Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə13/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

HkkokFkZ &

tkvksxhAA680] 681]682AA gs oj.k djus ds fy;s okÉPNr lHkh xq.kksa dh /kuh ojof.kZZuh! tks Hkksx euq";ksa us dHkh Hkksxs gh ugha gSa( os lHkh fnO; Hkksx( mu lHkh fnO; Hkksxksa dk vkuUn mBk dj( Hkksxus ds ckn] rqe] ml euq"; Jh jke dks ;kn gh ugha djksxhA og jke rks vc xrk;q"k gks pqdk gSA esjs lSfud mls fudV Hkfo"; esa gh ekj MkysaxsA og jke] n'kjFk dk T;s"B iq= gS( fQj Hkh] mls eUnoh;Z iq= ns[k dj gh( jktk n'kjFk us] jkT; ij] vius fiz; iq= dks] LFkkfir dj ds( mldks] ou esa izLFkkfir dj fn;kA gs fo'kkyk{kh! ml jkT; ls Hkz"V] rkilh dh rjg riL;kjr jgus okys] psrukghu jke ls rqe D;k djksxhAA683]684] 685AA

Hkq¡tkukekuq"kku~ Hkksxku~ fnO;k¡Üp oj of.kZuhA

u Lefj";fl Jhjkee~ ekuq"ke~ l% xrk;q"ke~AA683AA

LFkkif;Rok fiz;e~ iq=e~ jkT;s n'kjFkks u`i%A

eUnoh;Z% rrks T;s"Be~ lqre~ izLFkkfirks ousAA684AA

rsu fde~ Hkz"V jkT;su rr~ jkee~ xrpsrlke~A

dfj";fl fo'kkyk{kh rkilsu rifLouk%AA685AAHkk"; &

ojof.kZuh! vekuq"kku~ Hkksxku~ fnO;ku~ Hkq¡tku~ ekuq"ke~ Jh jkee~ u Lefj";flA l% jke% xrk;q"ke~A T;s"Be~( rrks eUn oh;Ze~A n'kjFkks u`i%] jkT;s fiz; iq=e~ LFkkif;Rok rr~ lqre~ ¼Jhjkea½ ous izLFkkfirksA rsu Hkz"V jkT;su rkilsu rifLouk%( rr~ jkee~ xrpsrlke~ fo'kkyk{kh ¼Roe~½ fde~ dfj";flAA683]684]685AAHkkokFkZ &

Lo;e~ gh dkeklä gksdj vk;s gq;s jk{klHkÙkkZj dks rqe cpkyksA eUeFk dkenso ds ck.k ls lc vksj ls vkgr gq;s eq> dkeklä dks] rqEgsa izfr mÙkj esa dksbZ vk[;ku~ ugha djuk pkfg;sA ;q) esa] jke rks esjh v¡xqyh ds leku Hkh] eq>ls lkeuk djus dh {kerk ugha j[krkA og rks ,d ekuo ek= gSA gs ojof.kZuh! rqEgkjs HkkX; ls gh( eSa] rqEgsa izkIr gks jgk g¡wA rqe eq>s viuk yks**A jko.k ds bu opuksa dks lqudj] Øks/k ls jfäe~ uS=ksa okyh( Øq)k oSnsgh us] dBksj okD;ksa esa] jk{klkf/ki jko.k ds izLrko dks n`<+rk ls Bqdjk fn;kA lhrk us i#"k okD;ksa esa] jko.k ls ;wa dgk&AA686]687] 688AA

j{k% jk{klHkÙkkZje~ dke; Lo;ekxre~A

u eUeFk 'kjk··fo"Ve~ izR;k[;krqe~ RoegZflAA686AA

v¡xqY;k u leks jkeks ee ;q)s l% ekuq"k%A

ro HkkX;su lEizkIre~ HktLo ojof.kZuh**AA687AA

,oeqDRokLrq oSnsgh Øq)k l¡jäykspuk%A

vczohr~ i#"ke~ okD;e~ jfgrks jk{klkf/kie~AA688AAHkk"; &

Lo;e~ vkxre~ dke; jk{kl HkÙkkZje~ ¼Roe~½ j{k%A ¼ee~½ eUeFk 'kj vkfo"Ve~ izR;k[;krqe u egZflA ;q)s jkeks ee v¡xqY;k ¼vfi½ u leksA l% ekuq"k%A ojof.kZuh! ro HkkX;su vge~ lEizkIre~( ¼Roe~½ ¼eke½ HktLo**AA jko.ksu ,oe~ mDr~ok( JqRok oSnsgh l¡jä ykspuk Øq)k vLrq( ¼lk½ jk{klkf/kie~ jfgrks i#"ke~ okD;e~ vczohr~&AA686]687] 688AAHkkokFkZ &

^^rqe lHkh nsorkvksa }kjk lEekfur oSJo.knso dqcsj ds Hkzkrk gksrs gq;s Hkh( mu dh Nfo dks eyhu djus okys( ,sls v'kqHk dk;Z djus dh dkeuk( D;wa vkSj dSls dj jgs gks\ gs jko.k! leLr jk{kl] vo'; gh] fou"V gks tk;saxs( ftuds] rqe tSls ddZ'k] vftrsUnzh;] dqcqf)] jktk gSA bUnz dh Hkk;kZ 'kph dks viâr djds] 'kk;n dksbZ thfor jg ldrk gS( ysfdu Jh jke dh Hkk;kZ dk gj.k djus okyk( pkgs oks dksbZ Hkh gks( fdlh Hkh izdkj ls] lqjf{kr ugha jg ldrkAA689]690]691AA

^^dFke~ oSJo.ke~ nsoe~ loZ nsoueLd`re~A

Hkzkrje~ O;ifn'; Roe·'kqHke~ dÙkZqfePNflAA689AA

vo';e~ fg fouf'k";fUr losZ jk{klk% jko.k%A

;s"kke~ Roe~ ddZ'kksjktk dqcqf) vftrsfUnz;%AA690AA

viâR; 'kphe~ Hkk;kZe~ 'kD;feUnzL; thforqe~A

u fg JhjkeL; Hkk;kZe~ ârk dks·fi jf{kr·Lrq**AA691AAHkk"; &

^^loZ nsoueLd`re~ oSJo.ke~ nsoe~ ¼ro½ Hkzkrje~ O;ifn'; Roe~ dFke~ v'kqHke~ dÙkqZe~ bPNfl \ jko.k%! losZ jk{klk% vo';e~ ¼fg½ fouf'k";fUr( ;s"kke~ Roe~ ddZ'kks vftrsfUnz; dqcqf) jktkA bUnzL; Hkk;kZe~ 'kphe~ viâR;( thforqe~ 'kD;( JhjkeL; Hkk;kZe~ ârk( dks vfi u fg jf{kr vLrq**AA689]690]691AAHkkokFkZ &

tc lhrk us jko.k ds NksVs HkkbZ oSJo.k dh iz'kalk dh( vkSj mls v'kqHk dke djus ls jksdus dk iz;kl fd;k( rc] og oSJo.kkuqt jko.k] vius efLr"d ij fu;U=.k [kks cSBkA lhrk ds opu lqudj] jko.k us] viuk lkSE;:i gksus dk Lokax NksM+ fn;k vkSj mlds ewy:i dks] tks dky ds leku Hk;kud Fkk( /kkj.k dj fy;kA jko.k us vius ck;sa gkFk ls] in~ek{kh lhrk dks ml dh ew/kZfu ls idM+dj( vkSj nkfgus gkFk ls mldh ta?kkvksa dks fo'ks"k iz;kl ls cykr~ idM+dj( vius gkFkksa ds Åij( v/kj mBk fy;kA blls og lhrk cgqr nq%[kh gks xbZA nq%[kh lhrk us d:.k opuksa ls] jko.k dks lqukrs gq;s] fofHkUu izdkj ls] foyki fd;sA ysfdu og nq"V jko.k ml foyki ls vizHkkfor gh jgkAA692]693]694AA

lhrk;k opue~ JqRok ifjR;T; lkSE; :ie~A

Loe~ :ie~ dky:ik··Hkke~ Hksts oSJo.kk·uqt%AA692AA

okesue~ lhrke~ in~ek{khe~ ew/kZUts"kq djs.k l%A

ÅoksZLrq nf{k.ksuSo ifjtxzkg ikf.kukAA693AA

lk rnk d:.kk okpks foyifUr lqnq%f[krkA

rr~ foykis.k vizHkkfor l% nq"V% jko.k%AA694AAHkk"; &

oSJo.kkuqt% ¼jko.k%½ lhrk;k opue~ JqRok( Loe~ lkSE; :ie~ ifjR;T; dky:ikHkke~ :ie~ HkstsA ¼jko.k%½ ,ue~ oke djs.k in~ek{khe~ lhrke~ ew/kZUts"kq ¼txzfgRok½( ,o nf{k.ksu ÅoksZ% rq( rke~ lhrke~ ikf.kuk ifjtxzkgA rnk lk lqnq%f[krk d:.kk okpks foyifUrA l% nq"V% jko.k% rr~ foykis.k vizHkkforAA692]693]694AAHkkokFkZ &

lhrk dg mBh& ^^gk egkckgks y{e.k! xq: ds vk'khokZn ls rqe lcdqN igys ls gh tkuus esa l{ke gks] ysfdu rqe dke:fi.k jk{kl }kjk esjs vigj.k ds ckjs esa ugha tku ik;sA jk?ko%! eSa /keZ gsrq gh thou dh lHkh vk'kk;sa] thou ds lHkh lq[k vkSj thou ds lHkh izkI; vFkksZa dks R;kxdj( vkids lkFk] ;gk¡ ou esa] vkbZ Fkh( ysfdu] eq>s v/keZ ls] ;g nq%"V] âr djds] ys tk jgk gSA mlds bl nq"deZ dks vki ugha ns[k ldsA gs izHkq%! gs ij¡ri%! bl csukeh] vfouhr] ikih jko.k dks( vki fou;'khy gksrs gq;s Hkh( fdl dkj.k ls bls fu;fU=r ugha dj ik jgs gSa\\695]696] 697AA

^^gk y{e.k% egkckgks xq: fp= izlknd%A

fgz;ek.ke~ u tkuh"ks j{klk dke:fi.kkr~AA695AA

thfore~ lq[ke~ vFkZe~ p /keZ gsrks ifjR;tu~A

fgz;ek.kk·/kesZ.k eke~ jk?ko% u i';frAA696AA

dFkeso fo/ke~ ikie~ u Roe~ 'kkf/kfg jko.ke~A

u uq ukek·fouhrkuku~ fousrkfl ij¡ri%AA697AAHkk"; &

^^gk egkckgks y{e.k%! xq: fp= izlknd%A ¼Roe~½ dke:fi.kk j{klkr~ ¼e;k½ fgz;ek.ke~ u tkfu"ksA jk?ko% /keZ gsrks ftfore~( l% lq[ke~ vFkZe~ p ifjR;tu~( l% eke~ v/kesZ.k fgz;ek.kk u i';frA ij¡ri%! u uq uke vfofurkuku~ ,oa fo/ke~ ikie~ jko.ke~ dFke~ Roe~ fousrkfl u 'kkf/kfgAA695]696]697AAHkkokFkZ &

_rq vkus ij gh Qy idrs gSaA mlh rjg vfofurksa dks] muds nq"deksZa dk Qy( gkFkksa gkFk ugha feyrkA bl izdkj rks ;g dky vFkkZr~ le; Hkh( bl iki deZ ds Qyus Qwyus esa lgk;d gks jgk gS] vkSj nq"deksZa ds Qy fnyokus esa foyEc esa lgk;d gSA gekjs bl ou esa jgrs le;( tks fofo/k nsorkx.k vkSj vU; yksx] ;gk¡ i/kkjs( mu lHkh dks eSa ueLdkj djrh gw¡A os lHkh] esjs viâr gksus dk rRFkkRed fooj.k] esjs HkÙkkZ Jhjke dks cryk nsosaA egkckgw egkcyh Jhjke rks] ;fn eq>s oSoLor Hkh âr djds ys tkos( vkSj tykdj Hk"e Hkh dj nsos( rks Hkh] esjh fLFkfr dh lwpuk ikus ij fo'ks"k ijkØe ls eq>s ykSVk yk;saxs**AA698]699AA

u rq l|ks·fouhrL; n`';rs deZ.k% Qye~A

dkyksI;k¡x Hkor~ ;= lL;kufeo i¡ä;sAA698AA

nsorkfu p ;kU;kfLeu ous fofo/k ikn;sA

ueLdjksfe rsH;ks HkÙkqZe~ 'k¡lrqekeârke~A

fofnRok rq egkckgw jeq=kfi egkcy%A

vkus";fr ijkØE; oSoLor ârke·fi**AA699AAHkk"; &

lL;kuke~ i¡ä;s bo( vfouhrL; deZ.k% Qye~ l|ks u rq n`';rsA ¼vFk%½ v= ; dkyks vfi ¼deZ.kQye~ foyEcL;½ v¡x Hkor~A nsorkfu p ;k vU;k] vfLeu fofo/k ikn;s ¼rku~½ ¼vge~½ ueLdjksfeA rsH;ks eke ârke~ p HkÙkqZe~ 'k¡lrqA egkckgw egkcy% ¼Jhjke%½ oSoLor ârke~ vfi ¼eke~½ fofnRok rq jeq=kfi ijkØE; vkus";fr**AA698]699AAHkkokFkZ &

mlh le;] ouLifr ls vko`Ùk] isM+ksa esa fNis gq;s x`?kz ls] vk¡[ks fey tkus ij] mls ns[krs gq;s] lhrk us ;wa dgk& ^^gs vk;Z tVk;q! vukFk dh rjg fd;s tk jgs esjs vigj.k dk o`ÙkkUr( bl jk{klsUnz jko.k }kjk ftl izdkj fd;k tk jgk gS] mldk rÙor% fooj.k( vki Jhjke dks crykukA ;g crykuk fd jk{klsUnz d:.kkghu ikih gSA gs tVk;q! esjs vigj.k dk o`ÙkkUr( Jhjke vkSj y{e.k dks fcuk dksbZ ckr Nqik;s( iw.kZ fooj.k dk vk[;ku nsrs gq;s( rqe muls dguk**A ml vkÙkZ'kCn dks] v/kZlqIr tVk;q us] /;kuiwoZd lquk] fQj lhrk dks vkÜoLr djrs gq;s] mlus jko.k dks lhrk dks mBk;s gq;s ns[kkA ouLifr esa cSBs gq;s tVk;q us jko.k dks mlds d`r deZ dk urhtk crykrs gq;s] mls ;wa

ouLifrxre~ x`?kze~ nn'kZ;kr ykspukA

^^tVk;ks i';% ekek;Z% fgz;ek.ke~ vukFkor~AA700AA

vusu jk{klsUnzzs.kk·d:.kk ikideZ.kkA

Jh jkek; ;Fkk rÙoe~ tVk;ks gj.ke~ e;kAA701AA

y{e.kk; p rRloZe~ vk[;krO;e~ v'ks"kr%**AA702AA

re~ 'kCne~ volqIrLrq tVk;q% vFk% 'kqJqoSA

fujS{kn~ jko.ke~ f{kize~ oSnsghe~ p nn'kZ l%AA703AA

ouLifr xr% tVk;q O;ktgkj jko.ke~AA704AAHkk"; &

¼rnk fg½ ouLifrxre~ x`?kze~ ykspuk nn'kZ;kr ¼lk czwr~½& ^^vk;Z tVk;ksA eke~ vukFkor~ fgz;ek.ke~A vusu jk{klsUnzs.k vd:.kk iki deZ.kkA tVk;ks! e;k gj.ke~ ;Fkk rÙoe~ Jh jkek;] y{e.kk; p rr~ loZe~ v'ks"kr% vk[;krO;e~AA** re~ 'kCne~ volqIr% rq tVk;q% ¼JqRok½ vFk% 'kqJqosA l% f{kize~ fujS{kn~ jko.ke~ p oSnsghe~ nn'kZA ouLifrxr% tVk;q jko.ke~ O;ktgkj&AA700]701]702]703]704AAHkkokFkZ &

yydkjk&AA700]701]702]703]704AA ^^'kh?kz gh] blh le;] rRdky] rqe oSnsgh dks uhps mrkj nksA vU;Fkk ftl izdkj o`= dks bUnz ds otz us tyk dj ekj fn;k Fkk( mlh izdkj] rqe Hkh lHkh izkf.k;ksa ds ?kksj uS=ksa }kjk tyk fn;s tkvksxsA esjs ns[krs ns[krs( rqe cyiwoZd oSnsgh dks viâr ugha dj ldrsA jko.k! ,d eqgqÙkZ ds fy;s :d tkvksA ;fn rqe 'kwjohj gks rks ;q) djksA ;q) esa( ftl izdkj igys [kj ekjk tk dj Hkwfe ij lks x;k Fkk( mlh izdkj rqe Hkh vHkh ekjs tk dj Hkwfe ij fxjksxsA

^^f{kize~ fol`t% oSnsghe~ ek Roe~ ?kksjs.k p{kqlkA

ngsn~ ngu Hkwrsu o`=feUnzk·'kfu% ;FkkAA705AA

u 'käLRoe~ cyk)ÙkqZe~ oSnsghe~ ee i';r%A

;fn 'kwjks·fl ;q)Lo% eqgqÙkZe~ fr"B% jko.k%AA706AA

'kf;";s grks Hkw;kS ;Fkk iwoZe~ [kj% rFkkA

vld`r~ l¡;qxs ;su fugrk nsR;k% nkuok%AA707AA

u fpjk¡phjoklkLRoke~ Jhjkeks p of/k";fr**AA708AA

Hkk"; &

^^f{kize~ fol`t oSnsghe~A ek ;Fkk o`=e~ bUnz v'kfu ngu Roe~ ?kksjs.k Hkwrsu p{kq"kk ngsn~A ee i';r% Roe~ cykn~ oSnsghe~ gÙkqZe~ u 'kä%A jko.k%! eqgqÙkZe~ fr"B%A ;fn ¼Roe~½ 'kwjks vfl&;q)Lo%A iwoZe~ ;Fkk [kj%( rFkk grks HkwekS 'kf;";sA l¡;qxs ;su vld`r( rsu Jhjkes.k nsR;k nkuok fugrk( u fpjkr~] Jhjkeks phjoklk% Roke~ p of/k";fr**AA705]706] 707]708AAHkkokFkZ &

;qxksa ;qxksa esa ftlus rqEgkjs tSls uhp deZ djus okys nsR;ksa vkSj nkuoksa dks ekjk gS( mu Jhjke ds gkFkksa rqe Hkh ekjs tkvksxsA bl esa T;knk le; ugha yxsxkA diM+s igu dj jgus okys Jhjke rqEgkjk Hkh o/k dj nsaxs**AA705]706]707]708AA n'kkuu us j.k esa tVk;q"k dks ekj fn;k fQj Hkh pksj dh rjg] Hk;kØkUr gksdj] og Jhjke dh Hkk;kZ dks] mBkdj( nf{k.k fn'kk esa y¡dk dh vksj py fn;kA ouoklh;ksa us oSnsgh dks bl izdkj jko.k }kjk viâr gksrh ns[k dj( tYiuk;sa djuk izkjEHk dj nhA dksbZ dgrk ^^/keZ dgha ugha gSA** dksbZ dgrk ^^lR; dgk¡ gS\** dksbZ dgrk ^^lgt

gRok tVk;q"ke~ j.ks Hk;kØkUrks n'kkuu%A

tgkj Hkk;kZe~ JhjkeL; y¡dke~ nf{k.ksxrksAA709AA

fgz;ek.ke~ rq oSnsghe~ n`"V~ok oupjx.kk%A

uk·fLr /keZ] dqr% lR;%] uktZo%] uk·u`'k¡lrkAA710AA

Jh jkeL; oSnsghe~ gjfr ;=% n'kxzho%A

ous 'kkL;fr vkr¡d% u fg /keZ% ok lR; okAA711AAHkk"; &

n'kkuu% j.ks tVk;q"ke~ gRok( Hk;kØkUrks] Jh jkeL; Hkk;kZe~ tgkj] nf{k.ks y¡dke~ xrksA oupjx.kk% oSnsfge~ fgz;ek.ke~ n`"V~ok ¼tYifUr½& /keZ u vfLr**( ^^dqr% lR;%**\ ^^u vktZo%**( ^^u vu`'kalrk**A ^^;=% n'kxzho% Jh jkeL; oSnsghe~ gjfr( r= ous ¼rq½ vkr¡d ¼fg½ 'kkL;fr**( ^^ufg /keZ%] ok lR; ok**AA709] 710]711AAHkkokFkZ &

vkSj ljy O;ogkj dgha ugha gSA** dksbZ dgrk ^^vu`'k¡lrk dgha ugha gS^^A ^^tgk¡ t¡xy esa n'kxzho vfHkeku iwoZd Jh jke dh oSnsgh dk gj.k djrk gS( ogk¡ ou esa rks vkr¡d gh 'kklu djrk gS**A **/keZ vFkok lR; vkfn dk ;gk¡ 'kklu ugha pyrk** AA709]710]711AA ml LFkku ij fo|eku vf/kdrj izk.khx.k LrfEHkr gksdj( fde~ dÙkZO; foew< gksdj] efr'kwU;rk ls O;fFkr( nhueq[kk gksdj( tYiuk;sa dj jgs gSaA mu oupj x.kksa dks O;fFkr voLFkk esa bl izdkj dh tYiuk;sa djrs gq;s ns[kdj( /keZiFk ij pyus okys /kkfeZd tu Hkh bl izdkj tYiuk;sa djus yxs& ^^/keZ vkSj lR; loZnk fot;h gksrs gSa**( ^^tgk¡ Jh jke fo|eku gSa ogk¡ gh /keZ fo|eku jgrk gS**( ^^lR; dh gh fot; gksrh gS**( ^^tgk¡ lR; gS( ogha /keZ gS**A(

fde~dÙkZO; foew

fo=Lrdk% nhueq[kk% Hkwrkfux.kk% tYifUrAA712AA

r= n`"V~ok tYifUr oupjx.kke~ O;fFkrke~A

/kkfeZd tuk·fi tYifUr /keZ% lR;% t;¡rke~AA713AA

;rks Jhjke% rrks /keZ% lR;% fg fot;rke~A

;r% lR;ks rr%/keZ% ;r%/keZ% rrkst;%AA714AAHkk"; &

LrfEHkr( fde~ dÙkZO; foew

HkkokFkZ &

^^tgk¡ /keZ gS( ogha fot; gksrh gS**AA712]713] 714AA ^^u rks /keZ u"V gksrk gS] u gh] lR; u"V gksrk gSA deZQy dHkh u"V ugha gksrkA v?k dk Qy rks lnk gh v'kqHk gksrk gS( blesa dHkh l¡'k; ugha djsa**A Jheku~ firkeg czãk( nsox.k vkfn( viuh fnO; n`f"V ls] lhrk dk vigj.k vkSj vke`"Vrk ns[k dj( ?kks"k.kk djus yxs( ^^vc jko.k] o/k ds fy;s fd;k x;k dk;Z iwjk gks x;k gSA vc jko.k viuh e`R;q ls ugha cp ik;sxkA** vkfn&vkfnA lhrk Øks/k esa jksrs jksrs rkezk{kk gks xbZA mlus Hk;¡dj vk[kksa okys jk{kl jkt jko.k dks] le>krs gq;s( d:.kk djds jksrs gq;s( mlls vigj.k ds le; ;wa dgk&AA715]716]717AA

deZQyk u fou';fUr gh u lR;% u /keZ%A

v?kL; Qy% lnSok·'kqHke~ u l¡'k;% dnk**AA715AA

n`"V~ok lhrke~ ijke`"Vke~ nsoks fnO;su p{kq"kk%A

d`re~ dk;Zfefr Jheku~ O;ktgkj% firkegAA716AA

jks"ks jksnu rkezk{kh Hkhek{ke~ jk{klkf/kie~A

:nfr d#.kke~ lhrk fgz;ek.kk rke·czohr~AA717AAHkk"; &

u /keZ%( u gh lR;%( u deZQyk] fou';fUrA v?kL; Qy%] lnSo v'kqHke~( dnk u l¡'k;%**A Jheku~ firkeg( nsoks] fnO;su p{kq"kk lhrke~ ijke`"Vke~ n`"V~ok( O;ktgkj% ^^d`re~ dk;Ze~** bfrA lhrk jks"ks jksnu( rkezk{kh] rke~ jk{klkf/kie~ Hkhek{ke~ fgz;ek.kk ¼lk½ d#.kke~ :nfr vczohr~&AA715]716]717AAHkkokFkZ &

^^gs jko.k! bl uhp deZ ds djus ds dkj.k] rqe cp ugha ikvksxsA rqe eq>s vdsyh ns[kdj( vkSj fulgk; tkudj( pksj dh rjg( pksjh djds] eq>s mBkdj( Hkkx jgs gksA ;g rqEgkjk deZ ,d uhp deZ gSAA gs nq"VkReu~! ek;koh e`x dh lgk;rk ls( ek;k }kjk] esjs ifr Jhjke dks( rqe vkJe ls nwj t¡xy esa ys x;sA ;g rqEgkjk dk;jrk iw.kZ d`R; FkkA bl ds Hkjksls( rqe rqPN csukeh O;fä us( esjs gj.k djus dh bPNk dhA o`)tVk;q] esjs Üolqj ds l[kk FksA x`?kzjkt us( esjh j{kk djus dk iz;kl Hkh fd;k( ysfdu rqe us] ukeek= ds ;q) esa] mudks Hkh ekj dj fxjk fn;kA bl izdkj rqeus lk{k feVkus dk vijk/k Hkh dj fn;kAA718] 719]720AA gs ew[kZ [ky! bl izdkj ds dk;jrk iw.kZ

^^u fg O;i=ls uhp% deZ.kk·usu jko.k%A

KkRok fojfgre~ ;ks eke~ pksjf;Rok iyk;lsAA718AA

Ro¸;so uwue~ n`"VkReu~ Hkh#.kk gÙkqZfePNrkA

eek·iokfgrks HkÙkkZe~ e`x:is.k ek;;kAA719AA

;ks fg ekeq|r =krqe~ lksI;;e~ fofuikfrrkA

x`?kzjkt% iqjk.kkslks 'olqjL; l[kk eeAA720AAHkk"; &

^^jko.k%! vusu uhp deZ.kk ¼Roe~½ u fg O;i= lsA ¼Roe~½ eke~ fo jfgrke~ KkRok] pksjf;Rok( iyk; ls& ¼bne~ ;ks uhp deZ½A nq"VkReu~! e`x:is.k ek;;k ee HkÙkkZe~ viokfgrks( Hkh:.kk uw ue~ gÙkqZe~ bPNrkA iqjk.kks lks ee 'olqjL; l[kk x`?kzjkt%( ;ks fg eke~ =krqe~ m|r( ·;a lks vfi fofuikfrrkAA ¼vFk% Roe~ lk{ke~ viârk½AA718]719] 720AAHkkokFkZ &

dk;ksZa esa] rqEgkjk oh;Z ifjyf{kr gksrk gSA rqe oh;Zghu gksA gs jk{klk·/ke! uke ek= ds ;q) esa] rqeus] ml o`) tVk;q"k dks] HkwfeLFk djds] eq>s thr ugha fy;k gSA Hkwy tkvks jko.k( fd rqe eq>s dHkh thr Hkh ldrs gksA rqEgkjs ,sls 'kkS;Z dks rks f/kôkj gSA rqEgkjs ,sls lÙo dks f/kôkj gSA vkSj rqeus vius ckjs esa tks dqN vHkh cryk;k( og Hkh f/kôkjus ;ksX; gh gSA gs dqy dy¡d! rqEgkjh lHkh yksdks esa f/kôkj e; fuUnk vkSj HkRlZuk gks jgh gSA rqEgkjs bl izdkj ds cykRdkjh pfj= dks f?kôkj gSA rqe pksj dh rjg Hkkx jgs gks( rqe pyrs pyrs ?kcjkgV ls nkSM+us yxrs gks( ,sls dk&iq#"k rqe D;k dj ldrs gksA rqeesa dksbZ lkeF;Z gh

,rs ro [ky% oh;Z n`';rs jk{klk·/ke%A

foJkO; uke/ks;e~ fg ;q)s uk·fLe ftrÙo;kAA721AA

f/kd~ rs 'kkS;Ze~ p lÙoe~ ;Ùo;k p dfFkre~ rnkA

dqyk··Øks'kdje~ yksds f/kd~rs pkfj=ehí`'ke~AA722AA

fde~ 'kD;e~ dÙkqZesoe~ fg ;TtosuSo /kkoflA

eqgqÙkZefi fr"B% Roe~ u thou~ izfr;kL;flAA723AAHkk"; &

[ky%! ,rs ro oh;Z n`';rs! jk{klk/ke! uke /ks;e~ fg ;q)s] ;r~ Ro;k ftrr~ ukfLe! rs foJkO; 'kkS;Ze~ f/kd~! rs lÙoe~ f/kd~! rnk ;r~ Ro;k p dfFkre~ vfi f/kd~A dqy vkØks'kdje~ rs yksds f/kd~A rs bZí`'ke~ pkfj=e~ f/kd~A ;r~ tosu ,o /kkofl( ,oe~ Roe~ fde~ dÙkqZe~ 'kD;e~A eqgqÙkZe~ vfi fr"B%] Roe~ thou~ u izfr;kL;flAA721]722]723AAHkkokFkZ &

ugha gSA ,d eqgqÙkZ ds fy;s ;gk¡ :dks] bl ds ckn rks rqe viuk thou cpk dj ;gk¡ ls ugha ykSV ldksxsAA721]722]723AA mu nksuksa jktdqekjksa ds n`f"V iFk esa rqe ugha vkukA muds p{kqiFk esa vk tkus ds ckn rks rqe] viuh lsuk ds lkFk] ,d eqgqÙkZ esa gh nksukssa jktdqekj ds gkFkksa ekj fn;s tkvksxsA os nksuksa jktdqekj rqEgkjk o/k djus esa leFkZ gSaA jko.k! viuh 'kjhj dh j{kk gsrq] viuh vkRek ds j{k.kkFkZ( rqe lk/kq dk;Z djksA og lk/kq dk;Z gh rqEgkjs fy;s iRF; gSA rqe eq>s NksM+ nksA eq> ls gkFkkikbZ djus ij] y{e.k vkSj esjs ifr Jhjke] nksuksa gh] Øq) gksdj] rqEgkjs lEiw.kZ fouk'k dh fo/kk cuk ysaxsA vxj rqe eq>s ugha NksM+ksxs rks

u fg p{kqiFke~ izkI;% r;ks ikfFkZo iq=;kSA

l lSU;k·fi leFkZLRoe~ eqgqÙkZe·fi thforqe~AA724AA

lk/kq d`RokReu% iRF;e~ lk/kq eke~ eq¡Pp jko.k%A

er~ iz?k"kZ.k l¡Øq)kS y{e.kkS p ifr% eeAA725AA

fo/kkL;fr fouk'kk; Roe~ eke~ ;fn u eq¡PpflA

O;olk;Lrq rs uhp% Hkfo";fr fujFkZd%AA726AAHkk"; &

ikfFkZoiq=;kS r;kS p{kqiFke~ fg izkI;% l lSU;k·fi Roe~ eqgqÙkZefi u thforqe leFkZ%A vkReu% lk/kq d`r lk/kq] eke~ eq¡p jko.k%A ;r~ iz?k"kZ.k n`"V~ok l¡Øq)kS y{e.kkS p ee ifr% ro fouk'kk; fo/kkL;fr( ;fn Roe~ eke~ u eq¡Ppfl( uhp%! rs O;olk;% rq fujFkZd% Hkfo";frAA724]725]726AAHkkokFkZ &

gs uhp! rqe ekjs tkvksxs vkSj rqEgkjk ;g leLr O;olk; fujFkZd gks tk;sxkAA724]725]726AA jko.k! ejus okys O;fä( muds e`R;qdky esa( lHkh foijhr oLrqvksa dk lsou djus yxrs gSaA mu dks muds fgr fpUrdksa }kjk cryk;s x;s lHkh iRF;] ml le; :fpdj ugha yxrsA oSlk gh dqN bl le; rqEgkjs lkFk Hkh gks jgk gSA rqe dky ik'k ls cU/k x;s gksA jko.k! dkyik'k dk cU/ku nqfuZokj.k gSA vkRek vkSj 'kjhj ds j{k.kkFkZ( rks] iRF; gh ysuk gksrk gSA iRF; ysuk gh Js;Ldj gksrk gSA rqe bruh NksVh lh ckr dks Hkh ugha le> ik jgs gksA esjs HkÙkkZj egkReu% ls 'k=qrk djds( rqe] dgh Hkh tkdj 'kj.k ugha ys ldksxsA rqEgs dksbZ Hkh 'kj.k ugha nsxkA esjs egkReu HkÙkkZj us]

e`R;qdkys ;Fkk eR;ksZ foijhrkfu lsorsA

eqew"kZ.kke~ rq losZ"kke~ ;r~ iRF;e~ rUu jksprsAA727AA

c)LRoe~ dkyik'ksu nqfuZokjs.k jko.k%A

u uwue~ pkReu% Js;% iRF;e~ ok leos{;lsAA728AA

Do% xrks yIL;ls 'keZ ee HkÙkqZeZgkReu%A

fues"kkUrj ek=s.k fcuk HkzkrjekgosA

jk{klku~ fugrk ;su lgL=kf.k prqnZ'k%AA729AA

Hkk"; &

eR;ksZ e`R;qdkys foijhrkfu lsorsA re~ eqew"kZ.kke~ losZ"kke~ iRF;e~ u jksprsA ;Fkk ;r~ Roe~A Roe~ dkyik'ksu c)%A jko.k%! dkyik'k nqfuZokjs.k cU/ku%A iRF;e~ Js;% p vkReu%! ok u uwue~ leos{;lsA ee HkÙkqZegkReu% Do% xrks yIL;ls 'keZA ee HkÙkqZ egkReu% ;su fcuk rL; Hkzkrje~] vkgos] fues"kkUrjek=s.k] prqnZ'k lgL=kf.k jk{klku~] fugrkAAHkkokFkZ &

muds Hkzkrk dh lgk;rk ds fcuk gh] ;q) esa fufe"kek= esa] pksng gtkj jk{klksa dks ekj fxjk;k FkkAA727]728]729AA os nksuksa jk?ko lokZL= dq'ky gSaA ohj gSaA cyoku gSaA os] nksuksa HkkbZ rqe vijk/k djus okys vijk/kh dks] ftlus] Jhjke dh Hkk;kZ dk vigj.k dj fy;k gS] vius rh[ks rst ck.ksa ls] D;ksa ugha ekj nsaxs**\ Hk; vkSj 'kksd esa Mwch gqbZ og lhrk] foyki djus yxhA ml le; viâr gks jgh oSnsgh us] viuh j{kk djus okys dks ns[kus dk fo'ks"k iz;kl izkjEHk dj fn;kA ukjn th dgrs gSa& ^^gs ckfYedh! foifÙkdky esa lkgl gh lnk cy gksrk gS] /kS;Z gh lnk cy gksrk

dFke~ rkS jk?kokS ohjkS lokZL=dq'kykS cyh%A

u Roke~ gU;PNjS% rh{.kS% fj"V Hkk;kZigkfj.ke~**AA730AA

Hk;e~ 'kksde~ lekfo"Vkdj.ke~ foyyki lkA

fgz;ek.kk rq oSnsgh Lo j{kde~ vi';rAA731AA

^^foinkdkys lkgl gh cye~ lnk ckfYedhA

ek R;t% lkgla /kS;Ze~ dkyfojks/kh u lnk**AA732AA

vfr izfrdwy ifjfLFkR;kfi

/kk;Zr /kS;Ze~ lkgle~ oSnsghA

jko.ke~ o¡pfr lhrk ;dk;d~

n`"V~ok ou pjk% 'kSyL;rysAA733AAHkk"; &

cyh%] lokZL=dq'kykS] ohjkS] rkS] jk?kokS] dFke~ Roke~ fj"V Hkk;kZigkfj.ke~ rh{.kS% 'kjS% u gU;r~**A Hk;e~ 'kksde~ lekfo"Vkdj.ke~] lk ¼lhrk½ foyykiA fgz;ek.kk oSnsgh] Lo j{kde~ rq vi';rA ^^ckfYedh foink dkys lkgl gh lnk cye~( lkgle~ /kS;Ze~ ek R;t%( dky lnk u fojks/kh**AA730] 731]732AA oSnsgh vfr izfrdwy ifjfLFkR;kfi /kS;Ze~ lkgle~ /kk;ZrA ;dk;d~ lhrk 'kSyL; rys oupjk% n`"V~ok jko.ke~ o¡pfrAA733AAHkkokFkZ &

gSA lkgl vkSj /kS;Z dks er NksM+ks( le; lnk ds fy;s fojks/kh ugha jgrk**AA730]731] 732AA vfr izfrdwy ifjfLFkfr;ksa esa Hkh oSnsgh us /kS;Z vkSj lkgl dks /kkj.k djds j[kkA mlus ;dk;d~ 'kSydh rjkbZ ij( oupjksa dks ns[k dj( jko.k dh o¡puk dj

foinkdkys iB% bne~ =;ksn'ka foJkee~A

vFk% j{k% lkgle~ /kS;Ze~ cye~ t;s vkifÙke~AA734AA

HkkUokpk;Z onfr jVÙoe~ Jhjke t; t; JhjkeA

/k`Rok 'kja /kuq"ka Jhjke j{k% j{k% izHkq Lokehjke%AA735AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

foinkdkys bne~ =;ksn'ka foJkea iB%A vFk% lkgle~ /kS;Ze~ cye~ j{k%A vkifÙke~ t;sA HkkUokpk;Z onfr& ^^Roe~ ^^^^Jhjke t; t; Jhjke^^^^ jV%A ^^^^Jhjke! izHkq Jhjke%! /kuq"ke~ 'kje~ /k`Rok j{k%! j{k%!****¼Roe~ jV%½**AA734]735AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

yhAA733AA foifÙk ds vkxeuij vk;s foink dky esa] bl rSjgosa foJke dk ikB djks! bl izdkj foifÙk dk lkeuk djus gsrq ok¡fNr] lkgl vkSj /kS;Z] cy dh j{kk djksA blh cy ls ge foifÙk ij fot;h gksaA HkkUokpk;Z dgrs gSa fd ^^rqe Jhjke t;] t; Jhjke jVks] vkSj ^^^^Jhjke! izHkw Jhjke! 'kj /kuq"k /kkj.k djds j{kk djks] j{kk djks**** ;g rqe jVks**AA734]735AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% 'kqHkL; iznk;d prqnZ'keks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

er¡x _f"k 'kc;kZxq: ^^jke** ea=e~ nkrkA

re~ _f"ka p Hkäke~ fl)ke~ 'kc;kZe~ iz.kekE;gaAA736AA

uekfe vn~Hkqr ik;de~ laf/kdkjde~ ek#fre~A

Jhjkee~ Jkiks)kjde~ ue% rLeS ueks ue%AA737AA

JhjkeL; izk.kfiz;ke~ tudtke~ uekE;ge~A

lhrk;k izk.ks'oje~ izHkqe~ Jhjkee~ uekE;ge~AA738AA

Hkk"; &

'kc;kZ xq: ^^jke** ea= nkrk er¡x _f"k( re~ _f"ke~ p Hkäke~ fl)ke~ vge~ iz.kekfeA vge~ vn~Hkqr ik;de~] uj&oupj laf/kdkjde~ ek#fre~ uekfeA Jh jkee~ Jkiks)kjde~ ueks ue%A rLeS ue%A vge~ JhjkeL; izk.kfiz;ke~ tudtke~ uekfeA vge~ lhrk;k izk.ks'oje~ izHkqe~ Jhjkee~ uekfeAA736]737]738AAHkkokFkZ &

'kcjh ds xq#] er¡x _f"k] ^^jke** ea= ds iznkrk gSaA mu _f"k dks vkSj fl) Hkäk 'kcjh dks] eSa iz.kke djrk gw¡A eSa uj&oupj eS=h djokus okys] vn~Hkqr ik;d ek#fr dks] ueLdkj djrk gw¡A eSa Jkiks)kj djus okys Jhjke dks] uezrkiwoZd ueLdkj djrk gw¡A Jkiks)kj djus ds fy;s mUgsa ueLdkj gSA eSa] Jhjke dh izk.k fiz;k] lhrk] dks ueLdkj djrk gw¡A eSa lhrk ds izk.ks'oj izHkq Jhjke dks ueLdkj djrk gw¡AA736]737]738AA

nn'kZ% fxfjJ¡`xLFkke~ i¡p oupj Js"Bku~A

rs"kke~ e/;s fo'kkyk{kh dkS'ks; dud izHkke~A

mÙkjh;e~ ojkjksgk 'kqHkkU;k··Hkj.kkfu pA

eqeksp Jhjkek; 'k¡ls;qfjfr ;s HkkfeuhA

oL=eqRl`T; rUe?;s fuf{kIre~ lgk··Hkw"k.kku~AA739AA

lEHkzekr~ rq n'kxzhok% rRdeZ u cqn~/oku~ bfrAA740AAHkk"; &

fo'kkyk{kh dkS'ks; dud izHkke~ i¡p oupj Js"Bku~] fxfj J`¡xLFkke~ nn'kZ%A ojkjksgk Hkkfeuh] mÙkjh;e~ p vU;'kqHk vkHkj.kkfu( lg vkHkw"k.kke~ oL=e~ mRl`T;( ru~ mÙkjh; oL= e/;s fuf{kIre~( ^^;s Jh jkek; 'kals;q** bfr ¼Hkkosu½( rs"kke~ ¼oupjku~½ e/;s ¼lk½ eqekspA ¼tkudhdh;½ rr~ deZ rq] n'kxzhok% lEHkzekr~ bfr u cqn~/oku~AA739]740AAHkkokFkZ &

,slh fo"ke ifjfLFkfr esa] tc fd jko.k lhrk dk] mls NksM+us dk vkxzg] eku gh ugha jgk Fkk( vkSj] lhrk viuk j{kk lgk;d] b/kj m/kj

Éixk{kk% rke~ fo'kkyk{khe~ uS=sj·fufe"kSfjo%A

foØks'kfUre~ rnk lhrke~ nn`'kqoZupjk··;kZ%AA741AA

jko.k% iEike~ vfrØE; y¡dk izfr txkeA

oukfu lfjrk% 'kSyku~ ljk¡fl p fogk;lkAA742AA

f{kize~ o:.kky;e~ v{k;e~ lerh;k; pA

[kS% fLFkrk pkj.kk% fl)k% czwr ^^,rnLrks jko.k%**A

izfoos'k y¡dke~ e`R;qekReu% lhrk% lfgrAA743AA


Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə