Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə19/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Hkk"; &

cqf)eku~ lqxzho% fpUrf;Rok] rku~ oupjku~] ek#fre~] ¼p½ lokZu~ izeq[kku~ bne~ opue~ mÙkee~ mokp g& ^^i';/oe~! ,"kk lokZ;q/kksisrk prqfHkZ lg jk{klS( ,"kk jk{klk vCH;sfrA u l¡'k;%( rs vLeku~ gUrqe~**AA1029]1030] 1031AA losZ oupjksÙkek% lqxzhoL; op% JqRok 'kSyk¡'p 'kkyk¡'p m|E; bne~ opue~ vczqou~& ^^jktu~! ,"kke~ nqjkReuke~ o/kk;( uks 'kh?kze~ O;kfn'k%A ;kon~ rs /kj.;ke~( rs grk%( ¼rs½ fuirfUr vYi psruk%**AA1032]1033AAHkkokFkZ &

gS( fd] ;s ge ij geyk djds] gesa ekjus ds /;s; ls gh ;gk¡ vk;s gSa**AA1029]1030] 1031AA foHkh"k.k lkxj ds nf{k.k rV ls] mÙkj rV rd igq¡p x;sA os vkdk'k esa fLFkr gks x;sA bl izdkj fLFkj gksdj] os Li"V e/kqj Loj esa dqN okD; dg gh jgs Fks( fd] blh vUrjky esa lHkh oupjksÙkeksa us lqxzho ds lko/kku djus okys okD; lqudj] 'kSy vkSj 'kky o`{k vius gkFkksa esa] ;q) djus ds fy;s] mBk fy;sA mUgksaus lqxzho ls ;wa dgk fd ^^jktu~! bu

rs"kke~ lEHkk";ek.kkuke~ vU;ks·U;e~ l% foHkh"k.k%A

mÙkj rhje~ vklk| [kS LFk% ,o O;fr"Br%A

oupjk.kke~ czwr okD;e~ Li"V% e/kqj% Lojkr~AA1034AA

^^jko.kks uke nqoZ`Ùkks jk{klks jk{kls'oj%A

rL;k·ge~ vuqtks Hkzkrk foHkh"k.k% bfr JqrAA1035AA

rsu lhrke~ tuLFkkukn~ ârk gRok tVk;q"ke~A

:)k p foo'kk nhuk jk{klhfHk% lqjf{krkAA1036AA

Hkk"; &

l% foHkh"k.k% mÙkj rhje~ vklk|( [kS LFk%( ,o fr"Br%( rs"kke~ oupjk.kke~ vU;ks vU;e~ lEHkk";ek.kkuke~( Li"V%] e/kqj% Lojkr~] bne~ okD;e~ czwr& ^^jk{klsÜoj] jk{klks nqo`ZÙkks uke jko.kks( rL; vge~ vuqtksHkzkrk( foHkh"k.k bfr Jqr%A rsu ¼jko.ksu½ tuLFkkukn~] tVk;q"ke~ gRok] lhrke~ ârk pA lk foo'kk] nhuk] :)k( jk{klhfHk% lqjf{krkAA1034]1035] 1036AAHkkokFkZ &

nqjkRek jk{klksa ds o/k djus gsrq] gesa 'kh?kz vkns'k nsosaA tc rd ;s /kjrh ij mrjsa( mlls igys gh gekjs vk?kkr ls( vYi psruke; gksdj os fxjsa**A oupjksa dh vkil dh ckrsa vkSj ppkZ;sa lqudj foHkh"k.k us] Li"V Loj esa] ysfdu e/kqj vkokt esa] ;wa dgk&AA1032]1033]1034AA ^^,d jk{kl gS] ftldk uke jko.k gS] og jk{klsÜoj gS] eSa mldk NksVk HkkbZ gw¡A esjk uke foHkh"k.k lcus lqu j[kk gSA ml jko.k usa tuLFkku ls] tVk;q"k dh gR;k djds] lhrk dks viâr dj fy;k FkkA og cso'k] cspkjh] nhu voLFkk esa] dSn esa] jk{kfl;ksa ds igjs esa] vHkh rd cUnh gSaA ysfdu os vHkh

rke·ge~ gsrqfHk% okD;S% fofo/kS% pU;n'kZ;u~A

lk/kq ^^^^fu;kZR;rke~ lhrka Jhjkek;**** iqu%iqu%AA1037AA

l% p u izfrtxzkg jko.k% dky pksfnr%A

mP;ekue~ fgre~ okD;e~ foijhre~ bokS"k/khe~AA1038AA

lks·ge~ i:f"kr% rsu nklor~ voekfur%A

R;Dr~ok iq=k¡'p nkjk¡'p jk?ko 'kj.kk··¡xr%AA1039AAHkk"; &

rke~ ¼jko.ke~½ vge~ fofo/kS% gsrqfHk% okD;S% ¼,½ iqu% iqu% lk/kq U;n'kZ;u~ ^^^^Jh jkek; lhrke~ fu;kZR;rke~****AA1037AA dky pksfnr% jko.k% u p izfrtxzkg( l% foijhre~ vkS"k/khe~ bo% fgre~ mP;ekue~A lks rsu nklor~ voekfur% i#f"kr%( vge~ iq=ku~ p nkjku~ p R;Dr~ok] jk?ko'kj.kk¡ vkxr%AA1038] 1039AAHkkokFkZ &

lqjf{kr gSaA ml jko.k dks eSaus( fofo/k gsrq fn[kykdj] fofo/k okD;ksa }kjk( ;g iqu% iqu% dY;k.kdkjh ckr izHkkoh ok.kh esa dgh( mls lk/kqokn fn[kyk;k( vkSj ckj ckj dgk& ^^^^Jhjke ds fy;s lhrk dks ;gk¡ y¡dk ls fu;kZfrr dj nhft;s****AA1035]1036] 1037AA ysfdu dkyik'k esa ca/kk jko.k] lc rjg ls] le>kus ij Hkh] fdlh Hkh rjg lhrk dks ugha ykSVk jgk gSA ftl izdkj le; foijhr gks tkus ij] dky ds o'k esa iM+k jksxh] vkS"k/kh ugha ysrk( mlh izdkj] fgrokD;ksa dks] og jko.k vukn`r djds fgr okD; dgus okys dh] f[kYyh mM+k nsrk gSA eSa( blh rjg fgr okD; dgus ij] ml ds }kjk] nklksa tSlk oÙkkZo lgu djds] viekfur gksdj] dVq vkSj dBksj opu lqudj( vius iq=ksa dks]

fuosn;r~ eke~ f{kize~ jk?kok; egkReusA

^^^^loZ yksd 'kj.;k; foHkh"k.keqifLFkre~****½**AA1040AA

,rÙkq opue~ JqRok lqxzhoks Rofjr~ foØe%A

y{e.kL;k·xzte~ Jhjkea bfr vczqor~ l¡jC/ke~AA1041AA

^^izfo"V~î 'k=qlSU;s fg izkIr% 'k=q% rfdZr%A

fugU;knUrje~ yC/ok mywdks ok;lkfuo%AA1042AAHkk"; &

f{kize~ jk?kok; egkReus eke~ fuosn;r~A ^^^^loZ yksd 'kj.;k; foHkh"k.ke~ mifLFkre~****½**A Rofjr~ foØe% lqxzhoks ,rr~ rq opue~ JqRok l¡jC/ke~ y{e.kkxzte~ Jh jkee~ vczqor~& ^^v;e~ jk{klSUnzL; jko.kL; izf.k/kh Hkosr~A 'k=q lSU;s fg izfo"V~î] 'k=q% izkIr% rfdZr%] vUrje~ yC/ok( mywdks ok;lku~ bo fugU;kr~ ^^l% vLek"kq vuqizfo";( lks] Hksne~ dq;kZu~( u la'k;%AA1040]1041]1042AAHkkokFkZ &

viuh vkSjrksa dks( ogha y¡dk esa NksM+dj( ;gk¡ jk?ko Jhjke dh 'kj.k esa vk x;k gw¡A gs egkReuksa! 'kh?kz gh jk?ko Jhjke ds fy;s esjk ;s fuosnu mUgsa lefiZr djks& ^^^^lHkh yksdksa dks 'kj.k esa ysus esa leFkZ] Jhjke dh 'kj.k esa] foHkh"k.k mifLFkr gS****½** AA1038]1039]1040AA izR;sd dk;Z QqÙkhZ ls djus ds fy;s fof'k"V foØeh lqxzho us] bl izdkj ds mPpfjr opuksa dks lqudj( l¡jC/k gksdj] l¡jC/k y{e.k ds cM+s Hkzkrk Jhjke dks] ;wa dgk& ^^;g rks jk{klSUnz jko.k dk izf.k/kh gS( jko.k ds i{k dk gS( tc Hkh ekSdk feysxk ;g jko.k ds i{k esa gh jgsxkA ;g foHkh"k.k gekjs chp esa izfo"V gksdj] ge esa Hksn mRiUu djus dk iz;kl djsxk( vkSj gks

izf.k/kh jk{klSUnzL; jko.kL; Hkosn·;e~A

vuqizfo"; lks·Lek"kq Hksne~ dqokZu~ u la'k;%AA1043AA

jko.kL;k·uqtks Hkzkrk foHkh"k.k% bfr Jqr%A

prqfHkZ lgj{kksfHk% HkoUre~ 'kj.kkxr%AA1044AA

jko.ksu iz.khre~ fg re·osfg foHkh"k.ke~A

rL;k·ge~ fuxzge~ eU;s {kee~ {kE;rkEoj%AA1045AA

jk{klks ftà ;k cq)îk l¡fn"Vks·;e~ bgk··xr%A

izgÙkqe~ ek;;k NUuks foÜoL;s Rof; pk·u?k%AA1046AAHkk"; &

jko.kL; vuqtks Hkzkrk foHkh"k.k%] prqfHkZ j{kksfHk% lgs] 'kj.kkxr% HkoUre~& bfr Jqr%A {kH;rke~oj% Jhjke%! jko.ksu fg iz.khre~ re~ foHkh"k.ke~ vosfg( rL; {kee~] vge~ fuxzge~ eU;sA ftà ;k cq)îk& l% jk{klks] v;e~ jko.ksu l¡fn"Vks gh bgk vkxr%A vu?k% Jhjke%! Rof; foÜoL; , ek;;k p NUuks izgÙkqe~AA1043] 1044]1045]1046AAHkkokFkZ &

ldrk gS] Hksn mÙiUu dj gh nsosA blesa eq>s dksbZ l¡'k; ugha gSA lEHko gS fd( 'k=q] lSU; esa gh ?kqldj] 'k=q dks] vkil esa rdZ djus ds fy;s] fu;ksftr djus ds /;s; ls rFkk] le;kUrjky esa] tc Hkh blds fy;s mi;qä volj vFkok le; feys( rc] ;g] tSls mYyw dks dkxys ekj nsrs gSa] oSls gh gesa Hkh ;s ekj nsosAA1041]1042]1043AA jko.k dk NksVk HkkbZ foHkh"k.k% pkj jk{klksa ds lkFk vkidh 'kj.kkxr gks x;k gSA gs {kek djus okyksa esa Js"B Jhjke! fo'oLr lw=ksa ls eSaus ,slk lquk gS( fd] jko.k ds }kjk iz.khr fd;k tkdj gh blusa ,slk fd;k gSA bl dk

o/;rke~ ,"k rhozs.k n.Ms.k lfpoS% lgA

jko.kL; u`'k¡lL; Hkzkrk gîs"k foHkh"k.k%**AA1047AA

,oeqDr~ok rq Jhjkee~ l¡jC/kks okfguhifrA

okD;Kks okD; dq'kye~ rrks ekSueqikxer~AA1048AA

lqxzhoL; rn~ okD;e~ JqRok Jhjkeks egkcy%A

lehi LFkk.kq okpsne~ guwekue~ fiz;e~ Hkäe~AA1049AAHkk"; &

,"k lfpoS% lg] rhozs.k n.Ms.k o/;rke~A gîs"k foHkh"k.k% u`'kalL; jko.kL; Hkzkrk**A okD;Kks okfguh ifr l¡jC/kks okD;dq'kye~ Jhjkee~ ,oe~ mDr~ok rrks ekSue~ mikxer~A egkcy% Jhjkeks lqxzhoL; rn~ okD;e~ JqRok( fiz;e~ Hkäe~] guwekue~] lehi LFkk.kq] bne~ okp%&AA1047]1048]1049AAHkkokFkZ &

fuxzg djuk pkfg;s] ;gh esjk Li"V ekuuk gSA ;g dqfVy gks vFkok Kkuh gks( ysfdu] gS rks ;g jk{kl ghA bldks jko.k }kjk l¡fn"V fd;k tk dj gh ;gk¡ Hkstk x;k gSA vkSj jko.k ds funsZ'ku esa gh] ;g ;gk¡ vk;k gSA gs fu"iki Jhjke! vki esa vius izfr foÜokl mÙiUu djds] vki dk fo'oLr cudj( ;s ek;k ls vkSj NUu fof/k ls] ge ij vkSj vki ij izgkj djus okyk gSAA1044]1045]1046AA gs Jhjke! ;gh mfpr gksxk( fd] lfpoksa lfgr] bl foHkh"k.k dks] dBksj n.M Lo:i ekj fn;k tkosA ;s foHkh"k.k u`'k¡l jko.k dk HkkbZ gS**A okD; ds eeZ ds Kkrk okfguhifr lqxzho us( l¡jC/k gksdj( okD;dq'ky Jhjke dks bruk dgdj( rHkh ekSu /kkj.k dj fy;kA egkcyh Jhjke us lqxzho ds ;s okD; lqudj] vius lehi gh fo|eku] vius fiz; Hkä]

^^;nqäe~ dfijktsu jko.kkojte~ izfrA

fde~ djokogs o;e~ czqo% lqokD;e~ ek#fr%**AA1050AA

vFk% l¡Ldkj lEiUuks guweku~ lfpoksÙke%A

mokp opue~ 'y{.ke~ vFkZoku~ e/kqje~ y?kqe~AA1051AA

^^c`gLifrjfi czqou~ vfr'k;kf;rqe~ 'käks\

u HkoUre~ leFkZe~ efrJs"Be~ onrkEoj%AA1052AAHkk"; &

^^jko.k vkojte~ izfr dfi jktsu ;n~ mäe~( ek#fr%! o;e~ fde~ djokogs\ czqo% lqokD;e~**A lfpoksÙke% l¡Ldkj lEiUuks guweku vFk% y?kqe~ e/kqje~ vFkZoku~ 'y{.ke~ opue~ mokp& ^^fde~ c`gLifr% vfi czqou~( Roke~ vfr'k;kf;re~ 'käks\ onrkEoj% Jhjke! l% efr Js"Be~ leFkZe~ u HkoUre~ AA1050]1051]1052AAHkkokFkZ &

guweku dks] ;wa dgk&AA1047]1048] 1049AA ^^gs ek#fr! jko.k ls Hkkxk gqvk foHkh"k.k( jko.k }kjk vius jkT; ls fu"dkflr foHkh"k.k( tks ;gk¡ 'kj.kkxr gksdj vk;k gS( mlds izfr dfijkt lqxzho }kjk tks dqN Hkh dgk x;k gS( mls lqudj( vc eq>s rqe crykvks( fd] gesa vc D;k djuk pkfg;s\ rqe lqUnj okD;ksa esa viuh 'kalk eq>s crykvks**A loZJs"B lfpo] l¡Ldkj lEiUu guweku~ us( rc] vR;Ur laf{kIr] e/kqj vkSj vFkZoku~ iz'kaluh; Li"V opuksa esa ;wa dgk& ^^D;k c`gLifr( tks nsoxq: gSa( os Hkh ckr djus dh dyk esa vkils vf/kd l{ke vkSj leFkZ gks ldrs gSa\ Li"V gS ,slk ugha gks ldrkA gs oäkvksa esa loZJs"B Jhjke! os Hkh vkils vf/kd cqf)eku vkSj leFkZ ugha gks ldrsA vki loZJs"B

u oknku~ uk·fi l¡?k"kkZu~ uk·f/kD;ku~ u p dker%A

o{;kfe opue~ jktu~ ;FkkFkZe~ xkSjokr~ izHkw%AA1053AA

nkSjkRE;e~ jko.ks n`"V~ok foØee~ p rFkk Rof;A

;qäek··xeue~ á= lí`'ke~ rL; cqf)r%AA1054AA

u rL; czqorks tkrq y{;rs nq"V HkkoukA

izlUu onue~ pk·fi rLeku~ es uk·fLr l¡'k;AA1055AAHkk"; &

jktu~! izHkw% xkSjokr~] ;FkkFkZe~ opue~ o{;kfe( u dker% u vf/kD;ku~ p u l¡?kk"kkZu~ u vfi oknku~ bo( vge~ o{;kfeA jko.ks nkSjkRE;e~( rFkk] Rof; foØee~ n`"V~ok( rL; cqf)r% á= vkxeue~ ;qäe~ p lí`'ke~A rL; czqorks&tkrq nq"V Hkkouk u y{;rsA rLeku~ izlUu onue~ p vfi( es l¡'k; u vfLrAA1053]1054]1055AAHkkokFkZ &

efreku vkSj loZleFkZ gSaAA1050]1051]1052AA gs jktu~! izHkq Jhjke ds xkSjo ls( eSa ;FkkFkZ opu gh dgw¡xkA u rks eSa dqN fdlh dkeuko'k dgw¡xk( vkSj u eSa vius vki dks vf/kd Kkuh fl) djus ds /;s; ls gh dqN dgw¡xkA u eSa okn izfrokn ds l¡?k"kZ ds :i esa( ,slh dksbZ ckr dgw¡xkA jko.k esa nksgjs O;fäRo dks fo|eku ns[kdj( mldh fgr opuksa dks vukn`R; djus dh vknr dks ns[kdj( rFkk] vkids foØe dks ns[kdj( {kerk vkSj lkeRF;Z dks ns[kdj( Lo;e~ dh cqf)pkrq;Z ls gh] bldk ;gk¡ vkuk ;qfä;qä vkSj Li"V dkj.kksa ls gqvk gSA bldh ckrphr esa] nq"V Hkkouk fn[kkbZ ugha nsrhA bl dh izlUu eq[k eqnzk esa Hkh] dksbZ fn[kkoVh izlUurk fn[kkbZ ugha nsrhA blds 'kj.kkxr gksdj

vk'k¡fdrfefr LoLFkks u 'kB% ifjliZfrA

u pk·L; nq"Vokx·fLr rLeku~ es uk·fLr l¡'k;AA1056AA

vkdkj% Nk|ekuks·fi u 'kD;ks fofuxwfgre~A

cyf) foo`.kksR;so Hkkoe·UrxZre~ u`.kke~AA1057AA

ns'kdkyks iUue~ rFkk dk;Ze~ dk;Z fonkEoj%A

lQye~ dq#rs f{kize~ iz;ksxs.kk·fHkl¡fgre~AA1058AAHkk"; &

¼l%½ LoLFkksA u 'kB vk'k¡fdre~A u ifjliZfr% pA u vL; okd~ nq"V vfLrA rLeku~ vfi] es l¡'k; u vfLrA vkdkj% Nk|ekuks vfi fofuxwfgre~ u 'kD;ksA vL; u`.kke~ cyn~ fg& ,o Hkkoe~ vUrxZre~&foo`.kks&bfrA dk;Z fonkEoj%! rFkk dk;Ze~ ns'kdkyks iUue~A vfHkl¡fgre~ iz;ksxs.k f{kize~ lQye~ dq#rsAA1056]1057]1058AAHkkokFkZ &

vkus ds ckjs esa eq>s rks l¡'k; fn[kkbZ ugha nsrkAA1053]1054] 1055AA og LoLF; fn[kkbZ ns jgk gSA og ew[kksZa dh rjg gjiy vk'k¡fdr Hkh ugha jgrkA og fNi fNi dj ugha pyrk( vkSj] uk gh og jSax dj pyrk gSA vkSj bldh ok.kh esa ckrphr ds le; nq"Vrk ugha gSA blfy;s eq>s bl ij bu fo"k;ksa esa Hkh dksbZ l¡'k; ugha gSA vius vkdkj&fopkj dks dksbZ Hkh O;fä yEcs le; rd fNik dj ugha j[k ldrk] ;s Hkkouk;sa euq"; ls vf/kd 'kfä'kkyh gksrh gSa( Hkkoksa ds vUr}ZU} esa] O;fä ds O;fäRo& psgjs&eksgjs ij] foo.kZrk dk izHkko Li"V :i ls vk gh tkrk gSA fopkjksa dks fNikus ds o`.k [kqy gh tkrs gSaA gs dk;Z fØ;kUo;u djus okykssa esa loZJs"B izHkq% Jhjke! vHkh] bl izdkj ls] blds

m|ksxe~ ro lEizs{o feF;k··o`Ùke~ p jko.ke~A

ckfyue~ gre~ JqRok p lqxzhoL;kfHk"kspue~AA1059AA

jkT;e~ izkFkZ;eku·Lrq cqf) iwoZe~ bgk··xr%A

,rkoRrq iqjLd`R; ;qT;rs rL; l¡xzg%AA1060AA

;Fkk 'kfä e;ksäe~ rq jk{klL;ktZoe~ izfrA

izek.ke~ Roe~ fg 'ks"kL; JqRok cqf)erkEoj%**AA1061AAHkk"; &

ro m|ksxe~ lEissz{o p( jko.ke~ feF;k vko`Ùke~ lEizs{o( ckyhue~ gRok p lqxzhoL; rr~ jkT;s vfHk"kspue~ JqRok( cqf) iwoZe~] jkT;e~ izkFkZ;ekuLrq] l bgk vkxr%A ,rkor~ rq rke~ iqjLd`R; rL; l¡xzg% ;qT;rsA jk{klL; vktZoe~ izfr rq] e;k ;Fkk 'kfä mäe~A 'ks"kL; JqRok( gs cqf)erkEoj%! Roe~ fg izek.ke~**AA1059]1060] 1061AAHkkokFkZ &

vkxeu dk mi;qä ns'kdky Hkh] mÙiUu gks x;k gSA vfHkl¡fgrkvksa dk iz;ksx] 'kh?kz lQyrk iznku djrk gSA ;g ogh dj jgk gSAA1056]1057]1058AA vkidh ;q) dh rS;kfj;k¡( vkSj] m|ksx dks tkudj( rFkk] ;g tkudj fd jko.k >wBs yksxksa ls rFkk Lo;e~ vkRe'yk?kke; vlR; ls vko`Ùk gS( ckyh ds o/k ds lekpkj tkudj( vkSj mlds o/k ds ckn] mlds dfu"B Hkzkrk lqxzho dk vfHk"ksd] oupj jkT; ds in ij fd;k x;k tkudj( mldk fooj.k lqudj( cqf) iwoZd] lwpukvksa dh foospuk djds( vius fy;s jkT; izkIr djus dh izkFkZuk djus gsrq gh] ;g ;gk¡ vk;k gSA bu lc lwpukvksa dks fopkjk/khu j[k dj]

vFk% Jhjke% izlUukRek JqRok p ok;q% iq=e~A

izR;Hkk"kr~ nq?kZ"kZ% JqrokukRefu fLFkre~AA1062AA

l% nq"Vks okI;·nq"Vks ok fdes"k% jtuhpj%A

lw{E;I*;fgre~ dÙkqZe~ ee 'kä dFk¡puAA1063AA

fi'kkpku~ nkuoku~ ;{kku~ i`fFkO;ke~ pSo jk{klku~A

v¡xqY;kXxzs.k rku~ gU;kehPNr~ gfjx.ks'ojk%AA1064AAHkk"; &

ok;qiq=e~ vFk% p JqRok Jhjke% izlUukRekA Jqroku~ vkRefu fLFkre~ nq?kZ"kZ Jh jke% izR;Hkk"kr~& ^^l% nq"Vks ok vfi vnq"Vks ok( fde~ ;fn ,"k% jtuhpj%( ee lw{E; vfi vfgre~ dFk¡pu dÙkqZe~ 'käA gfjx.ksÜojk%! vge~ gU;e~ bPNr~ ok] fi'kkpku~ nkuoku~] ;{kku~ p ,o i`fFkO;ke~ jk{klku~( v¡xqY;kXxzs.k rku~ lokZu~ ¼gU;ke~½AA1062]1063] 1064AAHkkokFkZ &

fo'ks"k rkSj ij] bl dks] ;q) esa vkxs dh i¡fä esa j[kdj( bl dk l¡xzg.k fd;k tkuk gh mfpr gksxkA bls ;q) esa vfxze i¡fä esa j[kuk] leqfpr gksxkA bl vk;s gq;s 'kj.kkFkhZ ds izfr fo'ks"k iz;kl djds( eSaus ;Fkk 'kfä viuk dFku vki dks izLrqr dj fn;k gSA gs cqf)ekuksa esa loZJs"B cqf)eku! gs Jhjke! vc 'ks"k ckrsa] blls ckrphr djrs gq;s( bldh ckr lqudj( fy;k x;k vki dk fu.kZ; gh( bl fo"k; esa izek.k gS**AA1059]1060]1061AA iou iq= ds dFku dks( bl izdkj lqudj] Jhjke mlh le; izlUu vkRek gks x;sA ogk¡ mifLFkr lHkh vkReh;tuksa dks] izfr Hkk"k.k nsrs gq;s] lqukrs gq;s] Jhjke us ;wa dgk& ^^og nq"Vld`nso iziUuk; rokfLefr p ;kprsA

vHk;e~ loZHkwrsH;ks nnkE;srn~ ozre~ eeAA1065AA

vku;sue~ gfjJs"B% nÙke·L;k·Hk;e~ e;kA

foHkh"k.kks ok lqxzhoks ;fn ok jko.kks Lo;e~**AA1066AA

Jh jkeL; op% JqRok lqxzho% IyoxsÜoj%A

izR;Hkk"kr dkdqRLFke~ lkSgknZsuk·fHkiwfjr%AA1067AA

Hkk"; &

l d` nso iziUuk; p ^^vge~ ro vfLe** bfr ;kprs( re~ loZHkwrsH;ks vge~ vHk;e~ nnkfe( ,rn~ ee ozre~A gfjJs"B%! vL; e;k vHk;e~ nÙke~A ,ue~ foHkh"k.k ok lqxzhoks ok& ;fn jko.kks Lo;e~ vfiok ,ue~ vku;%**A JhjkeL; op% JqRok IyoxsÜoj lqxzho% lkSgknsZu vfHkiwfjr%] dkdqRLFke~ Jhjkee~( izR;Hkk"krAA1065]1066] 1067AA

HkkokFkZ &

gS( vFkok vnq"V gSA D;k gks x;k] ;fn og jtuhpj gSA fdlh dks Mjus dh vko';drk ugha gSA og jk{kl] esjk FkksM+k lk Hkh vfgr ugha dj ldrkA gs gfjx.ksÜojks! esjs 'ksjksa! ;fn eSa ekjuk pkgw¡( rks] i`fFkoh ij mifLFkr lHkh fi'kkpksa dks( nkuoksa dks( ;{kksa dks vkSj blh rjg ds fo|eku leLr 'k=qvksa dks( ,dlkFk viuh v¡xqyh ds vXxz Hkkx ls gh ekj ldrk gw¡AA1062]1063]1064AA lHkh rdZ'kkfL=;ksa] deZ ds fo}kuksa dks] vkSj dekZf/kdkjh nsoksa dks NksM+dj( vkSj] ^^eSa vkidk gw¡** ;g ;kpuk djrs gq;s] dksbZ izk.kh esjh 'kj.k esa vkrk gS( mldks eSa lHkh izk.khek= ls vHk; nku ns nsrk gw¡( ;g esjk n`< ozr gSA gs

ee pkI;UrjkRek;e~ 'kq)e~ osfÙk foHkh"k.ke~A

vuqekukr~ Hkkokr~ loZr% foLr`r ijhf{kr%AA1068AA

rLekr~ f{kize~ lgk·LekfHk% rqY;ksHkorq jk?ko%A

foHkh"k.kks egk izkK% lf[kRoe~ pkH;qiSrq u%**AA1069AA

iziUuk; p vU;k.kke~ /;kRok jk?koe~ Jhjkee~A

x`á'kj.ke~ leFkZL; fuf'pUrks HkosUuj%AA1070AAHkk"; &

^^ee p vfi v;e~ foHkh"k.ke~ vUrjkRek 'kq)e~ osfÙkA l% vuqekukr~ Hkkokr~ loZr% foLr`r% ijhf{kr%A jk?ko%! rr~ ijh{k.kkr~ rLekr~ l egkizkK% foHkh"k.kks] f{kize~ vLekfHk lg lf[kRoe~ p vH;qiSrq] u% rqY;ks Hkorq**A vU;k.kke~ iziUuk; p jk?koJhjkee~ /;kRok leFkZL; 'kj.ke~ x`á] uj% fuf'pUrks Hkosr~AA1068]1069]1070AAHkkokFkZ &

gfjJs"B%! ;s eSaus( bl foHkh"k.k dks vHk; nku ns fn;k gSA ;s foHkh"k.k gks vFkok lqxzho gks( vFkok ;fn og Lo;e~ jko.k gh D;ksa u gks] mldks esjs le{k ys vkvks**A Jhjke dk fu.kZ;] muds opu lqudj( IyoxsÜoj lqxzho lkSgknZ ls vkiwfjr gksdj( dkdqRLFk Jh jke dks( izR;qÙkj esa ;s Hkk"k.k nsrs gSa&AA1065]1066]1067AA ^^vkSj eq>s Hkh ;s foHkh"k.k vUrjkRek ls 'kq) yx jgs gSaA os esjs vuqeku ls] muds Hkkoksa ls] lc rjg ls] ifjf{kr dj fy;s x;s gSaA gs jk?ko! esjs ml ijh{k.k ds vuqlkj os egkizkK foHkh"k.k] vfoyEc gh] gekjs lkFk eS=h djus ;ksX; gSaA gesa mUgsa vius l[kk Hkko ls vfHkizsr dj nsuk pkfg;sA os vkids ny esa] gekjs leku gh lEekuuh; lnL; gksa**A vU;ksa dks NksM+dj( vkSj] jk?ko Jhjke dks

jk?kos.kk·Hk;s nÙks lUurks jko.kkuqt%A

foHkh"k.kks egkizkKks Hkwfee~ le·oyksd;r~AA1071AA

l JhjkeL; /kekZRek% fu iikr foHkh"k.k%A

ikn;ks fuirkrk·Fk% prqfHkZ&lg&jk{klS%AA1072AA;FkkFkZe~ p foùgsA guwerL; /kh eghA

Lof/k;ks ;ks u% izpksn;kr~AA1073AA

Hkk"; &

egkizkKks foHkh"k.kks jko.kkuqt%] jk?kos.k vHk; nÙks lUurksA l% rnk] Hkwfee~ voyksd;r~( fuiikrA l foHkh"k.k%] prqfHkZ lg jk{klS%] /kekZRek% vFk% Jh jkeL; ikn;ks fu iikrA ¼o;e~½ ;FkkFkZe~ p foùgs! guwerL; fo'ys"kd~ /kh egh( Lo% f?k;ks] ;ks u% izpksn;kr~AA1071]1072]1073AAHkkokFkZ &

/;kuLFk djds] leFkZ Jhjke dh 'kj.k esa vkdj] lHkh yksx fuf'pUr gks tkrs gSaAA1068]1069] 1070AA jko.k dk NksVkHkkbZ egkizkK foHkh"k.k] jk?ko }kjk vHk; nku fn;s tkus ij] dqN lUur gks x;kA mlds vk'k¡dkvksa ds leLr ckny N¡V x;sA rnuUrj mlus xxuLFk jgrs gq;s gh mi;qä Hkwfe dk voyksdu fd;kA fQj mNy dj( og uhps Hkw/kjk ij mrj x;kA og /kekZRek foHkh"k.k vius lkFkh pkj jk{klksa }kjk vko`Ùk jgrs gq;s( blh izdkj Hkwfe ij mrj dj( Jhjke ds pj.kksa esa( n.Mor fxj x;kA gesa ;FkkFkZ dh tkudkfj;ksa dks tkudj( guweku th dh fo'ys"k.kkRed cqf) ekxZ dk vkljk ysdj] viuh cqf) ls( bl fo'ysf"kr ekxZ ij gh pyuk pkfg;sA blls gh] ge ij] ije~ czã] viuh d`ik&o"kkZ djrs gSaAA1071]1072]1073AA

,dksUufoa'ka foJkea ifBRok

HkkUokpk;sZ.k dFkua p JqRokA

loZ leFkZL; 'kj.ka /;kRok

Hkt% Jhjkea Lej% jk?kosUnzaAA1074AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

,dksUufoa'ka foJkee~ ifBRok( loZleFkZL; 'kj.ka /;kRok p] HkkUokpk;sZ.k dFkua JqRok p( Jhjkee~ Hkt% jk?kosUnze~ Lej% AA1074AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

mUuhlok foJke i

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% dkeuk··iwR;Zd% Éo'kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

'kj.kkxrnhukÙkZ ifj=k.k ijk;.k%A

loZL;kfÙkZgjks nso Jhjke% ueksLrqrsAA1075AA

rnk Jhjkea izfrokD;a vczohr~ foHkh"k.k%AA1076AA

^^vuqtks·ga jko.kL; rsu pk·L;·oekfur%A

ifjÙ;äk e;k y¡dke~ fe=kf.k p /kukfu pA

HkoUrks 'kj.kk··xr% loZHkwrk.kke~ 'kj.;e~**AA1077AA

rL; rn~ opuks JqRok Jhjkeks vczohn~ rnkAA1078AAHkk"; &

'kj.kkxr ifj=k.k ijk;.k%] nhu ¼ifj=k.k ijk;.k%½ vkÙkZ ¼ifj=k.k ijk;.k%½ nso Jhjke%! rs ue% vLrq! Roe~ loZL; vkfÙkZ gjksAA1075AA rnkfoHkh"k.k% Jhjkea izfrokD;a vczohn~& ^^vge~ jko.kL; vuqtksA vga rsu p vL; voekfur%A e;k y¡dke~ p fe=kf.k p /kukfu ifjÙ;äkA vge~ loZHkwrk.kka 'kj.;a 'kj.kk··xr% HkoUrks** rnk rL; foHkh"k.kL; rn~ opuks JqRok Jhjkeks vczohr~&AA1076] 1077]1078AAHkkokFkZ &

'kj.kkxrksa dh lc izdkj ls j{kk djuk( nhutuksa dh lc izdkj ls lqj{kk djuk( vkÙkZtuksa dh nq%[kksa ls lqj{kk djuk( ;s lHkh ijk;.k djus okys Jhjke! vki dks ueLdkj gksA vki lHkh yksxksa dh vkfÙkZ&izkFkZuk lqudj( muds nq%[kksa dk gj.k djus okys gSaA vki gekjh izkFkZuk Hkh lqusaAA1075AA Jhjke ls vHk;nku ikdj

vk[;kfg ee rÙosu jk{klkuke~ cyk·cye~A

vga n'kxzhoa gÙok lizgLra lgk··Retke~A

jktkua Roka dfj";kfe lR;esrPNªq.kksrq esAA1079AA

jlkrye~ ok izfoos'kr~ ikrkye~ ok·fi jko.k%A

firkeg l¡dk'ke~ ok u es thou~ foeks{;rsAA1080AA

vgRok jko.ke~ l¡[;s liq=ku~tuku~ckU/koku~A

v;ks/;ka u izos{;kfe f=fHk% rS% Hkzkr`fHk% 'kis**AA1081AA

Hkk"; &

^^ee rÙosu jk{klkuka cy&vcya vk[;kfgA vga n'kxzho lizgLra] lg vkReta gÙok( Roka jktkua dfj";kfeA ,rr~ es lR;a Nqª.kksrqAA1079AA ¼es jko.k% thou~ u foeks{;rsA½ jlkrye~ ok ikrkye~ ok firkeg l¡dk'ke~ ok vfi izfoos'kr~( es jko.k% thou~ u foeks{;rsA jko.ke~ l&iq=ku~] l&tuku~] l&ckU/koku~ p l¡[;s vgRok( vge~ v;ks/;ke~ u izos{;kfeA vge~ rS f=fHk% Hkzkr`fHk% 'kis**AA1080]1081AAHkkokFkZ &

lUur gq;s foHkh"k.k us Jhjke dks vius izfr mÙkj okD;ksa esa ;wa dgk& ^^eSa jko.k dk NksVk HkkbZ gw¡A eSa mlds }kjk bruk voekfur gks x;k gw¡ fd] eSaus] y¡dk dks] blh izdkj vkiusa fe=ksa dks] vkSj /ku dks NksM+ fn;kA eSa lHkh izkf.k;ksa dks 'kj.k nsus esa leFkZ] Jh jke dh 'kj.k esa vk x;k gw¡A eSa vkidk 'kj.kkFkhZ gks x;k gw¡**A rc] foHkh"k.k ds ;s opu lqudj Jhjke us ;wa dgk& ^^eq>s ;FkkFkZ esa] lkjHkwr] rRF;kRed] rRokRed] jk{klksa dk cy vkSj vcy&vFkkZr~ 'kfä;k¡ vkSj detksfj;k¡] crykvksA eSa] n'kxzho jko.k dks] mlds ea=h izgLr dks vkSj mlds vkRetksa ds lkFk

JqRok opue~ rL; JhjkeL;k·fDy"V deZ.k%A

f'kjlk oU| /kekZRek oäqesoe~ foHkh"k.k%AA1082AA

^^jko.ke~ l lgk;dku~ y¡dk;k'p iz?k"kZ.ksA

dfj";kfe o/ks lkáe~ izos{;kfe p okfguhe~**AA1083AA

bfr czwok.ke~ Jhjke% ifj"oT; foHkh"k.ke~A

vczohYy{e.ke~ izhR;k ^^leqnzkTtyek··u;%AA1084AAHkk"; &

rL; Jh jkeL; vfDy"V deZ.k% opue~ JqRok] /kekZRek foHkh"k.k% f'kjlk oU| ,oe~ oäqe~(& ^^l&lgk;dku~ jko.ke~ o/ks p] y¡dk;k iz?k"kZ.ks p] lkáe~ dfj";kfeA okfguhe~ p izos{;kfe**A Jhjke% bfr czwok.ke~ foHkh"k.ke~ ifj"oT;( izhR;k y{e.ke~ vczohn~& ^^leqnzkr~ tye~ vku;%AA1082]1083] 1084AAHkkokFkZ &

lHkh dks ekjdj] rqEgsa jktk ds in ij inklhu dj nw¡xkA ;g esjs }kjk dgk x;k lR; opu rqe lquyksAA1076]1077]1078] 1079AA jko.k eq>ls viuk thou cpk ugha ik;sxkA pkgs oks jlkry esa ?kql tkos] pkgs oks ikrky esa ?kql tkosa] pkgs oks firkeg czãk ds ikl Hkh 'kj.k ys ys( rks Hkh og eq> ls vius thou dks cpk ugha ik;sxkA esjs Hk; ls mls eqfä ugha fey ik;sxhA jko.k dks mlds iq=ksa ds lkFk] mlds vkfJrtuksa ds lkFk] mlds ckU/koksa ds lkFk( bu lHkh dks ,d lkFk] ekjs fcuk( eSa v;ks/;k ugha ykSVwaxkA mlds o/k ls igys] ml jko.k ls ;s ;q) ugha :dsxkA eSa v;q) dh la/kh ugha d:axkA eSaus esjs rhuksa Hkzkrkvksa dh dle &'kiFk bl l¡dYi ds fy;s ys yh gS**A

rsu psee~ egkizkKe~ vfHkÉ"kp foHkh"k.ke~A

jktkue~ j{klke~ f{kize~ izlUus ef; ekun%**AA1085AA

,oeqäLrq lkSfef=% vH;É"kpn~ foHkh"k.ke~A

e/;s oupjk% eq[;ke~ jktkue~ jkt'kklukr~AA1086AA

mRlkgs oupjk% eq[;k% jk{klk··ekR;k lokZ%A

lEosr~ Lojs ?kks"k;fUr Jh jke fot;rke~ gA

lqxzho% fot;rke~ gA y¡ds'k fot;rke~ gAA1087AA

Hkk"; &

rsu tysu p] ,ue~ egkizkKe~ foHkh"k.ke~( izlUus ef; ekun% re~ f{kize~ j{klke~ jktkue~ vfHkÉ"kp%**A lkSfef=% ,oe~ mäLrq oupjk% eq[;ke~ e/;s jkt'kklukr~ jktkue~ vH;É"kpr~AA1085]1086AA mRlkgs jk{klk%( lokZ vkekR;k( oupjk% losZ eq[;k%( lEosr Lojs ^^Jhjke fot;rke~** ^^g** ^^lqxzho fot;rke~ ^^g**( y¡ds'k fot;rke~ ^^g** ?kks"k;fUrAA1087AAHkkokFkZ &

Jhjke ds ,sls Li"V( vfDy"V deksZ dk dFku lqudj( /kekZRek foHkh"k.k us( viuk 'kh"k >qdk dj( J)k lfgr] Jhjke dh oUnuk dhA fQj mlus bl izdkj dgk& ^^mlds lgk;dksa ds lkFk jko.k dks] ekjus( rFkk y¡dk ds fy;s iz?k"kZ.k esa( vkSj bu nq"Vksa dk o/k djus esa( eSa] vkidh lgk;rk d:axkA eSa] ;q) esa lsuk dk i;Zos{k.k Hkh d:axk**AA1080]1081]1082]1083AA Jhjke us bl izdkj ls ckr djus okys foHkh"k.k dk izsekÉyxu djds( izseiwoZd y{e.k ls ;wa dgk& ^^leqnz ls ty ysdj vkvksA ml ty ls] blh le;] bu egkizkK foHkh"k.k dks] esjh izlUurk Lo:i] ekun

veks?k% JhjkeL; n'kZu veks?k d`ik% JhjkeL; pA

cgqtu fgrk;os cgqtu lq[kk;os j?kqoj%AA1088AA

foHkh"k.ke~ jk{kljkT; jktu~ ins vfHkÉ"kP;r rnkA

n'kZu ek=s JhjkeL; losZdkeuk% vkiwR;Zrs lnkAA1089AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə