – d

C) 1 –d 2 – a 3 – c 4 –b 5 –e

D) 1 – a 2 – b 3 – e 4 – d 5 – c

E) 1 –c  2 –e 3 – d 4 – a 5 – b


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə