Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə25/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ifjf'k"V ^^c**

egkek;klhrk;k & mfeZyk;k oa'kkoyh 'yksd 396Øñ lañ

uke

oSf'k"V~;

lanHkZ

1-

fufe

f=yksdh ds 'kkld loZ lÙoorkEoj

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 3

2-

fefFk tud izFke

buds uke ls tud oa'k fo[;kr gqvk

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 4

3-

mnkolq

/kekZRek 'kkld

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 5

4-

ufUno/kZu

'kwjohj l`td firk

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 5

5-

lqdsrq

izfl) 'kwjohj

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 5

6-

nsojkr

bUgksaus f'ko/kuq"k /kjksgj ds :i esa nsorkvksa ls izkIr fd;kA ;s egkcyh jktf"kZ FksA

jkek;.k ckydk.M lxZ 66] 'yksd 8] 9] 10] 11] 12] 13

7-

o`gn~ jFk

jktf"kZ iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 6

8-

egkohj

;s izrkih jktk gq;sA

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 6

9-

lq/k`fr

;s lR;foØeh FksA

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 7
10-

/k`"Vdsrq

;s lq/kkfeZd FksA

;s jktf"kZ gks x;sAjkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 8

11-

g;Z'o

jktf"kZ iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 8

12-

e:%

g;Z'oiq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71 'yksd 9

13-

izrhU/kd

e: iq=

** ^^

14-

dhÙkhZjFk

izrhU/kd iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 9

15-

nsoeh<

dhfrZ jFk iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 10

16-

focq/k%

nsoeh< iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 10

17-

egh/kzd

focq/k iq=

jkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 10

18-

dhfrZjkr

egkcyh jktkA

;s jktf"kZ gq;sAjkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 11

19-

egkjksek

dhfrZjkr iq=

^^ ^^

20-

Lo.kZjksek

egkjksek iq=

;s jktf"kZ gq;sAjkek;.k ckydk.M lxZ 71] 'yksd 12

21-

gzLojksek

buds nks iq= gq;sA bUgksaus egkjktk tud dks eSfFkyh dk jkT; nsdj NksVs HkkbZ dq'k/ot dk j[k&j[kko tud dks ns fn;kA Lo;a us lU;kl ys fy;kA

jkek;.k ckydk.M lxZ 71

22-

tud

Hkwry ls mfRFkr lhrk dks iq=h ekuk& mls ijkØe 'kqYdk ?kksf"kr fd;k( lhrk dk Jh jke ls fookg gqvkA mfeZyk tud dh iq=h Fkh( mldk fookg y{e.k ls gqvkA

jkek;.k ckydk.M lxZ 66] 'yksd 14] 16]

lxZ 71 'yksd 2223-

dq'k/ot

tud ds NksVs HkkbZA tud us ;q) esa lq/kUok dks ekjdj ml dk jkT; dq'k/ot dks ns fn;kA ek.Moh dq'k/ot dh izFke iq=h FkhA bldk fookg Hkjr ls gqvkA JqrdhÙkhZ dq'k/ot dh nwljh iq=h Fkh] mldk fookg 'k=q?u ls gqvkA

jkek;.k ckydk.M lxZ 71 'yksd 22

lxZ 73] 'yksd 31] 32] 33ifjf'k"V ^^l**

jko.kL; oa'kkoyhØñ lañ

uke

oSf'k"V~;

lanHkZ

1-

iqyLR;

czãf"kZ vkSj foJok ds xq#

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9] v/;k; 2] 'yksd 32

2-

foJok&bM+kfoM+k ¼r`.kZfcUnq dh iq=h½

dqcsj ds firk( os oSJo.k dgyk;s bUgs /kunk Hkh dgrs gSA

Jhen~ Hkkxor~ LdU/k 9 v/;k; 2] 'yksd 32

3-

foJok& dSdlh ¼lqekyh dh iq=h½

1- jko.k

2- dqEHkd.kZ

3- foHkh"k.k

4- egkn¡"Vª

5- 'kwiZ.k [kk¡ iq=h

bldh 'kknh dkyds; fo|qr~ftg~o ls gqbZ] mls jko.k us ;q) esa ;q)ksUekn esa ekj fn;kAjkek;.k mÙkjdk.M lxZ 9] 10] 12] 24

4-

jko.k

czãk ls dbZ ojnku izkIr fd;sA

dqcsj ls y¡dkx< vkSj iq"id foeku NhukA e; iq=h eUnksnjh ls fookg fd;kA eUnksnjh us es?kukn~ dks tUe fn;kA ;{kksa ij fot; izkIr dhA

Hkxoku 'k¡dj ls pUnzgkl [k¡x izkIr fd;kA

osnofr ls Jki feyk(

jko.k us Jhjke ds iwoZt vuj.; dk o/k fd;kA

vuj.; }kjk jko.k dks Jki feyk(

;e ij fot; izkIr dh( dkyds;ksa ij fot; izkIr dh( ;q)ksaUekn esa mlus 'kwiZ.k [kk¡ ds ifr fo|qfTtg~o dk o/k dj fn;kA o:.k ds iq= uydwcj us Hkh mls Jki fn;kA

Jhjke }kjk jko.k dk o/k fd;k x;k gSAjkek;.k mÙkjdk.M lxZ 10] 11] 12] 15] 14] 16] 17] 19] 22] 23] 26

ckfYedhdh; la[;k fu:i.k

ifjf'k"V ^^n** 'yksd 763xf.krh; Hkk"kk

fgUnh Hkk"kk

laLd`r Hkk"kk

vad Hkk"kk

10º

bdkbZ

,d

1

101

ngkbZ

n'k

10

102

lSadM+k

'kr

100

103

gtkj

lgL=

1000

104

nl gtkj

v;qr

10000

105

yk[k

y{k

100000

106

nl yk[k

lgL= lgL=

1000000

107

djksM+

dksfV

10000000

1012

'k¡dq

'kr lgL= dksfV

1000000000000

1017

egk'k¡dq

'kr lgL= 'k¡dq

100000000000000000

1022

o`Un

'kr lgL= egk 'k¡dq

10000000000000000000000

1027

egko`Un

'kr lgL= o`Un

1000000000000000000000000000
1032

in~e

'kr lgL= egko`Un

10000000000000000000000000000

0000


1037

egkin~e

'kr lgL= in~e

10000000000000000000000000000

0000000001042

[koZ

'kr lgL= egkin~e

10000000000000000000000000000

000000000000001047

leqnz

'kr lgL= [koZ

10000000000000000000000000000

00000000000000000001052

vkS?k

'kr lgL= leqnz

10000000000000000000000000000

0000000000000000000000001057

egkS?k

'kr lgL= vkS?k

10000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000010114

egkS?k egkS?k

egkS?k&egkS?k

10000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000ifjf'k"V ^?k*

jkek;.kL; _f"k eqfu e.MyØñ lañ

ukEuk

fof'k"Vrk

1-

_"; _¡x eqfu

iq=sf"V ;K fo'ks"kK

2-

czãf"kZ fo'okfe=

d`r vkSj vd`r fnO;kL= fo'ks"kK

3-

dfiy eqfu

Hkfä ekxZ ds fo'ks"kK ( Hkw/kjk ij x¡xkorj.k ds dkjd( lxj iq=ksa dh /k`"Vrk ds dkj.k mudk ;ksxkfXu ls nguA

4-

nsof"kZ ukjn

lwpukra= ds fo'ks"kK

5-

egf"kZ vf= ,oa vulw;k

izkd`frd vkinkvksa ds 'keu ds fo'ks"kKA x`gLFk] czãf"kZ vkSj nÙkk=s; dh ekr`dk rFkk xq# f'k"; ijEijk ds iqjks/kk ds ekrk firkA

6-

egf"kZ ek.Mdj.kh

l¡xhr vkSj u`R; ds fo'ks"kK

7-

P;ou _f"k

ekuo 'kjhj ds iquthZohdj.k ds fo'ks"kK

8-

czãf"kZ d';i

czãosÙkk

9-

czãf"kZ tenfXu

fo".kqosÙkk

10-

czãf"kZ of'k"V] ofl"B

jktiqjksfgr deZ ds fo'ks"kK] lc b[kqvksa ls vizHkkfor

11-

egf"kZ Hkkj}kt

riksou fo'ks"kK

12-

egf"kZ xkX;Z

riksou fo'ks"kK

13-

egf"kZ ;kKoYD;

czãosÙkk

14-

egf"kZ vxLR;

vkfnR; ân; Lrks= ds iqjks/kk

15-

egf"kZ ekdZ.Ms;

e`R;q ds izfr Kku ds fo'ks"kK

16-

egf"kZ dkR;k;u

egky{eh ;tu fo'ks"kK

17-

czãf"kZ xksre

czãosÙkk

18-

egknso f'ko

Lo;EHkw

19-

es#i`"B _f"k

;K;tu fo'ks"kK

20-

oke nso _f"k

f'ko ;tu fo'ks"kK] iqjksfgr dk;Z fo'ks"kK

21-

dkSPNl _f"k

;Kks ;Ksu ;ktd

22-

egf"kZ ckfYedh

foKku fo'kkjn

23-

'kjHk¡x eqfu

'kL=kL=jfgr ;q) fo'ks"kK

24-

lqrh{.k eqfu

mi;qä 'kL=kL=ksa ds iquthZohdj.k fo'ks"kK

25-

LFkwyf'kjk

n`

26-

er¡x eqfu

1- lIr egklkxj rhFkZ ds iz.ksrkA 2- Hkäf'kjkse.kh 'kcjh ds xq# vkSj ^^jke** ea= iznkrk

27-

tkckfy

ukfLrd er ds iqjks/kk

28-

foHkk.Md

_";J`¡x ds firk

29-

d.o _f"k

U;k; l¡fgrk ds fo'ks"kK

30-

cU/kq _f"k

egf"kZ vxLR; ds dfu"V Hkzkrk

31-

egf"kZ n/khfp

lHkh ea=ksa ds fo'ks"kK egkunkuh

ifjf'k"V ^^1**

ije ti% xk;=hea=%

lanHkZ 'yksd 189

fo'okfe= _f"k fuP;`nxk;=h NUn lfork nsork tis fofu;ksx%AA

Å¡ Hkw%HkqZo% Lo%A Å¡ rRlforqoZjs.;e~ HkxksZ nsoL; /kh efgA Å¡ f/k;ks ;ks u% izpksn;kr~AA

HkkokFkZ % iz.kok{kj Å¡ 'kCnksa ls o.kZukrhr gSA ^^usfr usfr** ls ifjHkkf"kr] ije czã dk] ;g ,rkoUr v{kj Lo:i gS( bl ije czã dks ân;LFk djds( izHkq ds jps;rk Lo:i] Hkw% dks ân;LFk djds( izHkq ds loZO;kid Lo:i] Hkqo% dks ân;LFk djds( vf/knSfod] vk/;kfRed vkSj vf/kHkkSfrd lq[kksa ds jps;rk Lo:i] Lo% dks /;kuLFk djds( bu lHkh Lo:iksa dks] iz.kok{kj Å¡ esa lekfgr Lo:i esa ân;LFk djds( lw;Z e.My dh 'kfä Lo:ik lfork dks ân;LFk djds( ge lfork ds rst ls vkyksfdr( fo}ku nsorkvksa ds rst ls vkyksfdr] nSnhI;eku~ cqf)ekxZ dks vius ân;LFk djsaA

izQqfYyr ân; vkSj izlUu eqnzk esa] ge ije~ czã ijekRek dks( iz.kok{kj Å¡ ds Lo:i esa( /;kuLFk djsaA ge viuh cqf) dks] fo}ku nsorkvksa ds Kku ds rst ls vkHkkflr djds( ijk'kfä egkek;k dh d`ik ls( rstkse; vkHkkflr cqf)ekxZ viuk dj( mlh cqf) ekxZ ij vkxs c<+saA bl cqf)ekxZ ls ge ije czã ijekRek dh d`ik dk ve`r izkIr djsaA bl ve`r ls lEi`ä gks dj] ml cqf)ekxZ ij xfreku] ge yksx] J)k lfgr] ijekRek dk ti djsaA izHkq dh vUrLizsj.kk gesa lnSo lUekxZ ij pykosA

f=xq.kkRed f=nso vkSj f=xq.kkRed 'kfäe; ije~ czã ijekRek dks iz.kok{kj Å¡ esa /;kuLFk djsa( izHkq lHkh czãk.Mksa ds jps;rk gSa( ;g gekjk czãk.M mUgha izHkq esa fLFkr gS( vkSj os izHkq lHkh czãk.Mksa esa O;kIr gSaA bl izdkj ije~ czã ijekRek loZ O;kid gSaA ge ml izHkq dks vius /;kuLFk djsaA izHkq dh ijk'kfä egkek;k( lfork nsoh( lHkh czãk.Mksa ds leLr vo;oksa dks vkHkkf"kr rFkk izdkf'kr djrh gSa( mu ijk'kfä dks vius ân;LFk djds( czãosÙkkvksa] czkã.kksa] fo}ku nsorkvksa] _f"k;ksa }kjk izfrikfnr cqf)ekxZ ij( ge viuh cqf) ls( tufgr ds egku~ mís'; dh izkfIr gsrq( lqizsfjr gksdj( foosde; cqf)ekxZ ij pysaA czãf"kZ fo'okfe= ds funsZ'ku esa( ge fuP;`n~ xk;=h NUn esa( lforknsork ds le{k( ;g ti&fofu;ksx djrs gSaAifjf'k"V ^2*

Å¡ vksadkj dk fo"kn fooj.k

lanHkZ 'yksd 1204

Å¡ iz.ko v$m$e~ ¼fcUnq½ v{kjksa dh laf/k ls cuk gSA ;g iz.kok{kj ijekRek ds fofHkUu Lo:iksa dks ifjyf{kr djrk gSA iz.ko Å¡ dh O;k[;k fuEufyf[kr Lo:iksa dks rks ifjyf{kr djrk gh gS( blds vfrfjDr Hkh dbZ vO;ä Lo:i bl v{kj esa ifjyf{kr gksrs gSaAv{kj

Lo:i

fooj.k

^^v**

izFke O;qRifÙk

;g Loj ukfHke.My ls mÙiUu gksrk gSA blds mPpkj.k ls ukfHkra= tkx`r gks tkrk gSA ukfHk vUrfj{k Lo:i gSA mlls HkksT; esa ls ve`r rRo fudy 'kjhj ds leLr vo;oksa dks izkIr gksrk gSA
vUrLFkeh'oj%

vUrLFk ân; esa J)k ls mn~Hkkflr czã dk Lo:iA
vga

eSa gh czã gw¡( og ijekRek eq> esa O;kIr gSA izHkq ls ,dhdj.k dk Lo:iA
vpy&vVy

,d jl gksdj lR;Lo:iA og /kzqo dh rjg vpy vkSj vVy lR; gSA
v#.k

izkr% m"kkdkyhu vkdk'k dh vk'kk;sa l¡pkfjr djus okyk Lo:iA
vu?k


fu"iki&fufoZdkj&'kq) Lo:iA
vuUr

vizes;


vikj

vfer


vO;ä

usfr&usfr ls ifjHkkf"kr izHkq ds Lo:i ds dqN xq.kA
vuhg

bPNk jfgr dj nsus okyk izHkq dk Lo:i
v:i

o.kZukrhr izHkq dk Lo:i] fujkdkj fQj Hkh lkdkj Lo:iA
vukek

czã ds dbZ uke gS] ysfdu mudk Lo:i] fdlh ,d uke ls /;kuLFk ugha gks ikrkA ckfYedh ejk&ejk ---jV dj Hkh Jhjke dk lk;qT; ik x;sA
vt

ijekRek vtUek] e`R;qjfgr] fuR; fo|eku gSA
vkuUn?ku

izHkq ds /;ku xE; gksrs gh loZ= vkuUn gh vkuUn gks tkrk gSA muds n'kZuksa ds ckn dksbZ vU; vfHkyk"kk 'ks"k ugha jg tkrhA

Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə