İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi


##num=4//level=1// sumtest=20 //name=İngiltərədə eksperimental psixologiyanın inkişafı //Yüklə 1,07 Mb.
səhifə4/15
tarix28.02.2020
ölçüsü1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##num=4//level=1// sumtest=20 //name=İngiltərədə eksperimental psixologiyanın inkişafı //


1. Klassik psixologiyada fərdi fərqlərin testlər metodu ilə öyrənilməsi kimə məxsusdur?

A) F. Halton

B) F. S. Freyd

C) A. Bine

D) V. M. Vundt

E) N. N. Lanqe

2. Fərdi fərqlərin psixologiyası cərəyanının banisi kimdir?

A) Q. T. Fexner

B) S. Q. Xoll

C) F. S. Halton.

D) P. Jane

E) V. M. Bexterev

3. İngilis alimi F. S. Haltonun baxışlarının reallaşdırılması məqsədinə uyğun gələn nəzəri konsepsiyanı müəyyən edin :

A) Biheviorizm

B) Geştalt psixologiya

C) Diferensial psixologiya

D) Humanist psixologiya

E) Psixoanaliz

4. Klassik biologiyanın və psixologiyanın inkişafında mühüm rol oynayan təkamül nəzəriyyəsi kimə məxsusdur?

A) C. Kettel

B) P. Jane

C) F. Halton

D) Ç. Darvin

E) İ. M. Seçenov

5. Aşağıdakı cavabların hansı metod anlayışının mahiyyətini düzgün ifadə edir?

A) Metod – psixi hadisələrin öyrənilməsinin konkret üsul və vasitələrinin sistemi kimi xarakterizə oluna bilər

B) Metod psixikanın, psixi faktların, emosional – iradi xüsusiyyətlərin mənşəyinin və inkişafının obyektiv planda öyrənilməsinin mühüm vasitəsidir

C) Metod – müxtəlif obyektiv faktların, qanunuyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir

D) Metod – sınaq, yoxlamaq mənasını ifadə edir

E) Metod – psixi hadisələrin obyektiv izahı və təhlili üçün əlverişli elmi zəminin yaradılmasını təmin edir

6. XIX əsrin sonlarında psixi inkişafda anadangəlmə irsi bioloji amillərin rolu problemi hansı metodun tədqiqat imkanlarına istinadən öyrənilirdi?

A) Psixodiaqnostik metod

B) Testlər metodu

C) “Əkizlər” metodu

D) Müqayisəli genetik metod

E) Bioqrafik metod

7. Sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz ?

1 – Klassik psixologiyada irəli sürülən “Eksperimental intorspeksiya metodu” anlayışı V. M. Vundta məxsusdur

2 – Təfəkkürün tədqiqi ilə əlaqədar oan işlədilən “Ucadan mühakimə yürütmək” metodu J. A. Piaje tərəfindən irəli sürülmüşdür

3 – Fransız eksperimental psixologiyasında “İntellektual inkişafın testlər şkalası” adlanan metod P. Jane tərəfindən irəli sürülmüşdür

4 – Psixologiya tarixində ilk Beynəlxalq psixoloji konqress Almaniyada keçirilmişdir

5 – “Təbii eksperiment” anlayışı rus psixoloqu A. F. Lazurski tərəfindən 1912 – ci ildə irəli srülmüşdür

6 – İradi diqqət nəzəriyyəsi N. N. Lanqe tərəfindən işlənərək irəli sürülmüşdür

A) 3, 5, 6

B) 2, 4, 5

C) 1, 6

D) 1, 4

E) 2, 3, 5

8. Aşağıda sadalanan klassik nəzəriyyələrin hansıları Almaniyada və İngiltərədə işlənilərək irəli sürülmüşdür ?

1 – Assosiativ psixologiya

2 – Geştalt psixologiya

3 – Funksionalizm

4 – Psixoanaliz

5 – Diferensial psixologiya

6 – Biheviorizm

7 – Reaktologiya

8 – İntrospektiv psixologiya

9 – Təkamül nəzəriyyəsi

10 – İradi diqqət nəzəriyyəsi

A) 4, 5, 6, 7, 10

B) 3, 4, 6, 7, 8

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 1, 2, 5, 8, 9

E) 5, 7, 8, 9, 10

9. Aşağıda sadalanan elmi cərəyanların hansı ingilis psixoloqları tərəfindən işlənilərək irəli sürülmüşdür?

1 - Assosiativ psixologiya

2 - Funksionalizm

3 - Struktrualizm

4 - Biheviorizm

5 - Geştaltpsixologiya

6 – Psixoanaliz

7 – Fərdi fərqlərin psixologiyası

A) 2, 6

B) 3, 5, 7

C) 1, 7

D) 4, 6, 7

E) 1, 3

10. Klassik psixologiyada ənənəvi olaraq hansı metodun istifadə olunmasına üstünlük verilirdi?

1 - Testlər metodu

2 - Müşahidə

3 – “Arxiv” metodu

4 - Bioqrafik metod

5 – Özünümüşahidə

6 – Eksperiment

A) 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3

11. Hansı metod klassik elmi psixologiyanın inkişafının ilk mərhələsində əsas mövqeyə malik olmuşdur ?

1 – Müsahibə metodu

2 – Testlər metodu

3 – Müşahidə metodu

4 – Genetik metod

5 – Özünümüşahidə metodu

6 – Müqayisəli metod

A) 1, 4, 6

B) 3, 5

C) 1, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4

12. Hansı istiqamətli tədqiqatlar F. S. Haltonun elmi yaradıcılığında mərkəzi mövqeyə malik olmuşdur?

1 - Qabiliyyətlərin və intellektin psixogenetik problemlərinin öyrənilməsi

2 - Qabiliyyətlərin biogenetik və irsi mənşəyinin mexanizmlərinin aşkara çıxarılması

3 - Müxtəlif yaşlı insanlara xas olan intellektual keyfiyyətlərin aşkara çıxarılması və təhlili

4 - Fərdi – psixoloji fərqlərin öyrənilməsi

5 - Qabiliyyət və intellektin öyrənilməsi metodlarının işlənilməsi

6 – Testlər metodunun tətbiqi imkanlarının müəyyənləşdirilərək əsaslandırılması

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 6

C) 4, 5, 6

D) 3, 5, 6

E) 2, 4, 5

13. Psixoloji tədqiqatda fərziyyənin mühüm rol oynayan funksional əlamətlərinin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 - Fərziyyə - tədqiqatçının ilkin, təxmini yanaşması ilə bağlı rəyidir

2 - Fərziyyə - qarşıya qoyulan problem situasiyanın qeyri – müəyyənliyini ifadə edir

3 - Fərziyyə - eksperimental mühakimənin ifadəsi olmaqla müxtəlif faktlar arasında asılılığın olması ehtimalına əsaslanır

4 - Fərziyyə - obyektiv faktlara əsaslanan ekspert mövqeyi kimi xarakterizə oluna bilər

5 – Fərziyyə - eksperimental tədqiqatın hazırlıq mərhələsini təşkil edir

6 – Fərziyyənin irəli sürülməsi psixoloqun elmi hazırlığının ümumi göstəricisi kimi xarakterizə oluna bilər

A) 1, 2, 4, 3

B) 2, 4, 5, 6

C) 6, 4, 3, 5

D) 3, 4, 2, 1

E) 3, 5, 2, 6

14. Eksperimental psixologiyada çox geniş istifadə olunan təşkilati metodların ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Təbii eksperiment

2 – Müqayisəli metod

3 – Bioqrafik metod

4 – Müşahidə və özünümüşahidə

5 – Struktur təhlil metodu

6 – Kompleksli metod

7 – “Kəsiklər”lə aparılan genetik tədqiqat metodu

8 – Psixofizioloji metod

9 – Longityudal metod

A) 4, 7, 9

B) 1, 3, 6, 8

C) 2, 9, 6

D) 5, 4, 2, 1

E) 6, 3, 5, 2

15. Klassik psixologiyada nəşr olunmuş psixoloji əsərlərin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – İnsan qabiliyyətlərin ölçülməsi və onların inkişafı

2 – Psixofizikanın elementləri

3 – Baş beyin refleksləri

4 – Psixologiyanın əsasları

5 – İntellektin eksperimental tədqiqi

A) 1, 4, 2, 3, 5

B) 3, 4, 5, 1, 2

C) 4, 1, 2, 5, 3

D) 3, 2, 4, 5, 1

E) 2, 3, 1, 4, 5

16. Klassik elmi psixologiyada təşkil olunan ilk psixoloji laboratoriyaların ayrı – ayrı ölkələr üzrə ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Amerika

2 – Rusiya

3 – Almaniya

4 – İngiltərə

5 – Fransa

A) 1, 2, 4, 3, 5

B) 3, 5, 1, 2, 4

C) 5, 3, 2, 1, 4

D) 2, 5, 3, 1, 4

E) 4, 3, 1, 2, 5

17. Uyğunluğu müəyyən edin :

I – Assosiativ psixologiya

II – Geştalt psixologiya

III – Differensial psixologiya

IV – Analitik psixologiya

1 – U. Cems

2 – K. Q. Yunq

3 – D. Hartli

4 – M. Vertgeymer

5 – S. Q. Xoll

6 – F. S. Halton

7 – V. Keler

8 – A. Adler

9 – K. Levin

A) I – 4, 8; II – 5, 6, 7; III – 6, 9; IV – 2, 3;

B) I – 1, 3; II – 4, 5, 7; III – 2; IV – 8;

C) I – 3; II – 4, 7, 9; III – 6; IV – 2;

D) I – 7; II – 5, 6, 8; III – 4, 9; IV – 1, 2, 3;

E) I – 6; II – 5, 7, 9; III – 3, 1; IV – 4, 2, 8;

18. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – C. Darvin

2 – D. Endjell

3 – F. S. Halton

4 – C. Kettel

5 – İ. M. Seçenov

a – 1869 – 1949

b – 1860 – 1944

c – 1809 – 1882

d – 1829 – 1905

e – 1822 – 1911

A) 1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – a; 5 – e;

B) 1 – a; 2 – e; 3 – d; 4 – c; 5 – b;

C) 1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – d;

D) 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – b;

E) 1 – e; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – a;

19. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – Növlərin yaranması

2 – Talantın irsiliyi

3 – Fizioloji psixologiya

4 – Psixologiyanın prinsipləri

5 – Psixofizikanın elementləri

a – F. S. Halton

b – Q. T. Fexner

c – C. Darvin

d – V. M. Vundt

e – U. Cems

A) 1 – e; 2 – b; 3 – a; 4 – d; 5 – c;

B) 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e;

C) 1 – a; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – d;

D) 1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – e; 5 – b;

E) 1 – d; 2 – a; 3 – e; 4 – b; 5 – c;

20. Uyğunluğu müəyyən edin :

I – Unutma tempi

II – İradi diqqət nəzəriyyəsi

III – İntellektual inkişafın testlər şkalası metodu

IV – Eksperimental intorspeksiya metodu

1 – A. Bine

2 – N. N. Lanqe

3 – G. Ebbinhauz

4 – Q. T. Fexner

5 – V. M. Bexterev

6 – C. Kettel

7 – A. F. Lazurski

8 – F. S. Halton

9 – V. M. Vundt

A) I – 4; II – 7; III – 8; IV – 6;

B) I – 3; II – 2; III – 1; IV – 9;

C) I – 5; II – 1; III – 9; IV – 4;

D) I – 7; II – 3; III – 6; IV – 5;

E) I – 6; II – 8; III – 7; IV – 2;


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə