Kdv ve ötv kanunu tekniĞİYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/4
tarix12.01.2019
ölçüsü0,73 Mb.
#95958
  1   2   3   4

KDV VE ÖTV KANUNU TEKNİĞİ


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEKNİĞİ

I-BİRİNCİ BÖLÜM: VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY

MADDE 1: VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER…………..…………..47

1.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………..…48

1.2. TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARI………….....49

1.2.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılmış Olması……………………………………..…….......49

1.2.1.1. Mal Teslimlerinin Türkiye'de Yapılması………………………...…………..…......49

1.2.1.2. Hizmetin Türkiye'de Yapılması…………..…………………………………..…......50

1.2.2. Katma Değer Vergisi Kanun’un 1/1’inci Maddesinde Sayılan Mal Teslimleri Ve Hizmet İfaları……………………………………………….…………………………..….......51

1.2.2.1. Ticarî ve Sınaî Faaliyet……………………..…………………………………...…….52

a) Sürekli Olarak Yapılan Ticarî Faaliyetler………………………….……………….........52

b) Arizi Olarak Yapılan Ticarî Faaliyetler…………………………………………….........53

1.2.2.2. Zirai Faaliyet…………………………………………………………………..….......55

a) Ticari Ve Zirai Faaliyet Ayrımı……………………………………………………..……..56

b) Zirai Faaliyet-Sınai Faaliyet Ayrımı………………...……………………………..……..57

1.2.2.3. Serbest Meslek Faaliyeti…………………………………………..…………..…......58

a) Serbest Meslek Erbabının Müşterisinden Tahsil Ettiği Paralar…………………………59

b) Serbest Meslek Faaliyeti – Ücret Ayrımı…………………………………………..…......59

c) Serbest Meslek Faaliyetinin Arizi Olarak Yapılması………………………………........60

1.2.2.4. Ticari, Zirai Ve Serbest Meslek Faaliyeti İle İlgili Bazı Özellikli Durumlar……..61

a) Ticari-Arizi Kazanç Ayrımında Gayrimenkul Satışları……...…………………..….......61

b) Basit Usule Tabi Mükelleflerin Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışı…………….63

c) Fuar ve Sergilerde Yapılan Satışlar………………………………………………..……....63

d) İşin Bırakılmasından Sonra Yapılan Satışlar………………………………………….....64

e) Yardım Toplama Kanununa Göre Toplanan Yardımlar……………………………...…65

f) Kamulaştırma İşlemleri………………………………………………………………....…..66

g) Çiftçilerin Kendi Ürünlerini Pazarda Satması………………………..…………………..66

h) Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri…….…………………………….…....67

ı) Telif Kazançları………………………………………………….…………………….…....69

ıa) Telif Kazançları İle İlgili Gelir Vergisi İstisnası………..………………………….……..69

ıb) Telif Kazançlarının KDV Karşısındaki Durumu………………….……………………..70

ıc) Telif Kazançlarındaki Sorumluluk Uygulaması…………………………..………….....71

i) Adi Ortaklıklarda Vergileme…………………………………………………………...…..72

ia) Adi Ortaklıkta Mükellefiyet…………………………………….………………………....72

ib) Adi Ortaklıkta KDV Beyanı………………………………………………………….........72

ic) Adi Ortaklığın Şahıs İşletmesine Dönüşmesi Veya Fesh Olması…………….……….…73

id) Adi Ortaklığın Son Dönem KDV Beyannamesinde Yer Alan ‘Sonraki Döneme Devreden KDV’nin Şahıs İşletmesi Tarafından İndirim Konusu Yapılamaması………....74

ie) Şahıs İşletmesinden Adi Ortaklığa Geçiş……………………………………..……..…....74

j) Kollektif Şirketlerde Vergileme……………………………………………………………75

1.3. HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI……………………………………..…...76

1.3.1. Mal İthalatı………………………………………………………………………………76

1.3.2. Hizmet İthalatı………………………………………………………………………......77

1.4. DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZMETLER……………..…..79

1.4.1. Posta, Telefon, Telgraf, Teleks Ve Bunlara Benzer Hizmetler İle Radyo Ve Televizyon Hizmetleri……………………………………………………………………..…...80

1.4.1.1. Yabancı Radyo Ve Televizyonlara Reklam Verilmesi…………………….……......80

1.4.2. Her Türlü Şans Ve Talih Oyunlarının Tertiplenmesi Ve Oynanmas………..…..…..81

1.4.3. Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler Ve Konserler İle Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarışlar Ve Yarışmalar Tertiplenmesi, Gösterilmesi………………………………………………………………………………….....82

1.4.4. Müzayede Mahallerinde Ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar İle 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin, Senedin Temsil Ettiği Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi………………………....83

1.4.4.1. Müzayede Mahallerinde Ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar……………...83

a) İcra Dairelerince Yapılan Satış………………………………………………………….…84

b) Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Satışlar…………………………….………….......84

c) İzale-İ Şuyu Suretiyle Yapılan Satışlarda Alıcının Hissedarlardan Birisi Olması Halinde KDV Matrahı……………………………………………………………………………….…..85

d) Mahkemelerce Yapılan Pazarlık Usulu Satışlar……….…………………………..…......85

e) İnternet Üzerinden Yapılan Açık Arttırma Yönemiyle Yapılan Satışlar …………….....86

f) KDV Kanunu’nda Öngörülen İstisnalar Ve KDV Oranları, Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar İçinde Geçerli Olduğu……………………………….……………………...86

1.4.4.2. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin, Senedin Temsil Ettiği Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi………….87

1.4.5. Boru Hattı İle Ham Petrol, Gaz Ve Bunların Ürünlerinin Taşınmaları …………....89

1.4.6. Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci Maddesinde Belirtilen Mal Ve Hakların Kiralanması İşlemleri……………………………………………………………………….....89

1.4.6.1. Gayrimenkul Dışındaki Mal ve Hakların Kiralanması………………………….....91

1.4.6.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Gayrimenkullerin Kiralanması…………......92

1.4.6.3. Hazinece Yapılan Kiralamalar……………………………………………………….93

1.4.6.4. Kiralama İşlemlerinde Yer Alan Sorumluluk Uygulaması…………………...…….94

1.4.6.5. Dernek Ve Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanması……………………..…...94

1.4.6.6. Ferdi Teşebbüslerde Kullanılan Gayrimenkullerin Envantere Alınması………....95

1.4.6.7. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kiralama İşlemleri………………….…………......97

1.4.6.8. Mükellefin Şahsına Ait Taşıtı Şahsi İşletmesine, Ortağı Olduğu Adi Ortaklık İşletmesine veya Ortağı Olduğu Şirkete Kiralaması ……………………………………......98

1.4.6.9. Binaların Ortak Alanlarının Kiralanması……………………………...………......100

1.4.6.10. Ticari Taksi Veya Otobüslerin Üzerine Reklam Alınması……………………….100

a) Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Taksi Veya Otobüs İşleten Mükelleflerin Araçları Üzerine Reklam Alması………………………………...………………………………….....101

b) Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Taksi Veya Otobüs İşleten Mükelleflerin Araçları Üzerine Reklam Alması………………………………………………….…………………...103

1.4.6.11. MEB’e Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerlerin Kiralanması………………………………………………………………….….…..104

1.4.6.12. Taşıt Araçlarının Kiralanmasına İlişkin Çeşitli Örnekler………………….……104

1.4.7. Genel Ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler Ve Köyler İle Bunların Teşkil Ettikleri Birliklere, Üniversitelere, Dernek Ve Vakıflara, Her Türlü Mesleki Kuruluşlara Ait Veya Tabi Olan Veyahut Bunlar Tarafından Kurulan Veya İşletilen Müesseseler İle Döner Sermayeli Kuruluşların Veya Bunlara Ait Veya Tabi Diğer Müesseselerin Ticarî, Sınaî, Ziraî Ve Meslekî Nitelikteki Teslim Ve Hizmetleri…….…..106

1.4.7.1. Orduevleri, Askeri Gazinolar, Askeri Kantinler, Kışla Gazinoları ………….…..107

1.4.7.2. Kamu Kurumlarına Ait Misafirhane, Kreş, Yemekhane, Eğitim Ve Dinlenme Tesislerinin İşletilmesi………………………………………………………………………..108

1.4.7.3. Üniversitelerin Sosyal Tesisleri Ve Otel İşletmeciliği Faaliyeti..……………….....109

1.4.7.4. Dernek Ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri……………………………………….…110

a) Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerde Devamlılık…………………………..…110

b) Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerde ‘Bağlılık’ İfadesi………………………111

c) Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Faaliyetlerinin Ticari, Sınai ve Zirai Nitelik Arz Etmesi……………………………………………………...……………………..111

d) Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Ekonomik Faaliyetin Ticari Organizasyonu Gerektirmesi……………………………..…………..……………………..111

e) Dernek Ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi ……………………..112

1.4.7.5. Siyasi Partilerin KDV Karşındaki Durumu………………………………………..115

1.4.8. Rekabet Eşitsizliğini Gidermek Maksadıyla İsteğe Bağlı Mükellefiyetler Suretiyle Vergilendirilecek Teslim Ve Hizmetler……………………………………………………...115

MADDE 2: TESLİM……………………………..…………………………………………...116

2.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………..……………………………..116

2.2. MAL TESLİMİ…………………………………………………………………………..116

2.2.1. Tasarruf Hakkının Devri………………………………….…………………………...117

2.2.1.1. Malın Maliki Tarafından Alıcıya Teslimi…………………………………………..117

2.2.1.2. Malın Maliki Tarafından Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi………………..117

2.2.1.3. Malın Malik Adına Hareket Edenlerce Alıcıya Teslimi…………………………..117

2.2.1.4. Malın Malik Adına Hareket Edenlerce Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi...117

2.2.1.5. Malın Alıcı Veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Bırakılması..118

2.2.1.6. Malın Alıcı Veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi……………….....118

2.2.2. Teslim Fiilinin Belgelenmesi……………………………….….……………………....118

2.2.2.1. Sevk İrsaliyesi…………………………………………………………………..…....118

2.2.2.2. Fatura…………………………………………………………………………….......119

2.2.3. Teslim Fiilinin Gerçekleşmesini Etkilemeyecek Hususlar…………..……..…….....120

2.2.3.1. Bedelsiz Teslimler……………………………….…………………………..…….....120

2.2.3.2. Malın Alıcıya Ulaşmaması………………………………………………….…….....120

2.2.3.3. Bedelin Alıcı Tarafından Ödenmemesi…………………………………….……....121

2.3. ZİNCİRLEME AKİTLERDE TESLİM………………………………………………..121

2.4. SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ŞEKİLLERDEKİ DAĞITIMI……………………………………………………………………...………..…...122

2.5. KAP VE AMBALAJLAR İLE DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELER………………..122

2.5.1. Kap Ve Ambalaj Maddeleri………………………………………….…………..…....122

2.5.2. Döküntü Ve Tali Maddeler………………………………………………..……..…....124

2.6. TRAMPA İKİ AYRI TESLİM HÜKMÜNDEDİR……………..…………….…….....124

2.6.1. Arsa Karlığı Konut/İşyeri Teslimi…………………………………………………….125

2.6.1.1. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi……………………….…….....125

2.6.1.2. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi………………...125

2.6.1.3. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Teslimlerin Fatura İle Belgelendirilmesi...125

2.6.1.4. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Teslimlerinde Matrah..............…….…......125

2.6.1.5. Konut/İşyeri Teslimleri Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergiyi Doğuran Olay……....126

2.7. TESLİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR…………...………….…....127

2.7.1. Karz Akdine Dayalı Mal Tesliminin KDV Karşısındaki Durumu…………….…...127

2.7.2. Ariyet Akdine Dayalı Mal Tesliminin KDV Karşısındaki Durumu……………......127

2.7.3. Tazminatların KDV Karşısındaki Durumu…………………………………….…....128

2.7.3.1. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarının Yapılmaması veya Geç Yapılması Nedeniyle Ödenen Tazminatlar …………………………………………………………………………128

2.7.3.2. Cayma Tazminatı………………………………………………………..……..…....129

2.7.3.3. İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı Ve İşe Başlatmama Tazminatı……………...130

2.7.3.4. İptal Edilen Hotel Rezarvasyonu Nedeniyle İade Edilmeyen Ücretler….………..130

2.7.3.5. Sigorta Tazminatları…………………………………………………………..…..…130

2.7.3.6. Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle Ödenen Tazminatlar…………………..…...131

2.7.3.7. Nefaset Farkları………………………………………………………………………132

2.7.3.8. Malın veya Hizmetin Verilmesindeki Gecikme Nedeniyle Alıcının Uyguladığı Tazminat……………………………………….……………………………………………...132

2.7.4. Cezaların KDV Karşısındaki Durumu………………………………………….…....132

2.7.4.1. Rezervasyon İptali Nedeniyle İade Edilmeyen Avanslar Ve Alınan Cezalar…....133


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə