İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi


##num=7//level=1// sumtest=20 //name= Rusiyada eksperimental psixologiyanın inkişafı //Yüklə 1,07 Mb.
səhifə7/15
tarix28.02.2020
ölçüsü1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

##num=7//level=1// sumtest=20 //name= Rusiyada eksperimental psixologiyanın inkişafı //


1. Psixi fəaliyyətin sadə və ali formalarının reflektor mahiyyətə malik olması ilə əlaqədar irəli sürülən klassik psixofizioloji nəzəriyyə kimə məxsusdur?

A) İ. M. Seçenov

B) Q. T. Fexner

C) İ. P. Pavlov

D) V. M. Bexterev

E) Z. Y. Freyd

2. Klassik rus psixologiyasının mühüm nailiyyəti kimi dəyərləndirilən “Eksperimental psixologiyaya giriş” dərsliyi hansı alim tərəfindən yazılmışdır?

A) N. N. Lanqe

B) A. F. Lazurski

C) V. M. Bexterev

D) G. İ. Çelpanov

E) L. S. Vıqotski

3. Rusiyada ilk eksperimental psixoloji laboratoriya nə vaxt və kim tərəfindən təşkil edilmişdir?

A) 1893 - cü ildə, N. N. Lanqe

B) 1906 - cı ildə, A. P. Neçayev

C) 1897 - ci ildə, A. F. Lazurski

D) 1920 - ci ildə, N. Karnilov

E) 1908 - ci ildə, V. M. Bexterev

4. Keçmiş SSRİ məkanında Psixologiya institutu kim tərəfindən və hansı ölkədə təşkil edilmişdir?

A) N. N. Lanqe, Ukrayna

B) D. N. Uznadze, Gürcüstan

C) G. N. Çelpanov, Rusiya

D) F. A. İbrahimbəyli, Azərbaycan

E) L. S. Vıqotski, Belarusiya

5. Klassik psixologiyada “təbii eksperiment” anlayışı hansı ölkədə və kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Fransa, A. Bine

B) Almaniya, V. Vundt

C) İngiltərə, F. S. Halton

D) ABŞ, E. L. Torndayk

E) Rusiya, A. F. Lazurski

6. Klassik psixologiyada iradi diqqət nəzəriyyəsi kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) G. N. Çelpanov

B) A. F. Lazurski

C) L. S. Vıqotski

D) N. N. Lanqe

E) F. Ə. brahimbəyli

7. Aşağıda qeyd edilənlərin hansı doğrudur ?

1 - Sosial psixologiyada sosiometriya metodunun işlənilməsi və tətbiqi C. L. Morenonun adı ilə bağlıdır

2 - Müşahidə prosesində “Korrelyasiyanın səhvi” adlanan psixoloji hadisənin mahiyyəti onda ifadə olunur ki, psixoloq müşahidə olunan hadisələrin, əldə olunan faktların təhlilinə subyektiv baxımdan yanaşır

3 - Klassik rus psixologiyasının mühüm nailiyyəti kimi dəyərləndirilən “Eksperimental psixologiyaya giriş” dərsliyi S. İ. Çelpanov tərəfindən yazılmışdır

4 - Kliniki müşahidə sorğu metodunun tərkib hissəsi kimi xarakterizə oluna bilər

5 - Eksperimental tədqiqatın uzun müddət ərzində aparılması ideal eksperimentin əsas xarakteristikasını təşkil edir

6 – Təşkilati metodların tərkibində üç konkret metod fərqləndirilir

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 6

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

8. Müşahidə metodunun quruluşunda hansı əlamətləri fərqləndirmək olar ?

1 – Ümumiləşdirici müşahidə

2 – “Tam” müşahidə

3 – Konkret müşahidə

4 – Qeyri – sistematik müşahidə

5 – Seçici müşahidə

6 – Müqayisəli müşahidə

7 – Sistematik müşahidə

A) 3, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 7

C) 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 4, 5

E) 2, 4, 5, 7

9. Aşağıda irəli sürülən fikirlərin hansı doğrudur?

1 - K. Q. Yunq fərdi psixologiya adlanan cərəyanın banisi sayılır

2 - Klassik psixologiyada irəli sürülən psixi inkişafın mədəni - tarixi nəzəriyyəsi L. S. Vıqotski tərəfindən irəli sürülmüşdür

3 - Şərh metodlarına kəmiyyət və keyfiyyət təhlili metodları daxildir

4 - Differensial psixologiya psixi proses, psixi hal - vəziyyətləri və psixi xassələri öyrənir.

5 – Davranış eksperimenti anlayışı assosiativ psixoloji cərəyanın tərəfdarları tərəfindən irəli sürülümüşdür

6 – Psixofiziki fərd anlayışı V. M. Vundta məxsusdur

7 – Funksionalizm nəzəriyyəsinin banisi C. Kettel sayılır

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) 3, 4, 6

D) 2, 4, 6

E) 2, 4, 7

10. Aşağıdakılardan hansı emprik metodların tərkibinə daxil edilməyə bilər?

1 - Özünümüşahidə və müşahidə

2 - Keyfiyyət təhlili metodu

3 - Anket və müşahidə metodları

4 - Sosiometrik metodikalar və diaqnostik metodlar

5 – Riyazi metodlar

6 – Eksperimental və “əkizlər” metodları

A) 1, 4, 5

B) 2 və 5

C) 3 və 4

D) 5 və 6

E) 4, 5, 6

11. Sadalanan cərəyanların hansıları rus alimləri tərəfindən irəli sürülmüşdür ?

1 – Geştaltpsixologiya

2 – Psixoanaliz

3 – Refleksologiya

4 – Funksionalizm

5 – Assosiativ psixologiya

6 – Reaktologiya

A) 2, 4, 6

B) 1, 4, 5

C) 1, 5

D) 3, 6

E) 1, 3, 5

12. Aşağıda irəli sürülən fikirlərin hansını düzgün hesab edirsiniz?

1 – Klassik rus psixologiyasında refleksologiya konsepsiyası İ. P. Pavlov tərəfindən, reaktologiya nəzəriyyəsi isə V. M. Bexterev tərəfindən irəli sürülmüşdür

2 – “Eksperimental psixologiya” ifadəsinin əsasını təşkil edən anlayışlar latın və yunan dillərinə məxsusdur

3 – Fransa və İngiltərə klassik elmi psixologiyanın vətəni sayılır

4 – Xüsusi metodologiya – müvafiq elm sahəsində tətbiq olunan metodoloji prinsiplərin məcmusudur

5 – Psixoloji tədqiqatların tarixinin öyrənilməsi – eksperimental psixologiyanın əsas vəzifəsini təşkil edir

6 – Müəyyən şəraitdə fərdin və ya qrupun davranışının ümumi səciyyəsinin verilməsi qeyri – sistematik müşahidənin əsas xarakteristikasını təşkil edir

7 - Analitik psixologiya konsepsiyası Z. Y. freydə məxsusdur

A) 2, 4, 6

B) 1, 4, 5, 7

C) 3, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 6

13. Klassik psixologiyada irəli sürülən nəzəriyyələrin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Təkamül nəzəriyyəsi

2 – İntrospektiv psixologiya nəzəriyyəsi

3 – Biheviorizm nəzəriyyəsi

4 – Psixikanın reflektor təbiətə malik olması nəzəriyyəsi

5 – Şüurun aktivliyi nəzəriyyəsi

6 – Funksionalizm nəzəriyyəsi

7 – Refleks qövsü nəzəriyyəsi

A) 5, 4, 7, 3, 2

B) 2, 7, 5, 3, 1

C) 1, 4, 2, 6, 3

D) 3, 5, 7, 2, 1

E) 4, 2, 7, 1, 3

14. Dahi fizioloq İ. M. Seçenovun nəşr etdirdiyi klassik psixofizioloji və psixoloji əsərlərin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Hisslərin məntiqi

2 – Baş beyin refleksləri

3 – Fikrin elementləri

4 – Danışığa qədərki intellekt

5 – Duyğu üzvlərinin fiziologiyası

6 – İnsan qabiliyyətlərinin öyrənilməsi və onların inkişafı

7 – Sinir sisteminin fiziologiyası

A) 4, 2, 6, 1

B) 1, 4, 6, 7

C) 3, 5, 7, 6

D) 2, 7, 5, 3

E) 5, 7, 3, 4

15. Passiv metodların mahiyyətinə dair cavabların ardıcıllığını müəyyən edin :

1 - Tədqiqatçı sorğunu anket vasitəsilə aparır

2 - Tədqiqatçı müşahidə şəraitinə müdaxilə etmir

3 - “Arxiv metodu”nun tədqiqat imkanlarına istinad edilir

4 – Tədqiqatçı müşahidə etdiyi təbii prosesin gedişini izləyir və aşkara çıxardığı faktların qeydiyyatını aparır

A) 4, 2, 1, 3

B) 2, 1, 3, 4

C) 3, 2, 1, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 3, 4, 1

16. Empirik metodlar qrupuna daxil edilən metodların ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – Bioqrafik metodlar

2 – Psixodiaqnostik metodlar

3 – Müşahidə və özünümüşahidə

4 – Eksperimental metodlar

5 – Fəaliyyət proseslərinin və məhsullarının təhlili metodları

A) 1, 3, 5, 2, 4

B) 3, 4, 2, 5, 1

C) 4, 3, 1, 2, 5

D) 2, 4, 1, 5, 3

E) 5, 2, 3, 1, 4

17. Klassik elmi psixologiyanın inkişafının ilk mərhələsindən başlayaraq istifadə olunan metodların ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Eksperiment metodu

2 – Müşahidə və özünümüşahidə

3 – Psixodiaqnostik metod

4 – Müqayisəli genetik metod

5 – Testlər metodu

A) 4, 3, 2, 1, 5

B) 4, 2, 1, 3, 5

C) 1, 5, 4, 3, 2

D) 3, 4, 5, 2, 1

E) 2, 3, 4, 1, 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Reaktologiya nəzəriyyəsi

II – İradi diqqət nəzəriyyəsi

III – Refleksalogiya nəzəriyyəsi

1 – V. M. Bexterev

2 – K. N. Kornilov

3 – N. N. Lanqe

A) I – 1 II – 3 III – 2

B) I – 1 II – 2 III – 3

C) I – 3 II – 1 III – 2

D) I – 2 II – 3 III – 1

E) I – 3 II – 2 III – 1

19. Uyğunluğu müəyyən edin :

I – Psixikanın reflektor təbiətə malik olması

II – Şərti reflekslər metodu

III – Ucadan mühakimə yürütmək metodu

1 – Dunker

2 – İ. P. Pavlov

3 – İ. M. Seçenov

A) I – 3; II – 2; III – 1;

B) I – 1; II – 2; III – 3;

C) I – 2; II – 1; III – 3;

D) I – 1; II – 3; III – 2;

E) I – 3; II – 1; III – 2;

20. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – Q. İ. Rossolimo

2 – A. P. Neçayev

3 – N. N. Lanqe

4 – G. İ. Çelpanov

5 – A. F. Lazurski

A – 1858 – 1921

B – 1874 – 1917

C – 1862 – 1936

D – 1875 – 1943

E – 1860 – 1928

A) 1 – b; 2 – c; 3 – e; 4 – d; 5 – a;

B) 1 – d; 2 – e; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

C) 1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – b; 5 – e;

D) 1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – b;

E) 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – e; 5 – d;


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə