Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə15/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

HkkokFkZ &

gs j?kqoj! vkils feyus ds fy;s gh( eSa] vius izk.kksa dks /kkj.k dj jksds gq;s gw¡A gs izHkw! ,d ,d Üok¡l ysrs le;] eq>s ckj&ckj Hk;kud d"V mBkuk iM+ jgk gSA** Jhjke us nq[kh tVk;q dh leh{kk djds( vkdk'k dh rjQ ns[krs gq;s( y{e.k dks ;wa dgk& ^^eq>s esjh vy{eh] vfXu ds leku gh] tyk jgh gSA bl izdkj ds nq%[k] blh dkj.k] eq>s( cykr~ izkIr gks jgs gSaA eSa jkT; Hkz"V gks x;kA eq>s ou esa jguk iM+ jgk gSA esjh ifRu lhrk dk vigj.k gks x;k gSA esjs f}t( nwj n`"Vk( tVk;q Hkh ekjs x;s gSaAA797]798]799AA ;s egkcyh x`?kzjkt esjs firk ds fe= FksA os Hkh esjs HkkX; ds nks"k ls gh ekjs x;s gSaA os vkgr gksdj Hkwfe ij {krfo{kr iM+s gq;s gSaA ;fn ;s tVk;q le>us ;ksX; okD;( nqckjk cksy ldsa( ¼eq>s yxrk gS& ;s cksy ldsaxsA½ rks rqEgkjk dY;k.k gks(rqe lhrk ds ckjs esa( bUgsa cksyus ds fy;s dgks( vkSj ftl

v;e~ firqoZ;L;ks es x`?kzjktks egkcy%A

'ksrs fofugrks Hkweks ee HkkX; foi;Z;kr~AA800AA

tVk;ks ;fn 'kDuksf"k okD;e~ O;kgfjrqe~ iqu%A

lhrkek[;k fg Hkíz¡ rs o/kkek[;kfg pkRen%AA801AA

dFke~ oh;Z% dFke~ :i% fde~ dekZ l% p jk{kl%A

Dopk·L; Hkoue~ rkr czwfg esa ifji`PNr%**AA802AAHkk"; &

v;e~ egkcy% x`?kzjktks es firqoZ;L;ksA l% ee HkkX; foi;Z;kr~ fofugrks Hkweks 'ksrsA ;fn tVk;ks O;kgfjrqe~ okD;e~ iqu% ¼oäq½ 'kDuksf"k( Hkíz¡ rs( lhrke~ vk[;kfg( p vkRen% o/kke vk[;k fgA l% jk{kl% fde~ dekZ\ dFke~ :i%\ p dFke~ oh;Z%\ Do p vL; Hkoue~\ rkr ifji`PNr% czwfg es**AA800]801]802AAHkkokFkZ &

vkneh us budh ;g n'kk dh( bUgsa vkReh; vk?kkr igq¡pk;s( vkSj yxHkx] ekj gh fn;k( mlds ckjs esa Hkh crkus dks dgksA og jk{kl D;k djrk gS\ ml dk :i dSlk gS\ vkSj mldk oh;Z dSlk gS\ bl dk Hkou dgk¡ ij gS\ gs rkr y{e.k! bu ls ;s lc lwpuk;sa iwNdj rqe eq>s crykvks**AA800]801]802AA j?kqoj Jhjke dh dgh ckr dks lqudj] x`?kzjkt tVk;q"k us fcuk le; xok¡;s] rHkh] ;s opu] cM+s iz;kl djrs gq;s] dgs& ^^og y¡ds'k jko.k gSA gs jk?ko! esjs izk.k vc Åij dh vksj mB jgs gSaA esjh n`f"V Hkzfer gks jgh gSA jko.k lhrk dks vkâr dj ftl eqgqÙkZ esa ;gk¡ ls ys x;k gS( og eqgqÙkZ vkâr /ku izkIr djus okys Lokeh

rnk x`?kzjkt tVk;q"k% JqRok j?kqoje~A

mokp rq bne~ opue~ ^^y¡ds'k l% jko.k%AA803AA

mij/;fUr es izk.kk% n`f"VHkzZefr jk?ko%A

;su ;kfr eqgqÙkZsu lhrkeknk; jko.k%A

foiz.k"Ve~ /kue~ f{kize~ rRLokeh izfri|rsAA804AA

foUnksuke eqgqÙkksZ lkS u p dkdqRLFk% lks cq/kr~AA805AAHkk"; &

j?kqoje~ JqRok x`/kzjkt tVk;q"k% rnk bne~ opue~ mokp rq& ^^l% y¡ds'k jko.k%A jk?ko%! es izk.kk% mij/;fUr( es n`f"V% HkzefrA jko.k% lhrke~ vknk;] ;su eqgqÙksZu ;kfr( rr~ Lokeh f{kize~ /kue~ foiz.k"Ve~& vFk% izfri|rsA dkdqRLFk%! lkS foUnksuke eqgqÙkksZ lks u p cq/kr~AA803]804]805AAHkkokFkZ &

dks( 'kh?kz ml ds Lo;e~ ds /ku ds lkFk gh iz.k"V dj nsrk gSA ;g vPNh rjg ls izfrikfnr ckr gSA gs dkdqRLFk%! ;g foUnks uke dk eqgqÙkZ gS( fQj Hkh D;k ;g ckr og jko.k ugha tkurk Fkk\A803]804]805AA jk{klsÜoj jko.k us rqEgkjh fiz;k tkudh dk vigj.k fd;k gSA og _f"k foJol dk iq= gSA og lk{kkr~ dqcsj&oSJo.k dk NksVk HkkbZ gS**A bruk dgdj irxsÜoj tVk;q us vius nqyZHk izk.kksa dks NksM+ fn;kA x`?kz ds izk.k mlds 'kjhj dks NksM+dj( fogkj djrs gq;s py fn;sA x`?kzjkt tVk;q us( lk{; lfgr] izfrosnu izLrqr djds] vius 'kjhj dk vkRe~ cfynku dj fn;kA Jhjke dh d`ik ls( og Jhjke ds yksd esa( x;kAA806]807]808AA

Ror~ fiz;ke~ tkudhe~ ârk% jko.kks jk{klsÜoj%A

iq=ks foJolL; lk{kkr~ oSJo.kk·uqt%**AA806AA

bR;qDr~ok nqyZHkku~ izk.kku~ eqeksp irxsÜoj%A

R;Dr~ok 'kjhje~ x`?kzL; izk.kk tXeqfoZgk;le~AA807AA

lgs lk{; fuosnu ckfynku x`?kz% d`rkA

JhjkeL; d`ik;k JhjkeL; yksds l% xrkAA808AAHkk"; &

jk{klsÜoj% jko.kks Ror~ fiz;ke~ tkudhe~ ârk%A l% foJolL; iq=ks( l% lk{kkr~ oSJo.k&vuqt%**A bfr mDr~ok irxsÜoj nqyZHkku~ izk.kku~ eqekspA x`?kzL; izk.kk] 'kjhje~ R;Dr~ok fogk;le~ tXeq%A x`?kz% lgs&lk{; fuosnu ¼d`Rok½ vkRe cfynku d`rkA JhjkeL; d`ik;k( l% JhjkeL; yksds xrkAA806]807]808AAHkkokFkZ &

/keZ ekxZ ij /keZ ls l¡fJr lk/kq tu] bl txr esa] loZ= fn[k tkrs gSaA fr;Zd ;ksfu esa mÙiUu gq;s izk.kh Hkh 'kwjohj gksrs gSa] 'kj.k esa vkus okyksa dks os vkljk nsrs gSa( vkSj viuk foØe] le; vkus ij fn[kyk nsrs gSaA tVk;q ,sls gh izkf.k;ksa dk ,d mnkgj.k gSaA lkSfe= y{e.k us] ou ls dk"B ,df=r dhA v.khZ ydfM+;ksa dk fueZFku djds( ifo= vfXu mRié dhA e`r tVk;q dh nsg dks] Jh jke us vius gkFkksa ls vfXu dks lefiZr dj( fprk tykbZA tks tks Hkh ejs gq;s lTtuksa ds izsr deZ f}tksa us dgs gSa( os lHkh deZ] mu LoxZ xkeh] fi= leku] tVk;q ds fy;s] Jhjke us fd;sA os lHkh ti Jh jke us Lo;e~ us fd;sAA809]810]811AA

loZ= [kyq n`';Urs lk/koks /keZpkfj.kk%A

'kwjk% 'kj.;k% foØek% fr;ZX;ksfue~xrs"ofiAA809AA

lkSfe= gjdk"Bkfu fueZfFk";fr ikode~A

Jhjke% Lo gLrsH;ks p fn/k{;r~ fu/kue~ xre~AA810AA

;r~ ;r~ izsrL; eR;ZL; dFk;fUr f}tk% r;k%A

rr~ LoxZ xeue~ fi«;e~ rL; Jhjkeks ttki%AA811AAHkk"; &

/keZ pkfj.kk% lk/koks [kyq loZ= n`';Urs( fr;ZX;ksfue~ xrs"o·fi 'kwjk% 'kj.;k% foØek% ¼tVk;qf"koA½ lkSfe=% dk"Bkfu gj fueZfFk";fr ikode~A fu/kue~ xre~ ¼tVk;q"ke~½ Jhjke% Lo gLrsH;ks p fn/k{;r~A ;r~ ;r~ eR;ZL; izsrL; f}tk% r;k% rL; LoxZ xeue~ fi«;e~ dFk;fUr( rr~ Jh jkeks ttki%AA809]810]811AAHkkokFkZ &

lHkh fi«; deZ djds] nksuksa foHkqfr Jhjke vkSj y{e.k jktdqekjks us] xksnkojh unh esa tkdj] mlds ifo= ty ls( x`?kzjkt ds vH;qn; gsrq] rUe;rk ls] ikuh dh v¡tfy;k¡ nhaA ou esa lhrk dks [kkstrs le;] jk?koksa us ekxZ esa] nuq ds iq= fod`r ?kksjn'kZu jk{kl dcU/k dks ns[kkA og vkdk'k tSlh Å¡pkbZ dk FkkA egf"kZ LFkwy f'kjk ds Jki ls] og fod`r 'kjhj okyk gksdj( ,d txg gh fLFkj jgrk FkkAA812]813]814AA Jki ls eqfä izkIr djus ds fy;s( og dcU/k] Jhjke dh izrh{kk dj jgk FkkA og u`'kal jk{kl] tks Hkh mlds ikl vkrk] ml dks [kk tkrk FkkA viuh yEch fo'kky Hkqtkvksa ds chp idM+dj] og mu utnhd vkus okys

rrksxksnkojhe~ xRok unhe~ ujojkRetkSA

mnde~ pØrq% rLeS x`?kzjktk; rk oqHkkSAA812AA

ekxZek.ks ous lhrke~ jk{kle~ l¡nn'kZ gA

?kksj n'kZue~ fod`re~ dcU/ke~ nuq lwuqe~AA813AA

LFkwy f'kjk eg"ksZ Jkikr HkwRok fod`r% ruq%AA814AA

dcU/k% Jki eqDr~;FksZ izrh{kkek.k Jhjkee~AHkk"; &

rrks ujojkRetkS xksnkojhe~ unhe~ xRok] rLeS x`?kzjktk;( rk oqHkkS mnde~ pØrq%A ous lhrke~ ekxZek.ks ¼ekxsZ½ nuqlwuqe~ dcU/ke~ fod`re~ ?kksj n'kZue~ jk{kle~ ¼jk?kokS½ l¡nn'kZ gA eg"ksZ LFkwy f'kjk Jkikr] l% fod`r ruq HkwRok] ¼fLFkrk½&A812]813]814AA Jki eqDr~;FksZ dcU/k% Jh jkee~ izrh{kkek.kAHkkokFkZ &

izkf.k;ksa dh] gR;k dj nsrk rFkk ekj dj] mUgsa [kk tkrkA jk?ko Jhjke vkSj y{e.k nksuksa gh mlds ikl x;s( rc Hkh mlus mu nksuksa dks idM+ fy;k( vkSj 'kh?kzrk ls] mUgsa [kkus dk iz;kl djus yxkA bl ij Jhjke us] QqÙkhZ ls] mldk Jkiks)kj djus ds fy;s] nkfguk gkFk dkV Mkyk( vkSj mlh le; y{e.k us] mldk] ck;k¡ gkFk dkV MkykAA815]816]817AA egkckgw Jhjke vkSj y{e.k us ml dcU/k ds eks{k gsrq mls ekjus ds ckn( vius gkFkksa ls


mldh lHkh lO; fØ;k;sa dhA bl izdkj Jhjke us ml
dcU/k dks Jki eqä dj fn;kA dcU/k] us fut Lo:i izkIr djds] Jhjke dks 'kcjh ls feyus rFkk mlds ikl tkus ds fy;s ;wa dgk& ^^gs jk?ko! /keZ fuiw.kkZ Je.kk 'kcjh ds ikl vki

;ks·fi rr~ l¡dk'ks ;kfr re~ l% u`'kal% Hk{kfrA

x`fgRok Lo Hkqtke/;s gU;fr rFkk Hk{kfrAA815AA

jk?kokS Jhjke y{e.kkS rr~ l¡dk'ks xrk rr%A

rkS·fi x`fgRok 'kh?kze~ Hk{k.kk; p l% pØrqAA816AA

vFk% Jkiks)kjkFksZ fg nf{k.k&ckgqe~ fpPNsn%A

Jhjke% Rofjrks rnk lO;e~ ckgqa p y{e.k%AA817AA

Hkk"; &

l% u`'kal ;ks vfi rr~ l¡dk'ks ;kfr re~ Hk{kfrA l% Lo Hkqtke/;s x`ghRok( re~ gU;fr rFkk Hk{kfrA jk?kokS Jhjke y{e.kkS] rr~ l¡dk'ks xrk( rr% l% rkS vfi x`fgRok 'kh?kze~ Hk{k.kk; p pØrqA Jh jke% Rofjrks vFk% Jkiks)kjkFksZ fg( rL; nf{k.k ckgqe~ fpPNsn%] rnk y{e.k% lO;e~ ckgqa p fpPNsn%AA815]816]817AAHkkokFkZ &

tkb;sA gs Jhjke! ;g dY;k.kdkjh iaFk gSA bl ekxZ ij iqf"ir nzqe] if'pe fn'kk dk vkljk ysdj] vR;Ur euksje yx jgs gSaA ;s iq"i vius gh rst ls nSfnI;eku gSaAA818]819]820AA gs Jhjke! lU/;k ds le; ?kwers ?kwers( vki o`+{k dh ekyk /kkj.k djus okyh] dY;k.k dkjh ty dh jk'kh( iEik lj dh vksj tkosaA ml iEiklj dks tc vki ns[kksxs( rks] ns[k dj vius 'kksd Hkwy tkvksxsA gs Jhjke! ogk¡ igq¡pus ij] er¡xeqfu dk vkJe fn[kkbZ nsrk gSA ogha ij gh] Je.kk 'kcjh( tks vkidh Hkä gS] vkSj er¡xequh dh f'k";k gS( og feysxhA vki mlls feyksA ogha ij ioZr dh fo'kky xqQk Hkh 'kksfHkr gks jgh gSA gs dkdqRLFk! gs

re~ gRok egkckgw nnkg rL; eks{kkFksZA

Jh jkes.k d`r lO;fØ;k% Jkikr~ eqä·dqoZu~AA818AA

futLo:ie~ izkI;% l% dFk;kekl 'kcjhe~A

^^Je.kke~ /keZfuiw.kkZe~ vfHkxPNsfr jk?ko%AA819AA

,o Jhjke f'koiaFkk ;= iqf"irk nqzekA

izrhphe~ fn'k;k··fJR; izdk'kUrs euksjeAA820AAHkk"; &

egkckgw Jhjke y{e.kkS rL; dcU/kL; eks{;kFksZ gRok( rnk Jh jkes.k rL; dcU/kL; lO; fØ;k d`rA vFk% Jkikr~ eqä·dqoZu~A l% dcU/k% futLo:ie~ izkI;( 'kcjhe~ izfr dFk;keklA ^^jk?ko%! /keZ fuiw.kkZe~ Je.kke~ 'kcjhe~ vfHkxPNsfrA ,"k Jh jke f'koiaFkkA ;= iqf"irk nqzek izrhphe~ fn'k; vkfJR; euksje izdk'kUrsAA818]819]820AAHkkokFkZ &

Jhjke! ysfdu bl xqQk esa izos'k ikuk d"Vdj gSA mldk eq¡g ,d f'kyk ls

lk;kàs fopju~ Jhjke o`{ka ekY;/kkfj.kaA

f'koksnda p iEik;ke~ n`"V~ok 'kksde~ fogkL;flAA821AA

r= er¡x eqfuvkJea n`';rs JhjkeA

Je.kka 'kcjh ro Hkäka er¡xL; f'k";kaAA822AA

Jhjke r= 'kSyL; egrh 'kksHkrs xqgkA

f'kyk fi?kkuk dkdqRLFk% nq%[ka pk·L; izos'kue~AA823AAHkk"; &

lk;ku~gs fopju~( Jhjke% Roe~ o`{ka ekY;/kkfj.ka% f'koksnde~ p iEik;ke~ n`"V~ok 'kksde~ fogkL;flA Jhjke r= er¡x eqfu vkJea n`';rsA r= fg Je.kke~ 'kcjhe~ ro Hkäke~ er¡xL; f'k";ke~ ¼i';½A r= 'kSyL; egrh xqgk 'kksHkrsA dkdqRLFk Jhjke vL; izos'kue~ nq%[ke~( fi?kkuk f'kykAA821]822]823AAHkkokFkZ &

gS( ogh gksrk gSA ;g dky vR;ar 'kfä'kkyh O;frØe dk l`td gSA jfolqr ls vki eS=h dj ysosaA og vki ds dk;Z dj nsxk**A bl izdkj ml dcU/k us iqu% iqu% ;g ckr Jhjke dks dghA ^^/kekZRek lqxzho oupjksa ds lkFk ogk¡ jgrs gSaA dHkh dHkh ml ioZr ds fdlh f'k[kj ij Hkh os :d tkrs gSaA** os foHkwrh( izHkq Jhjke vkSj Jhjkekuqt y{e.k( dcU/k ds }kjk vuq'kkL; ¼crk;s x;s vuqlkj½ ekxZ ij] pyus yxsA oh;Zoku~ dcU/k vius rst ls ;qä nSnhI;eku] lw;Z dh lh vkHkk ds lkFk] vkdk'k esa fLFkr gksdj] cgqr :fpdj fn[kkbZ ns jgk FkkA dcU/k dks Jhjke us ;s okD; dgs] ^^vki d"Vksa ds vUr dh vksj c< x;s gS**( ^^vki fut:i esa cSdq.B ds fy;s izfLFkr gks tkosa**AA824]825]826]827] 828]829]830AA egf"kZ LFkwyf'kjk dk Jki Hkksx dj( 'kq) gksdj(

ifje`";s n'kkUrsu n'kkHkkxsu lsO;rsA

n'kkHkkxxrks ghuLRoa Jhjke% l&y{e.k%AA824AA

lqxzhoks uke oupj% fujLrk·xzts.k l%AA825AA

l% rs lgk;ks fe=a p lhrk;k ifjekxZ.ksA

Hkfo";fr rs Jhjke% ek 'kksds eus d`Fkk%AA826AA

dkyks fg nqjfrØe% u rPND;fegkU;FkkAA827AA

l% iqu% Jhjkea czwgh o;Lo jfolqrs.kA

l% fg dk;Z dfj";frA l% fg dk;Z dfj";frAHkk"; &

Jhjke% ly{e.k%! n'kk Hkkxxrks] Roe~ ghu%A rsu n'kku~ n'kk Hkkxsu ifje`";s lsorsA ¼vFk%½ lqxzhoks uke oupj%( ¼n'kku~ n'kk Hkkxsu½ l% vxzts.k fujLrkA lhrk;k ifjekxZ.ks] l% rs lgk;ks pA Jhjke%! l rs fe=a Hkfo";frA Roe~ eus 'kksds ek d`Fkk%A jfo lqrs.k Roe~ o;Lo( l% fg ¼ro½ dk;Z dfj";frA u rr~ 'kD;e~ bgk vU;FkkA dkyks fg nqjfrØe%A o;Lo jfolqrs.k( l% fg dk;Z dfj";fr**A vFk% l% iqu% iqu% Jhjkee~ czwgh& ^^l% fg dk;Z dfj";fr**HkkokFkZ &

vius m)kj gsrq( dcU/k us vius 'kjhj dk cfynku fd;kA og izHkq Jhjke dh d`ik ls] Jhjke ds yksd esa x;kA rnuUrj Jhjke 'kcjh ds ikl x;sA mlls Jh jke us lE;d~ iwwtk x`g.k dhA ml 'kcjh ds funsZ'kkuqlkj] nksuksa jk?ko iEikrkykc dh vksj py fn;sA xq# er¡x dh vkKkdkfj.kh Hkfäefr 'kcjh] vius deksZa ds izHkko ls] J)k iwoZd] LosfPNr yksdksa esa] xeu djus dh] fl)k

^^rfLeu~ vfLr /kekZRek lqxzho% lg oupjS%A

dnkfpfPN[kjs rL; ioZrL;kfi fr"Bfr**AA828AA

dcU/kLRouq'kkL;Soe~ rk oqHkkSjkey{e.kkSA

lzXoh HkkLdj o.kkZ··Hk% [kS O;jkspr oh;Zoku~AA829AA

rnk Jhjke okD;ewprqj^^·fUrds izfLFkr%**A

^^ee yksds fut :is fut/kkes p cSdq.Bs**AA830AAHkk"; &

¼gs jke!½ /kekZRek lqxzho% lg oupj% rfLeu~ vfLrA dnkfpr~ rL;ioZrL; f'k[kjs vfi ¼l%½ fr"Bfr** rk oqHkkS jkey{e.kkS dcU/kL; vuq'kkL; ,oe~ ¼iz;rq½A oh;Zoku~ dcU/k lzXoh HkkLdj o.kkZ;% [kS O;jksprA rnk Jhjke% okD;e~ Åprq% ^^vfUrds izkfLFkr%**( ^^ee yksds fut:is fut/kkes cSdq.Bs izfLFkr%**AA824]825]826]827]828]829]830AAHkkokFkZ &

gks xbZA vkSj ;g Hkh Jhjke dh d`ik ls gh gqvkAA831]832]833AA mlds Lo;e~ ds rst ls vkyksfdr 'kcjh dks( fnO; yksd izlUurk iwoZd pys tkus ds ckn( jk?ko Jhjke us vuqt Hkzkrk y{e.k ls ppkZ djrs gq;s ;wa dgk& ^^eSus er¡x _f"kdk vkJe ns[kkA gs lkSE; y{e.k! ogk¡ eSaus cgqr ls vk'p;ksZ dks( vkSj d`rkReuk _f"k;ksa dks Hkh ns[kkA fofHkUu izdkj ds i{kh] bl vkJe ls lsok izkIr djrs gSaA ;gk¡ e`x vkSj 'ksj ,d nwljs ij foÜokl djds] ,d lkFk jg jgs gSaA ;gk¡ lkr egkleqnzksa dk ty ykdj( muds ty ls] ;g rhFkZ cuk;k x;k gSA bl rhFkZ esa] lkrksa egk leqnzksa dk ifo= ty fo|eku gSA gs y{e.k! geus bl rhFkZ esa fof/kiwoZd Luku fd;k( vkSj] fof/kiwoZd vius firjksa dk riZ.k Hkh fd;kAA834]835] 836AA

Hkq¡Dr~ok Jkie~ dcU/k m)kjkFksZ cyhd`rkA

JhjkeL; d`ik;k JhjkeL; yksds l% xrkAA831AA

xPNu~ 'kcjhe~ Jhjke% 'kc;kZ iwftr lE;d~A

rL; funsZ'kkr~ jk?kokS iEik rkye~ izfrxrkAA832AA

Hkfäefr 'kcjh er¡xL; vkKkdkfj.khA

fut desZ.k J)k;k LosfPNr yksds xeusA

fl)k·Hkor p vL; fg JhjkeL; d`ik;kAA833AA

Hkk"; &

Jkie~ Hkq¡Dr~ok] dcU/k m)kjkFkZs cyh d`rk( l% JhjkeL; d`ik;k JhjkeL; yksds xrkA Jhjke 'kcjhe~ xPNu~ 'kc;kZ lE;d~ iwftrA rL; 'kc;kZ funsZ'kkr~ jk?kokS iEikrkye~ izfr xrkA xq# er¡xL; vkKkdkfj.kh Hkfäefr 'kcjh] fut desZ.k] J)k;k] LosfPNr yksdsxeus fl)k vHkor~A vL; fg p JhjkeL; d`ik;kAA831]832]833AAHkkokFkZ &

bl rhFkZ esa geus Luku fd;k o firjksa dk riZ.k fd;k] blls gekjs v'kqHk u"V gks x;s gSaA vc gekjs dY;k.k gksus dk le; vk x;k gSA gs y{e.k! bl rjg v'kqHk iz.k"V gks tkus ls( esjs eu esa vR;Ur izlUurk gks jgh gSA gs ujO;k?kz y{e.k! vc esjs ân; esa 'kqHk vkSj f'ko l¡dYiksa dk izknqHkkZo gksus yxk gS( vr% vkvks( vc ge nksuksa] ml fiz;nf'kZuh iEik ljksoj dh vksj( mlds rV ij gksrs gq;s pysaA ogk¡ ls _";ewd fxjh] T;knk nwj ugha gSA _";ewd ioZr ij gh dgha] /kekZRek lqxzho jfolqr jgrs gSaA og fxfj vc fn[kkbZ Hkh nsus yxk gS**AA837]838]839AA iEik ljksoj ds rhj ij tkdj( Jhjke us guweku th ds l¡&lxZ esa( oupjksa ls

fnoe~ rq rL;k ;krk;ke~ 'kc;kZe~ Losu rstlkA

y{e.ksu lgHkzkrk ppZ;kekl jk?ko%AA834AA

^^n`"Vks e;k··Je% lkSE; cg~okÜp;Z d`rkReuke~A

foÜoLr e`x 'kknwZyks ukuk fogx lsfor%AA835AA

lIrkuke~ p leqnzk.kke~ rs"kke~ rhFksZ"kq y{e.k%A

miLi`"Ve~ p fof/kor~ firjkÜpkfi rfiZrk%AA836AA

iz.k"Ve·'kqHke~ ;Uu% dY;k.ke~ leqifLFkre~A

rsu Rosrr~ izâ"Ve~ es euks y{e.k lEizfrAA837AA

ân;s es ujO;k?kz% 'kqHkek··foHkZfo";frA

rnkxPN xfe";ko% iEike~rke~ fiz;n'kZuke~AA838AAHkk"; &

rL;k Losu rstlk 'kc;kZe~ ;krk;ke~ rq fnoe~A jk?ko% y{e.ksu lg Hkzkrk ppZ;keklA ^^e;k vkJe n`"VksA lkSE;! r= cgq vk'p;Z d`rkReuke~ n`"VksA ukuk fogx lsfork rr~vkJeA r= e`x 'kknwZyks foÜoLr%A rs"kke~ rhFksZlq lIrkuke~ leqnzk.kke~ ¼ty%½A y{e.k%! ¼rV~ rhFksZ½ miLi`"Ve~ fof/kor~ p] firjk vfi p rfiZrkA;u~ u% v'kqHke~ iz.k"Ve~A dY;k.ke~ leqifLFkre~A y{e.k%! rsu Ro ,rr~ es euks lEizfr izâ"Ve~A uj O;k?kz%! es ân;s 'kqHke~ vkfoHkZfo";frA rnk vkxPN%( vkoke~ rke~ fiz;n'kZuke~ iEike~ xfe";ko%AA834]835]836]837]838AAHkkokFkZ &

l¡xr dhA Jhjke us vkSj jfolqr lqxzho us( uj&oupj eS=h dk l`tu fd;kA bl uj&oupj eS=h ls( ek#fr cgqr izlUu gq;sA

_";ewdks fxfj;Z= ukfr nwjs izdk'krsA

;fLeu~ olfr /kekZRek lqxzhoks jfoiq=d%**AA839AA

iEikrhjs guwerk oupjs.k l¡xrA

Jhjke% uj&oupj o;Lo jfolqr%AA840AA

uj&oupj eSf=d`Rok ek#fr gf"kZrAA841AA

ueks Hkä f'kjkse.khe~ 'kcjhe~ /keZ pkfj.khe~A

'kqHkL; izkIR;FksZ iB% prqnZ'keks foJkee~A

HkkUokpk;Z onfr ^^Roa 'kqHke~ fuf'pr izkIL;ls**AA842AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

;= _";ewdks fxjh( u vfr nwjs( izdk'krsA ;fLeu~ /kekZRek lqxzhoks jfoiq=d% olfr**A iEik rhjs ¼xRok½ Jhjke% guwerk oupjs.k l¡xrA Jhjke%] jfolqr% p uj&oupj o;Lo d`rkA uj&oupj eS=h d`Rok ek#fr gf"kZrA /keZ pkfj.khe~ 'kcjhe~ Hkä f'kjksef.ke~ ueksA 'kqHkL; izkIR;FksZ Roe~ prqnZ'keks foJkee~ iB%A HkkUokpk;Zonfr ^^vFk% Roa fuf'pr 'kqHka izkIL;ls**AA839]840]841] 842AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

/keZpkfj.kh fl)k] Hkäf'kjkse.kh 'kcjh dks ueLdkj gSA 'kqHk gh 'kqHk dks izkIr djus gsrq( rqe prqnZ'keks foJke dks i<+ksA HkkUokpk;Z dgrs gSa fd ^^bl izdkj rqe fuf'pr gh 'kqHk izkIr dj yksxs** AA840]841]842AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% vHk;nkrk i¡pn'keks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

vHk; djksfr lqxzhoe~ gÙok ckfye~ vkgosA

re~ leFkZe~ Jhjkee~ iz.kekfe j?kquUnue~AA843AA

ujs oupjs e/;s o;Lo 'kqHkdkjdA

lqxzhoe~ guweUre~ p uekE;ge~ J)îkfUorAA844AA

guwe}pukr~ pSo lqxzhos.k lekxr%A

lqxzhok; rr~ 'k¡lr~ loZe~ Jhjkeks egkcy%AA845AA

Hkk"; &

vkgos ckyhue~ gÙok] lqxzhoe~ vHk; djksfr( re~ leFkZe~ j?kquUnue~ Jhjkee~ ¼vge~½ iz.kekfeA ujs&oupjs e/;s o;Lo 'kqHkdkjdA J)îkfUor vge~ lqxzhoe~] guweUre~ p uekfeA guwen~ opukr~ p ,o ¼Jhjke%½ lqxzhos.k lekxr%A Jhjkeks egkcy% vfnLrnk] ;Fkk o`Ùke~ fo'ks"kr% lhrk;k% p] rr~ loZe~ lqxzhok; 'k¡lr~AA843]844]845AAHkkokFkZ &

fe= dks vHk; djus ds /;s; ls] ;q) djds] Jhjke] ckyh dk ;q) esa o/k dj] lqxzho dks] vHk; djrs gSaA mu leFkZ j?kquUnu Jhjke dks] eSa iz.kke djrk g¡wA ujksa vkSj oupjksa ds chp eS=h 'kqHkdkjd gSA eSa J)îkfUor gksdj lqxzho dks( vkSj] guweUr dks ueLdkj djrk gw¡A guqeku th ls gqbZ ckrphr ds le;] guqeku th }kjk dgs x;s opuksa ds vuqlkj( Jhjke lqxzho ds ikl vk x;sA egkcyh Jhjke us vkfn ls vUr rd dh dFkk( fo'ks"kdj lhrk ds

vkfnLrnk ;Fkk o`Ùke~ lhrk;k'p fo'ks"kr%A

oupjk% lqxzho'p JqRok JhjkeL; dFkkAA846AA

pdkj l[;e~ Jhjkes.k izhr;kfXue~ lkf{kde~A

rrks·i`PNr lqxzhoe~ cSjkuqdFkue~ izfrAA847AA

vFk% jfolqr% vczohn~ bne~ j?kquUnue~AA848AA

^^ckyh ee fookl;r~ âRok ifRue~ e;k izHkksA

rL; Hk;kr~ olkfe v= ous Lo j{k.kkFkZAA849AA

Hkk"; &

oupjk% p lqxzho% JhjkeL; dFkk JqRok] Jh jkes.k l[;e~ izhr;kfXue~ lkf{kde~ pdkjA rrks Jhjke% lqxzhoe~ cSj vuqdFkue~ izfr vi`PNrA vFk% jfolqr% lqxzho% j?kquUnue~ bne~ vczohn~& ^^izHkks! ckyh e;k ifRue~ âRok ee fookl;r~A Lo j{k.kkFkZ] vge~ v= ous( rL; Hk;kr~ olkfeAA846] 847]848]849AAHkkokFkZ &

vigj.k ds ckjs esa foLr`r fooj.k lfgr] lqxzho dks] le>krs gq;s crykbZAA843]844]845AA oupjksa vkSj lqxzho us Jhjke dk foLr`r fooj.kkRed dFku lqudj( Jhjke }kjk izLrkfor eS=h( izhr dh vfXu dks lk{k cukdj( dj yhA rnuUrj Jhjke us lqxzho dks mlds cSjh ls cSj gksus dh tkudkjh vkSj rnFkZ vuqdFku ds ckjs esa iwNkA Jhjke }kjk lqxzho dks mlds cSjh ls cSj ds ckjs esa iwNs tkus ij( lw;Z iq= lqxzho us j?kquUnu Jhjke dks ;wa dgk& ^^izHkks! ckyh us eq> ls esjh ifRu dks Nhu dj( ?kj ls ckgj fudky fn;kA Lo;e~ dh lqj{kk gsrq] eSa ;gk¡ ou esa ml ls Hk;kØkUr gksdj fuokl dj jgk gw¡AA846]847]848]849AA

lks·ge~ =Lrks ous Hkhrks olkE;qn~HkzkUr psru%A

ckfyuk fud`rks Hkzk=k d`r cSj'p jk?ko%AA850AA

ckfyuks es egkHkkx% Hk;kÙkkZL;k·Hk;e~ dq:%A

dÙkqZ egZfl dkdqRLFk% Hk;e~ es u Hkosn~ ;Fkk**AA851AA

,oeqäLrq rstLoh /keZKks /keZoRly%A

izR;Hkk"kr dkdqRLFk% jfolqre~ izglfuo%AA852AA

^^midkj Qye~ fe=% fofnre~ es egkdisA

ckfyue~ re~ of/k";kfe ro Hkk;kZ·igkfj.ke~**AA853AAHkk"; &

vge~ mn~HkzkUr psru%( lks =Lrks] Hkhrks] ous olkfeA jk?ko%! ckfyuk fud`rks Hkzk=kd`r p cSj%A egkHkkx%! ckfyuks Hk;kÙkkZ( vL; es vHk;e~ dq:A dkdqRLFk%! Hk;e~ es u Hkosn~ ;Fkk rFkk dÙkqZ egZfl**A/keZKks /keZ oRly% rstLoh dkdqRLFk% Jhjke% ,oe~ mäLrq( izglu~ bo% izR;Hkk"kr& ^^fe= egkdis lqxzho%! es midkj Qye~ fofnre~A vge~ ro Hkk;kZ vigkfj.ke~ ckfyue~ of/k";kfe**AA850] 851]852]853AAHkkokFkZ &

eSa mn~HkzkUr&psru gksdj( =Lr vkSj Hk;Hkhr voLFkk esa( bl ou esa fuokl dj jgk gw¡A gs jk?ko! ;g cSj] ckyh }kjk eq> ij Fkksik x;k gS( ;g esjs cM+s HkkbZ }kjk eq> ls fd;k x;k cSj gSA gs egkHkkx Jhjke! eSa ckyh ds Hk; ls vkÙkZ gks jgk gw¡A bl Hk; ls eq>s vki vHk; dfj;sA gs dkdqRLFk! eq>s ;g Hk; nqckjk ugha gks( d`ik djds vki oSlk mik; Hkh dfj;s**AA848] 849]850]851AA /keZK] /keZoRly] rstLoh] dkdqRLFk Jhjke us lqxzho }kjk bl izdkj izkFkZuk djus ij] g¡l dj] izR;qÙkj esa ;wa dgk& ^^gs fe=

l% rq rn~ opue~ JqRok jk?koL;k··Reuks fgre~A

lqxzho% ije% izhR;k ijee~ okD;e~ vczohr~AA854AA

^^ro izlknsu u`Élg izoj%

fiz;ke~ p jkT;e~ p lekuqI;kE;ge~A

rFkk dq:% Roe~ ujnso% oSfj.ke~

;Fkk u ÉgL;kr~ l% iqueZek·Xxzt%**AA855AAHkk"; &

l% lqxzho% jk?koL; vkReuks fgre~ rn~ opue~ JqRok] ije% izhR;k% ijee~ okD;e~ rq vczohr~&A^^¼gs½ u`flag izoj% ¼Jhjke%½! ro izlknsu ¼fg½ vge~ ¼er~½ fiz;ke~ p dkSyhjkT;e~ p lekuqI;kfeA ¼gs½ ujnso% Jhjke%! Roe~ eekxzte~ cSfj.ke~( ;Fkk l% iqu% u ÉgL;kr~( rFkk dq:%**AA852] 853]854]855AAHkkokFkZ &

egkdfi lqxzho! eq>s ;g ekyqe gS( fd] midkj dk Qy izfr midkj gksrk gSA eSa rqEgkjh Hkk;kZ dk vigj.k dj( cykr~ Nhuus okys ml ckyh dk o/k dj nwaxk**A jk?ko Jhjke ds vkRek dks izlUu djus okys ;s fgr opu lqudj( lqxzho] rHkh ije izhrhe; gks x;s( vkSj izse ls ifjiw.kZ gksdj ;s ije~ egRoiw.kZ okD;] fo'ks"k iz;kl djds cksys& ^^gs u`flag izoj Jhjke! vkids izlkn vkSj d`ik ls gh( eSa] esjh I;kjh] ifRu dks( vkSj esjs dkSyh jkT; dks iqu% izkIr dj ywaxkA gs ujnso Jhjke! vki esjs cSjh] esjs cM+s HkkbZ( dks fu"izHkkoh dj nsosaA ftl iz;Ru ls og iqu% fgalk ugha dj ik;s( oSlk ;Ru djus dh Hkh d`ik djsa**AA852]853] 854]855AA ;kpd dh ,slh ;kpuk lqudj] izfl) 'kj.k nkrk

,oeqäLrq ;'kLoh Jhjke% bne·czohr~A

^^re·| ckfyue~ i';% rh{.kS% 'kjS% fo"kksieS%**AA856AA

JqRok opue~ JhjkeL; iqujsok·czohr~ l%AA857AA

^^guweku~ ;fUufeÙke~ Roe~ futZue~ ouek··xr%A

v;ek··[;kr Jhjke% lfpoks eU=h lÙke%AA858AA

ro Hkk;kZ% egkckgks u x`ák lqjS% vlqjS%A

R;t% 'kksda egkckgks rke~ dkUrkek··u;kE;ge~AA859AA

Hkk"; &

;'kLoh Jhjke% ,oe~ mäLrq rq bne~ vczohr~& ^^v| re~ ckfyue~( e;k rh{.kS fo"kksieS% 'kjS% grk% ¼Roe~½ i';%A JhjkeL; opue~ JqRok( l% lqxzho% iqu% ,o vczohr~ & ^^Jhjke%! ;u~ fufeÙke~ Roe~ futZue~ oue~ vkxr( v;e~ lfpokseU=h lÙke% guweku~ eke~ vk[;krA egkckgks! ro Hkk;kZ lqjS% ¼ok½ vlqjS% ¼ok½ u x`ákA egkckgks! Roe~ 'kksde~ R;t%A rke~ dkUrke~] vge~ vku;kfeAA856]857]858]859AAHkkokFkZ &

izHkq Jh jke us] fo'ks"k iz;kstu ls] lqxzho ls ;wa dgk& ^^vHkh rqe ml ckyh dks] esjs rh[ks fo"k tSls ck.kksa ls ejk gqvk ns[kksxs**A Jhjke ds d.kkZe`r opuksa dks lqudj( os lqxzho iqu% bl izdkj cksys& ^^Jhjke! ftl fufeÙk ls vki bl futZu ou esa vk;s gSa] og esjs lfpo] ea=hlÙke guweku~ us eq>s cryk fn;k gSA gs egkckgksA vki dh Hkk;kZ] nsorkvksa }kjk vFkok vlqjksa }kjk vFkok vkSj fdlh vU; }kjk] x`ghr ugha dh tk ldrhA gs egkckgks! vki vc 'kksd dks R;kx nhft;sA mu dkfUre;h lhrk dks( eSa] ysdj vkÅ¡xkAA856]857]858]859AA

vuqekukr~ rq tkukfe eSfFkyh lk u l¡'k;%A

fgz;ek.kk e;k n`"Vk jk{kljkSnzdeZ.kkAA860AA

Øks'kfre~ ^^^^Jhjke**** bfr ^^^^y{e.k**** bfr foLoje~A

LQqjfre~ jko.kL;k¡ds iUuxsUnz o/kw;ZFkkAA861AA

vkReuk i¡pee~ eke~ fg n`"V~ok 'kSy rys fLFkrke~A

mÙkjh;e~ r;k R;äe~ 'kqHkkU;k··Hkj.kkf.k pAA862AA

rkU;·LekfHkx`Zghrkfu fufgrkfu p jk?ko%A

vkuf;";kE;ge~ rkfu izR;fHkKkrq egZfl**AA863AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə