Karar tarihi : 06/12/2012 karar nosuYüklə 59,83 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü59,83 Kb.
#40097

ÇUBUK BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI

Yazan Yıldırım TAŞ Saat: 15:00 Yorum Yok

 

KARAR TARIHI     : 06/12/2012

KARAR NOSU         : 314

GELDİĞİ SERVİS  : BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARARIN KONUSU:Bayındırlık ve İmar Kom. Rp.

           ÖZÜ:İlçemiz sınırları içerisinde5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı

 KARAR                  

            Gündemin 24. Maddesi:

 

            Belediye Meclisi’nde okunan ve komisyonumuza havale edilen İlçemiz sınırları kapsamında yer alan ve imar planı yapılması zorunlu olan bölgelerde “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili konu komisyonumuzca incelenmiştir. 

Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;

İlçemiz Çubuk 7 merkez (2004 yılı onaylı), Esenboğa (2003 yılı onaylı) ve Yukarı Çavundur Mahallelerine (2001 onaylı) ait imar planlarının 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce onaylandığı ve yürürlüğe girdiği, İlçemiz genelinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yaklaşık 9000 ha., 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ise yaklaşık 3500 ha.lık  bir alanı kapsadığı,

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 5216 sayılı Kanun Kapsamında 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planının hazırlandığı ve (16.02.2007 tarih ve 525 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile) onandığı,1/25000 ölçekli bu planın: mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarımızın yanı sıra Çubuk Belediye Hizmet Alanımız ve Mücavir Alanımızı da kapsadığı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının “Uygulamaya Yönelik Çerçeve Plan Koşulları Başlığı” altında “…5.) Alt Ölçek Planlar-Revizyon Çalışmaları: …2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planının, Ankara Büyükşehir Belediyesine yeni bağlanan ilçe, ilk kademe belediyeleri, mahalle ve köyler için tanımladığı ilkeler uyarınca;

*Tüm ilçe ve ilk kademe belediyelerince 5216 Sayılı Kanun öncesi onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının revizyonları gerçekleştirilecektir…

*…Büyükşehir Belediyesine yeni bağlanan orman köyleri ve kırsal nitelikli yerleşmeler-dış mahalleler (mahalle statüsü kazanmış köyler) için yerleşik alan tespitleri uyarınca köy-mahalle yerleşik ve yerleşim alanı planları yapılacaktır…” şeklinde hükümlerin bulunduğu,

 

Bu durum neticesinde;1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının bahse konu bu hükümlerine göre;

-Çubuk İlçesine ait mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının revizyonu yapılmasının,

-Mahalle ve Orman Köylerinin yerleşik alanı ve yakın çevrelerine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasının zorunlu hale geldiği anlaşılmaktadır.

 

Sınırları ve yetki alanı genişleyen, Başkent Ankara Nazım İmar Planı (BANİP) kapsamına giren İlçemizde, mevcut ve olası problemlerin çözümlenmesi, plan entegrasyonunun ve bütünlüğünün sağlanması, bölgesel ve kentsel potansiyellerin belirlenmesi ve en iyi şekilde kullanılmasının gerektiği, 

Belediyemiz hudutlarında potansiyel oluşturan ve yeni gelişimleri destekleyecek tetikleyecek nitelikte:+   Ankara Esenboğa Uluslararası Havaalanı,

+   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve

     Atatürk Yüksek Okulu Yerleşkesi+   Melikşah ve Özlüce’de ki Termal Su,

+   Melikşah Huzur Vadisi Projesi,

+   İlçenin Rekreasyon Potansiyeli,

+   Tarım ve Hayvancılık potansiyeli,

+   Mutlu Orman Köyünde kurulan Çubuk Organize

     Hayvancılık Bölgesi,+   Nitelikli Kentsel gelişme alanları potansiyeli, 

+   Diğer doğal kaynaklar potansiyeli

+   Kültür ve turizm…gibi açılımların bulunduğu,

 

Belediyemiz ile ilgili Öncelikli olarak;*Esenboğa ve Yukarı Çavundur ilk kademe belediyelerinin belediyemize katılması sonucu ve mevcut planların Belediyemiz planları ile entegrasyonunun sağlanması, 

 

*Eski mevcut planların 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları da dikkate alınarak gözden geçirilmesi, çarpık yapılaşmanın engellenmesi, tespit edilecek sorunlu bölgelerde dönüşüm projeleri gibi açılımların yapılmasının sağlanması, 

*İstihdam artıran yatırımlar ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi çalışmalarının yapılması gerektiği,

 

Bu hususlar doğrultusunda; Çubuk Belediye Meclisi’nin 08.05.2009 gün ve 153 sayılı kararı ile ilk adımı attığı,

Bahse konu Meclis kararında; “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir parçası olan Çubuk İlçe Belediyesi’nin yeni vizyonunun belirlendiği, mevcut ve olası tespit edilen problemlerin çözümlendiği, plan entegrasyonunun ve bütünlüğünün sağlandığı, Bölgesel ve kentsel potansiyellerin araştırmalarının yapıldığı ve bu potansiyellerin planlamalarının yapılması,    Belediyemizi gelecek nesil ve kuşaklara hazırlamak amacı ile;  Halihazır harita, gerekli ölçeklerde İmar Planları (1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Plan’larının Büyükşehir Belediyesine önerisinin, Belediyemize de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının) imar uygulaması, kentsel dönüşüm projeleri, Kentsel Yenileme Projeleri, Cephe-kentsel siluet, peyzaj projeleri, yol projeleri, jeolojik etütlerin yapılması veya yaptırılmasının temini için gerekli çalışmaların başlatılması...” şeklinde hükümlerinin bulunduğu, ve 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına başlandığı,

Bahse konu Meclis Kararına istinaden;

 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca köy tüzel kişiliği sona ererek MAHALLE statüsüne dönüşen Aşağıçavundur, Ağılcık, Akkuzulu, Gökçedere, Kargın, Ömercik, Sünlü, Taşpınar, Yazır, Güldarpı, Yenice, Dumlupınar, Melikşah, Kızılca, Kutuören, İkipınar ’ın yerleşim alanlarını ve yakın çevresini kapsayan imar planı çalışmalarının başlatıldığı,     

- İlçemiz Çubuk 7 merkez, Esenboğa ve Yukarı Çavundur Mahallelerine ait imar planlarının yeniden değerlendirilmesi, entegrasyonunun (bütünlüğünün) sağlanması amacıyla revize edilmesi için çalışmaların başlatıldığı,

 

Bu imar planı çalışmaları doğrultusunda toplanan bilgi, veri ve kurum görüşlerinden edinilen kaynaklara göre; Başkanlığımızca olmazsa olmaz niteliğindeki bazı önemli arazilerin Kuru Mutlak Tarım Arazisi ve Dikili Tarım Arazisi olarak tanımlandığı ve 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” gereği imar planı kapsamına alınamadığının tespitinin yapıldığı,

Başkanlığımızca imar planı yapılması zorunlu ve önemli araziler sıralandığında;

 

A)Çevresinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları (kuzeyinde toplu konut alanına ait imar planı, kuzey batısında mesire alanı imar planı, batısında Aşağı Çavundur Mahallesine ait imar planı ve güneyinde Çubuk merkez imar planı) bulunan ve Toplu Konut Alanı kapsamında TOKİ’nin inşa ettiği 484 konutun ihtiyacını karşılayacak altyapı (kanal, içme suyu, yağmur suyu, doğal gaz vb.) bağlantı güzergahlarının projelendirilmesi ve biran önce inşa edilmesi, bunun içinde bahse konu alanda imar planı ve akabinde parselasyon planı yapılarak kamulaştırma ve mülkiyet sorununun çözülmesi, bahse konu imar planlarının bütünlüğünün sağlanması hedeflenen Çubuk İlçesi A.Çavundur Mahallesi  H30A21C Paftasında900,902,903,904,905, 906,907,908,909, 910,911, 915,916,917,918,919, 920,923,935,936, 937,938,939,940,941,942,1668,1669, 1745,1746 numaralı parselleriÇubuk İlçesi Merkez Mahallesi H30A21C Paftasında; 21 ada 1,2, 3,4 numaralı parselleri kapsayan 53.23 ha lık alanda (A); İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 16.01.2012 gün ve 1217 sayılı yazı ve ekleri ile; İlimiz Toprak Koruma Kurulunun 05.01.2012 gün ve 2012/1 sayılı kararı ile; talep edilen ve Marjinal Tarım Arazisi olarak tespiti yapılan 53.23 ha lık alanın tarım dışı amaçlı kullanılmasına Valilikçe izin verilmediği,

 

B)Aşağı Çavundur Yerleşik Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Çubuk Merkeze ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında imarsız 3.2 ha lık alanda imar planı kapsamına alınarak plan bütünlüğünün sağlanması, Aşağı Çavundur’un Çubuk Merkeze doğru gelişme eğiliminin olması, yapılaşma baskısının kontrol altına alınması, sağlıklı ve düzenli yapılaşmaya olanak sağlanması hedeflenen Çubuk İlçesi A.Çavundur Mahallesi H30A21D Paftasında; 242, 243,244,312, 313,314,315, 321 ,322 numaralı parselleri kapsayan 3.2 ha. lık alanın (B); İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.11.2009 tarih ve 5513-16366 sayılı yazısı ve ekleri ile; bölgenin dikili tarım arazisi olması nedeniyle tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmediği,

 

C-1) Kargın Yerleşik Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Çubuk Merkeze ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında imarsız Çubuk Merkez Mahallesi H30D01B Paftasında; 23 Ada 18, 20,21 numaralı parselleri kapsayan 7.1 ha lık alanda (C-1) imar planı kapsamına alınarak plan bütünlüğünün sağlanması, Kargın’nın Çubuk Merkeze doğru gelişme eğiliminin olması, yapılaşma baskısının kontrol altına alınması, sağlıklı ve düzenli yapılaşmaya olanak sağlanması hedeflenen bölgede;

 

C-2) İlçe Merkezinden doğu-batı doğrultusunda uzanan Şeyh Şamil Bulvarı (eski Şabanözü Yolu) ile, İlçe Merkezine girmeden Ankara Bulvarından ayrılıp güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda ilerleyen Çankırı Bulvarının (Yeni Şabanözü Yolunun) kesiştiği noktada yer alanÇubuk İlçesi Kargın Mahallesi H30D02A Paftasında; 324 numaralı parseli, Çubuk İlçesi Merkez Mahallesi H30D02A Paftasında; 29 Ada 10 numaralı parseli kapsayan  imarsız alanda imar planı yapılarak; İlçemizde kurulan Organize Hayvancılık Bölgesine hizmet veren, ilçemizi doğusundaki il ve ilçelerle bağlayan, doğu kapımız niteliğindeki Şeyh Şamil Bulvarının 25 metreye genişletilmesi ve mevcut imar planında sürekliliğinin sağlanması hedeflenen 3.8 ha lık alanda (C-2) ;

 

C-3) İlçe Merkezine ait 1/1000 ölçekli imar planında tamamı, 40 metre genişliğindeki taşıt yolu üzerinde kalmış olan 908 ada nın kamulaştırma yapmadan imar planı ve akabinde 18 uygulaması (parselasyon planı) yöntemiyle 908 adanın eşdeğerde ki Çubuk İlçesi Sünlü Mahallesi H30D06B Paftasında; 833,834, 835,848, 849, 850,851, 852,853, 855,1646 numaralı parselleri kapsayan alana taşınması hedeflenen 7 ha lık alanda (C-3);

 

C-4) Çubuk Merkez-Güldarpı-Esenboğa-Yenice- Havalimanı kavşağı doğrultusunda kamu yararı gözetilerek mevcut İmar planları ve yapılacak imar planları arasında ki entegrasyonun sağlanması hedeflenen Çubuk İlçesi Güldarpı Mahallesi H30D06D Paftasında;135,140,184,186,474,475,476 numaralı parselleri kapsayan 3.3 halık alanda (C-4);

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22.05.2012 gün ve 12495 sayılı yazı ve ekleri ile; İlçemiz Yerleşim Alanı (Mevcut İmarlı Alan) çevresinde bulunan araziler üzerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave+revizyon imar planı çalışmalarına yönelik kurum görüşüne istinaden; Toprak Koruma Kurulunun 03.05.2012 gün ve 2012/5 sayılı kararına göre Kuru Mutlak Tarım Arazisi olarak nitelendirilen (kamu yararı talep edilen C-1,C-2, C-3 ve C-4 şeklinde gösterilen alanları da kapsayan)1 numaralı alanların tarım dışı amaçlı kullanılmasının uygun olmadığı,

 

D-1,D-2, D-3) Çubuk Merkez-Güldarpı-Esenboğa-Yenice- Havalimanı kavşağı doğrultusunda kamu yararı gözetilerek mevcut İmar planları ve yapılacak imar planları arasında ki entegrasyonu sağlayarak altyapı uygulamaları (kanal, su, elektrik, doğalgaz, yol vs.), ulaşım sistemi (metro, otoyol vs), kentsel donatı alanları (yurtlar, spor tesisleri, mesire alanları, parklar, rekreasyon alanları, okullar, sosyal tesisler, turizm tesisleri, depolama alanları, lojistik merkezler ve tarımsal amaçlı yapılar (sera, hububat ve soğuk hava depoları)vb.), barınma ve konaklama alanları oluşturulması hedeflenen bölgede; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.04.2008 gün ve 880-4114 sayılı yazı ve ekleri ile;

(D-1) ve (D-2) Çubuk İlçesi Güldarpı Mahallesi H30D06D Paftasında;  34, 137, 138, 140, 359, 360, 384, 442, 443, 444, 445, 460, 475, 476, 478, 479, 490, 498, 501, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 543, 555,556, 557, 558,559, 560,562, 563, 564,565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 699, 700, 822, 829, 830, 835, 836, 846,847,848,850,851 numaralı parselleri, Çubuk İlçesi Güldarpı Mahallesi H29C10C Paftasında; 533, 670, 669 numaralı parselleri, Çubuk İlçesi Güldarpı Mahallesi H30D11A Paftasında; 817, 818, 361, 362  numaralı parselleri kapsayan toplam 94 ha lık alan ile,

(D-3) Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15D Paftasında; 102 Ada 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64 numaralı parseller, Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15A Paftasında; 102 Ada 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 102 numaralı parselleri,             Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15B Paftasında; 102 Ada 2 numaralı parsel, Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15C Paftasında; 112 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 16, 18, 34 numaralı parseller ve  102 Ada 58,62, numaralı parselleri kapsayan 57 ha lık alanın Kuru Mutlak Tarım Arazisi (KMT) olması nedeniyle bu alanların tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmediği,

 

E)İlçemiz Yenice Mahallesinin güneyinde, Akyurt Lojistik Merkez İmar Planının bitişik batısında, Esenboğa Havaalanı  ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile de entegre olabilecek ileri teknoloji sanayi ile depolama lojistik alanları ve turizm tesis alanlarının önerilmesi ve geliştirilmesi kurgulanan ve kurum görüşü toplama süreci devam eden, Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C20A Paftasında; 114 Ada 28, 48, 49, 50,numaralı parselleri, Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15C Paftasında; 114 Ada 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 65, 70, 80, 82, 83, 84, 87, 88 numaralı parselleri  ve 116 Ada 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 numaralı parselleri, Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi H29C15D Paftasında; 110 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 28 numaralı parseller, 111 Ada 2 ve 3 numaralı parseller ve 114 Ada 31, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 81 numaralı parselleri kapsayan 98 ha lık alanda biran önce imar planı yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Başkanlığımızca İlçemiz kapsamında “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir parçası olan Çubuk İlçe Belediyesi’nin yeni vizyonunun belirlendiği, mevcut ve olası tespit edilen problemlerin çözümlendiği, plan entegrasyonunun ve bütünlüğün sağlandığı, bölgesel ve kentsel potansiyellerin araştırmalarının yapıldığı ve bu potansiyellerin imar planlarına yansıtıldığı İlçemizi, gelecek nesil ve kuşaklara hazırlamak” amacıyla 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave + revizyon imar planı çalışmalarına başlanmış olup, aşağıda sunulan hedefler belirlenmiştir.

 

1) İlçemize ait mevcut imar planlarının 1/25 000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı kararlarına uygun hale getirilmesi,2) 1/5 000 ölçekli mevcut nazım imar planının sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde bulundurulduğunda tarım topraklarını tüketen, kontrolsüz büyümeye sebep olan yapısından dolayı kapsama alanının daraltılması,

3) 1/1 000 ölçekli alanlarda kadastro, imar planı ve imar uygulaması arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi,

4) İmar planlarının jeolojik etütler doğrultusunda yapılması veya revize edilmesinin sağlanması, (Çubuk jeolojik ve jeoteknik haritasının oluşturulması…)

5)Alınan diğer kurum görüşlerinin plana yansıtılması (arazi kullanımı, toprak kabiliyet sınırları, mania planı, altyapı durumu, akifer saha haritaları gibi),

6) Çubuk Merkezde ulaşım arterlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla 30 veya 40 metrelik çevre yolu niteliğinde taşıyıcı arterlerin oluşturulması,

7) Kimi alanlarda parsel düzeninden ada düzenine geçilmesi ve parsellerin birleştirilmesi, dolayısıyla; toprağın yapılarla örtülmesinin minimuma indirilmesi,

8) Farklı zamanlarda onanmış imar planlarının, bir ilişki kurularak aynı ölçekte ifadelendirilmesi (Çevre Düzeni Planı, Çubuk imar planları ve 2023 BANİP gibi),

9)Köy iken mahalle olan yerleşim alanlarında yaşayan ve 20-25 yıl sonra yaşayacak olan vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel tesis vb.) oluşturulması,

10)Çubuk Merkez-Güldarpı-Esenboğa-Yenice-Havalimanı kavşağı arasında ki karayolu ana arterinin genişletilmesi, servis yolları ile desteklenmesi,

11)1/25000 ölçekli nazım imar planında yer alan Ankara-Esenboğa Havalimanı metro hattına; alternatif ulaşım olarak Çubuk-Güldarpı-Esenboğa-Yenice - Havalimanı kavşağı raylı sistemi ve durakları oluşturulması,

12)Yine Nazım İmar Planında yer alan Kazan-Sirkeli-Esenboğa güzergahında ki 35 m lik otoyolu dik kesen, Mevcut Ankara-Çubuk Otoyoluna paralel Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk’u birbirine bağlayan 35 metrelik alternatif bir otoyol daha oluşturulması,

13)Yerleşme yerleri ile bu alanlardaki yapılaşmaların, modern-düzenli–özgün-sağlıklı yapılaşma ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanmasI,

 14) Özlüce’deki termal potansiyelin öncelikle turizm, rekreasyon ve tarım, seracılık gibi sektörlerinde kullanımının sağlanması için strateji geliştirilmesi,15)Melikşah Mahallemiz sınırları kapsamında bulunan Süleyman Demirel Güçsüzler Yurdu ile Melikşah Yüzme Havuzu arasındaki alan üzerinde; “Eğitim ve Spor Kompleksi” ile “Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kompleksi” projesinin yakın bir zamanda gerçekleştirilecek olması,

16) Esenboğa Havaalanı ile de entegre olabilecek ileri teknoloji sanayi ile depolama lojistik alanları ve turizm tesis alanlarının önerilmesi ve geliştirilmesi,

17)Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesinin İlçemizde kurulması sonucunda ihtiyaç duyulacak olan, Üniversite Yerleşkesi – Çubuk Merkez doğrultusunda ki Dumlupınar-Yenice-Esenboğa-Güldarpı-Çubuk Merkez Mahalleleri arasında kamu yararı gözetilerek mevcut İmar planları ve yapılacak imar planları arasında ki koordinasyonu sağlayarak ulaşım sistemi (metro, otoyol gibi), kentsel donatı alanları (yurtlar, spor tesisleri, mesire alanları, parklar, rekreasyon alanları, okullar, sosyal tesisler, turizm tesisleri, depolama alanları, lojistik merkezler vs.), barınma ve konaklama alanları oluşturulması,

18) Hızla gelişen ve nüfusu sürekli artmakta olan İlçemizin değerli tarım arazileri, yeraltı suyu bakımından zengin olan arazileri, sulu tarım arazileri gibi önemli araziler üzerinde yapılaşma baskısının bulunması, bu önemli arazilerde ki yapılaşma baskısının değersiz-atıl arazilere yönlendirilmesi,

20) Mevcut İmar Planı ile arasında plansız alanlar bulunan A.Çavundur TOKİ konutları, Mesire Alanı Projesi ve Üniversite Alanı gibi bölgelerde yatırımların tamamlanması halinde; kentsel altyapı ve donatı alanlarının uygulanamaması gibi sorunlarla karşılaşılacağı öngörülerek; 1/1000 ölçekli imar planı yapılması ve plan bütünlüğünün sağlanması,

21) Yapılacak düzenlemelerin; insan toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmaması, ekonomik ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmaması, istihdam ve katma değer yaratılması, İlçemiz ve İlimiz dolayısıyla da Ülkemiz ekonomisine faydalı olması şeklinde prensip edinilmesi gibi sayılabilir.

 

2033 yılı göz önünde bulundurularak belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılması için, yukarıda mahallesi/paftası/ada/parseli belirtilen yaklaşık 326 ha lık alanın  imar planı kapsamına alınması amacıyla “KAMU YARARI KARARI” alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. 

 

 .Şeklinde komisyon raporu belediye meclisine okundu.Yapılan açık oylama neticesinde Komisyon raporu geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi

 

     Belediye Başkanı     Lokman ÖZDEN                           Harun OLMUŞ                      Galip KARABUDAK

     Meclis Başkan                                  Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi 
Kataloq: images
images -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 59,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə