Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə24/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Hkk"; &

xU/koZ yksds Hkjre~ LFkkL;fr] p] e/kqjL; yksds ¼'k=q/ue~½ fjiq'kwnue~ LFkkL;fr] pA vijyksds p LoxZ yksds] fiz;e~ lqfe=k··uUnue~ y{e.ke~ LFkkL;frA JheUre~ dsljhe~ p mn;k¡pys LFkkL;fr pA v¡xne~ dk#iFks LFkkL;frA rs {k=ik% {kS=kf/kiR;A Jhjke% uS_R;S% fuf'kpjS% nSR;S {kS=s n'kdU/kjL; Hkzkrk foHkh"k.ke~ {kS=kf/kifr {k=i LFkkL;fr pAA1301]1302AAHkkokFkZ &

Hkz"Vkpkj dk eq[; dkj.k ,d O;fä ds ikl vlhfer 'kfä;k¡ fufgr gksuk gh gSA vr% blh dkj.k ls Jhjke us jkT; LFkkfir djrs gh( 'kfä;ksa dk fodSUnzhdj.k dj fn;kAA1299]1300AA xU/koZ yksd ds {kS= esa Hkjr dks {k=i cukdj LFkkfir dj fn;kA vkSj e/kqjk {kS= esa 'k=q?u fjiq'kwnu dks viuk {k=i LFkkfir dj fn;kA blh izdkj vij yksdksa] LoxZ yksd vkfn esa vius fiz; Hkzkrk lqfe=kvkuUn o/kZu y{e.k dks viuk {k=i LFkkfir dj fn;kA ek#fr ds firk JheUr dSljh dks blh izdkj mn;k¡py

fdf"dU/kk xwgs oupjs jkT;s

Hkkuw lwuqe~ lqxzhoe~ oupjk/kh'kaA

tu LFkkus f}fone~ e;Une~ rFkk

J¡`xosjiqjs fu"kknkf/kifre~AA1303AA

tkEcoUre~ egkizsjde~ _{ks'ke~

czãk izns'ks czãklwuqe~ lqo`)e~A

lkxj rVs xte~ xok{ke~

uye~ uhye~ uxkf/kjktL; {kS=sAA1304AAHkk"; &

oupjs jkT;s] fdf"dU/kk xwgs] Hkkuwlwuqe~ lqxzhoe~ oupjk/kh'ka LFkkL;frA tuLFkkus f}fone~ rFkk e;Une~ {kS=kf/kirh {k=iks LFkkL;frA xwgjkt fu"kknkf/kifra J¡`xosjiqjs xkspjs LFkkL;frA egkizsjde~ _{ks'ke~ lqo`)e~ czãklwuqe~ tkEcoUre~ czãk izns'ks LFkkL;frA xte~] xok{ke~ lkxjL; rV {kS=s LFkkL;frA uxkf/kjktL; {kS=s uye~ uhye~ LFkkL;frAA1303] 1304AAHkkokFkZ &

{kS= dk {k=i cukdj LFkkfir dj fn;kA vkSj v¡xn dks dk:iFk {kS= esa LFkkfir dj fn;kA os lHkh {k=i ml&ml {kS= ds {kS=kf/kifr cuk fn;s x;sA Jh jke us uS_R;ksa] fuf'kpjksa vkSj nSR;ks ds fy;s( muds {kS= esa( n'kdU/kj ds HkkbZ foHkh"k.k dks {kS=kf/kifr cuk dj viuk {k=i cuk fn;kAA1301]1302AA oupjksa ds jkT; dh jkt/kkuh fdf"dU/kk xqQk esa] lw;Ziq= lqxzho dks oupjk/kh'k ds in ij LFkkfir igys gh dj fn;k x;k FkkA ml dh Hkh iq"Vh dj nh xbZA jk{klksa ds ijkHko ls iz'kklfud dk;ksZa

xU/keknue~ dsljhuUnue~ rq

losZxw< dk;sZ LFkkL;fr Jhjke%A

Jhjke iq=kS dq'ke~ p yoe~ vfi

mÙkjs {kS=s rFkk nf{k.ks {kS=sAA1305AA

eyns fl)kJes dkSf'kd fr"Br~

{kS=L; fodklkFksZ xq: foÜokfe=A

izR;sde~ gLrh v'ok jFkkfu nnks

n'kk;qrkfu ,d ,dL; /kue~AA1306AAHkk"; &

Jhjke% losZ xw< dk;sZ xU/keknue~ p dsljhuUnue~ ek#fre~ rq LFkkL;frA JhjkeL; iq=kS yoe~ p dq'ke~( mÙkjs {kS=s rFkk nf{k.ks {kS=s vfi LFkkL;frA eyns p fl)kJes] {kS=L; fodklkFksZ] xq: fo'okfe= dkSf'kd fr"Br~A Jhjke% rku~ izR;sde~ gLrh] v'ok] jFkkfu p n'kk·;qrkfu ,d ,dL; /kue~ nnksAA1305]1306AAHkkokFkZ &

ds fy;s] tuLFkku esa f}fon vkSj e;Un dks {kS=kf/kifr cukdj LFkkfir dj fn;kA xkspj O;oLFkk ds fy;s vius ije l[kk fu"kkn jkt xwg dks] J¡`xosjiqj esa eq[;ky; cuk dj] LFkkfir dj fn;k x;kA egku~ izsjd] _{ks'k] lqo`)] vkSj czãk ds iq=] tkEcoar dks czãk izns'k esa LFkkfir dj fn;kA ;g {kS= orZeku esa E;kekj uke ls fo[;kr gSA xt dks] xok{k dks lkxj ds rVksa ds {kS= ij] {kS=kf/kifr cuk fn;k x;kA mUgsa ogk¡ LFkkfir dj fn;k x;kA uxkf/kjkt fgeky; ds {kS= ij] uy vkSj uhy dks] {kS=h; fodkl gsrq] LFkkfir dj fn;k x;kAA1303]1304AA leLr xw<&

lq"ks.ke~ fpfdRlk LokLF; guqefre~

ek#fre~ vUrj¡x lqj{kk rFkkA

vkekR; /k`f"V t;Ur'p fot;

lqeU= lqjk"Vª p jk"Vªo/kZuAA1307AA

vdksiu~ /keZiky% fuosf'krk% p

vU; dk;Ze.Myku~ l`tfr rFkkA

cgqJqr cgqJkSÙk'p Jhjke%

iziUukfÙkZgj% HkäoRly'pA

tu:fpe~ cgqtusu KkRok fg

rnuqlkj O;ogkj;fr'pAA1308AAHkk"; &

ek#fre~ guqefre~ vUrj¡x lqj{kk rFkk lq"ks.ke~ fpfdRlk LokLF; foHkkxe~ nnksA vkekR;k /k`f"V] t;Ur] fot; p] lqeU=] lqjk"Vª] jk"Vªo/kZu% p] vdksiu~] /keZiky p] fuosf'kr%A Jhjke% vU; dk;Ze.Mykf.k l`tfrA rFkk Jhjke% cgqJqr%] Jhjke% cgqJkS=% 'p ¼vHkor~½( Jhjke% Hkä oRly% p Jhjke% iziUukfÙkZgj%A cgqtusu tu#fpe~ KkRok] fg Jhjke%( rn~ vuqlkj p O;ogkj;fr%AA1307]1308AAHkkokFkZ &

xksiuh; dk;ksZa dk vf/kHkkj] xU/keknu vkSj dsljhuUnu ek#fr dks fo'ks"k rkSj ij ns fn;k x;kA Jhjke us mUgsa vius ikl gh LFkkfir dj fy;kA Jhjke ds nksuksa iq=ksa] yo vkSj dq'k dks] mÙkj {kS= dk] rFkk nf{k.k {kS= dk] vf/kHkkj nsdj] LFkkfir dj fn;kA rkM+dk ls eqä djok;s x;s dq#"k eyn {kS=ksa ds lkFk gh

jkT; iqjksfgr ofl"B czãf"kZ

lq;K tkckyh d';i czã";Z%A

xksre ekdZ.Ms;jFk czã";Z

vFkZ'kkL=s okenso dkR;k;u%AA1309AA

ekSnxY; _Rotk dU;;k rFkk

losZ /keZe~ 'kkL;afr czã";Z lnkA

,o 'kkL;fr czãk.Mk% Jhjke lg lhr;kA

le~osr~ lkeUtL;kr~ ijLij fgrkFksZ fu.kZ;kr~AA1310AAHkk"; &

czãf"kZ ofl"B jkT; iqjksfgr( czã";Z% lq;K] tkckyh] d';i( xksre p ekdZ.Ms;] vjFk czã";Z] vf/knSfod p vk/;kfRed dk;sZ Jhjke LFkk";frA czã";Z okenso p dkR;k;u vFkZ'kkL= dk;sZ LFkk";frA ekSnxY;] dU;;k% _Rotk% rFkk fg losZ /keZe~ 'kk";afrA lnk czã";Z 'kk";fUr vk/;kRee~A ,o Jhjke lg lhr;k czãk.Mk% 'kk";frA Jhjke% lEosr~ lke¡tL;kr~ ijLij fgrkFksZ fu.kZ;kr~ czãk.Mk% 'kk";fUrAA1309]1310AAHkkokFkZ &

fl)kJe ds {kS= ds fodkl gsrq xq# foÜokfe= dqf'kd uUnu okeukJ; esa fcjktus yxsA Jhjke us mu lHkh dks( izR;sd dks gkFkh] ?kksM+s] jFk vkfn nsdj] n'k n'k gtkj vFkkZr~ n'k yk[k dh jkf'k( /ku Lo:i] ns nhAA1305]1306AA ek#fr guqefr dks Jhjke us vUrj¡x lqj{kk dk vf/kHkkj fn;k( vkSj blh izdkj lq"ks.k dks fpfdRlk LokLF; ds foHkkx dk vf/kdkj fn;kA /k`f"V] t;Ur] fot;] blh rjg lqeU=] lqjk"Vª] jk"Vªo/kZu] rFkk vdksiu~ vkSj

cgqtu fgrk;oS cgqtu lq[kk;oSA

leLr dk;kZf.k dq#rs lq/kkfeZd% Jhjke%AA1311AA

vFk% Hkz"Vkpkje~ d`";fr j?kqoj% Jhjke%A

lq[kn~ loZtufgrq jkT;e~ czãk.Ms"kq dqosZAA1312AAHkk"; &

lq/kkfeZd% Jhjke% leLr dk;kZf.k cgqtu lq[kk;oS] cgqtu fgrk;oS dq#rsA j?kqoj Jhjke% vFk% Hkz"Vkpkje~ d`";frA loZtu fgrq lq[kn~ jkT;e~ ¼Jhjke%½ czãk.Ms"kq dqosZAA 1311]1312AAHkkokFkZ &

/keZ iky dks vkekR; ds :i esa Jhjke us fuosf'kr dj fn;kAA1307AA vU;&vU; dk;ksZa ds fy;s Jhjke us vU; vU; dk;Z e.Myksa dk l`tu dj fn;kA bl izdkj Jhjke cgqJqr gks x;s( lkFk gh os cgqJks= Hkh gks x;sA Jhjke HkäoRly vkSj iziUukfÙkZgj gks x;sA cgqr ls yksxksa ls lEidZ djds( muls lwpuk;sa vkSj tkudkfj;k¡ ,df=r djds( dkeksa ds izfr turk dh :fp tkudj( rnuqlkj gh] Jh jke vc Hkh O;ogkj djrs gSaA vf/knSfod rFkk vk/;kfRed mRFkku gsrq( Jhjke us czãf"kZ ofl"B ds uSr`Ro esa( ysfdu LorU= fopkj izLrqr djus gsrq] czãf"kZ lq;K] tkckyh] d';i] xksre vkSj ekdZ.Ms; rFkk vjFk dks fuosf"kr fd;kA czãf"kZ oke nso vkSj dkR;k;u dks] vFkZ'kkL= ds ekeyksa esa Jhjke us LFkkfir dj fn;kA Jhjke us eksnxY; vFkkZr~ eksn eksn esa ;FkkFkZ cryk nsus esa leFkZ yksxksa dks] dU;;k vFkkZr~ laLd`fr rFkk ijEijkvksa dk ;FkkFkZ rFkk rRo ds Kkrk yksxksa dks] _Rotksa rFkk czkã.kksa dh ekQZr lHkh /keZ e; 'kklu gsrq fuosf'kr dj fn;kA vk/;kRe ds ekeyksa esa czãf"kZ x.kksa dk 'kklu ekuk

,dksuÉ='kreks foJke

Hkz"Vkpkja 'keud% vfLrA

HkkUokpk;Z ^^R;DRok Hkz"Vkpkja

lnkpkja Roa /kkj; 'kqHka**AA1313AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

,dksuÉ='kreks foJke Hkz"Vkpkj 'keud% vfLrA HkkUokpk;Z ¼onfr½&** Roa Hkz"Vkpkja R;Dr~ok 'kqHka lnkpkja /kkj;%**AA1313AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

tkus yxkA bl izdkj orZeku esa Hkh Jhjke] lhrk ds lkFk leLr czãk.Mksa ij 'kklu djrs gSaA Jhjke lEosr~ ijLij lke¡tL; ls( ijLij fgrdkjh fu.kZ;ksa }kjk( czãk.Mksa ij vuojr 'kklu djrs gSaAA1308 ls 1312AA /keZ lafJr Jhjke] cgqtu fgr ds fy;s( rFkk lHkh dk;Z cgqtu lq[k ds fy;s( gh djrs gSaA j?kqoj Jhjke bl izdkj Hkz"Vkpkj dks d`f"kr djds( loZtu fgrq( lq[kn] jkT; 'kklu djrs gSaA bl izdkj Jhjke vuojr jkT; djrs jgrs gSaA mUrhlok¡ foJke Hkz"Vkpkj 'keud gSA HkkUokpk;Z dgrk gS& ^^rqe Hkz"Vkpkj dks NksM+dj dY;k.kdkjh 'kqHk lnkpkj dks /kkj.k djks**AA1313AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% É='kreks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

bZ'oj% Jhjke% Jhjke% xksM'pA

Jhjke% yksMZ'p vYykg Jhjke%AA1314AA

losZ.k iwftr% losZ.k 'kaflr%A

tufgr nkrk% tulq[k nkrk%AA1315AA

loksZPp 'kkld% lnSo U;k;h'pA

i`"knkT; nkrk'p loZL; Lokeh%AA1316AA

Hkk"; &

¼losZ txrh Jhjkea eU;rs½ Jhjke% bZ'oj%( p Jhjke% xksM%A Jhjke% vYykg( p] Jhjke% yksMZ%A ¼Jhjke%½ losZ.k iwftr%( ¼Jhjke%½ losZ.k 'kaflrA ¼Jhjke%½ tufgr nkrk%( Jhjke% tulq[k nkrk%A Jhjke% loksZPp 'kkld%( Jhjke% lnSo p U;k;h%A Jhjke% loZL; Lokeh%( Jhjke% loZi`"knkT;nkrk pAA1314]1315]1316AAHkkokFkZ &

lEiw.kZ txr dh turk Jhjke dks iq#"kksÙke vkSj pfj=oku ekurh gSA Jhjke bZ'oj gSaA Jhjke xksM Hkh gSaA Jhjke vYykg gSaA Jhjke yksMZ gSaA Jhjke lHkh yksxksa ls iwftr gSaA Jhjke lHkh yksxkas ls iz'kaflr gSaA Jhjke loksZPp 'kkld gSaA Jhjke lnSo gh U;k;h Hkh gSaA Jhjke lHkh yksxksa ds Lokeh gSaA Jhjke leLr i`"inkT;ksa vFkkZr~ oLrqvksa ds iznkrk Hkh gSaA Jhjke lnk gh d`ikyq gSaA Jhjke! vki loZ= fot;h gksrs gSaA gs Jhjke%! vkidh t; gksA t; gksA t; gksAA1314 ls 1317AA jk?koSUnz ljdkj Jhjke

d`ikyw fg lnk t;fr Jhjke%A

t;fr t;fr t;fr Jhjke%AA1317AA

e`nqy% e/kqjs.kkfi j?kqoj%

dksey% i¡dts.kkfi j?kqoj%A

dBksj dqfy'ks.kkfi j?kqoj%

fuR; fg d`ikyq U;k;h j?kqoj%AA1318AA

izek.ks.k U;k;e~ dq#rs Jhjke%

Hkkoqd dnkfi ukfLr izHkqjke%A

deZL; 'kqHkQy nkrk% Jhjke%

Lo HkäL; d"Vkf.k gÙkkZ% Jhjke%AA1319AAHkk"; &

Jhjke% lnk fg d`ikyw( Jhjke% t;frA t;fr] t;fr] t;fr Jhjke%A j?kqoj% Jhjke% e/kqjs.k vfi e`nqy%A j?kqoj% Jhjke% i¡dts.k vfi dksey%A j?kqoj% Jhjke% dqfy'ks.kvfi dBksj%A j?kqoj% Jhjke% fuR; fg d`ikyq] U;k;h pA Jhjke% izek.ks.k U;k;e~ dq:rsA izHkqjke% Hkkoqd dnkfi u vfLrA Jhjke% deZL; 'kqHkQy nkrk%A Jhjke% LoHkäL; d"Vkf.kgÙkkZ%AA1317]1318]1319AAHkkokFkZ &

'kgn ls Hkh vf/kd e`nqy LoHkko ds gSaA j?kqoj Jhjke dk O;ogkj dey ls Hkh vf/kd dksey gSA ysfdu Jhjke( jk?koSUnz ljdkj( otz ls Hkh vf/kd dBksj Hkh gSa( os gh Jhjke j?kqifr jk?ko jktkjke( fuR; gh d`ikyq Hkh gSa( vkSj] dHkh Hkh vU;k; ugha djrsA dHkh dHkh v/khj O;fFkr eu ;s lkspus yxrk gS( fd Jh

;e~ dke;s re~ d`.kksfr mxze~

Hkhee~ leFkZe~ rFkk l{kee~A

lqefre~ lq&es/kkfUore~ d`Rok

rRdkes izk;kstfr Jhjke%AA1320AA

JhjkeL; ví`'; n.Ms.k n.M;fr nq"Vku~A

rs"kke~ loZLo fgRok p Hkzk¡fr Hk¡ojs ikR;frAA1321AA

uS"k /ofu% izknqHkZofr uS"kk··dk'ks p |qfr%A

ví`'; fg Jh jken.M% lko/kku% loZnkAA1322AAHkk"; &

Jhjke% ;e~ dke;s re~ mxze~] Hkhee~] leFkZe~] rFkk l{kee~ d`.kksfrA Jhjke% re~ lqefre~ ¼nÙok½ lq&es/kkfUore~ d`Rok rRdkes izk;kstfrA¼Jhjke%½ JhjkeL; ví`'; n.Ms.k nq"Vku~ n.M;frA rs"kke~ nq"Vkuke~ loZLo fgRok p rku~ HkzkfUr Hk¡ojs ikR;frA ,"k ¼JhjkeL; n.Ms.k½ u /ofu%( u ,"k vkdk'ks p |qfr% izknqHkZofrA Jhjken.M% loZnk ví`'; fgA lko/kku%! A1320]1321]1322AAHkkokFkZ &

jke us vU;k; fd;k gS( ysfdu eu dk ogh lksp( dqN fo'ys"k.k ds ckn( Li"V vglkl djk nsrk gS( fd] Jhjke rks lnSo gh U;k;h gSaA tc rd vkjksi izekf.kr ugha gks tkrk( tc rd leqfpr lk{; ugha fey tkrs( rc rd] tYnckth esa] Jhjke dHkh Hkh U;k; ugha djrsA Jhjke vkjksfir O;fä dks] lq/kkj dk iwjk ekSdk nsrs gSaA rnuUrj nks"kh ds lq/kjus esa :fp ugha gksus ij gh( O;fä ds ikiksa dks nwj djus gsrq( U;k; O;oLFkk djds( n.M dh O;oLFkk djrs gSaA U;k; djus esa izHkq Jhjke dHkh Hkh Hkkoqdrk

'kj.kkxr nhukÙkZ ifj=k.k ijk;.k%A

loZL;kfÙkZgjks nso% Jhjke% iz.kekfersAA1323AA

;nk ;nk fg izo/kZ;rs vkr¡dh 'kä;%A

rnk rnk fg vorfj";srs fuf'pr% Jhjke%AA1324AA

Lotu dY;k.;s LFkkif;";srs /keZL; jkT;e~A

fu"kwnf;Rok 'käh rFkk n`

Hkk"; &

Jhjke% 'kj.kkxr nhukÙkZ ifj=k.k ijk;.k%A nso%! ¼rs½ loZL;kfÙkZgjks%( rs vge~ iz.kekfeA;nk ;nk fg vkr¡dh 'kä;% izo/kZ;rs( rnk rnk fg] fuf'pr% Jhjke% vorfj";srsA 'käh rFkk vkr¡dhlÙkke~ n`

HkkokFkZ &

ds o'khHkwr ugha gksrsA Jhjke O;fä ds d`r'kqHkdeksZ ds 'kqHk Qy iznkrk gSaA Jhjke vius Hkäksa ds d"Vksa dks nwj djus okys izHkq gSaAA1318]1319AA Jhjke dk U;k; gh vfUre gSA Jhjke ftl ls dke djokuk pkgrs gSa] mldks mxz] Hkhe] leFkZ] vkSj lc izdkj ls l{ke dj nsrs gSaA Jhjke mldks lqefr nsdj] lqes/kkfUor djds( mls] yf{kr dk;Z esa izk;ksftr dj nsrs gSaAA Jhjke vius ví`'; n.M ls] nq"Vksa dks nf.Mr djrs gSaA mu nq"Vksa dk loZLo Nhu dj( os mudks HkzkfUr Hk¡oj esa fxjk nsrs gSaA bl n.M ls nf.Mr djus dh izfØ;k esa( dksbZ Hkh] fdlh izdkj dh Hkh] /ofu ugha gksrhA bl n.M ls nf.Mr djrs le;] bl izfØ;k ls] vkdk'k esa dksbZ ped Hkh mÙiUu ugha gksrhA vr% lko/kku jgsaA Jhjke vius 'kj.kkxrksa] nhuksa vkSj vkÙkZtuksa dh j{kk djus dk

osn lfEere~ bne~ iki/ue~

ifo=e~ lqUnje~ f'koe~ lR;e~A

Jhjke pfjrkoyh vfLr

iBs J)k&fo'okl lfgre~AA1326AA

egkdkO; jkek;.kL; lkj% fg JhjkepfjrkoyhA

ifBRok l¡'k;eqäks Hko% rFkk loZnq%[kxrks Hko%AA1327AAHkk"; &

bne~ Jhjke pfjrkoyh( iki?ue~ osnlfEere~] ifo=e~] lqUnje~&f'koe~&lR;e~ p vfLrA bne~ J)k foÜokl lfgre~ ¼fg½ iBsA Jhjke pfjrkoyh egkdkO; jkek;.kL; lkj% fg vfLrA bne~ ifBRok ¼Roe~½ l¡'k;eqäks Hko%( rFkk loZnq%[kxrks Hko%AA1326] 1327AAHkkokFkZ &

ijk;.k djrs jgrs gSaA gs nso Jhjke! vki lHkh yksxksa dh vkÙkZrk gj ysrs gSa( vkidks eSa iz.kke djrk gw¡AA1320 ls 1323AA tc tc Hkh vkr¡dh 'kfä;k¡ c

veks?k d`ik JhjkeL; p

veks?k d`ik ek#R;LrFkkA

veks?k Jhjke xq.kxku%

'kq) ân;s.kiBUujk%AA1328AA

tkudh Jh egky{ehe~ y{e.ke~ loZ/kkjde~A

ek#fre~ fo?ugÙkkZje~ Jhjkee~ rkUuekE;ge~AA1329AAHkk"; &

JhjkeL; d`ik veks?k p( ek#R;% d`ik rFkk fg veks?kA Jh jkexq.kxku% veks?k%A vFk% ujk% 'kq) ân;s.k iBu~A tkudh egky{ehe~] loZ/kkjde~ y{e.ke~] fo?ugÙkkZje~ ek#fre~] Jhjkee~& rku~ lokZu~ vge~ uekfeAA1328] 1329AAHkkokFkZ &

pfjrkoyh rqEgkjs nq%[kksa dks nwj Hkxkus esa lnSo rqEgkjh lgk;d jgsAA1327AA Jhjke dh d`ik veks?k gS( ,slh veks?k gS fd ;s dHkh Hkh fu"Qy ugha gksrhA ek#fr dh d`ik Hkh blh izdkj gh veks?k gSA Jh jke dk xq.kxku djuk Hkh veks?k gSA blfy;s gs fiz; tuksa! bl Jhjkepfjrkoyh dks 'kq) ân; ls ân; esa /kkj.k djds i<+ksA tkudh egky{eh dks] loZ/kkjd y{e.k dks] fo?ugÙkkZ ek#fr dks vkSj Jhjke dks( bu lHkh dks] eSa ueLdkj djrk gw¡AA1328]1329AA Jhjke pfjrkoyh dk o.kZu djds( vkSj ckYehdh ds eu esa fo|eku O;Fkk dk 'keu djds] nsof"kZ ukjn izlUugksdj] gf"kZr eu ls( czãk ds lehi ftl izdkj os vk;s Fks] mlh izdkj ykSVdj pys x;sAA1330AA vki ij vfrfoÜokl ls( vFkok] vkids izfr] eu esa] lqn`< l[kkHkko ls] vR;Ur izse ds

o.kZf;Rok Jhjke pfjrkoyh

'kef;Rok O;Fkke~ ckfYedhekulsA

xrk ;Fkk··xrk nsof"kZ ukjn

izeqfnrekuls czãklehisAA1330AA

;fn Édfpr~ vfrØkUre~ foÜoklkr~ iz.k;su okA

izs";L; {kferO;e~ es u dfÜpUukijk/;frAA1331AA

;FkkfLe rFkkfLe ro 'kj.kkxrkfLeA

,oa KkRok Jhjke% Roe~ ;Fkk ;ksX;a rFkk dq:%AA1332AAHkk"; &

Jhjke pfjrkoyh o.kZf;Rok( ckfYedh ekuls] O;Fkke~ 'kef;Rok( nsof"kZ ukjn] izeqfnr ekuls] czãklehis] ;Fkk vkxrk] rFkk xrkA foÜoklkr~ ok iz.k;su ¼ok½ ;fn Édfpr~ vfrØkUre~] es vL; izs"; {kferO;e~A dks u dfÜpr~ u vijk/;fr\ ;Fkk vge~ vfLe rFkk vge~ vfLeA vge~ ro 'kj.kkxr vfLeA ,oe~ KkRok Jhjke% Roe~ ;Fkk ;ksX;e~ rFkk dq:%AA1331]1332AAHkkokFkZ &

o'khHkwr gksdj( ;fn eSaus dqN e;kZnkvksa dk vfrØe.k dj Hkh fn;k gks( rks eSa ;g {kek ;kpuk vkidks izsf"kr dj jgk gw¡A vki eq>s esjs vijk/kksa ds fy;s {kek iznku djsaA ,slk dksbZ Hkh izk.kh ugha gS( ftlls dHkh u dHkh dqN u dqN] vijk/k gqvk gh ugha gksA eSa tSlk Hkh gw¡( oSlk gh gw¡A eSa vki dk 'kj.kkxr gw¡A ;g tkudj Jhjke vki ;Fkk&;ksX; djsaAA1331]1332AA vuUr izHkq ds ,rkoUr gks tkus ij Hkh( muds xq.k vuUr gSaA vki us vorkj ysrs le;] fuf'pr fd;s y{; izkIR;FkZ] ,rkoUr :i /kkj.k dj

,rkoUr Hkw;kfi ro xq.kkuke·uUrk% lafrA

Jhjke pfjrkoyhne~ lw{ekfr lw{e :ifLrAA1333AA

e;k viw.kkZ o.kZuk; {keke~ nkrq egZflA

vU;=qV~;kFksZ·fi izHkq {keke~ nkrq egZflAA1334AA

eU=ghue~ fØ;k ghue~ Hkfäghue~ j?kqoj%A

;Riwftre~ e;k nSo% ifjiw.kZe~ rnLrq esAA1335AAHkk"; &

,rkoUr Hkw;k vfi( ro xq.kkuke~ vuUr lafr( bne~ Jhjke pfjrkoyh] ro lw{ekfr lw{e :ifLrA e;k ¼Ro;k½ ¼xq.kkuku~½ viw.kkZ o.kZuk;] ¼Roe~½ {keke~ nkrq egZflA vU; =qV~;kFkZs vfi] izHkq! ¼Roe~½ ¼e;k½ {keke~ nkrq egZflA j?kqoj% ¼Jhjke%½ e;k eU=ghue~ fØ;kghue~ Hkfäghue~ ;r~ iwftre~( rr~] nSo% es ifjiw.kZe~ vLrqAA1334]1335AAHkkokFkZ &

fy;kA ;g Jhjke pfjrkoyh] vkids xq.kksa dk] lw{ekfr lw{e :i gSAA1333AA esjs }kjk] vkids xq.kksa dk viw.kZ o.kZu djus ds fy;s( vkidks eq>s {kek dj nsuk pkfg;sA gs izHkq! esjh vU; =qfV;ksa ds fy;s Hkh( eq>s vkidks {kek dj nsuk pkfg;sAA1334AA gs j?kqoj Jhjke! esjs }kjk fd;k gqvk eU=ghu] fØ;kghu] Hkfäghu iwtu( tSlk Hkh gS( mls gs nSo! ifjiw.kZ ekuk tkosA ;g esjs fy;s ifjiw.kZ gksAA1335AA gs Jhjke! eu esa izlUurk ds Hkko ls( HkkUokpk;Z }kjk lEikfnr( ;g Jhjkepfjrkoyh( esjh J)k vkSj fo'okl] vkiesa cuk jgs] blhfy;s( vki dh lsok esa lefiZr gSA gs Jhjke! vki izlUu gksb;sAA1336AA

b HkkUokpk;sZ.k lEikfnr

Jhjkepfjrkoyh bne~A

J)k;k&foÜoklk; rokFksZ

lefiZr izlhn% Jhjke%AA1336AA

vHk;e~ loZ HkwrsH;ks Jhjke% nkrq egZflAA1337A

d`ik o"kkZ·e`re~ oo"kZ% loZe~nkrq egZflAA1338AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

b HkkUokpk;sZ.k lEikfnrA bne~ Jhjke pfjrkoyh( J)k;k &fo'oklk; rokFksZ lefiZr ¼vLrq½A Jhjke%! izlhn%A Jhjke% eke loZ HkwrsH;ks vHk;e~ nkrqegZflA ro d`ik o"kkZ ve`re~ oo"kZ%( ¼Roe~½ ¼eke~½ loZe~ nkrq egZflAA1336]1337]1338AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

gs Jhjke%! eq>s lHkh Hkwrksa ls vFkkZr~ lHkh izk.kh;ksa ls] vHk; iznku djus dh d`ik djsaA vki viuh d`ik o"kkZ] ve`r o"kkZ dh rjg eq> ij djus dh d`ik djsa( vkSj] vki eq>s lc dqN iznku djus dh d`ik djsaAA1337]1338AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

vkjkfÙkZdk

t; Jh jke gjs t; Jhjke gjsA

'kj.kkxrksa ds l¡dV {k.k esa nwj djsA

t; Jh jke gjsAAVsjAA

lHkh izi¡pu~ NksM+ ds tks rsjh 'kj.k iM+sA

lc Hkwrksa ls fuHkZ;] jgrs lnk [kM+sA

t; Jhjke gjsAA1AA

xq# fo'okfe= ds ;kfpr ;K dks iw.kZ djsA

lkjs fo?ugj.k dj flf) iznku djsA

t; Jhjke gjsAA2AA

eyn dq:"k {ks= dh foinkgj.k djsA

ekj rkM+dk vkSj lqckgq ;K dks lQy djsA

t; Jh jke gjsAA3AA

egkcyh fojk/k iq#"kkne~ ikih ds izk.k gjsA

n.Md ou esa mlds ne [ke u"V djsA

t; Jhjke gjsAA4AA

'krkuUn dh ek¡ dks Jki ls eqä djsA

f'ko/kuq Hk¡tu djds tud dh fpUrk gjsA

t; Jhjke gjsAA5AA

tuLFkku vkr¡dh [kj nw"k.k f=f'kjk dsA

j.k esa izk.k Nhu dj _f"keqfu vHk; djsA

t; Jhjke gjsAA6AA

'kwiZ.k [kk¡ fo:i dfj jk{kl lSU; gjsA

jko.k ds LdU/k dk iw.kZ fo/oal djsA

t; Jhjke gjsAA7AA

dcU/k ou j{kd dk Jkiks)kj djsA

er¡x f'k";k 'kcjh Hkäk fl)k djsA

t; Jhjke gjsAA8AA

uj&oupj eS=h dj nk#.k d"V gjsA

nq"V ckyh dk o/k dj jfolqr jktu~ djsA

t; Jhjke gjsAA9AA

jktekr`dk rkjk¡xn ;qojkt djsA

ckyh ls d`r okns izHkqth iw.kZ djsA

t; Jh jke gjsAA10AA

vfrcfy guweku~ dks ik;d nwr djsA

lhrk [kkst djkdj eqfä;q) djsA

t; Jhjke gjsAA11AA

lkxj dk cU/ku dj lkxj ikj djsA

lUeq[k dj l¡?k"kZ.k lhrk eqä djsA

t; Jh jke gjsAA12AA

jko.k lqân lfpo lg j.k esa {kkj djsA

jk{kl jkt foHkh"k.k y¡dis jkt djsA

t; Jh jke gjsAA13AA

jkejkT; ds Fkkid pkrqj o.kZ djsA

U;k; /keZ ds M¡ds fot; dk ?kks"k djsA

t; Jhjke gjsAA14AA

HkkUokpk;Z izHkqdk /;ku gh lq[kh djsA

'kj.k jke dh ys og lc dqN izkIr djsA

t; Jh jke gjsAA15AA

Hkä f'kjksef.k ek#rlqr dh lc t;dkj djsaA

losZ/kkrk y{e.k dh Hkh lc t;dkj djsaA

egkek;k lhrk dh lc t;dkj djsaA

lc xq#tu lUru dh lc t;dkj djsaA

t; Jhjke gjsAA16AAifjf'k"V ^^v**

Jh jkeL; o¡'kkoyh

'yksd 388

Øñ lañ

uke

oSf'k"V~;

lanHkZ

1-

czãk

;Kiq#"k ds l`td~ Lo:i

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 13] v/;k; 8( LdU/k 9] v/;k; 1

2-

ejhfp%

czãk.M esa fo|eku~ lkSje.My ij mudk 'kklu gSA os lkSje.My ds vf/kifr gSaA os czãk ds ekul iq= gSaA ;'kksnk& lw;Z Lo:i esa oUnuh; gSaA

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9 v/;k; 1

ckfYedh jkek;.k

ckydk.M lxZ 70


3-

d';i

d';i us ij'kqjke ls ;g olqU/kjk ;K nf{k.kk Lo:i izkIr dh & rc ls ;s eghifr dgyk;sA ;s nh?kZ vk;qRo ds fo'ks"kK gSaA

ckfYedh jkek;.k

ckydk.M lxZ 75 'yksd 25] lxZ 76] 'yksd 13] ;tqosZn v/;k; 3] ea= 624-

fooLoku~

lw;kZorkj

Jhen~ Hkkxor~ LdUn 9] v/;k; 1] 'yksd 10

jkek;.k ckydk.M lxZ 705-

oSoLor

le; dh x.kuk ds iqjks/kkA oÙkZeku eueUoUrj bUgha ds uke ls py jgk gSA

lHkh Hkkjrh; irM+s& Vhi.ksa] l¡dYi ?kks"k( ckfYedh jkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 20

6-

euq

bUgksaus euqLe`fr dh jpuk dhA ekuo lekt ds fy;s lqxe laLdkfjr ekxZ iznf'kZr fd;kA n.Ml¡fgrk cuokuk Hkh izkjEHk dhA

euqLe`fr xzUFk

7-

b{okdq

J)kiq=( ije czã ls v'kZi'kZ

Jhen~ Hkkxor LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 10

8-

dqf{k

rstLoh

ckfYedh jkek;.k ckydk.M lxZ 70

9-

fodq{kh

leLr i`fFkoh ds izrkih 'kkld

Jhen~ Hkkxor LdUn 9] v/;k; 6] 'yksd 11

10-

ck.k

bUgsa ddqRLFk Hkh dgk tkrk gSA bUgksaus cSy ds ddqn~ ij cSBdj ;q) djus esa fuiq.krk izkIr dhA ;q) esa ck.k us dbZ nSR;ksa dk fouk'k Hkh fd;kA

Jhen~ Hkkxor LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 19

11-

vuj.;

bUgsa vusuk uke ls Hkh tkuk tkrk gS budk jko.k us o/k dj fn;k Fkk] ejrs le; bUgksus jko.k dks Jki fn;k Fkk fd mldk o/k mudk oa'kt djsxkA

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 20

ckfYedh jkek;.k mÙkjdk.M lxZ 19] 'yksd 2312-

i`Fkq

i`fFkoh ds mi;ksxh Hkkx dks lery djus dh fo/kk dk vkfo"dkj fd;kA 'kklu ds fofHkUu igyqvksa ds ikjaxrA

i`fFkoh dk nksgu fd;kA xk¡o] dLcs] uxj vkSj nqxkZfn dk l`tu djok;kA

bl i`fFkoh dks lIr egk}hiksa esa vius jFk ds l¡pyu ls foHkä dj fn;kA


Jhen~ Hkkxor LdU/k 4] v/;k; 16] 'yksd 20] 21] 22

v/;k; 17] 'yksd 4

v/;k; 18] 'yksd 11] 29] 32

jkek;.k ckydk.M lxZ 60] 'yksd 2413-

f='k¡dq

czãf"kZ fo'okfe= ds v/o;qZ ;ktd ds lkfu/; essa l'kjhj LoxZ xeu dk iz;kl fd;kA LoxZ yksd igq¡pus ij nsojkt bUnz us bUgsa i`fFkoh ij fxjus dk funsZ'k fn;kA fxjrs gq;s f='k¡dq dks] fo'okfe= us] chp esa] vUrfj{k esa gh] jksd fn;kA os os'okuj iFk ls ckgj] vkt Hkh u{k=ksa ds lkFk fo|eku gSaA

ckfYedh jkek;.k ckydk.M lxZ 60] 'yksd 9] 15] 28] 25] 29] 30] 31] 32

14-

/kqU/kqekj

mÙk¡x _f"k dh izlUurk gsrq( vius 21 gtkj iq=ksa dks lkFk ysdj] bUgksus /kqU/kq uked nSR; dk o/k fd;kA

Jhen~ Hkkxor LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 22] 23

jkek;.k ckydk.M lxZ 60] 'yksd 2415-

;qouk'o

bUgksaus viuh nkfguh dks[k ls izlo djkdj] ;K ds vfHkeaf=r ty ds izHkko ls] pØorhZ iq= mRiUu fd;kA ;s Hkh egkjFkh gq;sA

Jhen~ Hkkxor LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 29] 30] 31

jkek;.k ckydk.M lxZ 60] 'yksd 2516-

ekU/kkrk

bUnz us ml pØoÙkhZ ckyd dk uke =líL;q j[kk( ysfdu] igys bl ckyd ds jksus ij bUnz us dgk Fkk eka/kkrkA vr% budk uke ekU/kkrk fo[;kr gks x;kA ;s n.M uhfr ds fo'ks"kK FksA

ckyh dks nf.Mr djrs le; Jhjke us buds }kjk iznÙk n.M dk lanHkZ fn;k FkkA ;s i`fFkoh ifr FksAJhen~ Hkkxor LdU/k 9] v/;k; 6] 'yksd 32] 33] 34

jkek;.k fdf"dU/kk dk.M lxZ 18] 'yksd 33

ckydk.M lxZ 70] 'yksd 25


17-

lqlaf/k

dkfUreku~ iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 26

18-

/kzqolfU/k

;'kLohiq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 27

19-

vflr

egkrsLoh jktk gq;sA bu ij gSg;] rkyta?k] 'k'kfoUno% us lEosr~ vkØe.k dj fn;kA

mudh lsuk dh Hkkjh gkfu gqbZA

;q) gkj dj vflr fgeky; pys x;sA fgeky; esa mudh e`R;q gks xbZA mudh ifRu dkfyUnh xHkZorh FkhA dkfyUnh dh lkSr Hkh ml le; xHkZorh FkhA dkfyUnh dh lkSr us dkfyUnh dks fo"k nsdj mldk xHkZ u"V djus dk iz;kl fd;kA

dkfyUnh HkkxZo dqynhid oS| P;ou dh 'kj.k esa pyh xbZA egkeqfu P;ou us xHkZLFk cPps vkSj dkfyUnh dk mipkj fd;k( ftlls nksuksa gh cp x;sAjkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 30] 31] 32] 33] 34] 35] 36

20-

lxj

xj ds lkFk jg dj Hkh thfor cps f'k'kq dk uke l&xj j[kk x;kA mUgksaus riL;k djds dksf'kuh ls ,diq= izkIr fd;kA

lqefr ds lkBgtkj iq= gq;sA

lxj us x¡xk dks Hkw/kjk ij vorfjr djokus dh ;kstuk cukbZA

lxj us lkxj dh [kqnkbZ djokbZA muds 60 gtkj iq= _f"k dh Øks/kkfXu esa ty dj Hk"e gks x;sA

mUgksaus v'oes/k ;K iw.kZ fd;kA


ckydk.M lxZ 70] 'yksd 37

ckydk.M lxZ 38] 'yksd 1] 8] 13

ckydk.M lxZ 41] 'yksd 25] 26

lxZ 40] 'yksd 30

lxZ 41] 'yksd 40

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9] v/;k; 8
21-

vale¡t

jk{klo`fÙk ds dkj.k ifjokj ls vkSj uxj ls bUgsa fu"dkflr dj fn;k x;kA

jkek;.k lxZ 38] 'yksd 16] 20] 21] 22

22-

va'kqeku~

vle¡t ds ;ksX; iq= dks ;kSojkt cuk;kA

bUgksaus ;K v'o


jkek;.k ckydk.M lxZ 38] 'yksd 22] 23

lxZ 41] 'yksd 9] 2123-

fnyhi

egku~ iq#"k] x¡xkorj.k dh ;kstuk ij dk;Z fd;k

jkek;.k ckydk.M lxZ 42] 'yksd 6] 7

24-

HkkxhjFk

iq=sf"V ;K dj iq= izkIr djus dk miØe fd;kA x¡xk dks /kkj.k djus ds fy;s Hkxoku 'kadj dks izlUu fd;kA

x¡xk ty ls riZ.k dj lHkh iwoZtksa dks LoxZ igq¡pk;kAjkek;.k ckydk.M lxZ 42] 'yksd 18] 20] 22] 25 lxZ 43] 'yksd 3] 14] 15] 16] 26] 27] 39] 40] 41 lxZ 44] 'yksd 8] 9] 10] 11] 12

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9] v/;k; 925-

dkdqRLFk ¼Jqr½

x¡xk ds ty ds mi;ksx dh cgqmís';h; ;kstuk;sa cukbZA cgqtufgr ds dbZ dk;Z djok;sA

jkek;.k ckydk.M lxZ 70

26-

j?kq

bu ds uke ls Jh jke ds oa'k dh igpku gksrh gSA

jkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 36

27-

izo`)

rstLoh jktk gq;s ysfdu Jki ls jk{kl gks x;sA bUgsa dYek"kikn ds uke ls Hkh tkuk tkrk gSA bUgsa j?kqdqy ls fu"dkflr dj fn;k x;kA

jkek;.k ckydk.M lxZ 70] 'yksd 39] 40

28-

'k¡[k.k
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

29-

lqn'kZu
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

30-

vfXuo.kZ
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

31-

'kh?kzx%
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

32-

e:%
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

33-

iz'kqJqd~
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

34-

vEcjh"k
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

35-

ugq"k
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

36-

;;kfr
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

37-

ukHkkx
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

38-

vt
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

39-

n'kjFk
jkek;.k ckydk.M lxZ 70

40-

Jhjke

Jhjke ds Hkzkrk

1-y{e.k

2-Hkjr


3-'k=q?u

;Kiq#"k ds vorkj( czã ds ,rkoUr :i] czãk.Mksa ds iz'kkld

Jhjke pfjrkoyh

Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə