İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə9/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ÇEVREYE ZARAR VERMEKMADDE 61- (14.03.2008 Tarih ve 2008/1. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 2 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.03.2008 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)


 1. Atıksu çukuru olmayan ve kullanılmış suları kaçak kanallarla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu abone iseler atıksu çukuru yaptırana kadar kapatılır. Su abonesi değil iseler, haklarında yasal takibat yapılır. Su abonesi iseler normal duruma girinceye kadar atıksu bedeli tarifenin üç katı olarak tahakkuk ettirilir. Çevreyi kirletecek şekilde atıksu atanların suları kapatılır.

 2. Endüstriyel atıksu kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatında belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarının veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıkları devamlı ve düzenli olarak saklamak ve bu hususu yönetmelikte belirtilen şekilde belgelemekle mükelleftir. Aykırı hareket edenler için birincisinde “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ücretinin 5 katı, ikincisinde “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ücretinin 20 katı oranında ceza alınır ve kolektör ile ilgisi kesilerek İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilir

 3. Endüstriyel atıksu kaynakları, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatında belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarının veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellikle miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saklamak ve bu hususu yönetmelikte belirlenen düzende belgelemekle yükümlüdür. Aykırı hareket edenler için birincisinde “kanal bağlama onay belgesi” ücretinin 5 katı, ikincisinde “kanal bağlama onay belgesi” ücretinin 20 katı oranında ceza alınır ve kolektör ile ilgisi kesilerek Çevre İl Müdürlüğü’ne bildirilir.


ATIKSU ÇUKURLARININ ÇEVREYE BOŞALTILMASIMADDE 62- (14.03.2008 Tarih ve 2008/1. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 2 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.03.2008 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Atıksu çukurunda birikmiş sularını dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurları, İdareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler birincisinde % 25, ikincisinde % 50, üçüncüsünde % 100 zamla boşaltılır ve 1 hafta süreyle suları kapatılır ve “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” ilgili tarife ücretinin 5 katı ceza alınır.

PROJELERE UYULMAMASIMADDE 63- Atıksu çukurları veya bağlantıları yapılmadan oturma izni verilmesi halinde sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı ve atıksu çukurunun projeye uygun halde yapılmasına kadar suları bağlanmaz.

YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASIMADDE 64- Yağmur sularını atıksu kanallarına bağlayan yapıların bu bağlantıları (1) bir ay içerisinde kendilerince iptal edilir. İptal işlemi İSU’ca yapılırsa bedeli % 25 fazlası ile ilgililerden alınır.
MADDE 65- Mevcut yağmur suyu bağlantıları (1) bir yıl içerisinde ilgililerce tekniğe uygun hale getirilir. Getirilmediği takdirde bu bağlantılar İSU tarafından yapılır ve bedeli % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil edilir. Birinci iptal işlemi ile tekniğe uygun bir bağlantı yapılması arasında geçen sürede İSU’ca 2, 3 ve daha çok defa iptal edilirse bu kez iptal bedeli % 50 fazlası ile ilgililerden tahsil edilir.

MADDE 66- TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Su ve kanalizasyon tesislerine bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere dair hükümler uygulanmakla beraber zararın giderilmesi için yapılan harcamalar ile kayıp edilen suyun bedeli mesken-2 tarifesi esas alınarak ilgililerden tahsil edilir.

YAPTIRIMLARIN DEĞİŞMESİMADDE 67- Yaptırımlar tarifesine yeni yaptırım konuları eklemeye, cezaların oranlarını, meblağlarını değiştirmeye İSU Genel Kurulu yetkilidir.

VI. BÖLÜM
ABONELİK TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI
MADDE 68- Abonelik, tahakkuk ve tahsilatla ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 69- ABONE OLMA ŞARTLARI (20.05.2010 Tarih ve 2010/1. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 5 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 10.06.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
İSU’ya ait su ve kanalizasyon şebekesi hizmetlerinden yararlanabilmek için abone olmak şarttır:


 1. Özel ve tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için İSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurlar.

 2. İSU Genel Müdürlüğü başvuruları inceleyip abone türünü saptayarak bağlantının yapılıp yapılmayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştırır, sonuç başvuru sahibine bildirilir.

 3. Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı, hizmet ve güvence bedellerini ve abone plakası ile pul parasını makbuz karşılığı ödeyerek abone sözleşmesi yaptıktan sonra iş yapılır.

 4. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, İSU Hizmet Binaları ve İbadethaneler bedel alınmaksızın abone yapılırlar.

 5. Belediyeler, Resmi Kurumlar ve Muhtarlık Hizmet Binaları, kendiliklerinden abone açtırmazlar ise resen abone yapılırlar. Abonelikleri için alınması gereken bedeller ile sayaç takılmışsa sayaç bedeli ilk faturaya yansıtılır.. Durum aboneye bildirilir.

 6. Abone, aboneliğin devamı koşulu ile borcunu ödeyerek suyun geçici bir süre için kesilmesini isteyebilir.

 7. Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise abone sözleşmesi aynı koşullarla yenilenmiş sayılır.

 8. Abone borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.

 9. Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.

 10. Borçlu olan veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden abonelerin sözleşmesini İSU Genel Müdürlüğü iptal eder. Güvence bedeli gelir kaydedilir.

Aboneliğin bulunduğu binanın abone devri yapılmaksızın bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edilmesi halinde ilk abonenin teminatı gelir kaydedilerek, kullanıcı adına resen abonelik açılır. Abonelik ücretleri ilk dönem faturasına yansıtılır.

Ancak, malikinin oluru ile abonelik devam ettirilebilir. Doğabilecek borçlardan mülk sahibi müteselsilen mesuldur.

k) Abonenin ölümü halinde, varislerin yazılı isteği olmadıkça abonelik sözleşmesi iptal edilemez. Borç ve alacakları varislerine intikal eder.

l) Her hangi bir sebeple abonenin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya yıkılması durumunda mevcut abonelik iptal edilir. Binanın yeniden yapılması ve abonelik talep edilmesi durumunda yeniden abonelik ücreti karşılığında tesis edilir.m) Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, kiracısının İSU’ya abone olmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahibi, abone olunmaksızın kullanılan her türlü su, atık su vs. borçlardan fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ
MADDE 70- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Tarifeler Yönetmeliği ve İSU Genel Kurulu kararları hükmü doğrultusunda sözleşmesi imzalanmış abonelerin sözleşmelerinin yeni yönetmeliğe aykırı hükümlerinin yerini bu yönetmelik hükümleri alır.
Bu yönetmelik hükümlerinin tamamı veya bazı bölümleri abone sözleşmesi metni olarak kullanılır.
Abone sözleşmelerinin yenilenmesi ve güncellenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
ABONE YOLU (ABONE HATTI – ŞUBE YOLU)
MADDE 71- Abone yolu, Şebeke ile Abone arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır. Şebeke hattından kolon borusuna kadar uzanır.

 1. Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir abone yolu olacaktır.

 2. Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı kolon borusunun başladığı yerde yapılmalıdır. Bu yere kadar boru çapı ihtiyaca göre saptanarak bir abone yolu yapılır.

 3. Abone yolu olarak döşenecek borunun çapı, abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İdarece saptanır.

 4. Abone yolu masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir.

 5. Abone yollarının korunması abonelere, bakım ve onarımı İSU Genel Müdürlüğü’ne aittir.

 6. Abone yolu bitiminden sonraki bina içi dağıtım tesisatındaki ve Sayaçtan sonraki birim içi tesisatındaki arızalar abonelere aittir.

 7. İSU Genel Müdürlüğü kullanma ömrünü dikkate alarak abone yolunu yenilemeye yetkilidir.

 8. Aboneler sayaç ve abone yolundaki herhangi bir arızada İSU Genel Müdürlüğü’ne haber vermekle yükümlüdürler.
Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə