Jhjke pfjrkoyhYüklə 1,48 Mb.
səhifə8/26
tarix19.01.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#39382
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Hkk"; &

^^egkjkt%! rs fofnre~% b{okdw nSore~( Hkxoku~ _f"k ofl"Bks losZ"kq d`R;s"kq oäkA fo'okfe=] lg loSZ% egf"kZfHk%] vfHk vuqKkrA ,"k /kekZRek ofl"Bks] es ;FkkØee~ o{;fr ¼rFkk o;e~ djkse½A** okD;Kks rw".khe~ Hkwrs] n'kjFks] l&iqjks/kle~ oSnsge~ Hkxoku _f"k ofl"Bks okD;K ¼bne~½( okD;e~ mokp&AA385]386]387AAHkkokFkZ &

oSnsg jkt dks] muds iqjksfgrksa ds lkFk] okD;K czãf"kZ ofl"B us ;wa dgk&AA385]386]387AA ^^izHkq czãk rks loZ&jps;rk gSaA os vO;ä gSaA os fuR; gSaA os vO;; gSaA os 'kk'or gSaA muds iq= ejhfp gSaA ejhfp ds iq= l¡;Ks gqr% d';i gSaA mlh oa'k esa egkjkt vt gq;s( mUgha ds iq= ;s egkjkt n'kjFk gSaA dkSlY;k vkSj n'kjFk ds iq= Jh jke gSaA ;s /kuqHk¡td gSaA dSd;h vkSj n'kjFk ds iq= Hkjr gq;sA lqfe=k rFkk n'kjFk ds nks iq= y{e.k vkSj 'k=q?u gq;sAA388]389]390] 391AA jktu~! fo'kq) ***vkfnoa'k dh dqy o/kq cukus ds fy;s( egkjkt n'kjFk us] ije/kkfeZd Jhjke vkSj y{e.k ds fy;s] vkidh iqf=;ksa dk oj.k dj fy;k

^^vO;ä% izHkoks czãk 'kk'orks% fuR;% vO;;%A

rLeku~ ejhfp l¡tKs ejhps d';i% gqr%AA388AA

rr oa'ks vt% vHkor~ rL; iq=% n'kjFk%AA389AA

dkS'kY;k n'kjFk lqrks Jhjkeks /kuqHk¡td%AA390AA

dSd;h n'kjFk lqrks Hkjrks% vtk;r%A

lkSfe=k n'kjFk lqrkS y{e.k% p 'k=q?u%AA391AAHkk"; &

^^izHkoks czãk vO;ä%] fuR;%] vO;;%] 'kk'orksA rLeku~ ¼iq=%½ ejhfp%( ejhps l¡tKs( gqr% d';i%( rr~ oa'ks vt% vHkor~( rL; iq=% n'kjFk%A dkSlY;k&n'kjFk lqrks Jh jkeks /kuqHk¡td%( dSd;h&n'kjFk lqrks Hkjr% vtk;r%( lkSfe=k& n'kjFk lqrkS y{e.k% p 'k=q?u%AA388]389]390]391AAHkkokFkZ &

gSA gs uj Js"B%! vius leku Lrj ds fn[kus okys yksxksa dks( vius leku fn[kus okys yksxksa ls gh( dU;k nku ysuk pkfg;s**A bl izdkj lEcksf/kr egkjkt tud us] gkFk tksM+dj] ;wa izfr mÙkj fn;k&^^vki dk dY;k.k gks! gekjs dqy dh izfl)&dhfÙkZ Hkh vki dks lquuk pkfg;sA gs eqfuJs"B! tks dqy vuojr pyrk jgs( ,sls fuj·o'ks"kr% dqy dks gh] dU;k nku fd;k tkuk pkfg,AA392]393]394]395AA gs egkers! ;g oäO; gekjs †††dqy esa tUe ysus okyksa ds ckjs esa tkudkfj;k¡ miyC/k djokus okyk gSA vius gh egku~ deksZa ls rhuksa yksdksa esa] ftuds ckjs esa] dbZ dFkk;sa dgkfu;k¡ lquh vkSj lqukbZ tkrh jgh gS( os loZlRo/kkfj;ksa esa Js"Bre~] ije~ /kekZRek ^^fufe** ds uke ls††† ifjf'k"V ^^c**

vkfnoa'k3 fo'kq)kuke~ jkKke~ ije/kfeZ.ke~A

Jhjke y{e.k vFksZ RoRlqrs oj;s u`i%AA392AA

lí`'kkH;ke~ ujJs"B% lí`'ks nkrq egZfl**AA393AA

,oe~ czqok.k tud% izR;qokp d`rk¡tfy%AA394AA

^^Jksrq egZfl Hkíaz rs dqye~ u% ifjdhfÙkZre~A

iznkus fg eqfuJs"B% dqye~ fuj·o'ks"kr%AA395AA

Hkk"; &

gs u`i%! ***vkfno¡'kfo'kq)kuke~ jkKke~ ije /kfeZ.ke~ Jh jke y{e.k vFksZ RoRlqrs oj;sA ujJs"B%! lí`'kkH;k;~ lí'ks nkrq egZfl**A ,oe~ czqok.k tud% d`rk¡tfy% izR;qokp& ^^Hkízars! u% dqye~ ifjdhfÙkZre~ Jksrq egZflA eqfuJs"B%! fuj·o'ks"kr% dqye~ fg iznkusAA392]393]394]395AAHkkokFkZ &

fo[;kr] ,d jktk gq;s gSaA esjs firk Jh gzLo jksek Hkh mlh oa'k esa gq;s gSaA gs egkReuksa! /keZK gzLojksek ds nks iq= gq;sAA396]397AA eSa lc ls cM+k T;s"B iq= gw¡( vkSj esjk NksVk HkkbZ ohj dq'k/ot gSA esjs firk us eq>s T;s"B ns[k dj( fo'ks"k iz;klksa ls] firk ds dkSyh jkT; ij] vfHkÉ"kfpr dj fn;kA mUgksaus dq'k/ot dk Hkkj Hkh eq>s gh lkSai fn;kA eSaus mls] esjs ifjokj esa lekfo"V dj fy;kA rnuUrj esjs firk th] ou dks pys x;sA gs egf"kZ! ,d fefFkyk ij vkØe.kdkjh oh;Zoku~ jktk lq/kUok us] fefFkyk dks ?ksj dj] bl ij geyk dj fn;kA bl izdkj mlus eq> ij ;q) Fkksi fn;kA mlds }kjk Fkksis x;s ;q) dks eSaus mlls vkeus lkeus gksdj yM+kA ml vkeus lkeus ds ;q) esa] esjs fo'ks"k

oäO;e~ 4dqy tkrsu ru~ fucks/k egkersA

jktk Hkwr~ f="kqyksds"kq foJqr% Losu deZ.kk%AA396AA

fufe% ije /kekZRek% loZ lÙoorke~ oj%A

rr~ oa'ks eefirk Jh gzLojksek p vHkor~A

gzLojksek iq=kS };e~] /keZKL; egkReu%AA397AA

T;s"Bks·ge~ vuqtks Hkzkrk ee ohj% dq'k/ot%A

eke~ rq T;s"Be~ firkjkT;s lks·fHkÉ"kP; firk eeAA398AA

dq'k/ote~ lekos'; Hkkje~ ef; oue~ xr%AA399AAHkk"; &

egkers! †††dqytkrsu ru~ fucks/k&oäO;e~A Losu deZ.kk f="kq yksds"kq foJqr%] jktk loZlÙoorke~oj% ije/kekZRek% fufe% Hkwr~A rr~ oa'ks ee firk Jh gzLojksek p vHkor~A egkReu%! gzLo jksek /keZKL; };e~ iq=kSA vge~ T;s"BksA ee vuqtks Hkzkrk ohj% dq'k/ot%A ee firk eke~ T;s"Be~ rq( firkjkT;s] lks] vfHkÉ"kP; dq'k/ote~ Hkkje~ ef; lekos'; oue~ xr%AA396]397]398]399AAHkkokFkZ &

iz;Ruksa ls] og jktk lq/kUok j.k esa ekj fn;k x;kA gs eqfuJs"B%! ml lq/kUok ujkf/ki dks ekjdj] esjs gh leku 'kwjohj esjs vuqt dq'k/ot dk eSaus mlds jkT; ij vfHk"ksd dj fn;kAA398]399] 400]401AA bl rjg og Hkh jktk gks x;kA gs eqfuiq¡xo! vkids gekjs ijLij izse ds cU/ku esa cU/k dj] eSa] lhrk] Jhjke ds fy;s] iznku djrk gw¡A gs izHkq! eSa mfeZyk dks blh izdkj y{e.k ds fy,

lq/kUok oh;Zoku~ jktk fefFkyke·ojks/kd%A

rL; iznkuku~ eg"ksZ ;q)e~ vklhu~ e;k lgA

l grks·fHkeq[ks jktk lq/kUok rq e;k j.ksAA400AA

re~ fugR; eqfuJs"B% lq/kUokue~ ujkf/kie~A

lk¡dk';s Hkzkrje~ 'kwje~ vH;kÉ"kpr~ dq'k/ote~AA401AA

Hkk"; &

oh;Zoku~( fefFkyke~ vojks/kd% jktk lq/kUok( rL;] iznkuku~ ;q)e~ e;k lg vklhu~A l jktk lq/kUok rq j.ks vfHkeq[ks e;k grksA eqfuJs"B! re~ lq/kUokue~ ujkf/kie~ fugR;( lk¡dk';s 'kwje~ Hkzkrje~ dq'k/ote~ vH;É"kpr~AA400] 401AAHkkokFkZ &

iznku djrk gw¡A gs izHkq! esjh igyh iq=h oh;Z'kqYdk nsodU;k tSlh gS( mu lhrk dks] eSa Jhjke ds fy;s iznku djrk gw¡A esjh f}rh; iq=h mfeZyk dks( eSa y{e.k ds fy;s iznku djrk gw¡A blesa dksbZ la'k; ugha djsaA eSa bl ?kks"k.kk dks rhu ckj cksyrk gw¡**A lEosr~ Lojksa esa lHkh _f"k l¡?kksa us dgk& ^^dY;k.keLrqA mÙke yksxksa dks] leku fn[kus okys] leku ifjokj dks gh] dU;k nku djuk pkfg;sAA402]403]404AA gs ujiq¡xoksa! bl lEcU/k ds fy;s] nksuksa dqy ds] vkSj vU; lHkh xq.k Hkh vizes; vkSj vfpUR; :i ls leku gSA bl rjg b{okdwvksa vkSj fonsg dqyksa ds e/; gq;s bl lEca/k dh] vU; fdlh lEcU/k ls rqyuk ugha dh tk ldrhA gs ujJs"B% jktu~! bl Hkwfe ij :i esa vizfre] loZlqUnjh] dq'k/ot dh] nks iqf=;k¡ Hkh gSaA gs jktu~! bu iqf=;ksa dks vius dqy dh

nnkfe ije izhrks c/okS rs eqfuiq¡xo%A

lhrke~ Jh jkek;% izHkq y{e.kk; p mfeZyke~AA402AA

oh;Z'kqYdke~ ee lqrke~ lqjlqrksieke~ lhrk;~A

f}rh;ke~ mfeZyke~ pSo f=oZnkfe u l¡'k;%**AA403AA

losZf"kZl¡?kk czqou~ lEosr Lojs ^^dY;k.keLrqA

lí`'kkH;ke~ ujJs"Bk lí`'ks nkrq egZflAA404AAHkk"; &

eqfuiq¡xo%! rs ije izhrks c/okS%( vge~ lhrke~ Jhjkek;%A izHkks! mfeZyke~ y{e.kk;% pA ee izFke lqrke~ oh;Z'kqYdke~ lqjlqrkseke~ lhrke~ Jh jkek; ¼nnkfe½( izHkks! f}rh;ke~ mfeZyke~ p y{e.kk;A ,oa vge~ f=% onkfe( u la'k;%**A lEosr~ Lojs losZ _f"k l¡?kk% vczqou~& ^^dY;k"keLrq! ujJs"Bk lí`'kkH;ke~ lí`'ks nkrq egZflAA402]403] 404AAHkkokFkZ &

o/kqosa cukus gsrq( mudk Hkh vki oj.k djsaA egkjkt n'kjFk ds ;s nksuksa iq= Hkh 'kjhj "kks"Vo ls ;kSou'kkyh gSaA vr% d`i;k vki jkt dqekj Hkjr ds fy, ek.Moh vkSj jktdqekj 'k=q?u ds fy, JqrdhfÙkZ( dq'k/ot dh nksuksa iqf=;ksa dks( bu dqekjksa dh ifRu;ksa ds :i esa oj.k djsaA bl gsrq leku fn[kkbZ nsus okys nks dqyksa ds e/; lEcU/k djus dh vki Lo;a gh ln~ vkKk tkjh djsaAA405]406]407]408AA gs cqf)eku~ jktu~! pkjksa jktdqekj] tks egkcyh gSa( os pkjksa] vius gkFkksa esa mu pkjksa jktdqekfj;ksa dk gkFk ysdj] ik.kh x`g.k laLdkj( ,d lkFk] ,d gh osnh ds le{k djsaA gs czãu~! lHkh euhf"k;ksa dk er gS fd] QkYxquh u{k= ds

vfpUR;kU; izes;kf.k dqykuh ujiq¡xok%A

b{okdw.kke~ fonsgkuke~ uS"kke~ rqY;ks·fLr dÜpuAA405AA

dq'k/otL; jktu~ :is.kk·izfrea p HkqfoA

lqrk };e~ ujJs"B% iRU;FkZe~ oj;kegsAA406AA

HkjrL; dqekjL; 'k=q/uL; /kher%A

iq=kS n'kjFkL;ses :i ;kSou 'kkfyukSAA407AAHkk"; &

ujiq¡xok%A dqykuh] vU; izes;kf.k vfpUR;( ,"kke~ b{okdw.kke~ fonsgkuke~ dÜpu rqY;ks u vfLrA ujJs"B jktu~ Hkqfo] :is.k vizfree~( dq'k/otL; lqrk };e~( rke~ p iRUk~;FkZe~ oj;kegsA n'kjFkL; ,es iq=kS :i ;kSou 'kkfyukSA A405]406]407AA ek.Moh Jqr dhfÙkZ'p dq'k/otL; lqrk;ke~ lí`'ke~ dqy lEcU/ke~ Lo;e~ ln~;kKki;r%AA408AAHkkokFkZ &

mÙkj Hkkx esa] fnol esa] oSokfgd dk;ksZa dk iz'kaluh; eqgqÙkZ gksrk gSA ml eqgqÙkZ esa Hkx nsork] iztkifr gksrs gSa**AA409]410AA _f"k;ksa dh lHkh tkekrksa ds] ;s opu lqudj] fefFkykf/kifr tud us] izeqfnreu ls] bu opuksa ls lUrq"V gksdj] gkFk tksM+dj ;g ?kks"k.kk dh& ^^gs dkSlY;k vkuUno/kZu Jhjke! lko/kku gksdj lquksA ;g esjh iq=h lhrk] rqEgkjh lg /keZpjh gks xbZ gSA rqEgkjk dy;k.k gksA rqe bls izkIr djus dh bPNk tkx`r djksA blds gkFkksa dks rqe vius gkFkksa esa ys yksA ;s egkHkkxk lnSo ifrozr jgrs gq;s rqEgkjs lkFk rqEgkjh Nk;k dh rjg gh rqEgkjk vuqxeu djsxhAA411]412]413AA y{e.k! rqEgkjk

ek.Moh% JqrdhfrZ'p dq'k/otL; lqrk;ke~A

lí`'ke~ dqy lEcU/ke~ ln~;kKki;r% Lo;e~AA408AA

,dàk jktiq=h.kke~ prql`.kke~ gs jktu~A

ik.khu~ x`àUrq pÙokjks jktiq=k% egkcyk%AA409AA

mÙkjs fnols czãu~ QkYxquhH;ke~ euhf"k.kk%A

oSokfgde~ iz'kalfUr Hkxks ;= iztkifr**AA410AA

losZf"kZl¡?kk opue~ JqRok fefFkyk·f/kifr%A

izeqfnr euk d`rk¡tfy rq"Vk ?kks"k;frAA411AAHkk"; &

gs jktu~! pÙokjks jktiq=k% egkcyk% prl`.kke~ jkt iqf=.kke~ ,dàk ik.khu~ x`gUrqA czãu~! mÙkjs fnols QkYxquhH;ke~( ;= Hkxks iztkifr( euhf"k.kk% oSokfgde~ iz'kalfUr**AA409] 410AAHkkokFkZ &

dY;k.k gksA ;gk¡ vkvksA rqeus mfeZyk dks eq>ls thr fy;k gSA rqe bldks izkIr djus dh bPNk tkx`r djksA bl dk gkFk rqe vius gkFkksa esa ys yksA blesa foyEc er djksA rqe Hkwrdky ds i;kZ; er cuksA Hkjr! ;gk¡ vkvksA rqEgkjk dY;k.k gksA dq'k?o dh iq=h ek.Moh dks rqe x`g.k djksA ek.Moh ds gkFkksa dks vius gkFkksa esa ys yksA 'k=q?u! ;gk¡ vkvksA rqEgkjk dY;k.k gksA rqe JqrdhfÙkZ dks x`g.k djksA gs egkckgks! JqrdhfÙkZ dk gkFk] vius gkFkksa esa ys yksA rqe lHkh lkSHkkX;'kkyh gksa( vkSj lqpfjrk gksaA rqe dkdqYLFkksa dh dqyo/kqosa gks tkvksA blesa foyEc er djksA rqe Hkwrdky dk i;kZ; er cuksAA414]415]416]417AA rqe lc Hkh]

^^dkSlY;k··uUn o/kZu J.kq% lko/kku HkwRokA

b;e~ lhrk ee lqrk lg/keZpjh roAA412AA

izrhPN% pSuke~ Hkízars ikf.ke~ x`g~.kh"o ikf.kukA

ifrozrk egkHkkxk Nk;sokuqxrk lnkAA413AA

y{e.kk··xPN% Hkíaz rs mfeZykeq|rke~ e;kA

izrhPN ikf.ke~ x`g~.kh"o ek HkwrdkyL; i;Z;%AA414AA

Hkjrk··xPN Hkízars ek.Moh dq'k/ot%tkA

x`gk.k ikf.ke~ ek.MO;k ikf.kuk j?kquUnu%AA415AAHkk"; &

losZ _f"k l¡?kk opue~ JqRok] izeqfnreuk] fefFkykf/kifr% rq"Vk] v¡tyh d`rk ?kks"k;fr&^^dkSlY;k vkuUn o/kZu Jhjke%! lko/kku HkwÙok J.kq%A b;e~ ee lqrk lhrk ro lg /keZpjhA Hkíaz rs! ,uke~ izfr Roe~ bPN%A ikf.kuk ikf.ke x`g~.kh"oA lk egkHkkxk lnk ifrozrk( Nk;k bo] Roke~ vuqxrkA y{e.k%! Hkíza rs! vkxPN%A e;k mfeZyke~ m|rke~A Roe~ ,uke~ izfr bPN%A ikf.ke~ x`g~.kh"oA ek HkwrdkyL; i;Z;% Hkjr vkxPN%A Hkíza rs! j?kquUnu%! dq'k/ot%tk ek.Moh x`gk.kA ek.MO;k ikf.ke~ ikf.kuk x`gk.kAA411]412]413]414]415AAHkkokFkZ &

lnSo gh] buds izfr] ,d ifRuozrh gksdj] jgksA** tud ds opu lqudj( gkFkksa dks gkFkksa ls ijLij Li'kZ djds] os pkjksas jktdqekj vkSj pkjksa dU;k;sa] lHkh ;K dh ifo= vfXu dh iznf{k.kk djds] ofl"B ds er ds vuqlkj] ogk¡ fcjkteku gks x;sA nksuks jktkvksa dh( vfXu dh] vkSj egkReuk _f"k;ksa dh iznf{k.kk djrs le;] j?kqoa'kh jktdqekjksa us] o/kqvksa dks lkFk ys fy;kA tSlk

'k=q?ukxPN Hkí`a rs Jqr dhfÙkZe~ x`gk.k rsA

Jqr dhÙksZeZgkckgks ikf.ke~ x`g~.kh"o ikf.kukAA416AA

losZ HkoUr lkSH;kÜp losZ lqpfjrozrk%A

ifRufHk% lUrq dkdqRLFkk ek HkwrdkyL; i;Z;%AA417AA

;w;ke·fi rsH;ke~ ,d ifRuozrh Hkosr~ lnk**AA418AA

tudL; op% JqRok ikf.kuk ikf.kfHkLi`'ku~A

pRokjLrs prql`.kke~ okfl"BL;ers fLFkrkAA419AA

Hkk"; &

'k=q?u vkxPN%A Hkíza rs! rs JqrdhfÙkZe~ x`gk.kA egkckgks! JqrdhÙkZs ikf.ke~ ikf.kuk x`g~.kh"oA losZ lkSH;k% HkoUr%A losZ lqpfjrk p ¼HkoUr%½A dkdqRLFkk ifRufHk% lUrqA ek HkwrdkyL; i;Z;%A;w;ke~ vfi lnk rsH;ke~ ,d ifRuozrh Hkosr~**A tudL; op% JqRok( ikf.kuk ikf.kfHk% Li`'ku~( rs pRokj%] prl`.kke~ ofl"BL; ers fLFkrk( egkReuk% vfXue~ iznkf{k.kke~ d`Rok] jktkue~ ,o p osfne~ _"kÊa'p vfi] j?kw}gk% lg Hkk;kZA AA416]417]418]419AAHkkokFkZ &

_f"k;ksa }kjk dgk x;k( mlh izdkj] fookg fof/kiwoZd dj fn;k x;kA bl izdkj dkeuk iwfrZ ds vkuUne; orZeku ds


fy;s] fo'ks"k izdkj ls] rqjgh ds lewgksa us] ,d lkFk fuukn fd;kAA418]419]420]421AA egkvkStLoh jktdqekjksa us( Hkk;kZ lfgr f=%vfXu dh ifjØek dhA os lHkh jktdqekj izse dh m"ek ls vkIykfor] me¡xe; okrkoj.k esa] Hkk;kZ l¡x gks x;sA bl izdkj] fookg ds vU; midk;Z djds( dgs x;s LFky ij tkdj( os j?kqdqyuUnu] lHkh lgHkk;kZ gks x;sA mudk fookg

vfXue~ iznf{k.kke~ d`Rok osfne~ jktkueso pA

_"kh'¡pkfi egkReuk% lg Hkk;kZ j?kw}gk%AA420AA

;Fkksäsu rrÜpØqfoZokge~ fof/kiwoZde~A

bZ n`'ks oÙkZekus rq rq;ksZn~ ?kq"V fuukfnrsAA421AA

f=jkfXue~ rs ifjØE; Å gq% Hkk;kZ% egkstlk%A

vFkksidk;Ze~ tXeqLrs lHkk;kZ%j?kquUnuk%AA422AA

lIrfene~ foJkee~ iBue~ vkuUneXuk djksfr losZA

HkkUokpk;Z cwzfr rRdkys·fi Hkts Jhjkea Jhjkea tisAA423AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&Hkk"; &

;Fkk mäsu rr% pØq% fookge~ fof/kiwoZde~! bZ n`'ks oÙkZekus rq rq;ksZn~?kq"V fuukfnrsAA419]420]421AA egkstlk% rs] f=% vfXue~ ifjØE; Å gq% Hkk;kZ%AA vFk% midk;Ze~ tXeq%( rs j?kquUnuk% lHkk;kZ%A bne~ lIre~ foJkee~ iBue~ losZ ¼tuk%½ vkuUnexuk% djksfrA rRdkys vfi&HkkUokpk;Z cwzfr&Hkts Jhjkee~ tis Jhjkee~AA421]422] 423AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

HkkokFkZ &

lEiUu gks x;kA bl izdkj os pkjksa tksM+s] ifr&ifRu cu x;sA bl lkrosa foJke dk iBu( lHkh yksxksa dks vkuUnexu dj nsrk gSA ml vkuUnkfrjsd ds le; Hkh] HkkUokpk;Z dk dguk gS( fd] rqe Jhjke dks Hktks vkSj Jhjke dks tiksAA422]423AA

&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&

AA vFk% ij'kqjkes JhjkeL; fot; iznk;d% v"Beks foJke% izkjH;rsAA

AA /;kue~ AA

vkr¡dh Hkhe% tenfXulqr% ij'kqjke%A

n'kjFkL; iq=s.k jk?kos.k ijkftr%AA424AA

fot;h Jhjke oS".koS 'kjs.k

d`Rok fo/oaflr rL; yksdku~ lokZu~A

Jhjke% t; t; jk?koSUnz'p

uekfe iz.kekfe t;he~ JhjkeaAA425AA

Hkk"; &

tenfXulqr ij'kqjke% Hkhe% ¼Hk;¡dj%½ vkr¡dhA ¼l%½ n'kjFkL; iq=s.k ijkftr%A Jhjke% oS".koS 'kjs.k rL; ¼ij'kqjkeL;½ lokZu~ vftZr yksdku~ fo/oaflr d`Rok fot;hA t; Jhjke%A t; jk?koSUnz%A t;he~ Jh jkee~] vge~ uekfe] iz.kekfe pAA424]425AAHkkokFkZ &

tenfXulqr ij'kqjke Hk;adj Hkhedk; vkSj vkr¡doknh FksA os n'kjFk ds iq= }kjk ijkftr dj fn;s x;sA Jhjke us oS".ko'kj ls mu ij'kqjke ds lHkh vftZryksdksa dks fo/oaflr djds] mu ij fu.kkZ;d fot; izkIr dj yhA Jhjke dh t; gksA jk?koSUnz Jhjke dh t; gksA fot;h Jhjke dks eSa ueLdkj djrk gw¡] iz.kke djrk gw¡AA424]425AA _f"k;ksa dh tkekrksa] cU/kqckU/koksa ds lkFk] nksuksa jktkvksa us Hkh ijLij [kwc vuqu; fou; fd;k] ml

jktI;uqu;kS i';u~ lf"kZl¡?kk% ckU/kok%A

foÜokfe=s xrs jktk fonsge~ fefFkykf/kie~A

vki`"VSo% txkek··'kq jktk n'kjFk% iqjhe~AA426AA

ekxsZ Hkhe l¡dk'ke~ tVk/kkfj.ke~ nn'kZ gA

HkkxZoe~ tenkXus;e~ jktkjktfoenZue~AA427AA

dSyk'kkfeo nq?kZ"kZe~ dkykfXufeo nq%lge~A

ToyUrfeo rstksfHk% nqfuZjh{;e~ i`FkXtuS%AA428AA

Hkk"; &

l&_f"kl¡?kk%] l&ckU/kok%] jktkS vfi vuqu;kS i';u~( foÜokfe=s xrs( ,o jktk fonsge~ fefFkykf/kie~ vki`"V%( jktk n'kjFk% ¼v;ks/;k½ iqjhe~ vk'kq txkeA ekxsZ Hkhe l¡dk'ke~ tVk/kkfj.ke~ jktkjktfoenZue~ tenkXus;e~ HkkxZoe~ nn'kZ gA dSykle~ bo nq/kZ"kZe~] dkykfXue~ bo nq%lge~] rstksfHk% ToyUre~ bo] i`FkXtuS% nqfuZjh{;e~AA426] 427]428AAHkkokFkZ &

vuqu; fou; dks ns[kdj( czãf"kZ foÜokfe=] vius xUrO; LFkku ij pys x;sA blh izdkj egkjkt n'kjFk us Hkh] egkjkt tud fonsg jkt ls iwNdj] fefFkyk ls izLFkku djus dh vuqefr izkIr dhA rRi'pkr~ egkjkt n'kjFk 'kh?kzrk iwoZd v;ks/;kiqjh dh vksj izLFkku dj x;sA muds ekxZ esa] egkjkt n'kjFk us] fo'kkydk;] Hk;¡dj] tVk/kkjh] jktkvksa ds jkT;en dk foenZu djus okys] HkkxZo dqy ds] tenkfXuiq=] ij'kqjke dks vkdk'k esa fLFkr ns[kkA os dSykl dh rjg nq?kZ"kZ( Å¡ps] dkykfXu ds leku nqlá( vius gh rst ls ToyUr( jktkvksa ds fy;s nqfuZjh{; FksAA426]427]428AA

LdU/ks pklTT; ij'kqe~ /kuqfoZ|qn~ x.kksiesA

izx`á 'kjeqXxze~ f=iqj?ue~ ;Fkk f'koe~AA429AA

re~ n`"V~ok Hkhe l¡dk'ke~ ToyUrfeo ikode~A

ofl"B izeq[k% foizk% ti%gkse% ijk;.kk%AA430AA

l¡xrk equ;% losZ l¡ttYiqjFkks feFk%A

dfPpr~ fir`o/kk··e"khZ {kk=e~ uksRlknf;";frAA431AAHkk"; &

LdU/ks vlTT; ij'kqe~] fo|qn~ x.kksies /kuq%( mXxze~ 'kje~ gLrs izx`á] ;Fkk f=iqj?ue~ f'koe~( ¼rFkk½ re~ ij'kqjkea Hkhe l¡dk'ka] ikoda bo Toyare~] n`"V~ok ¼czãf"kZ½ ofl"B] izeq[kk%] foizk%] ti%&gkse%&ijk;.kk%] equ;%] l¡xrkA losZ l¡ttYiq% vFkks feFk%( ^^fir`o/kk··e"khZ dfPpr~ {kk=e~ u mRlknf;";frA A429]430]431AAHkkokFkZ &

vius da/kksa ij ij'kq ltk;s gq;s] rfM+r fo|qr J`¡[kyk leku vkHkk okyk] pedrk gqvk /kuq"k /kkj.k fd;s gq;s] gkFkksa esa mxz 'kj ysdj( os( ekuks f=iqj ds fouk'k ds fy;s f'ko vk jgs gksa] oSls gh :i esa( fn[kkbZ fn;sA mudks ns[k dj] mUgsa Øks/kkfXu ls Hk;¡dj rjhds ls] ikod dh rjg tyrs gq;s ns[kdj] czãf"kZ ofl"B] n'kjFk dh Vksyh ds izeq[kx.k] foizx.k] tigkse ijk;.k x.k rFkk eqfux.k( lHkh ,df=r gksdj( ogha] dbZ dYiuk;sa dj jgs FksA dqN yksx iqjkus feFk dks ;kn djds( vkil es appkZ djus yxsA bl ppkZ esa mUgksaus ;gh fu"d"kZ fudkyk] fd ^^'kk;n firk ds o/k ls Øq) ;s ij'kqjke( iqu% {kf=;ks dk mRlknu djus rks ugha ykSV vk;sA ugha& ;s ,slk ugha djsaxs**AA429 ls 431AA iwoZ

iwoZe~ {kk=o/ke~ d`Rok xre·U;qxZrToj%A

{kk=;ksRlknue~ Hkw;ks u [kYoL; fpdhf"kZre~AA432AA

,oeqä~ok·?;Zek··nk; HkkxZoe~ Hkhen'kZue~

_"k;ks jkejkesfr e/kqje~ okD;e·czqou~AA433AA

izfrx`á rq rke~ iwtke`f"knÙkke~ izrkioku~A

Jhjkee~ nk'kjFkhe~ tenXU;ksjkek·czqou~ gAA434AAHkk"; &

iwoZe~ {kk=o/ke~ d`Rok] xrToj% vU;q% xre~A {kk=L; mRlknue~ Hkw;ksA [kYoL; u fpdhf"kZre~A ,oe~ mä~ok v?;Ze~ vknk;] Hkhen'kZue~ HkkxZoe~] _"k;ks ^^jke&jke** bfr e/kqje~ okD;e~ vczqou~] tenXU;ksjke% izrkioku~ rku~ _f"knÙkke~ iwtke~ izfrx`á] nk'kjFkhe~ Jhjkee~ vczqou~ gAA432]433]434AAHkkokFkZ &

esa {kf=;ksa dk lexz o/k djds( xr Toj gksdj] ;s ij'kqjke fdlh vU; LFkku ij pys x;s FksA {kf=;ksa dk ml le; l¡gkj gksus ls i`fFkoh fu{kf=; gks xbZ FkhA ysfdu vU; vf[ky txr dk bUgksaus fpdh"kZ.k ugha fd;k FkkA bl izdkj fopkj djrs gq;s( v?;Z dh lkexzh ysdj] Hk;¡dj fn[kus okys HkkxZo dks] _f"k;ksa us e/kqj ok.kh esa ^^jke jke** dgkA izrkioku~ tenXus; ij'kqjke us] mu _f"k;ksa }kjk lefiZr iwtk] izfrx`ghr dhA rnuUrj n'kjFkiq= Jhjke dks] vkdk'k dks Hkh fonh.kZ djus okyh Å¡ph ok.kh esa] bl izdkj dgk&AA432 ls 434AA ^^gs n'kjFkiq= Jhjke! rqEgkjs


oh;Z ds ckjs esa lqukA rqEgkjk oh;Z vn~Hkqr gSA rqEgkjs }kjk
/kuq"k Hksnu ds ckjs esa] eSaus vkSj iwjs txr us lqukA og /kuq"k

^^Jhjke% nk'kjFks rs oh;Ze~ Jw;rs vn~Hkqre~A

/kuq"kks Hksnue~ pSo fuf[kysu( e;k Jqre~AA435AA

rn·n~Hkqre~ vÉpR;e~ p Hksnue~ /kuq"ke~ rFkkA

rPNªqRok·ge·uqizkIrks /kuqx`Zák ije~ 'kqHke~AA436AA

rfnne~ ?kksjl¡dk'ke~ tenXU;e~ eg)uqe~A

iwj;Lo 'kjs.kSo Lo cye~ n'kZ;Lo pAA437AA

Hkk"; &

^^nk'kjFks Jhjke%! rs oh;Ze~ Jw;rs vn~Hkqre~A ¼Ro;k½ /kuq"kks Hksnue~ e;k ,o p fuf[kysu Jqre~A rr~ Hksnue~ /kuq"ke~ rFkk p vÉpR;e~ vn~Hkqre~A rr~ JqRok ¼fg½ vge~ ¼v=½ vuqizkIrksA ¼vge~½ ije~ 'kqHke~ /kuqe~ x`á v= vkxrksA rn~ bne~ ?kksj l¡dk'ke~ tenXU;e~ egr~ /kuqe~ ¼Roe~½ iwj;Lo] 'kjs.k ,oa Lo cye~ p n'kZ;LoAA435]436]437AAHkkokFkZ &

Hksnu dk rqEgkjk d`R; vfpUR; vkSj vn~Hkqr gSA os lHkh ppkZ;sa lqudj( eSa ;gk¡ vk;k gw¡A eSa esjs lkFk ije~'kqHk ,d vkSj /kuq"k ysdj ;gk¡ vk;k gw¡A ml Hk;¡dj fn[kus okys] ?kksj] tenfXu ds U;kflr egku~ vkSj egRoiw.kZ] /kuq"k dks] rqe izR;¡pk p<+k dj] /kuq"k dk iwjk :i nks( rnuUrj bu 'kjksa }kjk] rqe viuk vizes; cy] iznf'kZr djksA rqEgkjs ml cy dks ns[kdj] rFkk rqEgkjs }kjk bl /kuq"k dks Hkh] bldh izR;¡pk p<+k dj] mls iwjk vkdkj nsus ij] eSa] rqEgkjs oh;Z dh iz'kalk djds rqEgsa] vius gh oh;Z ds iz'kald dks] }U};q) djus dk volj Hkh iznku d:axk**AA435]436]437]438AA ml le; ij'kqjke th ds ;s opu lqudj] egkjkt n'kjFk us] nhu gksdj] viuk psgjk yVdk dj]

rnge~ rs cye~ n`"V~ok /kuq"kksI;L; iwj.ksA

}U}e~ ;q)e~ iznkL;kfe oh;Z 'yk?;kege~ roAA438AA**

rL; rn~ opue~ JqRok jktk n'kjFkLrnkA

fo"k..k onuks nhu% izk¡tfyokZD;e·czohr~AA439AA

^^{kk=s jks"kkr~ iz'kkUrLRoe~ czkã.k'p egkrik%A

ckykuke~ ee iq=k.kke~ vHk;e~ nkrq egZflAA440AA

HkkxZok.kke~ dqys tkr% Lok/;k; ozr'kkfyu%A

lgL=k{ks izfrKk; ^^^^'kL=e~ izf{kIroku·fl****AA441AAHkk"; &

vL; /kuq"kks vfi iwj.ks] rn~ cye~ n`"V~ok] vge~ rs ro oh;Z 'yk/;ke~] }U}e~ ;q)e~] iznkL;kfeAA** rnk rL; rn~ opue~ JqRok] jktkn'kjFk%] nhu%] fo"k..k onuks] izk¡tfy% ¼d`Rok½ okD;e~ vczohr~& ^^egkrik%] czkã.k%! Roe~ p {kk=s jks"kkr~ iz'kkUr%A ee iq=k.kke~ ¼p½ ckykuke~ ¼Roe~½ vHk;e~ nkrq egZflA ¼Roe~½ HkkxZok.kke~ dqys tkr%A ¼Roe~½ Lok/;k; ozr'kkfyu%A lgL=k{ks ¼le{ks½ izfrKk; ^^^^¼Roe~½ 'kL=e~ izf{kIroku~ vfl****AA438]439]440AAHkkokFkZ &

nq[kh gksdj] nksuksa gkFkksa dks tksM+dj] ;s okD; dgs& ^^gs egkriLoh! gs czãosÙkk czãu~! vkius rks iwoZ esa gh {kf=;ksa ij vk;s vius Øks/k dks] jks"kiwoZd 'kkUr dj fy;k FkkA d`ik djds vkidks esjs iq=ksa vkSj bu ckykvksa dks vHk;nku ns nsuk pkfg;sA vki HkkxZodqy esa mÙiUu gq;s gSaA vki rks Lok/;k;'kkyh gSaA vkius lgL=k{k bUnz ds le{k ;g izfrKk dh Fkh] fd] ^^^^vkius vius 'kL=ksa dk R;kx dj fn;k gSA**** vr% vki 'kL=ghu jgus okys gSaAA438]439]440AA vki rks os gh gSa( ftUgksaus] nwljk /keZjkt cudj] vius ;K dh nf{k.kk Lo:i] ;g olaq/kjk] d';i dks

lRoe~ /keZijks HkwRok d';ik; olqa/kjke~A

nÙok oueqikxE; egsUnze~ d`r% dsru%AA441AA

ee loZ fouk'kk; lEizkIrLRoe~ egkequsA

pSdfLeu~ grs Jhjkes losZ e`/kkegs o;e~**AA442AA

czwoR;soe~ n'kjFka tenkXU; izrkioku~A

vukn`R; rq rn~ okD;e~ Jhjkee~ vH;Hkk"krAA443AAHkk"; &

Roe~ l%] ;ks vijks/keZ HkwRok] olqa/kjke~] d';ik; nÙok( oue~ mikxE; egsUnze~ d`r% dsru%A egkequs! Roe~ ee loZ fouk'kk; lEizkIr%A p ,d% Jhjkes grs vfLeu~] o;e~ losZ e`/kkegs**A izrkioku~ tenkXU; n'kjFka ,oe~ czwoR;] ¼re~½ vukn`R;] Jhjkee~ rq rn~ okD;e~ vH;Hkk"kr&AA441]442] 443AAHkkokFkZ &

iznku dj nh Fkh( vkSj Lo;e~ ou dks tkdj egsUnz ioZr eas] viuk fudsru cuk fy;k FkkA gs egkequs! bl le; vki rks esjk lEiw.kZ fouk'k djus ds fy;s( ;gk¡ eq>s fey x;s gksA pwa fd] ,d vdsys Jhjke ds ekjs tkus ij] gekjk loZLo u"V gks tk;sxk( vkSj] ge lHkh e`r leku gks tk;saxs( vFkok ej tk;saxs**A izrkioku~ tenfXu iq= ij'kqjke th us] egkjkt n'kjFk ds] ,sls dkopu lqudj( mudk vuknj djrs gq;s( mudh ckrksa dks vulquh dj nhA fQj] mUgksaus Jhjke dks tksj nsdj ;s okD; dgs&AA441]442]443AA ^^fo'odekZ }kjk cuk;s x;s lqUnj] n`<+] vkSj eq[;( ;s nks /kuq"k FksA ;s /kuq"k fnO; FksA ;s /kuq"k lHkh yksdksa }kjk lEeku lfgr iwts tkrs FksA ;s nksuksa cgqr cy'kkyh

^^bes }s /kuqf"k Js"Bs fnO;s yksdkfHkiwftrsA

n`

vuql`"Ve~ lqjSjsde~ «;Ecdk; ;q;qRlosA

f=iqj?ue~ ujJs"B% HkXue~ dkdqRLFk% ;% Ro;kAA445AA

bne~ f}rh;e~ nq?kZ"kZe~ fo".kksnZÙke~ lqjksÙkeS%A

rn~ oS".koe~ Jhjke% /kuq"k% ij% iqj¡t;%AA446AAHkk"; &

^^fo'odeZ.kk lqd`rs] n`

HkkokFkZ &

rFkk vlhe {kerk lEiUu FksA nsorkvksa us muesa ls ,d] ,slk l`ftr /kuq"k] ;q) dk;ksZa ds fy;s] «;Ecd f'ko dks] ns fn;k FkkA gs iq#"kksÙke! gs dkdqRLFk%! rqEgkjs }kjk tks /kuq"k rksM+k x;k] og f=iqj dk fouk'k djus okyk] f'ko /kuq"k gh FkkA Jhjke! nwljk] nq?kZ"kZ] cyorh] lqn`<+] /kuq"k] mÙke nsorkvkas us] fo".kq dks fn;kA ;g ogh oS".ko /kuq"k gSA ;g oS".ko /kuq"k] 'k=qvksa ds iqjksa ij fot; izkIr djokus okyk gSAA444]445]446AA /kuq"k ds ckjs esa lc dqN tkuus okys /kuq"kfRon dkdqRLFk! fonsg esa tks egk;'kLoh /kuq"k Fkk( og 'k¡dj Hkxoku #nz ds leku gh lkje; FkkA mlesa Lo;e~ f'ko U;kflr FksA og /kuq"k lk;dksa ds lkFk] f'koth us] jktf"kZ nsojkr ds gkFkksa esa fn;k FkkA gs j?kqoj!

lekulkj% dkdqRLFk% jkSnzS.k /kuq"kfRon%A

/kuq% :nzLrq 'k¡dj% fonsgs"kq egk;'kk%AA447AA

nsojkrL; gLrs nnks jkt"ksZ llk;de~A

re~ /kuq"ke~ jkSnzL; Ro;k HkXu·Lrq j?kqoj%AA448AA

_phds HkkxZos iznkn~ fo".kq l&U;kle~ mÙkee~A

_phdLrq egkrstk% iq=L;k izfrdeZ.kk%AA449AAKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə