Kamu ihale kurul karariYüklə 75,24 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü75,24 Kb.
#49756

Formun ÜstüKAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No

: 2016/022

Gündem No

: 5

Karar Tarihi

: 30.03.2016

Karar No

: 2016/UY.II-903
Şikayetçi:

Nurol İnş. Ve Tic. A.Ş. - Teyda İnş. Taah. Elektromekanik San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.02.2016 / 13020


Başvuruya Konu İhale:

2014/5219 İhale Kayıt Numaralı "Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi (Km:194+325-Km:268+000 Arası) İle Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı Yapım" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - Teyda İnş. Taah. Elektromekanik San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi,

Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat: 19 Sarıyer/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Gar 06280 Altındağ/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:2014/5219İhale Kayıt Numaralı “Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi (Km:194+325-Km:268+000 Arası) ile Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:            Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi (Km:194+325-Km:268+000 Arası) ile Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı Yapım” ihalesine ilişkin olarak Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - Teyda İnş. Taah. Elektromekanik San. Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin 08.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.02.2016 tarih ve 13020 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/562 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:


Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenen Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İş Ortaklığı tarafından “Birim Fiyat Teklif Cetveli” ve “Birim Fiyat Teklif Listesi” adı altında iki adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan iki belgeden birisinin “cetvel” diğerinin “liste” olarak adlandırılmasının bu iki belgenin de  “Birim Fiyat Teklif Cetveli” olma vasfını değiştirmeyeceği, tutar hanelerinin ve icmalin bulunduğu Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin değerlendirmeye alınmasının teklifin uygunluğunu sağlarken, tutar hanelerinin ve icmalin bulunmadığı Birim Fiyat Teklif Listesi’nin değerlendirmeye alınmasının teklifin uygun bulunmaması ve isteklinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuracağı, isteklinin sunduğu “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nin yok sayılarak yerine imzalı ve kaşeli, ancak tutar haneleri ve icmalin bulunmadığı “Birim Fiyat Teklif Listesi”nin ikame edilmesinin belge üzerinde tutar haneleri ile icmaline sonradan ekleme yapılmak suretiyle aritmetik hata üretilmesine de zemin hazırlayabileceği, bu durumun isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca yaptırımsız bir şekilde değerlendirme dışı bırakılmasına olanak sağlayacağı, tüm bu hususların ihaleye katılan diğer isteklileri tereddüde düşüreceği, isteklilerin kendi aralarında menfaat ilişkisi kurmasının yolunu açacağı, ihale komisyonunun ve ihale yetkilisinin kararını etkileyeceği, isteklinin sunduğu “Birim Fiyat Teklif Listesi”nde şirket kaşesinin ve şirket yetkililerinin imzasının varlığının bu belgenin üzerinde düşünülerek, bir amaca matuf şekilde, bilinçli ve iradi şekilde düzenlendiği ve sunulduğunu gösterdiği, tüm bu sebeplerle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Uyuşmazlık konusu ihalenin Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün “Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi (Km:194+325-Km:268+000 Arası) ile Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı Yapım İşi” olduğu, 

Belli istekliler arasında ihale usulü 30.09.2015 tarihinde 4 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihaleye teklif sunan isteklilerin tamamının teklifinin idarece geçerli kabul edildiği, ihalenin Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A. Ş. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri” hükmü, 

“Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

 

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ”İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin standart formları arasında bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu KİK015Y.5/Y’de; 

“İhale kayıt numarası :A1

B2

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat(Para birimi belirtilerek)

Tutarı(Para birimi belirtilerek)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

                                                         

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

 

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname'nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu hususa yönelik olarak yapılan incelemede, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İş Ortaklığı tarafından; 

İşin adı ve ihale kayıt numarasını içeren 1 adet Birim Fiyat Teklif Listesi’nin sunulduğu ve bu listede idarece isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunda yer alan “Tutarı (TL)” sütununun ve “Toplam Tutar(K.D.V Hariç)” satırının yer almadığı ve

 

 


Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa

AçıklamasıÖlçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)

1

D101

Güzergah ve Ariyet Kazıları

M3

  25.480.810,00

    4,50

2

D102

Temel Hendek Kazıları ve G.

M3

      914,150,00

   10,50

 

  

 


3

D103

Güzergah Dolgusu

M3

 13.024.860,00

     2,50

75

D167

Mevcut Hatlarda Yapılacak D.

Tahmini

                1,00

   15.000.000,00

şeklinde düzenlendiği,

 

İşin adı ve ihale kayıt numarasını içeren 1 adet Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin sunulduğu, bu cetvelin idarece isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formuna uygun olduğu ve 

 


Sıra No

İş Kalemi No

İş

Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması


Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)

Tutarı

(TL)


1

D101

Güzergah ve Ariyet Kazıları

M3

 25.480.810,00

          4,50

114.663.645,00

2

D102

Temel Hendek Kazıları ve G. D. Y

M3

      914.150,00

        10,50

 


    9.598.575,00

3

D103

Güzergah Dolgusu

M3

 13.024.860,00

          2,50

  32.562.150,0075

D167

Mevcut Hatlarda Yapılacak D

Tahmini

                1,00

15.000.00000

 15.000.000,00

                                                                          Toplam Tutar(K.D.V Hariç) 878.999.998,10 TL

şeklinde düzenlendiği,

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Birim Fiyat Teklif Listesi’nin de Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Doğan Talu, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Erdoğan tarafından imza altına alındığı tespit edilmiştir. 

Yapılan incelemede, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenen Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İş Ortaklığı tarafından tek bir Birim Fiyat Teklif Mektubu sunulduğu, teklif mektubunun Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Doğan Talu, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Erdoğan tarafından imza altına alındığı, Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda teklif eki olarak Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin sunulduğu belirtilmiş olmasına rağmen teklif zarfı kapsamında bir adet Birim Fiyat Teklif Cetveli ve bir adet Birim Fiyat Teklif Listesi sunulduğu, isteklinin sunduğu Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin idare tarafından ihale dokümanı kapsamında istekliye verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formuna uygun olduğu görülmüştür. 

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İş Ortaklığı tarafından teklif zarfı kapsamında bir adet birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli sunulduğu,  birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen toplam bedelle birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutarın birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, teklif zarfı kapsamında birim fiyat teklif listesi adı altında sunulan belgede “Tutarı (TL)” sütununun ve “Toplam Tutar(K.D.V Hariç)” satırının yer almadığı, anılan listede idarece belirlenen iş kalemleri için birim fiyatın öngörüldüğü ancak o iş kalemlerinin toplam ne kadar tutara yapılacağı ve 75 kalemlik iş miktarının toplam ne kadar tutara mâl edileceği bilgilerinin bulunmadığı, kısaca iş kalemleri için herhangi bir tutarın öngörülmediği, bu listenin de anılan şirket yetkilileri tarafından imza altına alındığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, söz konusu birim fiyat teklif listesinin ayrıca sunulmuş bir birim fiyat teklif cetveli olarak değerlendirilemeyeceği, ihaleye katılım için istenmeyen söz konusu listenin teklifler değerlendirilirken isteklileri veya idareyi tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı ve bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut GÜRSES

Başkan


 

Kazım ÖZKAN

II. BaşkanAli Kemal AKKOÇ

Kurul ÜyesiAhmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul ÜyesiHasan KOCAGÖZ

Kurul ÜyesiHamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi 

 

 

 Formun Altı

Yüklə 75,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə