İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə2/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ABONE TANIMIMADDE 5- İSU Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere “Abone” adı verilir. iki türlü abone vardır.

  1. Su Abonesi :

İSU’nun su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir.

Her su abonesi ayrı bir sözleşmeye gerek olmaksızın aynı zamanda atıksu abonesidir. Bu tip abonelere su tarifesi ile birlikte atıksu, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi uygulanır.  1. Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Tarifesi Uygulanacak Aboneler : (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

İSU’nun yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi tanımına giren abonelerdir. Bu tip abonelere atıksu, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi uygulanır.

Kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan, gerçek ve tüzel kişiler İSU’ya başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar.MADDE 6 - ABONE GRUPLARI (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Aboneler suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre ve niteliklerine göre farklı uygulanan tarife bedellerine tabi olarak aşağıdaki gruplarda toplanmıştır.


  1. Konut Aboneleri :

Barınma gayesi ile oturulan yerlerde;

a) İçme ve temizlik amaçlı su kullanan ve kirleten,

b) Toplu veya Merkezi sistemle ısınma amaçlı su kullanan ve kirleten,

c) Ortak mahal temizliği ve bahçe-çevre sulaması için su kullanan

abonelerdir.

d) Resmi kurumlara ait lojman ve misafirhaneler; cami ve ibadet yerlerinin lojman ve hizmet binaları, Muhtarlık Hizmet Binaları; Bakanlar Kurulu kararı veya kanun gereği kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile diğer dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş oldukları yurtlar da konut abonesi olarak tarifelendirilirler.


  1. İşyeri Aboneleri :

Gelir sağlamak amacı ile her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zenaatin icra edildiği yerlerdir. bürolar, bakkallar, muayenehaneler; ofisler, Fırınlar, kahvehaneler, kafeler, lokantalar, yemek fabrikaları, pastahaneler, süpermarketler, hipermarketler, özel eğitim kurumları, özel kurslar, özel yurtlar, özel sağlık kurumları, mermerciler, yıkama yağlama istasyonları, benzinlikler, gazino, otel, motel, hamam, kesimhaneler ve diğer ticari faaliyette bulunan yerler; işyeri abonesi olarak adlandırılırlar.


  1. Sanayi Aboneleri :

Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten tanımı (6.1) ve (6.2) fıkraları dışında kalan yerler ile Endüstriyel nitelikte kullanılmış su üreten yerler sanayi aboneleridir.


  1. Resmi Aboneler :

Genel ve katma bütçeye dahil dairelere, Özel İdareler, Belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, silahlı kuvvetlere, üniversitelere ve bağlı okullarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflara (Kızılay vb), Özel kanunla kurulmuş odalar ve birliklere ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan yerler resmi abonelerdir. Ticari ve Sınai amaçla kurulmuş KİT’ler ve İDT’ler Resmi abone kabul edilmezler.


  1. Okul-Sağlık Kurumları-Spor Tesisleri Aboneleri:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, klinikler ve poliklinikler ile laboratuvarlar;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarıc) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’ne, Amatör Klüpler Federasyonuna bağlı spor klüplerine ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan lokal ve spor tesisleridir.


  1. Dernek-Vakıf-Siyasi Parti Aboneleri :

Dernekler, Vakıflar, ve Siyasi Partilere ait ticari amaçla işletilmeyen (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan yerler


  1. Gemi Abonesi :

Yerli veya yabancı bandıralı gemilere su satan gerçek ve tüzel kişilerin sadece bu amaçla oluşturdukları su yolunda açılmış aboneliklerdir. Bu kişilerin kendi hizmet veya üretim birimlerinde kullandıkları su için ait oldukları abone grubundan abonelikleri açılır ve tarife uygulanır.


  1. Park-Bahçe-Sera Abonesi :(20.05.2010 Tarih ve 2010/1. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 5 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 10.06.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Resmi kurumlar, gerçek ve tüzel kişilere ait park,tarım amaçlı bahçe, bostan, fidanlık ve seralar


  1. Havuz Abonesi :

Gerçek ve tüzel kişilere ait, ticari amaçlı havuzlara ait abonelikler


  1. Besihane :

Büyük ve Küçükbaş hayvan besihaneleri, tavuk-yumurta üretim çiftlikleri, balık üretim çiftlikleri vb kesimhanesi olmayan hayvan yetiştirme yerlerine ait abonelikler.


  1. Serbest Bölge Abonesi :

Serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerdir. Bu abonelerden KDV alınmaz.


  1. Özel Sözleşme Abonesi :

İSU Genel Müdürlüğünün hizmet sınırları içerisinde kalan mülki birimler, toplu konut alanları, sanayi kuruluşları vb yerlere yüksek su tüketimlerine bağlı olarak özel sözleşme ile su satılabilir. Bu tarz sözleşmeli yerler özel sözleşmeli abone olarak adlandırılır.


  1. Geçici Aboneler : (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

a) İSU hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi ,fuar,sirk,panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleri;

b) 26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su,telefon,kanalizasyon,doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.

Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir.
  1. Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Tarifesi Uygulanacak Aboneler : Madde 5 (5.2) fıkrasında tanımlanan abonelerdir.

  2. Kuyu Abonesi : (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.) İSU su dağıtım şebekesi dışında kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyulardan temin ettiği kuyu suyunu kullanan abonelerdir.

6.16. Ahır Abonesi : (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Ticari maksatlı olmayan hayvan yetiştirme yerleri ahır abonesidir.


6.17. Kaynak suyu abonesi: (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

İSU’nun sahip olduğu kaynak sularını işletenler,kaynak suyu abonesidir.
6.18.İnşaat/Şantiye Abonesi: (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek veya tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak tesislerin yapılmasına imkan tanımak için kurdukları; faaliyetlerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek tesislere, (şantiyeler) uygulanacak aboneliktir.

YER ALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KULLANIMI
MADDE 7-(31.05.2005 tarih ve 2005/9 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 23.Haziran.2005 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə