Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə18/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

Hkk"; &

^^^^jk?ko%! egk izkK%! fp=dwVs bUnzlqr ok;le~ d`r vijk/ks.k izfr Ro;k o% nf.MrkA Jhjke%! dFke~ Roe~ v?kpkjhe~ jko.ke~ u n.Mîfl\ ek#fr Ro;k ,"k% iqu% foKki;A ;Fkk n`"Ve~ bfr ee% tkudhe~ vf[ky ,u vkg Jhjkee~A p vLeS iznkrO;ks v;e~] ;Rukr~ lqifjjf{krk( eSu% f'kyk;k% fryde~ rr~ LejLo bfr p opukU;] ,oe~ lqxzhoL; miJ`.or% Jqork p vczohr~& ^^^^rs e;k Jheku~ ,"k fu;kZfrr% okfjlEHko%****AA974]975] 976] 977AAHkkokFkZ &

gs n'kjFkkRet JhjkeA eSa ekl Hkj ds fy;s thou /kkj.k d:¡xhA ekl chrus ds ckn jk{klksa ds o'k esa iM+ dj eSa thfor ugha


jg ikÅaxhA vkids fo;ksx ds nq%[k ls d`f'kr v¡xks okyh] /keZ pkfj.kh] ou esa Hk; ls e`xh ds tSls lkopsr u;uksa okyh] jko.k

thfore~ /kkjf;";kfe ekle~ n'kjFkkRet%A

Å/oZe~ eklku~ u thos;e~ j{klke~ o'kek··xrk%AA978AA

bfr eke·czohr~ lhrk d`'kk¡xh /keZpkfj.khA

jko.kk·Ur% iqjs :)k e`xhoksRQYy ykspukAA979AA

,rnso e;k··[;kre~ loZe~ jk?ko ;n~;FkkA

losZ·Fk% lkxjstys l¡rkj% izk fof/k;rke~**AA980AA

Hkk"; &

n'kjFkkRet%! vge~ ekle~ thfore~ /kkjf;";kfeA eklku~ Å/oZe~ j{klke~ o'kkuqxrk% u thos;e~ vge~A**** d`'kk¡xh /keZ pkfjf.k e`xh bo mRQYy ykspuk] jko.kkUr% iqjs #)k] lk lhrk] eke bfr vczohr~A jk?ko%! ;n~ ;Fkk ,rn ,o loZe~ e;k vk[;kre~A losZ oupjk%] vFk%] lkxjs tys l¡ rkj% ,o izkfof/k;rke~**AA978]979]980AAHkkokFkZ &

ds vUr%iqj esa dSn] ml lhrk us] eq>s bruk gh dgkA gs jk?ko Jhjke! tSlk tks dqN Fkk( mls oSlk gh lc dqN eSaus vki dks cryk fn;k gSA vc rks lHkh oupjksa dks lkxj ds ty ij ls rSj dj] lkxj ikj djus dh rS;kfj;k¡ djds] lHkh oupj ny dks izLFkku djus ds vkns'k tkjh djok;saA lhrk Hkkjh l¡dV esa gS**A bl izdkj ek#fr lhrkUos"k.k dh lHkh ck/kk;sa feVkrs gSa( vkSj Jhjke ls izsfjr gksdj os gekjs lHkhfo?u nwj dj nsrs gSa& fo?u feVk nsrs gSaAA978]979]980]981AA

vFk% lhrk;kUos"k.ks fo/uku~ ek#fr Hk¡tfrA

JhjkeL; izsfjrks l% vLen~ fo/uku~ p Hk¡tfrAA981AA

losZ fo?uku~ 'keukFksZ iB% "kksM'k foJkee~A

ek#fr] Jhjke'p Ror~ fo?uku·fi fou';frAA982AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

vFk% lhrkUos"k.ks fo?uku~ ek#fr Hk¡tfrA JhjkeL; izsfjrks l% vLen~ fo?uku~ p Hk¡tfrA losZfo?uku~ 'keukFksZ "kksM'k foJkee~ iB%A ¼vFk%½ ek#fr p Jhjke% Ror~ fo?uku~ vfi fou';frAA981] 982AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

leLr fo?uksa ds 'keukFkZ lksygoka foJke i

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% lqizsjd% lIrn'keks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

;e~ dke;s ra nnkfr lqefra lqes/kka mXxzaA

re~ Jhjkee~ J)îkfUorks iz.kekfe eqgqeqZgq%AA983AA

Jh jkeL; ije~ fiz;e~ lnSo ;% lsokjre~A

ek#fre~ JhjkeHkäe~ iz.kekfe eqgqeqZgq%AA984AA

Hkk"; &

¼Jh jke%½ ;e~ dke;s re~ mXxza] lqefra lqes/kka nnkfrA re~ Jhjkee~ ¼vge~½ J)îkfUorks eqgqeqZgq% iz.kekfeA JhjkeL; ije~ fiz;e~( ;% lnSo lsokjre~] jkeHkäe~ ek#fre~ ¼vge~½ eqgqeZqgq% iz.kekfeAA983]984AAHkkokFkZ &

Jhjke ftlls dk;Z djokuk pkgrs gSa] mls mXxz lqes/kk lqefr ns nsrs gSaA eSa mu Jhjke ds izfr J)îkfUor gksdj] ckjEckj iz.kke djrk gw¡A Jh jke ds ije~ fiz;] tks Jh jke dh vuojr lnSo lsok djrs jgrs gSa] tks Jhjke ds Hkä gSa] mu ek#fr dks eSa ckjEckj iz.kke djrk gw¡AA983]984AA y¡dk dh fLFkfr dk ;FkkFkZe; tSls dk rSlk o.kZu( guwefr us vius lkjxfHkZr Li"V okD;ksa esa fd;kA bls lqudj Jhjke us izseiwoZd ;s okD; dgs& ^^egkcyh y{e.k vkSj j?kqoa'k( rFkk] eSa Hkh( rRdky gh] oSnsgh ds n'kZuksa ds fy;s] lHkh /keZr% lqjf{kr gks x;s gSaA guqefr us vfr egRoiw.kZ egku~ dk;Z dj fn[kk;k gSA ,slk dk;Z bl Hkwfe ij fd;k tkuk

JqRok guqerks okD;e~ ;Fkkon·fHk Hkkf"kre~A

Jhjke% izhfriw.kZe~ bne~ okD;e~ vczqr rnkAA985AA

^^d`re~ guwerk dk;Ze~ lqegn~ Hkqfo nqyZHke~A

eulk·fi ;n·U;su u 'kD;e~ /kj.kh rysAA986AA

vge~ p j?kqoa'k'p y{e.k'p egkcy%A

oSnsák n'kZusuk·| /keZr% ifjjf{kr%AA987AAHkk"; &

;Fkkon~ vfHkHkkf"kre~ guqerks okD;e~ JqRok] rnk] Jhjke% bne~ izhfriw.kZe~ okD;e~ vczqr& ^^egkcy% y{e.k% p j?kqoa'k% p vge~ p( v| oSnsák n'kZusu] o;e~ /keZr% ifjjf{kr%A guwerk lqegn~ Hkqfo nqyZHke~ dk;Ze~ d`re~( ;n~ dk;Ze~ /kj.khrys vU;su eulk vfi u 'kD;e~AA985]986]987AAHkkokFkZ &

nqyZHk gSA ftl dk;Z dks ek#fr us fd;k gS( oSlk dk;Z] vU; dksbZ Hkh izk.kh] bl /kj.khry ij] eu ls Hkh djus dh] lksp gh ugha ldrkA guqefr dk dk;Z vn~Hkqr vkSj vfpUruh; gSAA985]986]987AA eSa bl fiz; vk[;ku ds leku] blds lerqY;] dksbZ izfrdkt ugha dj ik jgk gw¡( ;fn dHkh Hkh dqN Hkh ns[krk gw¡ rks eq>s ;g fiz;k[;ku gh fn[kkb nsrk gS( ;g rks eq>s nhu vFkkZr~ xjhc gksus dk vkHkkl fnyok jgk gSA ;g Hkko esjs eu dks izdf"kZr dj jgk gS& ^^^^vkt esjs ikl bl vk[;ku ds lerqY; dksbZ izfrdkt djus ds fy;s miyc/k gh ugha gS****½**A bl izdkj ds fiz; vkSj iz'k¡lkRed Jh jke ds dFku dks lqudj( ek#fr] viuh cqf) ls] ?kVuk Øe dh foospuk djrs gSa&

bne~ rq ee nhuL; euks Hkw;% izd"kZfrA

;n~ bgkvL; fiz;k[;krq% dqfeZ lí`'ke~ fiz;e~**AA988AA

JqRok JhjkeL; dFkue~ 'yk?kuh;e~ o% fiz;e~A

ek#fr cq)îs foospu;fr ?kVukØee~AA989AA

Lo;e~ izHkk Jhjkes Hkfäefr'p

lEikfr tVk;q"kL;kxzt% Hkä%A

eSukd% 'kSyksÙke% fLFkr lkxjs

lqjlk ukxekr`dk·fi rRHkä%AA990AAHkk"; &

vge~ u dqfeZ bg lí`'ke~ fiz;e~( ;n~ bg vL; fiz; vk[;krq%( bne~ rq ee nhuL;] euks Hkw;% izd"kZfr**A o% fiz;e~ 'yk?kuh;e~ Jh jkeL; dFkue~ JqRok( ek#fr cq)îs ?kVuk Øee~ foospu;frA ^^Lo;e~ izHkk Jh jkes Hkfäefr% p( tVk;q"kL;kxzt% lEikfr Hkä%( lkxjs fLFkr% 'kSyksÙke% ¼Hkä%½ p( ukxekr`dk lqjlk vfi rr~ ¼JhjkeL;½ Hkä%A rL;k ¼lqjlk iznÙk½ rr~ izf'k{k.k% vuqxzgs.k fg e;k Nk;k xzkghe~ Élfgdke~ grkAA988]989]990AAHkkokFkZ &

^^Lo;izHkk lk/oh ftlus iwjs ny dh vfrfFk lsok dh Fkh( os rks viuh efr ls] Jhjke ds izfr Hkfäe; FkhA tVk;q"k ftUgksaus Jhjke ds dk;Z esa dk;ksRlxZ gh dj fn;k Fkk( muds cM+s HkkbZ lEikfr us lkxj ds ikj nh?kZn`f"V ls y¡dk dk voyksdu dj] ogk¡ dk fooj.k] eq>s ;wa dk R;wa cryk;k Fkk( os Hkh Jh jke ds Hkä gh gSaA lkxj esa fLFkr 'kSyksÙke eSukd Hkh Jhjke ds Hkä gSaA 'kSyksÙke eSukd vkSj ukx ekr`dk lqjlk Hkh blh izdkj Jhjke ds

rL;k rr~ izf'k{k.k% vuqx`gs.k

fg Nk;kxzkghe~ Élfgdke~ grk e;kA

iSrkeg izfLFkr y¡fduh r=

ekxZe~ iznf'kZrk y¡d chfFk.kke~pAA991AA

y¡dkngue~ jk{kl l¡gkje~ p

czãL; ojkr~ fg 'kD;k d`rk e;kA

lks loZ d`R;e~ Jhjked`ik d`rk

;e~ dke;s re~ Jhjkes.k iznÙk%AA992AA

;'ke~ dhÙkhZe~ lqefre~ nRok Jhjke%

dkekuk··iwR;sZ lgt fg Jhjke%A

uk·ge~ 'kD;e~ d`re~ fcuk Jhjke'p

iz'k¡lk 'yk?uk dq#rs Jhjke'pAA993AAHkk"; &

r= iSrkeg izfLFkr y¡fduh] y¡d chfFk.kke~ p ekxZe~ iznf'kZrkA czãL; ojkr~ fg e;k y¡dk ngue~ p jk{kl l¡gkje~ 'kD;k d`rkA lks Jh jked`ik loZd`R;e~ d`rkA Jhjkes.k iznÙk% ;'ke~] dhÙkhZe~] lqefre~ Jh jke% nÙok ;e~ dke;s re~ lgt fg( Jhjke% dkeuk vkiwR;sZA fcuk Jh jke% p vge~ Édfpu~ d`re~ u 'kD;e~( p Jhjke% iz'k¡lk 'yk?uk dq#rsAA991]992]993AAHkkokFkZ &

Hkä gSaA mu lqjlk }kjk iznÙk ml vuqxzg ;qä izf'k{k.k ds dkj.k gh( eSa] Nk;kxzkgh Élfgdk dks ekj ldkA blh izdkj ogk¡ y¡dk esa Hkh firkeg czãk }kjk Hksth xbZ y¡fduh us y¡dk dh

Jh jke 'kj.ke~ f'kjlk uekfe

ee j{kkfHkekukr~ t;% Jhjke%**A

vkp{kf;RokFk% ek#fr Jh jkeL;

ikndey;ks n.Mor~ iz.kr%AA994AAHkk"; &

vge~ Jhjke'kj.ke~ f'kjlk uekfe( Jhjke% t;%( ee vfHkekukr~ j{k%**A vFk% ek#fr vkp{kf;Rok JhjkeL; ikn dey;ks n.Mor~ iz.kr%AA994AAHkkokFkZ &

chfFk;ksa vkSj ekxksZa dks eq>s iznf'kZr fd;k( ftl ds dkj.k gh eSa lhrkUos"k.k dk dk;Z y¡dk dh chfFk;ksa esa gksrs gq;s( v'kksd ou okfVdk esa dj ik;kAA988]989]990]991AA firkeg czãk ds }kjk fnyok;s x;s ojnkuksa ds dkj.k gh esjs }kjk y¡dk ngu vkSj jk{klksa dk l¡gkj lEHko gks ldkA bl izdkj Jh jke dh d`ik ls gh lHkh d`R; eSa dj ik;kA Jhjke ftlls dke djokuk pkgrs gSa( mls ;'k dhÙkhZ] lqefr vkfn ln~xq.k lgt esa gh ns nsrs gSA ;s lc {kerk;sa vkSj lkeF;Z lgt esa nsdj Jhjke vius dk;Z iw.kZ djok ysrs gSaA dk;Zjr O;fä dks yxrk gS( fd] mlus ;s lc dk;Z fd;s gSaA bl izdkj vfHkeku ds pØ esa iM+us dh iwjh lEHkkouk jgrh gSA Jh jke gh loZ leFkZ gSaA bl izdkj fcuk Jhjke ds] eSa dqN Hkh d`R; ugha dj ldrk Fkk( vkSj] Jhjke esjh iz'kalk vkSj 'yk?uk dj jgs gSaA eSa Jhjke dh 'kj.k esa gw¡A eSa Jhjke dks viuk 'kh"k >qdkdj ueLdkj djrk gw¡**A bl izdkj lksp fopkj dj( vius eu dh vk¡[kksa ls lc dqN foospukRed n`f"V ls ns[kdj( ek#fr] Jh jke ds pj.kdeyksa esa n.Mor~ fxj tkrs gSa( vkSj J)k lfgr mUgsa iz.kke djrs gSaA os eu gh eu

lhrk funsZf'krk okD;kr~ ek#fr czwor loZe~A

Jh jkefi rnuqlkjs ek#fre~ ifj"otsAA995AA

dj deykr~ Jhjke% Li'ksZr ek#R;k&'kh"kZe~A

ijekuUns LFk% }kH;ke~ guqefr p Jhjke%AA996AA

rr% x`á Lok·¡ds izhfrâ"Vk¡xks ioukRete~A

ra d`rkRekue~ Jhjke% mikxer~ ifj"otsAA997AAHkk"; &

lhrk funsZf'krk okD;kr~ loZe~ ek#fr czworA JqRok ek#fr okD;e~ Jhjke vfi ¼lhrk;k dfFkr½ rn~ vuqlkjs] ek#fre~ ¼izhR;k½ ifj"otsA Jhjke% dj deykr~ ek#fr'kh"kZe~ Li'ksZrA }kH;ke~( p guqefr p Jhjke%( ijekuUns LFk%A rr% Jhjke% ioukRete~ izhfrâ"Vk¡xks Lo v¡ds x`á mikxer~ ra d`rkRekue~ ifj"otsAA995]996]997AAHkkokFkZ &

Jhjke ls izkFkZuk djrs gSa fd ^^izHkq! vkidh t; gksA vfHkeku ls vki esjh j{kk djsa**AA992]993]994AA ftl izdkj( ftl Øe esa( lans'k okD; dgus ds fy;s lhrk us ek#fr dks funsZf'kr fd;k Fkk( rnuqlkj gh ek#fr us Jhjke dks izfrosnu fn;kA ek#fr ds okD;ksa dks lqudj( Jhjkeus Hkh lhrk }kjk dgs vuqlkj gh] ek#fr }kjk dfFkr okD;ksa dks ik;kA rc Jhjke us ek#fr dk izse iwoZd vkÉyxu fd;kA ek#fr tc lk"Vk¡x n.Mor iz.kke dh eqnzk esa Hkwfe ij Jhjke ds pj.k deyksa esa iM+s gq;s Fks( rc] Jhjke us ek#fr ds flj dks vius dj deyksa ls izseiwoZd NwvkA bl ls nksuksa dks gh( vFkkZr~] Jhjke dks vkSj ek#fr dks] ijekuUn izkIr gks jgk FkkA rnuUrj Jhjke us ioukRet dks] izse ls ifjiw.kZ]

iqu% ek#fr Jhjkee~ fuosn;r~ lhrkfLFkfrA

^^lhrk;k foifÙk nk#.k% rRdky izLFkk¡egs**AA998AA

rnk losZ oupjk% nf{k.k fnf'k izLFkkue~A

pØrq rFkk izLFkkrq ?kks"kfUr ^^t; Jhjke**AA999AA

^^Jh jke fot; vLen~ /keZ%

Jh jke fot; vLen~ vFkZ%A

Jh jke fot; vLen~ dke%**

ek#fr czwfr t; Jhjke%**AA1000AAHkk"; &

iqu% ek#fr Jhjkee~ lhrk fLFkfr fuosn;r& ^^lhrk;k foifÙk nk#.k%( ¼o;e~½ rRdky izLFkk¡egs**A rnk losZ oupjk% nf{k.k fnf'k izLFkkue~ pØrq( rFkk izLFkkrq& rs ?kks"kfUr ^^t; Jhjke**A losZ oupjk l¡xs ek#fr vfi czwfr& ^^Jhjkefot; vLen~ /keZ%] Jhjke fot; vLen~ vFkZ%( Jhjke fot; vLen~ dke% & t;% Jhjke**AA998]999]1000AAHkkokFkZ &

izlUurk ls] izQqfYyr v¡xksa ls vius v¡d esa ysdj( dk;Z lEiUu dj ykSVs] mu d`rkReu~ ek#fr dk iqu% vkÉyxu fd;kAA995]996] 997AA ek#fr us ,d ckj fQj ls Jhjke dks] lhrk dh fLFkfr ds ckjs esa fuosnu fd;k& ^^lhrk ds fy;s mifLFkr foifÙk( cM+h nk#.k gS( vr% ge lc vc rRdky izLFkku djsa**A rHkh lHkh oupjksa us nf{k.k fn'kk dh vksj izLFkku djus dh vko';d rS;kfj;k¡ djuk izkjEHk dj nhA mu lHkh us ml le; lEosr Lojksa esa mn~?kks"k fd;k& ^^t; Jhjke**A lHkh oupjksa ds lkFk ek#fr Hkh dgrs gSa& ^^Jhjke dh fot; gekjk /keZ gS( Jhjke dh

lhrk eqDr~;FksZ izsj;fr Jhjkee~ guqefrA

ifBRok lIrn'ke~ foJkee~ Roe~ lqizsfjrks Hko%AA1001AA

Hkt% Jhjke% t;% Jhjke% dqosZ rL; dk;Ze~A

HkkUokpk;Z onfr ^^l% Ror~ dkeuk iwÙkZ;fr**AA1002AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

guqefr Jh jkee~ lhrk eqDr~;FksZ izsj;frA vFk% Roe~ ¼vfi½ lIrn'ke~ foJkee~ ifBRok] lqizsfjrks Hko%A Roe~ rL; dk;Ze~ dqosZ] Roe~ Jhjke] t;% Jhjke%] Hkt%] ti%A HkkUokpk;Z onfr& ^^l% Ror~ dkeuk iwÙkZ;fr**AA1001]1002AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

fot; gekjk vFkZ gS( Jh jke fot; gh gekjk dke gSA** fQj mPp Loj esa ek#fr us Hkh mn~?kks"k fd;k& ^^t; Jh jke**A guqefr Jhjke dks lhrkeqfä gsrq izsfjr djrs gSaA vr% rqe Hkh lqiszfjr gksus gsrq] ;g lrjgok¡ foJke i<+ksA bl foJke dks i<+ dj] lRdeksZa gsrq lqizsfjr gks dj] rqe mu Jh jke ds dk;Z djksA rqe Jhjke] t; Jhjke] dk ti vkSj Hktu djksA HkkUokpk;Z dgrs gSa( fd] ^^os izHkq Jh jke gh rqEgkjh lHkh dkeuk;sa iw.kZ djrs gSa**AA1001]1002AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% v/kkfeZdk.kke~ R;tukFksZ v"Vkn'keks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

v/kkfeZdk.kke~ R;Dr~ok xfg] /keZlaxjL; 'kj.ke~A

Jhjke /keZlaxja p] tIRok xPN% HkoL; ikje~AA1003AA

r= y¡dk;k jkT;lHkk;k foHkh"k.kk·czwrAA1004AA

^^fou';sf) y¡dke~ 'kwjke~ u nh;rs ;fn Lo;e~A

JhjkeL; nf;rk ifRue~ tkudhe~ rL; fiz;ke~A

fgr rRF;a Roke·ge~ cwzfe lhrkfe;e~ nh;rke~AA1005AA

Hkk"; &

v/kkfeZdk.kke~ R;Dr~ok /keZlaxjL; JhjkeL; 'kj.ke~ xfgA Jhjke/keZlaxje~ p tIRok HkoL; ikje~ xPN%A r= y¡dk;k jkt;lHkk;k foHkh"k.k vczwr& ^^;fn JhjkeL; nf;rk ifRue~] rL; fiz;ke~] Lo;e~ u nh;rs( y¡dke~ 'kwjke~ ,f/k fou';sr~A vge~ Roke~ fgre~ rRF;e~ czwfeA b;e~ lhrkek nh;rke~AA1003]1004]1005AAHkkokFkZ &

v/kkfeZd o`fÙk okys yksxksa dks R;kx dj /keZ laxj Jhjke dh 'kj.k ys yhft;sA /keZlaxj Jhjke dk] bl izdkj] ti djds] vki Hkolkxj ds ikj pys tkb;sAA1003AA ogk¡ y¡dk jkT;lHkk ds fy;s cksyrs gq;s foHkh"k.k us dgk& ^^;fn geus Lo;e~ us Jhjke dh uSlfxZd nf;rk ifRu tkudh dks] Jhjke fiz;k dks ugha ykSVk;k( rks] blds dkj.k y¡dk vkSj bl iqjh ds 'kwjohj fou"V gks tk;saxsA Jhjke bl dk fouk'k dj nsaxsA eSa vki yksxksa ds fgr

ijL; oh;Za Locya p cq)ok

LFkkua {kea pSo rFkSo o`f)aA

rFkk Lo i{ksI;·uqe`'; cqn~/kok

onsr~ {kee~ Lokfefgre~ l% eU=hAA1006AA

bne~ iqjL;k·L; l jk{klL;

jkK'p iRF;e~ llqâTtuL;A

lE;fX/kokD;e~ Lo ere~ czwohfe

^^^^us`Unziq=k; nnkrq eSfFkyhe~****AA1007AAHkk"; &

ijL; oh;Ze~ p Lo cye~ cq)~ok( rFkk ,o {k; LFkkue~ p o`f) LFkkue~ cq)~ok] rFkk Lo i{ks vfi ;% vuqe`'; cqn~/kok( {kee~ Lokfefgre~ onsr( l% eU=hA bne~ vL; iqjL; ljk{klL; jkK'p llqân~ tuL; iRF;e~A Lo ere~ lE;d~ vf/kokD;e~ vge~ czwfofeA ^^^^ujsUnz iq=k; eSfFkyhe~ nnkrq****½**A1004]1005]1006]1007AAHkkokFkZ &

esa ;g rRF;kRed ckr dg jgk gw¡A bl lhrk dks ykSVk nhft;sA 'k=q ds oh;Z dh] vkSj] vius cy dh] vPNh rjg rqyukRed foospuk djds( ;FkkFkZ tkudj( rFkk] blh izdkj bl d`R; ls gksus okys {k; vkSj o`f) dh foospuk djds( lE;d:i ls mUgsa tkudj( rFkk] vius i{k dh detksfj;ksa dks Hkh igpku dj( tks vius Lokeh dh {kerkvksa vkSj Lokeh ds fgr dks igpku dj( vius Lokeh dks lykg opu dgrk gS& ogh eU=h gksrk gSA bl iqjh dk] mlds fuoklh jk{klksa dk] vkSj jk{klksa ds jkt dk] vius lqân tuksa ds lkFk lc dk] ;gh ,dek= iRF; gSA eSa

lqfufo"Ve~ fgre~ okD;e~ mäoUre~ foHkh"k.ke~A

jko.k dkypksfnr vczohr~ i#"ke~ okD;e~AA1008AA

^^olsr~ liRusu p Øq)suk'kh fo"ks.k lgA

u rq fe= izoknsu l¡olsr~ 'k=qlsfoukAA1009AA

tkukfe 'khye~ Kkrhuke~ loZ yksds"kq jk{kl%A

â";fUr O;lus"osrs Kkrhuke~ Kkr; lnkAA1010AAHkk"; &

dky pksfnr jko.k% lqfufo"Ve~ fgre~ okD;e~ mäoUre~ foHkh"k.ke~ i#"ke~ okD;e~ vczohr~& ^^liRusu p Øq) ,u v'kh fo"ks.k lg olsr~( ¼ijUrq½ 'k=qlsfouk fe=] izoknsu u rq l¡olsr~A jk{kl%! loZ yksds"kq Kkrhuke~ 'khye~ vge~ tkukfeA ,rs Kkrhuke~ O;lus"o Kkr; lnk â";fUrAA1008] 1009]1010AAHkkokFkZ &

viuk er lE;d~ okD;ksa esa dg jgk gw¡& ****ujsUnz iq=ksa ds fy;s eSfFkyh dks ns fn;k tkosA**** blh esa ge lHkh dk fgr gS**AA1004]1005]1006]1007AA dky ds o'k esa iM+s jko.k us( le;kuqdwy] lksp le>dj] fgr okD; dgus okys] foHkh"k.k dks] ;s dBksj okD; dgs& ^^i¡[kksa okys vkSj mM+us okys liZ( ftudk fo"k rYokj dh rjg ?kkrd gks( muds e/; esa] muds lkFk jg yks( ysfdu 'k=q dh lsok djus okys( vkSj] Lo;e~ dks fe= crykus okys yksxksa ds lkFk( rks] dHkh ugha jguk pkfg;sA gs jk{klksa! lHkh yksdks esa tkfr; yksxksa dk 'khy eSa tkurk gw¡A ;s Kkrh tu] vius l¡xh Kkfr dks] nq%[k esa iM+k ns[kdj] lnk gh gf"kZr gksrs jgs gSaAA1008]1009]1010AA u rks vfXu] u 'k=qvksa ds 'kL=] u ;eik'k( gesa brus Hk;kog yxrs gSa( ftrus fd fNis gq;s

uk·fXuukZU;kfu 'kL=kf.k u u% ik'kk Hk;kogA

?kksjk% LokFkZe·iz;qäk·Lrq Kkr;ks uks Hk;kogAA1011AA

;ks·U;% Rosoe~ fo/ke~ czwO;kn~ okD;esru~ fu'kkpj%A

vfLeu~ eqgqÙksZ u Hkosr~ Roka rq f/kd~ dqyik¡lu%**AA1012AA

bR;qDr~o i#"ke~ okD;e~ U;k;h·czwr foHk"k.k%A

mRirkr xnkikf.k prqfHkZ lg jk{klS%AA1013AAHkk"; &

u vfXu%] u vU;kfu'kL=kf.k u ik'kk u%] Hk;kogA LokFkZe~ viz;qä Kkr;ks( uks ?kksjk% Hk;kog( vLrqA fu'kkpj%! ;ks vU;% ,oe~ Ros fo/ke~ okD;e~ czwO;kn~( vfLeu~ eqgqÙksZ] u HkosrA dqyik¡lu%! Roke~ rq f/kd~**A bfr i#"ke~ okD;e~ vczwr~ mDr~o( U;k;h foHk"k.k%] prqfHkZ jk{klS lg] xnkik.kh mRirkrAA1011]1012]1013AAHkkokFkZ &

viz;qä Kkrhtu( tks LokFkhZ gksa( ysfdu viuk LokFkZ iwjk ugha dj ik;s gksaA os rks gekjs fy;s ?kksj Hk;kog gksrs gSaA gs fu'kkpj! ;fn fdlh vU; us] bl izdkj ds okD; dgs gksrs( rks og fu'kkpj] blh eqgqÙkZ esa] gekjs }kjk feVk fn;k tkrkA gs dqydy¡d! rqEgsa rks f/kôkj gSA** bl izdkj ds dBksj okD; dgs x;s( fQj Hkh] U;k; djrs jgus dks m|r( U;k;h] foHkh"k.k( vius lkFk pkj jk{klksa dks ysdj( gkFk esa xnk ysdj( os lHkh mNy dj] [kS fLFkr gks x;sAA1011]1012]1013AA gs jktu~! vkidks HkzkfUr gks xbZ gSA vkius rks eq>s] tks vkidh bPNk gqbZ og dg fn;kA vki esjs T;s"B Hkzkrk gSa( vr% eq>s vki firk ds leku gh ekU; gSaA ysfdu jko.k! rqe /keZiFk ij fLFkr ugha gksA rqEgkjs }kjk dgs x;s( ;s] cM+s HkkbZ ds okD;( cgqr dBksj gSaA os

^^Roke~ HkzkUrks·fl jktu~ czwfg eke Ro;k ;n~;n~ bPNflA

T;s"Bks ekU; fir`leks Roe~ u /keZ iFks fLFkr%AA1014AA

bne~ fg i#"ke~ okD;e~ u {kekE;xztL; rsA

u bPNkfe Roke~ n`"Vqe~ Jhjkes.k fugre~ 'kjS%AA1015AA

'kwjk'p cyoUrk'p d`rkL=k'p ujk% j.ksA

dkyk·fHkiUuk lhnfUr ;Fkk ckyqd&lsrq o%AA1016AAHkk"; &

¼foHkh"k.k vczwr&½ ^^jktu~! Roke~ HkzkUrks·fl( Ro;k ;n~;n~ bPNfl eke~ czwfgA Roe~ T;s"Bks] fir` leks ekU;A Roe~ /keZ iFks u fLFkr%A rs vxztL; bne~ i#"ke~ okD;e~ vge~ ufg {kekfeA ¼vge~½ Roke~ Jh jkes.k 'kjS% fugre~ nz"Vqe~ u bPNkfeA 'kwjk% p cyoUrk% p d`rkL=k% p ¼rs½ ujk% j.ks ;Fkk ckyqd lsrq o% dkykfHkiUuk lhnfUrAA1014]1015] 1016AAHkkokFkZ &

okD; eSa lgu ugha dj ldrkA eSa ;g ugha pkgrk Fkk( fd] rqe Jhjke ds ck.kksa }kjk] ekjs tkvksA 'kwjohj yksx] cyoUr yksx vkSj vL=oh yksx( j.k esa tSls ikuh ds cgko esa ckyqdk jsr dk lsrq cgdj xM+us gh yx x;sA vfiz; ckr dks( vkSj] iRF;dkjh ckr dks( lquus okys vkSj dgus okys( yksx nqyZHk gSaA rqEgsa vius 'kjhj dh lc rjg ls j{kk djuh

RokEe"kZ;rq ;Ppksäe~ xq:Rof)rfePNrkA

vfiz;L; p iRF;L; oäk Jksrk p nqyZHkk%AA1017AA

vkRekue~ loZFkk j{k% iqjhe~ pseke~ l¡j{krke~A

LofLr rs·Lrq xfe";kfe lq[kh Hko% e;k fcuk**AA1018AA

txke [kS jko.kkuqt foHkh"k.k% fpfUrrkA

fde~ dÙkZO;fLr leqfpr /keZ ekxsZfLFkrkAA1019AAHkk"; &

; p e;k xq#Rokn~ mäe~( rr~] Ro;k fgre~ bPNrk] ¼vge~ czwfe½ ¼ijUrq½ v;e~ Roke~ e"kZ;rqA vfiz;L; oäk p iRF;L; oäk p Jksrk( nqyZHkk%A rs Lo vkRekue~ loZFkk j{k%A rs p beke~ iqjhe~ l¡j{krke~A rs LofLr vLrqA vge~ xfe";kfeA Roe~ e;k fcuk lq[kh Hko%**A jko.kkuqt foHkh"k.k bR;qDr~ok ^^leqfpr /keZ ekxZsfLFkrk fde~ dÙkZO; vfLr** fpfUrrk( [kS txkeAA1017]1018]1019AAHkkokFkZ &

pkfg;sA rqEgsa viuk vkSj bl iqjh dk l¡j{k.k djuk pkfg;sA rqEgkjk dY;k.k gksA eSa rks pyk tkÅaxkA rqe vc ;gk¡ esjh vuqifLFkfr esa lq[kh jguk**A jko.k dk NksVk HkkbZ foHkh"k.k bruk dgdj] ^^leqfpr /keZ ekxZ ij fLFkr jgrs gq;s( vc D;k djuk pkfg;s(** bl ckr ij fpUru djrs gq;s( vkdk'k ekxZ ij py fn;kA og [kS fLFkr gksdj fopkj djus yxkAA1017]1018]1019AA jk{kl x.kksa ds fgrkFkZ gh( cgqtu fgrk;os gh( vius cM+s HkkbZ vfHkekuh jko.k dks( vkSj mlds lgk;dksa dks( R;kx dj( viuh vkSjrksa dks( lq[k dks( vkSj jkT; dks R;kx dj( jko.k ds ,sls dBksj okD;ksa dks lqudj( foHkh"k.k ,d eqgqÙkZ esa gh(tgk¡ U;k;h izHkq j?kqoj Jhjke fo|eku Fks( ogk¡ vk x;kA vr%] blh izdkj] rqEgsa Hkh v/kkfeZd vkSj >wBs yksxksa dks] lHkh ,sls ikih;ks dks] R;kx dj]

jk{klx.kke~ fgrkFksZ R;T;kfHkekuh vxzte~A

R;T; jkT;a lq[ka nkjka R;T; rL; lgk;de~AA1020AA

JqRok p jko.kL; i#"ke~ okD;e~ foHkh"k.k%A

vk txke eqgwÙksZu ;= U;k;h j?kqoj%AA1021AA

vFk% R;t% v/kkfeZdk.kke~ u`rkEojke~ losZ"kke~A

Hkt% nhu fgrdkjhe~ 'kj.kkxroRlye~AA1022AA

R;tukFksZ v/kkfeZdk.kke~ iB% foJkee~ v"Vkn'ke~A

iwT;% HkT;% ti% Jhjkea lnk fg lqjf{kr Hko%AA1023AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

jk{klx.kke~ fgrkFksZfg vfHkekuh vxzte~ jko.ke~ rL; lgk;de~ p R;T;( nkjke~ lq[ke~ jkT;e~ R;T;( jko.kL; i#"ke~ okD;e~ JqRok p( foHkh"k.k% eqgqÙksZu ;=U;k;h j?kqoj% ¼r=½& vk txkeA vFk% Roe~ vfi v/kkfeZdk.kke~ u`rkEojke~& losZ"kke~ ikih.kke~ R;T;%] 'kj.kkxr oRlye~ nhu fgrkdkjhe~ Jhjkee~ Hkt%Av"Vkn'ke~ foJkee~ v/kkfeZdk.kke~ R;tukFksZ iB%A Jhjkee~ iwT;% HkT;% Tki% lnk fg ¼Roe~½ lqjf{kr Hko%AA1020]1021]1022]1023AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

'kj.kkxroRly] nhu fgrdkjh] Jhjke dh 'kj.k x`g.k dj ysuhA muds xq.kksa dk xku djuk pkfg;sAvBkjgosa foJke dks v/kkfeZd yksxksa dks R;kxus ds /;s; ls i<+saA Jhjke dk iwtu djds] Hktu djds] tiks vkSj bl rjg rqe lnk lnk ds fy;s lqjf{kr gks tkvksAA1020] 1021]1022]1023AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% loZleFkZL; 'kj.k iznk;d% ,dksuÉo'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

lkes.k of.kdku~ nkes.k o 'kwnzku~A

Hksns.k d`i.kku~ n.Ms.k jk{klku~AA1024AA

HkDr~;S% Jhjkee~ lk/;% desZ.k /keZe~A

;kp% JhjkeL; lnSo vHk;e~AA1025AA

vdkj.ks d`ike;e~ Hkt% Jhjkee~ jk?koe~A

l% djksfr d`ik fuR;e~ lnk Lej% rL;6 ?kks"kaAA1026AA

Hkk"; &

of.kdku~ lkes.k o nkes.k 'kwnzku~] d`i.kku~ Hksns.k] jk{klku~ n.Ms.k] /keZe~ desZ.k] Jh jkee~ HkDr~;S% lk/;%A lnSo JhjkeL; vHk;a ;kp%A vdkj.ks d`ike;a Jhjkea jk?koa Hkt%A l% ¼Jhjke%½ fuR;e~ d`ik djksfrA rL;44 ?kks"ke~ ¼Roe~½ lnk Lej%AA1024]1025]1026AAHkkokFkZ &

okf.kfT;d&tuksa dks lke uhfr ls] blh izdkj 'kwnzksa dks nke nsdj] d¡twlksa dks Hksn uhfr ls] jk{klksa dks n.M uhfr ls] /keZ dks deksZa }kjk( rFkk] Jhjke dks Hkfä }kjk] lk/k ysosaA Jh jke dk vHk; nku muls lnk ekaxrs jgsaA vdkj.k gh lnSo d`ike;] jk?ko Jhjke dks HktsaA os Jhjke] fuR; gh d`ik djrs gSaA mu dh44 ?kks"k.kk dks lnSo ;kn j[ksaA foHkh"k.k dks j?kquUnu dh 'kj.k fnyokus okys] dfijkt lqxzho ds lHkh l¡'k; vkSj d"Vksa dks gjus

foHkh"k.ke~ j?kquUnuL; 'kj.ke~ iznkrkaA

la'k;kf.k d"Vkf.k dfijktL; vigÙkkZe~AA1027AA

ns'kdkyKe~ cqf)ekxhZe~ Kkfuuke~ vxzx.;e~A

ldyxq.kfu/kkue~ guweUre~ uekE;ge~AA1028AA

xxuLFke~ eghLFk% nn`'kqoupjkf/ki%A

oupjS% lg fpUr;kekl l% jfolqr%AA1029AAHkk"; &

j?kquUnuL; 'kj.ka] foHkh"k.ka iznkrka] dfijktL; l¡'k;kf.k d"Vkf.k vigÙkkZe~] ns'k dkyKe~] cqf)ekxhZe~] Kkfuukee~ vxzx.;(a ldyxq.kfu/kkue~( guweUre~( vge~ uekfeA eghLFk% oupjkf/ki% jfolqr% ¼lqxzho%½ ¼xxuLFke~ lokZ vk;q/kkisrk] lg prqfHkZ jk{klS%] ,"kk ¼foHkh"k.ke~½½ nn`'kqA l% jfolqr% oupjS% lg fpUr;keklAA1027]1028]1029AAHkkokFkZ &

okys] ns'k dkyK] cqf)ekxhZ] Kkfu;ksa esa vxzx.;] ldyxq.k fu/kku] guweUr dks eSa ueLdkj djrk gw¡AA1024]1025]1026] 1027]1028AA Hkwfe ij fLFkr oupjkf/kifr jfolqr lqxzho us xxu esa fLFkr( [kS iFk ls vk;s] foHkh"k.k dks] muds pkj lgk;d jk{klksa ds lkFk] lHkh izdkj ds vk;q/kksa ls ys'k ns[kkA jfolqr us] oupjksa ds lkFk bl ckr ij fopkj foe'kZ fd;kAA1029AA cqf)eku~ lqxzho us fpUru djus ds i'pkr~( mu oupjksa dks] rFkk ek#fr vkSj vU; oupj izeq[kksa dks] ;s mÙke opu] vkdk'k dks fonh.kZ dj nsus okyh vkokt esa dgs& ^^bu lc izdkj ds vk;q/kksa ls lfTtr pkj jk{klksa ds lkFk vk;s gq;s ml O;fä dks ns[kks! ;s jk{kl gekjs fy;s Hk; mÙiUu dj jgs gSaA blesa eq>s l¡'k; ugha

fpUrf;Rok cqf)eku~ oupjku~ rkuqokp gA

ek#fre~ izeq[kku~ lokZu~ bne~ opue~ mÙkee~AA1030AA

^^,"kk lokZ;q/kksisrk prqfHkZ lg jk{klS%A

jk{klk·CH;sfr i';/oa vLeku~ gUrqa u l¡'k;%**AA1031AA

lqxzhoL; op% JqRok losZ oupjksÙkek%A

'kkykuq|E; 'kSyk¡'p bne~ opue·czqou~AA1032AA

^^'kh?kze~ O;kfn'k% uks jktu~ o/kk;S"kke~ nqjkReuke~A

fuirfUr grk% ;kon~ /kj.;kek·Yi psruk%**AA1033AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə