Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə11/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

HkkokFkZ &

fu'kkpj] fu'kkpjksa dh lsuk ds lSukuh FksA ;s lHkh ogk¡ tuLFkku esa fuokl dj jgs FksA ;s lHkh nq"V tuleqnk; dks =Lr djus okys FksA Jh jke ds ikl esa _f"kx.k vk;s( vkSj mUgksasus lHkh nq"V vlqjksa&jk{klksa dk o/k djus gsrq Jh jke dks izkFkZuk dhA Jhjke us] bu lHkh dh ckr lqudj( muds nq%[k vkSj Hk; dks nwj djus gsrq] vk'oklu fn;kA fQj rikl ds ckn] ;g rRF; mtkxj gksus ij( fd] jk{klksa ds fy;s eqfux.kksa dh dgh gqbZ ckrsa] lR; gSa( rFkk ou esa jk{klksa ds vR;kpkjksa dks izR;{k Hkh ns[kdj( Jhjke us bu lHkh nq"V vlqjksa&jk{klksa dk l¡;r o/k djus dh izfrKk ?kksf"kr dj nhAA562] 563]564]565AA

JqRok JhjkeL; ?kks"ke~ ^^o/ke~ l¡;fr j{klke~**A

â|;k fLuX/k;k okpk% Jhjkee~ lhrk·dFk;r~AA566AA

^^v/keZe~ rq lq lw{es.k fof/kuk izkI;rs egku~A

fuo`Ùksu p 'kD;ks·;e~ O;lukn~ dke%tkfngAA567AA

;fnne~ fcukcSje~ jkSnze~ ijizk.ke~ Églue~A

mn~?kks"ke~ bne~ d`rk fg rr·?ke~ leqifLFkre~AA568AAHkk"; &

Jh jkeL; ?kks"ke~ ^^o/ke~ l¡;fr j{klke**( JqRok lhrk ân;;k fLuX/k;k okpk%] Jh jkee~] vdFk;r~& ^^lq lw{es.k fof/kuk] egku~ v/keZe~ rq izkI;rsA bg deZ%] dke% tkr( O;lukr~ p( v;e~ fuo`Ùks u p 'kD;ksA fcuk cSje~ jkSnze~ ijizk.ke~ Églue~% ;n~ bne~ mn~?kks"ke~ d`rk& rr~ bne~ fg v?ke~ leqifLFkre~A ohj%! Ro;k ^^o/ke~ l¡;fr j{klke~**&AA566]567]568AAHkkokFkZ &

Jhjke dh ;g ?kks"k.kk fd ^^jk{klksa dk l¡;r o/k dj fn;k tk;sxk]** lqudj lhrk us] Jhjke dks vius ân; ds izse ls o'khHkwr gksdj] fLuX/k vkSj e/kqj ok.kh esa] ;wa dgk& ^^lw{erk ls vkSj foospukRed n`f"V ls ns[kus ij( yxrk gS] fd] vkidh fof/k ds dkj.k( egku~ v/keZ( fo'ks"krkSj ls vki }kjk d`r ?kks"k.kk ls] vki gh izkIr djksxsA ;g deZ dke tkr O;lu ds :i esa gksxkA vFkkZr~ vki dh dkeuk rks /keZ djus dh gksxh( ysfdu fgalk vki ds eu ij O;kIr gksdj] vki dks vkSj vf/kd fgalk djus dk O;lu iznku djsxhA vkSj bl O;lu dk fuiVkjk ugha gks ik;sxkA fcuk cSjHkko ds jkSnz:i/kj dj vU;ksa ds izk.kksa dh fgalk djuk( ,d v?k gS( ;fn bl ?kks"k.kk dk ikyu fd;k tkrk gS(

izfrKkrLRo;k ohj% n.Mdkj.;s okfluke~A

_f"k.kke~ j{k.kkFksZ fg o/ke~ l¡;fr j{klke~AA569AA

LusgkPp cgqekukPp Lekj;s Roke~ rq f'k{k;sA

u dFk¡pu lk dk;kZ x`ghr /kuq"kk Ro;kAA570AA

cqf)cSZje~ fcuk gUrqe~ jk{klku~ n.MdkfJrku~A

vijk/ke~ fcuk gUrqe~ yksdks ohj% u eUL;rsAA571AAHkk"; &

&n.M dkj.;s okfluke~ _f"k.kke~ j{k.kkFksZ fg ¼vL;½ izfrKkr% d`re~A Roke~ rq Lusgkr~ p cgqekukr~ p f'k{k;s Lekj;s& Ro;k /kuq"kk lk f'k{kk dFk¡pu u dk;kZA fcuk cSj& cqf)e~ gUrqe~( n.MdkfJrku~ jk{klku~] fcuk vijk/ke~ gUrqe~( ohj% yksdks u eUL;rsA /kekZr~ vFkZe~ izHkofr] /kekZr~ lq[ke~ izHkors( /kesZ.k loZe~ yHkrs( /keZ bne~ txr lkje~AA569] 570]571]572AAHkkokFkZ &

rks] blls vdkj.k fgalk dk iki gekjs lkeus mifLFkr gks tk;sxkAA566]567]568AA gs ohj! vki }kjk fd;k x;k jk{klksa ds l¡;r o/k dk mn~?kks"k] vkius n.Mdkj.; esa cl jgs _f"kx.kksa dh j{kk gsrq gh fd;k gSA ysfdu vkidks eSa fo'ks"k iz;kl djds( Lusg iwoZd cgqr lEeku ds lkFk( nh xbZ f'k{kkvksa dks ;kn djus dk fuosnu dj jgh gw¡A vki dks /kuqfoZ|k( ,sls l¡;r o/k djus tSls dk;Z gsrq] 'kk;n ugha nh xbZ FkhA vr%] ;fn ,slk gS( rks] vkidks ;g dk;Z ugha djuk pkfg;sA fcuk cSjcqf) gR;k;sa djds] n.Md ou esa jg jgs] vkfJr jk{klksa dk] muds fdlh vijk/k fd;s fcuk gh] o/k fd;k tkuk] ohj yksxksa dks eu ls rks

/kekZn·FkZe~ izHkofr /kekZr~ izHkors lq[ke~A

/kesZ.k yHkrs loZe~ /keZ lkjfene~ txr~AA572AA

L=h piyrknsrqikâre~ es

/keZe~ p oäqe~ ro d% leFkZA

fopk;Z cq)îkrq lgk·uqtsu

;n~ jksprs rr~ dq:ekfpjs.k**AA573AAHkk"; &

es L=h piyrkr~ ,rq mikâre~( d% /keZe~] ro oäqe~ p leFkZ( cq)îk fopk;Z] ;n~ jksprs] rr~ ek fpjs.k dq:( lg vuqtsu rq ¼fopkj;%½**AA573AAHkkokFkZ &

vPNk ugha yxsxkA /keZ ls gh vFkZ mÙiUu gksrk gS( /keZ ls gh lq[k mÙiUu gksrk gS] leLr ykHk /keZ ls gh gksrs gSa( bl izdkj /keZ gh bl txr dk lkj gSAA569]570]571]572AA esjh L=h piyrk ls gh( eSa] ;g lksp vki dks lefiZr dj jgh gw¡A vkidks /keZ dh lw{e foospuk djds] dkSu( /keZ ds ckjs esa ppkZ dj] dqN dgus esa ;k le>kus esa leFkZ gks ldrk gSA vki rks Lo;e~ loZ leFkZ] loZ l{ke] /keZ ds Lo:i gSaA ysfdu fQj Hkh vki viuh cqf) ls fopkj djds( fu.kZ; dfj;s( vkSj] vki dks tks Hkh :fpdj yxs] ml dks djus esa vki foyEc ugha djrs gq;s] 'kh?kz gh dj Mkfy;s( rFkk vius vuqt ls Hkh] iz;kl iwoZd] vki] bl fo"k; esa fopkj foe'kZ djds mldh jk; iwN ysosa( mudks Hkh bl fu.kZ; esa vki vius lkFk j[ksa**AA573AA ifr Hkfä ls O;koâr gksdj( oSngh }kjk dgs x;s] ,sls okD; lqudj( /keZ ekxZ ij pyus okys] /keZ lafJr Jhjke us] lhrk dks bl izdkj izR;qÙkj

okD;esrn~ rq oSnsák O;kâre~ Hkr`Z Hkä;kA

JqRok /kesZ fLFkrks Jhjke% izR;qokpk·Fk% lhrke~AA574AA

^^fgreqäe~ Ro;k nsfo fLuX/k;k lí`'ke~ op%A

dqye~ O;ifn'kUR;k p /keZKs tudkRetsA

fde~ uq o{;kE;ge~ nsfo Ro;Soksäfene~ op%A

{kf=;S% /kk;Zrs pkiks ^^ukrZ'kCnks Hkosfnfr**AA575AAHkk"; &

oSnák ,rn~ Hkr`Z Hkä;k O;kâre~ okD;e~ JqRok /keZs fLFkrks Jhjke% vFk% lhrke~ izR;qokp& ^^tudkRets /keZKs nsfo! Ro;k fLuX/k;k lí`'ke~ fgre~ mäe~ op%] ¼ro½ dqye~ O;ifn'kUR;k pA Rof; ,o mäe~ bne~ op%( nsfo! vge~ fde~ uq o{;kfeA {kf=;S% pkiks /kk;Zrs ¼lks½ ^^ukÙkZ 'kCnks Hkosfnfr**AA574]575AAHkkokFkZ &

fn;k&** gs tudkRets! gs /keZKs! gs nsoh! rqEgkjs }kjk fLuX/k ok.kh esa] bl izdkj dk fgr okD; dguk( vkids dqy dh /keZ ds izfr vuqjkx dks ifjyf{kr djrk gSA vkidk dgk x;k okD;] vki dh Hkh /keZ esa :fp dks ifjyf{kr djrk gSA vkidk ;g O;ogkfjd iz;kl fn'kklwpd gSA gs nsoh! rqEgkjs }kjk bl izdkj ds dgs x;s bu opuksa dks] eSa fdl rjg vulquk dj ldrk gw¡( rqEgkjs dFku ij rks eq>s /;ku nsuk gh pkfg;sA gs nsoh! {kf=;ksa ds fy;s /kuq"k /kkj.k djus dk dkj.k ;gh gS( fd] ^^dgha Hkh vkÙkZ'kCn mÙiUu ugha gksosA** ;gh pki /kkj.k djus dk eq[;

rs pkÙkkZ n.Mdkj.;s equ;% l¡f'krozrkA

eke~ lhrs Lo;ek··xE; 'kj.;e~ 'kj.kkxrkAA576AA

Hk{;ek.kks j{ks.k equ;ks _f"k;ks czkã.kk%A

vLeuH;oi|sfr ekewpqf}Zt lÙkek%AA577AA

^^Jhjket;t;Jhjke( j{k%j{k% izHkq% Lokeh jke**AA578AA

Hkk"; &

lhrs! l¡f'krozrk equ;%] n.Mdkj.;s p vkÙkkZA rs ¼losZ½ Lo;e~ eke~ 'kj.;e~ 'kj.kkxrk] ¼vkxE;½ ^^vLeu~ vfHk vo i|** bfr ¼Åpq%½( j{ks.k Hk{kek.kks equ;ks _f"k;ks czkã.kk% ¼rs"kke~½ f}t lÙkek% eke~ Åpq% ^^Lokeh! izHkq%! jke! j{k%! j{k! Jhjke t;%A t;% Jhjke!**AA576]577]578AAHkkokFkZ &

dkj.k gSAA574]575AA gs lhrs! fofHkUu ozrksa esa l¡fJr eqfux.k] ;gk¡ n.Mdkj.; esa vkÙkZ gks jgs gSaA os lHkh LosPNk ls Lo;e~ esjs ikl% eq>s( 'kj.k nsus esa leFkZ vkSj l{ke tku dj] esjs 'kj.kkxr gksdj] vk;s( vkSj dgk& ^^^^ge vkids pj.kksa esa fxj jgs gSaA**** mUgksaus nhurk iwoZd eq>s ;s opu dgsA jk{klksa }kjk Hk{k.k fd;s x;s] =Lr] eqfux.kksa] _f"kx.kksa] czkã.kksa ds f}t lÙkeksa us] eq> ls dgk fd ^^^^gs Lokeh! gs izHkq%A gs Jh jke! j{kk dfj;sA j{kk dfj;s! gs Jhjke! vki fot;h gksb;sA gs Jhjke! gekjh j{kk ds la?k"kZ esa vki fot;h gksosa****AA576]577]578AA mu yksxksa ds bl izdkj ds opu( tks muds eq[k ls fudys Fks( mudks /;kuiwoZd lqudj] lR; tkudj gh( eSaus ;g mÙke izfrKk ^^jk{klksa dk l¡;r o/k gksxk** dh FkhA lR; lnSo gh esjk b"V jgk gSA eqfux.kksa dks muds }kjk] muds thou j{kk dh ;kpuk

e;k rq opue~ JqRok rs"kkesu eq[kkPP;qre~A

d`rk izfrKkeqÙkee~ ^^o/ke~ l¡;r j{klke~**AA579AA

l¡JqR; p u 'k{;kfe thoeku% izfrJoe~A

eqfuuke·U;Fkk dÙkqZe~ lR;fe"Ve~ fg es lnkAA580AA

^^;q)k·lR; fg lnk**·ge~ izk.kfiz;s tkukehne~A

j{k.kkFksZ 'kj.kkxrk.kke~ dq:rsne~ o;e~AA581AAHkk"; &

rs"kke~ ,o eq[kkr~ P;qre~ opue~ rq JqRok( e;k mÙkee~ izfrKke~ ****o/ke~ l¡;r j{klke~**** d`rkA lR;e~ fg b"Ve~ es lnkA eqfuuke~ thoeku% l¡JqR;e~ vU;Fkk izfrJoe~ u dÙkqZe~ 'k{;kfeA izk.kfiz;s! vge~ bne~ tkukfe& ^^^^;q) lnk fg vlR;***( bne~ ;q)e~ o;e~ 'kj.kkxrk.kke~ j{k.kkFksZ ¼fg½ dq:rsA e;k vo';e~ dk;Ze~ rn~ _f"k.kke~ ifjikyue~AA579] 580]581AAHkkokFkZ &

lqudj] le>dj( eSa vU;Fkk dqN Hkh djus esa l{ke ugha FkkA vr% ogh izfrKk opu( eSaus mu yksxksa ls] mUgsa vkÜoLr djus ds fy;s dg fn;kA gs izk.kfiz;s! eSa ;g ckr tkurk gw¡( fd] ;q) rks lnk gh vlR; gksrk gSA ysfdu] ;g ;q)] ge yksx] 'kj.kkxrksa ds izk.k j{k.kkFkZ gh djrs gSaA esjk lcls vko';d dk;Z( mu 'kj.kkxr _f"kx.kksa dk ifjikyu djuk gSA muds thou dh j{kk djuk gSAA579] 580]581AA /keZ dh LFkkiuk djus ds /;s; ls gh( eSa gj ;qx esa tUe ysrk gw¡A gs 'kksHkus! rqEgkjk dFku rks rqEgkjs egku~ dqy ds fopkjksa ds vuq:i gh gSA rqe rks eq>s izk.kksa ls Hkh vf/kd I;kjh( xkSjoe;h esjh lg/keZpkfj.kh gks**A lhrk th

rnko';e~ e;k dk;Ze~ _f"k.kke~ ifjikyue~A

/keZ l¡LFkkiukFksZ fg lEHkokE;ge~ ;qxsAA582AA

lí`'ke~ pkuq:ie~ p dqyL; ro 'kksHkusA

lg/keZpkfj.kh es Roe~ izk.ksH;ks·fi xjh;lh**AA583AA

JhjkeL; dFkue~ JqRok lhrkrqf"Vrk Hkosr~A

Jhjkes rL; foÜokl 'k¡dkghue~ Hkosr~rnkAA584AA

JhjkeL; ?kks"ks.k p ^^o/ke~ l¡;r j{klke~**A

losZ equ;% _"k;% rq"V â"V Hkosr~ rnkAA585AA

nq"Vjk{klk% vkr¡dh u`'k¡l fgUlz o cyhA

'k¡fdrk Jh jkeizfr Hk;kØkUrk'p rs Hkosr~AA586AAHkk"; &

/keZ l¡LFkkiukFkkZ; fg vge~ ;qxs lEHkokfeA 'kksHkus! ¼ro dFku½ ro dqyL; lí`'ke~ p vuq:ie~A Roe~ es izk.ksH;ks vfi xjh;lh lg/keZpkfj.kh**A lhrk JhjkeL; dFkue~ JqRok rqf"Vrk Hkosr~A Jhjkes rL; foÜokl rnk 'k¡dkghue~ Hkosr~A JhjkeL; ?kks"ks.k p ^^^^o/ke~ l¡;r j{klke~**** losZ equ;%] _"k;% rnk rq"V] â"V Hkosr~A rs vkr¡dh u`'k¡l fgUlz o cyh nq"V jk{klk%] Jh jkeizfr 'k¡fdrk p Hk;kØkUrk% Hkosr~AA582]583]584]585]586AAHkkokFkZ &

Jh jke ds dFku dks lqudj rq"V gks xbZA Jhjke esa mudk fo'okl bl rjg 'k¡dkjfgr gks x;kA Jhjke dh jk{klksa ds l¡;ro/k dh ?kks"k.kk lqudj lHkh _f"kx.k eqfux.k rHkh rq"V vkSj â"V gks x;sA os lHkh vkr¡dh] u`'kal] fgald] vkSj cyoku nq"V

fo|qTthg~oe~ 'kwiZ.k[kk¡;k HkÙkkZje~ re~ nkekne~A

jko.k% j.ks vizfPNUur~ ftRok y¡dkek··xPNr~AA587AA

y¡dkiqjhe~ izfoos'k iwT;ekuks fu'kkpjS%A

'kwiZ.k[kk¡ lglk r=kifrrk HkwekS rnkAA588AA

rke~ Lo lkje~ leqRFkkI; jko.k ifjlkURo;r~AA589AA

^^vye~ oRls :fnRok rs u HkSarO;e~ p loZ'k%A

nku eku izlknS% Roke~ rks"kf;";kfe ;Rur%AA590AA

Hkk"; &

'kwiZ.k[kk¡;k HkÙkkZje~ fo|qr~thg~oe~ re~ nkekne~( j.ks jko.k% vizfPNUur~A ¼j.ks½ ftRok ¼jko.k%½ y¡dk vkxPNr~A l% ¼jko.k%½ fu'kkpjS% iwT;ekuks] y¡dk iqjhe~ izfoos'kA lglk 'kwiZ.k[kk¡ rnk r= HkwekS vifrrkA jko.k% rke~ Lo lkje~ leqRFkkI; ifjlkURo;r~ ^^oRls! rs vye~ :fnRok p loZ'k% u HkSarO;e~A ¼vge~½ Roke~ ;Rur% nku eku izlknS% rks"kf;";kfeAA587]588]589]590]AAHkkokFkZ &

jk{kl( Jhjke ds izfr vk'k¡fdr vkSj Hk;kØkUr gks x;sAA582]583] 584]585]586AA jko.k us mlds nkekn mldh cgu 'kwiZ.k[kk¡ ds HkÙkkZj] fo|qrthg~o dks] j.k esa] fNUufHkUu dj] {kr fo{kr dj] ekj Mkyk FkkA j.k esa fot;h gksdj jko.k y¡dk vk x;kA og jko.k ;q)&fot; ds ckn] y¡dk iqjh esa izos'k dj jgk Fkk( rHkh fu'kkpjksa us mldk lEeku djrs gq;s( ml dh iwtk dhA bl izdkj ls iwftr vkSj lEekfur jko.k( y¡dk iqjh esa izos'k dj x;kA rHkh ogk¡ lglk 'kwiZ.k[kk¡ mlds lkeus Hkwfe ij fxj iM+hA mldks mBkdj( vius ân; ls yxkdj( jko.k us mls lkURouk

HkzkrqjS'o;Z;qäL; [kjL; ol% ik'oZr%A

prqnZ'kk·uhe~ Hkzkrk rs lgL=k.kke~ Hkfo";frAA591AA

izHkq% iz;k.ks nkus p jk{klkuke~ egkcy%A

r= ekr`"o ls;% rs Hkzkrk;ke~ oS [kj%izHkq%AA592AA

Hkfo";fr rok··ns'ke~ lnk dqoZu~ fu'kkpjk%A

'kh?kze~ xPNr o;e~ ohjks n.Mdku~ ifjj{krqe~AA593AA

nw"k.kks·L; cyk·/;{kks f='kh"kkZL; mik/;{kksA

r= rs opue~ 'kwjk% dfj";fr lnk lnk**AA594AA

vFk% 'kwiZ.k[kk¡ vfi U;oln~ n.Mdkj.;sAA595AA

Hkk"; &

,'o;Z;qäL; Hkzkrq% [kjL; ik'oZr% ol%A prqnZ'klgL=k.kke~ Hkzkrk vuhe~ rs Hkfo";frA Roe~ jk{klkuke~ egkcy% iz;k.ks p nkus izHkq%A rs [kj% Hkzkrk;ke~ oS r= ekr`"o ls;%A ro vkns'ke~ fu'kkpj% lnk dqoZu~( Hkfo";frA ohjkS! ¼[kjkS] nw"k.kkS]½ 'kh?kze~ xPNr~ ¼rs½ n.Mdku~ ifjj{krqe~A nw"k.kks vL; cyL; cyk/;{kksA f='kh"kZ vL; cyL; mik/;{kksA rs 'kwjk% lnk lnk r= ¼ro½ opue~ dfj";fr**A vFk% 'kwiZ.k [kk¡ vfi n.Mdkj.;s U;oln~AA591]592]593]594]595AAHkkokFkZ &

nsrs gq;s( ;wa dgk& ^^gs oRls! rqe :nu djds lHkh dks Hk;Hkhr djus dk iz;kl er djksA rqe fcYdqy er MjksA eSa rqEgsa ;RuiwoZd foiqy ek=k esa nku nsdj] lEekfur djds] dbZ izlknksa }kjk rq"V d:axkAA587]588]589]590]AA vius ,'o;Ze;h HkkbZ [kj ds ikl] rqe lEeku lfgr fuokl djksA ;s pkSng gtkj

jko.kL; cfguh tuLFkkus fg fuokfluhA

r= loSZ% rs eqfu;ks _`f"k;ks rkilks f}tksAA596AA

Hk{kfUr rs"kke~ ek¡le~ ikL;fUr 'kkSf.kre~ eTtke~ pAA597AA

lk r= izfr'kks/kkFksZ fofpUo;fr cfy"Bku~A

fo/kok fo|qfTtg~oL;k·rq"Vk dke:fi.khAA598AA

n`"V~ok Jhjkee~ lk HkwRok vk'kkfUork 'kwiZ.k[kk¡A

i¡poVh xRok re~ d`rk iz.k; fuosnue~AA599AA

Hkk"; &

jko.kL; cfguh tuLFkkus fg fuokfluhA r= ¼tuLFkkus½ rs loSZ% eqfu;ks] _f"k;ks] rkilks] f}tks Hk{kfUr( rs"kke~ ek¡le~ Hk{kfUr] rs"kke~ 'kkSf.kre~ eTtke~ p ikL;fUrA lk ¼'kwiZ.k [kk¡½ r= izfr'kks/kkFksZ cfy"Bku~ fofpUo;frA vrq"Vk fo|qTthg~oL; dke:fi.kh fo/kok] Jh jkee~ n`"V~ok( lk 'kwiZ.k[kk¡ vk'kkfUorHkwRok] i¡poVhe~ ¼JhjkeL; fuokle~½ xRok re~ ¼Jhjkee~½ iz.k; fuosnue~ d`rkAA596]597]598]599AAHkkokFkZ &

jk{klksa dh lsuk( rqEgkjs Hkkb;ksa ds lkFk rqEgkjs v/khu jgsxh AA591AA rqe mu jk{klks dh lsuk ds lsukfu;ksa ds iz;k.kksa ds vkns'k] rFkk mUgsa vuqdEik esa nku nsus ds vkns'k] djus esa iw.kZ:i ls LorU= gksoksxhA rqEgkjk fu.kZ; izHkq ds fu.kZ; dh rjg gh vfUre gksxkA rqe Hkzkrk [kj dh rjg ogk¡ ekr`Ro ds lq[k HkksxukA os lHkh lsukuh] rqEgkjh lsok] ekrk ds :i esa djsaxsA rqEgkjs lHkh vkns'kksa dh ikyuk( os] fu'kkpj Hkfo"; esa Hkh djrs jgsaxsA gs ohj [kj&nw"k.k! rqe yksx 'kh?kz gh n.Mdkj.; dh j{kk djus gsrq ogk¡ pys tkvksA nw"k.k bl lsuk ds cyk/;{k gksaxsA

Jh jkes.k y{e.ksu fo:firk 'kwiZ.k[kk¡e~A

rr% Øq)k okD;ku~ ?kksjku~ m|äku~ loZjk{klku~AA600AA

[kje~ f='kh"kZe~ pSo nw"k.ke~ jko.k{k=iku~A

jk{klku~ fugrU;klu~ lgL=kf.k prqnZ'ke~AA601AA

ous rfLeu~ fu% olrk tuLFkkus fuokfluke~A

t?kku j.ks Jhjke% rs"kke~ lokZu~ inkuqxku~AA602AA

dsoy ,dks Jhjke% lokZu·gR;r% p rku~AA603AA

Hkk"; &

¼rnk½ 'kwiZ.k[kk¡e~ Jhjkes.k y{e.ksu fo:firkA rr% Øq)k( lk loZjk{klku~ ?kksjku~] okD;ku~ m|äku~A [kje~] f='kh"kZe~ ,o p nw"k.ke~ ¼rs leLr½ jko.k{k=iku~( lgL=kf.k prqnZ'ke~ jk{klku~ U;klu~( fugrA rfLeu~ ous fuokfluke~ rs"kke~ Hk;s.k tuLFkku fuolrk( rs"kke~ lokZu~ inkuqxku~ p j.ks Jhjke% t?kkuA rku~ lokZu~ dsoy ,dks Jhjke% vgR;r%AA600]601]602]603AAHkkokFkZ &

f='kh"kZ muds dk;Z esa lgk;rkFkZ bl lsuk ds mik/;{k gksaxsA gs cfguh! ;s lHkh 'kwj ohj lnk lnk] ogk¡ tuLFkku esa jgrs gq;s( rqEgkjs opuksa dh v{kj'k% ikyuk djrs jgsaxs**A bl izdkj 'kwiZ.k[kk¡ Hkh ogk¡ n.Mdkj.; esa cl xbZ Fkh AA592]593]594] 595AA jko.k dh cfgu 'kwiZ.k[kk¡ tuLFkku esa gh jgrh FkhA ogk¡ ij os lHkh [kj] nw"k.k] f=f'kjk] jk{kl lsukuh( eqfu;ksa] _f"k;ksa] rifLo;ksa vkSj f}tksa dk Hk{k.k djrs Fks& os lHkh ujHk{kh FksA os lHkh mu yksxksa dk ek¡l [kk tkrs vkSj muds [kwu vkSj eTtk dks ih tkrs FksA og 'kwiZ.k[kk¡ ogk¡ tuLFkku esa jko.k ls vius ifr

n`"V~ok o/ke~ losZ"kke~ r= Hk;kØkUrk lk nq"VkA

xRok y¡dke~ jko.klHkk;ke~ izcks/k;r~ rnkAA604AA

^^dsoy ,dks Jhjkeks [kje~ nw"k.ke~ f='kh"kZe~A

prqnZ'k lgL=kf.k jk{kl lSU;e~ t?kkur~AA605AA

rkM+dk grk lqckgq grk [kjnw"k.k f=f'kjk grkA

grkegkcyhfojk/k·fi fde~ Roa djksfl n'kda/kj%**\A606AAHkk"; &

r= tuLFkkus ,"kke~ losZ o/ke~ n`"V~ok( lk nq"Vk Hk;kØkUrkA lk y¡dke~ jko.klHkk;ke~ xRok( rnk] izcks/k;r~&** [kje~ nw"k.ke~] f='kh"kZe~] prqnZ'k lgL=kf.k jk{kl lSU;e~( dsoy ,dks Jh jkeks t?kkur~A rsu rkM+dk grk] [kj] nw"k.k] f=f'kjk] grk( lqckgq grk( egkcyh fojk/kvfi grkA n'kda/kj%! Roe~ fde~ djksfl**\AA604] 605]606AAHkkokFkZ &

dh gR;k dk cnyk ysus ds fy;s cfy"B yksxksa dk fopUo;u Hkh djrh jgrh FkhA og 'kwiZ.k [kk¡ jko.k ds iznÙk nku eku vkfn ls rq"V ugha FkhA vrq"V fo|qr~ftg~o dh fo/kok( dke:fi.kh FkhA mlus i¡poVh esa fuokl dj jgs Jhjke dks ns[kk( rks] oks 'kwiZ.k[kk¡ jko.k ls izfr'kks/k ysus ds ckjs esa vk'kkfUor gks mBh( vkSj vk'kkfUor gksdj og Jhjke ds fuokl LFkku i¡poVh es xbZA ogk¡ tkdj mlus Jhjke dks iz.k; fuosnu fd;kAA596]597]598] 599AA i¡poVh esa 'kwiZ.k[kk¡ dks Jhjke vkSj y{e.k us fo:fir dj fn;kA blls Øksf/kr gksdj] mlus lHkh ?kksj jk{klksa dks dBksj vkns'k iznku djds( mUgsa] Jhjke y{e.k ls ;q) djus ds fy;s

rrks Kkfr o/ke~ JqRok jko.k% Øks/kewfNZrA

dFkue~ 'kwiZ.k[kk¡;k JqRok fpUr;fr rnkAA607AA

vFk% tuLFkkus jko.kL; vkr¡d% u';frAA608AA

ujHkf{k.kke~ vlk/kq.kke~ Jhjkeks fou';frAA609AA

fe=k·fe=k·fyIrk fuolrk tuLFkkukr~ xrkA

JhjkeL;lkeF;Ze~ n`"V~ok r= iqujk··xrkAA610AAHkk"; &

rrks Kkfr o/ke~ JqRok] Øks/kewf/kZr% jko.k%] rnk] 'kwiZ.k[kk¡;k dFkue~ JqRok] fpUr;frA vFk% tuLFkkus jko.kL; vkr¡d u';frA Jhjkeks ujHkf{k.kke~ vlk/kq.kke~ fou';frA fe=k% vfe=k% vfyIrk% fuolrk tuLFkkukr~ xrk( rs JhjkeL; lkeF;Ze~ n`"V~ok r= iqu% vkxrkAA607]608]609]610AAHkkokFkZ &

>kSad fn;kA [kj dks] f='kh"kZ dks] nw"k.k dks( tks lHkh jko.k ds bl {kS= ds {k=i Fks( mu lHkh dks( pkSng gtkj jk{klksa dh lsuk ds lkFk] jko.k }kjk nh xbZ leLr 'kfä;k¡ U;kflr djds] mlus Jhjke y{e.k dks ekj Mkyus ds fy;s Hkst fn;kA ml ou esa jgus okys] lHkh fuoklh ;q) ds Hk; ls] og LFkku NksM+ dj] Hkkx x;sA mu lHkh jk{klksa dh lsuk dks] vlqjksa dks vkSj muds vuqxkfe;ksa dks] Jhjke us j.k esa ekj MkykA mu lHkh dks vdsys ,d Jhjke us gh ekj fn;kAA600]601]602]603AA bl izdkj jko.k ds {k=iksa rFkk muds lkFkh lHkh jk{klksa dk] l¡;r o/k ns[kdj( Mjh gqbZ] og nq"Vk 'kwiZ.k[kk¡( tuLFkku NksM+dj] y¡dk pyh xbZA ogk¡ tkdj jko.k dh lHkk dks mlus bl izdkj lEcksf/kr fd;k& ^^[kj] nw"k.k] f=f'kjk] pkSng gtkj jk{klksa dh

,dkn'ke~foJkee~fuR;e~iBue~vkr¡de~fu'kkpjL;fou';rsA

iwtus.kJhjkeL;dhÙkZus.kHkkUokpk;ZL;nqHkZ;fou';rsAA611AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

fuR;e~ ,dkn'ke~ foJkee~ iBue~] fu'kkpjL; vkr¡de~ fou';rsA HkkUokpk;ZL; ¼eus½ nqHkZ;] JhjkeL; iwtus.k dhÙkZus.k fou';rsAA611AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

lsuk dks& bu lHkh dks& ,d vdsys] dsoy Jhjke us ekj Mkyk gSA mlh Jhjke }kjk rkM+dk ekj nh xbZ( [kj nw"k.k f=f'kjk ekjs x;s( lqckgq ekjk x;k] egkcyh fojk/k Hkh ekj fn;k x;k gSA gs n'kad/kj jko.k! vki D;k dj jgs gks\AA604]605]606AA jko.k] vius Kkfrtuksa ds o/k ds lekpkj lqudj( mlh le; Øks/k ls ewfPNZr gks x;kA laKk izkIr djus ds ckn( og 'kwiZ.k[kk¡ }kjk dgs x;s opuksa dks] /;kuiwoZd euu djds] mu ij fpUru djus yxkA bl izdkj tuLFkku esa jko.k dk vkr¡d u"V izk;% gks x;kA Jhjke ogk¡ ij ujHk{kh vlk/kqvksa dk fouk'k dj nsrs gSaA fe=x.k vfe=x.k] fufyZIrx.k] tks jk{klksa ds Hk; ls] tuLFkku ls] mtM+dj pys x;s Fks( os Jhjke dk lkeF;Z ns[kdj ogk¡ iqu% ykSV vk;sAA607]608]609]610AA izfrfnu ,dkn'k foJke dk iBu] fu'kkpjksa ds vkr¡d dks fou"V dj nsrk gSA HkkUokpk;Z ds eu dk nqHkZ;] Jhjke ds iwtu vkSj xq.kdhÙkZu ls fou"V gks tkrk gSAA611AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% mÙkelEefr iznk;d }kn'kks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

ek;k fodVNyh rke~ ueue~ fg 'kqHke~A

ueLrL;S ueLrL;S ueLrL;S ueks ue%AA612AA

Jhjke% fuokj;fr ek;ke~ Nfyuhe~ Hkh"k.kke~A

ueLrLeS ueLrLeS uxLrLeS ueks ue%AA613AA

y{e.ke~ lqlEefrnkrke~ vkn`R; ueLdq:%A

ueLrLeS ueLrLeS ueLrLeS ueks ue%AA614AA

Hkk"; &

ek;k fodVNyh vfLrA rke~ ueue~ fg 'kqHke~A rL;S ue%A rL;S ue%A rL;S ue%A ueks ue%A ek;ke~ Nfyuhe~ Hkh"k.kke~ Jhjke% fuokj;frA rLeS ue%A rLeS ue%A rLeS ue%A ueks ue%A lqlEefr nkrke~ y{e.ke~ vkn`R; ue% dq:%A rLeS ue%A rLeSue%A rLeS ue%A ueks ue%AA612]613]614AAHkkokFkZ &

;s ek;k fodV gS] Nyh gSA mls rks ueLdkj djuk gh 'kqHk gSA ml ek;k dks ueLdkj gSA mldks ueLdkj gSA mldks ueLdkj gSA iw.kZ leiZ.k vkSj uezrkiwoZd mls ueLdkj gSA bl Hkh"k.k Nfyuh ek;k dk fuokj.k Jh jke djrs gSaA mudks ueLdkj gSA mudks ueLdkj gSA mudks ueLdkj gSA iw.kZ leiZ.k vkSj uezrk iwoZd mu Jhjke dks ueLdkj gSA lqlEefr nkrk y{e.k dk vknj djds( mUgsa ueLdkj gSA mudks ueLdkj gSA mudks ueLdkj gSA mudks ueLdkj gSA mu y{e.k dks iw.kZ leiZ.k vkSj

fparf;Rok izfrdeZ% l¡;r jk{klo/ke~A

fopfUoRok miyC/k% n'kda/kj% fu'kkpjku~AA615AA

oj;kekl lgk;rkFkZs jk{kla ekjhpaA

ekjhps.k ok;Zek.kks lqcgq'kks n'kkuue~AA616AA

^^{keks jko.k rsu rs ufojks/ks cyorke~**AA617AA

^^,d 'kjs.k izsf{kr fgeky;kr·= l% eke~**AA618AAHkk"; &

n'kda/kj% miyC/k fuf'kpjku~ fopfUoRok] l¡;r jk{kl o/ke~ ¼p½ ¼rL;½ izfrdeZ% fpUrf;Rok( lgk;rkFkZs jk{kle~ ekjhpe~ oj;keklA ekjhpsu n'kkuue~ lqcgq'kks ok;Zek.kksA ^^jko.k%! cyorke~ u fojks/ks& rs rsu {keks**A ^^l% ¼Jhjke%½ ¼rL;½ ,d 'kjs.k eke~ fgeky;kr~ v=% izsf{kr**AAA615] 616]617]618AAHkkokFkZ &

uezrk iwoZd ueLdkj gSAA612]613]614AA n'kda/kj jko.k us vius ikl miyC/k fuf'kpjksa dks fopfUor~ djds( l¡;r jk{kl o/k dk izfrdeZ djus ds ckjs esa lksp fopkj fd;kA mlus izfrdeZ esa viuh lgk;rkFkZ] jk{kl ekjhp dk p;u fd;kA ekjhp }kjk cgqr ls rjhdksa ls ckj&ckj n'kkuu dks le>k;k x;k fd og ;g izfrdeZ ugha djsA ekjhp us dgk& ^^gs jko.k! vius ls cyoku O;fä ls] fojks/k ugha djuk pkfg;sA mls rks lgu djds pyuk( mfpr jgrk gSA** ^^mlus fQj dgk&** mu Jhjke us iwoZ esa vius ,d gh rhj ls] eq>s fgeky; ls ;gk¡ y¡dk esa QSad fn;k**AA615]616]617]618AA

vukn`R;rq rn~ okD;e~ jko.k% dky pksfnr%A

txke lg ekjhp rL;kJee~ ine~ rnkAA619AA

rsu ek;kfouk nwje·ická j?kqojksA

rnk fg Jhjke% ekjhpe~ gUrqe~ d`r&fu'p;%AA620AA

eqeksp Tofyre~ nhIrek·L=e~ czãkfofufeZre~A

l% izkIr dkyekKk; pdkj o rr% Loue~A

lí`'ke~ jk?koL;so ^^gk lhrs** ^^gk! y{e.kSfr**AA621AA

Hkk"; &

dkypksfnr% jko.k% rn~ okD;e~ vukn`R;rq rnk ¼l%½ ekjhp lg] rL; ¼JhjkeL;½ vkJee~ ine~ txkeA ¼ekjhp%½ j?kqojks ¼Jh jkeks½( ¼l%½ ek;kfouk] rsu ¼vkJekr~½] nwje~ vickáA rnk fg Jhjke% ekjhpe~ gUrqe~ d`rfu'p;%A l% ¼Jhjke%½ czãkfofufeZre~ nhIre~ Tofyre~ vL=e~ eqekspA l% ¼ekjhp½ dky izkIre~ vkKk;( rr%] jk?koL; lí`'ke~ Loue~ o pdkj&,o& ^^gk lhrs**( ^^gk y{e.k%** bfrAA619]620]621AAHkkokFkZ &

dky ds o'khHkwr gq;s jko.k us ml ekjhp ds os okD; vuknfjr dj fn;sA rnuUrj jko.k ekjhp ds lkFk] Jh jke ds vkJe in dks py fn;kA ogk¡ igq¡pdj] ek;k }kjk( Ny }kjk] diV }kjk( ekjhp us j?kqoj Jhjke dks( vkJe ls nwj] ckgj] ?kus ou esa cqyok fy;kA vkJe ls cgqr nwjh ij vktkus ds ckn gh] Jh jke us] ekjhp dk o/k djus dk fu'p; dj fy;kA mu Jh jke us czãk }kjk fofufeZr( nhIr] Tofyr] nSfnI;eku~] vL=] ml ekjhp dks yf{kr dj NksM+ fn;kA ekjhp us ;g tkudj fd] vc mlds ejus dk le; vk x;k gS( mPp phRdkj /ofu esa] jk?koksa

pØs l% lqegkdk;% ekjhpks thfore~ R;tr~A

rnk Jhjke% txke y{e.ke~ p lhrke~ Lejr~AA622AA

^^ekjhpL; rq ek;S"kk iwoksZäa y{e.ksu rqA

rr~ rFkk áHkoPpk| ekjhpks·;e~ e;k grk**AA623AA

ek;;k izHkko n`"V~ok pfdr eqfuukjn%A

cwzofr eqfu ckfYedhe~ opue~ Kkuo/kZdaAA624AA

okfYedh nq"Vs'k=kS n;k u dÙkqZ egZflA

ujku~ ok;Zfr d"Vkf.k lokZf.k lko/kkuh fgAA625AAHkk"; &

l% lqegkdk;% pØsA ekjhpks thfore~ R;tr~A rnk y{e.ke~ p lhrke~ Lejr~( Jhjke% ¼vkJee~½ txkeA ¼Jh jke fopkj;fr½ ^^y{e.ksu rq iwoksZäe~( vL; rq ekjhp( ,"kk ek;sA v| rr~ rFkk áHkor~ pA e;k v;e~ ekjhpks grk**A eqfu ukjn% ek;;k izHkko n`"V~ok pfdrA l% eqfu ckfYedhe~ Kkuo/kZda opua czwofr& ^^ckfYedh! nq"Vs 'k=kS n;k u dÙkqZ egZflA lko/kkuh fg ujku~ lokZf.k d"Vkf.k ok;ZfrAA622] 623]624]625AAHkkokFkZ &

ds tSlh vkot esa] iqdkjk] tSls& ^^gk lhrs** ^^gk y{e.k**A Jhjke ds vL= ds vk?kkr ls ejus ls iwoZ ekjhp bruk gh cksy ik;kAA619]620]621AA Jhjke }kjk iz{ksfir czãkL= ds yxrs gh] ekjhp pDdj [kkdj vius ewy Lo:i esa gksdj Hkwfe ij fxj x;kA og bl vk?kkr ls cqjh rjg QM+QM+k jgk FkkA vUrr% mlus vius thou dks R;kx fn;kA mldh fo'kky e`rnsg foiqy {kS= esa fxjhA rc Jh jke us y{e.k vkSj lhrk dk Lej.k djrs

fucZy'k=qo% vklhr~ nk:.k% nq%[k% dkjd%A

n'kkuusu izsfjrks Jhjkee·{kksHk;rAA626AA

;nk ln~ujk% dq#rs nq"V'k=q"kq d:.kk%A

rnk fg rku~ rs 'k=o% d"Ve~ djksfr Hkh"k.ke~AA627AA

nq"VL; fouk'k% fg leqfpr fuokj.kk·fLrA

rFkkfi l`tu dk;sZ {kek ohjL; Hkw"k.k%AA628AAHkk"; &

fucZy'k=qo% nk#.k nq[kdkjd vklhr~A n'kkuusu izsfjrks fucZy ekjhp Jh jkee~ v{kksHk;rA ;nk ln~ujk% nq"V 'k=q"kq d:.kk% dq:rs] rnk fg rku~ rs 'k=o% Hkh"k.ke~ d"Ve~ djksfrA ¼rL;½ leqfpr fouk'k% fg nq"VL; fuokj.k vfLr( rFkkfi l`tu dk;sZ ¼le;s½ {kek ¼gh½ ohjL; Hkw"k.ke~AA626]627] 628AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə