Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə4/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

HkkokFkZ &

lgL=k{k iqjUnj nsojkt bUnz us ije izhfr iwoZd Jhjke ls ckrphr dhA eyn vkSj dq#"k {kS=] bUnz ds fy, muds dqle; esa lgk;d jgs FksA vr% bu {kS=ksa ds fu"daVd gks tkus ij] bUnz us fofHkUu fiz; opuksa esa] viuh izlUurk] fo'okfe= dks fiz; opu dg dj] izdV dhA lHkh l¡â"V nsoksa us fo'okfe= dks ;w¡ dgk& ^^gs dkSf'kd eqfu! vkidk dY;k.k gksA bUnz lfgr lHkh e#n~x.k vkSj nsork] bl rkVdk&o/k ds d`r&deZ ls lUrq"V gSaA rqe jk?ko ij viuk Lusg izdV djksAA150]151AA gs ricy Hk`R; czãf"kZ czãu~! lHkh lR;ijkØeksa] lHkh 'kL=ksa] rFkk vL=ksa dks] jk?ko Jhjke ds fy;s lEekuiwoZd lqyHk djokb;sA gs czãu~! jk?ko Jh jke us bl gsrq ok¡fNr ;ksX;rk izkIr dj yh gSA

^^equs dkSf'kd Hkíza rs lSUnzk losZ e#n~x.kk%A

rksf"krk% deZ.kk·usu Lusge~ n'kZ;% jk?kosAA151AA

losZ 'kL=ku~ losZ vL=ku~ lR; ijkØeku~ lokZu~A

rikscy Hk`rks czãu~ jk?kok; fuosn;%AA152AA

ik=Hkwr 'p czãu~ rok·uqxeus jr%A

dÙkZO;e~ lqegr~ deZ lqjk.kke~ jktlwuquk**AA153AAHkk"; &

^^equs dkSf'kd! HkízarsA l&bUnzk losZ e:n~ x.kk%] ,u deZ.kku~ rksf"krk%A Roe~ jk?kos Lusge~ n'kZ;%AA rikscy Hk`rks czãu~! Roe~ lokZu~ lR;ijkØeku~ losZ 'kL=ku~] losZ vL=ku~ p] jk?kok; fuosn;%AA czãu~! jk?ko% ik=% Hkwr%A ¼Jhjke½ ro vuqxeus jr%A jkt lwuquk lqjk.kke~ lqegr! deZ dÙkZO;e~**AA151]152]153AAHkkokFkZ &

Jhjke bu fnO;kL=ksa dks /k`r djus ;ksX; gks x;s gSaA Jhjke vkidk vuqxeu~ djus gsrq lnSo gh rS;kj jgrs gSaA ;s vkids vuojr vuqxkeh gSaA bu jktdqekjksa us nsorkvksa dk egku dk;Z lEiUu fd;k gSAA152]153AA ;s Hkfo"; esa Hkh nsorkvksa dk dk;Z djrs jgsaxs**A nsojkt bUnz dh ckr lqudj] rkVdk o/k ls lUrq"V gq;s] Jhjke ds izfr izsee; gq;s] fo'okfe= us Jhjke dh] ewf/uZ law?k dj viuk izse izdV fd;kA egf"kZ fo'okfe= us dgk& ^^gs fot; ds Hkko ls izQqYyeuk] izlUuonuk] fiz; n'kZu] izHkq Jhjke! vkt ge ;gha ij jkf= foJke djsaA dy lqcg izHkkr dky esa ge lHkh esjs vkJe in pysaxsAA154]155AA gs Jhjke! vkius

rrks fo'okfe=% izhr% rkVdk o/k rksf"kr%A

ewf/uZe~ Jhjkee~ mi?kzk; okpfene~ vczohr~AA154AA

bgk jtuhe~ Jhjke% olke 'kqHkn'kZu%A

'o% izHkkrs xfe";ke% rnk··Jee~ ine~ eeAA155AA

fugR; rke~ ;{k lqrke~ Jhjke%A

iz'kL;eku% lqjfl) l¡?kS%A

mokl rfLeu~ eqfuuk lgSo

izHkkr oSyke~ izfrcks/;eku%AA156AAHkk"; &

rrks rkVdk o/k% rksf"kr% izhr% fo'okfe=% Jhjkee~ ewf?uZe~ mi?kzk; bne~ opue~ vczohr~& ^^'kqHkn'kZu% Jhjke%! Ok;e~ jtuhe~ bgk olke%( rnk 'o% izHkkrs ¼o;e~½ ee vkJee~ ine~ xfe";ke%A Jhjke%! ¼Roe~½ rke~ ;{klqrke~ fugR; lqjfl) l¡?kS% iz'kL;eku%**A Jhjke%] eqfuuk lgs ,o rfLeu~ LFkys moklA Jhjke% izHkkrosyke~ izfrcks/;eku%%AA154]155] 156AAHkkokFkZ &

;{kiq=h rkVdk dk o/k dj fn;k gS] blls nsorkvksa] fl)x.kksa ds la?kksa esa vkidh egku~ iz'kfLr QSyh gSA mu lHkh us] vkids egku~ dk;Z dh Hkwfj&Hkwfj iz'kalk dh gSA os vki dh iz'kalk yxkrkj eu ls dj jgs gSa**A Jhjke us _f"k;ksa dh tekr ds lkFk] ogk¡ izlUurk iwoZd] jkf= foJke fd;kA izkr% dky esa ;g tkudj fd Hkksj gks pqdh gS( Jhjke foJkeLFky ls mB x;sA jkf= chr tkus ds ckn Å"kk dky esa egk;'kLoh fo'okfe=] galh etkd djrs gq;s] izlUurkiwoZd] e/kqj Loj esa] ;w¡ cksys & ^^gs egk;'kLoh

vFk% rke~ jtuhe~ m"; fo'okfe=ks egk;'k%A

izgL; jk?koe~ okD;e~ mokp e/kqjLoje~AA157AA

^^ifjrq"VksfLe Hkíz¡ rs jkt iq=% egk;'k%A

izhR;k ije;k ;qäks nnkE;L=kf.k loZ'k%AA158AA

nsok·lqjx.kku~ ok·fi lxU/koksZjxku~ HkqfoA

;Sj·fe=ku~ izlºîk tkS o'khd`R; tf;";flAA159AAHkk"; &

vFk% rke~ jtuhe~ m"; egk;'k% fo'okfe=ks izgL; e/kqj Loje~ okD;e~ mokp& ^^egk;'k% jktiq=%! Hkízars! ¼vge~½ ifjrq"Vks vfLe~A ije;k izhR;k ;qäks ¼vge~½ loZ'k% vL=kf.k Roke~ nnkfeA l&xU/koZ] mjxku~] nsok% ok vlqj x.kku~ vfi ;s% vfe=ku~ Hkqfo tkS izlºîk] rku~ ¼vL=s.k½ o'khd`R; Roe~ tf;";flAA157]158]159AAHkkokFkZ &

jktdqekj! Jhjke! vkidk dY;k.k gksA eSa vkids d`r dk;ksZa ls iw.kZ :i ls l¡rq"V gw¡A ije izhfr;qä gksdj( eSa lHkh vL=] loZ'k% rqEgsa ns jgk gw¡A xU/koksZa lfgr] mjxksa lfgr] nsorkvksa vFkok vlqjx.kksa lfgr tks Hkh 'k=qx.k vkSj vfe=x.k] ftuds lkFk mUgsa lgu djrs gq;s vkidks Hkwfe ij jguk iM+k( os lHkh( vc vkids o'k esa gks tk;saxs vkSj vki mu ij bu vL=ksa dh lgk;rk ls fu.kkZ;d fot; izkIr dj ysaxsAA156]157]158] 159AA jktdqekj u`ikRet egkckgks Jhjke! bu lHkh dke:i] egkcyh] ije~ mnkj fnO;kL=ksa dks vki 'kh?kzrk iwoZd x`ghr dj yhft;sA bu lHkh 'kL=kL=ksa dk l¡x`g.k rks nsorkvksa ds fy;s Hkh nqyZHk gS**A

,rku~ Jhjke% egkckgks dke:iku~ egkcyku~A

x`gk.k ijeksnkjku~ f{kizeso u`ikRet%AA160AA

loZ l¡xzg.ke~ ;s"kke~ nSorSj·fi nqyZHke~**A

rkU;kL=kf.k rnk foizks jk?kok;U;osn;r~AA161AA

tirLrq equsLrL; fo'okfe=L; /kher%A

mirLFkq egkgkZf.k lokZ.;k·L=kf.k jk?koe~AA162AAHkk"; &

u`ikRet% egkckgks Jhjke%! ,rku~ dke:iku~ egkcyku~ ijeksnkjku~ fnO;kL=ku~ f{kize~ ,o x`gk.kA ;s"kke~ loZl¡xzg.ke~ nSorS% vfi nqyZHke~^^A rku~ vU; vL=kf.k vfi rnk foizks jk?kok; U;osn;r~A rL; fo'okfe=L; tir% /kher% rq] lokZf.k vL=kf.k egkgkZf.k] equs% jk?koe~ mirLFkq%AA160]161] 162AAHkkokFkZ &

**mlh le; eqfu;ksa ds lkFk mifLFkr foizksa us jk?ko ds fy;s& ;g crykrs gq;s] fd ^^;s veqd vL= gS** fo/khor~ mu vL=ksa ds x`g.kkFkZ Jhjke dks fuosnu djrs gq;s] jk?kosUnz dks ,d&,d djds] lHkh fnO;kL= lefiZr dj fn;sA Jheku~ egf"kZ fo'okfe= ds ti djrs djrs gh] fo'ks"k vkxzg ds lkFk] lHkh vL= vkSj mudh l¡gkj 'kfä;k¡] tks eqfu fo'okfe= esa fughr Fkh] os ogk¡ Jhjke ds le{k mifLFkr gks xbZaAA160]161] 162AA rc jk?kosUnz Jh jke us dgk& ^^gs Hkxor~ Lo:i eqfuJs"B fo'okfe=! nsorkvksa ds fy;s nqjk?k"kZ( vkids fnO;kL=] eSaus x`ghr dj fy;s gSaA gs eqfu iq¡xo! eSa bu lHkh vL=ksa dh l¡gkj 'kfä Hkh

Åpw'p eqfnrk rnk losZ izk¡ty; d`r%AA163AA

^^ÉddjkLro Jhjke% vFk% fde~ djoke rsAA164AA

rrks Jhjke% rq"VkRek rSfjR;qäks egkcyS%A

izfrx`ºî p dkdqRLFk% lekyH; p ikf.kuAA165AA

^^ekulk es Hkfo";/oe~ bfr rkU;H;okn;r~A

^^xE;rkfefr rkukg ;Fks"Ve~ lokZ.;kL=kf.kA

ekulk% dk;Z dkys"kq lkgk¸;e~ es dfj";Fk%**AA166AA

Hkk"; &

rnk losZ vL=k% eqfnrk izk¡ty; d`r% Åpw% pA ^^Jhjke%! ¼o;e~½ ro Éddjk%A vFk% rs fde~ djoke**\ rS% bfr mäks egkcyS%] rrks rq"VkRek% Jhjke% dkdqRLFk% ¼rku~½ ikf.kuk lekyH; p izfrx`ºî pA rku~ b vH;okn;r~ & ^^es ekulk Hkfo";/oe~& bfr**A rkukg ;Fks"Ve~ lokZf.k vL=kf.k xE;rke~&dk;Zdkys"kq es ekulk lkgk¸;e~ dfj";Fk% &bfr** AA163]164]165]166AAHkkokFkZ &

vkils tkuuk pkgrk gw¡A eSa buds gkfu djus dh {kerk;sa vkSj ykHk igq¡pkus dh {kerk;sa Hkh tkuuk pkgrk gw¡A** mlh le; leqifLFkr lHkh fnO;kL=ksa us Jhjke dks ;w¡ fuosnu fd;k & ^^gs Jhjke! ge vkids fdadj gSa( vFkkZr~ ge vkids nkl gSaA vHkh vkidks ge ls D;k dk;Z djokuk gS( bl fo"k; esa vki gesa vkKk iznku djsa**A ml le; os lHkh fnO;kL= izlUueqnzk esa izk¡tyhd`r FksA mu egkcyh fnO;kL=ksa }kjk bl izdkj iwNus ij] rq"VkRek dkdqRLFk Jhjke us mUgsa vius gkFkksa esa lEHkky fy;kA lHkh vL=ksa dks Jhjke us bl izdkj izfrx`ghr dj fy;kAA163]164]165AA

vFk% rs Jh jkeL; p d`Rok iznf{k.ke~ uee~A

^^,oefLofr** dkdqRLFke~ mä~ok tXeq% ;Fkk··xre~AA167AA

rku·L=ku~ KkRok xPNu~ ,o dkSf'kde~ egkeqfue~A

Jh jke·czqor opue~ e/kqje~ p 'y{.ke~ rnkAA168AA

^^x`ghrkL=ksfLe Hkxou~ nqjk/k"kZ lqjSj·fiA

vL=k.kke~ RokgfePNkfe l¡gkju~ eqfu iq¡xo%**AA169AAHkk"; &

vFk% rs ¼fnO;kL=kf.k½ Jh jkeL; iznf{k.ke~ p uee~ d`Rok dkdqRLFke~ ^^,oefLofr** mä~ok ;Fkk vkxre~ ¼rFkk½ tXeq%AA Jhjke% rku~ vL=ku~ xPNu~ KkRok( rnk] dkSf'kde~ egkeqfue~] e/kqje~ p 'y{.ke~ ,o opue~ vczqor~** Hkxou~] eqfu iq¡xo%! vge~ lqjS% vfi nqjk/k"kZ fnO;kvL=ks x`ghr vfLe] Rok fnO;kvL=k.kke~ l¡gkju~ bPNkfe**AA167]168]169AAHkkokFkZ &

rnuUrj mu lHkh vL=ksa dks Jhjke us vfHkoknu djds ;w¡ dgk& ^^esjs ekul esa vki lnk ds fy;s fLFkr gks tkosa] igys vki yksx ;gh djsa**A ^^Hkfo"; esa vuUr dky rd esjs ekul esa vki yksx fojktsaA vHkh rks vki yksx vius vfHk"V LFkku dks pys tkosaA ysfdu Hkfo"; esa esjk dk;Z iM+us ij( vki yksx] esjs eu esa fLFkr gksdj] ml dk;Z dks iw.kZ djus esa] esjh lgk;rk djsaA vHkh rks eq>s ;gh dguk gS**A bl izdkj os lHkh fnO;kL= Jhjke dh iznf{k.kk djds] vksj muds le{k ueu djds] dkdqRLFk Jhjke dks ;g dgdj fd ^^,slk gh gksxk**( ftl izdkj os lc ogk¡ vk;s Fks( mlh izdkj] ogk¡ ls vius xUrO;LFkku dks pys x;sAA166]167AA Jhjke us mu fnO;kL=ksa dk ogk¡ ls pys x;s gSa

,oe~ czwofr dkdqRLFks fo'okfe=ks egkrikA

l¡gkjku~ C;ktgkjkFk%55 /k`freku~ lqozrk% 'kqfp%AA170AA

^^izrhPN% ee! Hkízars! ik= Hkwrks·fl jk?ko%A**

^^ck

rr% izhreuk Jhjkeks dkSf'kde~ egkeqfue~A

vfHkok| egkrstk xeuk;ksipØesAA172AAHkk"; &

dkdqRLFks ,oe~ czwofr egkrik /k`freku lqozrk 'kqfp fo'okfe=ks vFk% l¡gkju~ C;ktgkj%55AA rnk mokp& ^^ee izrhPN%A HkízarsA jk?ko%! Roe~ ik= Hkwrks vflA** izâ"Vsu vUrjkReuk dkdqRLFk bR;so izR;qokp& ^^ck

HkkokFkZ &

;g tkudj( rc egkeqfu dkSf'kd dks e/kqj ok.kh esa 'kqHky{k.k;qä opuksa ls ;w¡ dgk& ^^gs eqfuoj! eSaus nsorkvksa ds fy;s Hkh nqjk?k"kZ vL=ksa dks x`ghr dj fy;k gSA gs Hkxou~! gs eqfu iq¡xo! vc eSa vkils bu fnO;kL=ksa dh l¡gkj 'kfä ds ckjs esa Hkh tkuuk pkgrk gw¡**A dkdqRLFk Jhjke }kjk ;wa ftKklk izdV djus ij egkriLoh /k`freku~ lqozrk 'kqfp fo'okfe= us] bu vk;q/kksa dh l¡gkj 'kfä vkSj dke eas ysus dh fo/kk ds ckjs esa Jhjke dks cryk;kA mUgksaus bu fnO;kL=ksa dh 55C;ktgkjkFk1 Hkh crykbZA rnuUrj egf"kZ us dgk& ^^rqEgkjk dY;k.k gks! esjh izrh{kk djks!** gs jk?ko! rqe vc iwjh rjg ls bu fnO;kL=ksa dk mi;ksx djus

fnO;kL=S% lk;dS% /k`Rok j{k% j{k% o;e~ izHkwA

eyne~ d:"ke~ eqfänkrk Jh jke%! ueke%AA173AA

iBue~ foJkee~ r`rh;e~ fnO;kL=ku~ lq lk/krsA

HkkUokpk;sZ.k dfFkr izkIL;ls lqQye~ iqeku~AA174AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; %&

Jhjke%! Roke~ ¼o;e~½ ueke%A eyne~ d:"ke~ eqfänkrk izHkw! Roke~ o;e~ ueke%A gs Jhjke! Roe~ fnO;kL=S% lk;dS% /k`Rok vLekde~ j{k%&j{k%AA r`rh;e~ foJkee~ iBue~ fnO;kL=ku~ lqlk/krsA gs iqeku~! Roe~ HkkUokpk;sZ.k dfFkr lqQye~ izkIL;lsAA173] 174AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ %&

ds ;ksX; gks x;s gks**A izâ"V vUrjkRek ls dkdqRLFk Jhjke us rc bruk gh izfrmÙkj fn;k & ^^cgqr vPNk**A rnuUrj izhreuk Jhjke us czãf"kZ dkSf'kd fo'okfe= dk vfHkoknu fd;kA rnuUrj lc egkrstLoh x.kksa ds lkFk] ogk¡ ls izLFkku djus dh rS;kjh esa yx x;s] vkSj ogk¡ ls py fn;sAA168]169]170]171]172AA Jhjke! ge vkidks ueLdkj djrs gSaA eyn] d#"k {kS=ksa dks rkVdk ds vkrad ls eqfä iznku djus okys izHkq Jhjke! ge vkidks ueLdkj djrs gSaA gs izHkq Jhjke! vki bu fnO;kL=ksa dks /kkj.k djds muds }kjk( rFkk vius veks?k lk;dksa }kjk( gekjh j{kk djsa! j{kk djsa!A r`rh; foJke dk iBu fnO;kL=ksa dks lqlkf/kr dj nsrk gSA gs iqeku~! HkkUokpk;Z }kjk dgs x;s lHkh lqQy rqe izkIr dj yksxsAA173]174AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% eØ{kd% prqFkksZ foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

fl)kJes okeukJes fo'okfe=L;k··JesA

vuq"Bkue~ ;K j{k.ke~ dqoZrke~ }kS HkzkrjkSA

J)îkfUorks iz.kekfe rLekr~ Jh jkekS y{e.kkSAA175AA

xPNusokFk% Jhjke% bne~ opueozohr~AA176AA

^^fde~ ,rUes?k l¡dk'ke~ o`{k [k.Me~ p lqefrA

n'kZuh; e`xkdh.kZe~ euksgje~ vrho pAA177AA

Hkk"; &

}kS HkzkrjkS JhjkekS y{e.kkS] fl)kJes&okeukJes] ¼;ks·fi½ fo'okfe=L;] ¼rr~½ vkJesA ;K vuq"Bkue~ j{k.ke~ dqoZrke~( rLekr~ vge~ J)îkfUorks iz.kekfeA vFk% ,o xPNu~ Jhjke% bne~ opue~ vozohr~&^^,ru~ es?k l¡dk'ke~ o`{k&[k.Me~ p lqefr&n'kZuh;e~ e`xkdh.kZe~ vrho euksgje~ p(AA175]176]177AAHkkokFkZ &

os nksuksa Hkzkrk Jhjke vkSj y{e.k] fl)kJe& okeukJe tks fo'okfe= dk vkJe Hkh Fkk( ml vkJe esa jgrs gq;s] fo'okfe= ds ;K vuq"Bku ds j{k.k djus dk dk;Z dj jgs gSa] blds fy;s eSa muds izfr J)îkfUor gksdj( mudks iz.kke djrk gw¡A jkf= foJke ds ckn m"kkdky esa Jhjke vius xUrO; dh vksj izLFkku djds ekxZ esa py jgs Fks( ml le; bl izdkj jkg pyrs pyrs Jhjke us ;s ckr dgh& ^^;s es?kksa tSls ?kus vkSj Å¡ps o`{kksa ls Hkjiwj] o`{k[k.M tSlk fn[kkbZ nsus okyk] lqUnj euHkkou n'kZuh;

ukuk izdkjS% 'kdquS% oYxqHkk"kS vy¡d`re~A

ful`rkLeks eqfuJs"B% dkUrkjkn~ jkseg"kZ.ke~AA178AA

ns'kL; lq[k oÙk;k vu;kr~ vosxPNkeA

Hkxoku~ rL; dks ns'k lk ;= ro ;kfKdhAA179AA

jf{krO;k fØ;k czãu~ e;ko/;k'p jk{klk%A

,rr~ loZe~ eqfuJs"B% JksrqfePNkE;ge~ izHkw**AA180AAHkk"; &

ukuk izdkjS% 'kdquS% oYxqHkk"kS% vy¡d`re~ fde~ ¼ns'ke~½ \ eqfuJs"B%! jkseg"kZ.ke~ dkUrkjkn~ ful`rkLeksA vu;kr~ ns'kL; lq[koÙk;k voxPNkeA Hkxou~! lk ro ;kfKdh ;= rL; ¼rr~½ dks ns'k \ czãu~! jf{krO;k fØ;k p e;k jk{klk% o/;kA eqfuJs"B%A izHkw%! ,rr~ loZe~ vge~ Jksrqe~ bPNkfe**AA178]179]180AAHkkokFkZ &

Hkw&[k.M( tks dbZ izdkj ds e`xksa ls Hkjk gqvk gS( ;g Hkw[k.M ns[kus esa euksgkjh yx jgk gSAA175]176]177AA ;g Hkw[k.M ukuk izdkj ds 'kdqu nsus okys i'kqif{k;ksa dh pgpgkgV ls vy¡d`r gSA ;g Hkw[k.M fdl ns'k dk gS\ gs eqfuJs"B! vc ;g vkHkkl gks jgk gS( fd] jkSaxVs [kM+s dj nsus okys Hk;kud {ks= esa ls] ge yksx ikj gks dj] mlds ckgj vk x;s gSaA bl ns'k ds {ks= esa igq¡pus ij gesa lq[k izkIr gks jgk gS( vkSj ns'k dh [kq'kgkyh dk vkHkkl gks jgk gSA ;g ns'k uohu vkSj lq[kn gSaA ge vHkh Hkh vkxs c<+rs pys tk jgs gSaA gs Hkxoku~! tgk¡ vkidk ;K vkSj vuq"Bku gks jgs gSa] og dkSulk ns'k gS\ gs czãu~! esjs }kjk fdl {ks= dh j{kk dh tkuh gSa\ vkSj] fdl {ks= esa esjs }kjk j{k.k dk;Z djrs le;

rL;k·izes;L; opue~ JqRok ifji`PNrkA

fo'okfe=ks egkrstk O;k[;krqe~ mipØesAA181AA

^^fl)kJe okeukJe fo'okfe=L;kJeA

,ukJea vk;kfUrrs jk{klk% fo?udkfj.kk%AA182AA

v|xPNkegs Jh jke% fl)kJee~ mÙkee~A

rn~ vkJein% rkr rokI;srn~ ;Fkk e;kAA183AAHkk"; &

rL; vizes;L; ¼JhjkeL;½ opue~ JqRok ¼Jhjkes.k½ ifji`PNrk] egkrstk fo'okfe=ksa O;k[;krqe~ mipØesAA ^^fl)kJe okeukJe ¼fg½ fo'okfe=L; vkJeA ,u vkJea( rs fo?udkfj.kk jk{klk% vk;kfUrA Jhjke%! v| fl)kJee~ mÙkee~ xPNkegsA rkr! rr~ vkJein% ;Fkk e;k ¼rFkk½ ro vfi ,rn~AA181]182]183AAHkkokFkZ &

vkrrk;h jk{klksa dk o/k fd;k tkuk gS\ gs eqfuJs"B! gs izHkw%! bl ckjs esa eSa lc dqN vki ds Jheq[k ls lquuk pkgrk gw¡**AA178]179]180AA mu vizes; 'kfä'kkyh loZleFkZ Jhjke ds ftKklq opu lqudj egkrstLoh czãf"kZ us Jh jke }kjk iwNs iz'uksa ds mÙkj esa O;k[;ku nsuk izkjEHk fd;k & ^^gs Jhjke! fl)kJe gh okeukJe gS( vkSj ogha fo'okfe= dk vkJe Hkh gSA blh vkJe esa] os fo?udkjh jk{kl vkrs jgrs gSaA gs Jhjke! ge yksx 'kh?kz gh bl vkJein esa pysaA gs rkr! ;g vkJe in ftl izdkj ls esjk gS( mlh izdkj vc ls vkidk Hkh gSAA181]182]183AA

v= rs iq#"kO;k?kz% gUrO;k nq"Vpkfj.kke~A

;K desZ fo?udkfj.kke~ jk{klke~ v?kiw.kkZe~**AA184AA

bR;qDr~ok ijeizhrks x`á Jhjkee~ y{e.ke~A

izfo'ku~ vkJe&ine~ O; jkspr egkeqfu%AA185AA

eqgqÙkZeFk% foJkUrkS jktiq=kofjanekSA

izk¡tyh eqfu'kknwZye~ Åprke~ j?kquUnukSAA186AAHkk"; &

iq#"k O;k?kz%! v= rs nq"Vpkfj.kke~] ;K desZ fo?udkfj.kke~] v?kiw.kkZe~] jk{klke~ gUrO;k**A egkeqfu ¼fo'okfe=½ bfr mDr~ok ije izhrks Jhjkee~] y{e.ke~ x`á O; jkspr~ vkJeine~ izfo'ku~A vFk% eqgqÙkZe~ foJkUrkS] jktiq=kS vfjUnekS] j?kquUnukS] izk¡tyh ¼d`Rok½ eqfu'kknwZye~ Åprke~&AA184]185]186AAHkkokFkZ &

gs uj'kknZwy! ;gk¡ bl vkJe esa vkidks] mu&;KdeZ esa fo?u mÙiUu djus okys] nq"V] ikih vkpj.k okys] v?k dh [kku] jk{klksa dk o/k djuk gS**A egkeqfu fo'okfe=] Jhjke vkSj y{e.k dks bl izdkj lEcksf/kr djds] muds gkFk idM+ dj] muds izfr viuh ije izhfr iznf'kZr djrs gq;s] ml vkJein esa izos'k dj x;sA vkJe esa igq¡pdj vfjUne jktdqekjksa us eqgqÙkZHkj ds fy;s foJke fd;kA nksuksa j?kquUnuksa us gkFk tksM+ dj eqfu'kknwZy czãf"kZ fo'okfe= ls ;wa fuosnu fd;k&AA184]185]186AA ^^gs eqfuiq¡xo! vkidk dY;k.k gksA d`i;k vki vHkh gh nh{kk x`g.k dj( nh{kk esa izfo"V gks tkb;sA ;g fl)kJe gSA vki vius ozr dks fl)

^^v|So nh{kke~ izfo'k% Hkíz¡ rs eqfu iq¡xo%A

fl)kJeks·;e~ fl)L;kr~ lR;eLrq opLro%AA187AA**

izfoos'k rnk nh{kke~ fu;rks fu;rsfUnz;ksA

dqekjkofi rku~ jkf=e~ mf"kRok lqlekfgrkSAA188AA

iz'kqfp ijee~ tkI;e~2 lekI; fu;esu pA

gqrkfXu gks=eklhue~~ fo'okfe=e~ voUnrke~AA189AAHkk"; &

^^eqfuiq¡xo%! Hkíz¡rs! v| ,o ¼fg½ Roe~ nh{kke~ izfo'k%A v;e~ fl)kJe%A ro op% vFk% fl)L;kr lR;e~ vLrqAA** rnk fu;rks fu;rsfUnz;ks nh{kke~ izfoos'kA dqekjkS vfi rku~ jkf=e~ mf"kRok lqlekfgrkSA iz'kqfp] p fu;esu ijee~ tkI;e~4 lekI;] gqrkfXu gks=e~ vklhue~ fo'okfe=e~ voUnrke~ AA187]188]189AAHkkokFkZ &

djds] blds izfr dgs gq;s vkids ;s opu fd ;g fl)kJe gS( lR; dj nhft;s**A Jhjke ds vkSj y{e.k ds opu lqudj] rHkh 'kq) fu;r ds ftrsfUnz; rFkk fu;fr ds fu;Urk] egf"kZ fo'okfe= us] nh{kk x`g.k djds] nh{kk esa izos'k dj fy;kA nksuksa jktdqekjksa us Hkh] ml jkf= ds pkSFks izgj ls m"kkdky i;ZUr] lqlekfgr gksdj jkf=&foJke fd;kA m"kk dky ds vkxeu ij nksuksa jktdqekjksa us 'kqf)deZ fd;sA ifo= gksdj mu nksuksa us fu;e iwoZd4 ijeti vFkkZr~ xk;=hea= dk ti fd;kA ti iw.kZ djds nksuksa jktdqekjksa us gqrkfXugks= vklu ij fcjkts gq;s xq# fo'okfe= dh oUnuk dhAA187]188]189AA

vFk% rkS ns'kdkyKkS jktiq=kofjUnekSA

ns'ks dkys p okD;kKko·czwrke~ dkSf'kde~ op%AA190AA

^^HkxoPNªksrqfePNkoks ;fLeu~ dkys fu'kkpjkSA

l¡j{kf.k;kS rkS cwzfg ukfroÙkZrs rR{k.ke~**AA191AA

,oe~ czqok.kks dkdqRLFkkS Rojek.kkS ;q;qRl;kA

losZ rs equ;% izhrk% iz'k'kalq u`ikRetkSAA192AAHkk"; &

rkS ns'kdkyKkS jktiq=kS vfjUnekS vFk% ns'k&dkys okD;kKko p dkSf'kde~ op% vczwrke~& ^^Hkxoku~! ;fLeu~ dkys rkS fu'kkpjkS l¡j{kf.k;kS ¼vkoke~½ Jksrqe~ bPNkoksA ¼vkoke~½ cwzfg rR{k.ke~A u vfroÙkZrs**A ;q;qRl;k Rojek.kkS u`ikRetkS dkdqRLFkkS ,oe~ cqzok.kkS rs equ;% izhrk% iz'k'kalqAA190] 191]192AAHkkokFkZ &

vius xq#nso dh oUnuk djds( rHkh] mu nksuksa ns'kdkyKksa us ns'kdky ds vuqlkj( egf"kZ fo'okfe= ds vkKk opuksa dk eeZ le>dj ;wa dgk& ^^gs Hkxou~! ftl dky [k.M esa gesa mu nksuksa fu'kkpjksa dks] bl LFkku ij vkus ls jksduk gS( bl fo"k; esa ge vkils funsZ'k lquuk pkgrs gSaA gesa j{k.k le; ds ckjs esa Hkh vki crykb;sA ,slk ugha gksos] fd lexz vlko/kkuh gks tkosA d`i;k vki mudks yEcs le; rd lgu ugha djsaA muds fn[kkbZ nsrs gh( vki gesa] mlh {k.k] cryk nsosa**A dkdqRLFk dqy ds nksuksa jktdqekjksa dks fo?udÙkkZ jk{klksa ls nks nks gkFk djus ds fy;s ije~ mRlqd ns[kdj( os lHkh eqfux.k mu jktdqekjksa ds izfr izse ls vkIykfor gks x;s( vkSj mu lHkh us izse iwoZd Jhjke

^^v| izHk`fr "kMªk=e~ j{krke~ jk?kokS ;qoke~A

nh{kke~ xrks ás"k% eqfu% ekSfuRoe~ p xfe";fr**AA193AA

rkS rq rn opue~ JqRok jktiq=kS ;'kfLoukSA

vfunze~ "kM+ gks jk=e~ riksoue~ vj{krke~AA194AA

miklk¡pØrq ohjkS ;ÙkkSije /kfUoukSA

jj{krq% eqfuoje~ fo'okfe=e~ vfjanekSAA195AAHkk"; &

rs vczqou~& ^^v| "kM+ jk=e~ nh{kke~ xrks( ás"k izHk`fr% eqfu%] ekSfuRoe~ xfe";fr pA ¼vfLeu dkys½ jk?kokS ;qoke~ j{krke~**A rn~ opue~ JqRok rkS ;'kfLoukS jktiq=kS] rq] vfunze~ "kM+ gks jk=e~] riks oue~ vj{krke~A rkS ije/kfUoukS ohjkS vfjUnekS( ;r~ miklke~ pØrq eqfuoje~ fo'okfe=e~ jj{krqAA193]194]195AAHkkokFkZ &

vkSj y{e.k dh iz'kalk dhAA190]191]192AA os eqfux.k cksys&** vHkh ls gh N% jkf= i;ZUr nh{kkxr ;s lEekuuh; eqfu fo'okfe=] ekSu jgsaxsA gs jk?koksa! vkidks bl dky [k.M esa( bu eqfu ds lkFk] gekjh Hkh j{kk djuh gS**A mu eqfux.kksa dk ;g dFku lqudj] mu nksuksa ;'kLoh jktdqekjksa us] fo'ks"k iz;klksa ls N% jkf= rd funzk dk R;kx dj fn;kA bl izdkj jkr fnu os riksou dh j{kk djus yxsA os nksuksa ohj ije~ /kuq/kZj] vfjUne jktdqekj] mikluk dh rjg gh] /;ku iwoZd] fo'okfe= eqfuoj] dks lqjf{kr j[k jgs FksAA193]194]195AA NÎh jkf= ds vkxeu ij Jhjke us y{e.k dks ;wa lEcksf/kr fd;k ^^fiz;&y{e.k! ftl dk;Z ds gsrq ge nksuksa ;gk¡ vk;s gSa( ml dk;Z dks djus dk ns'kdky

"k"Bs·gfu rnk··xrs Jh jkeks y{e.ke·onr~A

^^;Ùkks Hko% lekfgr%** rr% osfn iztTokyAA196AA

lnHkZ% pel% lqzDd% l lfeRdqleksPp;kA

fo'okfe=s.k l¡fgrk osfntZToky lfÙoZtkAA197AA

ea=oPp ;FkkU;k;e~ ;Kks·lkS lEizoÙkZrsA

vkdk'ks p egkPNCn% izknqjklhn~ Hk;kud%AA198AAHkk"; &

rnk "k"Bs vgfu vkxrs Jh jkeks y{e.ke~ vonr~&** ;r~ ¼vkoke~ vkxr½ rks ¼ns'k dky% vkxr%½A lekfgr% Hko%**A rr% osfniztTokyA fo'okfe= l¡fgrk osfn% ;k lnHkZ%] pel%] lqzDd%] l lfer~dqlqeksPp] lfRoZtk tTokyA lkS ;Kks ;FkkU;k;e~ ea=or~ p lEizoÙkZrsA vkdk'ks Hk;kud% egk'kCn% p izknqj vklhnAA196]197]198AAHkkokFkZ &

vc vk x;k gSA vc fdlh Hkh {k.k bu fo/oaldÙkkZvksa dk vkØe.k gksus dh laHkkouk gSA vc vki iw.kZ:i ls lko/kku gksdj lqj{kk dk;Z esa Lo;e~ dks lekfgr dj ysa**A Jh jke ds dgrs dgrs gh( jk{klksa ds vkxeu dh izrhd] vfXu ls] osfn izTTofyr gks mBhA ftl ;K osnh ds ikl iq"iksa dk

vkok;Z xxue~ es?kks ;Fkk izko`f"k n`';rsA

rFkk ek;ke~ fodqokZ.kkS jk{klk·H;/kkorke~AA199AA

ekjhp'p lqckgq'p r;ks vuqpjkLrFkkA

vkxE; Hkhe l¡dk'kk :f/kjkS?kkuok·l`tuAA200AA

rke~ rsu :f/kjkS?ks.k osnhe~ oh{; leqf{krke~A

lglk·fHknzqrks Jhjke% rku·i';rk··dk'ksAA201AAHkk"; &

;Fkk xxue~ izko`f"k] es?kks vkok;Z n`';rs] rFkk jk{klk% vH;/kkorke~ ek;ke~ fodqokZ.kkS] ekjhp% p lqokgq%] r;ks vuqpjk% p] rFkk vkxE; Hkhe l¡dk'kk% :f/kj vkS?kku~ vo] vl`tu~A rsu :f/kj vkS?ks.k] osnhe~ lglk vfHknzqrks] vi';rk] Jhjke% rku~ leqf{krke~ vkdk'ks oh{;rke~AA199] 200]201AAHkkokFkZ &

dbZ vU; /ofu;k¡ Hkh izknqHkZwr gks x;haA ftl izdkj] xxu esa o"kkZ djus okys es?k] uhps Hkwfe ij mrjrs gq;s ls fn[kkbZ nsrs gSa( mlh izdkj] jk{kl x.k] ek;k djrs gq;s] nkSM+rs gq;s] rhozxfr ls] Hkwfe ij mrjrs gq;s] Hkkxrs gq;s] fn[kkbZ fn;sA mlh le; ek;k djrs gq;s nksuksa ekjhp vkSj lqckgq vius vuqpjksa ds lkFk vkdj] Hk;kud :f/kj ds leqnz lí`'k jä&ihi&fHk"Vk&eTtk vkfn dh] i;kZoj.k dks Hkz"V djus okyh oLrqvksa dh] o"kkZ djus yxs( vkSj ;K fo/oal djus esa iz;kljr gks x;sA muds }kjk dh xbZ ?ku?kksj :f/kj o`f"V ls lglk ;K osnh vkSj vklikl dh Hkwfe xhyh gks xbZA ogk¡ :f/kjflä dhpM+ gks x;kA os nksuksa

rkukirUrkS lglk n`"V~ok jkthoykspu%A

y{e.ke~ izfrlEizs{; Jhjke% bneczohr~AA202AA

^^i'; y{e.k% nqo`ZÙkku~ jk{klku~ fif'krkluku~A

ekuokL= lek/kwrku~ vfuysu ;Fkk ?kuku~**AA203AA

bR;qDr~ok Jhjke% Lo/kuq"ks la/kk; osxoku~A

ekuokL=e~ ijeksnkje~ ijeHkkLoje~ re~AA204AAHkk"; &

Jhjke% jkthoykspu% rku~ lglk vkirUrkS n`"V~ok y{e.ke~ izfrlEizs{;] bne~ vczohr~& ^^y{e.k%! fif'krkluku~ jk{klku~ nqoZ`Ùkku~] ekuoL=lek/kwrku~] ;Fkk vfuysu ?kuku~( i';%**A bfr mDr~ok Jhjke% Lo /kuq"ks] ijeksnkje~ ijeHkkLoje~ re~ ekuokL=e~ la/kk;]AA202]203]204AAHkkokFkZ &

jk{kl ek;k vko`Ùk gksdj vifo= l`tu djus yxsA jk{klksa }kjk d`r vifo= l`tu dks] izHkkoghu djus ds y{; ls Jhjke us mudks leh{kkRed n`f"V ls

fp{ksi ije Øq)ks ekjhpksjfl jk?ko%A

fopsrue~ fo?kw.kZUre~ 'khrs"kqcy ihfM+re~AA205AA

l rsu ijekL=s.k ekuos.k lekgr%A

lEiw.kZe~ ;kstue~'kre~ f{kIr% lkxjs lEIyosAA206AA

fujLre~ ekjhpe~ eksgs ifrre~ n`"V~ok Jhjke%A

y{e.ke~ czwofr eqfnr% ^^ekuokL=e~** i';%! rr~~AA207AAHkk"; &

re~ ije~ vL=e~ ije Øq)ks jk?ko% ekjhp mjfl fp{ksiA l ¼ekjhp½ rsu ijekL=s.k lekgr% fopsrue~] fo?kw.kZUre~] 'khrs"kq cyihfM+re~] lEiw.kZe~] 'kre~ ;kstue~ f{kIr%] lkxjs lEIyosA rr~ ^^ekuokL=e~**] p ekjhpe~ eksgsifrre~] ekjhpe~ fujLre~ n`"V~ok] eqfnr% Jh jke%] y{e.ke~ czwofr&AA205]206]207AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə