İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə4/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

TARİFELERDE ARTIŞ ORANIMADDE 16- (22.11.2005 tarih ve 2005/14 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 17.Aralık.2005 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Tarifelere uygulanacak artış veya azalış oranlarını belirlemeye ve artış oranını değiştirmeye Genel Kurul Yetkilidir.


III. BÖLÜM
SU SATIŞI VE ATIKSU TARİFESİ
SU SATIŞ TARİFESİ
MADDE 17- 6. madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına yapılacak su satış ücretinin, 13. madde ve fıkralarında belirtilen giderleri ve %10’undan aşağı olmayacak karı sağlayacak düzeyde olması esastır.

İş yeri, Sanayi ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanacak su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

6.madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına ve türlerine hangi tarife ücretinin uygulanacağına Genel Kurul karar verir.


KAYNAK SUYU VE HAMSU TARİFESİ
MADDE 18 (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

İSU sahibi bulunduğu kaynak sularını veya hamsuları satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere satabilir. Bu nitelikteki sulara uygulanacak satış tarifesi, 19’uncu maddede belirtilen baremlere uygun olmak üzere, isteklinin dahil olduğu abone grubunun su satış tarifesinin %10‘unun altında olamaz. Bu orana uyularak hangi fiyattan su satılacağı Yönetim kurulunun onayına tabidir. Sözleşmeyi yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.Kaynak sularının satışında uygulanacak usul ve esaslar,bir yönerge ile tespit edilerek Yönetim Kurulunun tasdikinden sonra uygulamaya konulur.5216 Sayılı Kanun gereği devir alınan köylerde uygulanacak su satış fiyatı köyler su tarifesinin % 20’sinin altında olamaz. Bu orana uyularak hangi fiyattan su satılacağı Yönetim kurulunun onayına tabidir.

MADDE 19- ÖZEL SÖZLEŞME TARİFESİ (18.11.2011 Tarih ve 2011/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 14.12.2011 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Yüksek miktarda su tüketenlere, ait oldukları abone grubunun 1. tarife bedelinin %25’ine kadar indirimli bedelle özel sözleşme ile su satışı yapılabilir.
Buna göre ;


 1. Alıcı tarafından taahhüt edilen su tüketim miktarı yıllık 120.000 m3’ten az olamaz.

 2. Su bedeli, her ayın sonunda sayaç üzerindeki endekse göre o ayda tüketilen su miktarı üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.

 3. Alıcı, yıllık 120.000 m3 taahhüdüne ait suyun bedelini sözleşme başlangıcında peşin ödemek isterse, sözleşme tarihindeki tarife bedelinden tahakkuk ve tahsilat yapılır.

 4. Yıllık tüketilen su miktarı 120.000 m3’e ulaşmadığı takdirde, aradaki fark sayaç endeksine ilave edilmek suretiyle 120.000 m3’e tamamlanır ve tamamlanan miktar için, tamamlandığı aydaki tarife bedeli üzerinden “taahhüt farkı” tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu bent Tarifeler Yönetmeliği’nin 6.4 ve 6.5 maddelerinde tanımlanan abone gruplarına uygulanmaz. Bu abone grupları için aylık 10.000 m3 taahhüt tüketilmediğinde fiili tüketim ait olduğu abone grubunun indirimsiz fiyatı üzerinden tahakkuk ettirilir.

Tüketimin 120.000 m3’ü aşması halinde müteakip aylar için o aydaki tüketim miktarı ve tarife bedeli üzerinden tahakkuk ve tahsilat yapmaya devam edilir.

 1. Genel Kurul kararıyla İSU Tarife Cetvelinde değişiklik olması halinde Özel Sözleşmeyle belirlenen bedel de aynı nispette arttırılır veya azaltılır.

 2. Yıl sonu icmalinde sayacın son endeksi takip eden yılın ilk endeksi olarak dikkate alınır ve sözleşme yenilendiğinde aynı uygulamaya devam edilir.

 3. Yıllık, 500.000 m3 ve üzeri su tüketen sanayi abonelerinin tanker ve benzeri usullerle su kullanmaması, yer altı suyu kullanımı ve temininden vazgeçmesi, kuyusunu kapatması durumunda tarifesinin %50’sine kadar indirimli su satışı yapılabilir.

 4. Park Bahçe aboneliği ile ilgili özel su satış sözleşmesi yapılabilir.

Bu maddede belirtilen özel sözleşmeli satışları yapmaya yönetim kurulunun onayı ile Genel Müdür yetkilidir.
TOPLU SU SATIŞI TARİFESİ
MADDE 20- (22.11.2005 tarih ve 2005/14 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 17.Aralık.2005 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
İSU Genel Müdürlüğü’nün hizmet sınırları dışında kalan Belediyeler ve köylere kendi dağıtım şebekesiyle dağıtmak üzere belli noktalardan su satışı yapılanlara; satış fiyatı konut 1. tarife bedelinden az olamaz; şebekesi İSU tarafından yapılarak su satışı yapılacaksa, satış fiyatı konut 2. tarife bedelinden az olamaz Bu tip sözleşmeli satışları yapmaya Yönetim Kurulu onayı ile Genel Müdürlük yetkilidir.
Sözleşmede belirtilen şekilde toplu su alan aboneler için, su satışı bedeli Genel Kurul kararıyla İSU Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması halinde aynı nispette uygulanır. Bu abonelerin borçlarına diledikleri takdirde taksitlendirme yapılır. Taksitlendirmeye esaslar Yönetim Kururlu tarafından onaylanacak yönerge ile düzenlenip 48’inci ve 88’inci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 21- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI (ATIKSU) TARİFESİ (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
İSU’nun hizmetlerinden faydalanan her abone, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli” ödemekle mükelleftir. Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; işbu Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen giderler ile 14. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanan su m3 fiyatının bedeli ve oranı üzerinden abone grupları ve özelliklerine göre aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.
21.1. İSU hizmet sınırları içerisinde bulunan su abonelerinden;
a) (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Kanalizasyon sistemini kullanan ve / veya kullanacak olan sanayi grubu abonelerinden ait oldukları abone grubunun su tarife bedelinin %50’si oranında “Kullanılmış Suların Uzaklaştırılma Bedeli" alınır.


İSU isale hatlarından su temin etmeyip atıksu aboneliği tesis edilen Sanayi grubu abonelerinden ise sanayi abone grubunun su tarife bedelinin %50’si oranında “kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli alınır.
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun deşarj yapmadıklarının tespiti halinde kullanılmış suların uzaklaştırma bedeline ilaveten ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre ayrıca Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır.
Giriş suyu ile birlikte kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli ödenmiş bulunan suyu buhar şeklinde temin ederek kullanan diğer işyeri ve sanayi grubu abonelerden ikinci defa kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli alınmaz.

b) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan ve kullanılmış su (Atıksu) üreten, İSU’nun kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan veya kullanılmış sularını kanalizasyon şebekesi olduğu halde alıcı ortama deşarj eden veya foseptikte biriktiren abonelerden ait olduğu grubun tarife cetvelinin %50’si oranında atıksu bedeli alınır;


c) (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan, evsel nitelikli atıksularını, alıcı ortama deşarj eden aboneler ile atıksularını foseptikte biriktirip nihai bertarafı için İSU’nun hizmetinden faydalanan abonelerden ait olduğu grubun tarife cetvelinin %50’si oranında atıksu bedeli alınır;


d) (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki evsel nitelikli atıksu üreten Orman Köyleri abonelerinden kanalizasyon şebekesi hizmeti götürülünceye kadar atıksu bedeli alınmaz. Kanalizasyon şebekesi hizmeti verilen orman köylerinden ise ait olduğu grubun tarife cetvelindeki %50 oranında atıksu bedeli alınır.


21.2. Su Abonesi Olmayan Aboneler(23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
İSU’ nun su hizmetlerinden yararlanmayıp, yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi tanımına giren ve kuyu, kaptaj,havuz vb .tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişilerden alınacak atıksu bedeline esas olarak:


 1. Konutların ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır.
 1. İşyeri, Sanayi, Resmi Daireler ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar veya çalışan insan sayısı ve işyerinin özellikleri veya emsallerine göre hesaplanacak miktar esas alınır.
 1. Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c, 21.1.d maddelerine göre hesaplanan değerdir.


d) Bu abone türüne uygulanacak olan diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
21.3. Su kullanan ancak kanal bağlantısı olmayan abonelerden alınacak atıksu bedeline esas olarak; (20.05.2010 Tarih ve 2010/1. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 5 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 10.06.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)


 1. İSU’nun su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını onaylanmış projelere göre yapılmış atıksu çukurlarına boşaltan abonelerden, Kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertarafı (vidanjör hizmeti vb) hizmetine karşılık dahil olduğu abone gurubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su ( m3) kadar “kullanılmış suların uzaklaştırma (Atıksu) Bedeli” alınır.
 1. İSU’ nun Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmamasına rağmen, herhangi bir şekilde su kullanan ve kullanılmış sularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, varsa sayaçla ölçülen sarfiyat üzerinden, yoksa sayaç taktırıncaya kadar çalışan personel sayısına veya kendi grubundaki emsallerine göre üretiminin niteliğine bağlı olarak hesaplanan su tüketimi üzerinden “kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli” alınır.

Endüstriyel nitelikte kullanılmış su oluşturan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır.


 1. Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c, 21.1.d maddelerine göre hesaplanan değerdir.
 1. Endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır.
 1. İSU ‘nun görev alanı içerisinden ya da dışarıdan aboneliği olmayıp vidanjörle getirilen kullanılmış suları, İSU’nun görev alanı içindeki arıtma tesisi ya da kanallara veya alıcı ortamlara deşarj edenlere deşarj ettikleri atıksu miktarı ve aşağıda belirtilen oranlara göre tahakkuk yapılır.

- Endüstriyel nitelikli kullanılmış sular (atıksular): Sanayi kaynaklı kullanılmış su (atıksu) birim fiyatı; deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 10 katıdır.

- Sanayi/Ticarethane kaynaklı evsel nitelikli kullanılmış sular : Deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 5 katıdır.

- Mesken kaynaklı evsel nitelikli atıksular: Deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 10 katıdır.
 1. İSU’nun görev alanı içerisinde olan ve aboneliği bulunan kuruluşlardan gelen endüstriyel nitelikli, tehlikeli madde ihtiva etmeyen ve konsantrasyonu %5’i geçmeyen atıkların bertaraf birim fiyatı, Sanayi 1 tarifesindeki kullanılmış suyun uzaklaştırılması (atıksu) birim fiyatının 20 katıdır.


Atıksu Bedeli Alınmayacak Aboneler:
6.Maddenin,(6.7),(6.8),(6.10),(6.16),(6.17), (6.18) fıkralarında sayılan; 6.1 fıkrasının (c) bendinde yer alan abonelerden; gaziler, şehit ailelerinin ve özürlülerin (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca özürlüler için düzenlenmiş kimlik kartı olduğunun belgelenmesi kaydıyla) mesken abonesi olanlarından; atıksu bedeli alınmaz.

IV. BÖLÜM
HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ
YENİ ABONE TESİS BEDELİ VE AYLIK BAKIM ÜCRETİ
MADDE 22- (05.01.2006 tarih ve 2006/1 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 20.Ocak.2006 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Yeni Abone Tesis Bedeli ve Bakım Ücreti: İlk defa yapılan abonelik için “Yeni Abone Tesis Bedeli” alınır. Bu bedel; abonenin ait olduğu abone grubunda ve yürürlükte bulunan tarife cetvelindeki bedeldir.

Tüzel kişiliği devam eden köy ve beldelerde şebeke suyu kullanılmıyorsa yeni abone tesis bedeli, abone grubuna göre yürürlükte bulunan tarife cetvelindeki bedelin yarısı kadardır.
Bakım Ücreti: Her türlü bakım işleri için abonelerden abonenin tabi olduğu su satış tarifesi (atıksu bedeli dahil) 1 m3 miktarı karşılığı bakım ücreti alınır. Bu bakım bedeli abonelerden su bedeli tahakkuk ettirilen dönemler için alınır.
ABONELİK DEVRİNDE ALINACAK BEDEL

MADDE 23- (18.11.2011 Tarih ve 2011/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 14.12.2011 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Bir aboneliğin ilk defa açılıp kapatılmasından sonra aynı abonelik üzerinde yeni aboneliğin oluşması halinde abonelik tesis ve devir bedeli alınmaz.


SAYAÇ SÖKME - TAKMA BEDELİ
MADDE 24- (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Sayaç yerinin değiştirilmesi, sayacın bakıma alınması, muayenesi;bozuk,patlak ve ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi, sayaç takılması vb durumlarda “Sayaç Sökme-Takma Bedeli” alınır.

Sayaç Sökme - Takma Bedeli, (1 x işçi/saat) + (1 x şoför/saat) formülüyle hesaplanır ve İSU Genel Kurulu tarafından belirlenir


SAYAÇ BAKIM –ONARIM BEDELİ
MADDE 25- Bozuk ve patlak sayaçların sökülmesi, tamiri, takılması ve kontrolü için Sayaç Bakım Bedeli alınır.

Sayaç Bakım Bedeli; (Komple sayaç mekanizmasının değiştirilmesi halinde doğacak gider) + (1 x teknisyen/saat) + (Sayaç Sökme – Takma Bedeli) formülüyle hesaplanır ve İSU Genel Kurulu tarafından belirlenir.SAYAÇ MUAYENE BEDELİ
MADDE 26- Sayacının doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikayet eden abonenin su sayacı muayene edilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, İlgili Bakanlık teşkilatına müracaatın sonucunda ödenmiş olan meblağlar ile sayaç söküp takmaya ilişkin işçilik bedelleri gözönünde bulundurularak aboneden tahsil edilir. Muayene esnasında onarım yapılmış ise Sayaç Bakım-Onarım Bedeli ayrıca tahsil edilir.

MADDE 27- ABONE TEMİNAT BEDELİ (29.11.2010 Tarih ve 2010/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 9 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 23.12.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Sözleşme imzalayan her su abonesinden bir tahakkuk dönemindeki su ve atıksu tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli (teminat) alınır.


 1. Konut ve işyeri abonelerinde 30 m3 su tüketim miktarının, özel sözleşmeli ve toplu su satışı aboneleri hariç sanayi ve diğer abonelerde ise, işyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde suyun rolü, emsal işletmeler dikkate alınarak, bulunacak su tüketim miktarının, beyanları da göz önüne alınarak, su tarifesindeki 1. tarife bedeli ile çarpılmak suretiyle bulunan tutar kadar teminat bedeli alınır. Sanayi abonelerinden 3 tahakkuk döneminde görülecek ortalama sarfiyat ile ilk alınan teminat su tüketim miktarı karşılaştırılır. Fark büyük ise teminata ilave yapılır.

 2. Özel sözleşme ve Toplu su satışı ile ilgili büyük su kullanıcılarının aboneliklerinde teminat bedeli olarak, sözleşmelerinde taahhüt edilen aylık tüketim miktarı karşılığı teminat bedeli alınır. Bu teminat bedeli 1,5 milyar TL’nin altında olması halinde defaten ve nakden, bu bedeli geçmesi halinde geçen kısım için % 50 fazlasıyla teminat alınır.

 3. Bir firmaya ihale veya emanet usulüyle yaptırılan her tür inşaatlar ile kooperatif, yap-sat ve toplu konut vb inşaatlardan, 100 m3 su bedeli teminat olarak alınır.

 4. 6’ıncı maddede belirtilen abonelerden (6.4) ve (6.5) fıkralarında yer alanlarından güvence bedeli alınmaz.

 5. Tüketimin; bir yıllık gözetimi sonucu güvence bedelinin esas alındığı miktarı aştığının veya altında kaldığının saptanması durumunda; güvence, yeni tüketim miktarına kadar yükseltilir.

 6. Abone Teminat Bedelinin tahsili ve iadesi ile ilgili esaslar Yönetim Kurulunca onaylanacak yönerge ile belirlenir.MADDE 28- SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ YATIRIM HARCAMALARINA KATILMA PAYI (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
2464 Sayılı kanunun 87. ve 88. maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutlarının genişletilmesi (tevsi) ve iyileştirilmesi (ıslahı) maksadıyla yapılan harcamalar ile istek üzerine İSU Genel Müdürlüğü’nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesisin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden “su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı” olarak alınır.
Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı = KP

Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulun Yola Nazaran Arsa Cephesi = L

Gayrimenkulun faydalanacağı Su veya Kanal Hattına 1 Metre/Maliyet = T

Gayrimenkulun Bağımsız Daire Adedi =D

Su Ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları : KP = ((L x T) / D)/2

formülüne göre hesaplanan değerdir.

Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı hesaplanırken asgari 4 daire baz alınarak hesaplama yapılır.

Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2’sini geçemez.

İSU sorumluluk alanında içmesuyu dağıtım ve kanalizasyon toplama tesisleri bulunmayan mahallerde, bu tesislerin İSU’nun projelerine ve teknik görüşüne uygun olmak, İSU Genel Müdürlüğünün onayı alınmak ve şebeke bağlantısı İSU tarafından yapılmak şartıyla en yakın uç noktalara kadar tesis eden abonelerden içmesuyu ve kanalizasyon katılım payları alınmaz.

Şebeke ve tesisler abonelik sözleşmesinin yapımı tarihinden itibaren İSU Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçer.


MADDE 29- (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları,faydalanacak su kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre; uygulanacağı yılın İSU Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere, genel tuvaletlere katılma payları tahakkuku yapılmaz. Resmi aboneler haricindeki bahçe abonelerinden sadece su katılım payı alınır. Bahçe aboneliğinin mesken, işyeri veya diğer abone tiplerine dönüştürülmesi durumunda ayrıca kanal katılım payı da alınır.
MADDE 30- SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ (31.05.2006 Tarih ve 2006/1. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 8 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Yapı içinde belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce İSU’dan su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSU o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkında hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İSU’nun da görüşünü almak şarttır.

MADDE 31- İnceleme, Genel Müdürlüğün uygun göreceği birim tarafından yapılır.
MADDE 32- (14.03.2008 Tarih ve 2008/1. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 2 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.03.2008 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
a) Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli (POB):

2560 sayılı Kanuna istinaden Kanalizasyon sistemine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme-su havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği “ ile “ Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması “ hakkındaki yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak Çevre ve Orman Bakanlığı “ Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği “ ve ilgili tebliğler çerçevesinde proje onay bedeli alınır.b) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat (DKKR) Bedeli : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği esaslarına uygun atıksu deşarj eden işletmelerden DKKR bedeli alınır.

c) Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB):

Su Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, içme suyu havzalarında bulunan işletmelerden HAKB bedeli alınır.

POB ve DKKR bedelleri yürürlükteki tarife cetvelinde gösterilen bedeldir. HAKB bedeli, tarifede bulunan DKKR bedelidir.
MADDE 33- Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km’de; 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Tekniker, 2 Şoförün yerinde yapacağı çalışma için; (10 Mühendis/saat) + (6 Tekniker/saat) + (10 Şoför/saat) +

(1 Daktilo/saat) + (1 Memur/saat) ücret tutarı karşılığında onaylanır.


MADDE 34- Su hatlarını, İmar Yasası’nın 23’üncü maddesindeki şartlar nedeniyle kanalın yapımını üstlenenler projelerini İSU Genel Müdürlüğü’ne yaptırmak istediklerinde;

Su hattının veya kanalın km/tülü; (16 x mühendis/saat) + (4 x harita mühendisi/saat) + (4 x alet operatörü/saat) + (12 x şoför/saat) + (6 x teknik ressam/saat) + (1 x memur/saat) ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak bu bedel 1 km’lik proje düzenleme bedelinin %30’undan az olamaz.


MADDE 35- (22.11.2005 tarih ve 2005/14 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 17.Aralık.2005 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

28’inci maddeye göre tesis harcamalarına katılım payı alınan gayrimenkullerden imar kanununun 23. maddesinde ön görülen katılım payı alınmaz.


KEŞİF BEDELİ (TESİSAT MUAYENE BEDELİ)
MADDE 36- Abonenin ilk su almak üzere müracaatı sırasında İSU tarafından yapılacak keşfe ait alınacak “keşif bedeli” abonenin ait olduğu abone grubundaki ve yürürlükteki tarife cetvelinde yazan bedeldir.
KANAL YAPIM TEMİNAT BEDELİ
MADDE 37- 3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’üncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atıksu bağlantı projeleri:


 1. Taşınmaz sahibince, kanalın yapılması talep ediliyorsa, yapımı gerekli kanal (metre) ile İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş kanal metre/tül fiyatı çarpılarak bulunacak miktar kadar kanal yapım bedeli alınır.

 2. Yapımı gerekli kanalın projesi kabul işlemi tamamlandıktan sonra 30’inci maddede belirtilen ücret karşılı onaylanır. Cephesinde kanal bulunmayan taşınmaz için yapımı gerekli kanalın taşınmaz sahibince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve Tüzel kişilerle yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacı ile, İller Bankası birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin % 10’u kadar “kanal yapım teminat bedeli” alınır. Teminat bedeli tesisin İSU’ca kabul işleminden sonra geri verilir.KANAL YAPIM VE BAĞLANTI KANALI BEDELİ
MADDE 38- İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanalın bedelinin tamamını İdareye yatırması veya İmar Yasası’nın 23’üncü maddesine tabi olan yerlere istek ve İdarenin kabulü halinde kanal bedelinin % 25’inin peşin yatırılması, % 75’inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde (karşılığı teminat olarak yatırılması koşulu ile) İdarece gerçekleştirilir.
MADDE 39- Taşınmazların bağlantı bedeli, taşınmaz sahibinden alınarak İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.


 1. Bağlantı bedeli olarak proje onayı sırasında 3 m. Derinliğinde 30 cm. Çapındaki kanalın 5 metre/tulünün İller Bankası birim fiyatıyla tutarı güvence olarak alınır. İşin sonunda yapım tutarına göre teminatta artan miktarı geri ödenir. Yetişmemişse eksiği tahsil edilir.

 2. 38. maddenin uygulandığı durumlarda ayrıca kanal bağlantı teminatı alınmaz.


VİDANJÖR VE VAKUMLU ARAÇ TARİFESİ
MADDE 40- Vidanjörün bir seferlik çekim bedeli, “ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri “ kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır. Vidanjör satın alma bedelinin amortisman saat emsali (0.000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakın gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari bedeli eklenerek bulunacak miktara % 10 kar ilave edilip vidanjörün bir saatlik çekim bedeli saptanır. İki saat içinde bir seferlik çekim ve boşaltım yerine taşınıp boşaltılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için iki saatlik bedel tahakkuk ettirilir. Bu bedelin tahsiliyle ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak bir yönerge ile belirlenir.
İSU Genel Müdürlüğü dışında içme ve kullanma suyu ile atıksu nakil amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ile “Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
Foseptiği olan aboneden, Su veya Atıksu abonesi olarak Atıksu bedeli alınıyorsa Vidanjör hizmeti ücretsiz verilir.

MADDE 41- KANAL TEMİZLEME VE TAMİR TARİFESİ (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
a) Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan atıksu abonelerinin kanalı “kanal temizleme aracı” ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atık su hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak, parsel bacası ile bina arasındaki atıksu hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında ise aşağıdaki tabloda yazılı bedeller alınır.
1-5 adet konut için, [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]

6-10 adet konut için, 2 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]

11 + adet konut için, 3 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]
1- 5 adet ticarethane için, 3 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]

6-10 adet ticarethane için, 4 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]

11 + adet ticarethane için, 5 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]
Fabrikalar için, 10x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]
b) Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle kırılan atıksu abonelerinin kanal arızasını gidermek, tamir etmek, bağlantısını yapmak için işçilik hizmeti karşılığında “kanal tamir bedeli” alınır. Bu bedel çalışılan saat ve işçi sayısıyla 1 işçi/saat ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır ve işin gereği kullanılmış olan kompresör, kepçe, asfalt kesme makinesi vb aletlerin kullanıldıkları saat ücreti de ilave edilerek tarife bedeli üzerinden tahsil edilir.


Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə