Kansallinen näyttöaineisto


Maalauksen esikäsittelyt, 15 ovYüklə 1,14 Mb.
səhifə24/42
tarix22.01.2018
ölçüsü1,14 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42

3.1.24Maalauksen esikäsittelyt, 15 ovNäytön kuvaus
Näytössä opiskelija tekee esikäsittely- sekä pohjustustöitä, joita ovat

 • esipuhdistukset, esikäsittelyt, kittaukset ja hionnat

 • pohja- ja hiomamaalien käyttö ja hionnat.

Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: • ajoneuvomaalauksien kustannusarvioiden tekeminen

  • tietokoneohjelmilla

  • vakuutusyhtiöiden ohjeiden mukaan käsin
 • esikäsittelytöiden tekeminen

  • ajoneuvon huolellinen puhdistus päältä ja rakenteista, suojaus

  • ruosteenpoistomenetelmät
 • pohjustustyömenetelmien valinta

  • pinnan kunnon ja maalausrakenteen arvioiminen

  • käytettävät työvälineet ja -koneet

  • käytettävät materiaalit
 • pohjustustyömenetelmien hallinta

  • kittauksen työmenetelmät ja välineet kohteen mukaan

  • kittauksen suorittaminen ja hionta

   • hiontavälineiden valinta

   • hiontakarkeuksien valinta materiaalien ja työkohteen mukaan
 • pohja- ja ruosteenestomaalien käyttö ja valinta

  • käyttötarkoitukseen sopivan materiaalin valinta

  • ruiskun valinta materiaalien mukaan

  • ruiskutustekniikka/kerrat

  • työvälineiden puhdistus

  • työturvallisuusnäkökohdat

   • henkilökohtainen suojautuminen

   • ympäristösuojaus
 • täytemaalien hionnassa käytettävien koneiden ja hiontamateriaalien käyttö ja valinta

  • käsihiomatukien valinta

  • hiomakoneen valinta

  • hiomapaperin karkeuden valinta materiaalin ja työmenetelmien mukaan

  • työturvallisuusasiat

   • henkilökohtaiset suojavälineet

   • työympäristön suojaaminen
 • tiivistys ja kiveniskumassojen valinta ja käyttö

  • saumojen tiivistäminen

  • kiveniskumateriaalien ruiskuttaminen
 • työturvallisuusasioiden huomioiminen

  • aineiden varastointi, käsittely

  • suojatoimenpiteet

  • suojavälineet.Näyttöympäristö
Näytön voi suorittaa työtilassa, joka vastaa korjaamon työskentelyolosuhteita, esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksen työsalissa. Käytettävissä on erilaisia käsihiomatukia, hiomakoneita ja hiekkapuhallusvälineet (kaappipuhalluspiste, liikuteltava puhallin). Työtila on työskentelyolosuhteiltaan ja muilta työvälineiltään esikäsittely- ja pohjustustöihin soveltuva.
Työturvallisuus on toteutettu asiallisesti. Käytettävissä on pölynpoistojärjestelmä sekä ruiskutuskammio tai soveltuva irto-osien ruiskutustila. Lisäksi käytettävissä on henkilökohtaisia suojavälineitä. Näyttöympäristön työturvallisuusasiat on kokonaisuudessaan toteutettu voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Omasta ja ympäristön työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu oleellisena osana näyttöön. Tarvittavien työvälineiden lisäksi käytössä on kyseisten maalimateriaalien maahantuojan ohjekansio ja käyttöturvallisuustiedotteet, joista löytyy käytettävien materiaalien käyttö- ja työturvallisuusohjeet.
Näyttö annetaan pääsääntöisesti yksilösuorituksena työpaikan tavanomaisia töitä tehden. Työskentelyssä pyritään normaaliin perustutkintotason joutuisuuteen.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta 

käyttää pohjustustyövälineitä ja suorittaa maalattavan kohteen pohjustuksen ohjeiden mukaan.

määrittää pohjustettavan kohteen kunnostustarpeen ja valitsee työhön soveltuvat työvälineet ja materiaalit.

arvioi käsiteltävän pinnan kunnon ja maalausrakenteen sekä valitsee niihin sopivan pohjustusmenetelmän.
arvioi työsuoritustaan ja sen perusteella kehittää tai muuttaa suoritustaan, esimerkiksi vaihtaa hiomamaalimenetelmästä märkää märälle -työmenetelmään.


Työtehtävän hallinta 

suojaa työkohteen ennen töiden aloittamista välttääkseen lisätöitä.

puhdistaa vaurioalueen pintaosan ennen työn aloittamista.


suorittaa ruosteenpoiston tavanomaisilla menetelmillä (esim. nylonlaikkakoneella).
suorittaa tavanomaisia pieniä kittaustöitä (esim. pienen painauman tasoittaminen).

suorittaa kitin hiontatyöt siten, että ruiskukitin avulla työ etenee.

suojaa ajoneuvon pohjatuotteiden ruiskuttamista varten, mutta suojauksessa esiintyy puutteita (esim. opiskelija suojaa liian pienen alueen ja ruiskuttaa suoraan teippirajalle).
ruiskuttaa tavanomaisesti käytettävät pohja- ja eristysmaalit ja tietää, että pohjaväreille on eri ruisku kuin pintavärille, mutta ruiskun käytössä esiintyy puutteita (esim. ruiskutustekniikka on puutteellinen).
hioo pohjatuotteet tavanomaisilla työvälineillä, mutta työvälineiden käytössä esiintyy puutteita (esim. kantit hioutuvat puhki).
ei työskentele viallisella koneella tai ruiskulla vaan ilmoittaa siitä opettajalle tai työpaikkaohjaajalle (esim. epäkeskohiomakoneessa on laakerivika).


suorittaa tavanomaisia kittaustöitä (esim. etukannessa olevan painauman tasoittaminen).
puhdistaa vaurioalueen oikein (esim. poistaa vesi- ja liuotinainepohjaiset epäpuhtaudet ennen hiontatöiden aloittamista) ja puhdistaa myös reuna-alueet.

suorittaa kitin hiontatyöt siten, että pohjamaalina voidaan käyttää hiomapohjamaalia.


käyttää tavanomaisia käsihiomakoneita, mutta koneiden käsittelyssä esiintyy puutteita.


suojaa auton pohjatuotteiden ruiskuttamista varten.
ruiskuttaa pohjatuotteet (esim. hiomapohjamaalin).

valitsee oikeat hiomapaperikarkeudet valitsemaansa pohjustustyömenetelmään.


ruiskuttaa kiveniskumaalit.
huoltaa tarvittaessa ruiskun, kun esimerkiksi ruiskutuskuvio on virheellinen.


huolehtii työkohteen suojaamisesta välttääkseen lisätöitä (esim. avonaisten lasiaukkojen suojaaminen, maalattavan kohteen reuna-alueiden suojaus).

suorittaa ruosteenpoiston eri menetelmillä, esimerkiksi hiekkapuhaltamalla.


valitsee kittaustyövälineet vauriokohteen mukaan ja vaihtaa niitä tarvittaessa työn edetessä (esim. kumilasta kaareviin kohteisiin).
suorittaa vaurioiden kittaustyöt, esimerkiksi ”pokkauksen” teon.

valitsee vaurioalueen mukaan hiontatuen ja suorittaa hiontatyöt siten, että pohjamaalina voidaan käyttää esimerkiksi märkää märälle -pohjamaalia pienissä vaurioissa.


valitsee ja käyttää käsihiomakoneita hiontakohteen mukaan (esim. puoliarkkihiomakone tasopinnoille).
valitsee oikean ruiskun pohjamaalin mukaan (esim. märkää märälle -pohjamaalille oikea suutinkoko).

Työn perustana olevan tiedon hallinta

nimeää pohjustustöissä tavallisesti käytettävät työvälineet.
tiedostaa ruosteenpoiston merkityksen työn kestävyyden kannalta ja pystyy nimeämään eri ruosteenpoistomenetelmät.
lukee ohjattuna piktogrammeista tavanomaiset tiedot, kuten sekoitussuhteet.
tietää usein käytettyjen pohjatuotteiden käyttökohteet, esimerkiksi ruosteenestopohjavärin käyttökohteet.

tietää usein toistuvan pohjustustyömenetelmän kerrosrakenteen, esimerkiksi hiomavärin käytön työvaiheet.


etsii ohjattuna maalintoimittajien ohjekansioista tietoja materiaaleista ja työmenetelmistä.

laskee kustannusarvion tietokoneohjelman avulla.
tiedostaa vaurioalueen puhdistamisen merkityksen ennen pohjustusaineiden levittämistä (esim. rasvanpoistoaine, muovinpuhdistusaine).
ymmärtää eri pohjustustyömenetelmien kerrosrakenteet ja pystyy ohjattuna valitsemaan työhön soveltuvan rakenteen (esim. oikaistun osan pohjustaminen jossa on hieman ruostesyöpymiä).
etsii tarvittaessa ohjekansioista lisätietoja käytettävistä maaliaineista.

ymmärtää esikäsittelytöiden ja puhdistuksen merkityksen työn lopputuloksen kannalta (esim. vesipohjaisten epäpuhtauksien poistaminen).
ymmärtää, mistä muodostuvat pohjustustöiden kustannukset ja osaa tarvittaessa laskea pinta-alojen mukaan kustannusarvion työhön esim. vakuutusyhtiöiden pinta-alakirjojen avulla.
ymmärtää eri ruosteenpoistomenetelmien tehokkuuden ja käyttökohteet ja pystyy perustelemaan valintansa tarvittaessa.
ymmärtää, minkä vuoksi vaurioalue puhdistetaan ennen pohjustusaineiden levittämistä (esim. rasvanpoistoaine, muovinpuhdistusaine).
hallitsee/osaa yleisimmät piktogrammit ja hyödyntää niitä työssään (esim. sekoitussuhteet, välihaihdunta-ajat).
ymmärtää eri pohjustusmenetelmien kerrosrakenteet ja pystyy valitsemaan työhön soveltuvan rakenteen (esim. alkuperäisvaraosan pohjustaminen märkää märälle -menetelmällä) ja pystyy perustelemaan valintansa.
ymmärtää hiontakarkeuksien merkityksen ja osaa valita oikeat karkeudet valitsemaansa pohjustustyömenetelmään (esim. hiomavärillä tehtäessä).
ruiskuttaa ruosteenesto- ja pohjavärit (hallitsee ruiskunsäädön ja tietää, montako kerrosta on ruiskutettava, että tulee oikea kalvon paksuus).

valitsee täytemaalien hiontaan sopivan työvälineen ja hioo täytemaalit (esim. kontrollivärin käyttö).


suorittaa yleisempien saumojen tiivistämisen, esimerkiksi takakontin saumojen tiivistämisen.
huoltaa käyttämänsä työvälineet ja tarvittaessa kunnostaa ne (esim. paineilmakoneiden öljyäminen, laakerin vaihto).


Työturvallisuuden hallinta 

tuntee esikäsittely- ja pohjustustöissä käytettävien materiaalien turvallisuusmerkinnät.
tietää, missä ensiapukaappi ja silmäsuihku sijaitsevat.
käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

pystyy suorittamaan työturvallisesti oikein työvälineiden ja ruiskujen puhdistuksen.


pystyy suorittamaan työturvallisesti oikein esikäsittelymateriaalien sekoittamisen ja levittämisen joko lastalla tai ruiskulla.
tietää, missä säilytetään käyttöturvallisuustiedotteita.

tiedostaa työympäristön suojaamisen merkityksen ja käyttää esimerkiksi pölynpoistojärjestelmää.
tuntee esikäsittely- ja pohjustustöissä käytettävien materiaalien turvallisuusmerkinnät.
lajittelee ongelmajätteet annettujen ohjeiden mukaan.
järjestelee ja siivoaa työpisteensä työsuorituksen lopuksi ja työpäivän päätyttyä.
ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteen tarkoituksen.

noudattaa työturvallisuusohjeita ja määräyksiä.
käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä, kuten suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
tietää, milloin on käytettävä pölysuojainta tai aktiivihiilisuojainta ja osaa vaihtaa niitä työtilanteen mukaan.
ei puhalla paineilmalla pölyjä pois vaan suorittaa pölynpoiston esimerkiksi imurilla (toisten työntekijöiden huomioiminen).
suorittaa kaikki maalaustyöt maalauskammiossa tai irto-osien maalaustilassa (toisten työntekijöiden huomioiminen).
lajittelee ongelmajätteet.

ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteen sisällön.
Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 

pystyy tarvittaessa kommunikoimaan automaalaamon esimiesten ja työkavereiden kanssa.

noudattaa työaikoja.pystyy kommunikoimaan automaalaamon esimiesten ja työkavereiden kanssa.

pystyy mukautumaan ongelmatilanteisiin ja pystyy ratkaisemaan esikäsittely- ja pohjustustöissä syntyviä ongelmatilanteita.kommunikoi luontevasti automaalaamon asiakkaiden, esimiesten ja työkavereiden kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
toimii erilaisten työryhmien jäsenenä ja ottaa huomioon muiden mielipiteet.
Automaalauksen koulutusohjelman valinnaiset ammatilliset opinnotYüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə