Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Biznesin təhlükəsizliyi” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/8
tarix09.07.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#56135
  1   2   3   4   5   6   7   8

Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması”

Fənn: “Biznesin təhlükəsizliyi”

Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu

1. Ziyankar xüsusiyyətləri, düşmən məkrləri, dağıdıcı təbiəti özündə gizlədən və

müəyyən şəraitdə həmin xüsusiyyətləri özlüyündə müxtəlif çeşiddə aşkar edən

nədir?


 1. Iqtisadi təhlükəsizlik

 2. Beynəlxalq təhlükəsizlik

 3. Cəmiyyətin təhlükəsizliyi

 4. Təhlükə mənbələri

 5. Dövlətin təhlükəsizliyi

2. Cəmiyyətin və onun strukturlarının həyati vacib maraqlarının daxili və xarici

təhlükələrdən müdafiəsinin vəziyyəti və inkişaf meylləri nə deməkdir?


 1. Təhlükə mənbələri

 2. Beynəlxalq təhlükəsizlik

 3. Təhlükəsizlik

 4. Cəmiyyətin təhlükəsizliyi

 5. Dövlətin təhlükəsizliyi

3. Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət obyektinin dərk olunması neçə

qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir?


 1. Iki

 2. Beş

 3. Üç

 4. Dörd

 5. Altı

4. Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət obyektinin dərk olunması hansı

qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir?


 1. Fiziki, hüquqi şəxslərin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

 2. Cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

 3. Cəmiyyətin, hüquqi şəxslərin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

 4. Şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

 5. Firmaların, şirkətlərin, hüquqi və fiziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

5. Milli mənafeləri müdafiə etməyi, yeridilən siyasətin sosial yönümlülüyü və

ölkənin müdafiə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyədə olmasına imkan yaradan

təhlükəsizlik hansıdır? 1. Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi

 2. Dövlətin həm siyasi, həm də iqtisadi təhlükəsizliyi

 3. Dövlətin milli təhlükəsizliyi

 4. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi

 5. Dövlətin milli-siyasi təhlükəsizliyi

6. İqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi nə ilə əlaqədar olaraq dəyişir? 1. Dövlətin oqtisadi şərtləri ilə

 2. Dövlətin siyasi şərtləri ilə

 3. Dövlətin siyasi-iqtisadi şərtləri ilə

 4. Xarici və daxili şərtlər ilə

 5. Dövlətin milli şərtləri ilə

7. Akademik L.Abalkinin fikrincə, iqtisadi təhlükəsizlik neçə şərtin ödənilməsini

tələb edir?


 1. Beş

 2. Üç

 3. Altı

 4. Iki

 5. Dörd

8. Akademik L.Abalkinin fikrincə, iqtisadi təhlükəsizlik hansı şərtlərin

ödənilməsini tələb edir?


 1. Siyasi sərbəstlik

 2. Iqtisadi sərbəstlik

 3. Milli sərbəstlik

 4. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığı və sabitliyinin təmin edilməsi

 5. Iqtisadiyyatın əsas strategiyası

 6. Özünü inkişaf etdirmə qabiliyyətinin olması

  1. 1, 2, 5

  2. 1, 3, 5

  3. 2, 4, 6

  4. 3, 4, 5

  5. 3, 5, 6

9. Kimin fikrincə iqtisadi təhlükəsizlik üç şərtin ödənilməsini tələb edir? 1. K.Marksın

 2. F. Engelsin

 3. A. Smitin

 4. L. Abalkinin

 5. F. Qoldmanın

10 İqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılması şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin hansı

səviyyələri bir-birindən fərqləndirilir?


 1. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik

 2. Ölkədaxili iqtisadi təhlükəsizlik

 3. Milli iqtisadi təhlükəsizlik

 4. Xüsusi iqtisadi təhlükəsizlik

 5. Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyi

 6. Regionların iqtisadi təhlükəsizliyi

 1. 1, 2, 5

 2. 1, 3, 4

 3. 3, 5, 6

 4. 2, 5, 6

 5. 2, 3, 4, 5

11. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin hansı formaları var? 1. Qlobal

 2. Ölkə daxili

 3. Ölkə xarici

 4. Regional

 5. Qitəvi

 1. 2, 3, 4

 2. 1, 4

 3. 3, 4, 5

 4. 4, 5

 5. 2, 5

12. Milli iqtisadi təhlükəsizlik hansı sahələri əhatə edir? 1. Qlobal

 2. Regional

 3. Konkret göstərilən sahəni

 4. Ölkə daxili

 5. Bütün sahələri

13. Xüsusi iqtisadi təhlükəsizliyin hansı formaları var? 1. Müəssisə

 2. Firma

 3. Regional

 4. Qlobal

 5. Biznes

 6. Milli

 1. 2, 3, 4

 2. 3, 4, 5

 3. 1, 2, 5

 4. 2, 4, 6

 5. 1, 3, 6

14. BMT Baş Məclisinin hansı məruzəsində iqtisadiyyatın əsas problemləri

araşdırılmış, iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq və milli mənbələri

təsnifləşdirilmişdir? 1. “Beynəlxalq milli təhlükəsizlik konsepsiyası”

 2. “Beynəlxalq xüsusi təhlükəsizlik konsepsiyası”

 3. “Beynəlxalq qlobal təhlükəsizlik konsepsiyası”

 4. “Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası”

 5. “Beynəlxalq qlobal-siyasi təhlükəsizlik konsepsiyası”

15. BMT Baş Məclisinin “Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası” adlı

məruzədə iqtisadi təhlükəsizliyin hansı mənbələri təsnifləşdirilir?


 1. Regional

 2. Beynəlxalq

 3. Qlobal

 4. Qlobal-siyasi

 5. Milli

 6. Qlobal-iqtisadi

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 5

 3. 2, 3, 4

 4. 4, 5

 5. 3, 4, 6

16. Yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələr iqtisadi təhlükəsizlikdə hansı təsirlərə

məruz qalırlar?


 1. Beynəlxalq

 2. Xarici

 3. Regional

 4. Qlobal

 5. Daxili

 6. Maliyyə

 1. 1, 3

 2. 2, 5

 3. 3, 4

 4. 4, 6

 5. 3, 4, 5

17. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlikdə xarici təhlükələrə hansılar aiddir? 1. Xarici firmaların daxili bazarı tutması

 2. Yerli firmalarda ixracın azlığı

 3. Idxal malının artıqlığı

 4. Müəssisələrin xaricilər tərəfindən ələ keçirilməsi

 5. Inflyasiya təhlükəsi

 6. Müharibə təhlükəsi

 7. Ekoloji təhlükə

 1. 1, 2, 3, 4

 2. 2, 3, 6, 7

 3. 1, 3, 4, 6, 7

 4. 4, 5, 6, 7

 5. 2, 4, 5, 6, 7

18. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına hüquqi zəmanət nədir? 1. Ölkələrin BMT-nin üzvi olmaları

 2. Ölkələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzvi olmaları

 3. Ölkələrin Dünya Ticarət Palatasına üzvi olmaları

 4. Ölkələrin bərabər hüquqa malik olmaları

 5. Ölkələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına və Dünya Ticarət Palatasına üzvi olmaları

19. Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin özünəməxsus mürəkkəb daxili

struktura malik olmasını neçə elementə görə fərqləndirmək olar?


 1. Yeddi

 2. Iki

 3. Üç

 4. Beş

 5. Dörd

20. Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin özünəməxsus mürəkkəb daxili

struktura malik olmasını hansı elementlərə görə fərqləndirmək olar?


 1. Ölkələrin bərabər hüquqa malik olmaları ilə

 2. Iqtisadi müstəqillik mütləq xarakter daşımır

 3. Ölkələrin Dünya Ticarət Palatasına üzvi olmaları ilə

 4. Ölkələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzvi olmaları ilə

 5. Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı, mülkiyyətin bütün formalarında müdafiə olunmasını ön plana çəkməli

 6. Müasir dinamik inkişaf edən dünyada özünü inkişafa və tərəqqi qabiliyyəti

 1. 2, 3, 5

 2. 2, 4, 6

 3. 2, 5, 6

 4. 1, 3, 5

 5. 1, 3, 4, 6

21. Müasir dinamik inkişaf edən dünyada özünü inkişafa və tərəqqi qabiliyyəti

zamanı milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı üçün zəruri şərtlər nələr hesab

olunur?


 1. Investisiya və innovasiyalar üçün əlverişli mühitin yaradılması

 2. Firmanın maliyyə imkanlarının daima inkişafda olması

 3. Istehsalın daima yeniləşdirilməsi

 4. Ölkənin maliyyə imkanlarının daima inkişafda olması

 5. Dövlətin xarici borclarının minimum səviyyədə olması

 6. Işçilərin peşə, təhsil və ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 3, 4

 3. 3, 4, 5

 4. 1, 3, 6

 5. 2, 4, 5, 6

22. Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas subyekti nə hesab

olunur?


 1. Hökumət

 2. Milli Məclis

 3. Dövlət

 4. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

 5. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

23. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin formalaşmasının başlıca istiqamətlərindən

biri nədir?


 1. Firmaların, şirkətlərin, hüquqi və fiziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunması

 2. Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi

 3. Xarici iqtisadi əlaqənin səmərəli quruluşunun formalaşmasıdır

 4. Dövlətin milli təhlükəsizliyi

 5. Dövlətin milli-siyasi təhlükəsizliyi

24. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və təşkilində, mühüm

əhəmiyyətə malik olan tədbirlərdən ən başlıcası nədir?


 1. Ölkədə müvafiq normativ aktların olması

 2. Ölkənin maliyyə imkanlarının daima inkişafda olması

 3. Ölkədə həyata keçirilən islahatlar

 4. Dövlətin xarici borclarının minimum səviyyədə olması

 5. Dövlətin xarici borclarının olmaması

25. Ölkədə həyata keçirilən islahatların mühüm tərkib hissəsi olan özəlləşdirmə

nəyə əlverişli şərait yaradır?


 1. Ölkənin inkişafına

 2. Ölkənin xarici ölkələrdən asılı olmamasına

 3. Sahibkarlığın inkişafına

 4. Ölkənin xarici şirkətlər tərəfindən tanınmasına

 5. Ölkənin xarici ölkələr tərəfindən tanınmasına

26. Ölkənin milli təhlükəsizliyinin əsas təşkiledicilərindən biri nədir? 1. Siyasi təhlükəsizlik

 2. Regional təhlükəsizlik

 3. Iqtisadi təhlükəsizlik

 4. Qlobal təhlükəsizlik

 5. Regional-siyasi təhlükəsizlik

27. İqtisadi təhlükəsizlik üçün hansı qiymətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir? 1. Beynəlxalq qiymətlər

 2. Daxili qiymətlər

 3. Hər bir ölkənin milli pul vahidi ödənişi

 4. Kandar qiymətlər

 5. Sərbəst qiymətlər

28. İqtisadi təhlükəsizliyin kandar qiymətləri nəyə səbəb olur? 1. Firmanın daxili qiymətlərinin formalaşmasına

 2. Beynəlxalq qiymətlərin formalaşmasına

 3. Firmada sərbəst qiymətlərin formalaşmasına

 4. Dağıdıcı neqativ meyllərin formalaşmasına

 5. Hər bir ölkənin milli pul vahidinin formalaşmasına

29. İqtisadi təhlükəsizlik göstəriciləri arasında, hansı göstəriciləri ayırmaq olar? 1. Iqtisadi artım

 2. Ölkənin təbii resurslarını, istehsalını və elmi-texniki potensialını xarakterizə edən

 3. Insanların yaşayış səviyyəsi və adambaşına düşən ÜDM

 4. Təsərrüfat mexanizminin dinamikliyi, uyğunluğu və onun xarici amillərdən asılılığı

 5. Istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti və kəmiyyəti

 6. Həyat keyfiyyəti

 1. 2, 3, 5

 2. 1, 3, 5, 6

 3. 1, 2, 4, 6

 4. 2, 4, 5, 6

 5. 3, 5, 6

30. İqtisadi təhlükəsizliyin iqtisadi artım göstəricisinə nələr daxildir? 1. Daxili və xarici borclar

 2. Milli istehsalın, gəlirin dinamikası və strukturu

 3. Ümumiləşdirilmiş büdcənin kəsirliliyi

 4. Sənaye istehsalının həcmi və tempi

 5. Təsərrüfatın sahə strukturu və ayrı-ayrı sahələrin əsaslı vəsait qoyuluşunun dinamikası

 6. Xarici iqtisadi amillərin təsiri

 1. 1, 3, 4

 2. 3, 4, 6

 3. 1, 4, 5, 6

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 2, 3, 5

31. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən əsas göstəricisi hansıdır?

 1. Iqtisadi artım

 2. Ölkənin təbii resurslarını, istehsalını və elmi-texniki potensialını xarakterizə edən

 3. Təsərrüfat mexanizminin dinamikliyi, uyğunluğu və onun xarici amillərdən asılılığı

 4. Həyat keyfiyyəti və səviyyəsi

 5. Daxili və xarici borcların olmaması

32. İstənilən cəmiyyətdə iqtisadi təhlükəsizlikdə firma strategiyası hazırlanarkən

nə tələb olunur?


 1. İqtisadi təhlükə amillərinin əsaslandırılması

 2. İqtisadi təhlükə amillərinin əsaslandırılaraq təhlil olunması

 3. İqtisadi təhlükə amillərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi

 4. Həmin strategiyanın tədbirlər planı

 5. Həmin strategiyanın hazırlanmasını yaxşı bilən savadlı mütəxəssislər

33. İqtisadi təhlükə yarada bilən mühitin vaxtında aşkar edilməsi hansı orqanın

funksiyasıdır?


 1. Hökumətin

 2. Iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin

 3. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin

 4. Ölkənin Daxili işlər orqanlarının

 5. Dövlətin

34. İqtisadiyyatın milli və beynəlxalq səviyyədə cəmiyyətin tələbatının səmərəli

ödənilmə qabiliyyəti nədir?


 1. Iqtisadi inkişaf

 2. Iqtisadiyyatın səmərəliliyin təmin olunması

 3. Iqtisadi artım tempi

 4. Iqtisadi təhlükəsizlik

 5. Iqtisadi inkişafın müsbət saldo ilə dinamikası

35. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas mühüm məsələləri nə zaman

nəzərə alınır?


 1. Ölkənin növbəti il üçün dövlət büdcəsi tərtib edilərkən

 2. Ölkənin inkişaf strategiyası hazırlanarkən

 3. Ölkənin illik hesabatı təhlil olunarkən

 4. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu tərtib edilərkən

 5. Hökumətin Milli Məclisdə Hesabatı dinlənilərkən

36. İqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının səmərəliliyinə nail olmaq üçün nə

olmalıdır?


 1. Ölkənin əsaslandırılmış sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu

 2. Ölkənin əsaslandırılmış inkişaf strategiyası

 3. Dəqiq və etibarlı formalaşdırılmış dövlət sistemi

 4. Ölkənin növbəti il üçün dövlət büdcəsi

 5. Iqtisadi inkişaf konsepsiyası

37. İqtisadi təhlükəsizlik strategiyası nə ilə qarşılıqlı əlaqədə hazırlanır? 1. Ölkənin əsaslandırılmış sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu ilə

 2. Ölkənin dövlət büdcəsi ilə

 3. Ölkənin 5 illik iqtisadi planları ilə

 4. Dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyası ilə

 5. Ölkənin uzunmüddətli iqtisadi planları ilə

38. Ölkənin iqtisadi struktur siyasəti hansı səviyyədə reallaşdırılır? 1. Mikro səviyyədə

 2. Dövlət səviyyəsində

 3. Nazirlər Kabineti səviyyəsində

 4. Makro səviyyədə

 5. Hökumət səviyyəsində

39. Ölkədə hansı məsələlər həll olunmalıdır ki, transformasiya prosesi rəvan

getsin?


 1. Iqtisadi strateji

 2. Iqtisadi-siyasi

 3. Yığım normasının artırılması

 4. Məcmu tələbin yüksəlməsi

 5. Investisiya mühitinin formalaşması

 6. Milli təhlükəsizlik

 1. 1, 3, 6

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 3, 5, 6

 4. 3, 4, 5

 5. 1, 2, 6

40. Milli iqtisadiyyat çərçivəsində sənayenin, kənd təsərrüfatının, ticarətin, xidmət

sahələrinin və s. xüsusi payı və bunlar arasındakı nisbətlər dedikdə nə başa

düşülür?


 1. Iqtisadi artım

 2. Iqtisadi inkişaf

 3. Iqtisadi strategiya

 4. Iqtisadi struktur

 5. Makroiqtisadi vəziyyət

41. İqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkəmizin sənayesinin struktur

inkişafı neçə qrupla həyata keçirilə bilər?


 1. Altı

 2. Iki

 3. Üç

 4. Beş

 5. Dörd

42. İqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkəmizin sənayesinin struktur

Inkişafı hansı qruplarla həyata keçirilə bilər?


 1. Bütün ölkələr üçün vacib olan tikinti sənaye sahələri

 2. Sanayenin ixrac yönümlü hasilat sahələrini

 3. Texnoloji cəhətdən geridə qalmış, lakin daxili bazar üçün mühüm sahələr

 4. Böyük elmi və texnoloji potensiala malik olan sahələr

 5. Bütün ölkələr üçün vacib olan ərzaq sahələri

 6. Bütün ölkələr üçün vacib olan maşınqayırma sahələri

 1. 1, 2, 4, 5

 2. 2, 3, 5, 6

 3. 2, 3, 4

 4. 1, 4, 6

 5. 1, 5, 6

43. Azərbaycanın milli dövlət maraqlarının və məqsədlərinin tanınmasının xarici

aspektləri hansıdır?


 1. Dövlət suverenliyinin qorunması

 2. Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti

 3. Dünya iqtisadi inteqrasiyasında onun iştirakı

 4. Azərbaycanın daxili vəziyyəti

 5. Dövlət atributlarının qorunması

 6. Dövlət sərhədlərinin və xarici siyasətinin qorunması

 1. 1, 4, 6

 2. 2, 4, 5

 3. 3, 4, 6

 4. 1, 2, 3

 5. 2, 4, 5, 6

44. Dövlət büdcəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin artması necə qiymətləndirilir? 1. Iqtisadiyyatın stabilləşməsi

 2. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması

 3. Ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin minimum həddə olması

 4. Iqtisadiyyatın inkişaf etməsi

 5. Ölkənin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinin normal olması

45. İqtisadi təhlükəsizliyin təsərrüfat mexanizminin dinamikliyi, uyğunluğu və

xarici amillərdən asılılıq göstəricilərinə nələr daxildir?


 1. Milli istehsalın və gəlirin dinamikası

 2. Sanaye istehsalının həcmi və tempi

 3. Inflyasiya səviyyəsi və ümumiləşdirilmiş büdcənin kəsirliliyi

 4. Xarici iqtisadi amillərin təsiri və milli valyutanın sabitliyi

 5. Əhalinin əsas qruplarının maddi rifah və xidmətlə təmin olunması

 6. Daxili və xarici borclar

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 4, 5

 3. 3, 4, 6

 4. 2, 5, 6

 5. 1, 2, 4, 6

46. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması mexanizmi – iqtisadi

təhlükəsizliyin dəf edilməsi üçün hansı tədbirlər sistemidir?


 1. Iqtisadi-siyasi və baza

 2. Daxili və xarici amillər

 3. Iqtisadi-təşkilati və hüquqi

 4. Idxal-ixrac və işsizlik səviyyələrinin

 5. Sosial-iqtisadi inkişafın

47. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması mexanizmi özündə hansı

elementləri əks etdirir?


 1. Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə biləcək amillərin proqnozunu hazırlamaq və onlar üzrə hərtərəfli obyektiv monitorinq tətbiq etmək

 2. Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə bilən amillərin strategiyasını hazırlamaq

 3. Sosial-iqtisadi göstəricilərin son mümkün olan həddini müəyyən etmək

 4. Iqtisadi təhlükəsizliyin yaranmasına səbəb ola biləcək daxili və xarici amillərin aşkar edilməsində dövlətin fəaliyyəti

 5. Iqtisadi-siyasi əks məsələlərin yaranmasının qarşısını almaq və onların qarşısının alınmasına tədbirlər görmək

 6. Iqtisadi təhlükəsizliyin yaranmasına səbəb olan strateji tədbirlərin həyata keçirilməsi

 1. 2, 3, 5

 2. 1, 4, 5

 3. 2, 4, 6

 4. 1, 3, 4

 5. 3, 5, 6

48. İqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə bilən amillər proqnozunu hazırlamaq və onlar

üzrə obyektiv monitorinq necə sistemdir?


 1. Yoxlama sistemidir

 2. Təftiş sistemidir

 3. Auditor yoxlaması sistemidir

 4. Nəzarət sistemidir

 5. Müasir idarəetmə sistemidir

49. İqtisadi monitorinq nə üçün istifadə olunur? 1. Iqtisadi təhlil aparmaq üçün

 2. Iqtisadi analiz aparmaq üçün

 3. Maddi istehsal sahələrinin inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək üçün

 4. İnkişaf göstəricilərinin səviyyəsini müşahidə etmək üçün

 5. ÜDM və milli gəlirin səviyyəsini müəyyən etmək üçün

50. İqtisadi göstəricilərin müəyyən edilmiş səviyyəsi kandar hədləri keçdikdə nə

olur?


 1. Iqtisadi inkişaf başlayır

 2. Iqtisadi inkişafda durğunluq başlayır

 3. Iqtisadi inkişafda geriləmə başlayır

 4. Iqtisadi inkişafda stabillik yaranır

 5. Stabillik pozulur

51. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması dövlətin hansı tədbirləri əsasında

reallaşır?


 1. Aktiv struktur siyasətin yeridilməsi

 2. Sosial-iqtisadi siyasətin yeridilməsi

 3. Hökumətin bank sferasında siyasətin yeridilməsi

 4. Hökumətin vergi sistemində siyasətin yeridilməsi

 5. Innovasiya-investisiya aktivliyi siyasətin yeridilməsi

 6. Maliyyə-kredit sabitliyinin təmin olunması siyasətinin yeridilməsi

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 3, 5, 6

 3. 1, 2, 6

 4. 3, 4, 6

 5. 2, 4, 5, 6

52. Bilirik ki, iqtisadi təhlükəsizliyin təminində daxili bazarın qorunması vacib

məsələlərdən biridir. Bu nə zaman mümkün olur?


 1. Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinə yüksək gömrük rüsumlarının qoyulması nəticəsində

 2. Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinin idxalına məhdudiyyətlər qoyulması nəticəsində

 3. Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinə yüksək vergilərin qoyulması nəticəsində

 4. Yerli istehsalın təşkilinə təkrarlığın təmin olunması nəticəsində

 5. Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinə yüksək vergilər və gömrük rüsumlarının qoyulması nəticəsində

53. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi hansı göstəricilərlə müəyyənləşir? 1. ÜDM artımı ilə

 2. Əhalinin gəlirləri ilə

 3. Minimum və orta əmək haqqı ilə

 4. Əhali arasındakı təbəqələşmə ilə

 5. Ölkədə inflyasiyanın minimum olması ilə

 6. Yaşayış minimumu və gəlirlərin müqayisəsi ilə

 1. 1, 2, 4, 6

 2. 1, 3, 5, 6


  Yüklə 0,58 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə