Kansallinen näyttöaineisto


Korjaamon suorapalvelutyöt, 5 ovYüklə 1,14 Mb.
səhifə22/42
tarix22.01.2018
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42

3.1.21Korjaamon suorapalvelutyöt, 5 ovNäytön kuvaus
Näytössä opiskelija kohtaa asiakkaan suorapalvelutyössä.
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtojen tunteminen (AUNE)

 • henkilökohtaisen myyntityön vaiheiden osaaminen

 • asiakaspalvelun perusteiden tunteminen (ja sen merkityksen yritystoiminnalle)

 • kassatoiminnot ja yleisimpien maksuvälineiden käsittely

 • käteinen

 • pankkikortti

 • oikean tuotteen löytäminen hakemistojen ja varastotietojen avulla myyntitilanteessa

 • puhelimessa esiintyminen

 • puhelimeen vastaaminen

 • keskustelu asiakkaan kanssa

 • puhelinmyynnin perusteiden tunteminen

 • kuluttajansuoja ja puhelinmyynti

 • selvitykset, täsmennykset, tilaus ja kaupasta päättäminen.Näyttöympäristö
Näyttö voidaan toteuttaa asiakaspalvelupisteessä tai korikorjaamossa, joka on työskentelyolosuhteiltaan ja työvälineiltään asiakaspalvelutilanteeseen soveltuva. Opiskelijalla on käytettävissään tarvittavat atk-ohjelmat, hinnastot, kuvastot ja käsityökalut, jotka ovat normaalistikin korjaamolla varaosamyynti- ja asiakaspalvelutiloissa käytettävissä. Oppikirjat, auton merkki- ja mallikohtaiset korjaamokäsikirjat ovat myös käytettävissä. Tämän opintokokonaisuuden näytössä tarvitaan myös puhelinta.
Näyttöympäristön tulee olla avoin muulle samanaikaiselle asiakaspalvelu- ja korjaamotoiminnalle, eikä sitä saa keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. Kun samassa työtilassa on samanaikaisesti muita työntekijöitä ja asiakkaita, on heidän huomioon ottamisensa näytön aikana tärkeää.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

hallitsee tuotteiden tekniikkaa siten, että osaa tarjota asiakkaalle palvelukokonaisuutta.


hallitsee henkilökohtaisen myyntityön.

osaa henkilökohtaisen myyntityön ja pystyy kehittämään toimintaansa.

Työtehtävän hallinta

pystyy puhelinkeskusteluun asiakkaan kanssa.
kykenee hakemistojen ja varastotietojen perusteella löytämään oikeat tuotteet myyntitilanteessa.

osaa asiakaspalvelun perusteet ja keskustelee asiakkaan kanssa myyntityössään tuoden esiin erilaisia vaihtoehtoja.
keskustelee luontevasti puhelimessa.

hallitsee henkilökohtaisen myyntityön ja tuntee sen vaiheet.
kykenee myyntityössään tuomaan esiin tuotteidensa edut ja hyödyt, jotka kyseisen asiakkaan kannalta ovat merkittävimpiä kaupan päättämisessä.
hallitsee kassatoiminnot ja yleisempien maksuvälineiden käsittelyn.


Työn perustana olevan tiedon hallinta

tietää, mistä tietolähteestä löytää tarvitsemansa tiedot.

tietää korinkorjauksen tuotteet ja palvelut sekä niiden laatutason asiakkaan ja korjaamon näkökulmasta.
tuntee puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun perusteet.

ymmärtää asiakaspalveluketjun ja pysyvän asiakassuhteen hoidon tärkeyden yrityksen jatkuvuuden kannalta.
tuntee kannattavan liiketoiminnan perusperiaatteet.
tuntee moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot.


Työturvallisuuden hallinta

noudattaa yleisiä työturvallisuusohjeita

noudattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon myös ympäristön.


toimii työturvallisuusohjeita noudattaen kaikissa tilanteissa.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

tarjoaa asiakkaan ongelmaan todellista ratkaisua tai ohjaa hänet eteenpäin.
ymmärtää siisteyden ja käyttäytymisen merkityksen asiakaspalvelutilanteessa ja toimii sen mukaisesti.


pystyy kertomaan asiakkaalle tekemistään havainnoista sekä keskustelemaan tämän kanssa erilaisista korjausvaihtoehdoista.

ymmärtää ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen tarpeellisuuden ja erilaiset toimintatavat sekä toimii asiakaslähtöisesti.

Yhteiset painotukset

kertoo asiakkaalle tekemistään havainnoista.

ymmärtää asiakastyytyväisyyden merkityksen yrityksen toiminnalle.
kertoo asiakkaalle tekemistään havainnoista sekä keskustelee tämän kanssa korjaustyöstä.


toimii erilaisten työryhmien jäsenenä ja ottaa huomioon muiden mielipiteet.


Automaalauksen koulutusohjelma
3.1.22Asennustekniikka, 5 ovNäytön kuvaus
Näytössä opiskelija paikallistaa ja korjaa auton vikoja.
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • asiakastyytyväisyyden varmistaminen

  • auton puhdistaminen sisältä ja ulkoa

  • ajoonlähtötarkastus

   • valot

   • renkaat

   • pesunesteet
 • osien irrotus maalauksen vuoksi ja niiden kiinnittäminen takaisin

  • koristelistojen ym. pintaosien irrotus ja kiinnittäminen

  • valojen irrotus ja kiinnittäminen

  • oven purkaminen maalausta varten • akun huolto

  • akkunesteen tarkistaminen, mittaus ja lisääminen

  • akun varaustilan mittaus ja lataaminen

  • akun puhdistus
 • valojärjestelmien tuntemus

  • valomääräykset

  • toiminnan tarkastus ja huolto

  • vianetsintä
 • perustyökalujen käyttö ja huolto.

Työprosessi muodostuu auton pesusta, korin varusteiden irrotuksesta maalausta varten, varusteiden merkitsemisestä ja säilytyksestä, mahdollisesti tarvittavien osien tilaamisesta, osien kiinnittämisestä maalauksen jälkeen, ajoneuvon toiminnan tarkastuksesta ja asiakkaan informoinnista.Näyttöympäristö
Näytön voi suorittaa työtilassa, joka on työskentelyolosuhteiltaan ja muilta työvälineiltään huoltotöihin soveltuva, esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksen työsalissa. Työturvallisuus on toteutettu asiallisesti. Näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti.
Tarvittavien työvälineiden lisäksi käytössä on kyseisten automallien korjaamo- ja huoltokäsikirjoja, joista löytyy huolto-ohjeet.
Työn luovutuksen yhteyteen voidaan mahdollisuuksien mukaan liittää asiakaspalveluosuus. Näyttö annetaan pääsääntöisesti yksilösuorituksena työpaikan tavanomaisia töitä tehden. Työskentelyssä pyritään normaaliin perustutkintotason joutuisuuteen.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

selostaa työsuorituksensa kulun käyttäen pääosin alan käsitteistöä.tekee maalaustöissä eteen tulevia varusteiden irrotus- ja kiinnitystöitä.

suorittaa maalaustöissä eteen tulevat tehtävät alkaen asiakkaan kohtaamisesta: auton puhdistamisen, korin varusteiden irrotukset maalausta varten, osien merkitsemisen ja säilytyksen, tarvittavien osien tilaamisen, osien kiinnittämisen maalauksen jälkeen ja ajotoiminnan tarkastuksen.


Työtehtävän hallinta

välttää vaaratilanteita akun hoitamisessa, vaihtamisessa ja testaamisessa.
tarkastaa valojen toiminnan ja suuntauksen sekä vaihtaa polttimoita.
käyttää varusteiden irrotukseen ja kiinnitykseen tarvittavia perustyökaluja.
paikantaa yksinkertaisimmat osien kiinnittämisessä esiintyvät sähköviat (esim. maajohdon puutteellinen kiinnitys).

huoltaa valojärjestelmät ja suuntaa ajoneuvon valot.

mittaa akun kuormituksenkestävyyden.


hallitsee ajoneuvon luovutukseen liittyvät toimenpiteet (esim. ulko- ja sisäpuhdistuksen).
huoltaa käyttämänsä työvälineet, esimerkiksi öljyää paineilmakoneet.
irrottaa ja kiinnittää ajoneuvon osia, jotka irrotetaan maalauksen ajaksi (esim. etuvilkun ja ajovalon).


tiedottaa asiakkaalle havaitsemistaan puutteista, jotka eivät liity maalaustöihin (esim. ilmoittaa asiakkaalle kuluneista renkaista).
toimii yleisemmin auton käynnistymiseen vaikuttavissa ongelmatilanteissa (esim. pikalaturin asennus).
mittaa latausjännitteen.

Työn perustana olevan tiedon hallinta

tietää akun käsittelyn vaaratekijöitä.

tuntee valojen toimintaperiaatteet ja valomääräykset.
tiedostaa osien irrotus- ja kiinnitystöiden (esim. pyörän pulttien/muttereiden oikean kiristysmomentin) merkityksen liikenneturvallisuuteen.

ymmärtää, että viallista osaa ei saa kiinnittää, ja ilmoittaa puutteesta.


osaa selostaa ajoneuvon luovutukseen liittyvät toimenpiteet (esim. nesteiden tarkistaminen).ymmärtää sähkötekniikan ja mittaustekniikan perusteet.
tunnistaa vialliset osat ja osaa toimia vian tai puutteen edellyttämällä tavalla (esim. jos listan kiinnikkeistä osa on rikki, hän ei kiinnitä listaa vaan hakee puuttuvat kiinnikkeet tai ilmoittaa puutteista).
ymmärtää osien irrotus- ja kiinnitystöissä merkityksen liikenneturvallisuuteen.
ymmärtää yleisemmin auton käynnistymiseen vaikuttavat asiat (esim. tietää, että ajonestolaite on toiminnassa).


Työturvallisuuden hallinta

tietää, missä ensiapukaappi ja silmäsuihku sijaitsevat.
käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.
järjestelee ja siivoaa työpisteensä työpäivän päätyttyä tai työsuorituksen lopuksi.
välttää vaaratilanteita akun hoitamisessa, vaihtamisessa ja testaamisessa.


pystyy käyttämään työssään työturvallisia menetelmiä ja -laitteita, esimerkiksi työergonomiaa parantavaa pilarinosturia.
tiedostaa työssään käytettävien puhdistusaineiden ja liuottimien vaaratekijät ja suojautuu niiden haittavaikutuksilta.

huomioi työssään myös muut työntekijät esimerkiksi käyttämällä kohdeimureita.
valitsee työhönsä työturvalliset menetelmät ja laitteet, esimerkiksi työergonomiaa parantavan pilarinosturin, ja käyttää turvalukitusta.Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

noudattaa työaikoja.
työskentelee ryhmän jäsenenä.


noudattaa työaikoja.
työskentelee ryhmän jäsenenä.

noudattaa työaikoja.
työskentelee ryhmän jäsenenä.

Yhteiset painotukset
ymmärtää asiakastyytyväisyyden merkityksen yrityksen toiminnassa.
kertoo asiakkaalle tekemistään havainnoista sekä keskustelee tämän kanssa korjaustyöstä.


toimii erilaisten työryhmien jäsenenä ja ottaa huomioon muiden mielipiteet.
tietää asiakastyytyväisyyteen liittyvät asiat ja toimii niiden mukaisesti.
Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə