Jandarma astsubay meslek yüksekokuluna girmeye istekliYüklə 141,45 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü141,45 Kb.
növüYazi

J

ANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU

2007 YILI
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI

BAŞVURU TARİHLERİ : 26 ŞUBAT 2007 – 30 MART 2007

BAŞVURU ADRESİ : İL-İLÇE JANDARMA K.LIKLARI İLE ANAKARA-BEYTEPE’DE BULUNAN JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ
YAZILI SINAV : 2007 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR.

SEÇME SINAVLARI MERKEZİ : JANDARMA EĞİTİM / OKULLAR K.LIĞI BEYTEPE - ANKARA

SEÇME SINAVI TARİHLERİ : 30-31 TEMMUZ-01-02-03 AĞUSTOS 2007

1. GENEL KOŞULLAR :

Adayların;
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması,
  1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan dolayı hükümlü bulunmaması veya soruşturma altında olmaması,
  1. Kendisinin,öz veya üvey anne,baba ve kardeşlerinden herhangi birisinin;


(1) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
(2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmış ve halen çalışmakta olmaması,
(4) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsî sapıklık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, ırza geçmek, sarkıntılık, kız-kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik ve yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine giren suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap; Birinci Babındaki; Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar ve Sekizinci Babındaki; Genel Ahlâk ve Aile Düzeni aleyhine işlenen suçlar, 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranışta bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak, (Yukarıda belirtilen suçlara; suç ismi, konu, kapsam ve içerik bakımından 01 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda karşılığı yeniden düzenlenen suçlar dahil.)
(5) Yapılacak arşiv araştırma ve soruşturma sonucunda şüpheli yada sakıncalı halleri olmaması,
(6) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmaması veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmaması,

(7) Aile şeref ve haysiyetini ihlâl edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair haklarında bilgi ve belge olmaması,
(8) Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belgenin olmaması,
ç. Nişanlı,evli,dul,çocuklu olmaması veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamaması,
d. Herhangi bir siyasî partiye üye olmaması veya siyasî partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olması,
e. Reşit değil ise veli göstermesi, düzenlenecek Yüklenme Senedi için senetlerde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi,
f. Alkol, uyuşturucu, vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmaması ve bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olması,
g. Askerlik hizmetini yapmamış olması, Başvuru, Seçme Sınavları (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) ile Kesin Kayıt İşlemleri sırasında silâh altında olmaması veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınacak olmaması,
ğ. 2007 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek puan türlerinde ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olması, yapılacak Seçme Sınavlarında da (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) başarılı olarak belirlenecek kontenjan içerisinde yer alması,

DİKKAT ! Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri, ortaöğretim başarı puanı dahil edilmemiş puan türlerinden (ÖSS-SÖZEL-1, ÖSS-SAYISAL-1, ÖSS-EŞİT AĞIRLIK-1, ÖSS-YABANCI DİL) değerlendirmeye alınacak olup, sonradan puan türü değişikliği ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.

h. Başvuru, Seçme Sınavları ve Kayıt -Kabul İşlemleri esnasında adayların kendilerinden istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri, tam, doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.
2. SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR :
Adayların;
a. Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde;


  1. Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olması,


(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke ve kellik bulunmaması,
(3) Ağır zührevî hastalık geçirmemiş olması,
(4) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmaması,
(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmaması,


  1. Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmaması (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik belkemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina-Bifida sağlam kabul edilir),
  1. Güvercin veya kundura göğüs, düztabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmaması,  


(8) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmaması, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmaması, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmaması,
(9) Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri olmaması.
b. Sevk edileceği tam teşekküllü Askerî Hastaneden ‘ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR’ kaydını içeren Sağlık Kurulu Raporu alması gerekmektedir
3. YAŞ-BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLE İLGİLİ KOŞULLAR :
Adayların;
a. En fazla 21 yaşında (1986 doğumlu) olması (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2007 yılından adayın doğum yılı çıkartılmak suretiyle hesaplanır),
DİKKAT ! Yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki doğum yılı esas alınacaktır.
b. Herhangi bir hastalığa bağlı olmamak koşulu ile Tablo-1’de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer alması (Ağırlık çıplak vücut ağırlığıdır, boy çıplak ayakla ölçülür) gerekmektedir.
4. ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR :
Adayların;
a. En az TABLO-2’de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2006 yılında mezun olması veya en geç 2007 yılı HAZİRAN ayı döneminde mezun olabilecek durumda olması,
b. Lise / dengi okul disiplin notunun 10 (on) üzerinden en az 8 (sekiz); 5 (beş) üzerinden en az 4 (dört) olması,
c. Askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış; sivil okullardan çıkarılmamış olması gerekmektedir.
DİKKAT ! 1. Jandarma Genel Komutanlığı; müracaatların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriş koşulları, okulun süresi ve eğitim programları üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir. Adaylar bu değişiklikler ile kılavuzda yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılır.
2. Başvurular İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya internet ortamından başvuru yapılmayacaktır.

Daha detaylı bilgi Başvuru Kılavuzu veya aşağıdaki adres ve telefonlardan öğrenilebilir.


Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi

06835 Beytepe / ANKARA


Tel : ( 0 312 ) 464 51 14 – ( 0 312 ) 464 51 15TABLO – 1
YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU

DOĞUM YILI

YAŞ

BOY ASGARÎ
(CM)


AĞIRLIK ASGARÎ
(KG)


AĞIRLIK AZAMÎ
(KG)


1991 *

16

165

50

70

1990 *

17

166

51

71

1989 *

18

167

52

72

1988-1986

19-21

168

AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR

* 19 yaşından küçük olup boyu 168 cm.den büyük olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen standartlar

uygulanacaktır.BOY–KİLO TABLOSU

(18 Yaşından Büyükler İçin)BOY (CM.)

AĞIRLIK
AZAMÎ (KG.)


AĞIRLIK
ASGARÎ (KG.)


 

BOY

(CM.)

AĞIRLIK
AZAMÎ (KG.)


AĞIRLIK
ASGARÎ (KG.)


168

73

54
190

94

69

169

74

54
191

95

70

170

75

55
192

96

70

171

76

56
193

97

71

172

77

56
194

98

72

173

78

57
195

99

72

174

79

58
196

100

73

175

80

58
197

101

74

176

81

59
198

102

75

177

81

60
199

103

75

178

82

60
200

104

76

179

83

61
201

105

77

180

84

62
202

106

78

181

85

62
203

107

78

182

86

63
204

108

79

183

87

64
205

109

80

184

88

64
206

110

81

185

89

65
207

111

81

186

90

66
208

112

82

187

91

66
209

114

83

188

92

67
210

115

84

189

93

68

DİKKAT ! Boy çıplak ayak ile, ağırlık ise yalnızca şort ile yapılan ölçüm değerleri olacaktır. Boy-Kilo ölçüleriniz bu değerler dışında ise müracaat etmeyiniz. 2006 yılı Seçme Sınavlarında Yaş-Boy-Kilo ölçüleri uygun olmayan 122 aday elenmiştir.

TABLO -2

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU İÇİN

KAYNAK OLARAK BELİRLENEN LİSE VEYA DENGİ OKUL TÜR KODLARI


KODU

OKUL TÜRÜ

KODU

OKUL TÜRÜ
LİSELER
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ

11033

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler)

57026

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

11058

Fen Lisesi

57018

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

11017

Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)

57067

Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek

Lisesi


11106

Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

57034

Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

11066

Özel Fen Lisesi
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

11025

Özel Lise

54175

Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi

11041

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

54167

Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER

54029

Anadolu Meslek Lisesi

30085

Anadolu Meslek Lisesi Programı

54183

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

30036

Endüstri Meslek Lisesi Programı

54012

Endüstri Meslek Lisesi

30028

Lise Programı

54061

Kimya Meslek Lisesi

30077

Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

54078

Matbaa Meslek Lisesi

30052

Ticaret Meslek Lisesi Programı

54086

Motor Meslek Lisesi

30117

Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)

54142

Tekstil Meslek Lisesi

30109

Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)

54094

Yapı Meslek Lisesi
ÖĞRETMEN LİSELERİ
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

50027

Anadolu Öğretmen Lisesi

56127

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

50019

Öğretmen Lisesi

56021

Özel Sağlık Meslek Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ

56013

Sağlık Meslek Lisesi

52036

Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

56038

Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

52028

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

56102

Veteriner Sağlık Meslek Lisesi

52011

Ticaret Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ

52052

Özel Ticaret Meslek Lisesi

80013

Adalet Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER

80168

Anadolu İletişim Meslek Lisesi

53032

Anadolu Gazetecilik Lisesi

80127

Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53024

Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80151

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

53049

İnşaat Teknik Lisesi

80176

Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi

53057

Kimya Teknik Lisesi

80095

Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi

53073

Motor Teknik Lisesi

80119

Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53016

Teknik Lise (Erkek Teknik)

80054

Maliye Meslek Lisesi

53138

Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80143

Meteoroloji Meslek Lisesi

53105

Ziraat Teknik Lisesi

80079

Spor Meslek Lisesi

53065

Meteoroloji Teknik Lisesi

80087

Tapu Kadastro Meslek Lisesi

30093

Kız Teknik Lisesi (Erkek Öğrenci)

80038

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi


DİKKAT ! Tablo-2’de belirtilen okul türleri dışında, başka okullardan mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kataloq: common -> job -> advert -> documents
documents -> T. C. Deniz kuvvetleri komutanliğI Deniz eğİTİm ve öĞretiM komutanliğI İnsan kaynaklari başkanliği beylerbeyi/İstanbul
documents -> Personel alimi
documents -> Yildiz tekniK ÜNİversitesi 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili güz yariyili
documents -> 2014 yili 1’İNCİ DÖnem açiktan devlet memuru alimlari
documents -> Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne
documents -> Deniz kuvvetleri komutanliğinda iSTİhdam edilmek üzere
documents -> Bahar dönemi başvuru ilanlari
documents -> Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve yatay geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Yüklə 141,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə