Izvestaj komisije o strucnoj oceni ponudeYüklə 54,93 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü54,93 Kb.


NARUČILAC: Ј.P.’’KOMUNALAC’’

ADRESA: Karađorđa Petrovića bb. 17520 Bujanovac

Broj JN. 2.2.2/2017

Broj odluke: 1393

Datum: 20.04.2017.g.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), Predsednik privremenog organa J.P.’’Komunalac’’ Bujanovac, Adem Hasani donosi:


O D L U K U

o dodeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku JN.2.2.2/2017 ‘’Servis i baždaranje vodomera’’ JP ’’Komunalac’’ Bujanovac dodeljuje se ponuđaču:INSA'' A.D. Zemun ul. Tršćanska 21. 11080 Zemun, za ponudu broj 31/31 od 13.04.2017. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 29.03.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, JN.2.2.2/2017, za javnu nabavku „Servis i baždaranje vodomera’’ JP’’Komunalac’’ Bujanovac.

Za navedenu javnu nabavku naručilac je objavio poziv za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki dana 07.04.2017. godine.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispele su tri ponude.

Posle isteka roka za podnošenje ponuda nije prispela nijedna ponuda.

Nakon sprovedenog postupka sa otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila izveštaj o istom.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda br.1391 od 19.04.2017. godine, Komisija za javne nabavke je konstantovala sledeće:
 1. Vrsta predmeta javne nabavke:

Usluge

x
 1. Podaci iz plana nabavki koji se odnose na predmetnu javnu nabavku:

Predmet javne nabavke

Servis i baždaranje vodomera

Redni broj javne nabavke

JN.2.2.2/2017

Oznaka iz оpšteg rečnika nabavke

50411100

Podaci u finansijskom planu zа plaćanje

Fin. plan za 2017.g. Konto:5320

Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a)

311.000,00

Vrednost ugovora o javnoj nabavci (bez PDV-a)

260.400,00

Vrednost ugovora o javnoj nabavci (sa PDV-om)

312.480,00
 1. Osnovni podaci o ponuđačima:

Komisija za javne nabavke Naručioca dana: 07.04.2017. godine, uručila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju, putem pošte sa povratnicom, sledećim potencijalnim ponuđačima:
 1. JKP’’Naissus’’ Niš, ul.Knjeginje Ljubice 1/1, 18000 Niš,

 2. ’’Hidro-Elektro’’ d.o.o. Inđija, ul. Kralja Petra I bb., 22320 Inđija,

 3. ’’Insa’’ a.d. Zemun, ul. Tršćanska 21., 11070 Zemun.

Saglasnost člana 57.st.1. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br.124/12, 14/15 i 68/15), Naručilac je dana 07.04.2017. godine objavio tekst javnog poziva za podnošenje ponuda na portal uprave za javne nabavke.
 1. Blagovremene ponude:

Blagovremeno tj. do dana: 18.04.2017. godine, do 13.15 časova primljene su ponude sledećih ponuđača, i to po navedenom radosledu prijema:

R.br.

Broj pod kojim je ponuda zavedena


Nazi Ponuđača

Datum prijema

Čas


1.

43

D.O.O HIDRO-ELEKTRO

Ul. Kralja Petra I. b.b. 22320 Inđija12.04.2017..g.

11,09

2.

45

JKP NAISSUS Niš

ul. Knjeginje Lubice 1/1 18000 Niš18.04.2017.g.

11,45

3.

46

INSA A.D. Zemun ul. Tršćanska br.21. 11080 Zemun

18.04.2017.g.

12,15

Otvaranjem ponuda prisustvovao ovlaščeni predstavmik ponuđača: Bio je prisutan predstavnik ponuđača ''Insa'' a.d. Zemun – Tanasković Zoran.


U skladu sa članom 104.st.1. ZJN, Komisija za javne nabavke JP ''Komunalac'' Bujanovac sačinila je zapisnik sa otvaranja ponuda dana: 18.04.2017. godine u skladu sa elementima o javnom pozivu za podnošenje ponuda.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je dostavljen lično ponuđaču ''Insa'' a.d. Zemun i putem pošte ostalim ponuđačima.
 1. Neblagovremene ponude:

Nije bilo neblagovremenih ponuda.


 1. Podaci o odbijenim ponudama, razlozi za njihovo odbijanja i cena:

Nije bilo odbijenih ponuda.


 1. Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajene niske cene, detalno obrazloženje:

Nije bilo neuobičajne niske cene.


 1. Prihvatljive i odgovarajuće ponude:

Komisja za javne nabavke, Naručioca JP ''Komunalac'' Bujanovac vršila je stručnu ocenu ponuda, u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konstatovala sledeće:

Ponuda ponuđača:


 1. D.O.O. HIDRO-ELEKTRO INĐIJA Ul. Kralja Petra I bb. 22320 Inđija.

Ponuda broj 510 od 11.04.2017. godine.

Ponuđač je ispunio obavezni uslov saglasno članu 75. Zakona o javnim nabavkama, dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77.st.4. (Izjava) i dodatni uslov iz člana 76. ZJN dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77. ZJN (Dokaz da poseduje svoju laboratoriju za overavanje vodomera izdat od strane nadležne ministarstva) postupajući shodno pozivom za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, usluga JN. 2.2.2/2017.Elementi ponude ponuđača:

Ponudu podnosi: A) samostalno
Ukupna cena bez PDV-a:

283.250,00 dinara

Ukupna cena sa PDV-om:

339.900,00 dinara

Rok izvršenja usluga:

7 dana

Rok i način plaćanja:

45 dana

Rok važenja ponude:

45 dana

Mesto isporuke:

JP“Komunalac“ Bujanovac 1. JKP ‘’NAISSUS’’ NIŠ Ul. Knjeginje Ljubice 1/1. 18000 Niš.

Ponuda broj 1283/3 od 07.04.2017. godine.

Ponuđač je ispunio obavezni uslov saglasno članu 75. Zakona o javnim nabavkama, dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77.st.4. (Izjava) i dodatni uslov iz člana 76. ZJN dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77. ZJN (Dokaz da poseduje svoju laboratoriju za overavanje vodomera izdat od strane nadležne ministarstva) postupajući shodno pozivom za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, usluga JN. 2.2.2/2017.


Elementi ponude ponuđača:

Ponudu podnosi: A) samostalno
Ukupna cena bez PDV-a:

1.118.784,00 dinara

Ukupna cena sa PDV-om:

1.342.528,80 dinara

Rok izvršenja usluga:

7 dana

Rok i način plaćanja:

31 dan

Rok važenja ponude:

30 dana

Mesto isporuke:

JP“Komunalac“ Bujanovac 1. ‘’INSA’’ A.D. ZEMUN Ul. Tršćanska 21. 11080 Zemun

Ponuda broj 31/31 od 13.04.2017. godine.

Ponuđač je ispunio obavezni uslov saglasno članu 75. Zakona o javnim nabavkama, dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77.st.4. (Izjava) i dodatni uslov iz člana 76. ZJN dokazivanjem ispunjenosti u skladu sa članom 77. ZJN (Dokaz da poseduje svoju laboratoriju za overavanje vodomera izdat od strane nadležne ministarstva) postupajući shodno pozivom za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, usluga JN. 2.2.2/2017.Elementi ponude ponuđača:

Ponudu podnosi: A) samostalno
Ukupna cena bez PDV-a:

260.400,00 dinara

Ukupna cena sa PDV-om:

312.480,00 dinara

Rok izvršenja usluga:

10 dana

Rok i način plaćanja:

45 dana

Rok važenja ponude:

30 dana

Mesto isporuke:

JP“Komunalac“ Bujanovac
 1. Kriterijum za ocenjivanje ponude je: najniža ponuđena cena

Rang lista ponuđača u slučaju primene kriterijuma najniža ponuđena cena:

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cena (bez PDV-a)’’Insa’’ a.d ZemunUl. Tršćanska 21. 11080 Zemun

260.400,00’’Hidro-elektro’’ d.o.o Inđija

ul. Kralja Petra I bb. 22320 Inđija283.250,00JKP’’Naissus’’ Niš,

ul.Knjeginje Ljubice 1/1, 18000 Niš1.118.784,00Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača:

x

Da Ne
 1. Naziv, odnosno ime ponuđača koji se predlaže za dodelu ugovora:

Komisija, posle stručne ocene ponuda, na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena, predlaže da se ugovor o javnoj nabavci dodeli ponuđaču: ’’INSA’’ A.D. Zemun ul.Tršćanska 21. 11080 Zemun, sa ukupnom cenom od: 260.400,00 dinara bez PDV-a, ponuda zaveden pod brojem 31/31 od 13.04.2017. godine.
Odgovorno lice naručioca je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja doneo odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci dodeljuje ponuđaču:

’’INSA’’ A.D. Zemun ul.Tršćanska 21. 11080 Zemun,

sa ukupnom cenom od: 260.400,00 dinara bez PDV-a,

ponuda zaveden pod brojem 31/31 od 13.04.2017. godine.


ODGOVORNO LICE – NARUČILAC

(m.p) ____________________Adem Hasani, Predsednik. priv. organa
Dostaviti:


Yüklə 54,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə