Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə5/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

HkkokFkZ &

vkSj ml ije~vL= dks] Øks/kiwoZd] jk?ko us] ekjhp ds ân; dks fu'kkuk cukdj] /kuq"k ls NksM+ fn;kA ekjhp ml ije vL= ds }kjk lekgr gksdj] psruk jfgr gks x;kA QyLo:i ekjhp pôj [kkrs gq;s] lnhZ ds cy ls dEik;eku 'kjhj dh rjg dk¡irs gq;s] psrukghu gksdj lEiw.kZ lkS ;kstu dh nwjh ij fo|eku leqnz esa tk fxjkA og ml le; f{kIr gks x;k vkSj lkxj esa Mwc x;kA og ekjhp] ml leqnz ty esa lEIykfor gks x;kA ml ekuokL= dks rFkk mlds izHkko ls ekjhp dks eksgxrZ esa fxjk vkSj fu"izHkkoh gqvk ns[kdj eqfnreuk Jhjke us y{e.k dks ;wa dgk&AA205]206]207AA

^^ekjhp vL; izHkkos.k ;kstue~ 'kre~ f{kIr%A

eksgf;Rok u;r~ ;su u p izk.kS% fo;qT;rsAA208AA

bekufi of/k";kfe fu?kZ`.kku~ nq"Vpkfj.kku~A

jk{klku~ ikideZ.kku~ ;K?uku~ :f/kjk'kuku~**AA209AA

fux`á lqegPpkL=kXus;e~ Jh j?kquUnu%A

lqckgwjfl fp{ksi lfo)% izkirn~ Hkqfo%AA210AAHkk"; &

^^i';% rr~ ekuokL=e~( vL; izHkkos.k ekjhp 'kre~ ;kstue~ f{kIr%A ;su ekuokL=s.k ekjhpe~ eksgf;Rok u;r~( u p izk.kS% fo;qT;rsA beku~ nq"Vpkfj.kku~] ikideZ.kku~] ;K?uku~ :f/kjk'kuku~] jk{klku~ vfi ¼vge~½ of/k";kfe**A Jh j?kquUnu% p lqegr~ vkXus;e~ vL=e~ fux`á lqckgq% mjfl fp{ksiA rn~fo)% l izkiHkqfo%AA208] 209]210AAHkkokFkZ &

^^gs y{e.k! ns[kks! bl ekuokL= ds izHkko ls ;s ekjhp lkS ;kstuk nwj tk dj fxj jgk gSA bl ekuokL= }kjk ekjhp dks eksgxrZ esa fxjk dj] og ekuokL= mls ys tk jgk gS( ysfdu ;g vL= mlls mlds izk.k ugha Nhu jgkA vc bu lHkh nq"Vpkjh] ikih] ;Kfo?oaldksa] :f/kj dk iku djus okys jk{klksa dk Hkh eSa o/k dj nwaxk**A j?kquUnu Jh jkeus bl izdkj y{e.k ls ckr djrs gq;s gh] lqegr~ vkXus; vL= dks ysdj] mldk vius /kuq"k ij la/kku fd;kA ml ck.k dks] lqckgq ds ân; ij fu'kkuk lk/kdj] NksM+ fn;kA ml vkXus; vL= ls] lqckgq dk ân; fca/k x;kA bl vk?kkr ls lqckgq Hkwfe ij fxj iM+kAA208]209]210AA

'ks"kku~ ok;O;keknk; fu%t?kku egk;'k%A

jk?ko% ijeksnkj% eqfuuke~ eqnekogu~AA211AA

vFk% ;Ks lekIrs rq fo'okfe=ks egkeqfu%A

uS_frdk fn'kks n`"V~ok dkdqRLFkfeneczohr~AA212AA

^^d`rkFkksZ·fLe egkckgks d`re~ xq: opLRo;kA

fl)kJee~ bne~ lR;e~ d`re~ ohj% egk;'k%AA213AAHkk"; &

egk;'k% jk?ko% ok;O;ke~ vknk; 'ks"kku~ ¼jk{klku~½ fu% t?kkuA ¼vFk%½ ijeksnkjk eqfuuke~ eqne~ vkogu~AA vFk% ;KslekIrs rq egkeqfu fo'okfe=ks uS_frdk fn'kks n`"V~ok dkdqRLFke~ bne~ vczohr~A ^^egkckgks Jhjke%A vge~ d`rkFkksZ vfLeA Ro;k xq:opue~ lR;e~ d`re~A egk;'k% ohj%! bne~ vkJee~ fl)kJee~ d`re~A egk;'k% ohj%! bne~ fl)kJee~] lR;e~ d`re~AA211]212]213AAHkkokFkZ &

bl rjg og [skr jgkA egk;'kLoh jk?ko Jh jke us] ok;O;kL= ysdj gr'ks"k lHkh jk{klksa dks Hkh ekj fxjk;kA bl izdkj ;K dks lqjf{kr iw.kZ gksrk ns[kdj] ije~ mnkj eqfux.kksa dks] eu esa] ije eksn gqvkA ;K ds lQy lekfIr ij] ;Ru iwoZd] egkeqfu fo'okfe= us] uS_frd fn'kk esa ns[kdj] dkdqRLFk Jh jke dks ;wa dgk& ^^gs egkckgks Jhjke! eSa d`rkFkZ gks x;k gw¡A vkius xq# ds opuksa dks lR; fl)dj fn;k gSA gs egk;'kLoh ohj Jh jke! ;g vkJe fl)kJe gS& ;g ckr vkius lR; fl) dj nh gSAA211]212]213AA

t;rs t;rs Jhjke% rkVdk gUrk foHkksA

t;rs t;rs izHkks ;KdeZL; j{kdksAA214AA

;K iq:"kks /kkfeZdks xq:fiRokKk ikydksA

ueLrqH;e~ ueLrqH;e~ ue% rqH;a ueksue%AA215AA

nfyrku~ nnkrs d"V eqfäe~

Hkäku~ iznkrs p fuR; Hkfäe~A

nq"Vku~ {kksHk;rs n.MnRok

vkfJrku~ iznkrs loZ'kfäe~AA216AAHkk"; &

rkVdk gUrk foHkks Jh jke%! t;rs t;rsA ;K deZL; j{kdks izHkks Jhjke%! t;rs t;rsA xq: fiRokKk ikydks] /kkfeZdks] ;K iq:"kks] rqH;e~ ue%! rqE;e~ ue%! rqH;e~ ue%! rqH;e~ ueks ue%A Jhjke% nfyrku~ d"Veqfäe~ nnkrs( Hkäku~ p fuR; Hkfäe~ iznkrs( nq"Vku~ naM nRok {kksHk;rs( vkfJrku~ loZ 'kfäe~ iznkrsAA214]215]216AAHkkokFkZ &

rkVdk gUrk foHkks Jhjke! vki thrs gSa& vki thrs gSaA gs ;K deZ dh j{kk djus okys Jhjke vki thrs gSa& vki thrs gSaA xq# vkSj firk dh vkKk ikyu djus okys] /kkfeZd ;K iq#"k] vkidks ueLdkj gS( vkidks ueLdkj gS( vkidks ueLdkj gSA vkids izfr ueu djrs gq;s vkidks uezrkiwoZd ueLdkj gSA gs izHkq! vki nfyrksa dks d"Vksa ls eqfä iznku djrs gSa( Hkäksa dks fuR; Hkfä iznku djrs gSa( nq"Vksa dks n.M nsdj {kqfHkr djrs gSa( vkSj vkfJrksa dks lHkh izdkj dh 'kfä;k¡ iznku djrs gSaAA214]215]216AA

lkQY; Hkkos fot;h Hkkos

eqfnr izlUu p Jhjke%A

fo?ugje~ eØj{kde~ izHkqe~

iz.kekE;ge~ rLeS Jhjkee~AA217AA

foJkee~ prqFkZde~ lqUnje~ dY;k.ke~ ;ks iBsr~A

rL; d`r~ ;Kkuq"Bku% fufoZ?u lQye~ Hkosr~AA218AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

Hkk"; &

Jhjke%! lkQY; Hkkos] fot;h Hkkos fLFkr eqfnr] izlUu pA ed~ j{kde~ fo?ugje~ izHkqe~ rLeS Jh jkee~ vge~ iz.kekfeA ;ks prqFkZde~ dY;k.ke~ lqUnje~ foJkee~ iBsr~( rL; d`r~ ;K vuq"Bku% fufoZ?u lQye~ Hkosr~AA217] 218AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

Jhjke! vki lQyrk ds Hkko esa] fot;h gksus ds Hkko esa fLFkr] eqfnr vkSj izlUu gSaA ;K ds j{kd vkSj fo?ugÙkkZ izHkq Jh jkedks eSa iz.kke djrk gw¡A tks pkSFks dY;k.kdkjh lqUnj] foJke dks i<+s( mlds fd;s gq;s ;K vuq"Bku] fufoZ?u lQy gksaAA217]218AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% vgY;k;k Jkiks)kjdkjd% i¡peks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

dkSf'kdizsfjrks Jki'keukFksZ

xRok czãf"kZ] xksreL; vkJee~A

r= Jkis.k lqnq%f[krka vn~n`';ke~

Lif'kZRok Hk"e'kkf;uhe~ vgY;ke~AA219AA

Jkikr~ m)kj;sr~ dkSf'kd% Jhjke%

x`fgRok] vkfrF; lsoka lqe/kqjke~A

rkS dkSf'kdkS Jh jkekS m)kjdkS'p

J);kfUork% o;e~ ueke% ueke%AA219AA

Hkk"; &

J);kfUork% o;e~ dkSf'kdkS] JhjkekS m)kjdkS p ueke%A dkSf'kd izsfjrks Jhjkeks Jki'keukFksZ czãf"kZ xksreL; vkJee~ xRok( r= Jkis.k lq&nq%f[krke~ ví`';ke~ Hk"e'kkf;uhe~ vgY;ke~ Lif'kZRok] lqe/kqjke~ vkfrRF;lsoka x`fgRok( dkSf'kd% Jhjke% ¼vgY;ke~½ Jkikr~ m)kj;sr~A rkS ¼o;e~½ ueke%AA219AAHkkokFkZ &

dkSf'kd izsfjr Jhjke] vgY;k ds Jki ds 'keukFkZ] czãf"kZ xksre ds vkJe tkdj( ogk¡ Jki ls lqnq%f[kr] ví`'; Hk"e'kkf;uh vgY;k dks Li'kZ djds] mlls lq&e/kqj vkfrRF; lsok x`g.k djds] dkSf'kd vkSj Jhjke us vgY;k dk Jki ls m)kj dj jgs gSA mu nksuksa dks ge ueLdkj djrs gSaA mu

vFk% rke~ jtuhe~ r= d`rkFkkSZ j?kqojkSA

Å"krq% eqfnrkS ohjkS izâ"VsukUrjkReukAA220AA

izHkkrk;ke~ rq 'koZ;kZe~ d`r ikSokZfàd fØ;kSA

fo'okfe=e~ _"kh% pkU;ku~ lfgrkS vfHktXerqAA221AA

vfHkok| eqfuJs"Be~ ToyUrfeo ikode~A

Åprq ijeksnkje~ okD;e~ e/kqj Hkkf"k.kkSAA222AAHkk"; &

vFk% d`rkFkkSZ ohjkS j?kqojkS eqfnrkS] rke~ jtuhe~] r= vUrj& vkReuk izâ"Vsu] Å"krq%A 'koZ;kZe~ rq izHkkrk;ke~] ikSokZfàd fØ;kS d`r ¼rkS½ lfgrkS fo'okfe=e~ p vU;ku~ _"kh% vfHktXerqAA ije~ mnkje~] ikode~ bo ToyUre~] eqfuJs"Be~] rkS e/kqj Hkkf"k.kkS vfHkok|%( okD;e~ ÅprqAA220]221]222AAHkkokFkZ &

m)kjdÙkkZvksa( Jhjke vkSj dkSf'kd] ds izfr J)ÓkfUor gksdj( ge mUgsa ueLdkj djrs gSaAA219AA bl izdkj fot;ksYykl ls izQqfYyreuk Jhjke vkSj y{e.k] nksuksa j?kqoj ohjksa us] d`rkFkZ Hkko ls] ogk¡ viuh vUrj&vkRek ls izlUu gksdj] Å"kk dky rd lq[k ls vkSj LosPNk ls jk=h O;rhr dhA bl rjg Å"kk dky dk vkxeu gks x;kA jk=h ds O;rhr gks tkus ij] fo'ks"k :i ls mu nksuksa jktdqekjksa us] izHkkr dky esa iwokZà ds fy;s ok¡fPNr lHkh fØ;k;sa dhA rnuUrj nksuksa ohj Jhjke vkSj y{e.k] ,d lkFk] vius xq# fo'okfe=] vkSj vU; _f"k;ksa ds ikl x;sA ije~ mnkj] ToyUr vfXu lí`'k rstkse;] eqfuJs"B&fo'okfe= dk mu nksuksa e/kqj Hkk"kh Hkkb;ksa us vfHkoknu fd;kA rnuUrj e/kqj] d.kZfiz;] ok.kh esa muls ;wa dgk&AA220] 221]222AA

^^bekSLe% eqfu'kknwZy% ÉddjkS leqikxrkSA

vkKki;% eqfuJs"B% 'kklue~ djoko fde~**AA223AA

eg"kZ; fo'okfe= iqjLd`r~; j?kqoje~A

bne~ opue~ vczqou~ lkjxfHkZre~ lqUnje~AA224AA

^^eSfFkyL; ujJs"B% tudL; Hkfo";frA

;K ije /kfeZ"B% r= ;kL;kegs o;e~AA225AAHkk"; &

^^eqfu'kknwZy%! le mikxrkS bekS ÉddjkS Le%A eqfuJs"B%! 'kklue~ vkKki;%! ¼vkoke~½ fde~ djoko**A j?kqoje~ iqjLd`R; eg"kZ;% fo'okfe=% ¼p½ lkjxfHkZre~ lqUnje~ bne~ opue~ vczqou& ^^ujJs"B%! o;e~ eSfFkyL; tudL; ¼fefFkys½ ¼;=½ ije&/kfeZ"B% ;K Hkfo";fr] r= ;kL;kegsAA223]224]225AAHkkokFkZ &

^^gs eqfu'kknwZy! ge nksuksa HkkbZ] izlUurk iwoZd vkids le{k vkdj] vkids Éddj gksdj] mifLFkr gSaA gs eqfuJs"B! vki iz'kkldh; vkKk djsa( fd] vc ge nksuksa] vki dh D;k lsok djsa**A j?kqoj Jh jke dks] fopkjkFkZ izkFkfedrk dh ojh;rk esa lcls vkxs j[kdj] lcds lkeus] egf"kZ;ksa us] fo'okfe= ds lkFk fopkj&eaFku fd;kA rnuUrj mu lHkh us] czãf"kZ fo'okfe= ds lkFk] ;s lkjxfHkZr lqUnj opu dgs& ^^gs ujJs"B j?kqoj! gs Jh jke! ge lHkh eSfFkyh uxjh ds] egkjkt tud ds] ;gk¡] mudh fefFkyk esa] tgk¡ ije&/kfeZ"B ;K gksus okyk gS] ogk¡ pysaAA223]224]225AA Jhjke vkSj y{e.k] fefFkyk tkdj] ml /kuq"kjRu dks ns[ksaA ogk¡ ;K'kkyk esa] og /kuq"k ije~ HkkLoj&vFkkZr~&rstkse; gSA og /kuq"k vizes; etcwr vkSj ?kksj gSA ml /kuq"k dks] Jh jke vkSj

Jhjke% y{e.k% xRok /kuqjZRue~ n`"VqegZrA

vizes; cye~ ?kksje~ ;Ks ije HkkLoje~AA226AA

uk·L; nsok% u xU/kokZ% uk·lqjk% up jk{klk%A

dÙkqZek··jksi.ke~ 'käk% u dFk¡pu ekuq"kk%AA227AA

/kuq"k% rL; oh;Ze~ fg ftKklUrks eghf{kr%A

u 'ksdqjkjksif;rqe~ jktiq=k% egkcyk%AA228AAHkk"; &

Jhjke%] y{e.k% fefFkyke~ xRok /kuq"kjRue~ n`"VqegZrA ¼r=½ ;Ks ije HkkLoje~ vizes;cye~ ?kksje~ ¼/kuq"ke~½ ¼n`"VqegZr½A vL; ¼/kuq"kL;~½] u nsok%] u xU/kokZ% uk vlqjk% u p jk{klk% u ekuq"kk dFk¡pu] vkjksi.ke~ dÙkqZe~ 'käk%A rL; ¼;KL;½ /kuq"k% fg oh;Ze~A eghf{kr%! ftKklUrksA egkcyk% jktiq=k% ¼re~½ ¼/kuq"ke~½ vkjksif;rqe u 'ksdq%AA226]227] 228AAHkkokFkZ &

y{e.k dks ns[kuk pkfg;sA bl /kuq"k dks( uk rks nsox.k] u xU/koZx.k] uk vlqjx.k vkSj uk gh jk{klx.k( rFkk uk gh euq";x.k Édfpr~ ek= Hkh] vc rd vkjksfir dj ik;sA ml ;K'kkyk esa fLFkr /kuq"k gh fefFkyk dk eq[; vkd"kZ.k gS( vkSj egkjkt tud us bls /kuq"k ;K dk oh;Z cuk j[kk gSA bls jktiq=ksa ds ijkØe dk ijh{kd Hkh cuk j[kk gSA gs i`fFkoh ikydksa! ftl /kuq"k dks dbZ egkcyh jktdqekj feydj Hkh] vc rd] vkjksfir ugha dj ik;s] ml /kuq"kjRu dks ns[kus dh rqEgkjh Hkh rks ftKklk gksxh ghAA226]227]228AA gs dkdqRLFk Jhjke! rqe ogk¡ fefFkyk esa] ije vn~Hkqr ;K dks] mlh ds Lo:i esa ns[kukA

r=% n`{;% dkdqRLFk% ije·nHkqre~ ;Ke~ rFkkA

r)uq"ka uj'kknqZy% tudeSfFkyL;AA229AA

vk;kx Hkwre~ u`irs% rL; oSLefu jk?ko%A

vfpZr% fofo/kSxZU/kS% /kwiS% pkx: xfU/kfHk%AA230AA

LofLr oks·Lrq xfe";kfe fl)% fl)kJekn·ge~A

mÙkjs tkàoh rhjs fgeoUre~ f'kjksPp;e~**AA231AAHkk"; &

dkdqRLFk%! r=% ije~ vn~Hkqre~ ;Ke~ rFkk n`{;%A uj'kknwZy%! tud& eSfFkyL; rn~ /kuq"ka ¼nz{;%½A jk?ko%! vk;kx Hkwre~( fofo/kS% xU/kS% p vx:xfU/kfHk% vfpZr%( rL; /kuq"kL;] u`irs oSLefuA oks LofLr vLrq! vge~ fl)%( fl)kJekn~ tkàoh mÙkjs rhjs f'kjksPp;e~ fgeoUre~ xfe";kfe** AA229]230] 231AAHkkokFkZ &

gs uj'kknqZy Jhjke! tud dh fefFkyk dk og /kuq"k Hkh rqe ns[kukA gs jk?ko! U;kflr /kuq"k ds izfr iw.kZ J)k vkSj fo'okl ls( bl /kuq"k dh vpZuk( fofo/k xU/knzO;ksa vkSj vx: dh xU/k }kjk] egkjkt tud ds egy esa] vuojr dh tkrh gSA blh ls mudk dY;k.k gks jgk gS! gs jk?ko%! ml /kuq"k dks egkjkt tud us( vius jktegy esa J)k lfgr LFkkfir fd;k gqvk gSA blh Lo:i esa] rqe Hkh ml /kuq"k dks ns[kukA eSa vc flf);k¡ izkIr dj pqdk gw¡( vkSj fl) cu x;k gw¡A vc eSa fl)kJe ls tkàoh x¡xk ds mÙkjh rV ij pyrs gq;s] fefFkyk gksrs gq;s] ogk¡ /kuq"k;K ns[kdj] Å¡ps f'k[kjksa okys] fgeoUr] fgeky;( riL;k djus pyk tkÅ¡xk**AA229]230]231AA

,oeqDr~ok eqfuoj% izLFkkue·djksr~ rnkA

lf"kZl¡?k% l dkdqRLFk% vkeU«; ounsorke~AA232AA

vkfrRF; izkIre~ lf"kZl¡?kS% rkS u`ikRetkS iFksA

ifFkxrk tXerq fefFkyke~ iqjhe~ p n'kZ;u~AA233AA

fefFkyksious r= vkJee~ n`"V~ok jk?ko%A

iqjk.ke~ futZue~ jE;e~ iizPN% eqfuiq¡xoe~AA234AAHkk"; &

rnk ,oe~ mDr~ok eqfuoj%] ou nsorke~ vkeU«;] l_f"k& l¡?k%] l&dkdqRLFk%] izLFkkue~ vdjksr~A rkS u`ikRetkS] iFks l&_f"kl¡?kS] vkfrRF; izkIre~] tXerq%A rs ifFkxrk%] fefFkyke~ iqjhe~ p n'kZ;u~AA232]233AA r=] jk?ko% fefFkyksious] iqjk.ke~] futZue~] jE;e~] vkJee~ n`"V~ok eqfuiq¡xoe~ iizPN%AA234AAHkkokFkZ &

bl izdkj ppkZ djrs gq;s gh] eqfuoj fo'okfe= us] ou nsorkvksa dks vkefU=r djds] fl)kJe mUgsa lEHkyk fn;kA rnuUrj _f"k;ksa dh tekr ds lkFk] rFkk dkdqRLFk Jhjke vkSj y{e.k ds lkFk( mUgksaus fl)kJe ls izLFkku fd;kA ekxZ esa mu nksuksa jktdqekjksa dks _f"k;ksa dh tekr ds lkFk] txg&txg vkfrRF; lRdkj fey jgk FkkA os ,d lkFk ekxZ ij vkxs c<+rs tk jgs FksA bl rjg pyrs pyrs os yksx ,sls LFky ij igq¡p x;s( tgk¡ ls] pyrs gq;s Hkh] fefFkykiqjh dh HkO;rk] fn[kkbZ ns jgh FkhA ogk¡] fefFkyk uxjh ds miou esa] ,d izkphu] futZu] vkSj je.kh; vkJe ns[kdj( Jh jke us eqfuiq¡xo fo'okfe= ls ml futZu vkJe ds ckjs esa ftKklkiwoZd ;w¡ iwNk&AA232]233]234AA

^^bekJe l¡dk'ke~ ;% dfUone~ eqfuoftZre~A

JksrqfePNkfe Hkxou~ dL;k·;e~ iwoZ vkJe%**AA235AA

rPNªqRok jk?kos.kksDr~e~ okD;e~ okD; fo'kkjn%A

izR;qokp egkrstk% fo'okfe=ks egkeqfu%AA236AA

^^xksreL; ujJs"B% iwoZeklhr~ egkReu%A

vkJeks fnO; l¡dk'k% lqjSjfi lqiwftr%AA237AAHkk"; &

^^eqfuoftZre~ ba ;% vkJel¡dk'ke~ dUo bne~\ Hkxou~! dL; v;e~ iwoZ vkJe%\ vge~ Jksrqe~ bPNkfe**A okD; fo'kkjn% egkrstk% egkeqfu% fo'okfe=ks jk?kos.k mDr~e~ rr~ okD;e~ JqRok( izR;qokp& ^^ujJs"B%! egkReu%! v;e~ fnO; l¡dk'k vkJeks( lqjS% vfi lqiwftr%( xksreL; iwoZe~ ¼vkJe½ vklhr~AA235]236]237AAHkkokFkZ &

^^eqfu;ksa ds izos'k ds fy;s oftZr] izlUurk ls ghu] ;g vkJe tSlk fn[kus okyk je.kh; LFky] fdldk gS\ gs Hkxou~! ;g fdldk iqjkuk vkJe gS\ eSa ;g lquuk pkgrk gw¡**A okD;ksa ds eeZ ds fo'kkjn egkrstLoh egkeqfu fo'okfe= us] jk?ko }kjk dgs x;s] mu okD;ksa dks lqudj ;wa izR;qÙkj fn;k&** gs ujJs"B! gs egkReu%! fnO; yksd lí`'k ;g vkJe] nsorkvksa }kjk Hkh lqiwftr czãf"kZ xksre dk igys dk vkJe gSA bl vkJe esa( iwoZ esa] os czãf"kZ ;gk¡ fojktrs FksA ;g ogh LFkku gSAA235]236]237AA gs egk;'kLoh jktdqekj! vusdks o"kksZa igys] czãf"kZ xksre vkSj vgY;k nksuksa lkFk&lkFk gh riL;k esa frf"Br jgrs gq;s ;gk¡ ri

lpk= ri% vfr"Bn·gY;k lfgr% iqjkA

o"kZ iwokZU;usdkfu jktiq=% egk;'k%AA238AA

bUnz n`"V~ok rie~ rL; xksreL; egkReu%A

rkS nq"Øks/keqRik| lqj dk;Z dÙkqZfePNrAA239AA

rnuqlkjs vkxRok dk;kZuqlkjs nsosUnz%A

eqfu os"k/kjksHkwRok vgY;ke~ bneczohr~AA240AAHkk"; &

egk;'k% jktiq=%! vusdkfu o"kZ iwokZu~ v= l egkReu% p vgY;k lfgr% iqjk ri% vfr"Br~A rL; xksreL; rie~ n`"V~ok( bUnz% rkS nq"Øks/ke~ mRik|( lqj dk;Z dÙkqZe~ bPNrA rn~ ¼y{;½ vuqlkjs ¼v=½ vkxRok nso&dk;kZuqlkjs nsosUnz% eqfuos"k/kjks HkwRok vgY;ke~ bne~ vczohr~&AA238]239]240AAHkkokFkZ &

dj jgs FksA gs egkReu Jhjke! mu xksre dh riL;k ds ri dks ns[kdj( nsojktbUnz fopfyr gks mBsA mu nsojkt us nsorkvksa ds opZLo ds j{k.kkFkZ( bu nksuksa ds eu eas nq"Øks/k mÙiUu djuk pkgkA rnuqlkj bl y{; ds lkFk nsodk;kZFkZ nsosUnz ;gk¡ vkJe esa vk;sA nsodk;Z ds vuqlkj gh] nsosUnz us] ;gk¡ vkdj eqfuos"k /kkj.k dj fy;kA czãf"kZ xksre dk Hks"k /kkj.k djds] bUnz us vgY;k ls ;wa dgk&AA238]239]240AA ^^^^gs vgY;k! rqe ,slh fo"ke dBksj ifjfLFkfr;ksa esa Hkh vPNh rjg ls lekfgr gksdj izlUu jgrh gksA rqEgkjh Hkh eksteLrh djus dh bPNk rks gksrh gh gksxhA vFkZghu yksx gh eksteLrh eukus ds fy;s] _rq dky dh izrh{kk djrs gSa( ysfdu os yksx rks thou Hkj izrh{kk gh

^^^^_rqdkye~ izrh{kUrs ukfFkZu% lqlekfgrsA

l¡xee~ RokgfePNkfe Ro;k lg lqe/;es****AA241AA

eqfuos"ke~ lgL=k{ke~ foKk; j?kquUnu%A

ekfre~ pdkj% dqefr nsojkt dqrwgykr~AA242AA

bUnzs.k d`r vfHk"kkjs.k l¡rq"Vk vgY;kA

vFkkczohr~ lqjJs"Be~ d`rkFksZukUrjkReukAA243AAHkk"; &

^^^^lqlekfgrs! ukfFkZu% izrh{kUrs _rqdkye~A lqe/;es! vge~ Ro;k lg l¡xeRoa bPNkfeA**** j?kquUnu%! nso jkt dqrqgykr~ eqfuos"ke~ pdkjA ¼vgY;k½ lgL=k{ke~ foKk;( rFkkfi] dqefr efre~ vdjksr~A ,u bUnzs.k d`r vfHk"kkjs.k vUrjkReuk l¡rq"Vk d`rkFkZ ¼vgY;k½ lqjJs"Be~ vFk% vczohr~ &AA241] 242]243AAHkkokFkZ &

djrs jg tkrs gSaA rqEgkjk 'kjhj "kks"Vo cgqr vkd"kZd gSA gs lqe/;es! rqEgkjs lkFk eSa( lekxe djus dh bPNk j[krk gw¡****A gs j?kquUnu! nsojkt bUnz us dksrqgyo'k gh eqfuos"k /kkj.k fd;k gqvk Fkk( og czãf"kZ xksre ds :i esa ogk¡ vkJe esa vofLFkr FkkA ;g tkurs gq;s Hkh( fd] ;g lgL=k{k gSa] ml dqefr vgY;k us] nsojkt dk vfHk"kkj dk izLrko Lohdkj dj fy;kA bUnz }kjk d`r bl vfHk"kkj ls vgY;k viuh vUrjkRek ls l¡rq"V vkSj d`rkFkZ Hkh gks xbZA rnuUrj vgY;k us lqjJs"B bUnz dks ;wa dgk&AA241]242]243AA ^^^^gs lqjJs"B nsosUnz! eSa d`rkFkZ gw¡A gs izHkks! vki bl :i esa] ;gk¡ fcuk :ds( 'kh?kz gh ;gk¡ ls pys tkb;sA

^^^^d`rkFkksZfLe lqjJs"B% xPN% 'kh?kzehr% izHkksA

vkRekue~ p eke~ nsos'k% loZFkk j{k% xksrekr~****AA244AA

bUnzLrq izglu~ okD;e·gY;kfene·czohr~A

^^^^lqJksf.k! ifjrq"VksfLe xfe";kfe ;Fkk··xre~****AA245AA

voljoknh LokFkhZ bUnzk·fLr j?kquUnu%A

rFkkfi ekuok% losZ iwt;fUr nsosUnze~AA246AAHkk"; &

^^^^lqjJs"B%! ¼vge~½ d`rkFkksZ vfLeA izHkks! 'kh?kze~ br% xPN%A nsos'k%! eke~] p Lo vkRekue~] Roe~ xksrekr~] loZFkk] j{k%****A izglu~ rq] bUnz% vgY;ke~] bne~ okD;e~ vczohr~& ^^^^lqJksf.k! vge~ ifjrq"Vks vfLeA vge~ ;Fkk vkxre~ ¼rFkk½ xfe";kfe^^^^A j?kquUnu%! LokFkhZ bUnz%] voljoknh vfLr( rFkkfi losZ ekuok% ¼re~½ nsosUnze~ iwt;fUrAA244]245] 246AAHkkokFkZ &

gs nsos'k! vki esjh vkSj vius Lo;e~ ds 'kjhj dh( rFkk gekjs vfLrRo dh( lc izdkj ls j{kk dhft;sA**** vgY;k dh ckr lqudj] eqLdqjkrs gq;s bUnz us] fo'ks"k iz;kl djds( vgY;k dks ;g izÙ;qÙkj fn;k&**** gs lqJksf.k! eSa Hkh rqe ls ifjrq"V gw¡A eSa] ftl izdkj ;gk¡ vk;k Fkk( mlh izdkj ;gk¡ ls pyk Hkh tkÅaxk****A gs j?kquUnu Jhjke! LokFkhZ bUnz voljoknh gSa fQj Hkh lHkh ekuox.k mUgsa iwtrs gSaAA244]245]246AA nsosUnz egf"kZ xksre ds izfr 'k¡fdr vkSj lEHkzkUr gks jgs FksA lEHkzfer voLFkk esa os] QqfÙkZ ls ogk¡ ls ckgj tkus yxsA ml le;] os ogk¡ xksre ds Hks"k

lEHkzekr~ Roju~ 'k¡fdrks nsosUnz izfrxksree~A

,oe~ l% xE;rq rnk fu'pØkeksVtkr~ rr%AA247AA

xksree~ nn'kkZ p l% izfo'kare~ egkeqfue~A

nso nkuo nq?kZ"kkZe~ rikscy lefUorke~AA248AA

rhFkksZnd ifjfDyUuke~ nhI;ekue~ bok·uye~A

x`ghra lfe/kke~ r= ldq'ke~ eqfuiq¡xoe~AA249AAHkk"; &

nsosUnz xksree~ izfr 'k¡fdrksA l% lEHkzekr~] Roju~] fu%pØke~ vksVtkr~] ,oe~ rr% xE;rqA l% egkeqfue~] nso nkuo nq?kZ"kkZe~] rikscy lefUorke~] rhFkksZnd ifjfDyUuke~] nhI;ekue~ vuye~ bo rstksoUre~] xksree~ ¼vkJes½ izfo'kare~ p nn'kkZA ¼l% bUnz%½ eqfu iq¡xoe~ l&dq'ke~] lfe/kke~ x`ghra r= ¼nn'kkZ½AA247]248]249AAHkkokFkZ &

esa ns[ks tkus ds Hk; ls] Hk;kØkUr FksA os dHkh fdlh dh vksV ysrs( dHkh b/kj m/kj yqdrs fNirs] ogk¡ ls tk jgs FksA mu nsojkt us rHkh] ogk¡ vkJe esa izos'k dj jgs egkeqfu] nsorkvksa vkSj nkuoksa ds fy;s nq?kZ"kZ] rikscyfu"V] rhFkZ ds ty ls Hkhxs gq;s] nSnhI;eku ¼izTTofyr½ vfXu leku rstkse;] 'kjhj okys] xksre dks ns[k fy;kA ml bUnz us] eqfuiq¡xo xksre dks ogk¡ gkFk esa dq'kk vkSj lfe/kk;sa fy;s gq;s] vkJe esa izos'k djrs ns[kkAA247]248]249AA ;dk;d eqfuoj xksre dks] vkJe esa izos'k djrs ns[kdj( lqjifr bUnz mudh mifLFkfr ls =Lr gks x;kA mldk psgjk fo"k..k gks x;kA vius f'k";ksa ls f?kjs gq;s o`rlEiUu

n`"V~ok lqjifr% =Lrks fo"k..k onuk·Hkor~A

vFk% n`"V~ok lgL=k{ke~ eqfuos"k/kje~ eqfu%AA250AA

nqoZ`Ùke~ o`ÙklEiUuks jks"kkn~ opue·czohr~AA251AA

^^^^ee :ie~ lekLFkk; d`roku·fl nqeZrsA

vdÙkZO;fene~ ;L;kn~ foQyLRoe~ Hkfo";fl****AA252AA

xksresuSoeqDrL; ljks"ks.k egkReu%A

isrrq% o`"k.kkS Hkweks lgL=k{kL; rR{k.kkn~AA253AA

Hkk"; &

lqjifr% ¼eqfuoje~½ n`"V~ok( =LrksA l% fo"k..k&onuk vHkor~A eqfu% vFk% lgL=k{ke~ eqfuos"k/kje~ nqo`ZÙke~ n`"V~ok( o`ÙklEiuks ¼eqfu%½ jks"kkn~ opue~ vczohr~& ^^^^nqeZrs! ee :ie~ lekLFkk; ¼Roe~½ d`roku~ vflA bne~ vdÙkZO;e~! ;L;kn~ ¼vL; vijk/kkr~½ izHkkos.k Roe~ foQy% Hkfo";fl****A gs ekgReu% Jhjke%! czãf"kZ xksresu ,oe~ ljks"ks.k mäL;( JkiL; izHkkos.k lgL=k{kL; o`"k.kkS] rR{k.kkn~ Hkweks isrrq%AA250]251]252]253AAHkkokFkZ &

eqfu xksre us] eDdkjksa ls f?kjs gq;s] nqo`ZÙk lEiUu bUnz dks( eqfu os"k /kkj.k fd;s gq;s ns[kkA rHkh mUgksaus ;g Jki opu dgk& ^^^^gs nqeZrs bUnz! esjk gh :i /kkj.k djds rqe( tks dqN /;s; ysdj ;gk¡ esjs vkJe esa vk;s gks( ;g rqEgkjs fy;s ugha fd;s tkus ;ksX; dk;Z gSA rqeus u djus ;ksX; dk;Z dj fy;k gSA rqEgkjs bl vijkf/kd d`R; ds dkj.k] rqe foQy gks tkvksxs****A gs egkReu Jhjke! czãf"kZ xksre }kjk bl izdkj Øks/k ls dgs x;s Jki ds izHkko ls( lgL=k{k bUnz ds o`"k.k] ogha ij] rR{k.k]

Hk;kØkUr bUnz% Rofjrks xrk'p ;Fkk··xre~A

Hkko jfgrks opus xksrek·i`PNr·gY;ke~AA254AA

^^^^fdfene~ d`re~ d`R;e~\ bZ ln`'ke~ vgY;k Ro;k\

fde·ge~ ufg nkL;kfe x`fg.kh lq[ke~ fueZye~\\255AA

JqRok xksreL; iz'ue~ vgY;k bne·czwrAA256AA

^^^^{kek! {kek! {kek! Lokeh! Jkie~ u nkrq egZflA

vfrfFk lRdkjkFksZ fg bUnz lgs lekxe****AA257AA

Hkk"; &

Hk;kØkUr bUnz% Rofjrks ;Fkk vkxre~ rFkk xrk% pA Hkko jfgrks opus] xksre vgY;ke~ vi`PNrA ^^^^vgY;k! Ro;k bZ ln`'ke~ d`R;e~\ fde~ bne~ d`re~\ fde~ vge~ ¼Roke~½ fueZye~ x`fg.kh lq[ke~ u fg nkL;kfe^^**\ xksreL; iz'ue~ JqRok vgY;k bne~ vczwr& ^^^^{kekA {kek! {kek! Lokeh! Jkie~ u nkrq egZflA vfrfFk lRdkjkFksZ fg ¼vge~½ bUnz lgs lekxe ¼vd`r½****AA254]255]256]257AAHkkokFkZ &

f[kjdj] Hkwfe ij fxj x;sAA250]251]252]253AA czãf"kZ xksre ds Jki dk izHkko ns[kdj] Hk;kØkUr bUnz( ftl izdkj ogk¡ vk;k Fkk] mlh izdkj QqfÙkZ ls ogk¡ ls] fcuk :ds pyk x;kA rnuUrj czãf"kZ xksre us Hkko jfgr gksdj] vgY;k ls ;s iz'u iwNs& ^^^^gs vgY;k! rqEgkjs }kjk bl izdkj dk dkeqd d`R; \ ;s D;k vkSj dSls gqvk\ rqeus ;s D;k dj fn;k\ D;k eSa rqEgsa fueZy x`gLFk dh x`fg.kh ds lq[k iznku ugha dj jgk Fkk\ eSa rqEgsa x`gLFk dh x`fg.kh ds lHkh lq[k vuojr iznku dj jgk Fkk] dj jgk gw¡ vkSj


'kIRok oS xksre 'kØe~ JqRok Hkk;kZ;k dFkue~A

vgY;ke·fi 'kIroku~ bne~ n.Me~ fo/kk;rAA258AA

Édfpn~ uk;kZ% ok¡PNfUr mPpinLFkL;k·uqxzge~A

rRdkj.kkr~ fg j?kqoj% lekxe;karho%AA259AA

^^^^bgk o"kZ lgL=kf.k cgqfu fuofl";flA

okr Hk{kk fujkgkjk rIL;fl Hk"e'kkf;uhAA260AAHkk"; &

j?kqoj%! Édfpr~ uk;kZ% mPpinLFkL; vuqxzge~ ok¡PNfUrA rRdkj.kkr~ fg ¼rk½ bo% lekxe;kafrA oS 'kØe 'kIRok] xksre Hkk;kZ;k dFkue~ JqRok( vgY;ke~ vfi bne~ n.Me~ 'kIroku~ fo/kk;rA ^^^^Roe~ bgk cgqfu lgL=kf.k o"kZ fuofl";flA ¼vL; dky [k.Ms½ Roe~ Hk"e'kkf;uh] okrHk{kk] fujkgkjk rIL;flAA258]259]260AAHkkokFkZ &

djrk jgw¡xkA**** czãf"kZ xksre ds ,sls likV iz'uksa dks lqu dj vgY;k us ;wa dgk& **^^{kek! {kek! {kek! gs Lokeh! vki eq>s Jki ugha nsosaA nso jkt bUnz dk vfrfFk lRdkj djrs le;] mldh ;kpuk ds vuqlkj gh] ml bUnz ds lkFk eSaus] ;g lekxe] fd;k**AA254]255]256]257AA gs j?kqoj Jhjke! dqN vkSjrsa mPp in ij vklhu yksxksa dk vuqxzg izkIr djuk pkgrh gSaA blh dkj.ko'k os ,sls lekxe dj cSBrh gSaA ;g ugha djus ;ksX; dk;Z gSA bl izdkj egf"kZ xksre us bUnz dks mlds d`r nq"deZ dk n.M nsdj( rnuUrj Hkk;kZ xksreh dk dFku lqudj( vgY;k dks Hkh mlds d`r vijk/k ds fy;s Jkfir dj] n.M nsus dk fo/kku fd;kA Jkiopu esa czãf"kZ xksre us vgY;k ls ;w¡ dgk&

vn`';k loZ Hkwrkuke~ vkJes·fLeu~ ofl";flA

;nkRosrn~ oue~ /kksje~ Jhjkeks n'kjFkL;AA261AA

vkxfe";fr nq?kZ"kkZ% rnk iwrk Hkfo";flA

rL;kfrRF;su nqoZ`rs yksHke~ eksge~ fooftZrkA

eRldk'ke~ eqnk ;qäk Loe~ oiq&/kkZjf;";fl****AA262AA

,oeqä~ok egkrstk xksreks nq"V pkfj.khe~A

beekJeeqRl`T; fl) pkj.k lsforsA

fgeokfPN[kjs jE;s riLrsis egkri%AA263AAHkk"; &

Roe~ loZHkwrkuke~ ví`';k ¼HkwRok½( vfLeu~ vkJes ofl";flA gs nqo`ZrsA ;nk n'kjFkL; nq?kZ"kkZ Jh jkeks ,rn~ ?kksje~ oue~ vkxfe";fr] rnk fg Roe~ JhjkeL; vkfrRF; lRdkjs.k rL; JhjkeL; vkfrRF;su fg yksHke~ eksge~ fooftZrk] iwrkRo Hkfo";flA rnk er~ ldk'ke~ eqnk;qäk Loe~ oiqe~ /kkjf;";fl****A egkri% egkrstk xksreks nq"V pkfj.khe~ ,oe~ mDr~ok bee~ vkJee~ mRl`T; fl)pkj.k lsfors] jE;s] fgeoku~ f'k[kjs] riLrsisAA261]262]263AAHkkokFkZ &

^^^^;gk¡ bl vkJe esa] rqe cgqr ls gtkjksa o"kksZa rd vdsyh fuokl djksxhA rqe bl dky[k.M esa Hk"e'kkf;uh gks dj jgksxh( vkSj viuh 'kqf) gsrq okrHk{k.k djrs gq;s( fujkgkj jgrs gq;s] riL;k djrh jgksxhAA258]259]260AA rqe lHkh izkf.k;ksa ds fy;s vn`'; jgrs gq;s gekjs bl vkJe esa jgksxhA gs nqo`ZÙks! tc ;gk¡ bl ?kksj ou esa n'kjFk ds iq= nq?kZ"kZ Jhjke vk;saxs( ml le; rqe

bUnz·Lrq es"k&o`".kk rnk izHk`fr jk?ko%AA264AA

xksreL; izHkkos.k rilk p egkReu%A

vkxPNrq egkrstk Jhjke% vkJefene~AA265AA

rkj;Sua egkHkkxke~ vgY;ke~ iq.;deZ.kke~**AA266AA

fo'okfe= op% JqRok jk?ko% lg y{e.k%A

fo'okfe=e~ iqjLd`R; rnk··Jee~ izfoos'k%AA267AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə